Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Kaptol

  Kontakt podaci
  Općina Kaptol
  Školska 3, 34334 Kaptol
  OIB: 09863157252
  034/231-023
  info@opcina-kaptol.com

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Kaptol prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-kaptol.com.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Brojnim komunalnim projektima na području cijele općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših građana. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za druge komunalne projekte kao što je izgradanja vodovoda i kanalizacije u Alilovcima i Kaptolu, rekonstrukcija trga, sanacija ceste, održavanje groblja, javne rasvjete i javnih površina.

Iznimno nam je važno ulaganje u obrazovanje, jer mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva, s toga smo za naše studente izdvojili novac za stipendije, sufinanciramo prijevoz učenicima srednjih škola i te radne bilježnice za učenike osnovne škole.

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne naknade u iznosu od 1.000,00 kuna za prvo dijete,a za svako sljedeće dijete iznos se povećava za tisuću kuna, (npr. 2.000,00 kuna za drugo dijete, 3.000,00 kuna za treće dijete itd.) te sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima. 

U 2020. godini započeo je s radom dječji vrtića BAMBI u Kaptolu. To nam je svima bio iznimno važan projekt. Vrtić ima dvije odgojne skupine za 48 djece, kuhinju te sve potrebne i nužne sadržaje. Ovom projektom olakšali smo roditeljima smještaj djece, a djeci osigurali modernu ustanovu u kojoj će se kroz igru i učenje pripremati za školu.

Obiteljima i pojedincima slabijeg imovinskog stanja na području Općine pomažemo kroz jednokratne novčane pomoći i pomoći za podmirenje troškova stanovanja kao i ostale socijalne potrebe.

Na području naše općine djeluju brojne i raznovrsne sportske i kulturne udruge koje obogaćuju naš društveni život. Njihovo djelovanje, kao i brojne manifestacije koje održavaju zaslužuju financijsku podršku općine.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2021. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 16.12.2020. godine kada ćemo sve zaprimljene komentare obraditi, na njih odgovoriti te prijedlog proračuna s prihvaćenim primjedbama predstaviti i predložiti na sjednici Općinskog vijeća.

SSavjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Kaptol za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu bilo je provedeno od 16.11.2020. do 16.12.2020. godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.

Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Kaptol za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Kaptol za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Kaptol koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Kaptol kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


 Proračun možete pronaći OVDJE.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se, sukladno Zakonu, može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi od poslovanja 14.972.625,68 kn 99,37 %
> Prihodi od poreza 1.202.000,00 kn 7,98 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna 12.296.625,68 kn 81,61 %
> Prihodi od imovine 211.000,00 kn 1,40 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 1.098.000,00 kn 7,29 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 165.000,00 kn 1,10 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 95.000,00 kn 0,63 %
UKUPNO 15.067.625,68 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Kaptol za 2021. godinu planirani su u iznosu od 15.067.625,68  kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi poslovanja Općine Kaptol za 2021. godinu planirani su u iznosu od 14.972.625,68 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.202.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 1.042.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 142.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 18.000,00 kuna,

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 12.296.625,68 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani u iznosu 5.612.578,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika panirane u iznosu od 116.000,00 i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 6.568.047,68 kuna,

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 211.000,00 kuna za prihode od nefinancijske imovine,

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.098.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 111.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 557.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 430.000,00 kuna,

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 165.000,00kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 65.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane u iznosu od 100.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 95.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 90.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 5.000,00 kuna

Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 6.930.625,68 kn 46,00 %
> Rashodi za zaposlene 1.740.500,00 kn 11,55 %
> Materijalni rashodi 2.805.825,68 kn 18,62 %
> Financijski rashodi 43.100,00 kn 0,29 %
> Subvencije 62.000,00 kn 0,41 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 297.000,00 kn 1,97 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 410.000,00 kn 2,72 %
> Ostali rashodi 1.572.200,00 kn 10,43 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.287.000,00 kn 48,36 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 850.000,00 kn 5,64 %
UKUPNO 15.067.625,68 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Kaptol za 2021. godinu planirani su u iznosu od 15.067.628,68 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Kaptol za 2021. godinu planirani su u iznosu od 6.930.625,68 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.740.500,00 kuna, od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 1.740.500,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 35.500,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 231.000,00 kuna,

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.805.825,68 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 82.300,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 671.100,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.579.900,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 472.525,68 kuna,

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 43.100,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 30.000,00kuna i ostali financijski rashodi 13.100,00 kuna,

4. Subvencije planirane u iznosu od 62.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora,

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 297.000,00 kuna, za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 410.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.572.200,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 787.200,00 kuna, kapitalne donacije 125.000,00 kuna i kapitalne pomoći 660.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 7.287.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za materijalna imovina-prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.737.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 6.632.000,00 kuna ,Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 105.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 500,000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 850.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora
OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRNAO U IZNOSU OD 14.099.625,68 KUNA

Program 1101 Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela planirana u iznosu od 376.200,00 kuna

1. Za poslovanje Općinskog vijeća planirano je 200.000,00 kuna, od toga 130.000,00 kuna za materijalne rashode i 70.000,00 kuna za namjenske donacije

2. Za donacije političkim strankama planirano je 26.200,00 kuna za tekuće donacije u novcu,

3. Za tekuću proračunsku pričuvu planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu,

4. Za provedbu izbora planirano je 100.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja.


Program 1201 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 2.357.437,56 kuna

1. Za opću upravu i administraciju planirano je 1.341.437,56 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 614.750,00 kuna, od toga plaće (bruto) 515.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 14.750,00 kuna i doprinosi na plaće 85.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 695.587,56  kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 43.700,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 58.000,00 kuna, rashodi za usluge 431.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 162.387,56 kuna,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 11.500,00 kuna za ostale financijske rashode,

• Rashodi za nabavu dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za postrojenje i opremu.

2. Za vozni park planirano je 136.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 102.000,00 kuna, rashodi za usluge 17.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 kuna,

3. Za održavanje likvidnosti planirano je 880.000,00 kuna, od toga:

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za kamate za primljene kredite i zajmove,

• Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 850.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


Program 1202 Uređenje naselja i stanovanja planirano u iznosu od 5.234.488,12 kuna

1. Za opće komunalne rashode planirano je 350.488,12 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 262.750,00 kuna, od toga plaće (bruto) 220.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 7.750,00 kuna i doprinosi na plaće 35.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 87.738,12 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 11.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 17.100,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 59.638,12 kuna.

2. Za nabavu i održavanje komunalne opreme planirano je 140.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 60.000,00 kuna i postrojenje i oprema 80.000,00 kuna,

3. Za tekuće održavanje društvenih domova planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge,

4. Za ostale komunalne poslove planirano je 45.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000,00 kuna,

5. Za ostale objekte planirano je 4.452.000,00 kuna, od toga: 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 90.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 15.000,00 kuna i rashodi za usluge 75.000,00 kuna,

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 210.000,00 kuna,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 640.000,00 kuna za građevinske objekte.

6. Za javne radove planirano je 82.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 6.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 4.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna,

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 76.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 65.000,00 kuna i doprinosi na plaće 11.000,00 kuna.

7. Za deratizaciju planirano je 110.000,00 kuna za komunalne usluge

8. Za geodetsko – katastarske usluge planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge,

9. Za projektnu dokumentaciju planirano je 5.000,00 kuna za rashode za usluge.


Program 1203 Gradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.960.000,00 kuna

1. Za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda planirano je 660.000,00 kuna za kapitalne pomoći,

2. Za ceste i cestovne objekte planirano je 2.300.00,00 kuna, od toga građevinski objekti 1.100.000,00 kuna ,dodatna ulaganja na građevinskim objektima 500.000,00 kuna, za rekonstrukciju cesta 700.000,00 kuna


Program 1204 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 878.000,00 kuna

1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 25.000,00 kuna za komunalne usluge,

2. Za održavanje javnih površina – cvijeće i ukrasno bilje planirano je 20.000,00 kuna za ostale usluge,

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta i odvodnju atmosferskih voda planirano je 341.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za održavanje groblja planirano je 72.000,00 kuna za rashode za usluge,

5. Za javnu rasvjetu planirano je 420.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 130.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 200.000,00 kuna i Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 90.000,00 kuna.


Program 1206 Razvoj gospodarstva planirano u iznosu od 527.000,00 kuna

1. Za poticanje mjere za razvoj poljoprivrede planirano je 62.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima , zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

2. Za financiranje programa poljoprivrednih udruga planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

3. Za razvoj poslovnih zona planirano je 450.000,00 kuna 


Program 1207 Protupožarna i civilna zaštita planirana u iznosu od 336.500,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost DVD – a i VZP planirano je 291.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 8.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.500,00 kuna i tekuće donacije 270.000,00 kuna,

2. Za ostale rashode zaštite i spašavanja planirano je 25.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 10.000,00 kuna i kapitalne donacije 15.000,00 kuna.


Program 1208 Socijalna skrb i zdravstvo planirano u iznosu od 446.000,00 kuna

1. Za skrb o socijalno ugroženim osobama i obiteljima planirano je 115.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu,

2. Za donacije humanitarnim udrugama planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu,

3. Za ostale socijalne aktivnosti planirano je 271.000,00 kuna, od toga naknade građanima i kućanstvima u novcu 265.000,00 kuna i tekuće donacije 6.000,00 kuna

4. Za Crveni križ planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu


Program 1210 Odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 411.000,00 kuna

1. Za predškolsko obrazovanje planirano je 41.000,00 kuna , 16.000,00 kuna za rashode za usluge i za  tekuće donacije 25.000,00 kuna,

2. Za osnovnoškolsko obrazovanje planirano je 75.000,00 kuna za tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna,

3. Za srednjoškolsko obrazovanje planirano je 15.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u naravi, 

4. Za predškolsko obrazovanje – izgradnju vrtića planirano je 280.000,00 kuna za građevinske objekte

Program 1211 Kultura i religija planirano u iznosu od 283.000,00 kuna

1. Za kulturne manifestacije planirano je 76.000,00 kuna, 

2. Za provođenje programa u kulturi planirano je 85.000,00 kuna, 

3. Za arheološka istraživanja na lokalitetu „Čemernica“ planirano je 12.000,00 kuna tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna,

4. Za sufinanciranje obnove i uređenje objekata kulture i sakralnih objekta planirano je 110.000,00 kuna za kapitalne donacije.


Program 1212 Šport planirano u iznosu od 180.000,00 kuna

1. Za javne potrebe u športu planirano je 150.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu,

2. Za održavanje i izgradnju športskih terena i objekta planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge.


Program 1213 Program razvoja turizma planirano je 110.000,00 kuna 

Za financiranje rada turističke zajednice planirano je 110.000,00 kuna za tekuće donacijeDJEČJI VRTIĆ BAMBI


Program 2102 Redovna djelatnost dječjeg vrtića BAMBI planirano u iznosu od 968.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost dječjeg vrtića BAMBI planirano je 935.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 580.500,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 484.000,00 kuna i doprinosi na plaće 96.500,00 kuna,

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 19.500,00 kuna za naknade troškova zaposlenima,

• Rashodi za zaposlene financirani od sufinanciranja roditelja planirani u iznosu od 182.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 170.000,00 kuna i doprinosi na plaće 12.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi financirani od sufinanciranja roditelja planirani u iznosu od 146.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 3.600,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 101.000,00 kuna, rashodi za usluge 27.400,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.000,00 kuna,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za postrojenje i opremu.

2. Za redovnu djelatnost dječjeg vrtića BAMBI – Mala škola planirano je 33.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 24.500,00 kuna, od  toga plaće (Bruto) 20.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 1.000,00 kuna i doprinosi na plaće 3.500,00 kuna,

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 500,00 kuna za naknade troškova zaposlenima,

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za materijal i energiju.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Kaptol za 2021. sa projekcijama za 2022
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Kaptol za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 3. Obrazloženje Proračuna Općine Kaptol za 2021. godinu i projekcija za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 4. Odluka o izvrsavanju Proracuna Opcine Kaptol za 2021
  PREUZMI:

 5. Financijski plan Dječjeg vrtića Bambi, Kaptol za 2021 s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 6. Obrazloženje Financijskog plana DV Bambi za 2021
  PREUZMI:

 7. Financijski izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Kaptol za 2021. godinu
  PREUZMI:

 8. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2021. godinu
  PREUZMI:

 9. Financijski izvještaj za 2021. godinu
  PREUZMI:

 10. Biljeske_uz_financijska_izvjesca_za_2021
  PREUZMI:

Više