Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Vrgorac

  Kontakt podaci
  Grad Vrgorac
  Tina Ujevića 8, 21276 Vrgorac
  OIB: 81573770233
  021 674-031
  grad@vrgorac.hr

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2021. godinu. Zbog što veće transparentnosti i bolje komunikacije s građanima nastavljamo s projektom koji  omogućuje bolji uvid u ono što radimo i za što se zalažemo, a koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.vrgorac.hr.

Brojnim i opsežnim komunalnim projektima na području cijeloga Grada želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših građana. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte. 

U 2021. godini nastavljamo s održavanjem nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, javnih i zelenih površina, parkova, groblja, održavanjem izvorišta Stinjevac i Butina, sanacijom poljskih puteva i divljih odlagališta, uređenjem gradskih ulica te izgradnjom nogostupa. 

Želimo ulagati u očuvanje okoliša našega Grada, stoga nastavljamo s projektom sanacije i zatvaranja odlagališta otpada “Ajdanovac“ te nabavom spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i spremnika za miješani otpad.

Neki od većih projekata koje planiramo realizirati tijekom 2021. godine su rekonstrukcija rodne kuće Tina Ujevića, izgradnja dječjih igrališta u Dusini i Milišićima, sanacija Muminove kule te uređenje i opremanje Gospodarske zone Ravča.

Kao i do sada ulažemo u razvoj poljoprivrede i gospodarstva kroz različite i sve brojnije oblike poticanja razvoja.

Obrazovanje djece i mladih najisplativije je ulaganje u našu budućnosti, s toga smo dio sredstava izdvojili smo za stipendiranje studenata, sufinanciranje programa osnovne i srednje škole i programa ERASMUS, najvećeg programa Europske unije za obrazovanje koji je usmjeren jačanju znanja i vještina europskih građana. Učenicima sufinanciramo prijevoz i nabavu školske opreme. Želimo potaknuti mlade ljude na što veće zalaganje i uspjeh u daljnjem obrazovanju. 

Nastavljamo i s programom “Zaželi” kroz koji se omogućuje zapošljavanje žena koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada te pomoć i podrška starijim osobama koji su sami ili nemoćni. 

Podizanje kvalitete života naših stanovnika prioritet je i u 2021. godini. Želim da naš Grad bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece i privući nove stanovnike. Stoga smo u proračunu za 2021. godinu osigurali sredstva za isplatu pomoći roditeljima prilikom rođenja djeteta te sufinanciranje cijene vrtića.

Za prvo i drugo dijete isplaćujemo pomoć u iznosu od 3.500,00 kuna, a za treće i svako sljedeće 5.000,00 kuna. 

Svi građani zaslužuju dostojanstven život, stoga socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima dodjeljujemo jednokratnu novčanu pomoć za ogrjev, sufinanciramo troškove stanovanja i pogrebne troškove, a umirovljenicima su osigurane božićnica.

Dio novca izdvojili smo i za manifestacije Grada Vrgorca, kao što su pučka fešta Biklijada, s Tinom u Vrgorcu, Dani pršuta i vina, Tinovo kulturno ljeto i druge. 

Iznimno nam je bitno očuvanje tradicije i kulture našega Grada, s toga financiramo Udruge koje nas predstavljaju i njeguju naše običaje i kulturu, kao i sve ostale Udruge i sportske klubove.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši gradski novac. Pozivam sve stanovnike Grada Vrgorca da zajedno s nama radite na boljitku našeg Grada kako bi postao što transparentniji, uspješniji i otvoreniji.


Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 30.11.2020. kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Gradskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan proračun za 2021. godinu.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Grada Vrgorca za 2021. godinu možete pronaći OVDJE.


Vaš gradonačelnik!

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Vrgorca za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Vrgorca za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Vrgorca koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Vrgorca kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Prijedlog Proračuna možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

 

Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


2. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici: 

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Vrgorca su: Dječji vrtić „Pčelica“, Gradska knjižnica, Gradska glazba „Ljudevit Bačić 1937 i Centar za kulturu i baštinu.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna. 


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 34.755.000,00 kn 91,76 %
> Prihodi od poreza 17.245.000,00 kn 45,53 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 11.979.000,00 kn 31,63 %
> Prihodi od imovine 437.500,00 kn 1,16 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 5.033.000,00 kn 13,29 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružen9ih usluga i prihodi od donacija 5.500,00 kn 0,01 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 55.000,00 kn 0,15 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.520.000,00 kn 4,01 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.495.000,00 kn 3,95 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00 kn 0,07 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.100.000,00 kn 2,90 %
Vlastiti izvori - višak/manjak prihoda 500.000,00 kn 1,32 %
UKUPNO 37.875.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružen9ih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Vlastiti izvori - višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi i primici Grada Vrgorca za 2021. godinu planirani su u iznosu od  36.375.000,00 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Grada Vrgorca za 2021. godinu su 34.755.000,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 17.245.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 17.050.000,00 kuna i porezi na imovinu planiran u iznosu 195.000,00 kuna 

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 11.979.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 5.259.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 515.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 6.205.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 437.500,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 22.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 415.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 5.033.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 40.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 1.293.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 3.700.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 5.500,00 kuna 

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 55.000,00 kuna 


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Vrgorca za 2021. godinu planiranih u iznosu od 1.520.000,00 kuna


Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 1.495.000,00 kuna


Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 25.000,00 kuna


Primici od zaduživanja planirani u iznosu od 1.100.000,00 kuna


Vlastiti izvori

Rezultat poslovanja

Višak prihoda 500.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 27.428.500,00 kn 72,42 %
> Rashodi za zaposlene 8.970.000,00 kn 23,68 %
> Materijalni rashodi 12.143.500,00 kn 32,06 %
> Financijski rashodi 195.000,00 kn 0,51 %
> Subvencije 330.000,00 kn 0,87 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.260.000,00 kn 3,33 %
> Ostali rashodi 4.530.000,00 kn 11,96 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.886.500,00 kn 18,18 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.100.000,00 kn 2,90 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.311.500,00 kn 8,74 %
> Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih 20.000,00 kn 0,05 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.455.000,00 kn 6,48 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.160.000,00 kn 8,34 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.160.000,00 kn 8,34 %
Sredstva iz prethodnih godina 400.000,00 kn 1,06 %
UKUPNO 37.875.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Sredstva iz prethodnih godina
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi i izdaci Grada Vrgorca za 2021. godinu planirani su u iznosu od 36.375.500,00 kuna


Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Grada Vrgorca za 2021. godinu planirani su u iznosu od 27.428.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 8.970.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) planirane u iznosu 7.564.500,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 243.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 1.162.500,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 12.143.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 406.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.632.500,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 9.103.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 1.001.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 195.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite 115.000,00 kuna i ostali financijski  rashodi 80.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 330.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 30.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 300.000,00 kuna

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iz proračuna planirane u iznosu od 1.260.000,00 kuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 4.530.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 2.095.000,00 kuna , kapitalne donacije planirane u iznosu od 50.000,00 kuna, izvanredni rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 2.285.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Vrgorca za 2021. godinu planirani u iznosu od 5.786.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.100.000,00 kuna za materijalnu imovinu,

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.311.500,00 kuna, od toga građevinski objekti 2.533.400,00 kuna, postrojenje i oprema 611.100,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 42.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 125.000,00 kuna

3. Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti planirani u iznosu od 20.000,00 kuna 

4. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 2.455.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektimaIzdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirano je u iznosu od 3.160.000,00 kuna, do toga otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija 910.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 2.250.000,00 kuna

 


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


GRADSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 218.000,00 KUNA


Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga Gradskog vijeća 

1. Za redovnu djelatnost Gradskog vijeća planirano je 98.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga Tiskanje „Vjesnika“ – službenog glasnika Grada Vrgorca 3.000,00 kuna i naknade za rad članovima vijeća 90.000,00 kuna i financiranje „Savjeta mladih“ 5.000,00 kuna

2. Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale rashode

3. Za obilježavanje Dana Grada planirano je 85.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za obilježavanje Dana Grada


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 37.657.000,00 KUNA


Program 1001 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirano u iznosu od 6.427.000,00 kuna

1. Financiranje rashoda za zaposlene planirano u iznosu 2.225.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće (bruto) 1.800.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 125.000,00 kuna i doprinosi na plaće 300.000,00 kuna

2. Financiranje redovnih rashoda gradske uprave planirano u iznosu od 2.057.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu 1.502.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 45.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju  202.000,00 kuna, rashodi za usluge 875.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja   380.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 175.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 115.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 60.000,00 kuna

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 50.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od tekuće pomoći iz županijskog proračuna planirani u iznosu od 230.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financiranje rashoda za usluge održavana zgrade Grada Vrgorca i 130.000,00 kuna za naknade za članove GIP-a i članove BO

• Materijalni rashodi financirani od tekuće pomoći iz državnog proračuna planirani u iznosu od 100.000,00 kuna financiranje rashoda za održavanje zgrade Grada Vrgorca

3. Nabava nefinancijske imovine za gradsku upravu planirana je u iznosu od 175.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka, od toga nabava nefinancijske imovine 50.000,00 kuna, izmjene dopune urbanističkih planova 100.000,00 kuna i izrada strategije razvoja Grada Vrgorca 25.000,00 kuna

4. Za subvencije poljoprivrednicima planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za subvencije poljoprivrednicima  sukladno program potpora u poljoprivredi na području Grada Vrgorca

5. Za proračunsku zalihu planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za sredstva proračunske zalihe

6. Za održavanje sustava komunalnog i prometnog redarstva planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

7. Za revitalizaciju autohtonih sorti vinove loze planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

8. Za projekt “Pametni grad Vrgorac“ planirano je 500.000,000 kuna, od toga 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 300.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

9. Za razvoj cikloturizma “Polje Jezero“ planirano je 500.000,00 kuna, od toga 60.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, 195.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz državnog proračuna i 245.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći od gradskih i općinskih proračuna

10. Za projekt “Solar city“ planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za postavljanje solara

11. Za pokriće manjka prihoda i primitaka iz ranijih godina planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za manjak prihoda


Program 1002 Mjesna samouprava planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za osnivanje zemljišne knjige KO Dusina planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za sufinanciranje troškova osnivanja zemljišne knjige KO Dusina


Program 1001 Razvoj gospodarstva Grada Vrgorca planirano u iznosu od 80.000,00 kuna

1. Za razvoj OPG-ova planirano je 80.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade , od toga 50.000,00 kuna marketing oznake “Vrgorac quality“ i 30.000,00 kuna razvoj OPG-ova


Program 1011 Otplata dugoročnog kredita planirano u iznosu od 3.160.000,00 kuna

Za otplatu dugoročnog kredita za izgradnju GZ Ravča planirano je 3.160.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 910.000,00 kuna za otplatu glavnice dugoročnog kredita -Erste banka i 2.250.000,00 kuna za otplatu glavnice beskamatnog zajma državnog proračuna


ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 3.945.000,00 KUNA


Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 3.945.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje nabave komunalne opreme planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

2. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 450.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od komunalne naknade, od toga usluge čišćenja i održavanja javnih površina po ugovoru 350.000,00 kuna i deratizacija i dezinsekcija 100.000,00 kuna

3. Za održavanje zelenih površina i parka planirano je 400.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, od toga usluge održavanja javno – zelenih površina i parka po ugovoru 370.000,00 kuna i projekt “Zeleni Vrgorac“ 30.000,00 kuna

4. Za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 270.000,00 kuna, od toga

• Materijalni rashodi  financirani od prihoda od komunalne naknade planirani su u iznosu od 170.000,00 kuna, od toga usluge tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta po ugovoru 150.000,00 kuna i horizontalna i vertikalna prometna signalizacija 20.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od tekuće pomoći od Hrvatskih cesta planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna za usluge tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta – zimska služba održavanja

5. Za održavanje oborinske odvodnje planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za usluge održavanja oborinske odvodnje

6. Za održavanje javne rasvjete planirano je 1.140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od komunalne naknade, od toga naknada za energetsku uslugu 740.000,00 kuna, održavanje javne rasvjete koja nije obuhvaćena ESCO modelom 50.000,00 kuna i utrošena električna energija za javnu rasvjetu 350.000,00 kuna 

7. Za održavanje groblja planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za usluge održavanja groblja po ugovoru

8. Za financiranje hitnih intervencija planirano je 115.000,00 kuna, od toga 40.00,00 kuna za hitne intervencija financirano od općih prihoda i primitaka i 75.000,00 kuna za financiranje programa za zaštitu životinja financirano od prihoda od komunalne naknade

9. Za održavanje izvorišta Stinjevac i Butina planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za usluge održavanja izvorišta Stinjevac i Butina

10. Za prigodno ukrašavanje naselja planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade

11. Za tekuće održavanje kolodvora planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za usluge tekućeg  investicijskog održavanja kolodvora – po ugovoru

12. Za sanaciju divljih odlagališta planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

13. Za održavanje sportske dvorane planirano je 300.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka

14. Za gospodarenje otpadom planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka  za naknade za smanjenje količine miješanog otpada

15. Za sufinanciranje nabave komunalne opreme planirano je 305.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, od toga sufinanciranje nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 135.000,00 kuna i sufinanciranje nabave spremnika za miješani komunalni otpad 170.000,00 kuna

16. Za sanaciju poljskih puteva planirano je 325.000,00 kuna, od toga 125.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 200.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz županijskog proračuna


IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 8.765.000,00 KUNA


Program 1004 Izgradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 8.765.000,00 kuna

1. Za izgradnju i rekonstrukciju gradskih ulica planirano je 115.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga izgradnja nogostupa u Vukovarskoj ulici 110.000,00 kuna i nadzor nad radovima 5.000,00 kuna

2. Za rekonstrukciju vodoopskrbe planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za rekonstrukciju vodospreme Butina

3. Za uređenje i opremanje Gospodarske zone „Ravča“ planirano je 1.700.000,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi financirani od prihoda od komunalnog doprinosa planirani u iznosu od 850.000,00 kuna za sufinanciranje sustava za povezivanje pročistača GZ Ravča i gradskog pročistača

• Ostali rashodi financirani od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna planirani u iznosu od 850.000,00 kuna, od roga sufinanciranje izgradnje kanalizacijske mreže u GZ Ravča 200.000,00 kuna i sufinanciranje izgradnje sustava za povezivanje pročistača GZ Ravča i gradskog pročistača 650.000,00 kuna

4. Za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta planirano je 105.000,00 kuna financirano od opih prihoda i primitaka, od toga za sanaciju puta u Draževitićima 100.000,00 kuna i za nadzor nad radovima 5.000,00 kuna

5. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 155.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka , od toga 50.000,00 kuna za izgradnju javne rasvjete, 100.000,00 kuna za izgradnju javne rasvjete u Ulici Hrvatskih velikana i 5.000,00 kuna za nadzor nad radovima

6. Za rješavanje imovinsko pravnih odnosa gradske imovine planirano je 1.100.000,00 kuna financirano od primitaka od kreditnog zaduživanja za otkup zemljišta i zgrada u Ulici Hrvatskih velikana

7. Za sanaciju i zatvaranje odlagališta “Ajdanovac“ planirano je 200.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 150.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz državnog proračuna za izradu glavnog projekta za sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada “Ajdanovac“

8. Za izgradnju prijamnih kapela i uređenje groblja po Mjesnim odborima planirano je 200.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene imovine financirani od općih prihoda i  primitaka planirani u iznosu od 35.000,00 kuna, od toga 30.000,00 kuna za izgradnju prijamne kapele u Dugim Njivama i 5.000,00 kuna za uređenje groblja u Umčanima – nadzor nad radovima

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od komunalnog doprinosa planirani u iznosu od 125.000,00 kuna, od toga 80.000,00 kuna za uređenje okoliša oko prijamne kapele u Podprologu, 5.000,00 kuna za nadzor nad radovima i 40.000,00 kuna za uređenje groblja u Umčanima

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za uređenje groblja u Umčanima

9. Za izgradnju igrališta planirano je 980.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i kapitalne pomoći iz državnog proračuna, od toga 440.000,00 kuna za izgradnju dječjeg igrališta u Dusini za potrebe DV-a, 40.000,00 kuna za nadzor nad radovima i 500.000,00 kuna izgradnju dječjeg igrališta u Milošićima

10. Za rekonstrukciju poslovnih prostora u vlasništvu Grada planirano je 310.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od komunalnog doprinosa, do toga 110.000,00 kuna za rekonstrukciju Zadružnog doma u Kozici za “Dom pčelara“, 10.000,00 kuna za nadzor nad radovima, 50.000,00 kuna za uređenje WC-a u sklopu gradske tržnice,  40.000,00 kuna za financiranje rashoda uređenja prostorije za preseljenje Gradske knjižnice i 100.000,00 kuna za projektnu dokumetaciju

11. Za uređenje Ulice Hrvatskih velikana planirano je 440.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i kapitalne pomoći iz državnog proračuna, od toga 425.000,00 kuna za uređenje Ulice Hrvatskih velikana i 15.000,00 kuna za nadzor nad radovima

12. Za izgradnju nogostupa u Umčanima planirano je 415.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći ŽUC-a, od toga 400.000,00 kuna za izgradnju nogostupa i 15.000,00 kuna za nadzor nad radovima

13. Za unutarnje uređenje sportske dvorane planirano je 50.000,0 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za sufinanciranje uvođenja video nadzora

14. Za financiranje projekata iz natječaja za financiranje MO planirano je 280.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa, od toga 21.000,00 kuna za MO Umčani – sanacija nerazvrstanih cesta u MO, 4.000,00 kuna za MO Vina – uređenje prostora MO, 20.500,00 kuna za MO Dragljane i MO Vlaka – sanacijski radovi na zgradi MO Dragljane, 29.500,00 kuna za MO Milošići – izgradnja dječjeg igrališta, 21.000,00 kuna za MO Podprolog – izgradnja dječjeg igrališta i javne igraonice, 28.000,00 kuna za MO Orah – izgradnja dječjeg igrališta, 30.000,00 kuna za MO Ravča – javna igraonica, 29.000,00 kuna za MO Prapatnice – izgradnja i uređenje boćališta, 21.400,00 kuna za MO Žlibina –dječje igralište i javna igraonica, 29.500,00 kuna za MO Vrgorac – izgradnja dječjeg igrališta, 30.000,00 kuna za MO Zavojane i MO Majići  izgradnja dječjeg igrališta i rekonstrukciju sportskog igrališta i 16.100,00 kuna za MO Višnjica – nabava komunalne opreme – freza za snijeg

15. Za izgradnju višenamjenske prostorije u MO Kotezi planrano je 125.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od komunalnog doprinosa, od toga 25.000,00 kuna za nadzor nad radovima i 100.000,00 kuna za izgradnju višenamjenske prostoije MO Kotezi

16. Za kuću dalmatinskog pršuta i vina planirano je 670.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, kapitalne pomoći iz županijskog proračuna i kapitalne pomoći iz državnog proračuna, od toga sanacija Muminove kule 580.000,00 kuna, postav kuće pršuta i vina 70.000,00 kuna i  nadzor nad radovima 20.000,00 kuna

17. Za rekonstrukciju kuće Tina Ujevića planirano je 1.570.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, kapitalne pomoći iz županijskog proračuna i kapitalne pomoći iz državnog proračuna, od toga 1.500.000,00 kuna za rekonstrukciju rodne kuće Tina Ujevića i 70.000,00 kuna za nadzor nad radovima

18. Za obnovu informativnih ploča planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa

19. Za uređenje odjeljenja DV “Pčelica“ u gradskom parku planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa


ODGOJ I OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 8.412.000,00 KUNA


Program 1005 Odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 8.412.000,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – Dječji vrtić „Pčelica“ planirano je 5.916.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 3.100.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 2.610.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene DV Pčelica 60.000,00 kuna i doprinosi na plaće 430.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 226.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna, sufinanciranje nabave higijenskih potrepština u Dječjem vrtiću Pčelica za jaslične skupine 40.000,00 kuna, rashodi za usluge u Dječjem vrtiću Pčelica 70.000,00 kuna i naknade za zapošljavanje invalida DV Pčelica 16.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za nabavu nefinancijske imovine

• Rashodi za zaposlene financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za ostale rashode za zaposlene

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 1.075.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 55.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju u Dječjem vrtiću “Pčelica“ 750.000,00 kuna, rashodi za usluge u Dječjem vrtiću “Pčelica“ 255.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 10.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani u iznosu od 220.000,00 kuna za nabavu nefinancijske imovine – opremanje kuhinje Dječjeg vrtića Pčelica

• Materijalni rashodi financirani od kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – DV “Pčelica“ planirani u iznosu od 1.210.000,00 kuna za unutarnje uređene Dječjeg vrtića Pčelica

• Materijalni rashodi financirani od tekuće pomoći iz državnog proračuna dv Pčelica planirani u iznosu od 10.000,0 kuna za sufinanciranje nabave higijeničarskih potrepština u Dječjem vrtiću Pčelica za jasličke skupine

2. Za sufinanciranje programa Osnovne škole planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga sufinanciranje programa OŠ 30.000,00 kuna i sufinanciranje Erasmusa 10.000,00 kuna

3. Za sufinanciranje programa srednjoškolskog obrazovanja planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za financiranje projekta dvosmjenskog rada Dječjeg vrtića "Pčelica" planirano je 905.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 65.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 55.000,00 kuna i doprinosi na plaće 10.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 840.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 35.000,00 kuna, materijalni rashodi za financiranje projekta 5.000,00 kuna, rashodi za usluge provođenja projekata 800.000,00 kuna

5. Za projekt “Debatom protiv vršnjačkog nasilja“ planirano je 141.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i tekuće pomoći iz državnog proračuna, od toga 44.000,00 kuna za izdatke za službena putovanja za provođenje projekta, 2.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju za provođenje projekta, 56.000,00 kuna za rashode za usluge provođenja projekta, 24.500,00 kuna za plaće (bruto), 4.500,00 kuna za doprinose na plaće i 10.000,00 kuna za uredsku opremu za provođenje projekta

6. Za financiranje projekta dvosmjenskog rada DV “Pčelica“ II. faza planirano je 1.390.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava od toga 1.020.000,00 kuna za plaće (bruto), 35.000,00 kuna za ostale rashode za zaposlene, 175.000,00 kuna za doprinose na plaće, 10.000,00 kuna za materijalne rashode za financiranje projekta i 150.000,00 kuna za didaktičku opremu


KULTURA I UMJETNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 1.429.000,00 KUNA


Program 1006 Kultura i umjetnost planirano u iznosu od 1.429.000,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika –planirano je 894.500,00 financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Gradska knjižnica planirano u iznosu od 289.500,00 kuna

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 184.000,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 155.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 kuna i doprinosi na plaće 26.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 82.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 27.000,00 kuna, rashodi za usluge 20.000,00 kuna i financiranje kulturnog događaja „Mjesec knjige“ 35.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.500,00 kuna za bankarske usluge – gradska knjižnica

• Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 20.000,00 kuna, od toga nabava nefinancijske imovine 10.000,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 10.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani iz vlastitih prihoda gradske knjižnice planirani u iznosu od 1.500,00 kuna za rashode za materijal i energiju

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od kapitalne pomoći iz državnog proračuna – gradska knjižnica planirani su u iznosu od 12.000,0 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

• Materijalni rashodi financirani od tekuće pomoći iz državnog proračuna – gradska knjižnica planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna za rashode za usluge u Gradskoj knjižnici

• Gradska glazba „Ljudevit Bačić 1937“ planirano je u iznosu od 85.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 64.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 14.000,00 kuna i financiranje naknade voditeljima 50.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.500,00 kuna za bankarske usluge – gradska glazba

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za nabavu nefinancijske imovine

• Za Centar za kulturu i baštinu planirano je 417.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene 227.000,00 kuna, od toga plaće za zaposlene 190.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 kuna i doprinosi na plaće 32.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 145.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 35.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 50.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna i promicanje i očuvanje folklora – narodnih plesova i običaja 20.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za usluge platnog prometa

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 40.000,00 kuna , od toga: izložbeni eksponati zbirke 20.000,00 kuna i nabava nefinancijske imovine 20.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani iz vlastitih prihoda planirani u iznosu od 4.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

• Materijalni rashodi financirani od kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Centar za kulturu i baštinu planirani u iznosu od 75.000,00 kuna za nabavu nefinancijske imovine – Centar za kulturu i baštinu

2. Za financiranje rada glazbene škole planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za kulturna zbivanja u značajne nadnevke planirano je 515.000,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 180.000,00 kuna, od toga Dani pršuta i vina 100.000,00 kuna, obilježavanje blagdana Velike Gospe 20.000,00 kuna i Božićni grad 50.000,00 kuna 

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 245.000,00 kuna, od toga manifestacija Tinovo kulturno ljeto i manifestacija “ S Tinom u Vrgorcu“ 80.00,00 kuna, monografija o kiparu Anti Galiću – “U dosluhu s prirodom“ 20.000,00 kuna, izrada vizualnog identiteta i interpretacijskog centa “Tin Ujević“ 35.000,0 kuna, tragom tradicije pučke arhitekture – Veliki Godinj 5.000,00 kuna, pučke fešte 20.000,00 kuna, predstave, radionice, predavanja i izložbe 40.000,00 kuna, obilježavanje obljetnice smrti Tina Ujevića 20.000,00 kuna, festival pustolova Mate Svjetski 15.000,00 kuna i Noć muzeja 10.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od tekuće pomoći iz županijskog proračuna planirani u iznosu od 70.000,00 kuna za manifestaciju Tinovo kulturno ljeto i manifestacija “ S Tinom u Vrgorcu“

• Materijalni rashodi financirani od tekuće pomoći iz državnog proračuna planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, od toga manifestacija Tinovo kulturno ljeto i manifestacija “S Tinom u Vrgorcu“ 10.000,00 kuna i festival pustolova Mate Svjetski


SPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 435.000,00 KUNA


Program 1007 sport planirano u iznosu od 435.000,00 kuna

1. Za financiranje rada Doma športova planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za financiranje rada zajednice sportskih udruga planirano je 400.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za financiranje memorijala „Davor Jović“ planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


UDRUGE GRAĐANA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.310.000,00 KUNA


Program 1008 Udruge građana planirano u iznosu od 1.310.000,00 kuna

1. Za financiranje DVD-a planirano je 700.000,00 kuna , od toga financiranje rada DVD-a 660.000,00 kuna i pojačane mjere zaštite od požara – sezonski vatrogasci 40.000,00 kuna

2. Za financiranje HCK – gradskog društva Vrgorac planirano je 225.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za financiranje rada udruga proizašlih iz domovinskog rata planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za financiranje turističke zajednice i razvoja turizma planirano je 115.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

5. Za financiranje humanitarnih organizacija i udruga planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

6. Za financiranje ostalih organizacija i udruga planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

7. Za financiranje rada lovačkih udruga planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

8. Za financiranje vjerskih zajednica planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


SOCIJALNA SKRB PLANIRANO U IZNOSU OD 3.593.500,00 KUNA


Program 1009 Socijalna skrb planirano u iznosu od 3.593.500,00 kuna

1. Financiranje božićnica za umirovljenike planirano je u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Pravo na besplatnu učeničku marendu u OŠ planirano je u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Pravo na podmirenje troškova stanovanja planirano je u iznosu od 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Pravo na podmirenje pogrebnih troškova planirano je u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

5. Za jednokratne novčane pomoći planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

6. Za pomoć invalidima i hendikepiranim osobama planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

7. Sredstva za ogrijev socijalno ugroženim osobama planirana u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz županijskog proračuna

8. Sufinanciranje nabave opreme za novorođenčad planirano u iznosu od 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za novčanu potporu kao dar novorođenoj djeci

9. Sufinanciranje prijevoza učenika planirano je u iznosu od 70.000,00 kuna, od toga 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 30.000,0 kuna financirano od tekuće pomoći iz županijskog proračuna

10. Za financiranje programa javnih radova – program zapošljavanja planirano je 153.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za program javnih radova, od toga:

• Financiranje programa javnih radova – Bruto plaća 125.000,00 kuna

• Financiranje programa javnih  radova – Dop. poslodavca 20.000,00 kuna

• Financiranje programa javnih radova – troškovi prijevoza 8.500,00 kuna

11. Za prijevoz pitke vode planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

12. Pravo na podmirenje troškova boravka djeteta u Dječjem vrtiću planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

13. Za financiranje aktivnosti „Grad prijatelj djece“ planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

14. Za Projekt „Znanjem za Vrgorac“ planirano je 300.000,00 kuna, od toga:

• Stipendije studentima 200.000,00 kuna, sufinanciranje nabave školske opreme za učenike OŠ 60.000,00 kuna, nagrade učenicima i mentorima za vrhunske rezultate na drž. natjecanjima 20.000,00 kuna i nagrade za diplomske i doktorske radove 20.000,00 kuna

15. Za financiranje programa zapošljavanja žena „Zaželi“ II. faza planirano je 2.180.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.750.000,00 kuna, od toga bruto plaće 1.585.000,00 kuna i doprinosi poslodavca 165.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 420.000,00 kuna, od toga prijevozni troškovi 180.000,00 kuna, higijenske potrepštine za korisnike programa “Zaželi“ II faza 125.000,00 kuna i rashodi za usluge vođenja projekta “Zaželi“ II faza 115.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za opremu za provođenje projekta “Zaželi“ II faza

 

Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Plan Proračuna Grada Vrgorca za 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Grada Vrgorca za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun Grada Vrgorca za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu - Opći dio
  PREUZMI:

 4. Proračun Grada Vrgorca za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu - Posebni dio
  PREUZMI:

 5. Odlukao izvršavanju Proračuna Grada Vrgorca za 2021. godinu
  PREUZMI:

 6. Obrazloženje uz Proračun Grada Vrgorca za razdoblje 2021-2023.
  PREUZMI:

 7. Financijski izvještaji Proračuna Grada Vrgorca za 2020. godinu - razina 23
  PREUZMI:

 8. Financijski izvještaji Proračuna Grada Vrgorca za 2020. godinu - razina 22
  PREUZMI:

 9. Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
  PREUZMI:

 10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrgorca za 2020. godinu - kompletno
  PREUZMI:

 11. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrgorca za 2020. godinu
  PREUZMI:

 12. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vrgorca za 2021. godinu
  PREUZMI:

 13. Bilješke uz financijski izvještaj Grada Vrgorca za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021. – razina 23
  PREUZMI:

 14. Bilješke uz financijski izvještaj Grada Vrgorca za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine - razina 22
  PREUZMI:

 15. Financijski izvještaj Grada Vrgorca za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021. - razina 22
  PREUZMI:

Više