Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Kaptol

  Kontakt podaci
  Općina Kaptol
  Školska 3, 34334 Kaptol
  OIB: 09863157252
  034/231-023
  info@opcina-kaptol.com

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Kaptol prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-kaptol.com.

Kako bismo Vam pokazali za čega planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio novca planiramo za modernizaciju Zagradske ulice i ulice u Češljakovcima, rekonstrukciju nerazvrstane ceste Bešinci – Novi Bešinci i rekonstrukciju trga Vilima Korajca u Kaptolu, u planu je nastavak izgradnja kanalizacije Alilovci i Kaptol, izrada projektne dokumentacije vodovoda i kanalizacije naselja Bešinci, Doljanovci i Podgorje, uređenje mrtvačnice u Alilovcima i parkirališta na groblju u Kaptolu kao i održavanje nerazvrstanih cesta, javnih površina i javne rasvjete.

Poseban cilj nam je očuvanje okoliša o kojem ovise i sadašnje i buduće generacije s toga planiramo nabavku spremnika za odvojeno prikupljanja otpada i mobilnog reciklažnog dvorišta.

Iznimno nam je bitno ulaganje u obrazovanje, jer mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva, s toga smo za naše studente izdvojili novac za stipendije, sufinanciramo prijevoz učenicima srednjih škola i planiramo kupnju instrumenata za tamburašku sekciju u školi.

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne naknade i sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima. Kako bismo našim najmlađima pružili ustanovu u kojoj će se kroz igru i zabavu pripremati za školu izdvojili smo novac za izradu potrebne dokumentacije za izgradnju Dječjeg vrtića u Kaptolu, a nadamo se i početku izgradnje objekta vrtića.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo novčane pomoći i naknade za troškove stanovanja.

Dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju, kao i za ostale udruge koje djeluju na području naše Općine, jer se zalažemo za očuvanje naše tradicije i kulture.

Značajan dio sredstava odvojili smo za zaštitu od požara i civilnu zaštitu odnosno za nabavku opreme i rad naših pet vatrogasnih društava.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2018. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Vaš Načelnik!


Poštovani građani savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.

Proračun za građane za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Kaptol za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Kaptol koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Kaptol kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 10.165.800,00 kn 98,80 %
> Prihodi od poreza 3.243.000,00 kn 31,52 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 5.965.000,00 kn 57,98 %
> Prihodi od imovine 206.000,00 kn 2,00 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 736.800,00 kn 7,16 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 15.000,00 kn 0,15 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 123.000,00 kn 1,20 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 120.000,00 kn 1,17 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 3.000,00 kn 0,03 %
UKUPNO 10.288.800,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Kaptol za 2018. godinu planirani su u iznosu od 10.288.800,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Kaptol za 2018. godinu planirani su u iznosu od 10.165.800,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.243.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.120.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 103.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 20.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 5.965.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani u iznosu 55.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 5.910.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 206.000,00, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 3.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 203.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 736.800,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 115.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 171.800,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 450.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 123.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 120.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 3.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 3.686.800,00 kn 35,83 %
> Rashodi za zaposlene 638.200,00 kn 6,20 %
> Materijalni rashodi 1.889.400,00 kn 18,36 %
> Financijski rashodi 16.200,00 kn 0,16 %
> Subvencije 115.000,00 kn 1,12 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 137.000,00 kn 1,33 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 257.000,00 kn 2,50 %
> Ostali rashodi 634.000,00 kn 6,16 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.602.000,00 kn 64,17 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 kn 0,49 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.552.000,00 kn 63,68 %
UKUPNO 10.288.800,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Kaptol za 2018. godinu planirani su u iznosu od 10.288.800,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Kaptol za 2018. godinu planirani su u iznosu od 3.686.800,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 638.200,00 od toga, Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 530.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 10.700,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 97.500,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.889.400,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 35.500,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 350.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.191.700,00 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 21.200,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 291.000,00kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 16.200,00 kuna za Ostale financijski rashodi 

4. Subvencije planirane u iznosu od 115.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 137.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 20.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 117.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 257.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 634.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 487.000,00 kuna, kapitalne donacije 87.000,00 kuna i kapitalne pomoći 60.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 6.602.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za materijalna imovina-prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.552.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 6.380.000,00 kuna i Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 172.000,00 kuna 


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


ZA PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO PLANIRANO JE IZDVOJITI 80.000,00 KUNA


Program 1101 Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela planirana u iznosu od 80.000,00 kuna

1. Za poslovanje Općinskog vijeća planirano je 30.000,00 kuna za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

2. Za donacije političkim strankama planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

3. Za tekuću proračunsku pričuvu planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 10.208.800,00 KUNA


Program 1201  Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.000.050,00 kuna

1. Za opću upravu i administraciju planirano je 978.850,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 390.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 5.750,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 62.500,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 6.500,00 kuna, službena putovanja 4.500,00 kuna, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 20.000,00 kuna, stručno usavršavanje zaposlenika 3.000,00 kuna, uredski materijal i ostali materijalni rashodi 22.500,00 kuna, energija 63.000,00 kuna, sitni inventar i auto gume 2.500,00 kuna, usluge telefona, pošte i prijevoza 24.500,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 135.000,00 kuna, usluge promidžbe i informiranja 20.000,00 kuna, komunalne usluge 17.200,00 kuna, intelektualne i osobne usluge 46.000,00 kuna, računalne usluge 35.000,00 kuna, ostale usluge 6.700,00 kuna, premije osiguranja 16.000,00 kuna, reprezentacija 25.000,00 kuna, članarine i norme 15.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 kuna, bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.000,00 kuna, zatezne kamate 1.000,00 kuna, ostali nespomenuti financijski rashodi 10.200,00 kuna i uredska oprema i namještaj 7.000,00 kuna

2. Za stručno osposobljavanje planirano je 21.200,00 kuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa


Program 1202 Uređenje naselja i stanovanja planirano u iznosu od 758.450,00 kuna

1. Za opće komunalne rashode planirano je 279.450,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 140.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 4.950,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 26.000,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.500,00 kuna, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 8.000,00 kuna, materijal i sirovine 6.000,00 kuna, energija 37.000,00 kuna, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.000,00 kuna, ostale usluge 5.000,00 kuna, premije osiguranja 1.000,00 kuna i pristojbe i naknade 45.000,00 kuna

2. Za nabavu i održavanje komunalne opreme planirano je 185.000,00 kuna, od toga usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20.000,00 kuna i uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 165.000,00 kuna

3. Za tekuće održavanje društvenih domova planirano je 110.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanje

4. Za ostale komunalne poslove planirano je 97.000,00 kuna, od toga komunalne usluge 47.000,00 kuna, pristojbe i naknade 30.000,00 kuna i naknade građanima i kućanstvima u novcu 20.000,00 kuna

5. Za ostale objekte planirano je 45.000,00 kuna, od toga energija 15.000,00 kuna i pristojbe i naknade 30.000,00 kuna

6. Za deratizaciju planirano je 32.000,00 kuna za komunalne usluge

7. Za geodetsko – katastarske usluge planirano je 10.000,00 kuna za intelektualne i osobne usluge


Program 1203 Gradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 6.580.000,00 kuna

1. Za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda planirano je 860.000,00 kuna, od toga kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 60.000,00 kuna i ostali građevinski objekti 800.000,00 kuna

2. Za ceste i cestovne objekte planirano je 5.640.000,00 kuna, od toga usluge tekućeg i investicijskog održavanja 140.000,00 kuna i ceste, željeznice i ostali prometni objekti 5.500.000,00 kuna

3. Za groblja i mrtvačnice planirano je 80.000,00 kuna, od toga usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30.000,00 kuna i ceste, željeznice i ostali prometni objekti 50.000,00 kuna


Program 1204 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 588.000,00 kuna

1. Za odvodnju atmosferskih voda planirano je 65.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja

2. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 20.000,00 kuna za komunalne usluge

3. Za održavanje javnih površina – cvijeće i ukrasno bilje planirano je 7.000,00 kuna za ostale usluge

4. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 161.000,00 kuna, od toga usluge tekućeg i investicijskog održavanja 151.000,00 kuna i komunalne usluge 10.000,00 kuna

5. Za održavanje groblja planirano je 90.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja

6. Za javnu rasvjetu planirano je 245.000,00 kuna, od toga energija 200.000,00 kuna i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 45.000,00 kuna


Program 1206 Razvoj gospodarstva planirano u iznosu od 240.000,00 kuna

1. Za poticanje mjere za razvoj poljoprivrede planirano je 185.000,00 kuna, od toga intelektualne i osobne usluge 70.000,00 kuna i subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 115.000,00 kuna

2. Za financiranje programa poljoprivrednih udruga planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

3. Za razvoj poslovnih zona planirano je 50.000,00 kuna za zemljište


Program 1207 Protupožarna i civilna zaštita planirana u iznosu od 210.300,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost DVD – a i VZP planirano je 180.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

2. Za ostale rashode zaštite i spašavanja planirano je 30.300,00 kuna, od toga usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.000,00 kuna, ostale usluge 1.300,00 kuna, premije osiguranja 3.000,00 kuna, tekuće donacije u novcu 6.000,00 kuna i kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 15.000,00 kuna


Program 1208 Socijalna skrb i zdravstvo planirano u iznosu od 284.000,00 kuna

1. Za skrb o socijalno ugroženim osobama i obiteljima planirano je 105.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

2. Za donacije humanitarnim udrugama planirano je 17.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

3. Za ostale socijalne aktivnosti planirano je 122.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

4. Za Crveni križ planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

5. Za zdravstvo planirano je 15.000,00 kuna za tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 1210 Odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

1. Za predškolsko obrazovanje planirano je 150.000,00 kuna, od toga tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 85.000,00 kuna i tekuće donacije u novcu 65.000,00 kuna

2. Za osnovnoškolsko obrazovanje planirano je 10.000,00 kuna za tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za srednjoškolsko obrazovanje planirano je 10.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u naravi

4. Za predškolsko obrazovanje – izgradnju vrtića planirano je 30.000,00 kuna za intelektualne usluge


Program 1211 Kultura i religija planirano u iznosu od 218.000,00 kuna

1. Za kulturne manifestacije planirano je 66.000,00 kuna, od toga ostale usluge 61.000,00 kuna i tekuće donacije u novcu 5.000,00 kuna

2. Za provođenje programa u kulturi planirano je 35.000,00 kuna, od toga ostale usluge 6.000,00 kuna i tekuće donacije u novcu 29.000,00 kuna

3. Za arheološka istraživanja na lokalitetu „Čemernica“ planirano je 7.000,00 kuna tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

4. Za sufinanciranje obnove i uređenje objekata kulture i sakralnih objekta planirano je 92.000,00 kuna, od toga kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 20.000,00 kuna i kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 72.000,00 kuna

5. Za poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva mladih planirano je 18.000,00 kuna, od toga intelektualne usluge 13.000,00 kuna i tekuće donacije u novcu 5.000,00 kuna


Program 1212 Šport planirano u iznosu od 130.000,00 kuna

1. Za javne potrebe u športu planirano je 100.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

2. Za održavanje i izgradnju športskih terena i objekta planirano je 30.000,00 kuna za ostale građevinske objekte


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti