Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Orle

  Kontakt podaci
  Općina Orle
  Orle 5, 10411 Orle
  OIB: 75359843194
  01 6239 609
  opcina.orle@zg.ht.hr

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Orle prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-orle.hr.

Kako bismo Vam pokazali za čega planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio novca iz proračuna izdvojili smo za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, izgradnju i asfaltiranje cesta, nogostupa i parkirališta, poboljšanje sustava vodoopskrbe, uređenje javnih površina, održavanje javne rasvjete i groblja.

Želimo ulagati u mlade s toga smo za naše studente i učenike izdvojili novac za sufinanciranje javnog prijevoza i školske kuhinje. Djeci predškolske dobi sufinanciramo program predškole. 

Roditeljima novorođene djece dajemo novčane naknade za opremu za novorođenčad.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći i pomoći za troškove stanovanja i ogrijeva.

Radi očuvanja tradicije i kulture dio novca iz proračuna izdvajamo za naše udruge koje nas predstavljaju, kao i za  promicanje kulture i razne manifestacije koje se održavaju na području naše Općine.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2018. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik!Poštovani građani savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Orle za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.

Proračun za građane za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.


Prijedlog proračuna je dokument u kojem su navedeni planirani prihodi i rashodi koje načelnik općine predlaže te kao takav ide na usvajanje Općinskom vijeću. Ovim putem želimo uključiti sve svoje građane u sam proces donošenja proračuna davanjem svojih prijedloga, sugestija i komentara na prijedlog proračuna koji možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Orle za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Orle za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Orle koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Orle kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 6.754.000,00 kn 100 %
> Prihodi od poreza 1.766.000,00 kn 26,15 %
> Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna 4.260.000,00 kn 63,07 %
> Prihodi od imovine 104.000,00 kn 1,54 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 520.000,00 kn 7,70 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 10.000,00 kn 0,15 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 94.000,00 kn 1,39 %
UKUPNO 6.754.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Orle za 2018. godinu planirani su u iznosu od 6.754.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Orle za 2018. godinu planirani su u iznosu od 6.754.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.766.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 1.660.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 61.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 45.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 4.260.000,00 kuna, Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.260.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3.000.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 104.000,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 103.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani u iznosu od 520.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 5.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 40.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 475.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 10.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 94.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 44.000,00 kuna i ostali prihodi 50.000,00 kuna Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 3.049.500,00 kn 45,15 %
> Rashodi za zaposlene 448.700,00 kn 6,64 %
> Materijalni rashodi 1.995.800,00 kn 29,55 %
> Financijski izdaci 17.000,00 kn 0,25 %
> Subvencije 5.000,00 kn 0,07 %
> Naknade građanima i kučanstvima 224.000,00 kn 3,32 %
> Ostali rashodi 359.000,00 kn 5,32 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.704.500,00 kn 54,85 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene nefinancijske imovine 3.694.500,00 kn 54,70 %
> Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu 10.000,00 kn 0,15 %
UKUPNO 6.754.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski izdaci
Subvencije
Naknade građanima i kučanstvima
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene nefinancijske imovine
Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Orle za 2018. godinu planirani su u iznosu od 6.754.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Orle za 2018. godinu planirani su u iznosu od 3.049.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 448.700,00 od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 303.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 145.700,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.995.800,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 58.800,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 917.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 843.500,00 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 2.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 174.500,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 17.000,00 kuna za Ostale financijske rashode 

4. Subvencije planirane u iznosu od 5.000,00 kuna za subvencije poljoprivrednicima

5. Naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 224.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 359.000,00 kuna za tekuće donacije


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.704.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.694.500,00 kuna, od toga građevinski objekti 2.083.000,00 kuna, postrojenje i oprema 73.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 1.538.500,00 kuna

2. Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE

Program 01 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela i mjesne samouprave planirano u iznosu od 79.000,00 kuna

1. za redovan rad općinskog vijeća planirano je 59.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 3.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 56.000,00 kuna

2. Za potporu rada političkih stranaka planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije


NAČELNIK

Program 02 Program donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 227.000,00 kuna

1. Za rad ureda načelnika planirano je 197.000,00 kuna. od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 159.500,00 kuna, do toga plaće 108.000,00 kuna i doprinosi na plaće 51.500,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 37.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.500,00 kuna

2. Za tekuće zalihe proračuna planirano je 30.000,00 kuna za izvanredne rashode


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 03 Donošenje i provedba akata i mjera planirano u iznosu od 1.088.500,00 kuna

1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje jedinstvenog upravnog odjela planirano je 1.000.500,00 kuna, od toga;

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 289.200,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 195.000,00 kuna i doprinosi na plaće 94.200,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 694.300,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 53.800,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 139.000,00 kuna, rashodi za usluge 443.500,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 56.00,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 17.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 88.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 73.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 15.000,00 kuna


Program 04 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 140.000,00 kuna 

2. Za osnovnu djelatnost vatrogasne zajednice planirano je 120.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za održavanje vatrogasnih domova planirano je 10.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

4. Za civilnu zaštitu planirano je 10.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 05 Poticanje razvoja gospodarstva planirano u iznosu od 105.500,00 kuna

1. Za subvencioniranje planirano je 5.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (Izrada Pravilnika s kriterijima dodjele subvencija)

2. Za turizam planirano je 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu (strategija razvoja turizma Općine Orle)

3. Za gospodarstvo planirano je 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu (Strategija razvoja gospodarstva Općine Orle)


Program 06 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 370.00,00 kuna

Za treće izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Orle planirano je 370.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 07 Održavanje objekta i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.097.000,00 kuna

1. Za održavanje cesta i drugih javnih površina planirano je 785.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 760.000,00 kuna (šljunak za poljske putove i nerazvrstane ceste 100.000,00 kuna, asfaltni sloj za nerazvrstane ceste 650.000,00 i betonske cijevi za propuste na cestama 10.000,00) i rashodi za usluge 25.000,00 kuna (interventni popravci nerazvrstanih cesta 10.000,00 kuna i razvoženje šljunka 15.000,00)

2. Za održavanje i uređivanje javnih zelenih površina planirano je 25.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 15.000,00 kuna (travnata smjesa i ukrasno bilje) i rashodi za usluge 10.000,00 kuna (Usluge košnje i održavanja javnih površina 

3. Za uređaje i javnu rasvjetu planirano je 250.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Rashodi za uređenje groblja i mrtvačnica planirani u iznosu od 22.000,00 kuna za rashode za usluge

5.  Rashodi za održavanje i poboljšanje sustava vodoopskrbe planirano u iznosu od 15.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 08 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 3.126.500,00 kuna

1. Za izgradnju i asfaltiranje cesta, nogostupa i parkirališta planirano je 3.043.500,00 kuna, o toga:

• Nematerijalna proizvedena imovina 1.043.500,00 kuna (projektna dokumentacija uređenje škole Bukevje 121.500,00 kuna,projektna dokumentacija za izgradnju lokalne ceste (Špekina) 150.000,00 kuna, projektna dokumentacija za gradnju lokalne ceste Orle-Vrbovo 150.000,00 kuna, projektna dokumentacija gradnja sportskih sadržaja Bukevje 65.000,00 kuna, projektna dokumentacija gradnja sportskih sadržaja Orle 65.000,00 kuna, projektna dokumentacija sportskih sadržaja Veleševec 65.000,00 kuna, projektna dokumentacija uređenje Društvenog doma Veleševec 120.000,00 kuna, projektna dokumentacija reciklažno dvorište Orle 85.000,00 kuna, projektna dokumentacija unutarnje uređenje op.zgrade 122.000,00 kuna, projektna dokumentacija "Revitalizacija jezera Veleševec" 100.000,00 kuna) 

• rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000.000,00 kuna (izgradnja lokalnih cesta 1.000.000,00 kuna i most na rijeci Odri 1.000.000,00 kuna)

2. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 80.000,00 kuna za građevinske objekte (proširenje javne rasvjete i ugradnja novih rasvjetnih tijela)

3. Za izgradnju groblja planirano je 3.000,00 kuna za građevinske objekte (rasvjeta na grobljima)


Program 09 Program zaštite okoliša planirano u iznosu od 7.000,00 kuna

Za odvoz velikog otpada i sanaciju nelegalnih odlagališta smeća planirano je 7.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 010 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 71.000,00 kuna

Za program predškole planirano je 71.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 3.000,00 kuna i rashodi za usluge 65.000,00 kuna


Program 011 Javne potrebe u školstvu planirano u iznosu od 110.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje troškova školske kuhinje planirano je 20.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima

2. Za sufinanciranje prijevoza djece planirano je 5.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima

3. Za donacije osnovnim školama planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za za sufinanciranje javnog prijevoza za učenike srednjih škola i studente planirano je 70.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima


Program 012 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi planirano je 208.000,00 kuna

1. Za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima  planirano je 23.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima jednokratne pomoći 3.000,00 kuna i ogrijev 20.000,00 kuna)

2. Za pomoć u naravi učenicima i djeci (sufinanciranje dječjeg vrtića, ljetovanje, maturalna putovanja, poklon paketi i humanitarni paketi) planirano je 61.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima

3. Potpore za novorođeno dijete planirane u iznosu od 25.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima

4. Za pomoć u naravi – troškovi stanovanja planirano je 20.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima (plaćanje režija za korisnike socijalne skrbi)

5. Za humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za pomoć osobama s invaliditetom i bolesnim osobama planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije

7. Za pomoć udrugama koje brinu o djeci i mladima planirano je 2.000,00 kuna za tekuće donacije

8. Za poticanje djelovanja udruge umirovljenika planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 13 Promicanje kulture planirano u iznosu od 111.000,00 kuna

1. Za manifestacije u kulturi planirano je 51.000,00 kuna za tekuće donacije (Kobasijada u Veleševcu 3.000,00 kuna, Pjesmom i plesom kroz Veleševec 5.000,00 kuna, Dan općine 20.000,00 kuna, Dan MO Bukevje Sv. Antun Padovanski 3.000,00 kuna, Dan MO Drnek Mala Gospa 3.000,00 kuna, Dan MO Vrbovo 3.000,00 kuna, Dan MO Veleševec Sv. Petar i Pavao 3.000,00 kuna, Dan MO Ruča Velika Gospa 3.000,00 kuna, Dan MO Suša Sv. Vid 3.000,00 kuna, Martinje u Bukevju 3.000,00 kuna i Dan sv. Florijana 2.000,00 kuna)

2. Za vjerske zajednice planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu (Župa Bukevje 5.000,00 kuna i Župa Veleševec 5.000,00)

3. Za djelatnost kulturno-umjetničkih društava planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu (KUD Slavuj 15.000,00 kuna, KUD Veleševec 20.000,00 kuna, Udruga mladih Orle 10.000,00 kuna i Etno udruga Turopoljska Posavina 5.000,00)


Program 14 Razvoj porta i rekreacije planirano u iznosu od 14.000,00 kuna 

Za osnovnu djelatnost sportskih klubova i udruga planirano je 14.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu (Sportsko društvo Orle 4.000,00 kuna, Lovačko društvo Patka Orle 4.000,00 kuna i Korištenje sportske dvorane - mali nogomet 6.000,00 kuna)


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Orle za 2018. godinu
  PREUZMI:

 2. Financijski izvještaj proračuna 2017. godine - 06
  PREUZMI:

 3. Financijski izvještaj proračuna 2017. godine - 12
  PREUZMI:

 4. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Orle za 2017. godinu
  PREUZMI:

 5. Proračun Općine Orle za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI: