Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Bistra

  Kontakt podaci
  Općina Bistra
  Bistranska 98, Poljanica Bistranska, Bistra
  OIB: 75454185661
  01 3390 039
  opcina-bistra@bistra.hr

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovane mještanke i mještani Općine Bistra,


predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Bistra prikuplja i investira sredstva  s ciljem kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom.

Veliki dio financijskih sredstava planiramo za izgradnju komunalne infrastrukture -   izgradnju vodoopskrbnog sustava, izgradnju sustava otpadnih voda, izgradnju groblja,   te izgradnju oborinske odvodnje i pješačkih staza u Stubičkoj ulici, Brezinskoj ulici, te izgradnju rotora u Bistranskoj ulici. 

Kako bi privukli domaće i strane investitore odlučili smo iduće godine uložiti značajna sredstva u izgradnju Gospodarske zone Bistra. U planu je izgradnja i uređenje dijela pristupne ceste sa svom potrebnom infrastrukturom: niskonaponska mreža, javna rasvjeta, oborinska odvodnja i kanalizacija, te plinska mreža.

U planu su nam i projekti koje smo prijavili na Europske fondove: „Sportska dvorana u sklopu Sportskog centra Bistra“, „Obnova zgrade stare škole u Poljanici Bistranskoj ( Ekomuzej )“ i „Uređenje tradicijskog ruralnog centra – križište starih trgovačkih puteva“ ( uređenje trga u Donjoj Bistri ).

Poseban cilj nam je očuvanje okoliša o kojem ovise i sadašnje i buduće generacije, stoga planiramo izgradnju reciklažnog dvorišta i nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Također kako bi Vas informirali o važnosti reduciranja i recikliranja otpada Općina Bistra zajedno sa Općinom Pušća, Općinom Jakovlje i Općinom Luka  provodi projekt izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Iznimno nam je bitno ulaganje u obrazovanje, jer mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva, stoga našim studentima i učenicima dodjeljujemo stipendije, sufinanciramo nabavu obveznih udžbenika i radnih bilježnica učenicima Osnovne škole Bistra, te sufinanciramo prijevoz učenicima Osnovne škole Bistra, srednjoškolcima i studentima.

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade i sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima. 

Kako bismo našim najmlađima osigurali prostor u kojima će se kroz igru i zabavu pripremati za školu izdvojili smo novac za rekonstrukciju i dogradnju Dječjeg vrtića Kapljica kao i izmjenu stolarije na Dječjem vrtiću Kapljica.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo novčane pomoći, pomoći za ogrjev i  naknade za troškove stanovanja, a umirovljenicima dodjeljujemo novčane pomoći povodom Uskrsa ili Božića. 

Također osiguravamo subvencije poljoprivrednicima i sufinanciramo program osposobljavanja u poljoprivredi i u gospodarstvu.

Očuvanje tradicije i kulture nam je jako bitno, stoga smo dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju i koje njeguju našu tradiciju i kulturu.


Drage mještanke i mještani Općine Bistra, izdvojili smo samo jedan dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete dostavljati do 16.12.2018. kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan proračun za 2019. godinu.


Vaš Načelnik !Poštovani građani savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Bistra za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.


Proračun za građane za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Bistra za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Bistra za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Bistra koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Bistra kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova i kredita te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.2. Posebni dio proračuna sačinjava:

• plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

• Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Bistra su: Dječji vrtić Kapljica i Općinska knjižnica Bistra.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 51.405.755,26 kn 84,39 %
> Prihodi od poreza 16.635.729,54 kn 27,31 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 24.587.683,71 kn 40,36 %
> Prihodi od imovine 513.347,41 kn 0,84 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 8.808.000,00 kn 14,46 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 853.994,60 kn 1,40 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 7.000,00 kn 0,01 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 500.000,00 kn 0,82 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 kn 0,82 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 5.809.952,64 kn 9,54 %
> Primici od zaduživanja 5.809.952,64 kn 9,54 %
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 3.200.000,00 kn 5,25 %
> Višak prihoda 3.200.000,00 kn 5,25 %
UKUPNO 60.915.707,90 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
Višak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Bistra za 2019. godinu planirani su u iznosu od 60.915.707,9 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Bistra za 2019. godinu planirani su u iznosu od 51.405.755,26 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 16.635.729,54 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 15.705.729,54 kuna, Porezi na imovinu planirani u iznosu od 730.000,00 kuna, Porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 160.000,00 kuna i Ostali prihodi od poreza 40.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 24.587.683,71 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu 7.883.758,74 kuna, Pomoći od izvanproračunskih korisnika 210.000,00 kuna, Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 132.500,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 16.361.424,97 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 513.347,41 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 19.100,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 494.247,41 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 8.808.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 10.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.098.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 6.700.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 853.994,60 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 791.994,60 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 62.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 7.000,00 kuna za ostale prihode


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 500.000,00 kuna – prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava ( zemljište ).


Primici od financijske imovine i zaduživanja 

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 5.809.952,64 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija


Vlastiti izvori

Rezultat poslovanja – višak/manjak prihoda planirano je u iznosu od 3.200.000,00 kuna.
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 24.709.989,42 kn 40,56 %
> Rashodi za zaposlene 6.123.930,32 kn 10,05 %
> Materijalni rashodi 10.151.206,11 kn 16,66 %
> Financijski rashodi 371.020,00 kn 0,61 %
> Subvencije 134.400,00 kn 0,22 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 415.667,69 kn 0,68 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.395.500,00 kn 3,93 %
> Ostali rashodi 5.118.265,30 kn 8,40 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 35.855.718,48 kn 58,86 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 35.755.718,48 kn 58,70 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000,00 kn 0,16 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 350.000,00 kn 0,57 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 350.000,00 kn 0,57 %
UKUPNO 60.915.707,90 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Bistra za 2019. godinu planirani su u iznosu od 60.915.707,9 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Bistra za 2019. godinu planirani su u iznosu od 24.709.989,42 kuna, a čine ih:


1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 6.123.930,32 od toga, Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 5.042.283,53 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 230.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 851.646,79 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 10.151.206,11 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 385.404,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 2.021.554,11 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 6.934.034,25 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 26.527,76 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 783.685,99 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 371.020,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 200.000,00 kuna i Ostali financijski rashodi 171.020,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 134.400,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 89.400,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 45.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 415.667,69 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 77.167,69 i pomoći proračunskim korisnicima drugih priračuna 338.500,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 2.395.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.118.265,30 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 1.527.265,30 kuna, kapitalne donacije 75.000,00 kuna i kapitalne pomoći 3.516.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 35.855.718,48 kuna, a čine ih:


1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 35.755.718,48 kuna, od toga građevinski objekti 34.304.010,98 kuna, postrojenja i oprema 525.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 174.500,00 kuna i  nematerijalna proizvedena imovina 752.207,50

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 100.000,00 kuna 


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 350.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija.


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE - PLANIRANO JE U IZNOSU 159.265,30 KUNA


Program 1001 Program rada predstavničkog tijela planirano u iznosu od 159.265,30 kuna


1. Za redovni rad Općinskog vijeća i političkih stranaka planirano je 119.265,30 kuna, od toga:

• Naknade Općinskim vijećnicima 75.000,00 kuna, reprezentacija 10.000,00 kuna, Savjet mladih 5.000,00 kuna, tekuće donacije političkim strankama 9.265,30 kuna i naknade članovima povjerenstava (EU fondovi i dr.) 20.000,00 kuna

2. Za obilježavanje Dana Općine planirano je 40.000,00 kuna, od toga javna priznanja i nagrade 10.000,00 kuna i Dan Općine 30.000,00 kuna.


OPĆINSKI NAČELNIK - PLANIRANO JE U IZNOSU OD 806.250,00 KUNA


Program 1002 Program rada općinskog načelnika planirano u iznosu od 619.250,00 kuna


1. Za redovan rad Općinskog načelnika planirano je 589.250,00 kuna, od toga plaće za zaposlene 450.000,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 74.250,00 kuna, službena putovanja 10.000,00 kuna, simpoziji 5.000,00 kuna i reprezentacija 50.000,00 kuna

2. Za proračunsku pričuvu planirano je 30.000,00 kuna 


Program 1003 Pokroviteljstva i obljetnice planirano u iznosu od 172.000,00 kuna


1. Za obilježavanje Dana Bistre planirano je 102.000,00 kuna, od toga za naknade članovima povjerenstava 2.000,00 kuna. donacije udrugama za obilježavanje Dana Bistre 50.000,00 kuna i Dani Bistre 50.000,00 kuna

2. Za suvenire planirano je 50.000,00 od toga suveniri 10.000,00 kuna i idejno rješenje za suvenire 40.000,00 kuna

3. Za manifestacije planirano je 20.000,00 kuna 


Program 1005 Svjetski skijaški kup „Snježna kraljica“ planirano u iznosu od 15.000,00 kuna


Za Svjetski skijaški kup „Snježna kraljica“ planirano je 15.000,00 kuna, od toga reprezentacija 5.000,00 kuna i ostali rashodi –SKI SKUP SLJEME 10.000,00 kuna


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL - PLANIRANO JE U IZNOSU OD 44.959.886,21 KUNA


1. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO JE 44.959.886,21 KUNA


Program 1006 Program rada Jedinstvenog upravnog odjela planiran u iznosu od 3.461.863,75


1. Za promidžbu i informiranje planirano je 110.000,00 kuna, od toga tisak 50.000,00 kuna, promidžbeni materijali 10.000,00 kuna i usluge promidžbe i informiranja 50.000,00 kuna

2. Rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi planirani su u iznosu od 3.311.863,75 kuna, od toga:

• Usluge održavanja Web-a 35.000,00 kuna, komunalne usluge 30.000,00 kuna

• Usluge telefona , telefaksa 64.000,00 kuna

• Plaće za redovan rad 1.550.000,00 kuna, ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 80.000,00 kuna, doprinosi za zdravstveno osiguranje  255.750,00 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla 85.000,00 kuna, stručno usavršavanje zaposlenika 17.000,00 kuna, materijali i sredstva za čišćenje i održavanje 15.000,00 kuna, poštarina 70.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 150.000,00 kuna, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 30.000,00 kuna, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 200.000,00 kuna, ostale intelektualne usluge 28.000,00 kuna, naknada porezne uprave 1% 100.000,00 kuna, zaštita na radu 10.000,00 kuna, bankarske usluge i usluge platnog prometa 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti financijski rashodi 40.000,00 kuna

• Službena putovanja 5.000,00 kuna, uredski materijal 20.000,00 kuna, literatura 12.000,00 kuna, ostali materijali za potrebe redovnog poslovanja 60.000,00 kuna, sitni inventar 30.000,00 kuna usluge agencije a i studentskih servisa 25.000,00 kuna

• Službena radna i zaštitna odjeća i obuća 2.000,00 kuna

• Plaće za redovan rad 60.000,00 kuna i doprinosi za zdravstveno osiguranje 9.900,00 kuna

• Energija 175.000,00 kuna i naknade troškova za stručno osposobljavanje 12.527,76 kuna

• Ugovori o djelu 80.000,00 kuna i ostali izvanredni rashodi 40.438,58

• Ostali izvanredni rashodi 247,41

3. Izbori planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za troškove izbora ( mjesni odbor)


Program 1007 Krediti i zajmovi planirano u iznosu od 550.000,00 kuna


Za otplate kredita planirano je 550.000,00 kuna, od toga otplata kredita HBOR (pj.pločnik) 250.000,00 kuna, otplata kredita HBOR (društveni dom) 100.000,00 kuna i kamate za primljene kredite od HBOR-a 200.000,00 kuna


Program 1010 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 60.000,00 kuna


Za sufinanciranje troškova ostalih dječjih vrtića planirano je 60.000,00 kuna 


Program 1011 Osnovnoškolsko obrazovanje planirano je u iznosu od 338.500,00 kuna


1. Za osnovni program osnovnoškolskog obrazovanja planirano je 70.000,00 kuna za sufinanciranje nabave obveznih udžbenika i radnih bilježnica 

2. Za dodatni program osnovnoškolskog obrazovanja planirano je 168.500,00 kuna, od toga sufinanciranje plivanja 15.000,00 kuna, sufinanciranje boravka u školi 135.000,00 kuna, sufinanciranje natjecanja učenika OŠ Bistra 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi (prvoškolci i dr.) 3.500,00 kuna

3. Za kapitalna ulaganja u osnovnoškolsko obrazovanje planirano je 100.000,00 kuna , od toga projektna dokumentacija za sportsku dvoranu u OŠ Bistra 50.000,00 kuna i kapitalne pomoći za Osnovnu školu Bistra 50.000,00 kuna


Program 1015 Kultura i sakralna baština planirano u iznosu od 7.204.404,32 kuna


1. Za njegovanje sakralne baštine planirano je 95.000,00 kuna, od toga tekuće donacija – Župa sv. Nikole Biskupa 20.000,00 kuna i kapitalne donacije za obnovu pročelja, fasade i krovišta župe 75.000,00 kuna

2. Donacije udrugama za njegovanje kulturne baštine planirane u iznosu od 200.000,00 kuna

3. Za naknade članovima povjerenstva planirano je 2.000,00 kuna 

4. Za izgradnju kapelice planirano je 468.875,00 kuna, od toga izgradnja kapelice 428.875,00kuna i projektna i ostala dokumentacija 40.000,00 kuna

5. Za Eko muzej Bistra planirano je 4.438.529,32 kuna, od toga troškovi i vidljivosti 8.750,00 kuna, obnova i opremanje 944.685,87 kuna, priprema i provedba postupka javne nabave 62.500,000 kuna, obnova i opremanje – EU 3.298.218,45 kuna i stručni i investitorski nadzor 124.375,00 kuna

6. Za uređenje tradicijskog ruralnog centra – križište starih trgovačkih puteva planirano u iznosu od 2.000.000,00 kuna za izgradnju i uređenje trga u Donjoj Bistri


Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 4.406.000,00 kuna


1. Za donacije sportskim društvima planirano je 636.000,00 kuna za donacije Sportskoj zajednici Bistra

2. Za izgradnju sportske dvorane u sklopu Sportskog centra Bistra planirano je 3.770.000,00 kuna, od toga:

• Troškovi i vidljivosti 20.000,00 kuna, izgradnja sportske dvorane 750.000,00 kuna i izgradnja sportske dvorane – EU 3.000.000,00 kuna


Program 1018 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita planirano u iznosu od 2.734.500,00 kuna


1. Za pomoć obiteljima, kućanstvima i humanitarnim organizacijama planirano je 2.436.500,00 kuna, od toga:

• Sufinanciranje hitne medicinske pomoći 55.000,00 kuna, radionica za djecu s posebnim potrebama 19.500,00 kuna, naknada građanima i kućanstvima u novcu 30.000,00 kuna, pomoć  umirovljenicima (uskrsnica) 110.000,00 kuna, sufinanciranje cijene prijevoza 628.088,08 kuna, sufinanciranje troškova stanovanja 15.000,00 kuna, prehrana učenika  - školska kuhinja 8.000,00 kuna, naknade građanima i kućanstvima u naravi 5.000,00 kuna, tekuće donacije – Crveni križ 40.000,00 kuna

• Financiranje troškova poštarine 20.000,00 kuna, pomoć građanima za troškove ogrjeva 34.200,00 kuna, sufinanciranje cijene prijevoza 1.321.911,92 kuna

• Prijevoz pokojnika 6.000,00 kuna, stipendije i školarine 43.800,00 kuna i pomoći za novorođenčad 100.000,00 kuna

2. Za donacije udrugama u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti planirane u iznosu od 70.000,00 kuna 

3. Za naknade članovima povjerenstva planirano je 2.000,00 kuna 

4. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 180.000,00 kuna 

5. Za udrugu za zaštitu životinja „Šapica“ planirano je 36.000,00 kuna 

6. Za program rada Vijeća za prevenciju planirano je 10.000,00 kuna 


Program 1020 Sufinanciranje zapošljavanja u komunalnim javnim radovima planirano u iznosu od 92.844,32


Za plaće i ostale rashode za zaposlene planirano je 92.844,32 kuna, od toga naknade za prijevoz na posao i s posla – javni rad 10.284,00 kuna, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća – javni rad 10.000,00 kuna, plaće za zaposlene - Javni rad 62.283,53 kuna i doprinosi za zdravstveno osiguranje – javni rad 10.276,79 kuna


Program 1021 Izgradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 17.462.005,00 kuna


1. Za izgradnju vodoopskrbnog sustava planirano je 500.000,00 kuna za kapitalne pomoći za izgradnju vodoopskrbnog sustava – Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. 

2. Za izgradnju sustava plinofikacije planirano je 30.000,00 kuna za izgradnju plinovoda

3. Za izgradnju groblja planirano je 540.000,00 kuna 

4. Za izgradnju sustava otpadnih voda planirano je 2.586.000,00 kuna, od toga:

• Kapitalne pomoći za izgradnju kanalizacije na području Općine Bistra – Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić  2.476.000,00 kuna

• Ostali financijski rashodi (izvlaštenje) 100.000,00 kuna i geodetski elaborati 10.000,00 kuna

5. Za izgradnju oborinske odvodnje i pješačkih staza planirano je 5.493.637,50 kuna, od toga poboljšanje prometne sigurnosti i oborinske odvodnje u Benzinskoj ulici u Oborovu Bistranskom 663.187,50 kuna, projektna dokumentacija za izgradnju rotora u Bistranskoj ulici 38.000,00 kuna, izgradnja pješačkog pločnika i oborinske odvodnje u Stubičkoj ulici  1.931.200,00 kuna, projektna i ostala dokumentacija za pješačke pločnike i ceste 100.000,00 kuna, izgradnja rotora u Bistranskoj ulici 1.846.250,00 kuna, izgradnja pješačkog pločnika i oborinske kanalizacije u Potočnoj ulici 730.000,00 kuna i izgradnja pješačkog pločnika i oborinske kanalizacije u Bolničkoj ulici 185.000,00 kuna

6. Za izgradnju Gospodarske zone Bistra planirano je 4.370.000,00 kuna, od toga izgradnja glavne prometnice – Gospodarska ulica 2.000.000,00 kuna. projektna dokumentacija za izgradnju Gospodarske zone Bistra 50.000,00 kuna, procjena vrijednosti zemljišta 20.000,00 kuna i izgradnja gospodarske zone Bistra 2.300.000,00 kuna

7. Za rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 3.942.367,50 kuna


Program 1022 Održavanje komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 4.169.326,13 kuna


1. Za održavanje općinskih cesta planirano je 3.119.236,13 kuna, od toga: 

• Stručni i investicijski nadzor 60.000,00 kuna, održavanje Sljemenske ceste - ljetno (OB) 55.789,34 kuna, zimska služba – nerazvrstane ceste 700.000,00 kuna, zimska služba – Sljemenska cesta (OB) 131.542,19 kuna, održavanje cesta, mostova i javnih površina – nerazvrstane ceste 1.580.000,00 kuna, nabava opreme za javne površine 30.000,00 kuna

• Održavanje Sljemenske ceste – ljetno (zgb, Žup. HŠ) 167.368,04 kuna i zimska služba – Sljemenska cesta (Zgb, Žup, HŠ) 394.626,56

2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 550.000,00 kuna, od toga svjetlosne dekoracije 20.000,00 kuna, električna energija – javna rasvjeta 400.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja – javna rasvjeta 100.000,00 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – javna rasvjeta 30.000,00 kuna

3. Za asfaltiranje općinskih cesta i javnih površina planirano je 500.000,00 kuna 


Program 1023 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 2.087.167,69 kuna


1. Za  izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 2.000.000,00 kuna

2. Za gospodarenje otpadom planirano je 57.000,00 kuna, od toga nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 47.000,00 kuna i plan gospodarenja otpadom 10.000,00 kuna

3. Za projekt „Informiraj! Reduciraj! Recikliraj!“ planirano je 30.167,69 kuna


Program 1023 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 608.000,00 kuna


1. Za održavanje objekata i zgrada planirano je 320.000,00 kuna, od toga dokumentacija sustava TZ-a 30.000,00 kuna, rekonstrukcija krovišta na Društvenom domu Bukovje 100.000,00 kuna, premije osiguranja imovine 40.000,00 kuna, materijali dijelovi za održavanje objekata i zgrada 50.000,00 kuna i usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i zgrada 100.000,00 kuna

2. Za održavanje postrojenja i opreme planirano je 38.000,00 kuna, od toga materijal i dijelovi za održavanje prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme 10.000,00 kuna, auto gume 5.000,00 kuna, premije osiguranja prijevoznih sredstava 8.000,00 kuna i usluge održavanja prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme 15.000,00 kuna

3. Za ulaganje u opremu općine planirano je 250.000,00 kuna, od toga uredska oprema i namještaj 70.000,00 kuna, komunikacijska oprema 30.000,00 kuna, ulaganje u računalne programe 100.000,00 kuna i uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 50.000,00 kuna


Program 1027 Prostorno uređenje i izgradnja općine planirano u iznosu od 673.000,00 kuna 


1. Za geodetska snimanja planirano je 253.000,00 kuna za geodetsko-katastarske usluge 

2. Za legalizaciju objekata u vlasništvu Općine planirano je 20.000,00 kuna

3. Za kapitalna ulaganja u prostorno - plansku dokumentaciju planirano je 50.000,00 kuna za izradu Prostornog plana

4. Za izgradnju Općinskog centra planirano je 50.000,00 kuna za idejno rješenje Općinskog centra

5. Za Dječje igralište u Poljanici Bistranskoj planirano je 100.00,00 kuna, od toga uređenje dječjeg igrališta u Poljanici Bistranskoj 30.000,00 kuna i oprema za dječje igralište 70.000,00 kuna

6. Za dječje igralište u Oborovu Bistranskom planirano je 100.000,00 kuna

7. Za dječje igralište u Donjoj Bistri planirano je 100.000,00 kuna za opremu za dječje igralište u Donjoj Bistri


Program 1024 Jačanje gospodarstva i potpora poljoprivredi planirano u iznosu od 419.000,00 kuna


1. Za poticanje mjere u poljoprivredi planirano je 55.000,00 kuna, od toga subvencije poljoprivrednicima 30.000,00 kuna, sufinanciranje programa osposobljavanja u poljoprivredi 10.000,00 kuna  i plan raspolaganja poljoprivrednim zemljište 15.000,00 kuna

2. Za razvoj gospodarstva planirano je 22.000,00 kuna za subvencije, od toga članarina – LAG Zeleni bregi 15.000,00 kuna. naknada troškova prijevoza (LAG) 2.000,00 kuna i sufinanciranje osposobljavanja u gospodarstvu 5.000,00 kuna

3. Za donacije udrugama u gospodarstvu planirano je 40.000,00 kuna 

4. Za naknade članovima povjerenstva planirano je 2.000,00 kuna 

5. Za projekti „Bistranski paviljon“ planirano je 300.000,00 kuna za izgradnju i uređenje


Program 1025 Subvencije trgovačkim društvima planirane u iznosu od 89.400,00 kuna


Za subvencije trgovačkim društvima planirano je 89.400,00 kuna 


Program 1026 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 603.875,00 kuna


1. Za civilnu zaštitu planirano je 50.000,00 kuna, od toga službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 20.000,00 kuna, obuka članova civilne zaštiti 10.000,00 kuna i plan civilne zaštite 20.000,00 kuna

2. Za zaštitu i spašavanje planirano je 7.000,00 kuna za gorsku službu spašavanja

3. Za protupožarnu zaštitu planirano je 546.875,00 kuna, od toga vatrogasne intervencije 10.000,00 kuna, tekuće donacije – DVD BISTRA 400.000,00 kuna, procjena ugroženosti od požara i tehničke eksplozije  136.875,00 kuna


2. DJEČJI VRTIĆ „KAPLJICA“


Program 1009 Dječji vrtić „Kapljica“ planirano u iznosu od 13.378.356,39 kuna


1. Za kapitalna ulaganja u opremu vrtića planirano je 40.000,00 kuna, od toga namještaj za djecu 30.000,00 kuna i oprema za dječje igralište 10.000,00 kuna

2. Za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Kapljica“ planirano je 4.994.100,00 kuna, od toga:

• Plaće za redovan rad 2.230.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 110.000,00 kuna, doprinosi za zdravstveno osiguranje 345.650,00 kuna, doprinosi za zapošljavanje 37.910,00 kuna, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 150.000,00 kuna, energija 130.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100.000,00 kuna, računalne usluge 46.440,00 kuna

• Plaće za redovan rad 580.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 kuna, doprinosi za zdravstveno osiguranje 89.900,00 kuna, doprinosi za zapošljavanje 9.860,00 kuna, službena putovanja 10.000,00 kuna, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 45.000,00 kuna, stručno usavršavanje zaposlenika 30.000,00 kuna, ostale naknade troškova zaposlenima 6.320,00 kuna, uredski materijal i ostali materijalni rashodi 35.000,00 kuna, materijal i sirovine 380.000,00 kuna, energija 80.000,00 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 17.000,00 kuna, sitni inventar i auto gume 60.000,00 kuna, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 20.000,00 kuna, usluge telefona,pošte i prijevoza 30.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 110.000,00 kuna, usluge promidžbe i informiranja 5.000,00 kuna, komunalne usluge 45.000,00 kuna, zdravstvene i veterinarske usluge 25.000,00 kuna, intelektualne  i osobne usluge 5.000,00 kuna, računalne usluge 20.000,00 kuna, ostale usluge 30.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – stažiranje HZZ doprinosi 2.000,00 kuna, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava 30.000,00 kuna, premije osiguranja 25.000,00 kuna, reprezentacija 6.000,00 kuna, ostale pristojbe i naknade 20.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna, bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.000,00 kuna, zatezne kamate 20,00 kuna, uredski materijal i ostali mat. Rashodi MZO za program predškole 13.000,00 kuna, uredski materijal 50.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa HZZ 10.000,00 kuna, uredski materijal i ostali materijalni rashodi (didakta) 3.000,00 kuna, sitni inventar i auto gume 5.000,00 kuna, usluge telefona, pošte i prijevoza (prijevoz djece) 2.000,00 kuna i usluge tekućeg i investicijskog održavanja – refundacija štete 5.000,00 kuna

3. Za Dječji vrtić u Poljanici, rekonstrukcija i dogradnja planirano je 5.556.074,49 kuna, od toga:

• Knjige za skupine 539.91 kuna , opremanje vrtića 30.054,88 kuna, sitni inventar (suđe) 2.760,63 kuna, promidžba i informiranje 4.768,12 kuna, vođenje projekta 18.750,00 kuna, priprema i provedba javne nabave 43.750,00 kuna, geodetsko iskolčenje građevine 6.250,00 kuna, pristojbe i naknade 18.000,00 kuna

• Izgradnja dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj – stručni nadzor 10.060,79 kuna, Izgradnja dječjeg vrtića u Poljanici Bistranskoj 459.882,53 kuna

• Knjige za skupine 4.859,18 kuna, opremanje vrtića 270.493,88 kuna, sitni inventar (suđe) 24.845,63 kuna, izgradnja dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj – stručni nadzor 90.547,09 kuna, Izgradnja dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj 4.570.511,85 kuna

4. Za projekt energetska obnova zgrade planirano je 2.738.181,89 kuna, od toga 

• Energetska obnova zgrade 430.522,87 kuna

• Usluge promidžbe i informiranja – en.obnova 3.400,00 kuna, intelektualne usluge – en.obnova 34.000,00 kuna, energetska obnova zgrade 1.266.805,12 kuna, energetska obnova zgrade – stručni nadzor 36.136,15 kuna, energetski pregled (nakon obnove) 14.732,62 kuna

• Usluge promidžbe i informiranja  - en.obnova 8.600,00 kuna, intelektualne usluge – energetska obnova 6.000,00 kuna, energetska obnova zgrade 899.249,10 kuna, energetska obnova zgrade – stručni nadzor 36.136,15 kuna, energetski pregled (nakon obnove) 2.599,88

5. Za kapitalna ulaganja u opremu vrtića planirano je 50.000,00 kuna, od toga uredska oprema i namještaj 5.000,00 kuna, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 20.000,00 kuna i ulaganje u računalne programe 25.000,00 kuna.


Općina Bistra ima planirano za financiranje Dječji vrtića Kapljica 3.794.816,86 kuna, i to za:

- Financiranje rashoda poslovanja = 3.274.873,54 kn

- Financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine =519.943,32 kn.


3. OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA


Program 1016 „Općinska knjižnica Bistra“ planirano u iznosu od 421.150,00 kuna


1. Za financiranje redovne djelatnosti Općinske knjižnice Bistra planirano je 236.650,00 kuna, od toga:

• Plaće za redovan rad 110.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna, doprinosi za zdravstveno osiguranje 18.150,00 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla 10.800,00 kuna, stručno usavršavanje zaposlenika 1.000,00 kuna, uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.000,00 kuna, energija 8.000,00 kuna, sitni inventar 3.000,00 kuna, usluge telefona, telefaksa 5.000,00 kuna, usluge promidžbe i informiranja 2.500,00 kuna, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 1.700,00 kuna, ugovori od jelu, autorski rad 20.000,00 kuna, računalne usluge 12.000,00 kuna, reprezentacije 2.500,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 kuna, bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.000,00 kuna, literatura 10.000,00 kuna, 

2. Za kapitalna ulaganja u opremu i knjige planirano je 184.500,00 kuna, od toga uredska oprema i namještaj 10.000,00 kuna, nabava DVD-a 12.000,00 kuna i knjige 162.500,00 kuna.


Općina Bistra ima planirano za financiranje Općinske knjižnice Bistra 276.650,00 kuna, i to za:

- Financiranje rashoda poslovanja = 226.650,00 kn

- Financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine =50.000,00 kn.


4. MJESNI ODBORI 


Program 1008 Redovni rad Mjesnih odbora planirano u iznosu od 179.500,00 kuna


1. Za redovnu djelatnost MO Bukovje planirano je 22.500,00 kuna, od toga naknade članovima MO Bukovje 20.000,00 kuna i manifestacije 2.500,00 kuna

2. Za redovnu djelatnost MO Donja Bistra planirano 32.000,00 kuna, od toga naknade članovima MO Donja Bistra 25.000,00 kuna i manifestacije 7.000,00 kuna

3. Za redovnu djelatnost MO Gornja Bistra planirano 38.000,00 kuna, od toga naknade članovima MO Gornja Bistra 32.000,00 kuna i manifestacije 6.000,00 kuna

4. Za redovnu djelatnost MO Novaki planirano je 27.000,00 kuna, od toga naknade članovima MO Novaki 20.000,00 kuna i manifestacije 7.000,00 kuna

5. Za redovnu djelatnost MO Oborovo planirano je 32.000,00 kuna, od toga naknade članovima MO Oborovo 22.000,00 kuna i manifestacije 10.000,00 kuna

6. Za redovnu djelatnost MO Poljanica planirano je 28.000,00 kuna, od toga naknade članovima MO Poljanica 25.000,00 kuna i manifestacije 3.000,00 kuna


Program 1022 održavanje komunalne infrastrukture – male komunalne akcije planirano u iznosu od 1.011.300,00 kuna


Za održavanje općinskih cesta i javnih površina – male komunalne akcije planirano je 1.011.300,00 kuna, od toga MO Poljanica 195.600,00 kuna, MO Bukovje 70.500,00 kuna, MO Donja Bistra 251.800,00 kuna, MO Gornja Bistra 256.700,00 kuna, MO Novaki 119.700,00 kuna, MO Oborovo 117.000,00 kuna.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Bistra za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Bistra za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Plan razvojnih programa Općine Bistra 2019. - 2021.
  PREUZMI:

 4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Bistra za 2019. godinu
  PREUZMI:

 5. I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bistra za 2019. godinu
  PREUZMI:

 6. II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bistra za 2019. godinu
  PREUZMI:

 7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu
  PREUZMI:

 8. Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 1.1.-31.12.2018.
  PREUZMI:

 9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
  PREUZMI:

 10. Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Bistra 2018.-2020. za 2018.
  PREUZMI:

 11. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bistra za 2018. godinu
  PREUZMI:

 12. Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Bistra za razdoblje od 1.1.-30.6.2019.g.
  PREUZMI:

 13. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bistra za 2019.g.
  PREUZMI:

 14. Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 1.1.- 30.06.2019.
  PREUZMI:

Više