Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Vrgorac

  Kontakt podaci
  Grad Vrgorac
  Tina Ujevića 8, 21276 Vrgorac
  OIB: 81573770233
  021 674-031
  grad@vrgorac.hr

Proračunski vodič za građane za 2022. godinuPoštovani građani,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2022. godinu. Zbog što veće transparentnosti i bolje komunikacije s građanima nastavljamo s projektom koji  omogućuje bolji uvid u ono što radimo i za što se zalažemo, a koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.vrgorac.hr.


Planiramo ostvariti viši društveni standard, razvijenu poljoprivredu i turizam, povećati zaposlenost, razgranati sport i rekreaciju, očuvati tradiciju i kulturno povijesno nasljeđe, očuvati i zaštiti prirodnu baštinu, kao i sve ostalo što će osigurati kvalitetu života i rada u svim sektorima življenja.

Kada govorimo o projektima komunalne infrastrukture koja je u svim mjestima od velikog značaja za kvalitetniji život građana, ističemo kako i u 2022.godini nastavljamo s održavanjem nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, javnih i zelenih površina, parkova, groblja, održavanjem izvorišta Stinjevac i Butina, sanacijom poljskih puteva i divljih odlagališta. 

Želimo ulagati u očuvanje okoliša našega Grada, stoga nastavljamo s projektom sanacije i zatvaranja odlagališta otpada “Ajdanovac“. Neki od većih projekata koje planiramo realizirati su rekonstrukcija rodne kuće Tina Ujevića, izgradnja Centra za posjetitelje u obliku "Kuće Dalmatinskog pršuta i vina", rekonstrukcija vodoopskrbe, izgradnja gradskih ulica, izgradnja dječjih igrališta, izgradnja oborinske odvodnje, sanacija Muminove kule te uređenje i opremanje Gospodarske zone Ravča.

Ulažemo u razvoj poljoprivrede i gospodarstva kroz različite i sve brojnije oblike poticanja razvoja. Nastavit ćemo razvijati našu oznaku kvalitete, nastaviti ćemo s klonskom selekcijom autohtonih sorti vinove loze i preko našeg Poduzetničkog centra institucionalno pomagati svim OPG-ovima.

Bez ulaganja u mlade grad nema perspektivu stoga smo dio sredstava izdvojili  za stipendiranje studenata, sufinanciranje programa osnovne i srednje škole, učenicima sufinanciramo prijevoz i nabavu školske opreme. Želimo potaknuti mlade ljude na što veće zalaganje kao i nagraditi njihov trud. 

U Proračunu za 2022. godinu osigurali sredstva za isplatu pomoći roditeljima prilikom rođenja djeteta te sufinanciranje cijene vrtića.Za prvo i drugo dijete isplaćujemo pomoć u iznosu od 3.500,00 kuna, a za treće 5.000 kuna a za četvrto i svako sljedeće 15.000,00 kuna. 

Temelj našeg rada su obitelj, mladi i djeca, stoga planiramo gradnju zgrade za mlade po modelu POS-a s 12 stanova. Demografskim mjerama želimo zadržali mlade i pokrenuti poticanje gospodarstva.

Osigurana su sredstva i za zaštitu najugroženijih mještana kojima je potrebna naša pomoć kako bismo im pružili neke od osnovnih stvari potrebne za život., stoga socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima dodjeljujemo jednokratnu novčanu pomoć za ogrjev, sufinanciramo troškove stanovanja i pogrebne troškove, a umirovljenicima božićnice.

Očuvanje tradicije i kulture našega Grada od velike nam je važnosti, pa smo i ove godine značajna sredstva izdvojili za različita kulturna i sportska događanja te rad civilnih udruga koje svojim programima zadovoljavaju javne potrebe od interesa za grad Vrgorac te promiču njegov položaj i ugled.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši gradski novac. Pozivam sve stanovnike Grada Vrgorca da zajedno s nama radite na boljitku našeg Grada kako bi postao što transparentniji, uspješniji i otvoreniji.


Vaš gradonačelnik!

 

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Grada Vrgorca za 2022. godinu bilo je provedeno od 12.11.2021. do 12.12.2021. Više o tome možete pogledati OVDJE.


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Vrgorca za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Vrgorca za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Vrgorca koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Vrgorca kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Prijedlog Proračuna možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

 

Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici: 

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Vrgorca su: Dječji vrtić „Pčelica“, Gradska knjižnica, Gradska glazba „Ljudevit Bačić 1937“ i Centar za kulturu i baštinu.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik Grada Vrgorca odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 40.212.000,00 kn 5.337.049,57 € 93,22 %
> Prihodi od poreza 16.930.000,00 kn 2.246.997,15 € 39,25 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 17.805.000,00 kn 2.363.129,60 € 41,28 %
> Prihodi od imovine 437.500,00 kn 58.066,23 € 1,01 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 4.979.000,00 kn 660.826,86 € 11,54 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 5.500,00 kn 729,98 € 0,01 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 55.000,00 kn 7.299,75 € 0,13 %
Višak prihoda 900.000,00 kn 119.450,53 € 2,09 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.025.000,00 kn 268.763,69 € 4,69 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 2.000.000,00 kn 265.445,62 € 4,64 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00 kn 3.318,07 € 0,06 %
UKUPNO 43.137.000,00 kn 5.725.263,79 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Višak prihoda
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi i primici Grada Vrgorca za 2022. godinu planirani su u iznosu od 43.137.000,00 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Grada Vrgorca za 2022. godinu su 40.212.000,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 16.930.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 16.700.000,00 kuna i porezi na imovinu planiran u iznosu 230.000,00 kuna 

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 17.805.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 15.292.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 383.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 2.130.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 437.500,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 22.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 415.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 4.979.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 50.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 1.429.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 3.500.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 5.500,00 kuna 

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 55.000,00 kuna. 


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Vrgorca za 2022. godinu planiranih u iznosu od 2.025.000,00 kuna

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 2.000.000,00 kuna

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 25.000,00 kuna


Rezultat poslovanja

Višak prihoda 900.000,00 kuna
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 26.780.000,00 kn 3.554.316,81 € 62,08 %
> Rashodi za zaposlene 7.439.000,00 kn 987.324,97 € 17,25 %
> Materijalni rashodi 9.231.500,00 kn 1.225.230,61 € 21,40 %
> Financijski rashodi 158.500,00 kn 21.036,57 € 0,37 %
> Subvencije 490.000,00 kn 65.034,18 € 1,14 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iz proračuna 1.220.000,00 kn 161.921,83 € 2,83 %
> Ostali rashodi 8.241.000,00 kn 1.093.768,66 € 19,10 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.557.000,00 kn 1.799.323,11 € 31,43 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.492.000,00 kn 330.745,24 € 5,78 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 11.065.000,00 kn 1.468.577,88 € 25,65 %
Pokriće manjka iz ranijih godina 400.000,00 kn 53.089,12 € 0,93 %
Izdaci za financijsku imovinu I otplate zajmova 2.400.000,00 kn 318.534,74 € 5,56 %
UKUPNO 43.137.000,00 kn 5.725.263,79 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iz proračuna
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Pokriće manjka iz ranijih godina
Izdaci za financijsku imovinu I otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi i izdaci Grada Vrgorca za 2022. godinu planirani su u iznosu od 43.137.000,00 kuna


Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Grada Vrgorca za 2022. godinu planirani su u iznosu od 26.780.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 7.439.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) planirane u iznosu 6.130.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 288.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 1.021.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 9.231.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 174.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.456.500,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 6.445.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 1.156.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 158.500,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite 85.000,00 kuna i ostali financijski  rashodi 73.500,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 490.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 190.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 300.000,00 kuna

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iz proračuna planirane u iznosu od 1.220.000,00 kuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 8.241.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 2.581.000,00 kuna , kapitalne donacije planirane u iznosu od 220.000,00 kuna, izvanredni rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 5.340.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Vrgorca za 2022. godinu planirani u iznosu od 13.557.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.492.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 2.200.000,00 kuna, postrojenje i oprema 160.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 32.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 11.065.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova


Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirano je u iznosu od 2.400.000,00 kuna, do toga otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija 1.100.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 1.300.000,00 kuna.


Pokriće manjka


Pokriće manjka iz ranijih godina planirani u iznosu od 400.000,00 kuna

 


GRADSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 253.000,00 KUNA


Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga Gradskog vijeća 

1. Za redovnu djelatnost Gradskog vijeća planirano je 138.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga Tiskanje „Vjesnika“ – službenog glasnika Grada Vrgorca 3.000,00 kuna i naknade za rad članovima vijeća 125.000,00 kuna i financiranje „Savjeta mladih“ 10.000,00 kuna

2. Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za sredstva za rad političkih stranaka

3. Za obilježavanje Dana Grada planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za obilježavanje Dana Grada


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 42.884.000,00 KUNA


Program 1001 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirano u iznosu od 8.470.000,00 kuna

1. Financiranje rashoda za zaposlene planirano u iznosu 2.260.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće (bruto) 1.800.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 160.000,00 kuna i doprinosi na plaće 300.000,00 kuna

2. Financiranje redovnih rashoda gradske uprave planirano u iznosu od 1.870.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu 1.535.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 70.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 190.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.040.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 235.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 135.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 85.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 50.000,00 kuna

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 200.000,00 kuna

3. Nabava nefinancijske imovine za gradsku upravu planirana je u iznosu od 160.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka, od toga za postrojenje i opremu 60.000,00 kuna i za nematerijalnu proizvedenu imovinu 100.000,00 kuna

                                                            

4. Za subvencije poljoprivrednicima planirano je 300.000,00 kuna: od toga 150.000 kuna financirano od općih prihoda i primitaka  i 150.000,00 kuna financirano od  pomoći 

5. Za proračunsku zalihu planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za sredstva proračunske zalihe

6. Za održavanje sustava komunalnog i prometnog redarstva planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka,

7. Za financiranje rada HGSS-a planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

8. Za revitalizaciju autohtonih sorti vinove loze planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

9. Za projekt “Pametni grad Vrgorac“ planirano je 400.000,000 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

10. Za razvoj cikloturizma “Polje Jezero“ planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

11. Za projekt “Solar city“ planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za postavljanje solara

12. Za pokriće manjka prihoda i primitaka iz ranijih godina planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za manjak prihoda


Program 1002 Mjesna samouprava planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

Za osnivanje zemljišne knjige KO Dusina planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za sufinanciranje troškova osnivanja zemljišne knjige KO Dusina


Program 1001 Razvoj gospodarstva Grada Vrgorca planirano u iznosu od 190.000,00 kuna

1. Za razvoj OPG-ova planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka , 

2. Za razvoj Grada Vrgorca kroz EU fondove planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za razvoj Grada Vrgorca kroz promidžbu i vidljivost planirano je 60.000,00 kuna od općih prihoda i primitaka


Program 1011 Otplata dugoročnog kredita planirano u iznosu od 2.400.000,00 kuna

Za otplatu dugoročnog kredita planirano je 2.400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 1.100.000,00 kuna za otplatu glavnice dugoročnog kredita -Erste banka i 1.300.000,00 kuna za otplatu glavnice beskamatnog zajma državnog proračuna


ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 4.695.000,00 KUNA


Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 4.695.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje nabave komunalne opreme planirano je 480.000,00 kuna, od toga 330.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka  i 150.000,00 kuna financirano od pomoći 

2. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 490.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Za održavanje zelenih površina i parka planirano je 410.000,00 kuna za rashode za usluge financiranih iz općih prihoda i primitaka 

4. Za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 360.000,00 kuna, od toga materijalni rashodi planirani su u iznosu od 260.000,00 kuna financirani iz općih prihoda i primitaka i 100.000,00 kuna financiranih od pomoći

5. Za održavanje oborinske odvodnje planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge 

6. Za održavanje javne rasvjete planirano je 1.105.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 320.000,00 kuna i rashodi za usluge 785.000,00 kuna

7. Za održavanje groblja planirano je 350.000,00 kuna financirano od općih  prihoda i primitaka 

8. Za financiranje hitnih intervencija planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 70.000,00 kuna za rashode za usluge i 5.000,00 kuna za tekuće donacije

9. Za održavanje izvorišta Stinjevac i Butina planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za usluge održavanja izvorišta Stinjevac i Butina

10. Za prigodno ukrašavanje naselja planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka,

11. Za tekuće održavanje kolodvora planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od općih prihoda i primitaka za usluge tekućeg  investicijskog održavanja kolodvora – po ugovoru,

12. Za sanaciju divljih odlagališta planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade,

13. Za održavanje sportske dvorane planirano je 325.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka

14. Za gospodarenje otpadom planirano je 500.000,00 kuna, od toga 200.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka  i 300.000,00 kuna financirano od pomoći 

15. Za sanaciju poljskih puteva planirano je 200.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 100.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz županijskog proračuna


IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 18.182.000,00 KUNA


Program 1004 Izgradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 18.182.000,00 kuna

1. Za izgradnju i rekonstrukciju gradskih ulica planirano je 60.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za rekonstrukciju vodoopskrbe planirano je 1.085.000,00 kuna od toga:

- 285.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

- 800.000,00 kuna financirano od pomoći 

3. Za uređenje i opremanje Gospodarske zone "Ravča" planirano je 3.200.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna planiranih iz općih prihoda i primitaka i 200.000,00 kuna financiranih iz pomoći za ostale rashode 

4. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 50.000,00 kuna financiranih iz općih prihoda i primitaka

5. Za sanacija i zatvaranje odlagališta otpada "Ajdanovac" planirano je 250.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financiranih od općih prihoda i primitaka i 150.000,00 kuna financiranih od pomoći 

6. Za izgradnja prijamnih kapela i uređenje groblja po Mjesnim odborima planirano je 45.000,00 kuna financiranih iz općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

7. Za izgradnju igrališta planirano je 460.000,00 kuna, od toga 240.000,00 kuna financiranih od općih prihoda i primitaka i 220.000,00 kuna financiranih od pomoći za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

8. Za izgradnju oborinske odvodnje planirano u iznosu od 1.030.000,00 kuna, od toga 30.000,00 kuna financiranih od općih prihoda i primitaka i 1.000.000,00 kuna financiranih od pomoći za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 

9. Za rekonstrukciju poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vrgorca planirano u iznosu od 52.000,00 kuna, od toga 2.000,00 kuna financiranih od općih prihoda i primitaka i 50.000,00 kuna financiranih od pomoći za materijalne rashode

10. Za projekt poticanja stanogradnje planirano u iznosu od 125.000,00 kuna financiranih od općih prihoda i primitaka za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

11. Za unutarnje uređenje sportske dvorane planirano u iznosu od 25.000,00 kuna financiranih od općih prihoda i primitaka za ostale rashode

12. Za financiranje projekata iz natječaja za financiranje MO planirano u iznosu od 280.000,00 kuna financiranih od općih prihoda i primitaka za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

13. Za izgradnju višenamjenske prostorije u MO Kotezi planirano u iznosu od 105.000,00 kuna financiranih od općih prihoda i primitaka za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

14. Za kuća dalmatinskog pršuta i vina planirano u iznosu od 8.605.000,00 kuna, od toga 355.000,00 kuna financiranih od općih prihoda i primitaka za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 8.250.000,00 kuna financiranih od pomoći za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

15. Za rekonstrukcija kule Tina Ujevića planirano u iznosu od 1.500.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financiranih od općih prihoda i primitaka i 8.250.000,00 kuna financiranih od pomoći za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

16. Za rekonstrukcija Ulice A.G.Matoša planirano u iznosu od 960,000,00 kuna, od toga 230.000,00 kuna financiranih od općih prihoda i primitaka i 730.000,00 kuna financiranih od pomoći za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

17. Za rekonstrukcija tvrđave "Gradina" planirano u iznosu od 200,000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna financiranih od općih prihoda i primitaka i 150.000,00 kuna financiranih od pomoći za materijalne rashode

18. Za izrada projektne dokumentacije za Vatrogasni dom planirano u iznosu od 150.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine


ODGOJ I OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 6.175.000,00 KUNA


Program 1005 Odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 6.175.000,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – Dječji vrtić „Pčelica“ planirano je 5.105.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 3.695.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 3.100.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene DV Pčelica 80.000,00 kuna i doprinosi na plaće 515.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 230.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 85.000,00 kuna, sufinanciranje nabave higijenskih potrepština u Dječjem vrtiću Pčelica za jasličke skupine 50.000,00 kuna, rashodi za usluge u Dječjem vrtiću Pčelica 80.000,00 kuna i naknade za zapošljavanje invalida DV Pčelica 15.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 80.000,00 kuna za nabavu nefinancijske imovine

• Rashodi za zaposlene financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za ostale rashode za zaposlene

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 1.075.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 55.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju u Dječjem vrtiću “Pčelica“ 750.000,00 kuna, rashodi za usluge u Dječjem vrtiću “Pčelica“ 255.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 10.000,00 kuna

2. Za sufinanciranje programa Osnovne škole planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga sufinanciranje programa OŠ 30.000,00 kuna i sufinanciranje Erasmusa 10.000,00 kuna

3. Za sufinanciranje programa srednjoškolskog obrazovanja planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

4. Za financiranje projekta dvosmjenskog rada Dječjeg vrtića "Pčelica" II faza planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 720.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 600.000,00 kuna, ostali doprinosi za zaposlene-dvosmjenski rad  u DV 20.000,00 kuna  i doprinosi na plaće 100.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 280.000,00 kuna, od toga, materijalni rashodi za financiranje projekta 20.000,00 kuna, rashodi za usluge provođenja projekata 260.000,00 kuna.


KULTURA I UMJETNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 1.748.000,00 KUNA


Program 1006 Kultura i umjetnost planirano u iznosu od 1.748.000,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – planirano je 978.000,00 , od toga 


- Gradska knjižnica planirano u iznosu od 358.000,00 kuna

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka  planirani u iznosu od 240.000,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 200.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 kuna i doprinosi na plaće 35.000,00 kuna

• Materijalni rashodi  financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 81.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 25.000,00 kuna, rashodi za usluge 20.000,00 kuna ,financiranje kulturnog događaja „Mjesec knjige“ 35.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi-Gradska knjižnica 1.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 3.500,00 kuna za bankarske usluge – gradska knjižnica

• Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirano je 20.000,00 kuna, od toga nabava nefinancijske imovine 10.000,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 10.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani iz vlastitih prihoda gradske knjižnice planirani u iznosu od 1.500,00 kuna za rashode za materijal i energiju

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od kapitalne pomoći iz državnog proračuna – gradska knjižnica planirani su u iznosu od 12.000,0 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti


- Gradska glazba „Ljudevit Bačić 1937“ planirano je u iznosu od 152.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 140.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 40.000,00 kuna i financiranje naknade voditeljima 100.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za bankarske usluge – gradska glazba

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za nabavu nefinancijske imovine


- Za Centar za kulturu i baštinu planirano je 468.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka 241.000,00 kuna, od toga plaće za zaposlene 200.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 8.000,00 kuna i doprinosi na plaće 33.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 185.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 30.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 15.000,00 kuna, rashodi za usluge 90.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 kuna i promicanje i očuvanje folklora – narodnih plesova i običaja 15.000,00 kuna

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu 20.000,00 kuna za Program poticanja autora s područja književnosti

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za usluge platnog prometa

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za izložbeni eksponati zbirke 

• Materijalni rashodi financirani iz vlastitih prihoda planirani u iznosu od 4.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima


2. Za financiranje rada glazbene škole planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


3. Za kulturna zbivanja u značajne nadnevke planirano je 750.000,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 290.000,00 kuna 

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za  manifestaciju Tinovo kulturno ljeto i manifestacija “ S Tinom u Vrgorcu“ 


4. Za Centar za kulturu i baštinu planirano je 420.000,00 kuna, od toga:

• za materijalne rashode financirane od općih prihoda i primitaka planirano je 390.000,00 kuna, od toga: 5.000,00 kuna za Tragom tradicije pučke arhitekture-Veliki Godinj, 20.000,00 kuna za Pučke fešte, 50.000,00 kuna za Predstave, radionice, predavanje i izložbe, 30.000,00 kuna za Filmski vikend, 10.000,00 kuna za Apoteku poezije, 80.000,00 kuna za Vrhgora - festival mitova i legendi, 60.000,00 za Aktivno dječje ljeto, 80.000,00 kuna za Tinovo kulturno ljeto i manifestacija "S Tinom u Vrgorcu", 20.000,00 kuna za Festival pustolova Mate Svjetski, 15.000,00 kuna za Noć muzeja, 20.000,00 kuna za Obilježavanje obljetnice smrti Tina Ujevića

• za materijalne rashode financirane od tekuće pomoći iz županijskog proračuna planirano je 30.0000,00 kuna za Tinovo kulturno ljeto i manifestacija "S Tinom u Vrgorcu"


SPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 606.000,00 KUNA


Program 1007 sport planirano u iznosu od 606.000,00 kuna

1. Za financiranje rada Doma športova planirano je 1.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za financiranje rada zajednice sportskih udruga planirano je 560.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za financiranje sportskog događaja „Mjesec sporta““ planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

4. Za financiranje manifestacije „Give me 5“ planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


UDRUGE GRAĐANA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.465.000,00 KUNA


Program 1008 Udruge građana planirano u iznosu od 1.465.000,00 kuna

1. Za financiranje DVD-a planirano je 700.000,00 kuna, od toga financiranje rada DVD-a 700.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za financiranje HCK – gradskog društva Vrgorac planirano je 235.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za financiranje rada udruga proizašlih iz domovinskog rata planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za financiranje turističke zajednice i razvoja turizma planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

5. Za financiranje humanitarnih organizacija i udruga planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

6. Za financiranje ostalih organizacija i udruga planirano je 180.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

7. Za financiranje rada lovačkih udruga planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

8. Za financiranje vjerskih zajednica planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


SOCIJALNA SKRB PLANIRANO U IZNOSU OD 1.543.000,00 KUNA


Program 1009 Socijalna skrb planirano u iznosu od 1.543.000,00 kuna

1. Pravo na besplatnu učeničku marendu u OŠ planirano je u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Pravo na podmirenje troškova stanovanja planirano je u iznosu od 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Pravo na podmirenje pogrebnih troškova planirano je u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za jednokratne novčane pomoći planirano je 105.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

5. Za pomoć invalidima i hendikepiranim osobama planirano je 40.000,00 kuna, od toga 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 10.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz županijskog proračuna

6. Sredstva za ogrjev socijalno ugroženim osobama planirana u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz županijskog proračuna

7. Sufinanciranje nabave opreme za novorođenčad planirano u iznosu od 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za novčanu potporu kao dar novorođenoj djeci

8. Sufinanciranje prijevoza učenika planirano je u iznosu od 70.000,00 kuna, od toga 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 30.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz županijskog proračuna

9. Za financiranje programa javnih radova – program zapošljavanja planirano je 283.000,00 kuna financirano od Tekuće pomoći od HZZ-a za program javnih radova, od toga:

• Financiranje programa javnih  radova – Plaće 230.000,00 kuna

• Financiranje programa javnih  radova – Dop. poslodavca 38.000,00 kuna

• Financiranje programa javnih radova – naknada troškova zaposlenih 15.000,00 kuna

10. Za prijevoz pitke vode planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

11. Pravo na podmirenje troškova boravka djeteta u Dječjem vrtiću planirano u iznosu od 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

12. Za financiranje aktivnosti „Grad prijatelj djece“ planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

13. Za financiranje projekta „Treća dob“ planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga: 100.000,00 kuna za financiranje božićnica za umirovljenike, 40.000,00 kuna za ostale troškove

14. Za Projekt „Znanjem za Vrgorac“ planirano je 305.000,00 kuna, od toga:Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Grada Vrgorca za 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Obrazloženje prijedloga Proračuna za 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun Grada Vrgorca za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 4. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada vrgorca za 2022. godinu
  PREUZMI:

 5. Proračun Grada Vrgorca za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu - posebni dio
  PREUZMI:

 6. Proračun Grada Vrgorca za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu - opći dio
  PREUZMI:

 7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrgorca za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine
  PREUZMI:

Više