Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Vrgorac

  Kontakt podaci
  Grad Vrgorac
  Tina Ujevića 8, 21276 Vrgorac
  OIB: 81573770233
  021 674-031
  grad@vrgorac.hr

Proračun za građane za 2020. godinuPoštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2020. godinu. Zbog što veće transparentnosti i bolje komunikacije s građanima nastavljamo s projektom koji  omogućuje bolji uvid u ono što radimo i za što se zalažemo, a koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.vrgorac.hr.

Kao i svake godine, veliki dio novca iz proračuna izdvojili smo za održavanje i rekonstrukciju komunalne infrastrukture, održavanje nerazvrstanih ceste, javnih površina, parkova, javne rasvjete, uređenje gradskih ulica, izgradnju nogostupa, rekonstrukciju vodoopskrbe te održavanje izvorišta Stinjevac i Butina.

Neki od većih projekata u 2020. godini su uređenje Ulice Hrvatskih velikana, rekonstrukcija zgrade Restoran Tin Ujević i izgradnja ulaza u gradsko naselje “Pčelinjak“. U planu nam je i uređenje i opremanje gospodarske zone “Ravča“ kao i izrada projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta, adrenalinskog parka Paklina i zgrade za poticajnu stanogradnju za koju namjeravamo u 2020.godini otkupiti i zemljište.

Želimo ulagati u očuvanje okoliša, s toga planiramo nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, spremnika za miješani otpad i poljoprivredni otpad, te nastavljamo s projektom sanacije i zatvaranja odlagališta otpada  “Ajdanovac" i sanacijom divljih odlagališta otpada.

Prvi put smo proveli natječaj za mjesne odbore i u narednoj godini je odobreno 10 projekata ukupne vrijednosti 280.000,00 kn koja predstavljaju direktna ulaganja u Mjesne odbore Grada Vrgorca – izgradnje dječjih igrališta, kapelica, organiziranje manifestacija, adaptacije javnih prostorija i slično.

Ulaganje u obrazovanje od velikog nam je značaja, zato i ove godine planiramo dodjelu stipendija i nagrada studentima i učenicima, sufinanciranje prijevoza učenika i nabave školske opreme za Osnovnu školu i sufinanciranje programa osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja. Želimo potaknuti mlade ljude na što veće zalaganje i uspjeh u daljnjem obrazovanju, jer oni su temelj našeg društva.

Sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima i planiramo uređenje unutarnjeg dijela dječjeg vrtića “Pčelica“ , sve s ciljem kako bismo našim najmlađim stanovnicima pružili najbolje uvjete u kojima će se kroz igru i učenje pripremati za školu. U planu nam je i uređenje dječjeg igrališta “Pod glavicom“, te nastavljamo sa isplatom novčane potpore kao dar za novorođeno dijete.

S ciljem da se što više mladih ljudi bavi sportom i rekreacijom u 2020. godini, osnovana je Zajednica športskih udruga Grada Vrgorca koja omogućava da sportaši direktno raspolaže sredstvima predviđenima za razvoj sporta u Gradu Vrgorcu. Osim tekućeg ulaganja u razvoj sporta i sportsku infrastrukturu, Grad spremno čeka otvaranje natječaja za energetsku obnovu sportske dvorane putem fondova sa ciljem omogućavanja visokog standarda svim sportašima i sportašicama Grada Vrgorca.

Osobama i obiteljima slabijeg imovinskog stanja želimo pomoći kroz jednokratne novčane pomoći, pomoći za ogrjev, pomoći pri pokrivanju pogrebnih troškova kao i pomoći pri pokrivanju troškova stanovanja. 

U narednoj godini želimo potaknuti i ulaganje u zdravstvo, te ćemo krenuti sa rješavanjem problema parking mjesta pri Domu Zdravlja Vrgorac, te želimo olakšati obiteljima koje imaju problema sa osnivanjem obitelji kroz sufinanciranje troškova postupka medicinski potpomognute oplodnje.

Dio novca izdvojili smo i za manifestacije Grada Vrgorca, kao što su Dani dalmatinskog pršuta i vina,  s Tinom u Vrgorcu, pučka fešta Biklijada, Festival Mate Svjetskog, Obilježavanje mjeseca knjiga, i druge. Zajedno sa susjednim jedinicama lokalne samouprave, a sa ciljem promocije vinarstva i vinogradarstva u našem području prvi put se organizira obilježavanje početka berbe grožđa. 

Iznimno nam je bitno očuvanje tradicije i kulture našega Grada, s toga financiramo Udruge koje nas predstavljaju i njeguju naše običaje i kulturu, lovačke udruge, poljoprivredne udruge, vjerske zajednice kao i udruge proizašle iz domovinskog rata.


Poštovani građani izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2020.godini. 

Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2020. godinu.

Vaš gradonačelnik!

 

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Grada Vrgorca za 2020. godinu bilo je provedeno od 15.11.2019. do 30.11.2019. godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Vrgorca za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Vrgorca za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Vrgorca koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Vrgorca kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

 

Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


2. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici: 

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Vrgorca su: Dječji vrtić „Pčelica“ i Gradska knjižnica.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 44.065.000,00 kn 98,82 %
> Prihodi od poreza 16.265.000,00 kn 36,48 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 20.706.000,00 kn 46,44 %
> Prihodi od imovine 2.072.500,00 kn 4,65 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 4.996.000,00 kn 11,20 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije 5.500,00 kn 0,01 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 20.000,00 kn 0,04 %
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 525.000,00 kn 1,18 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 kn 1,12 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00 kn 0,06 %
UKUPNO 44.590.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi i primici Grada Vrgorca za 2020. godinu planirani su u iznosu od 44.590.000,00 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Grada Vrgorca za 2020. godinu su 44.065.000,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 16.265.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 16.000.000,00 kuna i porezi na imovinu planiran u iznosu 265.000,00 kuna 

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 20.706.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 6.446.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.300.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 12.960.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 2.072.500,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 22.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.050.500,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 4.996.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 50.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 1.446.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 3.500.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 5.500,00 kuna 

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna 


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Vrgorca za 2020. godinu planiranih u iznosu od 525.000,00 kuna

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 500.000,00 kuna

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 25.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 22.986.000,00 kn 51,55 %
> Rashodi za zaposlene 7.766.000,00 kn 17,42 %
> Materijalni rashodi 9.046.500,00 kn 20,29 %
> Financijski rashodi 408.500,00 kn 0,92 %
> Subvencije 855.000,00 kn 1,92 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 80.000,00 kn 0,18 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.445.000,00 kn 3,24 %
> Ostali rashodi 3.385.000,00 kn 7,59 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.934.000,00 kn 46,95 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 350.000,00 kn 0,78 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.114.000,00 kn 13,71 %
> Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 20.000,00 kn 0,04 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 14.450.000,00 kn 32,41 %
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 670.000,00 kn 1,50 %
UKUPNO 44.590.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi i izdaci Grada Vrgorca za 2020. godinu planirani su u iznosu od 44.590.000,00 kuna


Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Grada Vrgorca za 2020. godinu planirani su u iznosu od 22.986.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 7.766,00 kuna, od toga plaće (bruto) planirane u iznosu 6.495.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 190.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 1.081.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 9.046.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 276.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.276.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 6.567.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 927.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 408.500,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite 310.000,00 kuna i ostali financijski  rashodi 98.500,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 855.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 380.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 475.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 80.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iz proračuna planirane u iznosu od 1.445.000,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 3.385.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 2.185.000,00kuna , kapitalne donacije planirane u iznosu od 50.000,00 kuna, izvanredni rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 1.050.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Vrgorca za 2020. godinu planirani u iznosu od 20.934.000,00 kuna, a čine ih:


1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 350.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.114.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 4.890.000,00 kuna, postrojenje i oprema 650.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 44.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 530.000,00 kuna

3. Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti planirani u iznosu od 20.000,00 kuna 

4. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 14.450.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirano je u iznosu od 670.000,00 kuna otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


GRADSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 215.000,00 KUNA


Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga Gradskog vijeća 

1. Za redovnu djelatnost Gradskog vijeća planirano je 110.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga Tiskanje „Vjesnika“ – službenog glasnika Grada Vrgorca 5.000,00 kuna i naknade za rad članovima vijeća 90.000,00 kuna i financiranje „Savjeta mladih“ 15.000,00 kuna

2. Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale rashode

3. Za obilježavanje Dana Grada planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za obilježavanje Dana Grada


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 44.375.000,00 KUNA


Program 1001 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirano u iznosu od 5.184.000,00 kuna

1. Financiranje rashoda za zaposlene planirano u iznosu 2.055.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće (bruto) 1.645.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 60.000,00 kuna, stimulacija za uspješnost u radu 80.000,00 kuna i doprinosi na plaće 270.000,00 kuna

2. Financiranje materijalnih rashoda gradske uprave planirano u iznosu od 1.599.000,00 kuna financirani o općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu 1.189.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 90.000,00 kuna, financiranje materijalnih rashoda gradske uprave 220.000,00 kuna, financiranje rashoda za usluge gradske uprave 600.000,00 kuna, financiranje rashoda besplatnog interneta za građane 40.000,00 kuna, rashodi za informiranje građana Grada Vrgorca 30.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 195.000,00 kuna i zaštita i spašavanje 14.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 395.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 310.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 85.000,00 kuna

• Za Vijeće za komunalnu prevencije planirano je 15.000,00 kuna financirano do prihoda od komunalne naknade

3. Nabava nefinancijske imovine za gradsku upravu planirana je u iznosu od 430.000,00 kuna od toga nabava nefinancijske imovine 100.000,00 kuna, izmjene  dopune urbanističkih planova 250.000,00 kuna i izrada strategije razvoja Grada Vrgorca 80.000,00 kuna

4. Za subvencije poljoprivrednicima planirano je 475.000,00 kuna od toga:

• subvencije financirane od općih prihoda i primitaka 325.000,00 kuna, od toga subvencije poljoprivrednicima – sufinanciranje nabave sadnog materijala 300.000,00 kuna i subvencije poljoprivrednicima – program „Vrgorački poljoprivrednik“ 25.000,00 kuna

• subvencije financirane od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna planirane u iznosu od 150.000,00 kuna za subvencije poljoprivrednicima – sufinanciranje nabave sadnog materijala

5. za proračunsku zalihu planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za sredstva proračunske zalihe

6. Za revitalizaciju autohtonih sorti vinove loze planirano je 75.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade

7. Za izradu baze podataka za obračun komunalne naknade prema GIS modelu planirano je 200.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

8. Za izradu aplikacije Smart city“ planirano je 200.000,00 kuna financirano od pomoći temelje prijenosa EU sredstava

9. Za sufinanciranje razvoja cikloturizma planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna


Program 1002 Mjesna samouprava planirano u iznosu od 120.000,00 kuna

Za osnivanje zemljišne knjige KO Dusina planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za sufinanciranje troškova osnivanja zemljišne knjige KO Dusina


Program 1001 Razvoj gospodarstva Grada Vrgorca planirano u iznosu od 180.000,00 kuna

1. Za razvoj OPG-ova planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka , od toga 100.000,00 kuna za projekt izrade zajedničke oznake kvalitete za vrgorske poljoprivredno prehrambene proizvode i 50.000,00 kuna za subvencije

2. Za subvencioniranje održavanja edukativne radionice planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencioniranje edukativnih radionica i promocije gospodarstva


Program 1011 Otplata dugoročnog kredita planirano u iznosu od 670.000,00 kuna

Za otplatu dugoročnog kredita za izgradnju GZ Ravča planirano je 670.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za otplatu glavnice dugoročnog kredita


ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 3.695.000,00 KUNA


Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 3.695.000,00 kuna

1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 480.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga usluge čišćenja i održavanja javnih površina po ugovoru 350.000,00 kuna i deratizacija i dezinsekcija 130.000,00 kuna

2. Za održavanje zelenih površina i parka planirano je 440.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga usluge održavanja javno – zelenih površina i parka po ugovoru 350.000,00 kuna, utrošak vode za održavanje javno – zelenih površina 60.000,00 kuna i projekt “Zeleni Vrgorac“ 30.000,00 kuna

3. Za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 270.000,00 kuna, od toga

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 90.000,00 kuna za usluge tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta po ugovoru

• Materijalni rashodi financirani  od pomoći planirani u iznosu od 180.000,00 kuna za horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju

4. Za održavanje oborinske odvodnje planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za usluge održavanja oborinske odvodnje

5. Za održavanje javne rasvjete planirano je 990.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 350.000,00 kuna i rashodi za usluge 640.000,00 kuna 

6. Za održavanje groblja planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za usluge održavanja groblja po ugovoru

7. Za financiranje hitnih intervencija planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

8. Za održavanje izvorišta Stinjevac i Butina planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za usluge održavanja izvorišta Stinjevac i Butina

9. Za prigodno ukrašavanje naselja planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

10. Za sufinanciranje nabave komunalne opreme planirano je 430.000,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 360.000,00 kuna nabave komunalne opreme 

• Rashodi za nabavu dugotrajne materijalne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 70.000,00 kuna za nabavu spremnika za poljoprivredni otpad

11.  Za sanaciju poljskih puteva planirano je 200.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 100.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz županijskog proračuna

12. Za tekuće održavanje kolodvora planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za usluge tekućeg  investicijskog održavanja kolodvora – po ugovoru

13. Za sanaciju divljih odlagališta planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

14. Za održavanje sportske dvorane planirano je 300.000,00 kuna,  od toga održavanje sportske dvorane – po ugovoru 250.000,00 kuna i sufinanciranje opremanja teretane 50.000,00 kuna

15. Za održavanje objekata komunalne infrastrukture planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka  za financiranje opremanja gradske mrtvačnice


IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 20.962.500,00 KUNA


Program 1004 Izgradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 20.962.500,00 kuna

1. Za izgradnju i rekonstrukciju gradskih ulica planirano j 360.000,0 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga uređenje vidikovca Vrgorac – projektna dokumentacija 20.000,00 kuna, uređenje spoja Ulice hrvatskih iseljenika i Vukovarske ulice 20.000,00 kuna, uređenje Trga branitelja 50.000,00 kuna, uređenje Ulice A.G.Matoša – projektna dokumentacija 50.000,00 kuna, rekonstrukcija gradske fontane 70.000,00 kuna , uređenje nogostupa u Zagrebačkoj ulici 50.000,00 kuna, uređenje spoja Domobranske ulice i ulice Tina Ujevića 50.000,00 kuna i uređenje spoja Ulice hrvatskih iseljenika i Domobranske ulice

2. Za rekonstrukciju vodoopskrbe planirano je 296.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i kapitalne pomoći iz županijskog proračuna, od toga koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava Vrgorac – izrada dokumentacije 200.000,00 kuna i sufinanciranje povezivanja podsustava Dragljane i Zavojane u postojeći sustav 96.000,00 kuna

3.  Za izgradnju sustava za odvodnju oborinskih i fekalnih voda u gradskom središtu planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za uređenje i opremanje Gospodarske zone „Ravča“ planirano je 594.000,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 164.000,00 kuna za kapitalne pomoći

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za građevinske objekte

• Ostali rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za kapitalne pomoći

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 180.000,00 kuna

5. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

6. Za sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada „Ajdanovac“ planirano je 400.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 300.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za izradu projektne dokumentacije za sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada „Ajdanovac“

7. Za izgradnju prijamnih kapela po Mjesnim odborima planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga uređenje okoliša oko prijamne kapele u Podprologu 80.000,00 kuna i uređenje prijamne kapele u Dugim Njivama 50.000,00 kuna

8. Za izgradnju igrališta planirano je 580.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 330.000,00 kuna i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 250.000,00 kuna

9. Za izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 100.000,00 kuna, financirano od općih prihoda i primitaka za izgradnju reciklažnog dvorišta-projektna dokumentacija

10. Za rekonstrukciju sportske dvorane planirano je 9.000.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za energetsku obnovu sportske dvorane

11. Za rekonstrukciju višenamjenske dvorane planirano je 50.000,0 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

12. Za sufinanciranje dugova Komunalnom d.o.o. za vodoopskrbu planirano je 300.000,00 kuna financirano  od općih prihoda i primitaka i kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

13. Za rekonstrukciju poslovnih prostora u vlasništvu Grada planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene

14. Za izgradnju ulaza u gradsko naselje “Pčelinjak“ planirano je 1.270.000,00 kuna, od toga: 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 270.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  financirani od pomoći planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna za građevinske objekte

15. Za uređenje Ulice Hrvatskih velikana planirano je 1.350.000,00, od toga 750.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 600.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz državnog proračuna

16. Za projekt poticanja stanogradnje planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za otkup zemljišta za zgradu POS-a 350.000,00 kuna i idejno rješenje za zgradu POS-a 50.000,00 kuna

17. Za nabavu montaže svlačionice i sanitarnog čvora za BK “Umčani“ planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

18. Za izgradnju nogostupa u Umčanima planirano je 450.000,00 kuna, od toga 225.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 225.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz državnog proračuna

19. Za rekonstrukciju zgrade Restoran “Tin Ujević“ planirano je 1.650.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

20. Za sanaciju spomenika kulture planirano je 3.390.000,00 kuna, od toga 210.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 3.180.000,00 kuna financirano od pomoći za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

21. Za adrenalinski park Paklina planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za idejno rješenje adrenalinskog parka Paklina

22. Za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda planirano je 30.000,00 kuna financirano od popćih prihoda i primitaka za sufinanciranje projekta izrade projektne dokumentacije za spajanje sustava odvodnje otpadnih voda Dusina s pročistačem

23. Za financiranje projekata iz natječaja za financiranje MO planirano je 217.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


ODGOJ I OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD  7.165.000,000,00 KUNA


Program 1005 Odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 7.165.000,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – Dječji vrtić „Pčelica“ planirano je 5.915.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 3.270.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 2.800.000,00 kuna i doprinosi na plaće 470.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 95.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 75.000,00 kuna i rashodi za usluge 20.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za nabavu nefinancijske imovine

• Rashodi za zaposlene financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za ostale rashode za zaposlene

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 960.000,00 kuna, of toga naknade troškova zaposlenima 50.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju u Dječjem vrtiću “Pčelica“ 580.000,00 kuna, rashodi za usluge u Dječjem vrtiću “Pčelica“ 300.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 10.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – DV “Pčelica“ planirani u iznosu od 1.210.000,00 kuna

2. Za sufinanciranje programa Osnovne škole planirano je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga sufinanciranje programa OŠ 35.000,00 kuna i sufinanciranje Erasmusa 10.000,00 kuna

3. Za sufinanciranje programa srednjoškolskog obrazovanja planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za financiranje projekta dvosmjenskog rada Dječjeg vrtića "Pčelica" planirano je 1.175.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 910.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 780.000,00 kuna i doprinosi na plaće 130.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 265.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 35.000,00 kuna, materijalni rashodi za financiranje projekta 10.000,00 kuna i rashodi za usluge provođenja projekata 220.000,00 kuna


KULTURA I UMJETNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 1.638.500,00 KUNA


Program 1006 Kultura i umjetnost planirano u iznosu od 1.638.000,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika –planirano je 895.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:


• Gradska knjižnica planirano u iznosu od 274.500,00 kuna

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 181.000,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 155.000,00 kuna i doprinosi na plaće 26.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 59.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 24.500,00 kuna i financiranje kulturnog događaja „Mjesec knjige“ 35.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 34.000,00 kuna. od toga nabava nefinancijske imovine –Gradska knjižnica 10.000,00 kuna i knjige,umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 24.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani iz vlastitih prihoda planirani u iznosu od 1.500,00 kuna za rashode za materijal i energiju

• Gradska glazba „Ljudevit Bačić 1937“ planirano u iznosu od 84.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 64.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 14.000,00 kuna i financiranje naknade voditeljima 50.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za nabavu nefinancijske imovine

• Za Centar za kulturu i baštinu planirano je 535.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene 200.000,00 kuna, od toga plaće za zaposlene 170.000,00 kuna i doprinosi na plaće 30.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 188.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 27.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 96.000,00 kuna, prostorno povijesna studija Gradskog parka 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.500,00 kuna za usluge platnog prometa

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 40.000,00 kuna , od toga: izložbeni eksponati zbirke 20.000,00 kuna i nabava nefinancijske imovine 20.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani iz vlastitih prihoda planirani u iznosu od 4.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

• Materijalni rashodi financirani od tekuće pomoći iz županijskog proračuna planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za prostorno povijesna studija Gradskog parka

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od kapitalne pomoći iz državnog proračuna planirani u iznosu od 80.000,00 kuna

2. Za kulturna zbivanja u značajne nadnevke planirano je 703.000,00 kuna, od toga:

• Sufinanciranje obilježavanja početka berbe grožđa planirano u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 300.000,00 kuna, od toga Dani pršuta i vina 180.000,00 kuna, obilježavanje blagdana Velike Gospe 10.000,00 kuna, Biklijada 30.000,00 kuna, Božićni grad 50.000,00 kuna i Vrgorac u Zagrebu 30.000,00 kuna

3. Za Centar za kulturu i baštinu planirano je 373.000,00 kuna, od toga 218.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja i 155.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za financiranje rada Glazbene škole planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

5. Za financiranje projekata iz natječaja za financiranje MO planirano je 20.000,00 kuna za MO –Veliki Prolog – proslava blagdana Velike Gospe


SPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 475.000,00 KUNA


Program 1007 sport planirano u iznosu od 475.000,00 kuna

1. Za financiranje rada Doma športova planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za financiranje rada zajednice sportskih udruga planirano je 420.000,00 kuna  finacnirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za financiranje memorijala „Davor Jović“ planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


UDRUGE GRAĐANA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.565.000,00 KUNA


Program 1008 Udruge građana planirano u iznosu od 1.565.000,00 kuna

1. Za financiranje DVD-a planirano je 650.000,00 kuna finacnirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za financiranje HCK – gradskog društva Vrgorac planirano je 190.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za financiranje turističke zajednice i razvoja turizma planirano je 115.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za financiranje humanitarnih organizacija i udruga planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

5. Za financiranje ostalih organizacija i udruga planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

6. Za financiranje rada lovačkih udruga planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

7. Za financiranje vjerskih zajednica planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

8. Za financiranje udruga proizašlih iz Domovinskog rata planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

9. Za izradu projektne dokumentacije za Vatrogasni dom planirano je 300.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte


SOCIJALNA SKRB PLANIRANO U IZNOSU OD 2.720.000,00 KUNA


Program 1009 Socijalna skrb planirano u iznosu od 2.700.000,00 kuna

1. Pravo na besplatnu učeničku marendu u OŠ planirano je u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Pravo na podmirenje troškova stanovanja planirano je u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Pravo na podmirenje pogrebnih troškova planirano je u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za jednokratne novčane pomoći planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

5. Za pomoć invalidima i hendikepiranim osobama planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

6. Sredstva za ogrijev socijalno ugroženim osobama planirana u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz županijskog proračuna

7. Sufinanciranje nabave opreme za novorođenčad planirano u iznosu od 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za novčanu potporu kao dar novorođenoj djeci

8. Sufinanciranje prijevoza učenika planirao je u iznosu od 90.000,00 kuna, od toga 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 30.000,0 kuna financirano od tekuće pomoći iz županijskog proračuna

9. Za financiranje programa javnih radova – program zapošljavanja planirano je 400.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći HZZ-a za program javnih radova, od toga:

• Financiranje programa javnih radova – Bruto plaća 345.000,00 kuna

• Financiranje programa javnih  radova – Dop. poslodavca 55.000,00 kuna

10. Za prijevoz pitke vode planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

11. Pravo na podmirenje troškova boravka djeteta u Dječjem vrtiću planirano u iznosu od 75.000,00 kuna

12. Za financiranje aktivnosti „Grad prijatelj djece“ planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

13. Za Projekt „Znanjem za Vrgorac“ planirano je 300.000,00 kuna, od toga:

• Stipendije studentima 200.000,00 kuna, sufinanciranje nabave školske opreme za učenike OŠ 60.000,00 kuna, nagrade učenicima i mentorima za vrhunske rezultate na drž. natjecanjima 20.000,00 kuna i nagrade za diplomske i doktorske radove 20.000,00 kuna

14. Za financiranje programa zapošljavanja žena „Zaželi“ planirano je 955.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 700.000,00 kuna, o toga bruto plaće 600.000,00 kuna i doprinosi poslodavca 100.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 155.000,00 kuna, od toga rashodi za zaposlene 70.000,00 kuna, materijalni rashodi 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 75.000,00 kuna

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 100.000,00 kuna za higijenske potrepštine

15. Za sufinanciranje troškova postupka medicinski potpomognute oplodnje planirano je 30.000,00 kuna  financirano od općih prihoda 

Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Grada Vrgorca za 2020. godinu.
  PREUZMI:

 2. Proračun Grada Vrgorca za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu - opći dio
  PREUZMI:

 3. Proračun Grada Vrgorca za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu - posebni dio
  PREUZMI:

 4. Proračun Grada Vrgorca za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 5. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrgorca za 2019.
  PREUZMI:

 6. Financijski izvještaj za razdoblje 1. siječanj 2020. do 30. lipanj 2020.
  PREUZMI:

 7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu
  PREUZMI:

 8. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vrgorca za 2020. godinu
  PREUZMI:

 9. Financijski izvještaji Proračuna Grada Vrgorca za 2020. godinu - razina 22
  PREUZMI:

 10. Financijski izvještaji Proračuna Grada Vrgorca za 2020. godinu - razina 23
  PREUZMI:

 11. Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
  PREUZMI:

Više