Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Kaptol

  Kontakt podaci
  Općina Kaptol
  Školska 3, 34334 Kaptol
  OIB: 09863157252
  034/231-023
  info@opcina-kaptol.com

Proračunski vodič za građane


Poštovani građani,

predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Kaptol prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-kaptol.com.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Vodič za građane“.

Kako bi nam svima život i rad bio ljepši i kvalitetniji značajna sredstva ulažemo u održavanje komunalne infrastrukture; održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta i odvodnje atmosferskih voda, održavanje groblja i javne rasvjete.

Nastavljamo raditi i na infrastrukturnim i razvojnim projektima jer svi ti investicijski projekti rade se upravo za bolji život svakog čovjeka u našoj općini; rekonstrukcija trga, izgradnja igrališta, autobusnih stajališta, sanacija ceste Kaptol te rekonstrukcija Majstorske ulice

I 2022. godine ulažemo  u obrazovanje naše djece, financiramo radne bilježnica učenicima osnovne škole, prijevoz za srednjoškolce te mjesečnu financijsku pomoć studentima. Želimo da svoj entuzijazam i energiju mladi iskoriste za razvoj svog zavičaja. Temelj našeg rada su obitelj, mladi i djeca, stoga općina osigurava sredstva za poticaj mladim obiteljima za izgradnju i adaptaciju stambenih objekata, roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne naknade u iznosu od 1.000,00 kuna za prvo dijete, a za svako sljedeće dijete iznos se povećava za tisuću kuna, (npr. 2.000,00 kuna za drugo dijete, 3.000,00 kuna za treće dijete itd.) te sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima.

Obiteljima i pojedincima slabijeg imovinskog stanja na području Općine pomažemo kroz jednokratne novčane pomoći i  pomoći obiteljima i kućanstvima ogrjevnim drvom . Zaštita dostojanstva i omogućavanje osnovnih životnih potreba svakoj stanovnika naše zajednice predstavljaju bitne prioritete djelovanja Općine

Na području naše općine djeluju brojne i raznovrsne sportske i kulturne udruge koje obogaćuju naš društveni život. Njihovo djelovanje, kao i brojne manifestacije koje održavaju zaslužuju financijsku podršku općine.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2022. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 1.12.2020. godine kada ćemo sve zaprimljene komentare obraditi, na njih odgovoriti te prijedlog proračuna s prihvaćenim primjedbama predstaviti i predložiti na sjednici Općinskog vijeća.Općinski Načelnik!

Savjetovanje za Prijedlog proračuna Općine Kaptol za 2022. godinu bilo je provedeno od 15.11.2021. do 1.12.2021. godine. Više o tome možete pogledati ovdje.


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Kaptol za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Kaptol za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Kaptol koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Kaptol kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski Načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski Načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 11.341.251,00 kn 1.505.242,68 € 72,18 %
> Prihodi od poreza 2.439.000,00 kn 323.710,93 € 15,52 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 7.111.651,00 kn 943.878,29 € 45,26 %
> Prihodi od imovine 225.000,00 kn 29.862,63 € 1,43 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.405.600,00 kn 186.555,18 € 8,95 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 160.000,00 kn 21.235,65 € 1,02 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 4.200.000,00 kn 557.435,80 € 26,73 %
Ukupan donos viška iz prethodnih godina 25.800,00 kn 3.424,25 € 0,16 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 145.000,00 kn 19.244,81 € 0,92 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 140.000,00 kn 18.581,19 € 0,89 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 kn 663,61 € 0,03 %
UKUPNO 15.712.051,00 kn 2.085.347,53 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Ukupan donos viška iz prethodnih godina
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi i primici Općine Kaptol za 2022. godinu planirani su u iznosu od 15.712.051,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi poslovanja Općine Kaptol za 2022. godinu planirani su u iznosu od 11.341.251,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.439.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.286.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 142.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 11.000,00 kuna,

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 7.111.651,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani u iznosu 5.726.376,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika panirane u iznosu od 140.000,00 i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 1.245.275,00 kuna,

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 225.000,00 kuna za prihode od nefinancijske imovine,

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.405.600,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 119.600,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 806.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 480.000,00 kuna,

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 160.000,00kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 65.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane u iznosu od 95.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 145.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 140.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 5.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani u iznosu od 4.200.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


Višak/manjak iz prethodnih godina planirano u iznosu od 25.800,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 8.136.051,00 kn 1.079.839,54 € 51,78 %
> Rashodi za zaposlene 2.125.700,00 kn 282.128,87 € 13,53 %
> Materijalni rashodi 2.958.351,00 kn 392.640,65 € 18,83 %
> Financijski rashodi 49.300,00 kn 6.543,23 € 0,31 %
> Subvencije 165.000,00 kn 21.899,26 € 1,05 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 415.000,00 kn 55.079,97 € 2,64 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 377.000,00 kn 50.036,50 € 2,40 %
> Ostali rashodi 2.045.700,00 kn 271.511,05 € 13,02 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.576.000,00 kn 607.339,57 € 29,12 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.326.000,00 kn 574.158,87 € 27,53 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 250.000,00 kn 33.180,70 € 1,59 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.000.000,00 kn 398.168,43 € 19,09 %
UKUPNO 15.712.051,00 kn 2.085.347,53 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi i izdaci Općine Kaptol za 2022. godinu planirani su u iznosu od 15.712.051,00 kuna


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Kaptol za 2022. godinu planirani su u iznosu od 8.136.051,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.125.700,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu od 1.777.300,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 84.200,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 264.200,00 kuna,

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.958.351,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 110.700,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 658.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.793.100,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 396.551,00 kuna,

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 49.300,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 30.000,00kuna i ostali financijski rashodi 19.300,00 kuna,

4. Subvencije planirane u iznosu od 165.000,00 kuna: 80.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i 85.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora,

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 415.000,00 kuna za  pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 377.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.045.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 831.200,00 kuna, kapitalne donacije 325.000,00 kuna i kapitalne pomoći 700.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 4.576.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.326.000,00 kuna , od toga 4.281.000,00 kuna za građevinske objekte i 45.000,00 kuna za postrojenje i opremu

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 250.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 12.886.176,00 KUNA


Program 1101 Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela planirana u iznosu od 206.200,00 kuna

1. Za poslovanje Općinskog vijeća planirano je 130.000,00 kuna, od toga 90.000,00 kuna rashodi za materijal i energiju i 40.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja,

2. Za donacije političkim strankama planirano je 26.200,00 kuna za tekuće donacije u novcu,

3. Za tekuću proračunsku pričuvu planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu,Program 1201 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 4.665.051,00 kuna

1. Za opću upravu i administraciju planirano je 1.278.851,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 743.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 620.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 28.000,00 kuna i doprinosi na plaće 102.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 516.751,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 46.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 24.000,00 kuna, rashodi za usluge 345.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 101.751,00 kuna,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 19.100,00 kuna za ostale financijske rashode,

2. Za održavanje likvidnosti planirano je 3.030.000,00 kuna, od toga:

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna;

• Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.000.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

3. Za obilježavanje Dana općine planirano je 30.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za financiranje rada komunalnih djelatnika planirano je 326.200,00 kuna, od toga:    

-rashodi za zaposlene 290.200,00 kuna, od toga 240.000,00 kuna za plaće(bruto), 10.200,00 kuna za ostale rashode za zaposlene, 40.000,00 kuna za doprinose na plaće

-materijalni rashodi 36.000,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima i 16.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju


Program 1202 Uređenje naselja i stanovanja planirano u iznosu od 161.000,00 kuna

1. Za javne radove-revitalizaciju javnih površina planirano je 102.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 6.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 4.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna,

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 96.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 76.000,00 kuna i doprinosi na plaće 20.000,00 kuna.

2. Za sufinanciranje priključaka na kanalizaciju planirano je 20.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za projektnu dokumentaciju planirano je 39.000,00 kuna za rashode za usluge.


Program 1203 Gradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 4.245.000,00 kuna

1. Za rekonstrukciju trga planirano je 1.400.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za sanaciju ceste Kaptol planirano je 250.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima,

3. Za rekonstrukciju Majstorske ulice planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte,

4. Za izgradnju autobusnih stajališta planirano je 35.000,00 kuna za građevinske objekte,

5. Za kosturnicu u groblju Alilovci planirano je 30.000,00 kuna za građevinske objekte,

6. Za kosturnicu u groblju Češljakovci planirano je 30.000,00 kuna za građevinske objekte

7. Za rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 1.200.000,00 kuna za građevinske objekte,

8. Za odvodnju i pročišćivanje otpadnih voda planirano je 800.000,00 kuna za ostale rashode,

9. Za sufinanciranje pješačkih staza planirano je 300.000,00 kuna


Program 1204 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 940.000,00 kuna

1. Za održavanje javnih površina – cvijeće i ukrasno bilje planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge,

2. Za održavanje nerazvrstanih cesta i odvodnju atmosferskih voda planirano je 425.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za održavanje groblja planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge,

4. Za javnu rasvjetu planirano je 400.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 200.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 200.000,00 kuna 

5. Za nabavu strojeva za uređenje zelenih površina planirano je 5.000,00 kuna za postrojenje i opremu


Program 1206 Razvoj gospodarstva planirano u iznosu od 987.000,00 kuna

1. Za poticanje mjere za razvoj poljoprivrede planirano je 70.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima , zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

2. Za financiranje programa poljoprivrednih udruga planirano je 17.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

3. Za gospodarsku zonu Novi Bešinci zona planirano je 900.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1207 Protupožarna i civilna zaštita planirana u iznosu od 329.500,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost DVD – a i VZP planirano je 272.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 8.000,00 kuna, rashodi za usluge 2.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna i tekuće donacije 260.000,00 kuna,

2. Za provedbu sustava zaštite i spašavanja planirano je 57.500,00 kuna, od toga 29.500,00 kuna za rashode za usluge, 3.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja i 25.000,00 kuna za ostale rashode


Program 1208 Socijalna skrb i zdravstvo planirano u iznosu od 740.500,00 kuna

1. Za donacije humanitarnim udrugama planirano je 34.500,00 kuna za tekuće donacije u novcu,

2. Za Crveni križ planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu,

3. Za jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima planirano je 80.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

4. Za pomoć obiteljima i kućanstvima ogrjevnim drvom planirano je 30.000,00 kuna za  ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

5. Za naknade za novorođenčad planirano je 50.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, 

6. Za poticaj mladim obiteljima za izgradnju i adaptaciju stambenih objekata planirano je 200.000,00 kuna za kapitalne donacije,

7. Za tekuće pomoći vjerskim zajednicama planirano je 6.000,00 kuna,

8. Za izgradnju zgrade društvene namjene za starije osobe planirano je 300.000,00 kuna za građevinske objekte.


Program 1210 Odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 288.000,00 kuna

1. Za stipendiranje studenata planirano je 182.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za sufinanciranje dječjih vrtića planirano je 6.000,00 kuna za tekuće donacije,

3  Za sufinanciranje nabave opreme za osnovne škole planirano je 10.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, 

4. Za financiranje radnih bilježnica učenicima osnovnih škola  planirano je 75.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna,

5. Za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola planirano je 15.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1211 Kultura i religija planirano u iznosu od 377.000,00 kuna

1. Za kulturne manifestacije planirano je 110.000,00 kuna, od toga rashodi za ostale nespomenute rashode,

2. Za provođenje programa u kulturi planirano je 107.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i tekuće donacije u novcu 55.000,00 kuna,

3. Za arheološka istraživanja na lokalitetu „Čemernica“ planirano je 30.000,00 kuna tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna,

4. Za sufinanciranje obnove i uređenje objekata kulture i sakralnih objekta planirano je 110.000,00 kuna za kapitalne donacije,

5. Za poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva mladih planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1212 Šport i rekreacija planirano u iznosu od 322.000,00 kuna

1. Za javne potrebe u športu planirano je 219.000,00 kuna za tekuće donacije,

2. Za održavanje i izgradnju športskih terena i objekta planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge,

3. Za izgradnju igrališta Podgorje planirano je 13.000,00 kuna za građevinske objekte,

4. Za izgradnju igrališta Golo Brdo planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte,

5. Za izgradnju teniskog terena planirano je 20.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1213 Program razvoja turizma planirano je 125.000,00 kuna 

1. Za financiranje rada turističke zajednice planirano je 110.000,00 kuna za tekuće donacije,

2. Za poticajne mjere za razvoj turizma planirano je 15.000,00 kuna za Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora.Program 1214 Upravljanje imovinom planirano je 541.500,00 kuna

1. Za vozni park planirano je 143.500,00 kuna, od toga 102.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju, 25.500,00 kuna za rashode za usluge i 16.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja,

2. Za održavanje društvenih domova planirano je 150.000,00 kuna za materijalne rashode

3. Za održavanje postrojenja i opreme planirano je 70.000,00 kuna za rashode za usluge,

4. Za održavanje objekata u vlasništvu općine planirano je 143.000,00 kuna za materijalne rashode

5. Za održavanje reciklažnog dvorišta planirano je 5.000,00 kuna za materijalne rashode

6. Za opremanje općinske zgrade planirano je 30.000,00 kuna za postrojenje i opremu


Program 1215 Zaštita okoliša planirano je 521.500,00 kuna

1. Za deratizaciju planirano je 110.000,00 kuna za rashode za usluge,

2. Za održavanje deponija planirano je 40.000,00 kuna za rashode za usluge,

3. Za odvoz otpada planirano je 26.000,00 kuna za rashode za usluge,

4. Za zbrinjavanje napuštenih životinja planirano je 92.500,00 kuna za rashode za usluge,

5. Za sufinanciranje reciklažnog dvorišta planirano je 80.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

6. Za pristojbe i naknade planirano je 70.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

7. Za izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 103.000,00 kuna za građevinske objekte


DJEČJI VRTIĆ BAMBI


Program 2102 Redovna djelatnost dječjeg vrtića BAMBI planirano u iznosu od 1.262.800,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost dječjeg vrtića BAMBI planirano je 1.237.800 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 980.300 kuna, od toga plaće (Bruto) 827.300,00 kuna, doprinosi na plaće 100.000,00 kuna i ostali rashodi za zaposlene 53.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 247.300,00 kuna , od toga 36.900,00 za naknade troškova zaposlenima,142.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju, 44.600,00 kuna za rashode za usluge, 23.800,00 za ostale nespomenute rashode poslovanja,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 200,00 kuna,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu.

2. Za redovnu djelatnost dječjeg vrtića BAMBI – Mala škola planirano je 25.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 16.200,00 kuna, od  toga plaće (Bruto) 14.000,00 kuna i doprinosi na plaće 2.200,00 kuna,

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 8.800,00, od toga 3.800,00 kuna za naknade troškova zaposlenima i 5.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Proračun Općine Kaptol za 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Prijedlog Proračuna Općine Kaptol za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 3. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2022. godinu
  PREUZMI:

 4. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2022. godinu
  PREUZMI:

 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2022. godinu
  PREUZMI:

 6. Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2022.godinu
  PREUZMI:

Više