Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Bol

  Kontakt podaci
  Općina Bol
  Uz pjacu 2, 21420 Bol
  OIB: 88849172829
  021 635 114
   info@opcinabol.hr

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Bol prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcinabol.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio novca planiramo za izgradnju cesta, izgradnju i modernizaciju javne rasvjete, održavanje javnih površina, groblja, nerazvrstanih cesta, ulica, uređenje plaža i šetnica, čišćenje podmorja i održavanje biciklističkih i penjačkih staza, sve s ciljem kako bi naša Općina bila ljepša i ugodnija za život.

Ulažemo u gradnju novog groblja, s toga je u planu otplata zadnje rate za kupnju zemljišta, uređenje okoliša oko starog groblja i početak izgradnje novog groblja.

U planu je rekonstrukcija i izgradnja Vukovarske i Postirske ulice, ceste u R3 zoni, modernizacija javne rasvjete u ulici sv. Lucija i Zlatni rat, otkup zemljišta za ceste prema UPU, te otkup zemljišta za zelene površine.

Započinjemo s izradom glavnih i idejnih projekata za uređenja plaže Potočine-Borak-Benačica, idejni i glavni projekt sportske dvorane i garaže, projekt uređenja zgrade zavičajnog muzeja, projekt uređenja Doma kulture i niz drugih projekata koje želimo realizirati.

Učenicima i studentima dodjeljujemo stipendije i školarine, koje iznose 1.000,00 kuna godišnje za učenike srednjih škola, za studente od 2.000,00 do 4.000,00 kuna godišnje, ovisno o prosjeku ocjena. Za učenike srednjih škola sufinanciramo smještaj u učeničkom domu, nabavljamo tablete za sve učenike prvih razreda, osiguravamo potporu od 2.000,00 kn svakom učeniku putniku u prvom razredu, te sufinanciramo autobusnu liniju za prijevoz učenika putnika u školu jer želimo pomoći u školovanju i nagraditi njihov trud i uspjeh.

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo novčane naknade i opremu za novorođenčad. Novčana naknada za novorođenče iznosi 7.000,00 kuna za prvo dijete, 15.000,00 kuna za drugo dijete i 30.000,00 kuna za treće i svako sljedeće dijete.

Socijalno ugroženim stanovnicima dajemo jednokratne novčane pomoći, te uskrsnice i božićnice kako bi im poboljšali uvjete za život.

Kako bismo očuvali našu tradiciju i kulturu dio novaca izdvojili smo za udruge koje nas predstavljaju i njeguju naše običaje. Izdvojili smo sredstva za razna događanja i manifestacije koje se održavaju na području naše Općine.

Značajan dio sredstava odvojili smo za zaštitu od požara i civilnu zaštitu kao i za poticanje sportskih aktivnosti.

Poštovani stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali život u našoj Općini molimo da nam napišete.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 02.12.2019. kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan proračun za 2020. godinu.


Vaš Načelnik


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna za 2020. godinu možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Bol za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Bol za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Bol koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Bol kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Bol možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu o proračunu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa proračuna identična je proceduri njegova donošenja. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna


Proračunski korisnici

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Bol su: Dječji vrtić „Mali princ“, Centar za kulturu Općine Bol i Općinska knjižnica Bol.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 24.295.117,00 kn 92,32 %
> Prihodi od poreza 8.245.000,00 kn 31,33 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 783.600,00 kn 2,98 %
> Prihodi od imovine 7.300.517,00 kn 27,74 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 7.640.500,00 kn 29,03 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 235.500,00 kn 0,89 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 90.000,00 kn 0,34 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.020.000,00 kn 3,88 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.020.000,00 kn 3,88 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.000.000,00 kn 3,80 %
UKUPNO 26.315.117,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Bol za 2020. godinu planirani su u iznosu od 26.815.117,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Bol za 2020. godinu planirani su u iznosu od 24.295.117,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 8.245.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.500.000,00 kuna, porezi na imovinu 3.890.000,00 kuna i  porezi na robu i usluge 855.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 783.600,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 730.000,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika 53.600,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 7.300.517,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 5.517,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 7.295.000,0 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani u iznosu od 7.640.500,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 1.010.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 630.500,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade 6.000.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirano u iznosu od 235.500,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 110.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 125.500,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 90.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 40.000,00 kuna i ostali prihodi 50.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.020.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročni.


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 17.284.617,00 kn 65,68 %
> Rashodi za zaposlene 4.613.007,00 kn 17,53 %
> Materijalni rashodi 7.336.210,00 kn 27,88 %
> Financijski rashodi 192.300,00 kn 0,73 %
> Subvencije 20.000,00 kn 0,08 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 720.000,00 kn 2,74 %
> Ostali rashodi 4.403.100,00 kn 16,73 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.030.500,00 kn 34,32 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 3.001.000,00 kn 11,40 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.029.500,00 kn 22,91 %
UKUPNO 26.315.117,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Bol za 2020. godinu planirani su u iznosu od 26.815.117,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Bol za 2020. godinu planirani su u iznosu od 17.284.617,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 4.613.007,00 kuna, od toga plaće (bruto) 2.997.800,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 221.000,00 kuna i doprinosi na plaće 1.394.207,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 7.336.210,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 224.910,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.114.500,00 kuna, rashodi za usluge 5.350.300,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 45.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 593.500,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 192.300,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 50.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 142.300,00 kuna

4. Subvencije su planirane u iznosu od 20.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 10.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 10.000,00 kuna

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 720.000,00 kuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 4.403.100,00 kuna, od toga tekuće donacije 2.703.100,00 kuna, kapitalne donacije 1.600.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 100.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 9.030.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.001.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 2.250.000,00 kuna i nematerijalna imovina 751.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.029.500,00 kuna, od toga građevinski objekti 4.729.500,00 kuna, postrojenja i oprema 950.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 60.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 290.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKA TIJELA OPĆINE


OPĆINSKO VIJEĆE, POVJERENSTVA I POLITIČKE STRANKE


Program 1001 Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih tijela planirano u iznosu od 283.000,00 kuna

1. Za Općinsko vijeće planirano je 203.000,00 kuna, od toga 153.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za članove povjerenstava planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


IZVRŠNA TIJELA OPĆINE 


OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČLENIKA


Program 1002 Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnih tijela planirano u iznosu od 536.500,00 kuna

Sredstva za rad načelnika planirana su u iznosu od 536.500,00 kuna, od toga 

Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 285.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 195.000,00 kuna i doprinosi na plaće 90.000,00 kuna

Materijalni rashodi financirano od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 201.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 124.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 11.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 61.000,00 kuna


Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 21.412.500,00 KUNA


Program 1003 Javna uprava i stručni administrativni poslovi planirano u iznosu od 3.596.500,00 kuna 

1. Rashode za zaposlene planirani su u iznosu od 1.799.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće (Bruto) 1.185.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 75.000,00 kuna i doprinosi na plaće 539.000,00 kuna

2. Za nabavu sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave planirano je 1.159.500,00 kuna, od toga:

Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 567.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 30.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 135.000,00 kuna, rashodi za usluge 362.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 kuna

Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 592.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 25.000,00 kuna, rashodi za usluge 531.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.000,00 kuna

3. Za financijske poslove planirano je 278.000,00 kuna, od toga 58.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale financijske rashode i 220.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga financijski rashodi 120.000,00 kuna i ostali rashodi 100.000,00 kuna 

4. Za opremanje javne uprave i administracije planirano je 360.000,00 kuna, od toga 110.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu i 250.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za postrojenje i oprema


Program 1004 Održavanje građevinskih objekata i komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 3.927.000,00 kuna

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

2. Za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima planirano je 450.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

3. Za održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

4. Za održavanje javnih zelenih površina planirano je 400.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

5. Za održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

6. Za održavanje groblja i krematorija unutar groblja planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

7. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 360.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

8. Za održavanje javne rasvjete planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

9. Za električnu energiju (javna rasvjeta) planirano je 187.500,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za materijal i energiju 

10. Za održavanje prostora u vlasništvu Općine planirano je 80.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

11. Za najam ekološkog WC-a planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

12. Za iznošenje i odvoz glomaznog otpada planirano je 115.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

13. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 75.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

14. Za dimnjačarske i ekološke usluge planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

15. Za pričuvu planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za rashode za usluge

16. Za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za materijal i energiju

17. Za vodu na javnim površinama planirano je 111.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

18. Za održavanje ostale komunalne infrastrukture planirano je 534.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna i rashodi za usluge 434.000,00 kuna

19. Za ostale komunalne usluge planirano je 153.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

20. Za najam auto-korpa planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

21. Za električnu energiju (ostalo) planirano je 187.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za materijal i energiju

22. Za čišćenje podmorja planirano je 14.000,00 kuna financirano od općih prihoda i  primitaka za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

23. Za održavanje plaža planirano je 450.000,00 kuna, od toga 400.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 40.000,00 kuna financirano od donacija i 10.000,00 kuna financirano od prihoda o d prodaje nefinancijske imovine za rashode za usluge


Program 1005 Prostorno uređenje planirano u iznosu od 986.000,00 kuna 

1. Za glavni projekt parternog uređenja okoliša starog groblja planirano je 45.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu imovinu

2. Za idejni projekt sportske dvorane i garaže planirano je 86.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu imovinu

3. Za projekt uređenja zgrade Zavičajnog muzeja planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu imovinu

4. Za Urbanistički plan uređenja K3 zone Ratac Meštre Mijene planirano je 62.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

5. Za Urbanistički plan uređenja zone Reciklažno dvorište planirano je 63.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

6. Za Urbanistički plan uređenja – II Izmjene i dopune naselja Bol planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

7. Za Prostorni plan uređenja – III Izmjene i dopune Općine Bol planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

8. Za glavni projekt sportske dvorane i garaže planirano je 50.000,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna financirano od pomoći i 30.000,00 kuna financirano od pomoći za nematerijalnu imovinu

9. Za glavni projekt uređenja plaže Potočine – Borak – Benačica planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu imovinu

10. Za projekt uređenje Doma kulture planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu imovinu

11. Za upravnu zgradu općine planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu imovinu

12. Za idejni i glavni projekt s izvedbenim detaljima parternog uređenja prostora kraj osnovne škole planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu imovinu

13. Za elaborat zaštite okoliša za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata "Nadohrane dijela plaže u naselju Bol" na okoliš planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu imovinu

14. Za projekt komunalne opreme planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu imovinu


Program 1006 Otkup zemljišta i zgrada planirano u iznosu od 2.250.000,00 kuna 

1. Za otkup zemljišta za groblje planirano je 1.600.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za materijalna imovina - prirodna bogatstva

2. Za otkup zemljišta parkirališta na ulasku u mjesto planirano je 280.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

3. Za otkup zemljišta Dom kulture planirano je 90.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

4. Za otkup zemljišta za ceste prema UPU planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

5. Za otkup zemljišta za zelene površine planirano je 50.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

6. Za otkup zemljišta kod Vatrogasnog doma planirano je 180.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva


Program 1007 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 5.204.500,00 kuna

1. Za rekonstrukciju i uređenje upravne zgrade Općine planirano je 2.900.000,00 kuna, od toga 1.300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 1.100.000,00 kuna financirano prihoda za posebne namjene i 500.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

2. Za Dom na Vidovoj gori planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

3. Za Vukovarsku ulicu planirano je 150.000,00 kuna  financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

4. Za Postirsku ulicu planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

5. Za cestu u R3 zoni planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

6. Za odvodni kanal niz bračku cestu planirano je 49.500,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

7. Za javnu rasvjetu Sv. Lucija planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

8. Za potporni zid na obilaznici planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

9. Za potporni zid Blato planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

10. Za gradnju groblja planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za građevinske objekte

11. Za prometnu i turističku signalizaciju planirano je 125.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za postrojenja i opremu

12. Za komunalnu opremu planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za postrojenja i opremu

13. Za opremu za dječje igralište i sport planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za postrojenja i opremu

14. Za javnu rasvjetu Zlatni rat planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte


Program 1008 Civilna zaštita planirano u iznosu od 2.303.000,00 kuna

1. Za financiranje DVD Bol planirano je 600.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije

2. Za Hrvatsku gorsku službu spašavanja planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije

3. Za DVD – prehrana i smještaj planirano je 33.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 kuna

4. Za plan protupožarne zaštite planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

5. Za kapitalnu donaciju DVD Bol planirano je 1.600.000,00 kuna, od toga 420.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 180.000,00 kuna financirano od pomoći  i 1.000.000,00 kuna financirano od namjenskih privitaka za kapitalne donacije


Program 1009 Razvoj civilnog društva i ostalih organizacija planirano u iznosu od 143.500,00 kuna

1. Za Hrvatsku udrugu vinarskih gradova planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za Udrugu Općina Republike Hrvatske planirano je 7.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za Udrugu Lijepa naša planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za Udrugu Gora dalmatina planirano je 500,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja

5. Za svjetsku udrugu za očuvanje i zaštitu mora, rijeka i jezera planirano u iznosu od 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

6. Za Udrugu LAG Brač planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja

7. Za Crveni križ Brač planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije

8. Za Udrugu građana – umirovljenici planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

9. Za Udrugu građana – DDK Bol planirano je 1.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10. Za Udrugu za bolji Bol planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1010 Socijalni program i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 631.000,00 kuna

1. Za naknade za djecu i obitelj planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za naknade za bolest i invaliditet planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za naknade za uskrsnice planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za naknade za božićnice planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za porodiljne naknade i opremu za novorođenčad planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za logopedsku terapiju djece planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

7. Za prijevoz Murvica planirano je 8.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge 

8. Naknade za sistematske preglede građana planirane u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

9. Naknade za plaćanje putem Hrvatske pošte planirane u iznosu od 3.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

10. Za sufinanciranje radnih bilježnica za osnovnu školu planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1011 Javne potrebe u školstvu planirano u iznosu od 757.000,00 kuna 

1. Za pomoć osnovnoj školi planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za pomoć srednjoj školi planirano je 367.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za prijevoz srednja škola planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

4. Za dodjelu stipendija učenicima planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za Udrugu „Robobrač“ planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

6. Za dodjelu stipendija studentima planirano je 145.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaProgram 1012 Javne potrebe u sportu planirano u iznosu od 692.000,00 kuna

1. Za Malonogometni klub Bol planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za Boćarski klub „Murvica“ planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za Boćarski klub Blato Ratac planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za Klub jedriličara na dasci planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za Backgammon klub Bol planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

6. Za „Dojo karate klub Brač“ planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

7. Za Nogometni klub Postira Sardi planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

8. Za Boćarski klub Sutvid – Brač planirano je 2.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

9. Za sportsko društvo „Bol“ planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

10. Za Tenis klub Kaštela – WTA turnir planirano je 400.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije

11. Za Športsku školu splitskog sveučilišnog športskog saveza planirano je 110.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

12. Za Tenis školu planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije

 

Program 1013 Poticanje razvoja gospodarstva i obrtništva planirano u iznosu od 30.000,00 kuna 

1. Za subvencije poljoprivrednicima planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru,

2. Za subvencije obrtništvu malih i srednjih poduzetnika planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

3. Za Veterinarske usluge planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 1014 Javne potrebe u kulturi planirane u iznosu od 207.000,00 kuna

1. Za glazbenu školu Josip Hatze planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije 

2. Za galeriju Branislav Dešković planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za vjerske zajednice planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za Grafiti na gradele planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za Božićni grad planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

6. Za Dan Općine planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja

7. Za ostale manifestacije planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja

8. Za usluge student servisa planirano je 12.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 1016 Razvoj turizma planirano je 685.000,00 kuna

1. Za servisne usluge na plaži Zlatni rat planirano je 620.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

2. Za projekt WIFI4EU planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

3. Za promidžbu i informiranje planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


PRORAČUNSKI KORISNICI PLANIRANO U IZNOSU OD 4.083.117,00 KUNA


DJEČJI VRTIĆ “MALI PRINC“ 


Program 1015 Javne potrebe u predškolskom odgoju planirano u iznosu od 2.430.005,00 kuna

Za Dječji vrtić “Mali Princ“ planirano je 2.430.005,00 kuna, od toga:

Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirano u iznosu od 1.926.005,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.220.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 123.000,00 kuna i doprinosi na plaće 583.005,00 kuna

Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 44.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 24.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirano u iznosu od 60.000,00 kuna za postrojenje i opremu

Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda planirano u iznosu od 394.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 18.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 324.000,00 kuna, rashodi za usluge 49.500,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi 2.000,00 kuna

Financijski rashodi financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 6.000,00 kuna


CENTAR ZA KULTURU


Program 1014 Javne potrebe u kulturi planirano u iznosu od 1.302.102,00 kuna

Za Centar za kulturu planirano je 1.302.102,00 kuna, od toga:

Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 387.002,00 kuna, od toga plaće (bruto) 253.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 18.000,00 kuna, doprinosi na plaće 116.002,00 kuna, 

Materijalni rashodi financirano od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 115.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 88.500,00 kuna, rashodi za usluge 26.500,00 kuna, 

Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 5.000,00 kuna

Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 580.000,00 kuna za tekuće donacije

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu 50.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 45.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 kuna

Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 56.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 23.000,00 kuna, i rashodi za usluge 32.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna

Ostali rashodi financirani od donacija planirani u iznosu od 109.100,00 kuna za tekuće donacije


KNJIŽNICA “HRVATSKA ČITAONICA“ 


Program 1014 Javne potrebe u kulturi planirano u iznosu od 351.010,00 kuna

Za općinsku knjižnicu “Hrvatska čitaonica“ planirano je 351.010,00 kuna, od toga:

Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 216.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 144.800,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 kuna i doprinosi na plaće 66.200,00 kuna

Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 51.710,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 4.410,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 12.000,00 kuna, rashodi za usluge 22.300,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 kuna,

Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 3.300,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 40.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 10.000,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 30.000,00 kuna

Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za rashode za usluge

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći  planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednost


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Bol za 2020. godinu i projekcije za 2021 i 2022 godinu
  PREUZMI:

 2. Odluka o proračunu Općine Bol za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Bol za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 4. Plan razvojnih programa Općine Bol za 2020. godinu
  PREUZMI:

 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bol za 2019
  PREUZMI:

 6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bol za 2019. godinu
  PREUZMI:

 7. Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bol za 2019. godinu
  PREUZMI:

 8. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu
  PREUZMI:

 9. Izmjene i dopune Proračuna Općine Bol za 2020. godinu
  PREUZMI:

 10. Obrazloženje izmjena i dopuna Proračuna Općine Bol za 2020. godinu
  PREUZMI:

 11. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bol za 2020. godinu
  PREUZMI:

 12. Obrazloženje polugodišnjeg izvršenja Proračuna Općine BOL za 2020. godinu
  PREUZMI:

 13. Odluka o polugodišnjem izvršenju proračuna Općine Bol za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine
  PREUZMI:

 14. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prorčuna Općine Bol za 2020. godinu
  PREUZMI:

Više