Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Orle

  Kontakt podaci
  Općina Orle
  Orle 5, 10411 Orle
  OIB: 75359843194
  01 6239 609
  opcina.orle@zg.ht.hr

Proračun za građane za 2020. godinu
Poštovani građani,

predstavljam vam Proračun za građane za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Orle prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom, nastavljamo s projektom koji možete naći na internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.opcina-orle.hr.

Kako bismo vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljam vam projekt Proračun za građane.

Proračunom za 2020. godinu nastavljamo razvijati našu općinu kako bi postala mjestom za kvalitetan i ugodan život naše zajednice, poduzetnicima privlačna za ulaganje, a gostima i turistima poželjna za posjećivanje.

Brojnim i opsežnim komunalnim projektima na području cijele općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših građana. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte. U 2020. godini planiramo izgraditi  most na rijeci Odri i reciklažno dvorište, rekonstruirati područne škole u Bukevju i Veleševcu, preurediti dvoranu društvenog doma Orle u kulturni centar. Nastavljamo ulagati u modernizaciju i proširenje javne rasvjete, vodoopskrbu i izgradnju i opremanje dječjih igrališta. Značajna sredstva su predviđena za izgradnju nogostupa i lokalnih cesta, uređenje autobusnih stajališta i realizaciju Poučne staze Veleševec. 

U 2020. godini planiramo i izradu projektne dokumentacije za projekte koji će biti ostvareni u bliskoj budućnost. Etno selo Veleševec,  sportsko rekreacijski centri u Bukevju i Veleševcu, lokalna cesta Orle – Vrbovo i stambeno naselje samo su neki od tih projekata. Poslovna zona nam je prioritet i u nju kontinuirano ulažemo mnogo novca i truda. Subvencioniramo poduzetnike, obrtnike i poljoprivrednike.

Svi građani naše općine zaslužuju dostojanstven život, stoga socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima dodjeljujemo jednokratnu novčanu pomoć za ogrjev, sufinanciramo troškove stanovanja, a umirovljenicima su osigurane božićnica i uskrsnica.

Djeca i mladi su naša budućnost, zato mnogo ulažemo u njihovo obrazovanje. Sufinanciramo vrtić i predškolu kao i prehranu u školi. Učenicima i studentima sufinanciramo javni prijevoz i dodjeljujemo stipendije. Sudjelujemo u opremanju škola potrebnom opremom kao i u sufinanciranju školskih aktivnosti. Svjesni demografskih problema koji su velika prijetnja našoj budućnost, općina dodjeljuje jednokratnu novčanu pomoć za novorođenu i posvojenu djecu u iznosu od 2.000,00 kuna za prvo dijete, 3.000,00 kuna za drugo, te 5.000,00 kuna za treće i svako sljedeće dijete.

Na području naše općine djeluju brojne i raznovrsne sportske i kulturne udruge koje obogaćuju naš društveni život. Njihovo djelovanje, kao i brojne manifestacije koje održavaju zaslužuju financijsku podršku općine. Osim izgradnje sportsko rekreacijskog centra Bukevje koji je kapitalni projekt u 2020. godini na području sporta i rekreacije vrijedan 5,7 milijuna kuna, planiramo izgradnju sportskog igrališta u Veleševcu i školskog igrališta kraj škole u Bukevju.

Dragi stanovnici, izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu, molimo da nam napišete.


Vaš načelnik!


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Orle za 2020. godinu bilo je provedeno od 15.11.2019. do 15.12.2019. Više o tome možete pogledati OVDJE.Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Orle za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Orle za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Orle koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Orle kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


 Proračun Općine Orle možete pronaći OVDJE. 


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odljevom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 24.120.500,00 kn 99,38 %
> Prihodi od poreza 1.740.000,00 kn 7,17 %
> Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna 21.100.000,00 kn 86,94 %
> Prihodi od imovine 360.000,00 kn 1,48 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 816.500,00 kn 3,36 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe 10.000,00 kn 0,04 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 94.000,00 kn 0,39 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 150.000,00 kn 0,62 %
UKUPNO 24.270.500,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi
Prihodi od prodaje proizvoda i robe
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Orle za 2020. godinu planirani su u iznosu od 24.420.500,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Orle za 2020. godinu planirani su u iznosu od 24.270.500,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.740.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 1.600.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 95.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 45.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 21.100.000,00 kuna, od toga Pomoći iz proračuna 6.100.000,00 kuna i Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 15.000.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 360.000,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 359.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani u iznosu od 816.500,00 kuna, od toga Upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 10.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 40.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 766.500,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 10.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 94.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 44.000,00 kuna i ostali prihodi 50.000,00 kuna 


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje materijalne imovine 100.000,00 kuna i prihodi od prodaje građevinskih objekata 50.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 6.045.000,00 kn 24,75 %
> Rashodi za zaposlene 653.000,00 kn 2,67 %
> Materijalni rashodi 3.474.000,00 kn 14,23 %
> Subvencije 200.000,00 kn 0,82 %
> Financijski izdaci 22.000,00 kn 0,09 %
> Naknade građanima i kućanstvima 906.000,00 kn 3,71 %
> Ostali rashodi 790.000,00 kn 3,23 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 18.375.500,00 kn 75,25 %
UKUPNO 24.420.500,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Subvencije
Financijski izdaci
Naknade građanima i kućanstvima
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Orle za 2020. godinu planirani su u iznosu od 24.420.500,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Orle za 2020. godinu planirani su u iznosu od 6.045.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 653.000,00 od toga Plaće planirane u iznosu od 540.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od  25.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 88.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.474.000,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 148.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 881.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.112.500,00 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 2.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 330.500,00 kuna

3. Subvencije planirane u iznosu od 200.000,00 kuna za subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima

4. Financijski izdaci planirani u iznosu od 22.000,00 kuna za Ostale financijske izdatke 

5. Naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 906.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 790.000,00 kuna za tekuće donacije


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 18.375.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene financijske imovine planirani u iznosu od 175.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

2. Rashodi za nabavu proizvedene nefinancijske imovine planirani u iznosu od 13.700.500,00 kuna, od toga građevinski objekti 12.115.000,00 kuna, postrojenja i oprema 98.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 1.487.500,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu planirani su u iznosu od 4.500.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNAOPĆINSKO VIJEĆE 


Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela i mjesne samouprave planirano u iznosu od 228.000,00 kuna

1. Za redovni rad Općinskog vijeća  planirano je 61.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za ostale usluge za komunikaciju i prijevoz i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 60.000,00 kuna za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela

2. Za potporu rada političkih stranaka planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

3. Za rad mjesnih odbora planirano je 15.000,00 kuna za materijalne rashode – Dan mjesnih odbora

4. Za provođenje izbora planirano je 132.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za usluge promidžbe i informiranja i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 130.000,00 kuna za naknade članovima PovjerenstvaNAČELNIK OPĆINE


Program 1002 Donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 330.500,00 kuna

1. Za ured načelnika planirano je 300.500,00 kuna, od toga 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 185.000,00 kuna, od toga plaće planirane u iznosu od 160.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 25.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 115.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirano u iznosu od 13.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 65.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 37.500,00 kuna

2. Za tekuću zalihu proračuna planirano je 30.000,00 kuna za izvanredne rashode – tekuća zalihaJEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


Program 1003 Donošenje i provedba akata i mjera planirano u iznosu od 2.134.500,00 kuna

1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje jedinstvenog upravnog odjela planirano je 2.031.500,00 kuna, od toga

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 468.000,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 380.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 25.000,00 kuna i doprinosi na plaće 63.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.541.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 135.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 213.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.133.500,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 58.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 22.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za nabavu dugotrajne imovine planirano je 103.000,00 kuna, od toga postrojenja i oprema 98.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 kuna


Program 1004 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 260.000,00 kuna

1. Za osnovnu djelatnost vatrogasne zajednice planirano je 140.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za održavanje vatrogasnih domova planirano je 100.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

3. Za civilnu zaštitu planirano je 20.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1005 Poticanje razvoja gospodarstva planirano u iznosu od 400.000,00 kuna  

