Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Bistra

  Kontakt podaci
  Općina Bistra
  Bistranska 98, Poljanica Bistranska, Bistra
  OIB: 75454185661
  01 3390 039
  opcina-bistra@bistra.hr

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovane mještanke i mještani Općine Bistra,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Bistra prikuplja i investira sredstva s ciljem kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom.  

Veliki dio novca planiramo za rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstane ceste Pešćenka u Općini Bistra, izgradnju pješačkog pločnika i oborinske odvodnje u Potočnoj ulici u Poljanici Bistranskoj, Stubičkoj ulici u Donjoj Bistri i Bolničkoj ulici u Gornjoj Bistri,     izgradnju komunalne infrastrukture u Gospodarskoj zoni Bistra kao i izgradnju sustava otpadnih voda u Potočnoj ulici, Podgorskoj ulici i ulici Franje Gulića, te nastavljamo s izgradnjom i uređenjem groblja u Poljanici Bistranskoj.

U planu nam je izgradnja i opremanje tržnice kod Kulturnog centra Bistra kao i izgradnja Sportske dvorane u sklopu Sportskog centra.

Poseban cilj nam je očuvanje okoliša o kojem ovise i sadašnje i buduće generacije s toga planiramo izgradnju reciklažnog dvorišta.

Iznimno nam je bitno ulaganje u obrazovanje, jer mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva, s toga smo za naše studente i učenike izdvojili novac za stipendije (dodjela stipendija vrši se nadarenim učenicima srednjih škola i studentima, učenicima i studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa i učenicima i studentima koji se školuju za deficitarna zanimanja) i sufinanciramo prijevoz učenicima Osnovne škole Bistra, srednjoškolcima i studentima.

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade i sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima. Kako bismo našim najmlađima osigurali prostor u kojima će se kroz igru i zabavu pripremati za školu izdvojili smo novac za rekonstrukciju i dogradnju Dječjeg vrtića u Poljanici kao i izmjenu stolarije na Dječjem vrtiću Kapljica.

U želji da naša djeca kroz edukaciju i igru što više vremena provode u prirodi u tijeku je projekt izgradnje Pustolovnog dječjeg parka – igraonica u prirodi. Ovim projektom želimo zapušteni vojni objekt pretvoriti u pustolovni dječji park, koji će biti namijenjen svoj djeci, a osobito djeci s posebnim potrebama kao edukacijsko zabavna igraonica u prirodi.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo novčane pomoći i naknade za troškove stanovanja.

Očuvanje tradicije i kulture nam je jako bitno, s toga smo dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju i koje njeguju našu tradiciju i kulturu kao i dio projekata koje želimo realizirati u 2018. godini.

Ovaj Proračun za građane za 2018. godinu nalazi na Internet stranici www.proracun.hr  te na našoj službenoj stranici www.bistra.hr.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik !


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Bistra za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Bistra za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Bistra koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Bistra kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Bistra su: Dječji vrtić Kapljica i Općinska knjižnica Bistra.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 44.254.381,26 kn 90,49 %
> Prihodi od poreza 15.400.000,00 kn 31,49 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 23.061.758,90 kn 47,15 %
> Prihodi od imovine 555.100,00 kn 1,14 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 4.507.527,76 kn 9,22 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 723.994,60 kn 1,48 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 6.000,00 kn 0,01 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 100.000,00 kn 0,20 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kn 0,20 %
Vlastiti izvori - višak/manjak 4.553.000,00 kn 9,31 %
UKUPNO 48.907.381,26 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Vlastiti izvori - višak/manjak
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Bistra za 2018. godinu planirani su u iznosu od 48.907.381,26 kuna 

Ukupni prihodi i primici sastoje se od  prihoda i primitaka Općine Bistra i prihoda i primitaka proračunskih korisnika Općinske knjižnice Bistra i Dječjeg vrtića Kapljica.


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Bistra za 2018. godinu planirani su u iznosu od 44.254.381,26 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 15.400.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 14.600.000,00 kuna, Porezi na imovinu planirani u iznosu od 530.000,00 kuna, Porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 230.000,00 kuna i Ostali prihodi od poreza 40.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 23.061.758,90 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu 1.675.200,00 kuna, Pomoći od izvanproračunskih korisnika 165.000,00 kuna, Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 142.500,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 21.079.058,90 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 555.100,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 20.100,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 535.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 4.507.527,76 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 10.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.797.527,76 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 2.700.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 723.994,60 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 651.994,60 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 72.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 6.000,00 kuna za ostale prihode


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna – prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava


Vlastiti izvori

Rezultat poslovanja – višak/manjak prihoda planirano u iznosu od 4.553.000,00 kuna.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 21.216.657,92 kn 43,38 %
> Rashodi za zaposlene 5.282.735,00 kn 10,80 %
> Materijalni rashodi 9.957.332,02 kn 20,36 %
> Financijski rashodi 221.720,00 kn 0,45 %
> Subvencije 345.000,00 kn 0,71 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 98.500,00 kn 0,20 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.360.000,00 kn 4,83 %
> Ostali rashodi 2.951.370,90 kn 6,03 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 27.690.723,34 kn 56,62 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 kn 0,41 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 27.490.723,34 kn 56,21 %
UKUPNO 48.907.381,26 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Bistra za 2018. godinu planirani su u iznosu od 48.907.381,26 kuna. 

Ukupni rashodi i izdaci sastoje se od  rashoda i izdataka Općine Bistra i rashoda i izdataka proračunskih korisnika Općinske knjižnice Bistra i Dječjeg vrtića Kapljica.


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Bistra za 2018. godinu planirani su u iznosu od 21.216.657,92 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 5.282.735,00 od toga, Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 4.260.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 290.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 732.735,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 9.957.332,02 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 297.920,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.952.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 6.899.012,13 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 33.535,76 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 774.864,13 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 221.720,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 50.000,00 kuna i Ostali financijski rashodi 171.720,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 345.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 300.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 45.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 98.500,00 kuna za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 2.360.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.951.370,90 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 1.447.265,30 kuna, kapitalne donacije 150.000,00 kuna i kapitalne pomoći 1.354.105,60 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 27.690.723,34 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za materijalna imovina-prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 27.490.723,34 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 24.284.098,34 kuna, Postrojenja i oprema planirano u iznosu od 399.500,00 kuna, knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 167.500,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 2.639.625,00 kuna.


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE  - PLANIRANO JE U IZNOSU 159.265,30 KUNA


Program 1001 Program rada predstavničkog tijela planirano u iznosu od 159.265,30 kuna

1. Za redovni rad Općinskog vijeća i političkih stranaka planirano je 119.265,30 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 90.000,00 kuna

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 9.265,30

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 20.000,00 kuna

(odnosi se na naknade članovima Općinskog vijeća i članovima povjerenstava, tekuće donacije političkim strankama, financiranje rada Savjeta mladih)

2. Za obilježavanje Dana Općine planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode (proslava Dana Općine, javna priznanja i nagrade)


OPĆINSKI NAČELNIK - PLANIRANO JE U IZNOSU 849.885,00 KUNA


Program 1002 Program rada općinskog načelnika planirano u iznosu od 617.385,00 kuna

1. Za redovan rad Općinskog načelnika planirano je 587.385,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za zaposlene 527.385,00 kuna i materijalni rashodi 60.000,00 kuna (odnosi se na rashoda za zaposlene i materijalne rashode za načelnika i zamjenika načelnika)

2. Za proračunsku pričuvu planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode (odnosi se na osiguranje sredstava za proračunsku pričuvu)


Program 1003 Pokroviteljstva i obljetnice planirano u iznosu od 210.000,00 kuna

1. Za obilježavanje Dana Bistre planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za materijalne rashode 100.000,00 kuna i ostali rashodi 40.000,00 kuna

2. Za suvenire planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihod i primitaka, od toga materijalni rashodi 10.000.00 kuna i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 kuna

3. Za manifestacije planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode


Program 1005 Svjetski skijaški kup „Snježna kraljica“ planirano u iznosu od 22.500,00 kuna

Za Svjetski skijaški kup „Snježna kraljica“ planirano je 22.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL - PLANIRANO JE U IZNOSU OD 47.898.230,96 KUNA


1. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL - PLANIRANO JE 36.335.657,62 KUNA


Program 1006 Program rada Jedinstvenog upravnog odjela planiran u iznosu od 2.874.199,89

1. Za promidžbu i informiranje planirano je 110.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode (odnosi se na tisak Službenih glasnika, objavu oglasa u Narodnim novinama, pripremu i tisak plakata, objavu i emitiranje prigodnih čestitki)

2. Rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi planirani su u iznosu od 2.764.199,89 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 616.372,13 kuna

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.683.600,00 kuna (odnosi se na plaće, doprinose i ostale rashode službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela)

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 62.700,00 kuna (odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, te ostale financijske rashode)

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 214.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od prihoda od posebne namjene planirani u iznosu od 12.527,76 kuna

• Materijali rashodi financirani od viška prihoda planirani u iznosu od 175.000,00 kuna.

( Materijalni rashodi odnose se na tekuća i investicijska održavanja postrojenja i opreme, uredski materijal, energiju, komunalne usluge, troškove telefona i poštarine, intelektualne i ostale usluge)*


Program 1007 Krediti i zajmovi planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za kamate na kredite planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za financijske rashode.


Program 1010 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 27.500,00 kuna

Za sufinanciranje troškova ostalih dječjih vrtića planirano je 27.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja


Program 1011 Osnovnoškolsko obrazovanje planirano je u iznosu od 103.500,00 kuna

1. Za osnovni program osnovnoškolskog obrazovanja planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

2. Za dodatni program osnovnoškolskog obrazovanja planirano je 78.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna.

3. Za kapitalna ulaganja u osnovnoškolsko obrazovanje planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna


Program 1015 Kultura u sakralna baština planirano u iznosu od 2.379.000,00 kuna

1. Za njegovanje sakralne baštine planirano je 170.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale rashode

2. Donacije udrugama za njegovanje kulturne baštine planirane u iznosu od 195.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale rashode (donacije udrugama temeljem provedenog javnog natječaja za financiranje programa i projekata u okviru Programa javnih potreba u kulturi)

3. Za naknade članovima povjerenstva planirano je 2.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode

4. Za kapitalni projekt izgradnju kapelice planirano je 300.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od toga 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 50.000,00 kuna financirano od viška prihoda 

5. Za kapitalni projekt „Eko muzej Bistra“ planirano je 250.000,00 kuna financirano od viška prihoda za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne nematerijalne imovine (projektna i ostala dokumentacija)

6. Za kapitalni projekt „Ljetna pozornica“ planirano je 272.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne nematerijalne imovine, od toga 41.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 231.000,00 kuna financirano od pomoći – EU fondovi (projektna i ostala dokumentacija)

7. Za izgradnju spomenika planirano je 105.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (ulaganja u projekt „Spomenik majci“ - projektna dokumentacija i izgradnja)

8. Za kapitalni projekt „Uređenje tradicijskog ruralnog centra – križišta starih trgovačkih putova“ planirano je 1.085.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne nematerijalne imovine, od toga 163.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 922.000,00 kuna financirano od pomoći – EU fondovi (projektna i ostala dokumentacija)


Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 8.378.500,00 kuna

1. Za donacije sportskim društvima planirano je 636.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale rashode

2. Za kapitalni projekt izgradnje sportske dvorane u sklopu Sportskog centra Bistra planirano je 7.520.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 20.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 750.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći – EU fondovi planirani u iznosu od 750.000,00 kuna

3. Za kapitalni projekt „Pustolovni dječji park – igraonica u prirodi“ planirano je 222.500,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne nematerijalne imovine, od toga 44.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 178.000,00 kuna financirano do pomoći – kapitalne pomoći Županije (projektna i ostala dokumentacija)


Program 1018 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita planirano u iznosu od 2.609.500,00 kuna

1. Za pomoć obiteljima, kućanstvima i humanitarnim organizacijama planirano je 2.363.500,00 kuna, od toga:

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja financirane od općih prihoda i primitaka planirane u iznosu od 2.128.300,00 kuna

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 40.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 6.000,00

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja financirane od tekuće pomoći iz Županije planirane u iznosu od 34.200,00 kuna

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja financirane od viška prihoda planirane u iznosu od 155.000,00 kuna

( Odnosi se na: sufinanciranje cijene prijevoza učenicima Osnovne škole Bistra, srednjoškolcima, studentima, umirovljenicima, osobama s invaliditetom i osobama sa socijalnim statusom; stipendije učenicima i studentima (dodjela stipendija učenicima srednjih škola i studentima za nadarene učenike i studente, učenike i studente slabijeg socio-ekonomskog statusa i za učenike i studente koji se školuju za deficitarna zanimanja), jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete, financiranje nabave školskih knjiga učenicima Osnovne škole Bistra sa socijalnim statusom, podmirenje troškova stanovanja socijalno ugroženim obiteljima i samcima (korisnicima zajamčene minimalne naknade), novčana pomoć umirovljenicima (uskrsnica ili božićnica), novčana pomoć i pomoć u naravi socijalno ugroženim obiteljima i samcima i dr.).

2. Za donacije udrugama u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti planirane u iznosu od 60.000,00 kuna financirane od općih prihoda i primitaka za ostale rashode

3. Za naknade članovima povjerenstva planirano je 2.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode

4. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 146.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode

5. Za udrugu za zaštitu životinja „Šapica“ planirano je 28.000,00 kuna za materijalne rashode, od toga 22.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 6.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda (zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja)

6. Za program rada Vijeća za prevenciju planirano je 10.000,00 kuna financirano od i općih prihoda i primitaka za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (financiranje redovne djelatnosti)


Program 1021 Izgradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 10.818.000,00 kuna

1. Za kapitalni projekt „Rekonstrukciju nerazvrstane ceste Pešćenka“ planirano je 4.520.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 20.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći – EU fondovi planirani u iznosu od 4.500.000,00 kuna

2. Za izgradnju vodoopskrbnog sustava planirano je 500.000,00 kuna za ostale rashode, od toga 20.000,00 kuna financirano od prihoda od vode i 480.000,00 kuna financirano od viška prihoda (rekonstrukcija vodoopskrbnih priključaka i cjevovoda u Potočnoj ulici, Podgorskoj ulici i ulici Franje Gulića)

3. Za izgradnju sustava plinofikacije planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od plin. Ugovora za ostale rashode

4. Za izgradnju groblja planirano je 1.100.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od toga 732.000,00 financirano od prihoda od komunalnog doprinosa, 5.000,00 kuna financirano od prihoda od grobne naknade i 363.000,00 kuna financirano od pomoći – kapitalne potpore Grad Zaprešić (II. etapa izgradnja groblja u Poljanici Bistranskoj)

5. Za izgradnju sustava otpadnih voda planirano je 1.078.000,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 602.000,00 kuna

• Ostali rashodi financiran od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 98.000,00 kuna

• Ostali rashodi financirani od komunalnog doprinosa planirani u iznosu od 68.000,00 kuna

• Ostali rashodi financirani od prihoda od šumskog doprinosa planirani u iznosu od 80.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći – EU fondovi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od pomoći – EU fondovi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći – EU fondovi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna

( Odnosi se na:  izgradnju kanalizacijskih priključaka u Podgorskoj i Potočnoj ulici, izrada geodetskih elaborata I projektne dokumentacije, procjene sudskog vještaka, izvlaštenja).

6. Za izgradnju oborinske odvodnje i pješačkih staza planirano je 3.550.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od toga 700.000,00 kuna financirano d prihoda od komunalnog doprinosa, 300.000,00 kuna financirano od pomoći – kapitalne pomoći Županije, 2.000.000,00 kuna financirano od pomoći – EU fondovi i 550.000,00 kuna financirano od viška prihoda 

( Odnosi se na: izgradnju pješačkog pločnika i oborinske odvodnje u Bolničkoj ulici u Gornjoj Bistri ( u dužini od 370 m), izgradnju pješačkog pločnika i oborinske odvodnje u Stubičkoj ulici u Donjoj Bistri ( u dužini od 750 m od Krapinske ulice prema Jakovlju ) i izgradnju pješačkog pločnika i oborinske odvodnje u Potočnoj ulici u Poljanici Bistranskoj  ). 

7. Za izgradnju Gospodarske zone Bistra planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.


Program 1022 Održavanje komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 4.587.352,13 kuna

1. Za održavanje općinskih cesta planirano je 2.929.352,13 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 587.357,53

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 80.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 711.994,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od prihoda od komunalne naknade planirani u iznosu od 176.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od viška prihoda planirani u iznosu od 1.374.000,00 kuna

( Odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina ( strojna košnja cestovnih odvodnih jaraka, održavanje parkova, dječjih igrališta te površina uz nogostupe i održavanje objekata u vlasništvu Općine, krpanje udarnih rupa i sanacija kolnika asfaltom, asfaltiranje nerazvrstanih cesta,  zimska služba, održavanje Sljemenske ceste, male komunalne akcije po mjesnim odborima)).

2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 908.000,00 kuna za materijalne rashode, od toga 123.100,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 86.900,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade i 698.000,00 kuna financirano od viška prihoda.

3. Za asfaltiranje općinskih cesta i javnih površina planirano je 750.000,00 kuna za materijalne rashode, od toga 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 500.000,00 kuna financirano od pomoći – kapitalne pomoći Županije


Program 1023 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 2.101.105,00 kuna

1. Za vodno – komunalni projekt aglomeracije Zaprešić planirano je 6.105,60 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale rashode

2. Za izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 2.085.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od toga 300.000,00 kuna financirano od pomoći – Kapitalne pomoći Županije i 1.785.000,00 kuna financirano od pomoći – EU fondovi

3. Za gospodarenje otpadom planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne nematerijalne imovine (za izradu Plana gospodarenja otpadom)


Program 1023 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 658.000,00 kuna

1. Za održavanje objekata i zgrada planirano je 340.000,00 kuna za materijalne rashode, od toga 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 300.000,00 kuna financirano od viška prihoda (odnosi se na održavanje društvenih domova, zgrada Općinske uprave, Kulturnog centra i ostalih objekta u vlasništvu Općine )

2. Za održavanje postrojenja i opreme planirano je 38.000,00 kuna za materijalne rashode, od toga 23.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 15.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda

3. Za ulaganje u opremu općine planirano je 280.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od toga 230.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda i 50.000,00 kuna financirano od viška prihoda (odnosi se na uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, uređaje, strojeve i ostalu opremu, ulaganja u računalne programe ).


Program 1027 Prostorno uređenje i izgradnja općine planirano u iznosu od 690.000,00 kuna 

1. Za geodetska snimanja planirano je 250.000,00 kuna za materijalne rashode, od toga 2.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 248.000,00 kuna financirano od viška prihoda

2. Za legalizaciju objekata u vlasništvu Općine planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne nematerijalne imovine.

3. Za kapitalna ulaganja u prostorno - plansku dokumentaciju planirano je 50.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne nematerijalne imovine ( izrada prostornih planova ). 

4. Za izgradnju Općinskog centra planirano je 50.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne nematerijalne imovine – idejno rješenje za izgradnju Općinskog centra u Poljanici Bistranskoj.

5. Za zemljište planirano je 200.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od toga 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje zemljišta (kupnja zemljišta za izgradnju rotora u Poljanici Bistranskoj)

6. Za izgradnju i opremanje dječjeg igralište u Poljanici Bistranskoj planirano je 100.00,00 kuna financirano od viška prihoda za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

7. Za izgradnju bunara na Sportskom centru Bistra planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine


Program 1024 Jačanje gospodarstva i potpora poljoprivredi planirano u iznosu od 292.000,00 kuna

1. Za poticanje mjere u poljoprivredi planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije

2. Za razvoj gospodarstva planirano je 25.000,00 kuna za subvencije, od toga 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 5.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda

3. Za donacije udrugama u gospodarstvu planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode

4. Za naknade članovima povjerenstva planirano je 2.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode

5. Za izgradnju tržnice planirano je 185.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od toga 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 15.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda i 70.000,00 kuna financirano od viška prihoda ( odnosi se na projekt izgradnje tržnice kod Kulturnog centra Bistra - projektna dokumentacija, izgradnja i opremanje ).


Program 1025 Subvencije trgovačkim društvima planirane u iznosu od 300.000,00 kuna

Za subvencije trgovačkim društvima planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvenciju trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Bistra Vodovodu i odvodnja Bistra d.o.o.


Program 1026 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 467.000,00 kuna

1. Za civilnu zaštitu planirano je50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga materijalni rashodi 30.000,00 kuna i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 kuna

2. Za zaštitu i spašavanje planirano je 7.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale rashode

3. Za protupožarnu zaštitu planirano je 410.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga materijalni rashodi 10.000,00 kuna i ostali rashodi 400.000,00 kuna.


2. DJEČJI VRTIĆ „KAPLJICA“ – PLANIRANO JE U IZNOSU 10.031.823,34 KN


Program 1009 Dječji vrtić „Kapljica“ planirano u iznosu od 10.031.823,34 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Kapljica“ planirano je 4.322.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.350.240,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 359.760,00 kuna

• Rashodi za zaposlene financirani od prihoda za posebne namjene – korisnik,  planirani u iznosu od 582.560,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene – korisnik, planirani u iznosu od 903.920,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od prihoda za posebne namjene – korisnik,  planirani u iznosu od 6.020,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći – korisnik, planirani u iznosu od 95.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od donacija – korisnik, planirani u iznosu od 20.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od naknade s osnova osiguranja – korisnik, planirani u iznosu od 5.000,00 kuna

2. Za kapitalni projekt „Dječji vrtić u Poljanici, rekonstrukcija i dogradnja“ planirano je 5.233.723,34 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 50.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 522.664,44 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći – korisnik,  planirani u iznosu od 4.661.058,00 kuna

3. Za projekt „Rekonstrukcija zgrade – izmjena stolarije“ planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne nematerijalne imovine.

4. Za kapitalna ulaganja u opremu vrtića planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i  primitaka za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

5. Za adaptaciju sanitarnog čvora „2“ planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i  primitaka za materijalne rashode

6. Za adaptaciju hodnika planirano je 55.600,00 kuna za materijalne rashode, od toga 40.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda – korisnika i 15.600,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – korisnik.

7. Za uređenje dječjeg igrališta planirano je 50.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 15.000,00 kuna i materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda - korisnik planirani u iznosu o 35.000,00 kuna


3. OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA – PLANIRANO JE U IZNOSU 414.150,00 KN


Program 1016 „Općinska knjižnica Bistra“ planirano u iznosu od 414.150,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti Općinske knjižnice Bistra planirano je 236.650,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 138.950,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 84.700,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 3.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda - korisnik planirani u iznosu od 10.000,00 kuna 

2. Za kapitalna ulaganja u opremu i knjige planirano je 177.500,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne, od toga 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 13.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda- korisnik, 62.500,00 kuna financirano od pomoći - korisnik i 52.000,00 kuna financirano od donacija – korisnik.


4. MJESNI ODBORI - PLANIRANO JE U IZNOSU OD 1.116.600,00 KUNA


Program 1008 Redovni rad Mjesnih odbora planirano u iznosu od 179.500,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost MO Bukovje Bistransko planirano je 22.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode ( naknade članovima mjesnog odbora i manifestacije ).

2. Za redovnu djelatnost MO Donja Bistra planirano 32.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode ( naknade članovima mjesnog odbora i manifestacije ).

3. Za redovnu djelatnost MO Gornja Bistra planirano 38.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode ( naknade članovima mjesnog odbora i manifestacije ). 

4. Za redovnu djelatnost MO Novaki Bistranski planirano je 27.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode ( naknade članovima mjesnog odbora i manifestacije ). 

5. Za redovnu djelatnost MO Oborovo Bistransko planirano je 32.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode ( naknade članovima mjesnog odbora i manifestacije ). 

6. Za redovnu djelatnost MO Poljanica Bistranska planirano je 28.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode ( naknade članovima mjesnog odbora i manifestacije ). 


Program 1022 Održavanje komunalne infrastrukture – Male komunalne akcije planirano u iznosu od 937.100,00 kuna

Za održavanje komunalne infrastrukture po mjesnim odborima planirano je 937.1000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade:

1. Mjesni odbor Bukovje Bistransko                64.200,00 kn

2. Mjesni odbor Donja Bistra                        255.000,00 kn

3. Mjesni odbor Gornja Bistra                       231.800,00 kn

4. Mjesni odbor Novaki Bistranski                   94.400,00 kn

5. Mjesni odbor Oborovo Bistransko              107.000,00 kn

6. Mjesni odbor Poljanica Bistranska              184.700,00 kn.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Proračun Općine Bistra za 2018. - OPĆI DIO
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Bistra za 2018. - POSEBNI DIO
  PREUZMI:

 3. Projekcije proračuna 2018-2020 - OPĆI DIO
  PREUZMI:

 4. Projekcija proračuna 2018.-2020. - POSEBNI DIO
  PREUZMI:

 5. Kratki vodič kroz Proračun 2018. godinu
  PREUZMI:

 6. Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017.
  PREUZMI:

 7. Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna Opcine Bistra za 2017.g
  PREUZMI:

 8. I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Bistra 2018.-2020. za 2018.
  PREUZMI:

 9. I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bistra za 2018. godinu
  PREUZMI:

 10. II. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Bistra 2018.-2020. za 2018.
  PREUZMI:

 11. II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bistra za 2018. godinu
  PREUZMI:

 12. Odluka o II. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Bistra za 2018
  PREUZMI:

 13. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Bistra za 2018
  PREUZMI:

 14. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Bistra za 2018.
  PREUZMI:

 15. Plan razvojnih programa Općine Bistra 2018.-2020.
  PREUZMI:

Više