Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Bistra

  Kontakt podaci
  Općina Bistra
  Bistranska 98, Poljanica Bistranska, Bistra
  OIB: 75454185661
  01 3390 039
  opcina-bistra@bistra.hr

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovane mještanke i mještani Općine Bistra,


predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2020. godinu, kao sažetak najznačajnijeg dokumenta svake jedinice lokalne samouprave. U njemu je prikazano od kojih se prihoda proračun sastoji te što se sve iz njega financira, a sve s  ciljem kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom. 

Smatram da smo, iako suočeni s izazovom gubitka dijela poreznih prihoda kroz provedene i najavljene porezne reforme uspjeli i u 2020. godini zadržati postojeći standard u financiranju javnih potreba  i barem malo podići ljestvicu budućeg rasta i  razvoja Općine Bistra.

Kao preduvjet budućeg gospodarskog razvoja, prepoznali smo važnost ulaganja u gospodarsku, komunalnu i prometnu infrastrukturu, stoga u 2020. godini planiramo značajniji dio financijskih sredstava izdvojiti za izgradnju komunalne infrastrukture, izgradnju vodoopskrbnog sustava, sustava otpadnih voda, nastavak izgradnje groblja i kapelice, izgradnju i uređenje dječjeg igrališta u Poljanici Bistranskoj, izgradnju rotora u Bistranskoj ulici, poboljšanje prometne sigurnosti i odvodnje u Brezinskoj ulici, izgradnju oborinske odvodnje i pješačkog pločnika u Stubičkoj ulici, izgradnju autobusnih kućica u Bukovju Bistranskom i Gornjoj Bistri, izgradnju tržnice – (projekt “Bistranski paviljon“), rekonstrukciju javne rasvjete i krovišta na Društvenom domu Bukovje, održavanje nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina te asfaltiranje općinskih cesta.

Također nastavljamo sa ulaganjima u izgradnju Gospodarske zone Bistra sa željom poticanja razvoja gospodarstva i poduzetništva, privlačenja novih investicija i na taj način otvaranja novih radnih mjesta. 

U planu nam je i nastavak realizacije projekata koje smo prijavili na Europske fondove, „Uređenje tradicijskog ruralnog centra – križište starih trgovačkih puteva“ ( uređenje trga u Donjoj Bistri, izgradnja biciklističkih staza i šetnica) i „Obnova zgrade stare škole u Poljanici Bistranskoj ( Ekomuzej )“( obnova i opremanje).

Očuvanje okoliša od velike nam je važnosti jer o njemu ovise sadašnji i budući naraštaji, stoga smo dio sredstava izdvojili za nastavak izgradnje reciklažnog dvorišta i nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Želimo ulagati u obrazovanje, zato i ove godine našim učenicima i studentima dodjeljujemo stipendije u iznosu od 300,00 kuna mjesečno za učenike i 500,00 kuna mjesečno za studente, sufinanciramo nabavu udžbenika i radnih bilježnica učenicima Osnovne škole Bistra, sufinanciramo produženi boravak, školu u prirodi, razna natjecanja učenika osnovne škole, troškove prijevoza učenika, a sudjelujemo i u financiranju projektne dokumentacije za  sportsku dvoranu Osnovne škole Bistra.

Naše obitelji  i kućanstva pomažemo na način da gotovo 5 % proračunski sredstava izdvajamo za sufinanciranje cijene prijevoza učenicima osnovnih i srednjih škola, studentima, umirovljenicima, osobama s invaliditetom te osobama slabijeg socijalno-imovinskog statusa.

Svjesni važnosti poticanja povećanja nataliteta, Općina Bistra roditeljima novorođene djece daje novčane naknade u iznosu od 1.000,00 kuna za prvo dijete, 2.000,00 kuna za drugo, 3.000,00 kuna treće i 4.000,00 kuna za četvrto i svako sljedeće,te sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima. 

Mislimo i na naše najmlađe stanovnike zbog kojih smo osigurali sredstva u proračunu za rekonstrukciju, dogradnju i opremanje dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj, a sve kako bi im se osigurali sigurniji i kvalitetniji uvjeti za boravak u prostoru u kojem će se kroz igru i zabavu pripremati za školu. 

Obiteljima i pojedincima slabijeg imovinskog statusa osiguravamo jednokratne novčane pomoći, pomoći u naravi i troškove stanovanja, učenicima osiguravamo prehranu u školi, a umirovljenicima dodjeljujemo  novčane pomoći povodom blagdana Uskrsa.

Za naše poljoprivrednike osigurali smo sredstva za isplatu subvencija i sufinanciranje programa osposobljavanja u poljoprivredi i gospodarstvu.

Kako bismo svojim mještanima omogućili da izraze svoje interese u područjima kulture, sporta, socijalne skrbi i zdravstvene zaštite, poljoprivrede i gospodarstva, Općina Bistra izdvajajući iz proračuna značajna financijska sredstva podržava i sudjeluje u radu mnogobrojnih udruga čije djelovanje doprinosi očuvanju i promicanju tradicije te obilježavanju raznih manifestacija kao što su „Dani Bistre“, svjetski skijaški kup „Snježna Kraljica“ i druge.


Drage mještanke i mještani Općine Bistra, izdvojili smo samo dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini.

Ukoliko mislite da je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo Vas da nam napišete.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Bistra za 2020. godinu bilo je provedeno od 15.11.2019. do 15.12.2019. Više o možete pogledati OVDJE.Vaš Načelnik !
Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Bistra za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Bistra za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Bistra koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Bistra kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Prijedlog Proračuna možete pogledati ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova i kredita te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Posebni dio proračuna sačinjava:

• plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

• Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Bistra su: Dječji vrtić Kapljica i Općinska knjižnica Bistra.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 38.927.445,42 kn 84,85 %
> Prihodi od poreza 15.740.165,27 kn 34,31 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna 13.891.643,19 kn 30,28 %
> Prihodi od imovine 498.300,00 kn 1,09 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 7.905.950,00 kn 17,23 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 884.386,96 kn 1,93 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 7.000,00 kn 0,02 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.615.000,00 kn 5,70 %
> Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.615.000,00 kn 5,70 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 3.618.952,46 kn 7,89 %
Vlastiti izvori 715.000,00 kn 1,56 %
UKUPNO 45.876.397,88 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Vlastiti izvori
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Bistra za 2020. godinu planirani su u iznosu od 45.876.397,88 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Bistra za 2020. godinu planirani su u iznosu od 41.282.330,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 15.740.165,27 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 14.755.165,27 kuna, Porezi na imovinu planirani u iznosu od 820.000,00 kuna, Porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 155.000,00 kuna i Ostali prihodi od poreza 10.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 13.891.643,19 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu 6.200.214,62 kuna, Pomoći od izvanproračunskih korisnika 300.000,00 kuna, Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 90.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 7.301.428,57 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 498.300,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 18.300,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 480.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 7.905.950,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 10.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.945.950,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 5.950.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 884.386,96 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 842.386,96 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 42.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 7.000,00 kuna za ostale prihode


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.615.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje zemljišta 2.600.000,00 kuna i prihodi od prodaje nefinancijske imovine 15.000,00 kuna.


Primici od financijske imovine i zaduživanja 

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 3.618.952,46 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija.


Vlastiti izvori

Rezultat poslovanja – višak/manjak prihoda planirano je u iznosu od 715.000,00 kuna.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 24.373.906,57 kn 53,13 %
> Rashodi za zaposlene 6.073.873,00 kn 13,24 %
> Materijalni rashodi 10.188.174,74 kn 22,21 %
> Financijski rashodi 384.268,77 kn 0,84 %
> Subvencije 634.400,00 kn 1,38 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 458.000,00 kn 1,00 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.333.600,00 kn 5,09 %
> Ostali rashodi 4.301.590,06 kn 9,38 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 21.142.491,31 kn 46,09 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 220.000,00 kn 0,48 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.272.491,31 kn 44,19 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 650.000,00 kn 1,42 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 310.000,00 kn 0,68 %
Vlastiti izvori 50.000,00 kn 0,11 %
UKUPNO 45.876.397,88 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Vlastiti izvori
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Bistra za 2020. godinu planirani su u iznosu od 45.876.397,88 kuna.


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Bistra za 2020. godinu planirani su u iznosu od 24.373.906,57 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 6.073.873,00 od toga, Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 5.016.200,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 230.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 827.673,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 10.188.174,74 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od  374.660,80 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.910.108,53 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 7.049.803,29kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 17.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 836.602,12 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 384.268,77 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 270.363,77,00 kuna i Ostali financijski rashodi 113.905,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 634.400,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 589.400,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 45.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 458.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 47.000,00 i pomoći proračunskim korisnicima drugih priračuna 411.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 2.333.600,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 4.301.590,06 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 1.704.000,00 kuna, kapitalne donacije 50.000,00 kuna i kapitalne pomoći 2.547.590,06 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 21.142.491,31 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 220.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od  20.272.491,31 kuna, od toga građevinski objekti 18.765.321,31 kuna, postrojenja i oprema 515.587,50 kuna, prijevozna sredstva 100.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 238.000,00 kuna i  nematerijalna proizvedena imovina 653.582,50 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 650.000,00 kuna 


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 310.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija.


Vlastiti izvori 

Rezultat poslovanja  50.000,00 kuna.


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE - PLANIRANO JE U IZNOSU 209.110,56 KUNA


Program 1001 Program rada predstavničkog tijela planirano u iznosu od 230.000,00 kuna

1. Za redovni rad Općinskog vijeća i političkih stranaka planirano je 165.000,00 kuna, od toga:

• Naknade Općinskim vijećnicima 100.000,00 kuna, reprezentacija 10.000,00 kuna, Savjet mladih 5.000,00 kuna, tekuće donacije političkim strankama 30,000,00kuna i naknade članovima povjerenstava (EU fondovi i dr) 20.000,00 kuna

2. Za obilježavanje Dana Općine planirano je 65.000,00 kuna, od toga javna priznanja i nagrade 15.000,00 kuna i Dan Općine 50.000,00 kuna.OPĆINSKI NAČELNIK - PLANIRANO JE U IZNOSU OD 794.825,00 KUNA


Program 1002 Program rada općinskog načelnika planirano u iznosu od 448.825,00 kuna

1. Za redovan rad Općinskog načelnika planirano je 418.825,00 kuna, od toga plaće za zaposlene 205.000,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 33.825,00 kuna, službena putovanja 10.000,00 kuna, simpoziji 5.000,00 kuna, naknade općinskom načelniku 115.000,00 kuna i reprezentacija 50.000,00 kuna

2. Za proračunsku pričuvu planirano je 30.000,00 kuna 


Program 1003 Pokroviteljstva i obljetnice planirano u iznosu od 320.000,00 kuna

1. Za obilježavanje Dana Bistre planirano je 170.000,00 kuna za Dane Bistre

2. Za suvenire planirano je 50.000,00 od toga suveniri 10.000,00 kuna i idejno rješenje za suvenire 40.000,00 kuna

3. Za Monografiju Općine Bistra planirano je 100.000,00 kuna za izdavanje Monografije Općine Bistra povodom 25.godišnjice Općine Bistra

Program 1005 Svjetski skijaški kup „Snježna kraljica“ planirano u iznosu od 26.000,00 kuna

Za Svjetski skijaški kup „Snježna kraljica“ planirano je 15.000,00 kuna, od toga reprezentacija 6.000,00 kuna i ostali rashodi –SKI SKUP SLJEME 20.000,00 kuna


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL - PLANIRANO JE U IZNOSU OD 34.994.046,97 KUNA


1.  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO JE 34.973.157,53 KUNA


Program 1006 Program rada Jedinstvenog upravnog odjela planiran u iznosu od  3.427.015,48


1. Za promidžbu i informiranje planirano je 180.000,00 kuna, od toga tisak 80.000,00 kuna, promidžbeni materijali 10.000,00 kuna i usluge promidžbe i informiranja 90.000,00 kuna

2. Rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi planirani su u iznosu od 3.247.015,48 kuna, od toga:

• Usluge održavanja Web-a 35.000,00 kuna, komunalne usluge 30.000,00 kuna

• Usluge telefona , mobitela 60.000,00 kuna

• Plaće za redovan rad 1.661.200,00 kuna, ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 60.000,00 kuna, doprinosi za zdravstveno osiguranje  274.098,00 kuna, službena putovanja 5.000,00 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla 82.404,80 kuna, stručno usavršavanje zaposlenika 20.000,00 kuna, uredski materijal 25.000,00 kuna, literatura 15.000,00 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 15.000,00 kuna, ostali materijali za potrebe redovnog poslovanja (toneri) 70.000,00 kuna, energija 180.000,00 kuna, sitni inventar 30.000,00 kuna, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3.200,00 kuna, poštarina 70.000,00 kuna, računalne usluge (Libusoft) 90.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme ( Krobel i dr) 75.000,00 kuna, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 30.000,00 kuna, ugovori o djelu 80.000,00 kuna, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 50.000,00 kuna, usluge agencija i studentskih servisa 25.000,00 kuna, ostale intelektualne usluge 70.000,00 kuna, naknade Porezne uprave 1% 100.000,00 kuna, naknade troškova za stručno osposobljavanje 15.000,00 kuna, ostali izvanredni rashodi 27.002,12 kuna i zaštita na radu 10.000,00 kuna

• Bankarske usluge i usluge platnog prometa 25.000,00 kuna i ostali nespomenuti financijski rashodi 14.110,56 kuna


Program 1007 Krediti i zajmovi planirano u iznosu od 530.000,00 kuna

Za otplate kredita planirano je 530.000,00 kuna, od toga otplata kredita HBOR (pj.pločnik) 220.000,00 kuna, otplata kredita HBOR(društveni dom) 90.000,00 kuna i kamate za primljene kredite od HBOR –a 220.000,00 kuna


Program 1010 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za sufinanciranje troškova ostalih dječjih vrtića planirano je 50.000,00 kuna 


Program 1011 Osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje planirano je u iznosu od 462.900,00 kuna

1. Za osnovni program osnovnoškolskog obrazovanja planirano je 50.000,00 kuna za sufinanciranje nabave obveznih udžbenika i radnih bilježnica 

2. Za dodatni program osnovnoškolskog obrazovanja planirano je 241.000,00 kuna, od toga sufinanciranje škole u prirodi 21.000,00 kuna, sufinanciranje natjecanja učenika OŠ Bistra 15.000,00 kuna, sufinanciranje boravka u školi 200.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi (prvoškolci i dr.) 5.000,00 kuna

3. Za srednjoškolsko obrazovanje planirano je 26.400,00 kuna za stipendije srednjih škola

4. Za visokoškolsko obrazovanje planirano je 25.500,00 kuna za stipendije studentima

5. Za kapitalna ulaganja u osnovnoškolsko obrazovanje planirano je 120.000,00 kuna , od toga projektna dokumentacija za sportsku dvoranu u OŠ Bistra 100.000,00 kuna i kapitalne pomoći za Osnovnu školu Bistra 20.000,00 kuna


Program 1015 Kultura i sakralna baština planirano u iznosu od 7.041.529,32 kuna

1. Za njegovanje sakralne baštine planirano je 91.000,00 kuna, od toga tekuće donacija – Župa sv. Nikole Biskupa 41.000,00 kuna i kapitalne donacije za obnovu pročelja, fasade i krovišta župe 50.000,00 kuna

2. Donacije udrugama za njegovanje kulturne baštine planirane u iznosu od 200.000,00 kuna

3. Za naknade članovima povjerenstva planirano je 2.000,00 kuna 

4. Za izgradnju kapelice planirano je 310.000,00 kuna, od toga izgradnja kapelice 150.000,00 kuna, uređenje okoliša oko kapelice 110.000,00 kuna, oprema za uređenje kapelice 40.000,00 kuna i projektna i ostala dokumentacija 10.000,00 kuna

5. Za Obnovu zgrade stare škole u Poljanici Bistranskoj (Ekomuzej) planirano je 4.438.529,32 kuna, od toga troškovi vidljivosti 8.750,00 kuna, priprema i provedba postupka javne nabave 62.500,00 kuna, obnova i opremanje 4.242.904,32 kuna i stručni i investitorski nadzor 124.375,00 kuna

6. Za uređenje tradicijskog ruralnog centra – križište starih trgovačkih puteva planirano je 2.000.000,00 kuna za izgradnju i uređenje trga u Donjoj BistriProgram 1017 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 636.000,00 kuna

Za donacije Zajednici sportskih udruga Općine Bistra planirano je 636.000,00 kuna


Program 1018 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita planirano u iznosu od 2.446.700,00 kuna

1. Za pomoć obiteljima, kućanstvima i humanitarnim organizacijama planirano je 2.344.700,00 kuna, od toga:

• Sufinanciranje hitne medicinske pomoći 55.000,00 kuna, radionica za djecu s posebnim potrebama 19.500,00 kuna, naknada građanima i kućanstvima u novcu 30.000,00 kuna, pomoć  umirovljenicima (uskrsnica) 100.000,00 kuna, sufinanciranje cijene prijevoza 1.900.000,00 kuna, sufinanciranje troškova stanovanja 15.000,00 kuna, prehrana učenika  - školska kuhinja 8.000,00 kuna, naknade građanima i kućanstvima u naravi 5.000,00 kuna, tekuće donacije – Crveni križ 52.000,00 kuna

• Financiranje troškova poštarine 20.000,00 kuna i pomoć građanima za troškove ogrjeva 34.200,00 kuna

• Prijevoz pokojnika 6.000,00 kuna i pomoći za novorođenčad 100.000,00 kuna

2. Za donacije udrugama u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti planirane u iznosu od 70.000,00 kuna 

3. Za naknade članovima povjerenstva planirano je 2.000,00 kuna 

4. Za veterinarske usluge planirano je 20.000,00 kuna

5. Za program rada Vijeća za prevenciju planirano je 10.000,00 kuna 


Program 1020 Sufinanciranje zapošljavanja u komunalnim javnim radovima planirano u iznosu od 44.950,00 kuna

Za plaće i ostale rashode za zaposlene planirano je 44.950,00 kuna, od toga naknade za prijevoz na posao i s posla – javni rad 5.000,00 kuna, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća – javni rad 5.000,00 kuna, plaće za zaposlene - Javni rad 30.000,00 kuna i doprinosi za zdravstveno osiguranje – javni rad 4.950,00 kuna


Program 1021 Izgradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 7.646.480,13 kuna

1. Za izgradnju groblja planirano je 211.480,13 kuna 

2. Za izgradnju oborinske odvodnje i pješačkih staza planirano je 4.028.000,00 kuna, od toga kupnja zemljišta za izgradnju rotora 120.000,00 kuna, intelektualne usluge 20.000,00 kuna, izgradnja pješačkog pločnika i oborinske odvodnje u Stubičkoj ulici  1.441.750,00 kuna, Izgradnja rotora u Bistranskoj ulici 1.846.250,00 kuna, projektna i ostala dokumentacija za pješačke pločnike i ceste 50.000,00 kuna, poboljšanje prometne sigurnosti i odvodnje u Brezinskoj ulici u Oborovu B. 500.000,00 kuna  i projektna i ostala dokumentacija za izgradnju rotora u Bistranskoj ulici 50.000,00 kuna

3. Za izgradnju Gospodarske zone Bistra planirano je 3.125.000,00 kuna, od toga izgradnja glavne prometnice – Gospodarska ulica 1.300.000,00 kuna. projektna dokumentacija za izgradnju Gospodarske zone Bistra 50.000,00 kuna, procjena vrijednosti zemljišta 20.000,00 kuna i izgradnja gospodarske zone Bistra 1.755.000,00 kuna

4. Za rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 50.000,00 kuna

5. Za dječja igrališta planirano je 182.000,00 kuna, od toga izgradnja i uređenje dječjeg igrališta u Poljanici Bistranskoj 100.000,00 kuna i oprema za dječje igralište u Poljanici Bistranskoj 82.000,00 kuna

6.

 Za autobusne kućice planirano je 50.000,00 kuna 


Program 1022 Održavanje komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 5.134.899,28 kuna

1. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 150.000,00 kuna

2. Za zbrinjavanje životinja planirano je 40.000,00 kuna za Udrugu za zaštitu životinja i okoliša “Šapica“ 

3. Za stručni nadzor planirano je 80.000,00 kuna, od toga stručni i investicijski nadzor – održavanje komunalne infrastrukture 60.000,00 kuna i stručni i investicijski nadzor – Sljemenska cesta 20.000,00 kuna

4. Za održavanje nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina planirano je 3.841.149,28 kuna,od toga:

• Održavanje nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina 2.541.300,00 kuna, održavanje Sljemenske ceste 749.849,28 kuna i zimska služba – nerazvrstane ceste 550.000,00 kuna 

5.Za održavanje javne rasvjete planirano je 340.000,00 kuna, od toga svjetlosne dekoracije 20.000,00 kuna, električna energija – javna rasvjeta 250.000,00 kuna i usluge tekućeg i investicijskog održavanja – javna rasvjeta 700.000,00 kuna

6. Za asfaltiranje općinskih cesta i javnih površina planirano je 638.750,00 kuna , od toga asfaltiranje nerazvrstanih cesta 623.750,00 kuna, stručni i investicijski nadzor (asfaltiranje) 15.000,00 kuna

7. Za projektiranje planirano je 35.000,00 kuna  za projektnu i ostalu dokumentacija 

8. Za opremu za javne površine planirano je 10.000,00 kuna


Program 1023 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 2.085.750,00 kuna

1. Za  izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 2.028.750,00 kuna, od toga izgradnja reciklažnog dvorišta 2.000.000,00 kuna i projektna dokumentacija za reciklažno dvorište 28.750,00 kuna

2. Za gospodarenje otpadom planirano je 57.000,00 kuna, od toga nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 47.000,00 kuna i plan gospodarenja otpadom 10.000,00 kunaProgram 1031 Program gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina planirano u iznosu od 2.386.109,93 kuna

1. Za izgradnju vodoopskrbnog sustava planirano je 555.000,00 kuna za kapitalne pomoći za izgradnju vodoopskrbnog sustava – Vodovod i odvodnja Bistra (ugovor iz 2019.)

2. Za izgradnju sustava otpadnih voda planirano je 1.831.109,93 kuna, od toga projekt poboljšanja vodokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić – VIO Zaprešić 1.451.109,93 kuna,  kapitalne pomoći za izgradnju kanal.priključka Vodovod i odvodnja Bistra (ugovor iz 2019.) 330.000,00 kuna i ostali financijski rashodi (izvlaštenje) 50.000,00 kunaProgram 1027 Prostorno uređenje i izgradnja općine planirano u iznosu od 519.587,50 kuna 

1. Za geodetska snimanja planirano je 50.000,00 kuna za geodetsko-katastarske usluge 

2. Za legalizaciju objekata u vlasništvu Općine planirano je 50.000,00 kuna

3. Za kapitalna ulaganja u prostorno - plansku dokumentaciju planirano je 50.000,00 kuna za izradu Prostornog plana

4. Za izgradnju Općinskog centra planirano je 50.000,00 kuna za idejno rješenje Općinskog centra

5. Za žičaru Sljeme – Bistra planirano je 10.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju

6. Za urbanu komasaciju planirano je 200.000,00 kuna, od toga geodetsko – katastarske usluge 150.000,00 kuna, intelektualne usluge 30.000,00 kuna i projektna i ostala dokumentacija 20.000,00 kuna 

7. Za WIFI4EU planirano je 109.587,50 kuna


Program 1030 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 719.085,89 kuna 

1. Za održavanje objekata i zgrada planirano je 281.085,89 kuna, od toga rekonstrukcija krovišta na Društvenom domu Bukovje 100.000,00 kuna, materijal i dijelovi za održavanje objekata i zgrada 30.000,00 kuna, premije osiguranja imovine 40.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i zgrada 101.085,89 kuna i dokumentacija sustava TZ-a 10.000,00 kuna

2. Za održavanje postrojenja i opreme planirano je 38.000,00 kuna, od toga: materijal i dijelovi za održavanje prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme 10.000,00 kuna, auto gume 5.000,00 kuna, premije osiguranja prijevoznih sredstava 8.000,00 kuna i usluge održavanje prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme 15.000,00 kuna

3. Za ulaganje u opremu općine planirano je 400.000,00 kuna, od toga kupnja službenog automobila 100.000,00 kuna, uredska oprema i  namještaj 70.000,00 kuna, komunikacijska oprema 30.000,00 kuna, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 50.000,00 kuna i ulaganja u računalne programe 150.000,00 kuna


Program 1024 Jačanje gospodarstva i potpora poljoprivredi planirano u iznosu od 609.750,00 kuna

1. Za poticanje mjere u poljoprivredi planirano je 47.500,00 kuna, od toga subvencije poljoprivrednicima 30.000,00 kuna, sufinanciranje programa osposobljavanja u poljoprivredi 10.000,00 kuna  i plan raspolaganja poljoprivrednim zemljište 7.500,00 kuna

2. Za razvoj gospodarstva planirano je 22.000,00 kuna za subvencije, od toga članarina – LAG Zeleni bregi 15.000,00 kuna. naknada troškova prijevoza (LAG) 2.000,00 kuna i sufinanciranje osposobljavanja u gospodarstvu 5.000,00 kuna

3. Za donacije udrugama u gospodarstvu planirano je 40.000,00 kuna 

4. Za naknade članovima povjerenstva planirano je 2.000,00 kuna 

5. Za projekti „Bistranski paviljon“ planirano je 498.250,00 kuna za izgradnju i uređenje


Program 1025 Subvencije trgovačkim društvima planirane u iznosu od 589.400,00 kuna

Za subvencije trgovačkim društvima planirano je 589.400,00 kuna za subvencije Vodovodu i odvodnji Bistra d.o.o.


Program 1026 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 643.000,00 kuna

1. Za civilnu zaštitu planirano je 53.000,00 kuna, od toga službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 20.000,00 kuna, obuka članova civilne zaštiti 10.000,00 kuna, usluge iz područja civilne zaštite 18.000,00 kuna i plan civilne zaštite 5.000,00 kuna

2. Za zaštitu i spašavanje planirano je 7.000,00 kuna za gorsku službu spašavanja

3. Za protupožarnu zaštitu planirano je 583.000,00 kuna, od toga vatrogasne intervencije 10.000,00 kuna i tekuće donacije – DVD BISTRA 573.000,00 kuna,2. DJEČJI VRTIĆ „KAPLJICA“


Program 1009 Dječji vrtić „Kapljica“ planirano u iznosu od 9.355.139,35 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Kapljica“ planirano je 5.281.300,00 kuna, od toga:

• Plaće za redovan rad 2.900.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 160.000,00 kuna, doprinosi za zdravstveno osiguranje 478.500,00 kuna, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 160.000,00 kuna, energija 200.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 225.000,00 kuna, računalne usluge 68.900,00 kuna, kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru 100,00 kuna, manjak prihoda 2019 – 50.000,00 kuna, službena putovanja 10.000,00 kuna, stručno usavršavanje zaposlenika 50.000,00 kuna, ostale naknade troškova zaposlenima 7.680,00 kuna, uredski materijal i ostali materijalni rashodi 71.000,00 kuna, uredski materijal 58.000,00 kuna, materijal i sirovine 410.000,00 kuna, mat. i dijelovi za tekuće i inv. održavanje 30.000,00 kuna, sitni inventar i auto gume 68.000,00 kuna, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 40.000,00 kuna, usluge telefona, pošte i prijevoza 52.000,00 kuna, usluge promidžbe i informiranja 2.000,00 kuna, komunalne usluge 60.000,00 kuna, zdravstvene i veterinarske usluge 30.000,00 kuna, intelektualne i osobne usluge 15.000,00 kuna, ostale usluge 30.000,00 kuna, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava 30.000,00 kuna, premije osiguranja 35.000,00 kuna, reprezentacija 8.000,00 kuna, ostale pristojbe i naknade 20.000,00 kuna , ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.100,00 kuna, bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.000,00 kuna i zatezne kamate 20,00 kuna

2. Za Dječji vrtić u Poljanici, rekonstrukcija i dogradnja planirano je 3.044.776,85 kuna, od toga:

• Knjige za skupine 4.508,76 kuna , opremanje vrtića 297.084,18 kuna, sitni inventar (suđe) 17.316,01 kuna, promidžba i informiranje 4.768,12 kuna, 

pristojbe i naknade 18.000,00 kuna,  izgradnja Dječjeg vrtića Kapljica u Poljanci Bistranskoj 2.636.636,99 kuna i izgradnja Dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj – stručni nadzor 4.425,00 kuna, kamate na primljene kredite 50.263,77 kuna i naknada za obradu kredita 11.774,44 kuna.

3. Za projekt energetska obnova zgrade planirano je 635.062,50 kuna, od toga 

• Energetska obnova zgrade 600.000,00 kuna, energetska obnova zgrade – stručni nadzor 5.730,00 kuna, energetski pregled (nakon obnove) 17.332,50 kuna, i usluge promidžbe i informiranja  - en.obnova  12.000,00 kuna

4. Za kapitalna ulaganja u opremu vrtića planirano je 124.000,00 kuna, od toga uredska oprema i namještaj 10.000,00 kuna, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 60.000,00 kuna, namještaj za skupine 20.000,00 kuna,oprema za dječje igralište 24.000,00 kuna i ulaganje u računalne programe 10.000,00 kuna

5. Za uređenje okoliša planirano je 270.000,00 kuna za uređenje okoliša vrtića 3. OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA


Program 1016 „Općinska knjižnica Bistra“ planirano u iznosu od 523.276,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti Općinske knjižnice Bistra planirano je 375.276,00 kuna, od toga:

• Plaće za redovan rad 220.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna, doprinosi za zdravstveno osiguranje 36.300,00 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla 18.576,00 kuna, stručno usavršavanje zaposlenika 1.000,00 kuna, uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.000,00 kuna, energija 8.000,00 kuna, sitni inventar  3.000,00 kuna, usluge telefona, telefaksa 5.000,00 kuna, usluge promidžbe i informiranja 2.500,00 kuna, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 3.400,00 kuna, ugovori od jelu, autorski rad 20.000,00 kuna, računalne usluge 13.000,00 kuna, reprezentacija 2.500,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 kuna, bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.000,00 kuna i literatura 10.000,00 kuna

2. Za kapitalna ulaganja u opremu i knjige planirano je 148.000,00 kuna, od toga knjige 131.000,00 kuna, nabava DVD-a 7.000,00 kuna i uredska oprema i namještaj 10.000,00 kuna.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Bistra za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Bistra za 2020. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Bistra za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 4. Plan razvojnih programa Općine Bistra za razdoblje od 2020. do 2022. godine
  PREUZMI:

 5. Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
  PREUZMI:

 6. Program javnih potreba u osnovnom, srednjem i visokoškolskom obrazovanju za 2020. godinu
  PREUZMI:

 7. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2020. godinu
  PREUZMI:

 8. Program gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  PREUZMI:

 9. Program javnih potreba u sportu za 2020. godinu
  PREUZMI:

 10. Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2020. godinu
  PREUZMI:

 11. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020.godinu
  PREUZMI:

 12. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  PREUZMI:

 13. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
  PREUZMI:

Više