1. Za poljoprivredu je planirano 100,000,00 kuna za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

2. Za poduzetništvo je planirano 100.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

3. Za poslovnu zonu planirano je 200.000,00 kuna za komunalne usluge (poslovi uređenja zemljišta za buduću Poslovnu zonu) 


Program 1006 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 497.500,00 kuna

Za treće izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Orle planirano je 497.500,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1007 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.055.000,00 kuna 

1. Za održavanje cesta i drugih javnih površina planirano je 695.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 660.000,00 kuna i rashodi za usluge 35.000,00 kuna

2. Za održavanje i uređivanje javnih zelenih površina planirano je 10.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 5.000,00 kuna

3. Za uređaje i javnu rasvjetu planirano je 220.000,00 kuna za ostale komunalne usluge

4. Za uređenje groblja i mrtvačnica planirano je 30.000,00 kuna za komunalne usluge

5. Za održavanje i poboljšanje sustava vodoopskrbe planirano je 100.000,00 kuna za komunalne usluge


Program 1008 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 12.115.000,00 kuna 

1. Za izgradnju i asfaltiranje cesta, nogostupa i parkirališta planirano je 12.100.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga

• Ceste, željeznice i ostali prometni objekti planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za izgradnju lokalnih cesta

• Mostovi i tuneli planirani u iznosu od 2.000.000,00 kuna za most na rijeci Odri

• Ostali slični prometni objekti planirani u iznosu od 1.400.000,00 kuna, od toga izgradnja nogostupa 1.000.000,00 kuna, poučna staza Veleševec 300.000,00 kuna i nadstrešnice na autobusnim stajalištima 100.000,00 kuna

• Sportski i rekreacijski tereni planirani u iznosu od 6.500.000,00 kuna, od toga ŠRC Bukevje 5.700.000,00 kuna, sportsko školsko igralište kraj škole u Bukevju 300.000,00 kuna i izgradnja sportskog igrališta u Veleševcu 500.000,00 kuna

• Javna rasvjeta planirana u iznosu od 200.000,00 kuna za proširenje javne rasvjete

• Ostali nespomenuti građevinski objekti planirani u iznosu od 1.700.000,00 kuna, od toga reciklažno dvorište 1.300.000,00 kuna te izgradnja i opremanje dječjih igrališta 400.000,00 kuna

2. Za izgradnju groblja planirano je 15.000,00 kuna za  građevinske objekte


Program 1009 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 10.000,00 kuna

Za odvoz velikog otpada i sanaciju nelegalnih odlagališta smeća planirano je 10.000,00 kuna za ostale komunalne usluge – sanaciju nelegalnih odlagališta smeća


Program 1010 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 68.000,00 kuna 

Za program predškole planirano je 68.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 3.000,00 kuna i rashodi za usluge 65.000,00 kuna


Program 1011 Javne potrebe u školstvu planirano u iznosu od 300.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje troškova školske kuhinje planirano je 30.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u naravi

2. Za sufinanciranje troškova prijevoza djece s poteškoćama u razvoju planirano je 15.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u naravi

3. Za donacije osnovnim školama planirano je 55.000,00 kuna za tekuće donacije u naravi, od toga donacije osnovnim (područnim) školama u opremi 30.000,00 kuna, organizacija izleta 20.000,00 kuna i škola u prirodi 5.000,00 kuna

4. Za sufinanciranje javnog prijevoza za učenike srednjih škola i studente planirano je 200.000,00 kuna, od toga sufinanciranje javnog prijevoza učenika srednjih škola i studenata 80.000,00 kuna i stipendije za studente i učenike 120.000,00 kuna


Program 1012 Javne potrebe u socijalnoj skrbi planirano u iznosu od 696.000,00 kuna

1. Za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima planirano je 40.000,00 kuna za naknade obiteljima i kućanstvima, od toga jednokratne pomoći 20.000,00 kuna i ogrjev 20.000,00 kuna

2. Za pomoć u naravi učenicima i djeci planirano je 425.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u naravi, od toga sufinanciranje vrtića 400.000,00 kuna, ljetovanja i maturalna putovanja 5.000,00 kuna, poklon paketi 15.000,00 kuna i humanitarni paketi 5.000,00 kuna

3. Za potpore za novorođeno dijete planirano je 90.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

4. Za pomoć u naravi – troškovi stanovanja planirano je 20.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u naravi

5. Za humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije  humanitarnim organizacijama

6. Za umirovljenike je planirano 86.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu, od toga uskrsnice za umirovljenike 43.000,00 kuna i božićnice za umirovljenike 43.000,00 kuna

7. Za pomoć humanitarnim udrugama planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije udrugama

8. Za poticanje djelovanja udruge umirovljenika planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacije udrugamaProgram 1013 Promicanje kulture planirano u iznosu od 350.000,00 kuna

1. Za manifestacije u kulturi planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za vjerske zajednice planirano je 60.000,00 kuna za tekuće donacije vjerskim zajednicama, od toga Župa Bukevje 30.000,00 kuna i Župa Veleševec 30.000,00 kuna

3. Za djelatnost kulturno - umjetničkih društava i udruga planirano je 240.000,00 kuna, od toga 

• Tekuće donacije u novcu planirano u iznosu od 230.000,00 kuna, od toga tekuće donacije udrugama – redovna djelatnost 115.000,00 kuna i ostale tekuće donacije – manifestacije 115.000,00 kuna

• Tekuće donacije u naravi planirano u iznosu od 10.000,00 kuna za ostale tekuće donacije udrugama u naravi


Program 1014 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 190.000,00 kuna

Za osnovnu djelatnost sportskih klubova i udruga planirano je 190.000,00 kuna za tekuće donacije sportskim društvima, od toga održavanje sportskih terena 50.000,00 kuna, Lovačko društvo Patka Orle 10.000,00 kuna i NK Posavec 130.000,00 kuna


Program 1015 Unapređenje stanovanja i zajednice planirano u iznosu od 5.786.000,00 kuna

1. Za najam javne rasvjete planirano je 246.000,00 kuna za zakupnine i najamnine

2. Za izradu projektne dokumentacije planirano je 965.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu, od toga 

• Projektna dokumentacija Etno sela Veleševec planirano u iznosu od 80.000,00 kuna

• Projektna dokumentacija za izgradnju lokalne ceste (Špekina) planirano u iznosu od  100.000,00 kuna

• Projektna dokumentacija za gradnju lokalne ceste Orle – Vrbovo   planirano u iznosu od 100.000,00 kuna 

• Projektna dokumentacija za gradnju sportskih sadržaja Veleševec planirano u iznosu od 65.000,00 kuna

• Projektna dokumentacija „Revitalizacija jezera Veleševec“  planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

• Projektna dokumentacija ŠRC Bukevje planirano u iznosu od 120.000,00 kuna

• Projektna dokumentacija Poslovna zona planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

• Projektna dokumentacija vodoopskrbne mreže planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

• Projektna dokumentacija za stambeno naselje planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

3. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u vlasništvu Općine planirano je 4.400.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, od toga 

• Rekonstrukcija uredskih prostorija u zgradi općinske uprave planirano u iznosu od  300.00,00 kuna 

• Rekonstrukcija dvorane društvenog doma Orle u Kulturni centar planirano u iznosu od 600.000,00 kuna

• Rekonstrukcija područne škole u Bukevju planirano u iznosu od 3.000.000,00 kuna

• Rekonstrukcija područne škole u Veleševcu (dvorana) planirano u iznosu od  300.000,00 kuna

• Rekonstrukcija Mostne vage u Veleševcu planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

4. Za otkup zemljišta planirano je 175.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva, od toga poljoprivredno zemljište 100.000,00 kuna za otkup zemljišta za Poslovnu zonu i građevinsko zemljište 75.000,00 kuna za otkup zemljišta za igralište Drnek


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

  1. Prijedlog Proračuna Općine Orle za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
    PREUZMI:

  2. Proračun Općine Orle za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
    PREUZMI:

  3. Polugodišnj Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Orle za 2019. godinu
    PREUZMI: