Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Bol

  Kontakt podaci
  Općina Bol
  Uz pjacu 2, 21420 Bol
  OIB: 88849172829
  021 635 114
   info@opcinabol.hr

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Bol prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcinabol.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio novca planiramo za izgradnju cesta, izgradnju i modernizaciju javne rasvjete, održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija, uređenje plaža i šetnica sve s ciljem kako bi naša Općina bila ljepša i ugodnija za život.

U planu je rekonstrukcija i uređenje upravne zgrade Općine kao i izgradnja novog groblja Sv. Lucija.

Ulaganje u obrazovanje nam je jako bitno s toga učenicima i studentima dodjeljujemo stipendije kako bismo im olakšali školovanje.

Kako bismo našim najmlađim stanovnicima pružili bolje uvjete za boravak u vrtiću u planu je rekonstrukcija potkrovlja dječjeg vrtića koja obuhvaća izgradnju prostora za još jednu dječju grupu. 

U planu je izgradnja novog dječjeg igrališta, na kojem će biti prostor za igranje, sjedenje i druženje.

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo novčane naknade i opremu za novorođenčad. Novčana naknada za novorođenče iznosi 7.000,00 kuna za prvo dijete, 15.000,00 kuna za drugo dijete i 30.000,00 kuna za treće i svako sljedeće dijete.

Socijalno ugroženim stanovnicima dajemo jednokratne novčane pomoći, pomoći za stanovanje, uskrsnice i božićnice kako bi im poboljšali uvjete za život.

Dio novca iz proračuna izdvojili smo za udruge koje nas predstavljaju, kao i za ostale udruge koje djeluju na području naše Općine, jer nam je bitno očuvanje naše tradicije i kulture.

Značajan dio sredstava odvojili smo za zaštitu od požara i civilnu zaštitu kao i za poticanje sportskih aktivnosti.

Poštovani stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2018. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali život u našoj Općini molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Bol za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Bol za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Bol koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Bol kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Bol možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:
Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Bol su: Dječji vrtić „Mali princ“, Centar za kulturu i Knjižnica “Hrvatska čitaonica Bol”


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 20.808.000,00 kn 83,81 %
> Prihodi od poreza 5.870.000,00 kn 23,64 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.750.000,00 kn 7,05 %
> Prihodi od imovine 5.253.000,00 kn 21,16 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 7.785.000,00 kn 31,36 %
> Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 100.000,00 kn 0,40 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 50.000,00 kn 0,20 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 20.000,00 kn 0,08 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 kn 0,08 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 4.000.000,00 kn 16,11 %
UKUPNO 24.828.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi
Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Bol za 2018. godinu planirani su u iznosu od 24.828.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Bol za 2018. godinu planirani su u iznosu od 20.808.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 5.870.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.200.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 1.820.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 850.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.750.000,00 kuna, pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.500.000,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika 250.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 5.253.000,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 6.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 5.247.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani u iznosu od 7.785.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 830.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 955.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 6.000.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirano u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 50.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 50.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 50.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 20.000,00 kuna i ostali prihodi 30.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 4.000.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih institucija


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 14.665.500,00 kn 59,07 %
> Rashodi za zaposlene 3.814.000,00 kn 15,36 %
> Materijalni rashodi 6.557.500,00 kn 26,41 %
> Financijski rashodi 257.000,00 kn 1,04 %
> Subvencije 20.000,00 kn 0,08 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 640.000,00 kn 2,58 %
> Ostali rashodi 3.377.000,00 kn 13,60 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.150.500,00 kn 40,88 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.568.000,00 kn 10,34 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.582.500,00 kn 30,54 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 12.000,00 kn 0,05 %
UKUPNO 24.828.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Bol za 2018. godinu planirani su u iznosu od 24.828.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Bol za 2018. godinu planirani su u iznosu od 14.665.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.814.000,00 od toga, Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 2.529.081,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 87.500,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 1.197.419,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 6.557.500,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 194.500,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 529.500,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 5.154.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 679.500,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 257.000,00 kuna, od toga kamate zaprimljene kredite i zajmove 150.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 107.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 20.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 10.000,00 kuna i Subvencije društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan sektora 10.000,00 kuna

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 640.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 3.377.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 1.692.000,00 kuna, kapitalne donacije 1.535.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 150.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 10.150.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.568.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 1.800.000,00 kuna i nematerijalna imovina 768.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 7.582.500,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 6.307.500,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 730.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 60.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 485.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 12.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih institucija


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKA TIJELA OPĆINE


OPĆINSKO VIJEĆE, POVJERENSTVA I POLITIČKE STRANKE PLANIRANO U IZNOSU OD 285.000,00 KUNA


Program 1001 Priprema i donošenje akata iz mjera djelokruga predstavničkih tijela planirano u iznosu od 285.000,00 kuna

1. Za Općinsko vijeće planirano je 205.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za članove povjerenstva planirano je 20.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za financiranje političkih stranaka planirano je 60.000,00 kuna za tekuće donacije


IZVRŠNA TIJELA OPĆINE


OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 671.700,00 KUNA


Program 1002 Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnih tijela planirano u iznosu od 671.700,00 kuna

1. Sredstva za rad načelnika planirana su u iznosu od 636.700,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 285.700,00 kuna, od toga plaće (bruto) 190.000,00 kuna i doprinosi na plaće 95.700,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 351.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 141.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 210.000,00 kuna

2. Sredstva za rad zamjenik načelnika planirana su u iznosu od 35.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL – PLANIRANO 20.666.300,00 KUNA


OPĆI POSLOVI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 2.992.300,00 KUNA


Program 1003 Javna uprava i  stručni administrativni poslovi planirano u iznosu od 2.992.300,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.363.300,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.319.300,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 860.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 kuna i doprinosi na plaće 419.300,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 44.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

2. Za nabavu sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave planirano je 1.324.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.162.000,00 kuna, od toga rashodi za  materijal i energiju 180.000,00 kuna, rashodi za usluge 832.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za kazne, penale i naknadu štete

• Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 12.000,00 kuna za dionice i udjel u glavnici trgovačkih društava javni sektor

3. Za financijske poslove planirano je 255.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 150.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 105.000,00 kuna

4. Za opremanje javne uprave i administracije planirano je 50.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 20.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 kuna


KOMUNALNE USLUGE I OPREMA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.575.000,00 KUNA


Program 1004 Komunalne usluge i oprema planirano u iznosu od 1.575.000,00 kuna

1. Za opskrbu vodom planirano je 120.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za iznošenje i odvoz otpada planirano je 480.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 70.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za Ekorenta Pučišća planirano je 150.000,00 kuna za rashode za usluge

5. Za pričuvu planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge

6. Za ostale komunalne usluge planirano je 75.000,00 kuna za rashode za usluge

7. Za veterinarske usluge planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge

8. Za električnu energiju (ostalo) planirano je 120.000,00 kuna za materijal i energiju

9. Za komunalnu opremu planirano je 540.000,00 kuna za postrojenje i opremu


ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 2.980.000,00 KUNA


Program 1005 Održavanje objekata i komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.980.000,00 kuna

1. Za odvodnju atmosferskih voda planirano je 40.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina planirano je 330.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za održavanje javnih površina planirano je 850.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 140.000,00 kuna za rashode za usluge

5. Za održavanje groblja i krematorija planirano je 70.000,00 kuna za rashode za usluge

6. Za održavanje javne rasvjete planirano je 70.000,00 kuna za rashode za usluge

7. Za održavanje javnih građevina u vlasništvu Općine Bol planirano je 310.000,00 kuna za rashode za usluge

8. Za održavanje ostalih objekata i komunalne infrastrukture planirano je 1.010.000,00 kuna za rashode za usluge

9. Za električnu energiju (javna rasvjeta) planirano je 160.000,00 kuna za materijal i energiju


UNAPREĐENJE PROSTORNOG RAZVOJA PLANIRANO U IZNOSU OD 531.000,00 KUNA


Program 1006 Prostorno uređenje planirano u iznosu od 531.000,00 kuna

1.Za projekte planirano je 146.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

2. Za Urbanističke planove planirano je 275.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za Prostorne planove planirano je 110.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 8.779.500,00 KUNA


Program 1008 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 8.779.500,00 kuna

1. Za poslovne objekte planirano je 2.437.500,00 kuna, od toga nematerijalna imovina 50.000,00 kuna i građevinski objekti 2.387.500,00 kuna

2. Za ceste i ostale prometne objekte planirano je 1.085.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 335.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 100.000,00 kuna i nematerijalna imovina 235.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 750.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za javnu rasvjetu planirano je 550.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za groblje Sv. Lucija planirano je 3.242.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.742.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 1.700.000,00 kuna i nematerijalna imovina 42.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za šematorij spomen park planirano je 45.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

6. Za uređenje plaža planirano je 300.000,00 kuna, od toga nematerijalna imovina 250.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 kuna

7. Za ostale građevinske i druge objekte planirano je 1.120.000,00 kuna za građevinske objekte


RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA PLANIRANO U IZNOSU OD 118.500,00 KUNA


Program 1009 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 118.500,00 kuna

Za financiranje razvoja civilnog društva planirano je 118.500,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 58.500,00 kuna i tekuće donacije 60.000,00 kuna


ZAŠTITA I SPAŠAVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 1.985.000,00 KUNA


Program 1010 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 1.985.000,00 kuna

1. Za DVD Bol planirano je 1.955.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 420.000,00 kuna i kapitalne donacije 1.535.000,00 kuna

2. Za Plan civilne zaštite planirano je 20.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za Hrvatsku gorsku službu spašavanja planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije


UNAPREĐENJE SOCIJALNE SKRBI PLANIRANO U IZNOSU OD 690.000,00 KUNA


Program 1011 Socijalni program i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 690.000,00 kuna

1. Za pomoć obiteljima i kućanstvima planirano je 60.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Naknade za uskrsnice i božićnice planirane su u iznosu od 110.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Naknade za bolesti planirane su u iznosu od 100.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad planirano u iznosu od 200.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Stipendije studentima planirane su u iznosu od 140.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Stipendije i naknade učenicima srednje škole planirane su u iznosu od 30.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Za logopedsku terapiju djece planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije


SPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 870.000,00 KUNA


Program 1013 Javne potrebe u sportu planirano u iznosu od 870.000,00 kuna

1. Za pomoć sportskim društvima planirano je 780.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za nabavu opreme planirano je 90.000,00 kuna za postrojenje i opremu


NEPROFITNE ORGANIZACIJE PLANIRANO U IZNOSU OD 125.000,00 KUNA


Program 1012 Javne potrebe u školstvu planirane u iznosu od 125.000,00 kuna

1. Za pomoć Osnovnoj školi planirano je 35.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za pomoć srednjoj školi planirano je 90.000,00 kuna za tekuće donacije


GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 20.000,00 KUNA


Program 1014 Poticanje razvoja gospodarstva i obrtništva planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

1. Potpora fondu za SDŽ za obrtništvo planirano u iznosu od 10.000,00 kuna za Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2. Za subvencije poljoprivrednicima planirano je 10.000,00 kuna subvencije društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan sektora


JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU


PREDŠKOLSKI ODGOJ PLANIRANO U IZNOSU OD 1.832.000,00 KUNA


Program 1015 Dječji vrtić „Mali princ“ planirano u iznosu od 1.832.000,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.723.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.155.866,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 37.500,00 kuna i doprinosi na plaće 529.634,00 kuna

2. Sredstva za rad planirana su u iznosu od 109.000,00 kuna, od toga:

• Korisnik: Jedinstveni upravni odjel – planirano u iznosu od 30.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i postrojenje i oprema 10.000,00 kuna

• Korisnik: Dječji vrtić „Mali princ“ – planirano u iznosu od 79.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 9.000,00 kuna i postrojenje i oprema 70.000,00 kuna


JAVNE POTREBE U KULTURI 


KULTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.373.000,00 KUNA


Program 1016 Centar za kulturu planirano u iznosu od 904.000,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 304.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 202.215,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 7.500,00 kuna i doprinosi na plaće 94.285,00 kuna

2. Za sufinanciranje redovne djelatnosti Centra za kulturu planirano je 600.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 599.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 6.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 16.000,00 kuna i rashodi za usluge 577.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za ostale financijske rashode


Program 1017 Knjižnica „Hrvatska čitaonica“ planirano u iznosu od 252.000,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 182.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 121.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 kuna i doprinosi na plaće 58.500,00 kuna

2. Sredstva za rad planirana u iznosu od 70.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 39.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 3.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 13.500,00 kuna, rashodi za usluge 21.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti


Program 1018 Unapređenje kulture planirano u iznosu od 217.000,00 kuna

1. Za glazbenu školi „Josip Hatze“ planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za uređenje galerije Branislav Dešković planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za vjerske zajednice planirano je 70.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za izdavanje knjiga planirano je 97.000,00 kuna za te kuće donacije

5. Za spomen ploče planirano je 30.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti