Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Vrgorac

  Kontakt podaci
  Grad Vrgorac
  Tina Ujevića 8, 21276 Vrgorac
  OIB: 81573770233
  021 674-031
  grad@vrgorac.hr

Poštovani građani,


predstavljamo Vam Vodič za građane za 2022. godinu. Zbog što veće transparentnosti i bolje komunikacije s građanima nastavljamo s projektom koji  omogućuje bolji uvid u ono što radimo i za što se zalažemo, a koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.vrgorac.hr.


Planiramo ostvariti viši društveni standard, razvijenu poljoprivredu i turizam, povećati zaposlenost, razgranati sport i rekreaciju, očuvati tradiciju i kulturno povijesno nasljeđe, očuvati i zaštiti prirodnu baštinu, kao i sve ostalo što će osigurati kvalitetu života i rada u svim sektorima življenja.

Kada govorimo o projektima komunalne infrastrukture koja je u svim mjestima od velikog značaja za kvalitetniji život građana, ističemo kako i u 2022.godini nastavljamo s održavanjem nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, javnih i zelenih površina, parkova, groblja, održavanjem izvorišta Stinjevac i Butina, sanacijom poljskih puteva i divljih odlagališta. 

Želimo ulagati u očuvanje okoliša našega Grada, stoga nastavljamo s projektom sanacije i zatvaranja odlagališta otpada “Ajdanovac“. Neki od većih projekata koje planiramo realizirati su rekonstrukcija rodne kuće Tina Ujevića, izgradnja Centra za posjetitelje u obliku "Kuće Dalmatinskog pršuta i vina", rekonstrukcija vodoopskrbe, izgradnja gradskih ulica, izgradnja dječjih igrališta, izgradnja oborinske odvodnje, sanacija Muminove kule te uređenje i opremanje Gospodarske zone Ravča.

Ulažemo u razvoj poljoprivrede i gospodarstva kroz različite i sve brojnije oblike poticanja razvoja. Nastavit ćemo razvijati našu oznaku kvalitete, nastaviti ćemo s klonskom selekcijom autohtonih sorti vinove loze i preko našeg Poduzetničkog centra institucionalno pomagati svim OPG-ovima.

Bez ulaganja u mlade grad nema perspektivu stoga smo dio sredstava izdvojili  za stipendiranje studenata, sufinanciranje programa osnovne i srednje škole, učenicima sufinanciramo prijevoz i nabavu školske opreme. Želimo potaknuti mlade ljude na što veće zalaganje kao i nagraditi njihov trud. 

U Proračunu za 2022. godinu osigurali sredstva za isplatu pomoći roditeljima prilikom rođenja djeteta te sufinanciranje cijene vrtića.Za prvo i drugo dijete isplaćujemo pomoć u iznosu od 3.500,00 kuna, a za treće 5.000 kuna a za četvrto i svako sljedeće 15.000,00 kuna. 

Temelj našeg rada su obitelj, mladi i djeca, stoga planiramo gradnju zgrade za mlade po modelu POS-a s 12 stanova. Demografskim mjerama želimo zadržali mlade i pokrenuti poticanje gospodarstva.

Osigurana su sredstva i za zaštitu najugroženijih mještana kojima je potrebna naša pomoć kako bismo im pružili neke od osnovnih stvari potrebne za život., stoga socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima dodjeljujemo jednokratnu novčanu pomoć za ogrjev, sufinanciramo troškove stanovanja i pogrebne troškove, a umirovljenicima božićnice.

Očuvanje tradicije i kulture našega Grada od velike nam je važnosti, pa smo i ove godine značajna sredstva izdvojili za različita kulturna i sportska događanja te rad civilnih udruga koje svojim programima zadovoljavaju javne potrebe od interesa za grad Vrgorac te promiču njegov položaj i ugled.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši gradski novac. Pozivam sve stanovnike Grada Vrgorca da zajedno s nama radite na boljitku našeg Grada kako bi postao što transparentniji, uspješniji i otvoreniji.


Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 12.12.2021. kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Gradskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan proračun za 2022. godinu.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Grada Vrgorca za 2022. godinu možete pronaći OVDJE.


Vaš gradonačelnik!

 

Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Vrgorca za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Vrgorca za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Vrgorca koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Vrgorca kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Prijedlog Proračuna možete pronaći ovdje.Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

 

Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici: 

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Vrgorca su: Dječji vrtić „Pčelica“, Gradska knjižnica, Gradska glazba „Ljudevit Bačić 1937“ i Centar za kulturu i baštinu.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik Grada Vrgorca odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 40.062.000,00 kn 93,20 %
> Prihodi od poreza 16.930.000,00 kn 39,38 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 17.655.000,00 kn 41,07 %
> Prihodi od imovine 437.500,00 kn 1,02 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 4.979.000,00 kn 11,58 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 5.500,00 kn 0,01 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 55.000,00 kn 0,13 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.025.000,00 kn 4,71 %
Rezultat poslovanja 900.000,00 kn 2,09 %
UKUPNO 42.987.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rezultat poslovanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi i primici Grada Vrgorca za 2022. godinu planirani su u iznosu od  42.987.000,00 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Grada Vrgorca za 2022. godinu su 40.062.000,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 16.930.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 16.700.000,00 kuna i porezi na imovinu planiran u iznosu 230.000,00 kuna 

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 17.655.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 15.142.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 383.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 2.130.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 437.500,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 22.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 415.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 4.979.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 50.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 1.429.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 3.500.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 5.500,00 kuna 

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 55.000,00 kuna. 


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Vrgorca za 2022. godinu planiranih u iznosu od 2.025.000,00 kuna

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 2.000.000,00 kuna

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 25.000,00 kuna


Rezultat poslovanja

Višak prihoda 900.000,00 kuna
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 26.780.000,00 kn 62,30 %
> Rashodi za zaposlene 7.439.000,00 kn 17,31 %
> Materijalni rashodi 9.231.500,00 kn 21,48 %
> Financijski rashodi 158.500,00 kn 0,37 %
> Subvencije 490.000,00 kn 1,14 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iz proračuna 1.220.000,00 kn 2,84 %
> Ostali rashodi 8.241.000,00 kn 19,17 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.407.000,00 kn 31,19 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.400.000,00 kn 5,58 %
Rezultat poslovanja-pokriće manjka iz ranijih godina 400.000,00 kn 0,93 %
UKUPNO 42.987.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iz proračuna
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Rezultat poslovanja-pokriće manjka iz ranijih godina
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi i izdaci Grada Vrgorca za 2022. godinu planirani su u iznosu od 42.987.000,00 kuna


Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Grada Vrgorca za 2022. godinu planirani su u iznosu od 26.780.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 7.439.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) planirane u iznosu 6.130.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 288.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 1.021.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 9.231.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 174.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.456.500,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 6.445.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 1.156.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 158.500,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite 85.000,00 kuna i ostali financijski  rashodi 73.500,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 490.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 190.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 300.000,00 kuna

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iz proračuna planirane u iznosu od 1.220.000,00 kuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 8.241.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 2.581.000,00 kuna , kapitalne donacije planirane u iznosu od 220.000,00 kuna, izvanredni rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 5.340.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Vrgorca za 2022. godinu planirani u iznosu od 13.407.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.342.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 2.050.000,00 kuna, postrojenje i oprema 160.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 32.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 11.065.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirano je u iznosu od 2.400.000,00 kuna, do toga otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija 1.100.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 1.300.000,00 kuna.

 


GRADSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 253.000,00 KUNA


Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga Gradskog vijeća 

1. Za redovnu djelatnost Gradskog vijeća planirano je 138.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga Tiskanje „Vjesnika“ – službenog glasnika Grada Vrgorca 3.000,00 kuna i naknade za rad članovima vijeća 125.000,00 kuna i financiranje „Savjeta mladih“ 10.000,00 kuna

2. Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za sredstva za rad političkih stranaka

3. Za obilježavanje Dana Grada planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za obilježavanje Dana Grada


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 42.734.000,00 KUNA


Program 1001 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirano u iznosu od 5.730.000,00 kuna

1. Financiranje rashoda za zaposlene planirano u iznosu 2.260.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće (bruto) 1.800.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 70.000,00 kuna, stimulacija za uspješnost u radu 90.000,00 kuna i doprinosi na plaće 300.000,00 kuna

2. Financiranje redovnih rashoda gradske uprave planirano u iznosu od 1.870.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu 1.485.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 70.000,00 kuna, financiranje materijalnih rashoda gradske uprave 190.000,00 kuna, , financiranje rashoda za usluge gradske uprave 500.000,00 kuna, financiranje rashoda besplatnog interneta za građane 40.000,00 kuna, financiranje naknade 1% za naplatu prihoda fiskalnog izravnavanja 85.000,00 kuna, financiranje rashoda za usluge održavanja zgrade Grada Vrgorca 50.000,00 kuna, rashodi za informiranje građana Grada Vrgorca 45.000,00 kuna, tekuće i investicijsko održavanje gradske imovine 200.000,00 kuna, rashodi vezani za rješavanje imovinsko pravnih odnosa gradske imovine 100.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 kuna  i 5.000,00 kuna za nagrade Grada Vrgorca

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 135.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 85.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 50.000,00 kuna

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 200.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od prihoda od komunalne naknade planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna za Vijeće za komunalnu prevenciju i 30.000,00 kuna za zaštitu i spašavanje

3. Nabava nefinancijske imovine za gradsku upravu planirana je u iznosu od 160.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka, od toga nabava nefinancijske imovine 60.000,00 kuna, izmjene dopune urbanističkih planova 75.000,00 kuna i izrada strategije razvoja Grada Vrgorca 25.000,00 kuna

4. Za subvencije poljoprivrednicima planirano je 300.000,00 kuna: od toga 150.000 kuna financirano od općih prihoda i primitaka  i 150.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za subvencije poljoprivrednicima  sukladno program potpora u poljoprivredi na području Grada Vrgorca

5. Za proračunsku zalihu planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za sredstva proračunske zalihe

6. Za održavanje sustava komunalnog i prometnog redarstva planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka,

7. Za financiranje rada HGSS-a planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

8. Za revitalizaciju autohtonih sorti vinove loze planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

9. Za projekt “Pametni grad Vrgorac“ planirano je 400.000,000 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

10. Za razvoj cikloturizma “Polje Jezero“ planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

11. Za projekt “Solar city“ planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za postavljanje solara

12. Za pokriće manjka prihoda i primitaka iz ranijih godina planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za manjak prihoda


Program 1002 Mjesna samouprava planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

Za osnivanje zemljišne knjige KO Dusina planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za sufinanciranje troškova osnivanja zemljišne knjige KO Dusina


Program 1001 Razvoj gospodarstva Grada Vrgorca planirano u iznosu od 190.000,00 kuna

1. Za razvoj OPG-ova planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka , 

2. Za razvoj Grada Vrgorca kroz EU fondove planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za razvoj Grada Vrgorca kroz promidžbu i vidljivost planirano je 60.000,00 kuna od općih prihoda i primitakaProgram 1011 Otplata dugoročnog kredita planirano u iznosu od 2.400.000,00 kuna

Za otplatu dugoročnog kredita planirano je 2.400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 1.100.000,00 kuna za otplatu glavnice dugoročnog kredita -Erste banka i 1.300.000,00 kuna za otplatu glavnice beskamatnog zajma državnog proračuna


ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 4.695.000,00 KUNA


Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 4.695.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje nabave komunalne opreme planirano je 480.000,00 kuna, od toga 330.000,00 kuna financirano od prihoda ok komunalne naknade i 150.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna, 

2. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 490.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga usluge čišćenja i održavanja javnih površina po ugovoru 350.000,00 kuna, deratizacija i dezinsekcija 100.000,00 kuna, 40.000,00 kuna za usluge prikupljanja i odvoza otpada iz polja Jezero i Rastok-van ugovora

3. Za održavanje zelenih površina i parka planirano je 410.000,00 kuna , od toga: 40.000,00 kuna financirano  od općih prihoda i primitaka za projekt “Zeleni Vrgorac“ i 370.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za usluge održavanja javno – zelenih površina i parka po ugovoru 

4. Za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 360.000,00 kuna, od toga

• Materijalni rashodi  financirani od prihoda od komunalne naknade planirani su u iznosu od 260.000,00 kuna, od toga usluge tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta po ugovoru 250.000,00 kuna i horizontalna i vertikalna prometna signalizacija 10.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna za usluge tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta – zimska služba održavanja

5. Za održavanje oborinske odvodnje planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za usluge održavanja oborinske odvodnje

6. Za održavanje javne rasvjete planirano je 1.105.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od komunalne naknade, od toga naknada za energetsku uslugu 735.000,00 kuna, održavanje javne rasvjete koja nije obuhvaćena ESCO modelom 50.000,00 kuna i utrošena električna energija za javnu rasvjetu 320.000,00 kuna 

7. Za održavanje groblja planirano je 350.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za usluge održavanja groblja po ugovoru 300.000,00 kuna i 50.000,00 kuna za usluge prikupljanja i odvoza otpada -van ugovora,

8. Za financiranje hitnih intervencija planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 50.00,00 kuna za hitne intervencija ,25.000,00 kuna za financiranje programa za zaštitu životinja ,

9. Za održavanje izvorišta Stinjevac i Butina planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za usluge održavanja izvorišta Stinjevac i Butina

10. Za prigodno ukrašavanje naselja planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka,

11. Za tekuće održavanje kolodvora planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od općih prihoda i primitaka za usluge tekućeg  investicijskog održavanja kolodvora – po ugovoru,

12. Za sanaciju divljih odlagališta planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade,

13. Za održavanje sportske dvorane planirano je 325.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka

14. Za gospodarenje otpadom planirano je 500.000,00 kuna, od toga 200.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka  i 300.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje prijevoza miješanog otpada do najbližeg otvorenog odlagališta,

15. Za sanaciju poljskih puteva planirano je 200.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 100.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz županijskog proračuna


IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 18.032.000,00 KUNA


Program 1004 Izgradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 18.032.000,00 kuna

1. Za izgradnju i rekonstrukciju gradskih ulica planirano je 60.000,00 kuna , od toga; - 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka ; 15.000,00 kuna za rekonstrukciju nogostupa u Ulici fra Ivana Rožića i 30.000,00 kuna za sanaciju potpornog zida uz nogostup u naselju Pčelinjak I

- 15.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za uređenje parkinga u Ulici Pod Glavicom

2. Za rekonstrukciju vodoopskrbe planirano je 1.085.000,00 kuna od toga:

- 285.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka , od toga; 100.000,00 kuna za sufinanciranje nadogradnje pročistača otpadnih voda, 95.000,00 kuna za sufinanciranje rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava u Kotezima, 40.000,00 kuna za sufinanciranje izrade idejnog projekta sustava odvodnje naselja Banja i Orah i 50.000,00 kuna za sufinanciranje izrade projektne dok. aglomeracije "Vrgorsko polje"

- 800.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna , od toga; 300.000,00 kuna za sufinanciranje rekonstrukcije crpnih stanica, 400.000,00 kuna za izgradnju hidrostanice i vodoopskrbne mreže naselja Mijaca i 100.000,00 kuna za izgradnju spoja vodoopskrbnih sustava Banja i Butina

3. Za uređenje i opremanje Gospodarske zone „Ravča“ planirano je 3.200.000,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi financirani od prihoda od komunalnog doprinosa planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna za sufinanciranje sustava za povezivanje pročistača GZ Ravča i gradskog pročistača

• Ostali rashodi financirani od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna planirani u iznosu od 1.200.000,00 kuna, od toga sufinanciranje izgradnje kanalizacijske mreže u GZ Ravča 200.000,00 kuna i sufinanciranje izgradnje sustava za povezivanje pročistača GZ Ravča i gradskog pročistača 1.000.000,00 kuna Sufinanciranje izgradnje sustava za povezivanja pročistača GZ Ravča i gradskog pročistača

4. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za izgradnju javne rasvjete

5. Za sanaciju i zatvaranje odlagališta “Ajdanovac“ planirano je 250.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga: 50.000,00 kuna za Izradu glavnog projekta za sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada "Ajdanovac" i 50.000,00 kuna za Sufinanciranje presipanja odlagališta otpada "Ajdanovac"  i 150.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz državnog proračuna za izradu glavnog projekta za sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada “Ajdanovac“

6. Za izgradnju prijamnih kapela i uređenje groblja po Mjesnim odborima planirano je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za uređenje komunikacijskih puteva u Gradskom groblju sv. Ante

7. Za izgradnju igrališta planirano je 460.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i kapitalne pomoći iz državnog proračuna, od toga 440.000,00 kuna za izgradnju dječjeg igrališta u Dusini za potrebe DV-a, 20.000,00 kuna za nadzor nad radovima 

8. Za izgradnju oborinske odvodnje planirano je 1.030.000,00 kuna, od toga 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za izgradnju oborinske odvodnje u Kotezima-nadzor nad radovima i 1.000.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz državnog proračuna za izgradnju oborinske odvodnje u Kotezima

9. Za rekonstrukciju poslovnih prostora u vlasništvu Grada planirano je 52.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i kapitalne pomoći iz županijskog proračuna, od toga 50.000,00 kuna za rekonstrukciju Zadružnog doma u Kozici za “Dom pčelara“, 2.000,00 kuna za nadzor nad radovima

10. Za projekt poticajne stanogradnje planirano je 125.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za izradu projektne dokumentacije za zgradu POS-a

11. Za unutarnje uređenje sportske dvorane planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za sufinanciranje rekonstrukcije sanitarnog čvora

12. Za financiranje projekata iz natječaja za financiranje MO planirano je 280.000,00 kuna od toga 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i  150.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za financiranje projekata iz natječaja za financiranje MO - ukupan iznos

13. Za izgradnju višenamjenske prostorije u MO Kotezi planirano je 105.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa, od toga 5.000,00 kuna za nadzor nad radovima i 100.000,00 kuna za izgradnju višenamjenske prostorije MO Kotezi

14. Za kuću dalmatinskog pršuta i vina planirano je 8.605.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa i kapitalne pomoći iz državnog proračuna, od toga sanacija Muminove kule 600.000,00 kuna, izgradnja kuće pršuta i vina 7.850.000,00 i  nadzor nad radovima 155.000,00 kuna

15. Za rekonstrukciju kuće Tina Ujevića planirano je 1.500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, kapitalne pomoći iz županijskog proračuna i kapitalne pomoći iz državnog proračuna za Interpretacijski centar "Tin Ujević"

16. Za rekonstrukciju Ulice A.G.Matoša planirano je 960.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava , od toga 930.000,00 kuna za rekonstrukciju ulice i 30.000,00 kuna za nadzor nad radovima

17. Za rekonstrukciju tvrđave „Gradina“ planirano je 200.000,00 kuna  financirano od općih prihoda i primitaka i kapitalne pomoći iz državnog proračuna za projektnu dokumentacijuODGOJ I OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 6.175.000,00 KUNA


Program 1005 Odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 6.175.000,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – Dječji vrtić „Pčelica“ planirano je 5.105.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 3.695.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 3.100.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene DV Pčelica 80.000,00 kuna i doprinosi na plaće 515.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 230.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 85.000,00 kuna, sufinanciranje nabave higijenskih potrepština u Dječjem vrtiću Pčelica za jaslične skupine 50.000,00 kuna, rashodi za usluge u Dječjem vrtiću Pčelica 80.000,00 kuna i naknade za zapošljavanje invalida DV Pčelica 15.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 80.000,00 kuna za nabavu nefinancijske imovine

• Rashodi za zaposlene financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za ostale rashode za zaposlene

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 1.075.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 55.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju u Dječjem vrtiću “Pčelica“ 750.000,00 kuna, rashodi za usluge u Dječjem vrtiću “Pčelica“ 255.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 10.000,00 kuna

2. Za sufinanciranje programa Osnovne škole planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga sufinanciranje programa OŠ 30.000,00 kuna i sufinanciranje Erasmusa 10.000,00 kuna

3. Za sufinanciranje programa srednjoškolskog obrazovanja planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

4. Za financiranje projekta dvosmjenskog rada Dječjeg vrtića "Pčelica" II faza  planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 720.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 600.000,00 kuna, ostali doprinosi za zaposlene-dvosmjenski rad  u DV 20.000,00 kuna  i doprinosi na plaće 100.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 280.000,00 kuna, od toga, materijalni rashodi za financiranje projekta 20.000,00 kuna, rashodi za usluge provođenja projekata 260.000,00 kuna.


KULTURA I UMJETNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 1.748.000,00 KUNA


Program 1006 Kultura i umjetnost planirano u iznosu od 1.748.000,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – planirano je 978.000,00 , od toga 

• Gradska knjižnica planirano u iznosu od 358.000,00 kuna

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka  planirani u iznosu od 240.000,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 200.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 kuna i doprinosi na plaće 35.000,00 kuna

• Materijalni rashodi  financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 81.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 25.000,00 kuna, rashodi za usluge 20.000,00 kuna ,financiranje kulturnog događaja „Mjesec knjige“ 35.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi-Gradska knjižnica 1.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 3.500,00 kuna za bankarske usluge – gradska knjižnica

• Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirano je 20.000,00 kuna, od toga nabava nefinancijske imovine 10.000,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 10.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani iz vlastitih prihoda gradske knjižnice planirani u iznosu od 1.500,00 kuna za rashode za materijal i energiju

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od kapitalne pomoći iz državnog proračuna – gradska knjižnica planirani su u iznosu od 12.000,0 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

• Gradska glazba „Ljudevit Bačić 1937“ planirano je u iznosu od 152.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 140.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 40.000,00 kuna i financiranje naknade voditeljima 100.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za bankarske usluge – gradska glazba

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za nabavu nefinancijske imovine

• Za Centar za kulturu i baštinu planirano je 468.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka 241.000,00 kuna, od toga plaće za zaposlene 200.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 8.000,00 kuna i doprinosi na plaće 33.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 185.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 30.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 15.000,00 kuna, rashodi za usluge 90.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 kuna i promicanje i očuvanje folklora – narodnih plesova i običaja 15.000,00 kuna

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu 20.000,00 kuna za Program poticanja autora s područja književnosti

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za usluge platnog prometa

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za izložbeni eksponati zbirke 

• Materijalni rashodi financirani iz vlastitih prihoda planirani u iznosu od 4.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

2. Za financiranje rada glazbene škole planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za kulturna zbivanja u značajne nadnevke planirano je 750.000,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 250.000,00 kuna, od toga Dani pršuta i vina 120.000,00 kuna, obilježavanje blagdana Velike Gospe 10.000,00 kuna, obilježavanje Dana planinara Hrvatske 40.000,00 kuna, Biklijada 30.000000 kuna i Božićni grad 50.000,00 kuna 

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za  manifestaciju Tinovo kulturno ljeto i manifestacija “ S Tinom u Vrgorcu“ 

• Za Centar za kulturu i baštinu planirano je460.000,00 kuna, od toga:

• za materijalne rashode financirane od općih prihoda i primitaka planirano je 390.000,00 kuna, od toga: 5.000,00 kuna za Tragom tradicije pučke arhitekture-Veliki Godinj, 20.000,00 kuna za Pučke fešte, 50.000,00 kuna za Predstave, radionice, predavanje i izložbe, 30.000,00 kuna za Filmski vikend, 10.000,00 kuna za Apoteku poezije, 80.000,00 kuna za Vrhgora - festival mitova i legendi, 60.000,00 za Aktivno dječje ljeto, 80.000,00 kuna za Tinovo kulturno ljeto i manifestacija "S Tinom u Vrgorcu", 20.000,00 kuna za Festival pustolova Mate Svjetski, 15.000,00 kuna za Noć muzeja, 20.000,00 kuna za Obilježavanje obljetnice smrti Tina Ujevića

• za materijalne rashode financirane od tekuće pomoći iz županijskog proračuna planirano je 40.0000,00 kuna za Tinovo kulturno ljeto i manifestacija "S Tinom u Vrgorcu"

• •za materijalne rashode financirane od tekuće pomoći iz županijskog proračuna planirano je 10.000,00 kuna za Festival pustolova Mate Svjetski

• za materijalne rashode financirane od Tekuće pomoći iz državnog pror.-Centar za kulturu i baštinu planirano je 20.000,00 kuna za Tinovo kulturno  ljeto i manifestacija "S Tinom u Vrgorcu" i Festival pustolova Mate Svjetski


SPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 606.000,00 KUNA


Program 1007 sport planirano u iznosu od 606.000,00 kuna

1. Za financiranje rada Doma športova planirano je 1.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za financiranje rada zajednice sportskih udruga planirano je 560.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za financiranje sportskog događaja „Mjesec sporta““ planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

4. Za financiranje manifestacije „Give me 5“ planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


UDRUGE GRAĐANA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.465.000,00 KUNA


Program 1008 Udruge građana planirano u iznosu od 1.465.000,00 kuna

1. Za financiranje DVD-a planirano je 700.000,00 kuna, od toga financiranje rada DVD-a 660.000,00 kuna i pojačane mjere zaštite od požara – sezonski vatrogasci 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za financiranje HCK – gradskog društva Vrgorac planirano je 235.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za financiranje rada udruga proizašlih iz domovinskog rata planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za financiranje turističke zajednice i razvoja turizma planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

5. Za financiranje humanitarnih organizacija i udruga planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

6. Za financiranje ostalih organizacija i udruga planirano je 180.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

7. Za financiranje rada lovačkih udruga planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

8. Za financiranje vjerskih zajednica planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


SOCIJALNA SKRB PLANIRANO U IZNOSU OD 1.543.000,00 KUNA


Program 1009 Socijalna skrb planirano u iznosu od 1.543.000,00 kuna

1. Pravo na besplatnu učeničku marendu u OŠ planirano je u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Pravo na podmirenje troškova stanovanja planirano je u iznosu od 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Pravo na podmirenje pogrebnih troškova planirano je u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za jednokratne novčane pomoći planirano je 105.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

5. Za pomoć invalidima i hendikepiranim osobama planirano je 40.000,00 kuna , od toga 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 10.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz županijskog proračuna

6. Sredstva za ogrjev socijalno ugroženim osobama planirana u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz županijskog proračuna

7. Sufinanciranje nabave opreme za novorođenčad planirano u iznosu od 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za novčanu potporu kao dar novorođenoj djeci

8. Sufinanciranje prijevoza učenika planirano je u iznosu od 70.000,00 kuna, od toga 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 30.000,0 kuna financirano od tekuće pomoći iz županijskog proračuna

9  Za financiranje programa javnih radova – program zapošljavanja planirano je 283.000,00 kuna financirano od Tekuće pomoći od HZZ-a za program javnih radova, od toga:

• Financiranje programa javnih radova – Bruto plaća 230.000,00 kuna

• Financiranje programa javnih  radova – Dop. poslodavca 38.000,00 kuna

• Financiranje programa javnih radova – troškovi prijevoza 15.000,00 kuna

10. Za prijevoz pitke vode planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

11. Pravo na podmirenje troškova boravka djeteta u Dječjem vrtiću planirano u iznosu od 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

12. Za financiranje aktivnosti „Grad prijatelj djece“ planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

13. Za financiranje projekta „Treća dob“ planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga : 100.000,00 kuna za financiranje božićnica za umirovljenike, 20.000,00 kuna za financiranje udruga umirovljenika i 20.000,00 kuna za Sufinanciranje putovanja umirovljenika Grada Vrgorca

14. Za Projekt „Znanjem za Vrgorac“ planirano je 305.000,00 kuna, od toga:

• Stipendije studentima i učenicima 225.000,00 kuna, sufinanciranje nabave školske opreme za učenike OŠ 50.000,00 kuna, nagrade učenicima i mentorima za vrhunske rezultate na državnim natjecanjima 20.000,00 kuna i nagrade za diplomske i doktorske radove 10.000,00 kuna.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Grada Vrgorca za 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Obrazloženje prijedloga Proračuna za 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun Grada Vrgorca za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 4. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada vrgorca za 2022. godinu
  PREUZMI:

 5. Proračun Grada Vrgorca za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu - posebni dio
  PREUZMI:

 6. Proračun Grada Vrgorca za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu - opći dio
  PREUZMI:

Više