Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Bol

  Kontakt podaci
  Općina Bol
  Uz pjacu 2, 21420 Bol
  OIB: 88849172829
  021 635 114
   info@opcinabol.hr

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovani stanovnici,


predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Bol prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcinabol.hr.


Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio novca planiramo za izgradnju cesta, izgradnju i modernizaciju javne rasvjete, održavanje javnih površina, groblja-krematorija, nerazvrstanih cesta, ulica, uređenje plaža i šetnica, čišćenje podmorja i održavanje biciklističkih i penjačkih staza, sve s ciljem kako bi naša Općina bila ljepša i ugodnija za život.

U planu je rekonstrukcija i uređenje upravne zgrade Općine, rekonstrukcija zgrade zavičajnog muzeja kao i izgradnja novog groblja sv. Lucija – I. faza.

Ulaganje u obrazovanje nam je jako bitno s toga učenicima i studentima dodjeljujemo stipendije i školarine  i sufinanciramo prijevoz kako bismo im olakšali školovanje.

Kako bismo našim najmlađim stanovnicima pružili bolje uvjete za boravak u vrtiću u planu je rekonstrukcija potkrovlja dječjeg vrtića koja obuhvaća izgradnju prostora za još jednu dječju grupu. 

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo novčane naknade i opremu za novorođenčad. Novčana naknada za novorođenče iznosi 7.000,00 kuna za prvo dijete, 15.000,00 kuna za drugo dijete i 30.000,00 kuna za treće i svako sljedeće dijete.

Socijalno ugroženim stanovnicima dajemo jednokratne novčane pomoći, pomoći za stanovanje, uskrsnice i božićnice kako bi im poboljšali uvjete za život.

Dio novca iz proračuna izdvojili smo za udruge koje nas predstavljaju, kao i za ostale udruge koje djeluju na području naše Općine, jer nam je bitno očuvanje naše tradicije i kulture.

Značajan dio sredstava odvojili smo za zaštitu od požara i civilnu zaštitu kao i za poticanje sportskih aktivnosti.


Poštovani stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali život u našoj Općini molimo da nam napišete.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 22.11.2018. do 7.12.2018. godine. Više o tome možete pogledati ovdje.


                                                                                                                                      Vaš NačelnikŠto je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Bol za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Bol za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Bol koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Bol kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun  Općine Bol možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Bol su: Dječji vrtić „Mali princ“, Centar za kulturu i Knjižnica “Hrvatska čitaonica Bol”


Zakoni i sankcije


Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 27.642.020,00 kn 84,63 %
> Prihodi od poreza 6.420.000,00 kn 19,66 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.310.000,00 kn 7,07 %
> Prihodi od imovine 6.167.020,00 kn 18,88 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 12.530.000,00 kn 38,36 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 158.000,00 kn 0,48 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 57.000,00 kn 0,17 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.020.000,00 kn 3,12 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.020.000,00 kn 3,12 %
Primici od zaduživanja 4.000.000,00 kn 12,25 %
UKUPNO 32.662.020,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Bol za 2019. godinu planirani su u iznosu od 32.662.020,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Bol za 2019. godinu planirani su u iznosu od 27.642.020,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 6.420.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.000.000,00 kuna, porezi na imovinu 2.620.000,00 kuna i  porezi na robu i usluge 800.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.310.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.230.000,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika 80.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 6.167.020,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 12.020,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 6.155.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani u iznosu od 12.530.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 960.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 570.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade 11.000.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirano u iznosu od 158.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 88.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 70.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 57.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 50.000,00 kuna i ostali prihodi 7.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.020.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 4.000.000,00 kuna za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročniProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 16.521.920,00 kn 50,58 %
> Rashodi za zaposlene 4.229.400,00 kn 12,95 %
> Materijalni rashodi 6.861.020,00 kn 21,01 %
> Financijski rashodi 280.500,00 kn 0,86 %
> Subvencije 20.000,00 kn 0,06 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 650.000,00 kn 1,99 %
> Ostali rashodi 4.481.000,00 kn 13,72 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.140.100,00 kn 49,42 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 3.751.000,00 kn 11,48 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.389.100,00 kn 34,87 %
> Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.000.000,00 kn 3,06 %
UKUPNO 32.662.020,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Bol za 2019. godinu planirani su u iznosu od 32.662.020,00 kuna


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Bol za 2019. godinu planirani su u iznosu od 16.521.920,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 4.229.400,00 kuna, od toga plaće (bruto) 2.778.548,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 195.000,00 kuna i doprinosi na plaće 1.255.852,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 6.861.020,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 209.810,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 887.910,00 kuna, rashodi za usluge 5.121.300,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 592.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 280.500,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 100.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 180.500,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 20.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 10.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 10.000,00 kuna

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 650.000,00 kuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 4.481.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 2.569.000,00 kuna, kapitalne donacije 1.262.000,00 kuna i kazne, penali i naknde štete 650.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 15.140.100,00 kuna, a čine ih:


1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.751.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 3.300.000,00 kuna i nematerijalna imovina 451.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 11.389.100,00 kuna, od toga građevinski objekti 9.777.100,00 kuna, postrojenja i oprema 1.050.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 137.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 425.000,00 kunaIzdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročnihOPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKA TIJELA OPĆINE


OPĆINSKO VIJEĆE, POVJERENSTVA I POLITIČKE STRANKE


Program 1001 Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih tijela

1. Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za članove povjerenstava planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za Općinsko vijeće planirano je 160.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanjaIZVRŠNA TIJELA OPĆINE 


OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NALENIKA


Program 1002 Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnih tijela planirano u iznosu od 576.500,00 kuna

1. Za sredstva za rad zamjenika načelnika planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za sredstva za rad načelnika planirano je 536.500,00 kuna, od toga 

• 486.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće (bruto) 190.000,00 kuna, doprinosi na plaće 97.500,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 125.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 9.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 kuna

• 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanjaJEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 27.865.100,00 KUNA


Program 1014 Javne potrebe u kulturi planirane u iznosu od 202.000,00 kuna

1. Za ostale manifestacije planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za Dan Općine planirano je 90.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za Božićni grad planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za grafite na gradele planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za vjerske zajednice planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

6. Za Hrvatsko udruženje likovnih umjetnika planirano je 2.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

7. Za galeriju Branislav Dešković planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

8. Za glazbenu školu Josip Hatze planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije 


Program 1013 Poticanje razvoja gospodarstva i obrtništva planirano u iznosu od 20.000,00 kuna 

1. Za subvencije obrtništvu malih i srednjih poduzetnika planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru,

2. Za subvencije poljoprivrednicima planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 


Program 1012 Javne potrebe u sportu planirano u iznosu od 862.000,00 kuna

1. Za Športsku školu splitskog sveučilišnog športskog saveza planirano je 110.000,0 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za Tenis klub Kaštela – WTA turnir planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije

3. Za Boćarski klub Sutvid – Brač planirano je 2.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za Nogometni klub Postira Sardi planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za Karate klub Brač planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

6. Za Backgammon klub Bol planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

7. Za Klub jedriličara na dasci planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

8. Za Boćarski klub Blato Ratac planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

9. Za Boćarski klub Murvica planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

10. Za Malonogometni klub Bol planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1011 Javne potrebe u školstvu planirano u iznosu od 667.000,00 kuna 

1. Za kapitalnu donacije srednjoj školi planirano je 62.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije

2. Za naknade učenicima (putnicima) srednje škole planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za dodjelu stipendija studentima planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za Udrugu Robobrač planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za dodjelu stipendija učenicima planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za prijevoz srednja škola planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

7. Za pomoć srednjoj školi planirano je 215.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

8. Za pomoć osnovnoj školi planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1010 Socijalni program i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 520.000,00 kuna

1. Za logopedsku terapiju djece planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za porodiljne naknade i opremu za novorođenčad planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za naknade za božićnice planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za naknade za uskrsnice planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za naknade za bolest i invaliditet planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za naknade za djecu i obitelj planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1009 Razvoj civilnog društva i ostalih organizacija planirano u iznosu od 106.500,00 kuna

1. Za Udrugu građana – DDK Bol planirano je 1.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za Udrugu građana – umirovljenici planirano je 9.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za Crveni križ Brač planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije

4. Za Udrugu LAG Brač planirano je 8.500,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja

5. Za Svjetsku udrugu za očuvanje i zaštitu mora, rijeka i jezera planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja 

6. Za Udrugu Lijepa naša planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja

7. Za Udrugu Općina Republike Hrvatske planirano je 7.500,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja

8. Za Hrvatsku udrugu vinarskih gradova planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanjaProgram 1008 Civilna zaštita planirano u iznosu od 1.740.000,00 kuna

1. Za kapitalnu donaciju DVD Bol planirano je 1.200.000,00 kuna, od toga 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 200.000,00 kuna financirano od pomoći za kapitalne donacije

2. Za plan protupožarne zaštite planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za Hrvatsku gorsku službu spašavanja planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije

4. Za financiranje DVD Bol planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacijeProgram 1007 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 10.377.100,00 kuna

1. Za opremu za dječje igralište i sport planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za postrojenja i opremu

2. Za sportsku opremu planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za postrojenja i opremu

3. Za spomenik Antunu Radiću planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

4. Za ogradu na šetnici planirano je 80.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 70.000,00 kuna financirano od donacija za postrojenja i opremu

5. Za komunalnu opremu planirano je 330.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za postrojenja i opremu

6. Za prometnu i turističku signalizaciju planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za postrojenja i opremu

7. Za gradnju groblja planirano je 2.500.000,00 kuna, od toga 1.850.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 650.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

8. Za potporni zid Blato planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

9. Za potporni zid na obilaznici planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

10. Za javnu rasvjetu Sv. Lucija planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

11. Za odvodni kanal na gnjilici planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

12. Za odvodni kanal niz bračku cestu planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

13. Za popločenje Trga Rudina – Osnovna škola planirano je 1.500.000,00 kuna, od toga 400.000,00 kuna financirano do pomoći i 1.100.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka za građevinske objekte

14. Za ogranak ulice Obala u njivi planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

15. Za  cestu u R3 zoni planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

16. Za Postirsku ulicu planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

17. Za Vukovarsku ulicu planirano je 100.000,00 kuna  financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

18. Za Dom na Vidovoj gori planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

19. Za kino Bol planirano je 390.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka za građevinske objekte

20. Za rekonstrukciju zgrade Zavičajnog muzeja planirano je 118.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

21. Za rekonstrukciju potkrovlja Dječjeg vrtića planirano je 1.500.000,00 kuna, od toga 1.150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 350.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

22. Za rekonstrukciju i uređenje upravne zgrade Općine planirano je 2.289.100,00 kuna, od toga 189.100,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 600.000,00 kuna financirano od pomoći i 1.500.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka za građevinske objekte 


Program 1006 Otkup zemljišta i zgrada planirano u iznosu od 3.300.000,00 kuna 

1. Za otkup zemljišta za zelene površine planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Za otkup zemljišta za ceste prema UPU planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

3. Za otkup zemljišta Dom kulture planirano je 350.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

4. Za otkup zemljišta parkirališta na ulasku u mjesto planirano je 350.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

5. Za otkup zemljišta za groblje planirano je 1.500.000,00 kuna, od toga 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine


Program 1005 Prostorno uređenje planirano u iznosu od 756.000,00 kuna 

1. Za stratešku procjenu utjecaja na okoliš – II Izmjena i dopuna PPU planirano u iznosu od 70.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za Prostorni plan uređenja – II Izmjene i dopune Općine Bol planirano u iznosu od 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za Urbanistički plan uređenja – II Izmjene i dopune naselja Bol planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

4. Za Urbanistički plan uređenja zone Reciklažno dvorište planirano je 63.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

5. Za Urbanistički plan uređenja K3 zone Ratac Meštre Mijene planirano je 62.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

6. Za projekt ceste kod Bijele kuće planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu 

7. Za projekt uređenja zgrade Zavičajnog muzeja planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu imovinu

8. Za projekt uređenja kina Bol planirano je 20.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 10.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka za nematerijalnu imovinu

9. Za idejni projekt uređenja plaže Potočine – Borak – Benačica planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu imovinu

10. Za idejni projekt sportske dvorane i garaže planirano je 86.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu imovinu

11. Za geodetski elaborat izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu imovinu

12. Za glavni projekt parternog uređenja okoliša starog groblja planirano je 45.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu imovinu


Program 1004 Održavanje građevinskih objekata i komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 4.220.000,00 kuna

1. Za najam auto-korpa planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

2. Za ostale komunalne usluge planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

3. Za održavanje ostale komunalne infrastrukture planirano je 590.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

4. Za vodu na javnim površinama planirano je 117.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

5. Za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za materijal i energiju

6. Za pričuvu planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za rashode za usluge

7. Za dimnjačarske i ekološke usluge planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

8. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

9. Za iznošenje i odvoz glomaznog otpada planirano je 493.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

10. Za najam ekološkog wc-a planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

11. Za održavanje javnih zgrada planirano je 110.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 10.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine

12. Za električnu energiju (javna rasvjeta) planirano je 220.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za materijal i energiju 

13. Za održavanje javne rasvjete planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

14. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

15. Za održavanje groblja i krematorija unutar groblja planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

16. Za održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

17. Za održavanje javnih zelenih površina planirano je 400.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

18. Za održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

19. Za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima planirano je 450.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

20. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 780.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za uslugeProgram 1003 Javna uprava i stručni administrativni poslovi planirano u iznosu od 5.094.500,00 kuna 

1. Za opremanje javne uprave i administracije planirano je 430.000,00 kuna, od toga 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu i 400.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za financijske poslove planirano je 1.915.000,00 kuna, od toga 116.600,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale financijske rashode i 1.798.400,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga financijski rashodi 148.400,00 kuna, ostali rashodi 650.000,00 kuna i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.000.000,00 kuna

3. Za nabavu sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave planirano je 1.237.000,00 kuna, od toga:

• 580.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 30.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 130.000,00 kuna, rashodi za usluge 363.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 57.000,00 kuna

•  657.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 80.000,00 kuna, rashodi za usluge 485.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42.000,00 kuna

4. Za rashode za zaposlene planirano je 1.512.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće (bruto) 1.010.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 80.000,00 kuna i doprinosi na plaće 422.500,00 kunaPRORAČUNSKI KORISNICI PLANIRANO U IZNOSU OD 3.980.420,00 KUNA


DJEČJI VRTIĆ “MALI PRINC“ 


Program 1015 Javne potrebe u predškolskom odgoju planirano u iznosu od 2.321.410,00 kuna

Za Dječji vrtić “Mali Princ“ planirano je  2.321.410,00 kuna, od toga

• 1.921.410,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće (bruto) 1.192.048,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 95.000,00 kuna, doprinosi n plaće 554.352,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 10,00 kuna, rashodi za usluge 20.000,00 kuna, postrojenja i oprema 60.000,00 kuna

• 400.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda, od toga naknade troškova zaposlenima 32.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 313.000,00 kuna, rashodi za usluge 42.500,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi 5.500,00 kuna i ostali financijski rashodi 7.000,00 kuna


CENTAR ZA KULTURU


Program 1014 Javne potrebe u kulturi planirano u iznosu od 1.255.510,00 kuna


 Za Centar za kulturu planirano je 1.255.510,00 kuna, od toga:

• 1.147.510,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće ( bruto) 253.500,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna, doprinosi na plaće 119.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 7.110,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 60.100,00 kuna, rashodi za usluge 52.300,00 kuna, ostali financijski rashodi 5.500,00 kuna, tekuće donacije 585.000,00 kuna i postrojenja i oprema 50.000,00 kuna

• 28.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda, od toga naknade troškova zaposlenima 8.690,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 14.310,00 kuna i rashodi za usluge 5.000,00 kuna

• 80.000,00 kuna financirano od donacija, od toga rashodi za materijal  i energiju 1.000,00 kuna, rashodi za usluge 14.000,00 kuna i tekuće donacije 65.000,00 kuna


KNJIŽNICA “HRVATSKA ČITAONICA“ 


Program 1014 Javne potrebe u kulturi planirano u iznosu od 403.500,00 kuna


Za općinsku knjižnicu “Hrvatska čitaonica“ planirano je 403.500,00 kuna, od toga:

• 363.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće (bruto) 133.000,00 kuna, doprinosi na plaće 62.500,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 7.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 14.000,00 kuna, rashodi za usluge 27.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna, ostali financijski rashodi 2.000,00 kuna, postrojenja i oprema 5.000,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 107.000,00 kuna

• 10.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda, od toga rashodi za materijal i energiju 500,00 kuna, rashodi za usluge 3.500,00 kuna, ostali financijski rashodi 1.000,00 kuna i postrojenja i oprema 5.000,00 kuna

• 30.000,00 kuna financirano od pomoći za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Bol za 2019. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Bol za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bol za 2018. godinu
  PREUZMI:

 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bol za 2019. godinu
  PREUZMI:

 5. Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja za 2019
  PREUZMI:

 6. Obrazloženje I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu
  PREUZMI:

 7. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Bol za 2019. godinu
  PREUZMI:

Više