Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Kaptol

  Kontakt podaci
  Općina Kaptol
  Školska 3, 34334 Kaptol
  OIB: 09863157252
  034/231-023
  info@opcina-kaptol.com

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Kaptol prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-kaptol.com.


Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio novca planiramo za održavanje i izgradnju nerazvrstanih cesta i ulica, u planu je nastavak izgradnja kanalizacije Alilovci i Kaptol, izrada projektne dokumentacije vodovoda i kanalizacije naselja Bešinci, Doljanovci i Podgorje, uređenje mrtvačnica i groblja, kao održavanje javnih površina i javne rasvjete.

Poseban cilj nam je očuvanje okoliša o kojem ovise i sadašnje i buduće generacije s toga planiramo nabavku spremnika za odvojeno prikupljanja otpada i izgradnju reciklažnog dvorišta.

Iznimno nam je važno ulaganje u obrazovanje, jer mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva, s toga smo za naše studente izdvojili novac za stipendije, sufinanciramo prijevoz učenicima srednjih škola i planiramo kupnju instrumenata za tamburašku sekciju u školi.

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne naknade i sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima. 

Projekt na koji smo jako ponosni i koji nam je iznimno važan jeste izgradnja Dječjeg vrtića u Kaptolu. Vrtić bi trebao primati oko 50 djece, koja će biti odvojena u dvije odgojne skupine. Želimo našim najmlađima pružili ustanovu u kojoj će se kroz igru i zabavu razvijati i pripremati za školu.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo novčane pomoći i naknade za troškove stanovanja.

Dio novca iz proračuna izdvojili smo za uređenje kulturnih objekata i održavanje manifestacija, kao i za udruge koje nas predstavljaju i koje djeluju na području naše Općine, jer se zalažemo za očuvanje tradicije i kulture. 

Značajan dio sredstava odvojili smo za zaštitu od požara i civilnu zaštitu odnosno za nabavku opreme i rad naših pet dobrovoljnih vatrogasnih društava. U planu je i izgradnja novog Vatrogasnog doma za kojega ćemo tijekom 2019. godine izraditi projektnu dokumentaciju i ishoditi građevinsku dozvolu.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 26.10.2018. do 26.11.2018. godine.Više o tome možete pogledati ovdje.

Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Kaptol za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Kaptol koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Kaptol kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se, sukladno Zakonu, može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 14.738.762,00 kn 99,38 %
> Prihodi od poreza 6.329.562,00 kn 42,68 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 7.439.200,00 kn 50,16 %
> Prihodi od imovine 171.000,00 kn 1,15 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 741.000,00 kn 5,00 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 58.000,00 kn 0,39 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 92.000,00 kn 0,62 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 90.000,00 kn 0,61 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.000,00 kn 0,01 %
UKUPNO 14.830.762,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Kaptol za 2019. godinu planirani su u iznosu od 14.830.762.00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Kaptol za 2019. godinu planirani su u iznosu od 14.738.862,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 6.329.562,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 6.185.562,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 123.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 21.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 7.439.200,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani u iznosu 67.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika panirane u iznosu od 122.200,00 i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 7.250.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 171.000,00 kuna za Prihode od nefinancijske imovine

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 741.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 111.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 180.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 450.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 58.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 35.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane u iznosu od 23.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 92.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 90.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 2.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 4.830.762,00 kn 32,57 %
> Rashodi za zaposlene 809.000,00 kn 5,45 %
> Materijalni rashodi 2.553.262,00 kn 17,22 %
> Financijski rashodi 20.500,00 kn 0,14 %
> Subvencije 110.000,00 kn 0,74 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 115.000,00 kn 0,78 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 370.000,00 kn 2,49 %
> Ostali rashodi 853.000,00 kn 5,75 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.650.000,00 kn 65,07 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 kn 0,54 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.220.000,00 kn 62,17 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 350.000,00 kn 2,36 %
Rezultat poslovanja - višak/manjak prihoda 350.000,00 kn 2,36 %
UKUPNO 14.830.762,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Rezultat poslovanja - višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Kaptol za 2019. godinu planirani su u iznosu od 14.830.762.00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Kaptol za 2019. godinu planirani su u iznosu od 4.830.762,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 809.000,00 kuna, od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 680.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 16.500,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 112.500,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.553.262,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 45.500,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 398.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.789.962,00 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 21.200,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 298.600,00kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 20.500,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 10.500,00 kuna i ostali financijski rashodi 10.500,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 110.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 115.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 370.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 853.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 668.000,00 kuna, kapitalne donacije 135.000,00 kuna i kapitalne pomoći 50.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 9.650.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 80.000,00 kuna za materijalna imovina-prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 9.220.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 9.000.000,00 kuna ,Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 100.000,00 kuna i prijevozna sredstva 120.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 350.000,00 kuna


Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirano u iznosu od 350.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


ZA PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO PLANIRANO JE IZDVOJITI 95.000,00 KUNA


Program 1101 Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela planirana u iznosu od 95.000,00 kuna

1. Za poslovanje Općinskog vijeća planirano je 35.000,00 kuna za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

2. Za donacije političkim strankama planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

3. Za tekuću proračunsku pričuvu planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRNAO U IZNOSU OD 14.735.762,00 KUNA


Program 1201 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.628.512,00 kuna

1. Za opću upravu i administraciju planirano je 1.607.312,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 528.250,00 kuna, od toga plaće (bruto) 450.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 8.750,00 kuna i doprinosi na plaće 69.500,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 693.562,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 31.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 105.500,00 kuna, rashodi za usluge 441.462,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 115.100,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 20.500,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 10.500,00 kuna i ostali financijski rashodi 10.500,00 kuna

• Rashodi za nabavu dugotrajne imovine planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za postrojenje i opremu

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 350.000,00 kuna

2. Za stručno osposobljavanje planirano je 21.200,00 kuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa


Program 1202 Uređenje naselja i stanovanja planirano u iznosu od 1.531.250,00 kuna

1. Za opće komunalne rashode planirano je 332.750,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 196.750,00 kuna, od toga plaće (bruto) 160.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 7.750,00 kuna i doprinosi na plaće 29.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 136.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 10.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 66.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna

2. Za nabavu i održavanje komunalne opreme planirano je 105.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i postrojenje i oprema 85.000,00 kuna

3. Za tekuće održavanje društvenih domova planirano je 370.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i postrojenje i oprema 350.000,00 kuna

4. Za ostale komunalne poslove planirano je 97.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 57.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000,00 kuna

5. Za ostale objekte planirano je 465.000,00 kuna, od toga: 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 385.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 15.000,00 kuna i rashodi za usluge 370.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za kapitalne donacije

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za građevinske objekte

6. Za javne radove planirano je 91.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 84.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 70.000,00 kuna i doprinosi na plaće 14.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 7.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 4.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 3.500,00 kuna

7. Za deratizaciju planirano je 50.000,00 kuna za komunalne usluge

8. Za geodetsko – katastarske usluge planirano je 20.000,00 kuna za intelektualne i osobne usluge


Program 1203 Gradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.595.000,00 kuna

1. Za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda planirano je 1.850.000,00 kuna, od toga kapitalne pomoći 50.000,00 kuna i građevinski objekti 1.800.000,00 kuna

2. Za ceste i cestovne objekte planirano je 695.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 25.000,00 kuna i građevinski objekti 670.000,00 kuna

3. Za groblja i mrtvačnice planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1204 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 693.000,00 kuna

1. Za odvodnju atmosferskih voda planirano je 80.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 10.000,00 kuna za komunalne usluge

3. Za održavanje javnih površina – cvijeće i ukrasno bilje planirano je 7.000,00 kuna za ostale usluge

4. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 286.000,00 kuna za rashode za usluge

5. Za održavanje groblja planirano je 40.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja

6. Za javnu rasvjetu planirano je 270.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 200.000,00 kuna i rashodi za usluge 70.000,00 kuna


Program 1205 Prostorno i urbanističko planiranje planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

Za prostorne Planove planirano je 40.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1206 Razvoj gospodarstva planirano u iznosu od 300.000,00 kuna

1. Za poticanje mjere za razvoj poljoprivrede planirano je 210.000,00 kuna, od toga intelektualne i osobne usluge 100.000,00 kuna i subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 110.000,00 kuna

2. Za financiranje programa poljoprivrednih udruga planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

3. Za razvoj poslovnih zona planirano je 80.000,00 kuna za zemljište


Program 1207 Protupožarna i civilna zaštita planirana u iznosu od 400.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost DVD – a i VZP planirano je 368.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 8.000,00 kuna, rashodi za usluge 100.000,00 kuna za tekuće donacije 260.000,00 kuna

2. Za ostale rashode zaštite i spašavanja planirano je 32.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashod planirani u iznosu od 10.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 7.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 22.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 7.000,00 kuna i kapitalne donacije 15.000,00 kuna


Program 1208 Socijalna skrb i zdravstvo planirano u iznosu od 526.000,00 kuna

1. Za skrb o socijalno ugroženim osobama i obiteljima planirano je 120.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

2. Za donacije humanitarnim udrugama planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

3. Za ostale socijalne aktivnosti planirano je 346.000,00 kuna, od toga naknade građanima i kućanstvima u novcu 220.000,00 kuna, tekuće donacije 6.000,00 kuna i prijevozna sredstva 120.000,00 kuna

4. Za Crveni križ planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu


Program 1210 Odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 6.628.000,00 kuna

1. Za predškolsko obrazovanje planirano je 208.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 13.000,00 kuna, tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 95.000,00 kuna i tekuće donacije u novcu 100.000,00 kuna

2. Za osnovnoškolsko obrazovanje planirano je 10.000,00 kuna za tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za srednjoškolsko obrazovanje planirano je 10.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u naravi

4. Za predškolsko obrazovanje – izgradnju vrtića planirano je 6.400.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1211 Kultura i religija planirano u iznosu od 229.000,00 kuna

1. Za kulturne manifestacije planirano je 81.000,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 76.000,00 kuna i tekuće donacije u novcu 5.000,00 kuna

2. Za provođenje programa u kulturi planirano je 45.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i tekuće donacije u novcu 35.000,00 kuna

3. Za arheološka istraživanja na lokalitetu „Čemernica“ planirano je 10.000,00 kuna tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

4. Za sufinanciranje obnove i uređenje objekata kulture i sakralnih objekta planirano je 70.000,00 kuna za kapitalne donacije

5. Za poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva mladih planirano je 23.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 13.000,00 kuna i tekuće donacije u novcu 10.000,00 kuna


Program 1212 Šport planirano u iznosu od 165.000,00 kuna

1. Za javne potrebe u športu planirano je 115.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

2. Za održavanje i izgradnju športskih terena i objekta planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Odluka o izvršavanju Proračuna za 2019. godinu
  PREUZMI:

 2. Prijedlog Proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Obrazloženje Proračuna za 2019. godinu
  PREUZMI:

 4. Proračun Općine Kaptol za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 5. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu
  PREUZMI:

 6. Obrazloženje uz Godišnji izvještaj Općine Kaptol za 2018. godinu
  PREUZMI:

 7. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu
  PREUZMI:

 8. Obrazloženje uz Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu
  PREUZMI:

Više