Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Stankovci

  Kontakt podaci
  Općina Stankovci
  Stankovci b.b., 23422 Stankovci
  OIB: 13734771602
  023 380 607
  juo.opcina.stankovci@si.t-com.hr

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljam Vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Stankovci prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.stankovci.hr.

Kako bismo Vam pokazali za čega planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Podizanje kvalitete života naših stanovnika prioritet je i u 2021. godini.  Želim da naša općina bude ugodno mjesto za život  koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođenčadi i privući nove stanovnike. Želim preokrenuti negativne trendove iseljavanja iz manjih ruralnih sredina u velike gradove koji vladaju u našoj domovini i našu općinu učiniti mjestom doseljavanja, a ne iseljavanja.

Stoga u 2021. godini planiramo brojne i opsežne infrastrukturne projekte. Nastavljamo sa rekonstrukcijom i dogradnjom vodovodne mreže , izgradnjom i modernizacijom javne rasvjete, asfaltiranjem nerazvrstanih cesta i izradom prometne i turističke signalizacije. Zaštita okoliša je jedan od najviših prioriteta jer želimo sačuvati bogatstva i ljepote prirode za naše buduće naraštaje. Zato značajna sredstva ulažemo u održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta i puteva te gospodarenje otpadom. Planiramo sufinancirati izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Biljane donje, te izgradnju zelenih otoka i nabavu kanti za odvojeno prikupljanje otpada na području naše općine.

Nastavljamo ulaganja u Poslovno industrijsku zonu Novi Stankovci. U Banjevcima planiramo urediti trg pored crkve, te adaptirati zgrade mjesnih odbora Bila Vlaka i Velim.. Najvažniji demografski projekt u sljedećoj godini je izgradnja dječjeg vrtića u Stankovcima. Projekt financiramo u iznosu od 3,4 milijuna kuna i njegovim završetkom naši najmlađi će dobiti suvremeno opremljen vrtić s jaslicama za 21. stoljeće.

Obrazovanje djece i mladih je najsigurnije i najisplativije ulaganje u našu budućnosti, stoga sufinanciramo kupnju udžbenika učenicima osnovne škole, učenicima srednje škole sufinanciramo prijevoz , a studentima dajemo stipendije u iznosu od 1.000 kuna mjesečno. Studenti koji završe godinu u studentskom roku dobivaju nagradu od 5.000,00 kuna. Ovim mjerama olakšavamo financijski teret školovanja ali i nagrađujemo njihov trud i uspjehe.

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 7.000,00 kuna i sufinanciramo boravak djece u vrtićima.

Socijalno ugroženim stanovnicima davanjem jednokratne novčane pomoći nastojimo osigurati dostojanstven život.

Na području naše općine djeluju brojne športske, kulturne, braniteljske i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente, zato zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad, kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju. U 2021. godini bit će izrađena projektna dokumentacija za izgradnju zgrade Glazbenog društva, te se nadam da će naše glazbene udruge što prije dobiti svoj dom.

Poštovani stanovnici, izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2021. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 20.12.2020. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan prijedlog proračun za 2021. godinu.


Savjetovanje za Prijedloga Proračuna Općine Stankovci za 2021. godinu možete pronaći OVDJE.


Vaš Načelnik


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Stankovci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Stankovci za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Stankovci koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Stankovci kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Prijedlog proračuna Općine Stankovci možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Stankovci je Dječji vrtić Stankovci.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 8.956.700,00 kn 74,29 %
> Prihodi od poreza 4.286.108,00 kn 35,55 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.232.092,00 kn 26,81 %
> Prihodi od imovine 153.500,00 kn 1,27 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.275.000,00 kn 10,58 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 10.000,00 kn 0,08 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.100.000,00 kn 9,12 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.100.000,00 kn 9,12 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.000.000,00 kn 16,59 %
> Primici od zaduživanja 2.000.000,00 kn 16,59 %
UKUPNO 12.056.700,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Stankovci za 2021. godinu planirani su u iznosu od 10.056.700,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Stankovci za 2021. godinu planirani su u iznosu od 8.956.700,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.286.108,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 4.141.108,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu od 120.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 25.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 3.232.092,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna planirane u iznosu 1.800.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 1.432.092,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 153.500,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 152.500,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.275.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 5.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 670.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 600.000,00 kuna;

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Općine Stankovci za 2021. godinu planirani su u iznosu od 1.100.000,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine.


Primici od financijske imovine 

Primici od financijske imovine Općine Stankovci za 2021. godinu planirani su u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a čine ih primici od zaduživanja za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.


Vlastiti izvori/Rezultat poslovanja

Manjak prihoda iz prethodnih godina 40.000,00 kuna.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.405.608,00 kn 44,98 %
> Rashodi za zaposlene 797.400,00 kn 6,64 %
> Materijalni rashodi 2.736.536,00 kn 22,77 %
> Financijski rashodi 61.250,00 kn 0,51 %
> Subvencije 130.000,00 kn 1,08 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 27.000,00 kn 0,22 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 689.000,00 kn 5,73 %
> Ostali rashodi 964.422,00 kn 8,03 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.461.092,00 kn 53,77 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 90.000,00 kn 0,75 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.366.092,00 kn 52,98 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.000,00 kn 0,04 %
Izdaci za financijsku imovinu 150.000,00 kn 1,25 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 150.000,00 kn 1,25 %
UKUPNO 12.016.700,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Stankovci za 2021. godinu planirani su u iznosu od 11.866.700,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Stankovci za 2021. godinu planirani su u iznosu od 5.405.608,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 797.400,00 kuna, od toga, plaće (bruto) planirane u iznosu od 637.768,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 54.400,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 105.232,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.736.536,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 96.600,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 551.936,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.716.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirani u iznosu od 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 362.000,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 61.250,00 kuna;

4. Subvencije planirane u iznosu od 130.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 27.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 22.000,00 kuna;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 689.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 964.422,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 733.000,00 kuna, kapitalne donacije 110.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete 5.000,00 kuna, izvanredni rashodi 5.000,00 kuna i kapitalne pomoći 111.422,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 6.461.092,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 90.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu 90.000,00 kuna;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.366.092,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 5.682.092,00 kuna, postrojenja i oprema planirana u iznosu od 319.000,00 kuna, prijevozna sredstva planirana u iznosu od 350.000,00 i nematerijalna proizvedena imovina 15.000,00 kuna;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima;


Izdaci za financijsku imovinu

Izdaci za financijsku imovinu planirani u iznosu od 150.000,00 kuna, a čine ih izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK


Program 1000 Redovna djelatnost Općinskog vijeća i općinskog načelnika

1. Za poslovanje Općinskog vijeća planirano je 51.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

2. Za poslovanje Ureda načelnika planirano je 215.820,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 76.820,00 kuna, od toga plaće (bruto) 65.940,00 kuna i doprinosi na plaće 10.880,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 139.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 1.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju (gorivo) 20.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknada i službeni put) 117.000,00 kuna;

3. Za rashode reprezentacije planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

4. Za rashode protokola planirano je 3.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja (vijenci, cvijeće i sl.);

5. Za članarine planirano je 14.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

6. Za ukrašavanje općine za blagdane i promidžbeni materijali (Božić i Nova godina) planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal (božićni i novogodišnji nakit) 23.000,00 kuna i rashodi za usluge (postavljanje i skidanje božićnog nakita) 12.000,00 kuna;

7. Za Dan općine Stankovci (nagrade, reprezentacija i dr.) planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 2.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja-izdaci za Dan Općine 27.500,00 kuna;

8. Za degustaciju Ravnokotarskih vina planirano je 60.000,00 kuna, financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 12.000,00 kuna za rashode za usluge i 48.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja – izdaci za degustaciju vina;

9. Za promidžbu i prezentaciju općine planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge – web stranice, čestitke, sudjelovanje na sajmu i sl.;

10. Za djelokrug mjesne samouprave planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije mjesnim odborima;

11. Za zakupninu, održavanje i osiguranje prijevoznih sredstava planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal – auto gume 5.000,00 kuna, rashodi za usluge (najamnina, održavanje i registracija) 12.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi – premija osiguranja općinskog auta 7.500,00 kuna;

12. Za obilježavanje obljetnice VRO „Oluja“ planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 22.000,00 kuna za rashode za usluge i 3.000,00 kuna za rashode za obilježavanje obljetnice VRO „Oluja“;

13. Za sponzorstva i pokroviteljstva (Velika gospa i dr.) planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna, ostali rashodi za sponzorstva i pokroviteljstava 5.000,00 kuna, i tekuće donacije 5.000,00 kuna;

14. Za izgradnju i adaptaciju zgrada mjesnih odbora Bila Vlaka i Velim planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte – zgrada MO;


Program 1001 Političke stranke i izborni sustav planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

Za donacije političkim strankama planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


Program 1002 Redovna djelatnost uprave

1. Za poslovanje Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 735.706,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 423.770,00 kuna, od toga plaće (bruto) 338.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 kuna i doprinosi na plaće 55.770,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 288.936,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 50.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 58.936,00 kuna, rashodi za usluge 160.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna;

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 23.000,00 kuna za ostale financijske rashode;

2. Za geodetske usluge planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge -  geodetsko-katastarske usluge;

3. Za intelektualne i osobne usluge planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

4. Za tekuću zalihu proračuna planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za izvanredne rashode;

5. Za pomoći dane unutar opće države planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna;

6. Za upravljanje imovinom i sudske sporove planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga: 

• Rashodi poslovanja planirano u iznosu od 10.000,00 kuna, od toga materijalni rashodi 5.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja i financijski rashodi 5.000,00 kuna za ostale financijske rashode;

7. Za otplatu kredita i zajmova planirano u iznosu od 177.250,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kamate primljenih kredita i otplatu glavnice primljenih kredita;

8. Za nabavu sitnog inventara i dugotrajne imovine planirano je 39.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga: 

• Rashodi poslovanja planirano u iznosu od 5.000,00 kuna za materijalne rashode - sitni inventar;

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirano u iznosu od 34.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od toga postrojenja i oprema – računalna, uredska i ostala oprema 19.000,00 kuna i ulaganja u računalne programe 15.000,00 kuna.


Program 1003 Održavanje i dogradnja poslovnih prostora i održavanje i nabava opreme

1. Za tekuće investicije i održavanje općinskih prostorija planirano je 33.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 23.000,00 kuna i rashodi za usluge 10.000,00 kuna;

2. Za izgradnju i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (zgrada opć. mrt.) planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima;

3. Za nabavu traktora sa malčerom planirano je 350.000,00 kuna.


Program 1004 Poticanje razvoja gospodarstva

1. Za Poslovno industrijsku zonu Novi Stankovci planirano je 100.000,00 kuna za nabavu nefinancijske imovine financirano od ostalih prihoda za posebne namjene planirano;

2. Za ostale projekte planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu imovinu;

3. Za kapitalne pomoći trgovačkim društvima (KTD Kotarac) planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka  za kapitalne pomoći;

4. Za izgradnju trga pored crkve u Banjevcima planirano je 700.000,00 kuna financirano prihodima od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

5. Za izradu projektne dokumentacije zgrade Glazbenog društva planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu imovinu;

6. Za kapitalne donacije župnoj crkvi u Stankovcima (uređenje i dodatna ulaganja) planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije.


Program 1005 Održavanje i izgradnja objekata komunalne infrastrukture

Za održavanje mrtvačnica planirano je 3.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna i rashodi za usluge 1.000,00 kuna.


Program 1006 Održavanje i izgradnja komunalne infrastrukture

1. Za javnu rasvjetu planirano je 300.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga rashodi za energiju 195.000,00 kuna i rashodi za usluge održavanja javne rasvjete 105.000,00 kuna;

2. Za održavanje groblja planirano je 170.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga održavanja groblja;

3. Za održavanje javnih površina planirano je 200.000,00 kuna, od toga 192.500,00 kuna za rashode za usluge financirano od općih prihoda i primitaka i 7.500,00 kuna za rashode za usluge financirano od ostalih prihoda za posebne namjene;

4. Za tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta, pristupnih i poljskih puteva planirano je 500.000,00 kuna financirano od ostalih rashoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 480.000,00kuna;

5. Za opskrbu kućanstava pitkom vodom planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga opskrbe vodom;

6. Za turističku i prometnu signalizaciju, obavijesti i putokaze na cesti planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga izrade prometne signalizacije;

7. Za održavanje autobusnih stajališta planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga održavanja autobusnih stajališta;

8. Za izgradnju i modernizaciju javne rasvjete planirano je 785.000,00 kuna;

9. Za projekt i izgradnju nerazvrstanih cesta planirano je 550.000,00 kuna;

10. Za poboljšanje opskrbe pitkom vodom – rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i pimitaka;

11. Za sufinanciranje izrade studijske dokumentacije za izgradnju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Karinskog i Novigradskog mora, podvelebitskog kanala te zapadnog dijela Zadarskog zaleđa planirano je 11.422,00 kuna financirano od općih Prihoda I primitaka za kapitalne donacije.


Program 1007 Zaštita prirode i okoliša

1. Za odvoz otpada i zaštitu okoliša planirano je 175.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge – odvoz kućnog glomaznog otpada 30.000,00 kuna i  ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna i subvencije trgovačkom društvu  za odvoz otpada 130.000,00 kuna;

2. Za provođenje deratizacije i dezinsekcije planirano je 110.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga deratizacije i dezinsekcije;

3. Za nabavu kanti za odvojeno prikupljanje otpada planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka.


Program 1008 Kultura i kulturne manifestacije 

1. Za Glazbeno društvo Stankovci, manifestaciju Prvi glas i ostalo  planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

2. Za KUD Vinac Stankovci planirano je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

3. Za Udrugu Melodija – dječji festival, i druge manifestacije planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

4. Za pomoć za redovno funkcioniranje vjerskih zajednica planirano je u iznosu od 20.000,00 kuna financirano općih prihoda i primitaka;

5. Za Advent u Stankovcima planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka.


Program 1010 Promicanje športa i financiranje športskih udruga

1. Za NK Croatia Stankovci planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka; 

2. Za ostale športske udruge i aktivnosti planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

3. Za Lovačku udrugu Zec Stankovci planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

4. Za Boćarski klub Stankovci planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

5. Za manifestaciju Boćarski turnir Sjećanje na branitelje stankovačkog kraja planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

6. Za Biciklistički klub AKS planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

7. Za uređenje sportskih igrališta planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

8. Za Pikado klub Stankovci planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

9. Za športsko-ribolovnu udrugu Banjevci planirano je 3.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka.


Program 1011 Program odgoja i obrazovanja 

1. Za osnovno školstvo (tekuće i kapitalne donacije OŠ Stankovci) planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna;

2. Za organizaciju edukativno kulturnog programa – sufinanciranje Bibliobusa planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

3. Za sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za sufinanciranje cijene prijevoza učenika;

4. Za izgradnju Dječjeg vrtića Stankovci planirano je 3.432.092,00 kuna, od toga 1.432.092,00 kuna financirano od ostalih pomoći za građevinske objekte i 2.000.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka od zaduživanja za građevinske objekte.


Program 1013 Socijalna skrb i novčane pomoći

1. Za pomoć u novcu i naravi pojedincima i obiteljima planirano je u 85.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoć obiteljima i kućanstvima (jednokratna novčana naknada, pomoć bolesnim osobama, obiteljima s više djece i sl.);

2. Za stipendije, školarine i nagrade studentima planirano je 320.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima iz proračuna;

3. Za sufinanciranje školskih knjiga planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoć obiteljima za nabavu školskih knjiga;

4. Za pomoć djeci s poteškoćama u razvoju (DV Latica i sl.) planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga pomoći proračunskim korisnicima drugih korisnika (DV Latica) 2.000,00 kuna i za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.000,00 kuna.


Program 1014 Poticajne mjere demografske obnove 

1. Potpore za novorođeno dijete planirane u iznosu od 161.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoć obiteljima za novorođeno dijete;

2. Pomoć kućanstvima za štete uzrokovane elementarnim nepogodama planirane u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka.


Program 1015 Humanitarna skrb kroz udruge građana 

1. Za Udrugu slijepih i udruge proizašle iz Domovinskog rata (HVIDR-a i dr.) planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

2. Za humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 10.000,00 kuna financirano od  općih prihoda i primitaka;

3. Za Udrugu Hrvatskih dragovoljaca Stankovci planirano je 20.000,00 kuna financirano od  općih prihoda i primitaka;

4. Za Udrugu umirovljenika Stankovci planirano je 20.000,00 kuna financirano od  općih prihoda i primitaka.


Program 1016 Protupožarna i civilna zaštita

1. Za DVD Stankovci planirano je 180.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

2. Za Civilnu zaštitu i Gorsku službu spašavanja planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga materijalni rashodi 35.000,00 kuna i tekuće donacije GSS 5.000,00 kuna;


Program 1017 Poslovanje raznih udruga

Za tekuće donacije ostalim udrugama planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka.


DJEČJI VRTIĆ STANKOVCI


Program 1012 Predškolski odgoj – Dječji vrtić Stankovci

1. Za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića Stankovci planirano je 551.410,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 296.810,00kuna, od toga plaće (bruto) 233.828,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 24.400,00 kuna i doprinosi na plaće 38.582,00 kuna;

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 188.600,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 45.600,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna, rashodi za usluge 33.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna;

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 6.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 60.000,00 kuna za rashode materijala i energije (namirnice).


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

  1. Prijedlog Proračuna Općine Stankovci za 2021. godinu
    PREUZMI:

  2. Proračun Općine Stankovci za 2021. godinu
    PREUZMI:

  3. ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2021.
    PREUZMI: