Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Orle

  Kontakt podaci
  Općina Orle
  Orle 5, 10411 Orle
  OIB: 75359843194
  01 6239 609
  opcina.orle@zg.ht.hr

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovani građani,


predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Orle prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-orle.hr.


Kako bismo Vam pokazali za čega planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.


Veliki dio novca iz proračuna izdvojili smo za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, izgradnju i asfaltiranje cesta, nogostupa i parkirališta, uređenje javnih površina, poboljšanje sustava vodoopskrbe, održavanje javne rasvjete i groblja, izgradnju mosta Odra/Selce, izgradnju reciklažnog dvorišta i izgradnju poučne staze oko jezera Veleševec.

Želimo ulagati u mlade s toga smo za naše studente i učenike izdvojili novac za sufinanciranje javnog prijevoza,  školske kuhinje i stipendije. Djeci predškolske dobi financiramo program predškole. 

Roditeljima novorođene djece dajemo novčane naknade za opremu za novorođenčad.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći i pomoći za troškove stanovanja i ogrijeva.

Značajan dio sredstava namijenili smo za izgradnju i uređenje sportskih terena i objekata. 

Radi očuvanja tradicije i kulture dio novca iz proračuna izdvajamo za naše udruge koje nas predstavljaju, kao i za  promicanje kulture i razne manifestacije koje se održavaju na području naše Općine.


Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2019. godinu.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 16.11.2018. do 3.12.2018. godine. Više o tome možete pogledati ovdje.


                                                                                                       Vaš NačelnikŠto je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Orle za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Orle za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Orle koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Orle kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun možete pronaći ovdje.Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 16.833.500,00 kn 91,82 %
> Prihodi od poreza 1.729.000,00 kn 9,43 %
> Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna 14.210.000,00 kn 77,51 %
> Prihodi od imovine 194.000,00 kn 1,06 %
> Prihodi od upravnih pristojbi i po posebnim propisima 596.500,00 kn 3,25 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga i prihodi od donacija 10.000,00 kn 0,05 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 94.000,00 kn 0,51 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 100.000,00 kn 0,55 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kn 0,55 %
Primici od zaduživanja 1.400.000,00 kn 7,64 %
> Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.400.000,00 kn 7,64 %
UKUPNO 18.333.500,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih pristojbi i po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Orle za 2019. godinu planirani su u iznosu od 18.333.500,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Orle za 2019. godinu planirani su u iznosu od 16.833.500,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.729.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 1.600.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 84.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 45.000,00 kuna

2. Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 14.210.000,00 kuna, od toga Pomoći iz proračuna 3.910.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 10.300.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 194.000,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 193.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani u iznosu od 596.500,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 6.500,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 40.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 550.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 10.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 94.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 44.000,00 kuna i ostali prihodi 50.000,00 kuna 

7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna 

8. Primici od zaduživanja planirani u iznosu od 1.400.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 3.761.000,00 kn 20,51 %
> Rashodi za zaposlene 491.700,00 kn 2,68 %
> Materijalni rashodi 2.200.300,00 kn 12,00 %
> Financijski rashodi 22.000,00 kn 0,12 %
> Pomoći unutar općeg proračuna 55.000,00 kn 0,30 %
> Naknade građanima i kućanstvima 419.000,00 kn 2,29 %
> Donacije i ostali rashodi 573.000,00 kn 3,13 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.172.500,00 kn 71,85 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene financijske imovine 100.000,00 kn 0,55 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 12.789.500,00 kn 69,76 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 283.000,00 kn 1,54 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.400.000,00 kn 7,64 %
UKUPNO 18.333.500,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima
Donacije i ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene financijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna


RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Orle za 2019. godinu planirani su u iznosu od 18.333.500,00 kuna


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Orle za 2019. godinu planirani su u iznosu od 3.761.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 491.700,00 od toga Plaće planirane u iznosu od 405.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 17.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 69.700,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.200.300,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 60.800,00 kuna, Rashodi za materijal i usluge planirani u iznosu od 1.103.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 765.500,00 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 2.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 269.000,00kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 22.000,00 kuna za Ostale financijske rashode 

4. Pomoći unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 55.000,00 kuna

5. Naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 419.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Donacije i ostali rashodi planirani u iznosu od 573.000,00 kuna, od toga  tekuće donacije 533.000,00 kuna i kapitalne donacije 40.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 13.172.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene financijske imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

2. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 12.789.500,00 kuna, od toga građevinski objekti 10.980.000,00 kuna, postrojenje i oprema 166.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 1.643.500,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu planirani su u iznosu od 283.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

4. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 1.400.000,00 kuna

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 418.500,00 KUNA


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 406.500,00 KUNA


Program 1000 Redovna djelatnost općinskih tijela planirano u iznosu od 406.500,00 kuna


1. Za izvršna i zakonodavna tijela  planirano je 386.500,00 kuna, od toga 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 184.500,00 kuna, od toga plaće 160.000,00 kuna i doprinosi na plaće  24.500,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 202.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 7.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 194.000,00 kuna

2. Za djelatnost političkih stranaka Opć. vijeća planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije


MJESNI ODBORI


Program 1001 Djelatnost mjesnih odbora planirano u iznosu od 12.000,00 kuna


Za redovno funkcioniranje mjesnih odbora planirano je 12.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


SLUŽBA ZA JAVNU UPRAVU PLANIRANO U IZNOSU OD 1,435,500,00 KUNA


Program 1002 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.435.500,00 kuna


1. Za izvršnu upravu i administraciju odjela planirano je 1.063.500,00 kuna, od toga;

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 307.200,00 kuna, od toga plaće za 245.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 17.000,00 kuna i doprinosi na plaće 45.200,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 734.300,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 53.800,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 168.000,00 kuna, rashodi za usluge 447.500,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 63.00,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 22.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za opremanje upravnog odjela planirano je 172.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 166.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 6.000,00 kuna

3. Za unutarnje uređenje Općinske zgrade planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte


JAVNI RED I SIGURNOST


Program 1003 Javni red i sigurnost planirano u iznosu od 283.000,00 kuna 


Za protupožarnu i civilnu zaštitu  planirano je 283.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 123.000,00 kuna, dodatna ulaganja na građevinskim objektima 150.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 kuna


DRUŠTVENE DJELATNOSTI


Program 1004 Program društvenih djelatnosti planirano u iznosu od 8.485.000,00 kuna


1. Za program potreba u kulturi  planirano je 35.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za vjerske ustanove planirano je 80.000,00 kuna, od toga 40.000,00 kuna za tekuće donacije i 40.000,00 kuna za kapitalne donacije za projektnu dokumentaciju

3. Za program sportskih aktivnosti planirano je 170.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za izgradnju i uređenje sportskih terena i objekata planirano je 5.830.000,00 kuna, od toga građevinski objekti – ŠRC 5.700.000,00 kuna i uređenje sportskih terena 130.000,00 kuna

5. Za program socijalne skrbi planirano je 244.000,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 184.000,00 kuna i tekuće donacije 60.000,00 kuna

6. Za školstvo i predškolski odgoj planirano je 361.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 71.000,00 kuna, ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 235.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 55.000,00 kuna

7. Za školu Bukevje planirano je 1.680.000,00 kuna, od toga građevinski objekti – zgrada 1.300.000,00 kuna i građevinski objekti – igralište 380.000,00 kuna

8. Za poticanje djelatnosti udruga građana planirano je 85.000,00 kuna za tekuće donacijeKOMUNALNE DJELATNOSTI


Program 1005 Program održavanja komunalne infrastrukture  planirano u iznosu od 1.171.00,00 kuna


1. Za uličnu rasvjetu  planirano je 300.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 200.000,00 kuna i rashodi za usluge 100.000,00 kuna

2. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 665.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 630.000,00 kuna i rashodi za usluge 35.000,00 kuna

3. Za održavanje javnih površina planirano je 6.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 1.000,00 kuna

4. Za održavanje groblja planirano je 100.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna

5. Za održavanje vodovoda planirano je 100.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kunaProgram 1005 Izgradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 4.803.000,00 kuna


1. Za izgradnju groblja – rasvjeta planirano je 3.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2. Za izgradnju mosta – Odra/Selce planirano je 2.200.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za proširenje/izgradnju/rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 1.400.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

4. Za izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 900.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za izgradnju poučne staze oko jezera Veleševec planirano je 300.000,00 kuna za građevinske objekte

 

UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAJEDNICE


Program 1006 Programi unapređenja zajednice planirano u iznosu od 1.737.500,00 kuna


1. Za otkup zemljišta planirano je 100.000,00 kuna za zemljište

2. Za izradu strateških dokumenata -3. Izmjene i dopune prostornog plana planirano je 497.500,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu 

3. Za izradu projektne dokumentacije planirano je 1.045.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

4. Za poticanje poduzetništva/ poljoprivreda planirano je 5.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

5. Za izradu strategije razvoja gospodarstva planirano je 80.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

6. Za zaštitu okoliša planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

  1. Prijedlog Proračuna Općine Orle za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godine
    PREUZMI:

  2. Proračun Općine Orle za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
    PREUZMI:

  3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Orle za 2018. godinu
    PREUZMI: