Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Bistra

  Kontakt podaci
  Općina Bistra
  Bistranska 98, Poljanica Bistranska, Bistra
  OIB: 75454185661
  01 3390 039
  opcina-bistra@bistra.hr

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovane mještanke i mještani Općine Bistra,

predstavljamo Vam „Proračun za građane za 2021. godinu“, kao sažetak najznačajnijeg dokumenta svake jedinice lokalne samouprave. 

U njemu je prikazano od kojih se prihoda proračun sastoji te što se sve iz njega financira, a sve s  ciljem kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom. 

U 2021. godini planiramo značajan dio sredstava iz proračuna uložiti u komunalnu infrastrukturu. Nastavljamo s izgradnjom i rekonstrukcijom kanalizacije i vodovodne mreže,  planira se izgradnja 36 km kanalizacijske mreže u iznosu od približno 90.000.000,00 kuna. Planiramo nastavak izgradnje groblja, izgradnje i asfaltiranja  nerazvrstanih cesta i pješačkih staza, te održavanja javnih i zelenih površina.

Igra i sport su sastavni dio života ljudi različite dobi i društvenog položaja, pogotovo djece i mladeži. Danas se sve više teži da se svako dijete razvija ne samo u svojim umnim, čuvstvenim, društvenim i duhovnim dimenzijama nego i u psihofizičkim, stoga smo u Proračunu osigurali sredstva za opremanje i izgradnju dječjeg igrališta u Poljanici Bistranskoj, te uređenje i opremanje dječjih igrališta u Oborovu Bistranskom i Donjoj Bistri.

Želimo sačuvati bogatstvo i ljepotu prirode za naše buduće naraštaje jer zaštita i očuvanje okoliša od velike nam je važnosti, zato smo dio sredstava izdvojili za nastavak projekta izgradnje reciklažnog dvorišta, te za sanaciju i izgradnju odlagališta otpada Novi dvori.

Kako bi potakli razvoj poduzetništva i gospodarstva, nastavljamo sa izgradnjom komunalne infrastrukture u Gospodarskoj zoni Bistra, te omogućujemo subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i trgovačkim društvima, te sufinanciranje programa osposobljavanja u poljoprivredi.

S LAG-om „Zeleni bregi“ potpisali smo ugovor o financiranju Bistranskog paviljona koji bi trebao služiti kao tržnica, ali i kao multifunkcionalni prostor za druga događanja.

Sretni smo da uz EU sufinanciranje nastavljamo s našim projektom „Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam – Ekomuzej Bistra“ u kojem nam je partner udruga Ekomuzej Bistra i Turistička zajednica Zagrebačke županije.

Uz projekt „Zaželi u Općini Bistra“ omogućavamo zapošljavanje žena koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će raditi na poslovima potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici. 

Projektom „Želim posao“ želimo  povećati socijalnu uključenost i zapošljavanje mladih te starijih osoba kroz edukativne radionice kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu. 

Projektima “Zaželi u Općini Bistra” i “Želim posao” ujedno nastojimo povećati razinu kvalitete života i socijalnu uključenost krajnjih korisnika.

Na natječaje EU fondova prijavili smo i projekt "Zeleni put - putevima težaka" – izgradnja i uređenje poučne pješačko-biciklistička staze, kao dio projekta “Uređenje tradicijskog ruralnog centra – križište starih trgovačkih puteva”.

I u 2021. godini nastojimo zadržati postojeći standard financiranja javnih potreba u osnovnom, srednjem i visokoškolskom obrazovanju kroz sufinanciranje nabave školskih udžbenika, radnih bilježnica i ostalih materijala učenicima Osnovne škole Bistra ( u iznosu od 230.000,00 kuna ), financiranje produženog boravka za 1. i 2. razrede ( u iznosu od 246.000,00 kuna ), financiranje školske kuhinje, natjecanja učenika, te sufinanciranje škole u prirodi te prijevoza učenika i  studenata. Učenicima srednjih škola dodjeljujemo stipendije u iznosu od 300,00 kuna mjesečno, a studentima u iznosu od 500,00 kuna. 

Demografskim mjerama na području Općine Bistra nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjete za potrebiti demografski rast. Želim da naša Općina bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece i privući nove stanovnike. Općina Bistra roditeljima novorođene djece daje novčane naknade u iznosu od 1.000,00 kuna za prvo dijete, 2.000,00 kuna za drugo, 3.000,00 kuna treće i 4.000,00 kuna za četvrto i svako sljedeće dijete. U 2021. godini osigurano je 100.000,00 kn za naknade za novorođenu djecu.

Za redovito financiranje rashoda poslovanja i za kapitalna ulaganja u proračunskog korisnika Dječji vrtić Kapljica izdvajamo 3.650.000,00 kuna, a za Općinsku knjižnicu Bistra 410.276,00 kuna.

Osiguravamo novčane pomoći  našim umirovljenicima ( uskrsnice ili božićnice ), a  socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo novčane pomoći, pomoći za ogrjev i naknade za troškove stanovanja. Najveći iznos sredstava 3.170.000,00 kuna izdvajamo za subvenciju javnog prijevoza ZET-a na području općine Bistra za umirovljenike, nezaposlene osobe, korisnike socijalne pomoći i osobe sa invaliditetom, te za učenike i studente.

Na području naše Općine djeluju brojne sportske, kulturne i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato zaslužuju našu financijsku pomoć, kroz javne natječaje koje Općina Bistra raspisuje svake godine, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad kroz programe i projekte te manifestacije koje održavaju.


Drage mještanke i mještani Općine Bistra, izdvojili smo samo dio projekata koje želimo realizirati u 2021. godini.

Ukoliko mislite da je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo Vas da nam napišete.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete dostavljati do 13.12.2020. kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan proračun za 2021. godinu.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Bistra za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu bilo je provedeno od 13.11.2020. do 13.12.2020. godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.Vaš Načelnik !


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Bistra za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Bistra za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Bistra koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Bistra kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun možete pronaći ovdje

Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova i kredita te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.2. Posebni dio proračuna sačinjava:

• plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

• Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Bistra su: Dječji vrtić Kapljica i Općinska knjižnica Bistra.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi od poslovanja 36.753.074,46 kn 75,38 %
> Prihodi od poreza 14.775.276,00 kn 30,30 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna 12.557.651,26 kn 25,76 %
> Prihodi od imovine 615.600,00 kn 1,26 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 7.897.660,24 kn 16,20 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 899.386,96 kn 1,84 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 7.500,00 kn 0,02 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 9.500.000,00 kn 19,48 %
Vlastiti izvori 2.505.000,00 kn 5,14 %
UKUPNO 48.758.074,46 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Vlastiti izvori
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Bistra za 2021. godinu planirani su u iznosu od 48.758.074,46 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Bistra za 2021. godinu planirani su u iznosu od 36.753.074,46 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 14.775.276,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 13.795.276,00 kuna, Porezi na imovinu planirani u iznosu od 820.000,00 kuna, Porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 155.000,00 kuna i Ostali prihodi od poreza 5.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 12.557.651,26 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu 2.058.091,25 kuna, Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 80.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 10.419.560,01 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 615.600,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 12.600,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 603.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 7.897.660,24 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 5.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.092.660,24 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 5.800.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 899.386,96 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 832.386,96 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 67.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 7.500,00 kuna za ostale prihode


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 9.500.000,00 kuna za prihodi od prodaje materijalne imovine 


Vlastiti izvori

Rezultat poslovanja – višak/manjak prihoda planirano je u iznosu od 2.505.000,00 kuna.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 29.668.312,39 kn 60,85 %
> Rashodi za zaposlene 7.158.599,24 kn 14,68 %
> Materijalni rashodi 11.530.884,16 kn 23,65 %
> Financijski rashodi 448.945,45 kn 0,92 %
> Subvencije 338.905,63 kn 0,70 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 636.000,00 kn 1,30 %
> Naknade građanima i kućanstvima 3.713.900,00 kn 7,62 %
> Ostali rashodi 5.841.077,91 kn 11,98 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 18.229.762,07 kn 37,39 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 860.000,00 kn 1,76 %
UKUPNO 48.758.074,46 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Bistra za 2021. godinu planirani su u iznosu od 48.758.074,46 kuna.


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Bistra za 2021. godinu planirani su u iznosu od 29.668.312,39 kuna, a čine ih:


1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 7.158.599,24 od toga, Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 5.840.587,68 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 359.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 959.011,56 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 11.530.884,16 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od  465.081,80 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.488.900,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 8.652.352,36 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 17.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 907.550,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 448.945,45 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 275.000,00 kuna i Ostali financijski rashodi 173.945,45 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 338.905,63 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 288.905,63 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 636.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 3.713.900,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.841.077,91 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 1.517.000,00 kuna, kapitalne donacije 50.000,00 kuna i kapitalne pomoći 4.274.077,91 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 18.229.762,07 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 220.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od  17.159.762,07 kuna, od toga građevinski objekti 14.861.431,07  kuna, postrojenja i oprema 900.456,00 kuna, prijevozna sredstva 212.100,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 154.000,00 kuna i  nematerijalna proizvedena imovina 1.031.775,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 850.000,00 kuna 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 860.000,00 kuna ; od toga za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija310.000,00 kuna i za otplatu glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 550.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE - PLANIRANO JE U IZNOSU 230.000,00 KUNA


Program 1001 Program rada predstavničkog tijela planirano u iznosu od 230.000,00 kuna

1. Za redovni rad Općinskog vijeća i političkih stranaka planirano je 165.000,00 kuna

• Za Obilježavanje dana Općine planirano je 65.000,00 kunaOPĆINSKI NAČELNIK - PLANIRANO JE U IZNOSU OD 751.375,00 KUNA


Program 1002 Program rada općinskog načelnika planirano u iznosu od 386.825,00 kuna

1. Za redovan rad Općinskog načelnika planirano je 356.825,00 kuna, od toga plaće za zaposlene 205.000,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 33.825,00 kuna, službena putovanja 5.000,00 kuna, simpoziji 5.000,00 kuna, naknade općinskom načelniku 58.000,00 kuna i reprezentacija 50.000,00 kuna

2. Za proračunsku pričuvu planirano je 30.000,00 kuna 


Program 1003 Pokroviteljstva i obljetnice planirano u iznosu od 340.000,00 kuna

1. Za obilježavanje Dana Bistre planirano je 170.000,00 kuna za Dane Bistre

2. Za suvenire planirano je 30.000,00 od toga suveniri 10.000,00 kuna i idejno rješenje za suvenire 20.000,00 kuna

3. Za Monografiju Općine Bistra planirano je 100.000,00 kuna za izdavanje Monografije Općine Bistra povodom 25.godišnjice Općine Bistra

4. Za manifestacije planirano je 40.000,00 kuna

Program 1005 Svjetski skijaški kup „Snježna kraljica“ planirano u iznosu od 24.550,00 kuna

Za Svjetski skijaški kup „Snježna kraljica“ planirano je 2455000,00 kuna, od toga ugovori o djelu 16.100,00 kuna i za reprezentaciju 8.450,00 kuna


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL - PLANIRANO JE U IZNOSU OD 41.607.323,46 KUNA


1.  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO JE 41.607.323,46 KUNA


Program 1006 Program rada Jedinstvenog upravnog odjela planiran u iznosu od  3.427.383,25 

1. Za promidžbu i informiranje planirano je 150.000,00 kuna, od toga tisak 70.000,00 kuna, promidžbeni materijali 10.000,00 kuna i usluge promidžbe i informiranja 70.000,00 kuna

2. Rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi planirani su u iznosu od 3.141.383,25 kuna, od toga:

• Plaće za redovan rad 1.356.000,00 kuna, ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 57.000,00 kuna, doprinosi za zdravstveno osiguranje  259.050,00 kuna, službena putovanja 5.000,00 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla 70.000,00 kuna, stručno usavršavanje zaposlenika 20.000,00 kuna, uredski materijal 29.000,00 kuna, literatura 15.000,00 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 15.000,00 kuna, ostali materijali za potrebe redovnog poslovanja (toneri) 70.000,00 kuna, energija 22.000,00 kuna, sitni inventar 25.000,00 kuna, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.000,00 kuna, poštarina 70.000,00 kuna, računalne usluge (Libusoft) 100.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme ( Krobel i dr) 75.000,00 kuna, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 30.000,00 kuna, , usluge agencija i studentskih servisa 55.000,00 kuna, , naknade troškova za stručno osposobljavanje 15.000,00 kuna, i zaštita na radu 10.000,00 kuna

3. Izbori planirani u iznosu od 136.000,00 kuna. Od toga 86.000,00 kuna za materijalne rashode i 50. 000,00 kuna za naknadu troškova izborne promidžbe


Program 1007 Krediti i zajmovi planirano u iznosu od 1.080.000,00 kuna

Za otplate kredita planirano je 1.080.000,00 kuna, od toga Otplata beskamatnog zajma Min. financija) 550.000,00 kuna, Otplata kredita HBOR ( pj. pločnik ) 220.000,00 kuna

 otplata kredita HBOR(društveni dom) 90.000,00 kuna i kamate za primljene kredite od HBOR –a 220.000,00 kuna


Program 1010 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 130.000,00 kuna

Za sufinanciranje troškova ostalih dječjih vrtića planirano je 130.000,00 kuna 


Program 1011 Osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje planirano je u iznosu od 693.000,00 kuna

1. Za osnovni program osnovnoškolskog obrazovanja planirano je 230.000,00 kuna za sufinanciranje nabave obveznih udžbenika i radnih bilježnica 

2. Za dodatni program osnovnoškolskog obrazovanja planirano je 286.000,00 kuna, od toga sufinanciranje škole u prirodi 20.000,00 kuna, sufinanciranje natjecanja učenika OŠ Bistra 15.000,00 kuna, za sufinanciranje boravka u školi 246.000,00 kunai ostali nespomenuti rashodi (prvoškolci i dr.) 5.000,00 kuna

3. Za srednjoškolsko obrazovanje planirano je 27.000,00 kuna za stipendije srednjih škola

4. Za visokoškolsko obrazovanje planirano je 30.000,00 kuna za stipendije studentima

5. Za kapitalna ulaganja u osnovnoškolsko obrazovanje planirano je 120.000,00 kuna , od toga projektna dokumentacija za sportsku dvoranu u OŠ Bistra 100.000,00 kuna i kapitalne pomoći za Osnovnu školu Bistra 20.000,00 kuna


Program 1015 Kultura i sakralna baština planirano u iznosu od 5.591.578,08 kuna

1. Za njegovanje sakralne baštine planirano je 91.000,00 kuna, od toga tekuće donacija – Župa sv. Nikole Bistra a 41.000,00 kuna i kapitalne donacije za obnovu pročelja, fasade i krovišta župe 50.000,00 kuna

2. Donacije udrugama za njegovanje kulturne baštine planirane u iznosu od 186.000,00 kuna

3. Za naknade članovima povjerenstva planirano je 22.000,00 kuna 

4. Za izgradnju kapelice planirano je 454.375,00 kuna, od toga izgradnja kapelice 137.850,53 kuna, uređenje okoliša oko kapelice 75.000,00 kuna, oprema za uređenje kapelice 75.000,00 

5. Za Obnovu zgrade stare škole u Poljanici Bistranskoj (Ekomuzej) planirano je 3.991.953,08 kuna, od toga: 

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći-EU fondovi planirani u iznosu od 160.000,00 kuna za stručni investitorski nadzor

• Materijalni rashodi zaposlene financirani od pomoći-EU fondovi planirani u iznosu od 173.203,08 kuna, od toga Uredski materijal 3.500,00 kuna, Troškovi vidljivosti 24.703,08 kuna , Intelektualne usluge ( vođenje projekta i postupak javne nabave ) 100.000,00 kuna i Usluge promidžbe i informiranja 45.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći-EU fondovi planirani u iznosu od  3.458.750,00 kuna od toga obnova i opremanje 30.000,00 kuna. Stručni nadzor 100.000,00 kuna, projektna i ostala dokumentacija 28.750,00 kuna i obnova i opremanje financirano od EU sredstava 3.300.000,00 kuna

• •Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od prodaje zemljišta planirani u iznosu od 200.000,0 kuna za obnovu i rekonstrukciju Zgrade stare škole 

6. Za uređenje tradicijskog ruralnog centra – križište starih trgovačkih puteva planirano je 846.250,00  od toga;755.000,00  kuna financirano od EU pomoći i 91.250,00 kuna financirano od prihoda prodaje zemljišta  za izgradnju i uređenje trga u Donjoj BistriProgram 1017 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 766.000,00 kuna

1. Za donacije Zajednici sportskih udruga Općine Bistra planirano je 636.000,00 kuna

2. Za kapitalna ulaganja u Sportski centar planirano je 130.000,00 kuna, od toga; 10.000,00 kuna za izgradnju pomoćnog objekta financirano od donacija i 120.000 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirano od prihoda od prodaje zemljišta


Program 1018 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita planirano u iznosu od 5.779.538,00  kuna

1. Za pomoć obiteljima, kućanstvima i humanitarnim organizacijama planirano je 3.639.900,00  kuna, od toga:

• Sufinanciranje hitne medicinske pomoći 55.000,00 kuna, radionica za djecu s posebnim potrebama 19.500,00 kuna, naknada građanima i kućanstvima u novcu 30.000,00 kuna, pomoć  umirovljenicima (uskrsnica) 150.000,00 kuna, sufinanciranje cijene prijevoza 1 1.046.149,47 kuna, sufinanciranje troškova stanovanja 15.000,00 kuna, prehrana učenika  - školska kuhinja 8.000,00 kuna, naknade građanima i kućanstvima u naravi 5.000,00 kuna, tekuće donacije – Crveni križ 52.000,00 kuna- financirano od općih prihoda i primitaka

• Sufinanciranje cijene prijevoza financirano od pomoći Državnog proračuna planirano u iznosu od 850.000,00 kuna i 1.273.850,53 kuna financirano od viška prihoda, pomoć građanima za troškove ogrjeva planirano u iznosu od 29.400,00 kuna Tekuće pomoći iz Županije

• Prijevoz pokojnika 6.000,00 kuna i pomoći za novorođenčad 100.000,00 kuna

2. Za donacije udrugama u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti planirane u iznosu od 70.000,00 kuna 

3. Za naknade članovima povjerenstva planirano je 2.000,00 kuna 

4. Za veterinarske usluge planirano je 20.000,00 kuna

5. Za program rada Vijeća za prevenciju planirano je 10.000,00 kuna 

6. Za projekt Zaželi planirano 931.538,00 kuna

7. Za projekt Želim posao planirano je 1.106.00,00 kuna


Program 1020 Sufinanciranje zapošljavanja u komunalnim javnim radovima planirano u iznosu od 140.660,24  kuna

Za plaće i ostale rashode za zaposlene planirano je 140.660,24  kuna, od toga naknade za prijevoz na posao i s posla – javni rad 8.016,00 kuna, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća – javni rad 5.000,00 kuna, plaće za zaposlene - Javni rad 113.587,68 kuna i doprinosi za zdravstveno osiguranje – javni rad 14.056,56  kuna


Program 1021 Izgradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 7.376.480,13  kuna

1. Za izgradnju groblja planirano je 211.480,13 kuna 

2. Za izgradnju nerazvrstanih cesta planirano je 1.925.000,00 kuna

3. Za izgradnju Gospodarske zone Bistra planirano je 4.570.000,00 kuna, 

4. Za rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 50.000,00 kuna

5. Za dječja igrališta planirano je 570.000,00 kuna, 

6. Za autobusne kućice planirano je 50.000,00 kuna 


Program 1022 Održavanje komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 5.531.149,28 kuna

1. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 150.000,00 kuna

2. Za zbrinjavanje životinja planirano je 60.000,00 kuna za Udrugu za zaštitu životinja i okoliša “Šapica“ 

3. Za stručni nadzor planirano je 80.000,00 kuna, od toga stručni i investicijski nadzor – održavanje komunalne infrastrukture 60.000,00 kuna i stručni i investicijski nadzor – Sljemenska cesta 20.000,00 kuna

4. Za održavanje nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina planirano je 3.841.149,28 kuna,od toga:

• Održavanje nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina 2.541.300,00 kuna, održavanje Sljemenske ceste 749.849,28 kuna i zimska služba – nerazvrstane ceste 550.000,00 kuna 

5. Za održavanje javne rasvjete planirano je 290.000,00 kuna, 

6. Za asfaltiranje općinskih cesta i javnih površina planirano je 1.025.000,00 kuna , od toga asfaltiranje nerazvrstanih cesta 1.000.000,00 kuna, stručni i investicijski nadzor (asfaltiranje) 25.000,00 kuna

7.  Za projektiranje planirano je 35.000,00 kuna  za projektnu i ostalu dokumentacija 

8. Za opremu za javne površine planirano je 50.000,00 kuna


Program 1023 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 4.889.951,69  kuna

1. Za  izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 4.379.951,69 kuna, od toga:

financirano od EU Pomoći: izgradnja reciklažnog dvorišta 3.578.798,93 kuna i 140.420,00 kuna za materijalne rashode, od općih prihoda i primitaka planirano je 492.732,76 kuna , od toga 18.780,00 kuna za materijalne rashode i 473.952,76 za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i od viška prihoda planiran je iznos od 168.000,00 kuna za izgradnju reciklažnog dvorišta

2. Za gospodarenje otpadom planirano je 60.000,00 kuna, za naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada 

3. Za sanaciju i izgradnju odlagališta otpada Novi dvori planirano je 450.000,00 kuna


Program 1031 Program gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina planirano u iznosu od 3.662.597,78 kuna

1. Za izgradnju vodoopskrbnog sustava planirano je 17.605,00. kuna 

2. Za izgradnju sustava otpadnih voda planirano je 3.644.992,78 kuna, od toga 50.000,00 kuna financirano od EU pomoći za ostale financijske izvještaje, 3.594.992,78 kuna od prihoda od prodaje zemljišta od toga: 3.284.992,78 kuna za Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić-VIO Zaprešić (odvjet. Usluge) i 310.000,00 kuna  Kapitalne pomoći za izgradnju kanal. priključaka - Vodovod i odvodnja Bistra ( ugovor iz 2019.)


Program 1027 Prostorno uređenje i izgradnja općine planirano u iznosu od 560.000,00 kuna 

1. Za geodetska snimanja planirano je 200.000,00 kuna za geodetsko-katastarske usluge 

2. Za legalizaciju objekata u vlasništvu Općine planirano je 150.000,00 kuna

3. Za kapitalna ulaganja u prostorno - plansku dokumentaciju planirano je 70.000,00 kuna za izradu Prostornog plana

4. Za izgradnju Općinskog centra planirano je 100.000,00 kuna za idejno rješenje Općinskog centra

5. Za žičaru Sljeme – Bistra planirano je 10.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju

6. Za urbanu komasaciju planirano je 30.000,00 kuna


Program 1030 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 573.000,00 kuna 

1. Za održavanje objekata i zgrada planirano je 190.000,00 kuna, od toga , materijal i dijelovi za održavanje objekata i zgrada 30.000,00 kuna, premije osiguranja imovine 40.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i zgrada 120.000,00 kuna 

2. Za održavanje postrojenja i opreme planirano je 38.000,00 kuna, od toga: materijal i dijelovi za održavanje prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme 10.000,00 kuna, auto gume 5.000,00 kuna, premije osiguranja prijevoznih sredstava 8.000,00 kuna i usluge održavanje prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme 15.000,00 kuna

3. Za ulaganje u opremu općine planirano je 245.000,00 kuna, od toga, uredska oprema i  namještaj 50.000,00 kuna, komunikacijska oprema 20.000,00 kuna, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 30.000,00 kuna i ulaganja u računalne programe 130.000,00 kuna, strategija i planovi upravljanja imovinom 15.000,00 kuna

4. Za rekonstrukciju krovišta na Društvenom domu Bukovje planirano je 100.000,00 kuna 


Program 1024 Jačanje gospodarstva i potpora poljoprivredi planirano u iznosu od 585.829,38 kuna

1. Za razvoj gospodarstva planirano je 17.000,00 kuna za subvencije, od toga članarina – LAG Zeleni bregi 15.000,00 kuna. naknada troškova prijevoza (LAG) 2.000,00 kuna 

2. Za donacije udrugama u gospodarstvu planirano je 40.000,00 kuna 

3. Za naknade članovima povjerenstva planirano je 2.000,00 kuna 

4. Za projekti „Bistranski paviljon“ planirano je 526.829,38 kuna za izgradnju i uređenje


Program 1032  Potpora poljoprivredi  planirane u iznosu od 57.500,00 kuna

Za poticajne mjere u poljoprivredi planiran je iznos od 57.500,00 kuna subvencija


Program 1025 Subvencije trgovačkim društvima planirane u iznosu od 288.905,63 kuna

Za subvencije trgovačkim društvima planirano je 288.905,63 kuna za subvencije Vodovodu i odvodnji Bistra d.o.o.


Program 1026 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 473.750,00 kuna

1. Za civilnu zaštitu planirano je 93.000,00 kuna, od toga službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 20.000,00 kuna, obuka članova civilne zaštiti 10.000,00 kuna, usluge iz područja civilne zaštite 18.000,00 kuna, Materijali za provođenje higijenskih mjera zaštite zbog korona virusa  40.000,00 kuna, Planovi iz područja civilne zaštite 5.000,00 kuna

2. Za zaštitu i spašavanje planirano je 7.000,00 kuna za gorsku službu spašavanja

3. Za protupožarnu zaštitu planirano je 373.750,00 kuna, od toga vatrogasne intervencije 10.000,00 kuna i tekuće donacije – DVD BISTRA 350.000,00 kuna i za Planovi protupožarne zaštite 13.750,00 kuna2. DJEČJI VRTIĆ „KAPLJICA“


Program 1009 Dječji vrtić „Kapljica“ planirano u iznosu od 5.625.100,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Kapljica“ planirano je 5.410.100,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani od 3.948.000,00 kuna, od toga: place 3.200.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 220.000,00 kuna i doprinosi na plaće 528.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.397.085,00 kuna. Od toga: naknade troškova zaposlenima 229.095,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 664.000,00 kuna, rashodi za usluge 212.000,00 kuna, ostali rashodi planirani u iznosu od 94.500,00 kuna

• Financijski rashodi 10.015,00 kuna

2. Za kapitalna ulaganja u opremu vrtića planirano je 80.000,00 kuna, od toga uredska oprema i namještaj 70.000,00 kuna i ulaganje u računalne programe 10.000,00 kuna

3. Za uređenje okoliša planirano je 85.000,00 kuna, od toga za uređenje okoliša vrtića 50.000,00 kuna i 35.000,00 kuna za Ostale nespomenuti građ. objekti-prostor za odvajanje otpada

4. Za Područni vrtić u Gornjoj Bistri planirano je 50.000,00 kuna za naknade članovima MO Bukovje3. OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA


Program 1016 „Općinska knjižnica Bistra“ planirano u iznosu od 544.276,00,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti Općinske knjižnice Bistra planirano je 380.276,00 kuna, od toga: 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 265.300,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 220.000,00 kuna ,ostali rashodi za zaposlene 9.000,00 kuna, doprinosi za zdravstveno osiguranje 36.300,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 111.476,00 kuna, od toga; 19.576,00 kuna za naknade troškova zaposlenima, 39.000,00 kuna za uredski materijal i energiju, 44.900,00 kuna za rashode za usluge, 8.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode  poslovanja

• Financijski rashodi planirani su u iznosu od 3.500,00 kuna

2. Za kapitalna ulaganja u opremu i knjige planirano je 164.000,00 kuna, od toga knjige 152.000,00 kuna, nabava DVD-a 2.000,00 kuna i uredska oprema i namještaj 10.000,00 kuna.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Bistra za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. Prijedlog Proračuna Općine Bistra za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Bistra za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Bistra za 2021. godinu
  PREUZMI:

 5. Obrazloženje Proračuna Općine Bistra za 2021.g. i projekcija za 2022. i 2023.g.
  PREUZMI: