Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Orle

  Kontakt podaci
  Općina Orle
  Orle 5, 10411 Orle
  OIB: 75359843194
  01 6239 609
  info@opcina-orle.hr

Proračun za građane za 2021. godinuPoštovani stanovnici Općine Orle,

predstavljam Vam Proračun za građane za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Orle prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom, nastavljamo s projektom koji možete naći na internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.opcina-orle.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti sredstva iz Proračuna predstavljamo vam projekt Proračun za građane.

Proračunom za 2021. godinu nastavljamo razvijati našu općinu kako bi postala mjestom za kvalitetan i ugodan život naše zajednice, poduzetnicima privlačna za ulaganje, a gostima i turistima poželjna za posjećivanje.

Kako bi nam svima život i rad u Općini bio ljepši i kvalitetniji nastavljamo s ulaganjem u održavanje komunalne infrastrukture, održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, mrtvačnice te uređenje groblja. Planira se rekonstrukcija društvenih domova i područnih škola te mosne vage. Raditi će se i na poboljšanju sustava vodoopskrbe, izgradnji lokalnih cesta, nogostupa i parkirališta. 

Osigurali smo sredstva za izgradnju mosta na rijeci Odri, za poučnu stazu Veleševec te za nadstrešnice na autobusnim stajalištima.

Gospodarskom razvoju teži svaka Općina, pa tako i naša, stoga ulažemo u izgradnju poslovne zone, omogućujemo subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i trgovačkim društvima. 

Da bismo pokrenuli buduće investicije pripremamo projektnu dokumentaciju, pa je tako u planu projektna dokumentacija za Etno-selo, sportske sadržaje i revitalizaciju jezera u Veleševcu, za izgradnju lokalnih cesta, vodoopskrbne mreže te stambenog naselja.

Danas se sve više teži da se svako dijete, razvija ne samo u svojim umnim, čuvstvenim, društvenim i duhovnim dimenzijama nego i u psihofizičkim, stoga planiramo izgradnju Centra za edukaciju, sport i zdrav život u Bukevju te sportskog igrališta u Veleševcu.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo jednokratne novčane pomoći, pomoći za ogrjev, te sufinanciramo troškove stanovanja. Umirovljenicima smo osigurali božićnice i uskrsnice. Uključili smo se u projekt „ Zaželi“ , kroz koji smo omogućili zapošljavanje teže zapošljivih skupina žena i pomoć u kući starijim osobama.

Kao i dosad, naglasak smo stavili na zadržavanje standarda javnih potreba naših mještana, osobito u segmentu obrazovanja i brige o djeci, stoga; financiramo nabavu radnih bilježnica za učenike osnovnih škola , sufinanciramo prijevoz djece s teškoćama u razvoju i javni prijevoz, osiguravamo stipendije za učenike srednjih škola i studenata te boravak djece u vrtićima. Dio sredstava iz Proračuna izdvojiti  ćemo za sufinanciranje prehrane u školskoj kuhinji te male škole. 

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim .Udrugama koje djeluju na području naše Općine osiguravamo određena financijska sredstva kroz donacije kako bi ih podržali te pomogli u predstavljaju i očuvanju kulturno- povijesne baštine našeg kraja.

Glavni cilj Općinskog vodstva je transparentno raspolagati Općinskim sredstvima, stoga Pozivamo sve stanovnike Općine Orle da zajedno s nama rade na boljitku naše Općine, kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.


Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2021. godinu.


Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete dostavljati do 20.11.2020. kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti i prihvaćeno uvrstiti u konačan proračun za 2021. godinu.


Vaš Načelnik!


Prijedlog proračuna je dokument u kojem su navedeni planirani prihodi i rashodi koje načelnik općine predlaže te kao takav ide na usvajanje Općinskom vijeću. Ovim putem želimo uključiti sve svoje građane u sam proces donošenja proračuna davanjem svojih prijedloga, sugestija i komentara na prijedlog proračuna koji možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Orle za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Orle za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Orle koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Orle kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Prijedlog Proračuna možete pronaći ovdje. 


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi od poslovanja 22.884.000,00 kn 3.037.228,75 € 97,65 %
> Prihodi od poreza 2.050.000,00 kn 272.081,76 € 8,75 %
> Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna 19.964.000,00 kn 2.649.678,15 € 85,19 %
> Prihodi od imovine 250.000,00 kn 33.180,70 € 1,07 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 580.000,00 kn 76.979,23 € 2,48 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga 10.000,00 kn 1.327,23 € 0,04 %
> Kazne, upravne mjere 30.000,00 kn 3.981,68 € 0,13 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 550.000,00 kn 72.997,54 € 2,35 %
UKUPNO 23.434.000,00 kn 3.110.226,29 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi
Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga
Kazne, upravne mjere
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Orle za 2021. godinu planirani su u iznosu od 23.434.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Orle za 2021. godinu planirani su u iznosu od 22.884.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.050.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 1.900.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 90.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 60.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 19.964.000,00 kuna, od toga Pomoći iz proračuna 12.330.000,00 kuna i Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 7.634.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 250.000,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 249.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani u iznosu od 580.000,00 kuna, od toga Upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 10.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 20.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 550.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 10.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 550.000,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje materijalne imovine 100.000,00 kuna i prihodi od prodaje građevinskih objekata 450.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 7.154.000,00 kn 949.498,97 € 30,53 %
> Rashodi za zaposlene 802.500,00 kn 106.510,05 € 3,42 %
> Materijalni rashodi 4.590.500,00 kn 609.264,05 € 19,59 %
> Subvencije 200.000,00 kn 26.544,56 € 0,85 %
> Financijski rashodi 25.000,00 kn 3.318,07 € 0,11 %
> Naknade građanima i kućanstvima 666.000,00 kn 88.393,39 € 2,84 %
> Ostali rashodi 870.000,00 kn 115.468,84 € 3,71 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.280.000,00 kn 2.160.727,32 € 69,47 %
UKUPNO 23.434.000,00 kn 3.110.226,29 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Subvencije
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Orle za 2021. godinu planirani su u iznosu od 23.434.000,00

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Orle za 2021. godinu planirani su u iznosu od 7.154.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 802.500,00 od toga Plaće planirane u iznosu od 666.500,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od  25.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 111.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.590.500,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 150.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.023.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 3.105.000,00 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 7.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 305.500,00 kuna

3. Subvencije planirane u iznosu od 200.000,00 kuna za subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima

4. Financijski izdaci planirani u iznosu od 25.000,00 kuna za Ostale financijske izdatke 

5. Naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 906.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 666.000,00 kuna za tekuće donacije


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 16.280.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene financijske imovine planirani u iznosu od 270.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

2. Rashodi za nabavu proizvedene nefinancijske imovine planirani u iznosu od 13.790.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 11.715.000,00kuna, postrojenja i oprema 360.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 1.715.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu planirani su u iznosu od 2.220.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE 

Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela i mjesne samouprave planirano u iznosu od 221.000,00 kuna

1. Za redovni rad Općinskog vijeća  planirano je 61.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za ostale usluge za komunikaciju i prijevoz i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 60.000,00 kuna za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela

2 Za potporu rada političkih stranaka planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

3. Za provođenje izbora planirano je 140.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za usluge promidžbe i informiranja, ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za naknade članovima Povjerenstva, za tekuće donacije u novcu planirano je 30.000,00 kuna


NAČELNIK OPĆINE


Program 1002 Donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 406.000,00kuna

1. Za ured načelnika planirano je 356.000,00 kuna, od toga 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 258.500,00 kuna, od toga plaće planirane u iznosu od 221.500,00kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 37.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 97.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirano u iznosu od 15.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 65.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 17.500,00 kuna

2. Za tekuću zalihu proračuna planirano je 50.000,00 kuna za izvanredne rashode – tekuća zaliha


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


Program 1003 Donošenje i provedba akata i mjera planirano u iznosu od 2.727.000,00 kuna

1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje jedinstvenog upravnog odjela planirano je 2.412.000,00 kuna, od toga

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 544.000,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 445.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 25.000,00 kuna i doprinosi na plaće 74.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.843.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 135.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 245.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.378.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 78.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 25.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za nabavu dugotrajne imovine planirano je 315.000,00 kuna, od toga postrojenja i oprema 310.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 kuna


Program 1004 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 260.000,00 kuna

1. Za osnovnu djelatnost vatrogasne zajednice planirano je 140.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za održavanje vatrogasnih domova planirano je 100.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

3. Za civilnu zaštitu planirano je 20.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1005 Poticanje razvoja gospodarstva planirano u iznosu od 400.000,00 kuna 

 1. Za poljoprivredu je planirano 100,000,00 kuna za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

2. Za poduzetništvo je planirano 100.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

3. Za poslovnu zonu planirano je 200.000,00 kuna za komunalne usluge (poslovi uređenja zemljišta za buduću Poslovnu zonu) 


Program 1006 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 300.000,00 kuna

Za treće izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Orle planirano je 300.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1007 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.775.000,00 kuna

1. Za održavanje cesta i drugih javnih površina planirano je 845.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 770.000,00 kuna i rashodi za usluge 75.000,00 kuna

2. Za održavanje i uređivanje javnih zelenih površina planirano je 10.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 5.000,00 kuna

3. Za uređaje i javnu rasvjetu planirano je 300.000,00 kuna za ostale komunalne usluge

4. Za uređenje groblja i mrtvačnica planirano je 20.000,00 kuna za komunalne usluge

5. Za održavanje i poboljšanje sustava vodoopskrbe planirano je 600.000,00 kuna za komunalne usluge


Program 1008 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 11.715.000,00 kuna

1. Za izgradnju i asfaltiranje cesta, nogostupa i parkirališta planirano je 5.350.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga

• Ceste, željeznice i ostali prometni objekti planirani u iznosu od 500.000,00 kuna za izgradnju lokalnih cesta

• Mostovi i tuneli planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna za most na rijeci Odri

• Ostali slični prometni objekti planirani u iznosu od 1.850.000,00 kuna, od toga izgradnja nogostupa 1.000.000,00 kuna, poučna staza Veleševec 750.000,00 kuna i nadstrešnice na autobusnim stajalištima 100.000,00 kuna

• Sportski i rekreacijski tereni planirani u iznosu od 5.700.000,00 kuna, od toga Centar za edukaciju, sport i zdrav život Bukevje 5.000.000,00 kuna,sportsko školsko igralište kraj škole u Bukevju 200.000,00 kuna i izgradnja sportskog igrališta u Veleševcu 500.000,00 kuna

• Javna rasvjeta planirana u iznosu od 200.000,00 kuna za proširenje javne rasvjete

• Ostali nespomenuti građevinski objekti planirani u iznosu od 450.000,00 kuna, od toga reciklažno dvorište 50.000,00 kuna te izgradnja i opremanje dječjih igrališta 400.000,00 kuna

2. Za izgradnju groblja planirano je 15.000,00 kuna za  građevinske objekte


Program 1009 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 190.000,00 kuna

Za odvoz velikog otpada i sanaciju nelegalnih odlagališta smeća planirano je 190.000,00 kuna, od toga 140.000,00 kuna za ostale komunalne usluge i 50.000,00 kuna za postrojenje i opremu


Program 1010 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 68.000,00 kuna 

Za program predškole planirano je 68.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 3.000,00 kuna i rashodi za usluge 65.000,00 kunaProgram 1011 Javne potrebe u školstvu planirano u iznosu od 330.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje troškova školske kuhinje planirano je 30.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u naravi

2. Za sufinanciranje troškova prijevoza djece s poteškoćama u razvoju planirano je 15.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u naravi

3. Za donacije osnovnim školama planirano je 85.000,00 kuna za tekuće donacije u naravi, od toga donacije osnovnim (područnim) školama za radne bilježnice 60.000,00 kuna, organizacija izleta 20.000,00 kuna i škola u prirodi 5.000,00 kuna

4. Za sufinanciranje javnog prijevoza za učenike srednjih škola i studente planirano je 200.000,00 kuna, od toga sufinanciranje javnog prijevoza učenika srednjih škola i studenata 80.000,00 kuna i stipendije za studente i učenike 120.000,00 kunaProgram 1012 Javne potrebe u socijalnoj skrbi planirano u iznosu od 471.000,00 kuna

1. Za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima planirano je 40.000,00 kuna za naknade obiteljima i kućanstvima, od toga jednokratne pomoći 20.000,00 kuna i ogrjev 20.000,00 kuna

2. Za pomoć u naravi učenicima i djeci planirano je 225.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u naravi, od toga sufinanciranje vrtića 200.000,00 kuna, ljetovanja i maturalna putovanja 5.000,00 kuna, poklon paketi 15.000,00 kuna i humanitarni paketi 5.000,00 kuna

3. Za potpore za novorođeno dijete planirano je 50.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

4. Za pomoć u naravi – troškovi stanovanja planirano je 20.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u naravi

5. Za humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije  humanitarnim organizacijama

6. Za umirovljenike je planirano 86.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu, od toga uskrsnice za umirovljenike 43.000,00 kuna i božićnice za umirovljenike 43.000,00 kuna

7. Za troškove prijevoza za invalidne osobe  planirano je 15.000,00 kuna 

8. Za poticanje djelovanja udruge umirovljenika planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije udrugama


Program 1013 Promicanje kulture planirano u iznosu od 365.000,00 kuna


1. Za manifestacije u kulturi planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za vjerske zajednice planirano je 150.000,00 kuna za tekuće donacije vjerskim zajednicama, od toga Župa Bukevje 50.000,00 kuna i Župa Veleševec 100.000,00 kuna

3. Za djelatnost kulturno - umjetničkih društava i udruga planirano je 195.000,00 kuna, od toga 

• Tekuće donacije u novcu planirano u iznosu od 185.000,00 kuna, od toga tekuće donacije udrugama – redovna djelatnost 120.000,00 kuna i ostale tekuće donacije – manifestacije 65.000,00 kuna

• Tekuće donacije u naravi planirano u iznosu od 10.000,00 kuna za ostale tekuće donacije udrugama u naravi


Program 1014 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 180.000,00 kuna

Za osnovnu djelatnost sportskih klubova i udruga planirano je 180.000,00 kuna za tekuće donacije sportskim društvima, od toga održavanje sportskih terena 30.000,00 kuna, Lovačko društvo Patka Orle 20.000,00 kuna i NK Posavec 130.000,00 kuna


Program 1015 Unapređenje stanovanja i zajednice planirano u iznosu od 4.026.000,00 kuna

1. Za najam javne rasvjete planirano je 246.000,00 kuna za zakupnine i najamnine

2. Za izradu projektne dokumentacije planirano je 1.390.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu, od toga 

• Projektna dokumentacija za izgradnju lokalne ceste (Špekina) planirano u iznosu od  5.000,00 kuna

• Projektna dokumentacija za gradnju lokalne ceste Orle – Vrbovo   planirano u iznosu od 50.000,00 kuna 

• Projektna dokumentacija za gradnju sportskih sadržaja Veleševec planirano u iznosu od 65.000,00 kuna

• Projektna dokumentacija „Revitalizacija jezera Veleševec“  planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

• Projektna dokumentacija za Centar za edukaciju, sport i zdrav život u Bukevju planirano u iznosu od 120.000,00 kuna

• Projektna dokumentacija Poslovna zona planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

• Projektna dokumentacija vodoopskrbne mreže planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

• Projektna dokumentacija za stambeno naselje planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

• •Projektna dokumentacija za gradnju vrtića u Bukevju planiran je iznos od 150.000,00 kuna

• Projektna dokumentacija za gradnju sunčane elektrane planiran je iznos od 200.000,00 kuna

• Projektna dokumentacija za gradnju promatračnice ptica planiran je iznos od 200.000,00 kuna

• Projektna dokumentacija za gradnju kulturnog centra Orle planiran je iznos od 100.000,00 kuna

3. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u vlasništvu Općine planirano je 2.120.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, od toga 

• Rekonstrukcija uredskih prostorija u zgradi općinske uprave planirano u iznosu od  300.00,00 kuna 

• Rekonstrukcija dvorane društvenog doma Orle u Kulturni centar planirano u iznosu od 600.000,00 kuna

• Rekonstrukcija područne škole u Bukevju planirano u iznosu od 1.000.000,00 kuna

• Rekonstrukcija područne škole u Veleševcu (dvorana) planirano u iznosu od  20.000,00 kuna

• Rekonstrukcija Mostne vage u Veleševcu planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

4. Za otkup zemljišta planirano je 270.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva, od toga poljoprivredno zemljište 180.000,00 kuna za otkup zemljišta za izgradnju Centra za edukaciju, sport i zdrav život  90.000,00 kuna 


Program 16- „ Zaželi“ za Općinu Orle

Za administrativno, tehničko i stručno osoblje za provođenje Programa zaželi planiran je iznos od 742.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 596.000,00 kuna , od toga; plaće za redovan rad 499.00,00 kuna , ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna i doprinosi na plaće 82.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 146.000,00 kuna. Od toga; naknade troškova zaposlenima 116.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, 


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Orle za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godine.
  PREUZMI:

 2. Proracun Opcine Orle za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršavanju Proračuna za 2021. godinu
  PREUZMI:

 4. Financijski izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020.
  PREUZMI:

 5. Financijski izvještaj Općine Orle za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2021.
  PREUZMI: