Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Kaptol

  Kontakt podaci
  Općina Kaptol
  Školska 3, 34334 Kaptol
  OIB: 09863157252
  034/231-023
  info@opcina-kaptol.com

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Kaptol prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-kaptol.com.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

I ove godine veliki dio novca planiramo izdvojiti za nabavu i održavanje komunalne opreme, održavanje nerazvrstanih cesta, javnih površina, šetnica, dječjih igrališta, održavanje groblja i mrtvačnica, društvenih domova i javne rasvjete.

Iznimno nam je važno ulaganje u obrazovanje, jer mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva, s toga smo za naše studente izdvojili novac za stipendije u mjesečnom iznosu od 700,00 kuna, sufinanciramo prijevoz učenicima srednjih škola i planiramo kupnju instrumenata za tamburašku sekciju u školi.

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne naknade u iznosu od 1.000,00 kuna za prvo dijete,a za svako sljedeće dijete iznos se povećava za tisuću kuna, (npr. 2.000,00 kuna za drugo dijete, 3.000,00 kuna za treće dijete itd.) i sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima. 

U 2020. godini nastavljamo sa izgradnjom dječjeg vrtića u Kaptolu. To je projekt na koji smo jako ponosni i koji nam je iznimno važan. Vrtić bi trebao primati oko 50 djece, koja će biti odvojena u dvije odgojne skupine. Želimo našim najmlađima pružili ustanovu u kojoj će se kroz igru i zabavu razvijati i pripremati za školu.

Za naše poljoprivrednike i obrtnike osigurali smo sredstva za isplatu subvencija.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja dodjeljujemo novčane potpore za troškove stanovanja kako bismo im osigurali neke od osnovnih uvjeta za život.

Očuvanje tradicije i kulture od velike nam je važnosti, s toga dio novca planiramo izdvojiti za obnovu i uređenje kulturnih i sakralnih objekata, održavanje manifestacija kao što su Pudarijada, Dani Općine Kaptol, Zlatni glas Zlatne doline i dr. i za Udruge koje nas predstavljaju i djeluju na području naše Općine.


Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.
Vaš Načelnik!


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Kaptol za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu  bilo je provedeno od 14.11.2019. do 05.12.2019.godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Kaptol za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Kaptol za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Kaptol koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Kaptol kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se, sukladno Zakonu, može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 15.308.935,00 kn 99,19 %
> Prihodi od poreza 6.389.311,80 kn 41,40 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 7.847.623,20 kn 50,85 %
> Prihodi od imovine 186.000,00 kn 1,21 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi, po posebnim propisima i naknada 781.000,00 kn 5,06 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 105.000,00 kn 0,68 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 125.000,00 kn 0,81 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 90.000,00 kn 0,58 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 kn 0,23 %
UKUPNO 15.433.935,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi, po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Kaptol za 2020. godinu planirani su u iznosu od 18.433.935.00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Kaptol za 2020. godinu planirani su u iznosu od 15.308.935,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 6.389.311,80 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 6.223.311,80 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 143.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 23.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 7.847.623,20 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani u iznosu 354.623,20 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika panirane u iznosu od 131.000,00 i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 7.362.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 186.000,00 kuna za Prihode od nefinancijske imovine

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 781.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 109.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 222.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 450.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 105.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 50.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane u iznosu od 55.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 125.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 90.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 35.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektoraProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 6.166.935,00 kn 39,96 %
> Rashodi za zaposlene 915.850,00 kn 5,93 %
> Materijalni rashodi 3.185.885,00 kn 20,64 %
> Financijski rashodi 30.000,00 kn 0,19 %
> Subvencije 112.000,00 kn 0,73 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 530.000,00 kn 3,43 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 410.000,00 kn 2,66 %
> Ostali rashodi 983.200,00 kn 6,37 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.267.000,00 kn 60,04 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kn 0,65 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.167.000,00 kn 59,40 %
UKUPNO 15.433.935,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Kaptol za 2020. godinu planirani su u iznosu od 18.433.935.00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Kaptol za 2020. godinu planirani su u iznosu od 6.166.935,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 915.850,00 kuna, od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 767.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 22.250,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 126.600,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.185.885,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 48.600,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 409.100,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.350.400,00 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 19.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 358.785,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 20.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 10.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 112.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 530.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 300.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 230.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 410.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 983.200,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 768.200,00 kuna, kapitalne donacije 115.000,00 kuna i kapitalne pomoći 100.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 9.267.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za materijalna imovina-prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 9.167.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 8.765.000,00 kuna ,Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 302.000,00 kuna i prijevozna sredstva 100.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


ZA PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO PLANIRANO JE IZDVOJITI 116.200,00 KUNA


Program 1101 Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela planirana u iznosu od 116.200,00 kuna

1. Za poslovanje Općinskog vijeća planirano je 40.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za donacije političkim strankama planirano je 26.200,00 kuna 

3. Za tekuću proračunsku pričuvu planirano je 50.000,00 kuna


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 18.317.735,00 KUNA


Program 1201 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 4.971.885,00 kuna

1. Za opću upravu i administraciju planirano je 1.701.985,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 597.100,00 kuna, od toga plaće (bruto) 500.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 14.500,00 kuna i doprinosi na plaće 82.600,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 872.885,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 33.600,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 75.000,00 kuna, rashodi za usluge 75.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 153.085,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu dugotrajne imovine planirani u iznosu od 222.000,00kuna za postrojenje i opremu

2. Za stručno osposobljavanje planirano je 19.000,00 kuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

3. Za vozni park planirano je 230.900,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 92.000,00 kuna, rashodi za usluge 24.200,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.700,00 kuna i prijevozna sredstva 100.000,00 kuna

4. Za održavanje likvidnosti planirano je 3.020.000,00 kuna, od toga:

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za kamate za primljene kredite i zajmove,

• Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.000.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


Program 1202 Uređenje naselja i stanovanja planirano u iznosu od 1.624.850,00 kuna

1. Za opće komunalne rashode planirano je 321.850,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 248.750,00 kuna, od toga plaće (bruto) 207.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 7.750,00 kuna i doprinosi na plaće 34.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 73.100,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 11.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 17.100,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.500,00 kuna

2. Za nabavu i održavanje komunalne opreme planirano je 140.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 60.000,00 kuna i postrojenje i oprema 80.000,00 kuna

3. Za tekuće održavanje društvenih domova planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za ostale komunalne poslove planirano je 72.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 47.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000,00 kuna

5. Za ostale objekte planirano je 860.000,00 kuna, od toga: 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 440.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 15.000,00 kuna i rashodi za usluge 425.000,00 kuna

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 300.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za kapitalne donacije

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za građevinske objekte

6. Za javne radove planirano je 76.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 70.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 60.000,00 kuna i doprinosi na plaće 10.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 6.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 4.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna

7. Za deratizaciju planirano je 110.000,00 kuna za komunalne usluge

8. Za geodetsko – katastarske usluge planirano je 30.000,00 kuna za intelektualne i osobne usluge

9. Za projektnu dokumentaciju planirano je 5.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1203 Gradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.355.000,00 kuna

1. Za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda planirano je 600.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za ceste i cestovne objekte planirano je 1.525.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 25.000,00 kuna i građevinski objekti 1.500.000,00 kuna

3. Za groblja i mrtvačnice planirano je 230.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1204 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.073.000,00 kuna

1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 20.000,00 kuna za komunalne usluge

2. Za održavanje javnih površina – cvijeće i ukrasno bilje planirano je 15.000,00 kuna za ostale usluge

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta i odvodnju atmosferskih voda planirano je 683.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za održavanje groblja planirano je 35.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja

5. Za javnu rasvjetu planirano je 320.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 200.000,00 kuna i rashodi za usluge 120.000,00 kuna


Program 1205 Prostorno i urbanističko planiranje planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

Za prostorne Planove planirano je 40.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1206 Razvoj gospodarstva planirano u iznosu od 227.000,00 kuna

1. Za poticanje mjere za razvoj poljoprivrede planirano je 112.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima , zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

2. Za financiranje programa poljoprivrednih udruga planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

3. Za razvoj poslovnih zona planirano je 100.000,00 kuna za zemljište


Program 1207 Protupožarna i civilna zaštita planirana u iznosu od 303.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost DVD – a i VZP planirano je 278.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 8.000,00 kuna i  tekuće donacije 270.000,00 kuna

2. Za ostale rashode zaštite i spašavanja planirano je 25.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 10.000,00 kuna i kapitalne donacije 15.000,00 kuna


Program 1208 Socijalna skrb i zdravstvo planirano u iznosu od 446.000,00 kuna

1. Za skrb o socijalno ugroženim osobama i obiteljima planirano je 130.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

2. Za donacije humanitarnim udrugama planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

3. Za ostale socijalne aktivnosti planirano je 256.000,00 kuna, od toga naknade građanima i kućanstvima u novcu 250.000,00 kuna i tekuće donacije 6.000,00 kuna

4. Za Crveni križ planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu


Program 1210 Odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 6.764.000,00 kuna

1. Za predškolsko obrazovanje planirano je 236.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 16.000,00 kuna, tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 105.000,00 kuna i tekuće donacije u novcu 115.000,00 kuna

2. Za osnovnoškolsko obrazovanje planirano je 113.000,00 kuna za tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za srednjoškolsko obrazovanje planirano je 15.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u naravi

4. Za predškolsko obrazovanje – izgradnju vrtića planirano je 6.400.000,00 kuna za građevinske objekte

Program 1211 Kultura i religija planirano u iznosu od 323.000,00 kuna

1. Za kulturne manifestacije planirano je 106.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 96.000,00 kuna 

2. Za provođenje programa u kulturi planirano je 81.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i tekuće donacije u novcu 61.000,00 kuna

3. Za arheološka istraživanja na lokalitetu „Čemernica“ planirano je 12.000,00 kuna tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

4. Za sufinanciranje obnove i uređenje objekata kulture i sakralnih objekta planirano je 100.000,00 kuna za kapitalne donacije

5. Za poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva mladih planirano je 24.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 14.000,00 kuna i tekuće donacije u novcu 10.000,00 kuna


Program 1212 Šport planirano u iznosu od 190.000,00 kuna

1. Za javne potrebe u športu planirano je 145.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

2. Za održavanje i izgradnju športskih terena i objekta planirano je 45.000,00 kuna , od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i građevinski objekti 15.000,00 kuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Kaptol za 2020. i projekcije 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Kaptol za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. Obrazloženje Proračuna Općine Kaptol za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 4. Proračun u malom - vodič za građane
  PREUZMI: