Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Vrgorac

  Kontakt podaci
  Grad Vrgorac
  Tina Ujevića 8, 21276 Vrgorac
  OIB: 81573770233
  021 674-031
  grad@vrgorac.hr

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2019. godinu. Zbog što veće transparentnosti i bolje komunikacije s građanima ušli smo u projekt koji  omogućuje bolji uvid u ono što radimo i za što se zalažemo, a koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.vrgorac.hr.

Kao i dosadašnjih godina veliki dio novca izdvojili smo izgradnju i rekonstrukciju cesta, nogostupa i gradskih ulica, sufinanciranje rekonstrukcije vodoopskrbe, održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, održavanje i uređenje javnih površina, javne rasvjete, parkova i groblja.

Veliki projekt koji nam je u planu jeste izgradnja ulaza u gradsko naselje "Pčelinjak". U planu je i zamjena postojećih rasvjetnih tijela sa LED rasvjetom po svim mjesnim odborima čime omogućujemo cjelonoćni rad javne rasvjete, kao i izgradnja ulice Kralja Tomislava, rekonstrukcija ulice Pod Glavicom, uređenje ulice Hrvatskih velikana, pripremanje dokumentacije za Agrocentar, otkup zemljišta i priprema dokumentacije za izgradnju POS zgrada i sufinanciranje izrade projekte dokumentacije za vatrogasni dom.

Poseban cilj nam je očuvanje okoliša s toga nastavljamo sa sanacijom i zatvaranjem odlagališta otpada „Ajdanovac“ i sanacijom divljih odlagališta otpada.

Kako bismo život u našem Gradu učinili boljim i lakšim u planu je uređenje i opremanje Gospodarske zone „Ravča“, gdje se u budućem razdoblju očekuje otvaranje 100 radnih mjesta. U planu je i rekonstrukcija rodne kuće Tina Ujevića - Tinova kula u kojoj će se nalaziti suvenirnica, biblioteka, te prikaz života i rada našeg velikana. 

Ulaganje u obrazovanje iznimno nam je bitno s toga smo dio novca iz proračuna izdvojili za sufinanciranje prijevoza studentima i učenicima. U 2019. godini smo povećali iznos za stipendije te ćemo podijeliti 25 studentskih, 5 učeničkih i 3 sportske stipendije. Sufinanciramo osnovnoškolske i srednjoškolske programe kao što su Erasmus, Debatni klub i slične školske aktivnosti.

Kako bismo pomogli roditeljima novorođene djece povećali smo novčanu potporu kao dar za novorođeno dijete te će nam iznosi potpore biti 3.500 kuna za 1. i 2. dijete, a za 3. i svako sljedeće dijete 5.000 kuna.

Sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima i nastavljamo s rekonstrukcijom područnog odjela Dječjeg vrtića u Dusini, sve s ciljem kako bismo našim najmlađim stanovnicima pružili najbolje uvjete u kojima će se kroz igru i učenje pripremati za školu. U planu je izgradnja projektne dokumentacije za dječje igrališta u vrtiću „Pčelica kao i rekonstrukcija igrališta u Podprologu.

Kako bismo olakšali roditeljima i pružili im sve mogućnosti u našem Gradu, financiramo projekt dvosmjenskog rada Dječjeg vrtića "Pčelica".

U želji da što više mladih ljudi bavi sportom i rekreacijom u 2019. godini spremni dočekujemo natječaj za energetsku učinkovitost gdje ćemo rekonstruirati sportsku dvoranu u potpunosti i omogućiti sportski standard kakav Vrgorski sportaši i sportašice zaslužuju.

Dio sredstava iz proračuna namijenjen je za pomoć socijalno ugroženim obiteljima, kojima dodjeljujemo jednokratne novčane pomoći, pomoći za ogrijev i pomoć za stanovanje. 

Starijim i nemoćnim sugrađanima kroz projekt „Zaželi“ omogućili smo dnevnu pomoć u kućanstvu, a pri tome zaposlili žene koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Kako bismo očuvali našu tradiciju i kulturu financiramo Udruge koje nas predstavljaju i njeguju naše običaje. Pomažemo i ostale udruge kao i sportske klubove i događanja na području našeg Grada.


Poštovani građani izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Pozivamo vas da nam uputite vaše prijedloge i komentare što još smatrate potrebnim kako bismo naš Grad učinili ugodnijim za življenje.

Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2019. godinu.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 13.11.2018. do 25.11.2018. godine.Više o tome možete pogledati ovdje.Vaš gradonačelnik!

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Vrgorca za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Vrgorca za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Vrgorca koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Vrgorca kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


 2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici: 

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Vrgorca su: Dječji vrtić „Pčelica“ i Gradska knjižnica.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 41.055.000,00 kn 94,21 %
> Prihodi od poreza 16.165.000,00 kn 37,09 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 19.849.000,00 kn 45,55 %
> Prihodi od imovine 432.500,00 kn 0,99 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 4.608.500,00 kn 10,57 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.025.000,00 kn 2,35 %
> Prihodi od prodaje neproizvedne dugotrajne imovine 1.000.000,00 kn 2,29 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00 kn 0,06 %
Primici od zaduživanja 1.500.000,00 kn 3,44 %
> Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 1.500.000,00 kn 3,44 %
UKUPNO 43.580.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje neproizvedne dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi i primici Grada Vrgorca za 2019. godinu planirani su u iznosu od 43.580.000,00 kuna


Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Vrgorca za 2019. godinu su 41.055.000,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 16.165.000,00kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 16.000.000,00 kuna i porezi na imovinu planiran u iznosu 165.000,00 kuna 

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 19.849.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 7.094.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 800.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 11.955.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 432.500,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 22.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 410.500,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 4.608.500,00kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 50.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 258.500,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 4.300.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Vrgorca za 2019. godinu planiranih u iznosu od 1.025.000,00 kuna

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 25.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 24.052.000,00 kn 55,19 %
> Rashodi za zaposlene 8.346.000,00 kn 19,15 %
> Materijalni rashodi 8.789.000,00 kn 20,17 %
> Financijski rashodi 396.000,00 kn 0,91 %
> Subvencije 875.000,00 kn 2,01 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.385.000,00 kn 3,18 %
> Ostali rashodi 4.261.000,00 kn 9,78 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 18.728.000,00 kn 42,97 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 350.000,00 kn 0,80 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.378.000,00 kn 21,52 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 9.000.000,00 kn 20,65 %
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 800.000,00 kn 1,84 %
> Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 800.000,00 kn 1,84 %
UKUPNO 43.580.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi i izdaci Grada Vrgorca za 2019. godinu planirani su u iznosu od 43.580.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja Grada Vrgorca za 2019. godinu planirani su u iznosu od 24.052.000,00kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 8.346.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) planirane u iznosu 6.850.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 290.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 1.206.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 8.809.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 540.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.028.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 6.440.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 801.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 396.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite 310.000,00 kuna i ostali financijski  rashodi 86.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 875.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 400.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 475.000,00 kuna

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iz proračuna planirane u iznosu od 1.385.000,00 kuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 4.241.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 2.591.000,00kuna , kapitalne donacije planirane u iznosu od 100.000,00 kuna, izvanredni rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 1.450.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Vrgorca za 2019. godinu planirani u iznosu od 18.728.000,00 kuna, a čine ih:


1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 350.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 9.378.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 7.653.000,00 kuna, postrojenje i oprema 1.430.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 15.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 280.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 9.000.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirano je u iznosu od 800.000,00 kuna otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 

GRADSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 93.000,00 KUNA


Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga Gradskog vijeća 

1. Za redovnu djelatnost Gradskog vijeća planirano je 22.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga Tiskanje „Vjesnika“ – službenog glasnika Grada Vrgorca 5.000,00 kuna i naknade za rad članovima vijeća 2.000,00 kuna i financiranje „Savjeta mladih“ 15.000,00 kuna

2. Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 1.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale rashode

3. Za obilježavanje Dana Grada planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za obilježavanje Dana Grada


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 43.487.000,00 KUNA


Program 1001 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirano u iznosu od 6.105.000,00 kuna

1. Financiranje rashoda za zaposlene planirano u iznosu 2.085.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće (bruto) 1.535.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 210.000,00 kuna, stimulacija za uspješnost u radu 80.000,00 kuna i doprinosi na plaće 260.000,00 kuna

2. Financiranje materijalnih rashoda gradske uprave planirano u iznosu od 1.695.000,00 kuna financirani o općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu 1.300.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 90.000,00 kuna, financiranje materijalnih rashoda gradske uprave 220.000,00 kuna, materijalni rashodi za provedbu lokalnih izbora 11.000,00 kuna, financiranje rashoda za usluge gradske uprave 600.000,00 kuna, materijalni rashodi za provedbu lokalnih izbora 21.000,00 kuna, vijeće za komunalnu prevenciju 15.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 225.000,00 kuna, rashodi za provedbu lokalnih izbora 105.000,00 kuna i zaštita i spašavanje 14.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 395.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 310.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 85.000,00 kuna

3. Nabava nefinancijske imovine za gradsku upravu planirana je u iznosu od 330.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 230.000,00 kuna, od toga nabava nefinancijske imovine 50.000,00 kuna i izrada urbanističkog plana uređenja 180.00,00 kuna

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od kapitalne pomoći iz državnog proračuna planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za izmjene prostornog plana

4. Za subvencije poljoprivrednicima planirano je 500.000,00 kuna od toga:

• subvencije financirane od općih prihoda i primitaka 325.000,00 kuna, od toga subvencije poljoprivrednicima – sufinanciranje nabave sadnog materijala 300.000,00 kuna i subvencije poljoprivrednicima – program „Vrgorački poljoprivrednik“ 25.000,00 kuna

• subvencije financirane od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna planirane u iznosu od 175.000,00 kuna, od toga financiranje edukacija poljoprivrednika 25.000,00 kuna i subvencije poljoprivrednicima – nabava sadnog materijala 150.000,00 kuna

5. za proračunsku zalihu planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za sredstva proračunske zalihe

6. Za revitalizaciju autohtonih sorti vinove loze planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


Program 1002 Mjesna samouprava planirano u iznosu od 320.000,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti Mjesnih odbora planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge MO

2. Za osnivanje zemljišne knjige za KO Dusina planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za sufinanciranje troškova osnivanje zemljišne knjige KO Dusina


Program 1001 Razvoj gospodarstva Grada Vrgorca planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

1. Za pripremu dokumentacije i prijave gradskih projekata za EU fondova planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije

2. Za razvoj OPG-ova planirano je 80.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za subvencije

3. Za razvoj i promidžbu Gospodarske zone Ravča planirano je 50.000,00 kuna za subvencije


Program 1011 Otplata dugoročnog kredita planirano u iznosu od 800.000,00 kuna

Za otplatu dugoročnog kredita za izgradnju GZ Ravča planirano je 800.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za otplatu glavnice dugoročnog kredita


ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 3.575.000,00 KUNA


Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 3.575.000,00 kuna

1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 360.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od komunalne naknade, od toga usluge čišćenja i održavanja javnih površina po ugovoru 250.000,00 kuna i deratizacija i dezinsekcija 110.000,00 kuna

2. Za održavanje zelenih površina i parka planirano je 310.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za usluge održavanja javno zelenih površina i parka po ugovoru

3. Za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 340.000,00 kuna, od toga

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 140.000,00 kuna, od toga usluge tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta po ugovoru 60.000,00 kuna, Usluge tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta 50.000,00 kuna i horizontalna i vertikalnu prometnu signalizacija 30.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od tekuće pomoći od Hrvatskih cesta planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za Usluge tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta-zimska služba

4. Za održavanje oborinske odvodnje planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za usluge održavanja oborinske odvodnje

5. Za održavanje javne rasvjete planirano je 820.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, od toga utrošena električna energija za javnu rasvjetu 620.000,00 kuna, usluge održavanja javne rasvjete po ugovoru 50.000,00 kuna i naknada za energetsku uslugu 150.000,00 kuna

6. Za održavanje groblja planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za usluge održavanja groblja po ugovoru

7. Za financiranje hitnih intervencija planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga hitne intervencije 20.000,00 kuna i financiranje programa za zaštitu životinja 15.000,00 kuna

8. Za saniranje deponija otpada „Ajdanovac“ planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za usluge sanacije deponija

9. Za održavanje izvorišta Stinjevac i Butina planirano je 25.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode i 15.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za materijalne rashode

10. Za prigodno ukrašavanje naselja planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade

11. Za sufinanciranje nabave komunalne opreme planirano je 1.025.000,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 300.000,00 kuna nabave komunalne opreme 

• Ostali rashodi financirani od komunalne naknade planirani u iznosu od 450.000,00 kuna, od toga sufinanciranje nabave komunalne opreme 300.000,00 kuna i sufinanciranje nabave vozila za prikupljanje otpada 150.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu dugotrajne materijalne imovine planirani u iznosu od 125.000,00 kuna za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta

• Za ostale rashode financirane od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna planirano je 150.000,00 kuna za sufinanciranje nabave vozila za odvojeno prikupljanje otpada

12. Za nasipanje poljskih puteva planirano je 140.000,00 kuna, od toga 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 70.000,00 kuna financirano od tekućih pomoći iz županijskog proračuna

13. Za tekuće održavanje kolodvora planirano je 90.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za održavanje građevinskih objekata

14. Za sanaciju divljih odlagališta planirano je 30.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 20.000,00 kuna financirano od tekućih pomoći iz županijskog proračuna


IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 17.013.000,00 KUNA


Program 1004 Izgradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 17.013.000,00 kuna

1. Za rekonstrukciju vodoopskrbe planirano je 350.000,00 kuna financirano od  kapitalne pomoći iz županijskog proračuna, od toga 200.000,00 kuna za sufinanciranje rekonstrukcije i izgradnje vodoopskrbe i 150.000,00 kuna za studiju isplat. ugradnje foto-nap. sustava za napajanja vodoopskrbnog  postrojenja

2. Za izgradnju sustava za odvodnju oborinskih i fekalnih voda u gradskom središtu planirano je 200.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 

3. Za uređenje i opremanje Gospodarske zone „Ravča“ planirano je 500.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 300.000,00 kuna, od toga 150.000,00 kuna za uređenje i opremanje poduzetničke zone i 150.000,00 kuna za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u Gospodarskoj zone

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za uređenje i opremanje poduzetničke zone Za izgradnju javne rasvjete planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa

4. Za rješavanje imovinsko pravnih odnosa gradske imovine planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda

5. Za sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada „Ajdanovac“ planirano je 180.000,00 kuna, od toga 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 135.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za izradu projektne dokumentacije za sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada „Ajdanovac“

6. Za izgradnju igrališta planirano je 190.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 70.000,00 kuna za rekonstrukciju igrališta u Podprologu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za izgradnju projektne dokumentacije za II igralište dječjeg vrtića „Pčelica“

• Materijalni rashodi financirani od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna planirani u iznosu od 70.000,00 kuna za rekonstrukciju igrališta u Podprologu

7. Za izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 85.000,00 kuna, od toga 21.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 64.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna

8. Za rekonstrukciju sportske dvorane planirano je 9.150.000,00 kuna, od toga 150.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za tekuće i investicijsko održavanje sportske dvorane i 7.500.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za energetsku obnovu sportske dvorane i 1.500.000,00 kuna financirano o primitaka od kreditnog zaduživanja

9. Za rekonstrukciju područnog odjela Dječjeg vrtića u Dusini planirano je 415.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 

10. Za uređenje doma Mate Svjetski u Stiljama planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za projektnu dokumentaciju

11. Za projekt sportsko-rekreacijske staze „Put Pakline“ planirano je 50.000,00 kuna, financirano od općih prihoda za idejno rješenje sportsko-rekreacijskog centra

12. Za izgradnju Agrocentra planirano je 185.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 35.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije

13. Za sufinanciranje dugova Komunalnom d.o.o. za vodoopskrbu planirano je 200.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje dugova Komunalnom d.o.o.

14. Za adaptaciju zgrade bivšeg fonda planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

15. Za rekonstrukciju Ulice Pod glavicom planirano je 450.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa

16. Za izgradnju nogostupa u Ulici Šetalište Mate Raosa – II faza planirano je 670.000,00 kuna, od toga 170.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa i 500.000,00 kuna financirani od kapitalne pomoći iz državnog proračuna

17. Za izgradnju ulaza u gradsko naselje „Pčelinjak“ planirano je 2.840.000,00 kuna, o toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 240.000,00 kuna za

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od komunalne naknade planirani u iznosu od 20.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od komunalnog doprinosa planirani u iznosu od 580.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna planirani u iznosu od 2.000.000,00 kuna

18. Za uređenje Ulice Hrvatskih velikana planirano je 700.000,00 kuna, od toga 300.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa i 400.000,00 kuna financirano od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna

19. Za izgradnju Ulice kralja Tomislava planirano je 100.000.00 kuna financirano od prohoda od komunalnog doprinosa za projektnu dokumentaciju

20. Za projekt poticanja stanogradnje planirano je 400.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa, od toga za otkup zemljišta za zgradu POS-a 350.000,00 kuna i idejno rješenje za zgradu POS-a 50.000,00 kuna

21. Za izgradnju ulice Borislava Vujčića planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za projektnu dokumentaciju

22. Za izgradnju montažne dvorane za boćanje BK „Umčani“ planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

23. Za izgradnju nogostupa u Umčanima planirano je 28.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za projektnu dokumentaciju


ODGOJ I OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 5.375.000,00 KUNA


Program 1005 Odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 5.375.000,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – Dječji vrtić „Pčelica“ planirano je 3.120.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.930.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 2.500.000,00 kuna i doprinosi na plaće 430.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 90.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 40.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za nabavu nefinancijske imovine

2. Za sufinanciranje programa Osnovne škole planirano je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga sufinanciranje programa OŠ 15.000,00 kuna i sufinanciranje Erasmusa 30.000,00 kuna

3. Za sufinanciranje programa srednjoškolskog obrazovanja planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za financiranje projekta dvosmjenskog rada Dječjeg vrtića "Pčelica" planirano je 2.195.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 820.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 700.000,00 kuna i doprinosi na plaće 120.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 275.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 35.000,00 kuna, materijalni rashodi za financiranje projekta 100.000,00 kuna i rashodi za usluge provođenja projekata 140.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.100.000,00 kuna za didaktičku opremu


KULTURA I UMJETNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 5.139.000,00 KUNA


Program 1006 Kultura i umjetnost planirano u iznosu od 5.139.000,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika –planirano je 839.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Gradska knjižnica planirano u iznosu od 263.00,00 kuna

 Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 181.000,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 155.000,00 kuna i doprinosi na plaće 26.000,00 kuna

 Materijalni rashodi planirani u iznosu od 57.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 17.000,00 kuna, rashodi za usluge 15.000,00 kuna i financiranje kulturnog događaja „Mjesec knjige“

 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 25.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

• Gradska glazba „Ljudevit Bačić 1937“ planirano u iznosu od 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

 Materijalni rashodi planirani u iznosu od 110.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 15.000,00 kuna i financiranje naknade voditeljima 90.000,00 kuna

 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za nabavu nefinancijske imovine

• Za Centar za kulturu i baštinu planirano je 446.000,00 kuna, od toga:

 Rashodi za zaposlene 235.000,00 kuna, od toga plaće za zaposlene 200.000,00 kuna i doprinosi na plaće 35.000,00 kuna

 Materijalni rashodi planirani u iznosu od 185.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 10.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 150.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna

 Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za usluge platnog prometa

 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 25.000,00 kuna za nabavu nefinancijske imovine

2. Za kulturna zbivanja u značajne nadnevke planirano je 610.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 50.000,00 kuna

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 260.000,00 kuna, od toga za Dane pršuta i vina 100.000,00 kuna, Biklijadu 30.000,00 kuna, Mate svjetski 25.000,00 kuna, Božićni grad 30.000,00 kuna, festival frizura „Hair smile“ 15.000,00 kuna, Vrgorac u Zagrebu 35.000,00 kuna i Dane pčelarstva 25.000,00 kuna 

• Ostali rashodi financirani od  pomoći  planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za tekuće donacije

• Materijalni rashodi financirani od financirano od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 130.000,00 kuna za Tinovo kulturno ljeto

• Materijalni rashodi financirani od pomoći  planirani u iznosu od 70.000,00 kuna za Dane pršuta i vina

3. Za saniranje spomenika kulture na području Grada planirano je 3.640.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.410.000,00 kuna za rekonstrukcija rodne kuće Tina Ujevića -Tinova kula

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 320.000,00 kuna, od toga  projektna dokumentacija stalnog postava rodne kuće Tina Ujevića 100.000,00 kuna, Izrada projektne dokumentacije sklopa Elezovih kuća i Muminove kule 50.000,00 kuna, Izrada projektne dokumentacije za uređenje zgrade restorana "Tin Ujević" 90.000,00 kuna i sanacija Muminove kule 80.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od  pomoći  planirani u iznosu od 920.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 990.000,00 kuna, od toga izrada projektne dokumentacije sklopa Elezovih kuća i Muminove kule 410.000,00 kuna i Sanacija Muminove kule580.000,00 kuna

4. Za financiranje rada Glazbene škole planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

5. Za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Vrgorca planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


SPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 830.000,00 KUNA


Program 1007 sport planirano u iznosu od 830.000,00 kuna

1. Za financiranje rada Doma športova planirano je 370.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga financiranje Doma športova 300.000,00 kuna i sufinanciranje opremanja teretane 70.000,00 kuna

2. Za financiranje rada zajednice sportskih udruga planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za financiranje memorijala „Davor Jović“ planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za sufinanciranje malonogometnog turnira u povodu godišnjice osnutka HMNK Vrgorac planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


UDRUGE GRAĐANA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.405.000,00 KUNA


Program 1008 Udruge građana planirano u iznosu od 1.405.000,00 kuna

1. Za financiranje DVD-a planirano je 700.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga financiranje rada DVD-a 600.000,00 kuna i sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju zgrade DVD-a 100.000,00 kuna

2. Za financiranje HCK – gradskog društva Vrgorac planirano je 170.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za financiranje HVIDR-e planirano je 135.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za financiranje turističke zajednice i razvoja turizma planirano je 180.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

5. Za financiranje humanitarnih organizacija i udruga planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

6. Za financiranje ostalih organizacija i udruga planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

7. Za financiranje rada lovačkih udruga planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

8. Za financiranje vjerskih zajednica planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


SOCIJALNA SKRB PLANIRANO U IZNOSU OD 4.045.000,00 KUNA


Program 1009 Socijalna skrb planirano u iznosu od 4.045.000,00 kuna

1. Pravo na besplatnu učeničku marendu u OŠ planirano je u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Pravo na podmirenje troškova stanovanja planirano je u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Pravo na podmirenje pogrebnih troškova planirano je u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za jednokratne novčane pomoći planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

5. Za pomoć invalidima i hendikepiranim osobama planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

6. Sredstva za ogrijev socijalno ugroženim osobama planirana u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Sufinanciranje nabave opreme za novorođenčad planirano u iznosu od 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za novčanu potporu kao dar novorođenoj djeci

8. Sufinanciranje prijevoza učenika planirao je u iznosu od 80.000,00 kuna financirano od  pomoći 

9. Za financiranje programa javnih radova – program zapošljavanja planirano je 600.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći HZZ-a za program javnih radova, od toga:

• Rashodi za zaposlene 595.000,00 kuna, od toga bruto plaće 510.000,00 kuna i doprinosi poslodavca 85.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za troškove prijevoza

10. Za prijevoz pitke vode planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

11. Pravo na podmirenje troškova boravka djeteta u Dječjem vrtiću planirano u iznosu od 65.000,00 kuna

12. Za financiranje aktivnosti „Grad prijatelj djece“ planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

13. Za Projekt „Znanjem za Vrgorac“ planirano je 320.000,00 kuna, od toga:

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade financirane od općih prihoda i primitaka planirane u iznosu od 320.000,00 kuna, od toga stipendije studentima 200.000,00 kuna, sufinanciranje nabave školske opreme za učenike od I-IV razreda OŠ 80.000,00 kuna, nagrade učenicima i mentorima za vrhunske rezultate na državnim natjecanjima 20.000,00 kuna i nagrade za diplomske i doktorske radove 20.000,00 kuna

14. Za financiranje programa zapošljavanja žena „Zaželi“ planirano je 2.260.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna, o toga bruto plaće 1.250.000,00 kuna i doprinosi poslodavca 250.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 560.000,00 kuna, od toga rashodi za zaposlene 400.000,00 kuna, materijalni rashodi 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 150.000,00 kuna

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 200.000,00 kuna za higijenske potrepštine


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Grada Vrgorca za 2019. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Grada Vrgorca za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vrgorca za 2018. godinu
  PREUZMI:

 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu
  PREUZMI:

 5. Polugodišnji obračun o izvršenju Proračuna za 2019. - vijeće
  PREUZMI: