Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Orle

  Kontakt podaci
  Općina Orle
  Orle 5, 10411 Orle
  OIB: 75359843194
  01 6239 609
  opcina.orle@zg.ht.hrProračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 6.754.000,00 kn 100 %
> Prihodi od poreza 1.766.000,00 kn 26,15 %
> Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna 4.260.000,00 kn 63,07 %
> Prihodi od imovine 104.000,00 kn 1,54 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 520.000,00 kn 7,70 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 10.000,00 kn 0,15 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 94.000,00 kn 1,39 %
UKUPNO 6.754.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 3.049.500,00 kn 45,15 %
> Rashodi za zaposlene 448.700,00 kn 6,64 %
> Materijalni rashodi 1.995.800,00 kn 29,55 %
> Financijski izdaci 17.000,00 kn 0,25 %
> Subvencije 5.000,00 kn 0,07 %
> Naknade građanima i kučanstvima 224.000,00 kn 3,32 %
> Ostali rashodi 359.000,00 kn 5,32 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.704.500,00 kn 54,85 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene nefinancijske imovine 3.694.500,00 kn 54,70 %
> Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu 10.000,00 kn 0,15 %
UKUPNO 6.754.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski izdaci
Subvencije
Naknade građanima i kučanstvima
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene nefinancijske imovine
Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti