Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Vrgorac

  Kontakt podaci
  Grad Vrgorac
  Tina Ujevića 8, 21276 Vrgorac
  OIB: 81573770233
  021 674-031
  grad@vrgorac.hr

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2018. godinu. Zbog što veće transparentnosti i bolje komunikacije s građanima ušli smo u projekt koji  omogućuje bolji uvid u ono što radimo i za što se zalažemo, a koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.vrgorac.hr.


Veliki dio novca izdvojili smo izgradnju i rekonstrukciju cesta, nogostupa i gradskih ulica, sufinanciranje rekonstrukcije vodoopskrbe, održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, održavanje i uređenje javnih površina, javne rasvjete, parkova i groblja.

Poseban cilj nam je očuvanje okoliša s toga smo započeli sa sanacijom i zatvaranjem odlagališta otpada „Ajdanovac“ i izradom Plana gospodarenja otpadom.

Kako bismo život u našem Gradu učinili boljim i lakšim u planu je uređenje i opremanje Gospodarske zone „Ravča“, gdje se u budućem razdoblju očekuje otvaranje 100 radnih mjesta. U staroj zgradi općine otvorili smo Poduzetnički centar, koji se brine za provedbu projekata za naš Grad, kao i za potencijal naše Gospodarske zone. Poduzetnički centar pomaže i našim OPG-ovima, obrtnicima i poduzetnicima aplicirati za bespovratna sredstva kao i savjetima za što bolje poslovanje. U sastavu zgrade Poduzetničkog centra poduzetnicima početnicima nudimo šest kompletno opremljenih ureda na 18 mjeseci za mjesečni najam od 100 kuna sve u cilju kako bi što prije razvili svoje poslovanje.

Ulaganje u obrazovanje iznimno nam je bitno s toga smo dio novca iz proračuna izdvojili za sufinanciranje prijevoza studentima i učenicima. Projektom „Znanjem za Vrgorac“ osigurali smo 20 stipendija, od toga 5 stipendija učenicima u iznosu od 500 kuna i 15 stipendija studentima u iznosu od 750 kuna, sufinanciramo nabavu opreme za prvašiće, produženi boravak u školi, nagrade učenicima i mentorima za vrhunske rezultate na državnim natjecanjima i nagrade za diplomske i doktorske radove. Smatramo kako su mladi i obrazovani ljudi temelj naše budućnosti.

Roditeljima novorođene djece dajemo jednokratne novčane pomoći i sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima. Veliki projekt jeste obnova fasade zgrade Dječjeg vrtića „Pčelica“ kao i rekonstrukcija područnog odjela Dječjeg vrtića u Dusini, sve s ciljem kako bismo našim najmlađim stanovnicima pružili najbolje uvjete u kojima će se kroz igru i učenje pripremati za školu.

U želji da što više mladih ljudi bavi sportom i rekreacijom započeli smo rekonstrukciju  sportske dvorane, uređenje sportsko-rekreacijske staze „Put Pakline“ kao i obnovu i uređenje gradskog Parka.

Dio sredstava iz proračuna namijenjen je za pomoć socijalno ugroženim obiteljima, kojima dajemo jednokratne novčane pomoći, pomoći za ogrijev i pomoć za stanovanje, želimo najpotrebitijima pružiti osnovne stvari potrebne za život. 

Starijim i nemoćnim sugrađanima kroz projekt „Zaželi“ omogućili smo dnevnu pomoć u kućanstvu, a pri tome zaposlili 30 žena koje se brinu za njih.

Kako bismo očuvali našu tradiciju i kulturu financiramo Udruge koje nas predstavljaju i njeguju naše običaje. Pomažemo i ostale udruge kao i sportske klubove i događanja na području našeg Grada.

Poštovani građani izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Pozivamo vas da nam uputite vaše prijedloge i komentare što još smatrate potrebnim kako bismo naš Grad učinili ugodnijim za življenje.


Vaš gradonačelnik!

 Proračun za građane za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Vrgorca za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Vrgorca za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Vrgorca koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Vrgorca kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici: 

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Vrgorca su: Dječji vrtić „Pčelica“ i Gradska knjižnica.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Gradsko vijeće i razriješiti gradonačelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Gradskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 34.645.000,00 kn 98,51 %
> Prihodi od poreza 4.387.000,00 kn 12,47 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekta unutar općeg proračuna 25.924.000,00 kn 73,71 %
> Prihodi od imovine 671.100,00 kn 1,91 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.662.900,00 kn 10,41 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 525.000,00 kn 1,49 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 kn 1,42 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00 kn 0,07 %
UKUPNO 35.170.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekta unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi i primici Grada Vrgorca za 2018. godinu planirani su u iznosu od 35.170.000,00 kuna


Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Vrgorca za 2018. godinu su 34.645.000,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.387.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 4.140.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu 167.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 80.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 25.924.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 13.740.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 600.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 11.584.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 671.100,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 21.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 650.100,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 3.662.900,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 60.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 42.900,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 3.560.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Vrgorca za 2018. godinu planiranih u iznosu od 525.000,00 kuna

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 500.000,00 kuna

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 25.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 21.315.000,00 kn 60,61 %
> Rashodi za zaposlene 4.900.000,00 kn 13,93 %
> Materijalni rashodi 7.103.000,00 kn 20,20 %
> Financijski rashodi 415.000,00 kn 1,18 %
> Subvencije 1.280.000,00 kn 3,64 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 3.955.000,00 kn 11,25 %
> Ostali rashodi 3.662.000,00 kn 10,41 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.855.000,00 kn 39,39 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.965.000,00 kn 16,96 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 7.890.000,00 kn 22,43 %
UKUPNO 35.170.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi i izdaci Grada Vrgorca za 2018. godinu planirani su u iznosu od 35.170.000,00 kuna


Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Grada Vrgorca za 2018. godinu planirani su u iznosu od 21.315.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 4.900.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) planirane u iznosu 4.052.500,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 150.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 697.500,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 7.103.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 110.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 666.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 5.670.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 657.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 415.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite 350.000,00 kuna i ostali financijski  rashodi 65.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 1.280.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 850.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 430.000,00 kuna

5. Pomoći dane unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 50.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iz proračuna planirane u iznosu od 3.955.000,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 3.662.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 1.832.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 1.800.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Vrgorca za 2018. godinu planirani u iznosu od 13.855.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.965.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 5.485.000,00 kuna, postrojenje i oprema 130.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 10.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 340.000,00 kuna

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 7.890.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


GRADSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 123.000,00 KUNA


Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga Gradskog vijeća 

1. Za redovnu djelatnost Gradskog vijeća planirano je 22.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga Tiskanje „Vjesnika“ – službenog glasnika Grada Vrgorca 20.000,00 kuna i naknade za rad članovima vijeća 2.000,00 kuna

2. Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 1.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale rashode

3. Za obilježavanje Dana Grada planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za obilježavanje Dana Grada

4. Nabava računalne opreme za rad vijećnika gradskog vijeća planirana je u iznosu od 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za računalnu opremu


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 35.047.000,00 KUNA


Program 1001 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirano u iznosu od 4.492.000,00 kuna

1. Financiranje rashoda za zaposlene planirano u iznosu 1.950.000,00 kuna financirani o općih prihoda i primitaka, od toga plaće (bruto)1.535.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 150.000,00 kuna i doprinosi na plaće 265.000,00 kuna

2. Financiranje materijalnih rashoda gradske uprave planirano u iznosu od 1.632.000,00 kuna financirani o općih prihoda i primitaka , od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu 1.171.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 110.000,00 kuna, financiranje materijalnih rashoda gradske uprave 150.000,00 kuna, materijalni rashodi za provedbu lokalnih izbora 11.000,00 kuna, financiranje rashoda za usluge gradske uprave 600.000,00 kuna, materijalni rashodi za provedbu lokalnih izbora 20.000,00 kuna, vijeće za komunalnu prevenciju 15.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 185.000,00 kuna, rashodi za provedbu lokalnih izbora 70.000,00 kuna i zaštita i spašavanje 10.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 415.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 350.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 65.000,00 kuna

• Ostali rashod planirani u iznosu od 46.000,00 kuna za sredstva političkim strankama za izbornu promidžbu

3. Nabava nefinancijske imovine za gradsku upravu planirana je u iznosu od 380.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 180.000,00 kuna, od toga nabava nefinancijske imovine 80.000,00 kuna i izrada urbanističkog plana uređenja 100.00,00 kuna

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od sredstava EU fondova planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za izradu prostornog plana

4. Za razvoj gospodarstva Grada Vrgorca planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

5. Za subvencije poljoprivrednicima planirano je 430.000,00 kuna od toga,

• subvencije financirane od općih prihoda i primitaka 280.000,00 kuna, od toga subvencije poljoprivrednicima – premije osiguranja 80.000,00 kuna, subvencije poljoprivrednicima – sufinanciranje nabave sadnog materijala 150.000,00 kuna i subvencije poljoprivrednicima – program „Vrgorački poljoprivrednik“ 50.000,00 kuna

• subvencije financirane od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna planirane u iznosu od 150.000,00 kuna za subvencije poljoprivrednicima – nabava sadnog materijala


Program 1002 Mjesna samouprava planirano u iznosu od 270.000,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti Mjesnih odbora planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge MO

2. Za osnivanje zemljišne knjige za KO Dusina planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za sufinanciranje troškova osnivanje zemljišne knjige KO Dusina


ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 3.065.000,00 KUNA


Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 3.065.000,00 kuna

1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 310.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz županijskog proračuna, od toga usluge čišćenja i održavanja javnih površina po ugovoru 200.000,00 kuna i deratizacija i dezinsekcija 110.000,00 kuna

2. Za održavanje zelenih površina i parka planirano je 160.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za usluge održavanja javno zelenih površina i parka po ugovoru

3. Za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 460.000,00 kuna, od toga

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 120.000,00 kuna za horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju

• Materijalni rashodi financirani od komunalne naknade planirani u iznosu od 110.000,00 kuna za usluge održavanja nerazvrstanih cesta

• Materijalni rashodi financirani od tekuće pomoći iz županijskog proračuna planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju

• Materijalni rashodi financirani od tekuće pomoći iz državnog proračuna planirani u iznosu 180.000,00 kuna, od toga usluge tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta 130.000,00 kuna i horizontalna i vertikalna prometna signalizacija 50.000,00 kuna

4. Za održavanje oborinske odvodnje planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za usluge održavanja oborinske odvodnje

5. Za održavanje javne rasvjete planirano je 740.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, od toga utrošena električna energija za javnu rasvjetu 460.000,00 kuna, usluge održavanja javne rasvjete po ugovoru 90.000,00 kuna i naknada za energetsku uslugu 190.000,00 kuna

6. Za održavanje groblja planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za održavanje groblja po ugovoru

7. Za financiranje hitnih intervencija planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga hitne intervencije 10.000,00 kuna i financiranje programa za zaštitu životinja 10.000,00 kuna

8. Za saniranje deponija otpada „Ajdanovac“ planirano je 110.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za usluge sanacije deponija

9. Za održavanje izvorišta Stinjevac i Butina planirano je 15.000,00 kuna, od toga 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 10.000,00 kuna financirano od komunalne naknade

10. Za prigodno ukrašavanje naselja planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade

11. Za sufinanciranje nabave komunalne opreme planirano je 700.000,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 275.000,00 kuna, od toga sufinanciranje nabave komunalne opreme 75.000,00 kuna i sufinanciranje nabave vozila za prikupljanje otpada 200.000,00 kuna

• Ostali rashodi financirani od kapitalne pomoći iz državnog proračuna planirani u iznosu od 425.000,00 kuna, od toga sufinanciranje nabave komunalne opreme 225.000,00 kuna i sufinanciranje nabave vozila za prikupljanje otpada 200.000,00 kuna

12. Za tekuće održavanje vodoopskrbe planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za održavanje vodoopskrbe

13. Za nasipanje poljskih puteva planirano je 200.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za nasipanje poljskih puteva

• Materijalni rashodi financirani od tekuće pomoći iz županijskog proračuna planirani u iznosu od 160.000,00 kuna za nasipanje poljskih puteva

14. Za tekuće održavanje kolodvora planirano je 90.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za održavanje građevinskih objekata


IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 16.525.000,00 KUNA


Program 1004 Izgradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 16.525.000,00 kuna

1. Za izgradnju i rekonstrukciju gradskih ulica planirano je 2.390.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od prihoda od komunalnog doprinosa planirani u iznosu od 1.390.000,00 kuna za rekonstrukciju gradskih ulica

• Materijalni rashodi financirani od sredstava EU fondova planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna za rekonstrukciju gradskih ulica

2. Za sufinanciranje rekonstrukcije vodoopskrbe planirano je 350.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za rekonstrukciju vodoopskrbe i crpnih stanica

3. Za sufinanciranje sustava za odvodnju planirano je 400.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rekonstrukciju sustava za odvodnju oborinskih i fekalnih voda

4. Za uređenje i opremanje Gospodarske zone „Ravča“ planirano je 550.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju za pročistač otpadnih voda u GZ Ravča

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od komunalnog doprinosa planirani u iznosu od 250.000,00 kuna za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u Gospodarskoj zoni

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju za pročistač otpadnih voda u GZ Ravča

5. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa

6. Za rješavanje imovinsko pravnih odnosa gradske imovine planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda

7. Za sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada „Ajdanovac“ planirano je 240.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za izradu projektne dokumentacije za sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada „Ajdanovac“

8. Za izgradnju prijamnih kapela (mrtvačnica) po mjesnim odborima planirano je 140.000,00 kuna, od toga 70.000,00 kuna financirano od prihoda o kapitalne pomoći iz županijskog proračuna i 70.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa

9. Za izgradnju igrališta planirano je 610.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za rekonstrukciju igrališta u Podprologu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 70.000,00 kuna za izgradnju projektne dokumentacije za Sportski centar V. Prelog

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od sredstava EU fondova planirani u iznosu od 500.000,00 kuna za izgradnju igrališta

10. Za rekonstrukciju zgrade Dječjeg vrtića „Pčelica“ planirano je 2.460.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 70.000,00 kuna za uređenje prostorija u zgradi Dječjeg vrtića „Pčelica“

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna za Energetsku obnovu zgrade Dječjeg vrtića „Pčelica“

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od sredstava EU fondova planirani u iznosu od 1.290.000,00 kuna za Energetsku obnovu zgrade Dječjeg vrtića „Pčelica“

11. Za rekonstrukciju sportske dvorane planirano je 5.500.000,00 kuna financirano od sredstava EU fondova

12. Za izgradnju i opremanje Poduzetničkog centra planirano je 1.260.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka 570.000,00 kuna i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od sredstava EU fondova 690.000,00 kuna

13. Za projekt uređenja autobusnog kolodvora za kategorizaciju planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za izradu projektne dokumentacije

14. Za rekonstrukciju i uređenje Gradskog parka planirano je 220.000,00 kuna, od toga materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka 37.000,00 kuna i materijalni rashodi financirani od sredstava EU fondova 183.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za uređenje Gradskog parka

15. Za rekonstrukciju područnog odjela Dječjeg vrtića u Dusini planirano je 600.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka 200.000,00 kuna i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od kapitalne pomoći iz državnog proračuna 400.000,00 kuna

16. Za rekonstrukciju višenamjenske dvorane planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

17. Za rekonstrukciju Zadružnog doma na Stiljima planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

18. Za Plan gospodarenja otpadom planirano je 40.000,00 kuna financirano od  općih prihoda i primitaka za izradu Plana gospodarenja otpadom

19. Za uređenje Poslovne zone „Jurilji“ planirano je 180.000,00 kuna financirano od  općih prihoda i primitaka za izradu prostorno planske dokumentacije i idejno rješenje zone za gospodarenje otpadom „Jurilji“

20. Za projekt sportsko-rekreacijske staze „Put Pakline“ planirano je 145.000,00 kuna, od toga 24.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka i 121.000,00 kuna financirano od rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za uređenje sportsko-rekreacijske staze

21. Za izgradnju Poljoprivrednog-poduzetničkog inkubatora planirano je 200.000,00 kuna financirano od rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za izradu projektne dokumentacije

22. Za sufinanciranje dugova Komunalnom d.o.o. za vodoopskrbu planirano je 750.000,00 kuna, od toga 350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i 400.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje dugova Komunalnom d.o.o.


ODGOJ I OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 2.800.000,00 KUNA


Program 1005 Odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 2.800.000,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – Dječji vrtić „Pčelica“ planirano je 2.800.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.760.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 2.355.000,00 kuna i doprinosi na plaće 405.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 40.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 10.000,00 kuna


KULTURA I UMJETNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 1.945.000,00 KUNA


Program 1006 Kultura i umjetnost planirano u iznosu od 1.945.000,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika –planirano je 1.945.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:


• Gradska knjižnica planirano u iznosu od 160.00,00 kuna

 Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 125.000,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 107.000,00 kuna i doprinosi na plaće 18.000,00 kuna

 Materijalni rashodi planirani u iznosu od 25.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 15.000,00 kuna i rashodi za usluge 10.000,00 kuna

 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

• Gradska glazba „Ljudevit Bačić 1937“ planirano u iznosu od 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Za Gradsko kulturno središte planirano je 65.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće (bruto) 55.500,00 kuna i doprinosi na plaće 9.500,00 kuna

2. Za kulturna zbivanja u značajne nadnevke planirano je 350.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 280.000,00 kuna, od toga za Tinovo kulturno ljeto 80.000,00 kuna za kulturna zbivanja u značajne nadnevke 100.000,00 kuna

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za kulturna zbivanja u značajne nadnevke

• Materijalni rashodi financirani od tekuće pomoći iz županijskog proračuna planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za Tinovo kulturno ljeto

• Materijalni rashodi financirani od tekuće pomoći iz državnog proračuna planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za Tinovo kulturno ljeto

3. Za saniranje spomenika kulture na području Grada planirano je 1.030.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 140.000,00 kuna, od toga sanacija spomenika kulture – Tinova kula 110.000,00 kuna i sanacija spomenika kulture – Kapela fra Ivana Rožića 30.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 270.000,00 kuna za otkup građevine „Muminova kula“

• Ostali rashodi financirani od prihoda od komunalne naknade planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za sufinanciranje sanacije crkve Svih svetih u Podprologu

• Materijalni rashodi financirani od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna planirani u iznosu od 110.000,00 kuna za sanaciju spomenika kulture – Tinova kula

• Materijalni rashodi financirani od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna planirani u iznosu od 480.000,00 kuna za sanaciju spomenika kulture

4. Za financiranje rada Glazbene škole planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

5. Za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Vrgorca planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

6. Za uređenje prostora za preseljenje Gradske knjižnice planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dokumentaciju i adaptaciju prostora za preseljenje gradske knjižnice


SPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 680.000,00 KUNA


Program 1007 sport planirano u iznosu od 680.000,00 kuna

1. Za financiranje rada Doma športova planirano je 280.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za financiranje HMNK Vrgorac planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za financiranje Kick boxing kluba Sveti Jure planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za financiranje boćarskog kluba „Umčane“ planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

5. Za financiranje Pikado kluba planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


UDRUGE GRAĐANA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.315.000,00 KUNA


Program 1008 Udruge građana planirano u iznosu od 1.315.000,00 kuna

1. Za financiranje DVD-a planirano je 900.000,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 620.000,00 kuna, od toga financiranje DVD-a 550.000,00 kuna i nabava vatrogasne cisterne 70.000,00 kuna

• Ostali rashodi financirano od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna planirani u iznosu od 280.000,00 kuna za nabavu vatrogasne cisterne

2. Za financiranje HCK – gradskog društva Vrgorac planirano je 85.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za financiranje HVIDR-e planirano je 85.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za financiranje turističke zajednice i razvoja turizma planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

5. Za financiranje humanitarnih organizacija i udruga planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

6. Za financiranje ostalih organizacija i udruga planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

7. Za financiranje rada lovačkih udruga planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


 

SOCIJALNA SKRB PLANIRANO U IZNOSU OD 3.955.000,00 KUNA


Program 1009 Socijalna skrb planirano u iznosu od 3.955.000,00 kuna

1. Pravo na besplatnu učeničku marendu u OŠ planirano je u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Pravo na podmirenje troškova stanovanja planirano je u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Pravo na podmirenje pogrebnih troškova planirano je u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za jednokratne novčane pomoći planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

5. Za pomoć invalidima i hendikepiranim osobama planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

6. Sredstva za ogrijev socijalno ugroženim osobama planirana u iznosu od 105.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz županijskog proračuna

7. Sufinanciranje nabave opreme za novorođenčad planirano u iznosu od 240.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za novčanu potporu kao dar novorođenoj djeci

8. Sufinanciranje prijevoza učenika planirao je u iznosu od 140.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz županijskog proračuna

9. Za financiranje programa javnih radova – program zapošljavanja planirano je 600.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći HZZ-a za program javnih radova

10. Za prijevoz pitke vode planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

11. Pravo na podmirenje troškova boravka djeteta u Dječjem vrtiću planirano u iznosu od 50.000,00 kuna 

12. Za Projekt „Znanjem za Vrgorac“ planirano je 440.000,00 kuna, od toga:

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade financirane od općih prihoda i primitaka planirane u iznosu od 340.000,00 kuna, od toga stipendije studentima 150.000,00 kuna, sufinanciranje nabave školske opreme za prvašiće 50.000,00 kuna, produženi boravak u školi 80.000,00 kuna, nagrade učenicima i mentorima za vrhunske rezultate na državnim natjecanjima 30.000,00 kuna i nagrade za diplomske i doktorske radove 30.000,00 kuna

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade financirane od tekuće pomoći iz županijskog proračuna planirane u iznosu od 100.000,00 kuna za sufinanciranje nabave udžbenika za učenike OŠ

13. Za financiranje programa zapošljavanja žena „Zaželi“ planirano je 2.100.000,00 kuna financirano od sredstava EU fondova


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Grada Vrgorca za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Grada Vrgorca za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017.godinu
  PREUZMI:

 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018.godinu
  PREUZMI:

 5. Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Vrgorca za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 6. Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Vrgorca za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 7. Treće izmjene i dopune Proračuna Grada Vrgorca za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 8. Četvrte izmjene i dopune Proračuna Grada Vrgorca za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

Više