Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Makarska

  Kontakt podaci
  Grad Makarska
  Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska
  OIB: 53515145212
  021 608 411
  protokol@makarska.hr

Poštovani sugrađani,

predstavljamo vam Proračun za građane za 2018. godinu u kojem su u kratkim crtama, jednostavno i slikovito objašnjeni planovi i aktivnosti gradske vlasti vezani za korištenje javnih sredstava. Proračun za građane dostupan vam je na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.makarska.hr.

Za ovaj projekt odlučili smo se jer vama, našim sugrađanima, želimo omogućiti bolji uvid u ono što radimo i za što se zalažemo te vas potaknuti da svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u kreiranju ovog važnog dokumenta. Jer osim povećanja transparentnosti gradske uprave i informiranja naših građana o načinu raspolaganja javnim sredstvima, naš krajnji cilj je povećanje interesa javnosti za sve aktivnosti grada i gradske projekte te veća uključenost građana u proračunski proces.

U predstojećoj 2018. godini Grad Makarska planira velika ulaganja u komunalnu infrastrukturu, izgradnju i rekonstrukciju cesta, trgova i ulica, gradske plaže, dječjih igrališta, parkova i javnih površina, uređenje parkirališta kao i rekonstrukciju i modernizaciju javne rasvjete.

Planiramo izgradnju pješačkog pothodnika na D8 na predjelu Moča te kraj zgrade HEP-a, izgradnju i rekonstrukciju dijela državne ceste D8 na zapadnom ulazu u grad (kod Napoleonova spomenika), uređenje Zadarske ulice te ulice koja spaja Zadarsku ulicu i zgrade poticane stanogradnje, završetak radova na mjesnom groblju te izgradnju trga i dječjeg igrališta u Velikom Brdu, novu atletsku stazu na Gradskom sportskom centru, ulaganja u izgradnju novog oborinskog sustava i izgradnju javnih parkirališta. Dio novca planiramo izdvojiti za nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta, te pripremu dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta i kompostane, a sve sukladno standardima novog sustava gospodarenja otpadom.

Među većim projektima su i uređenje i adaptacija gradske knjižnice u Staroj srednjoj školi, prezentacijskog centra za posjetitelje koji se planira implementirati na ekskluzivnoj lokaciji na gradskoj rivi u Palači Tonoli, Starog Kaštela u Kotišini, a u pripremi je dokumentacija za izgradnju javnog trga Ivana Pavla II. i trga Hrpina.

Natalitetna politika jedan je od prioriteta u Gradu Makarskoj. Za svako novorođeno dijete dajemo jednokratnu pomoć u iznosu 2.500,00 kuna za prvo dijete i drugo dijete, a za svako sljedeće dijete iznos se povećava za 1.000,00 kuna. U pedagoškoj godini 2017./2018. snižene su cijene vrtića, a razliku iznosa do ekonomske cijene financira Grad Makarska.

Svjesni smo da su mladi i obrazovani ljudi temelj svakog društva. Uz sufinanciranje prijevoza i osiguranja besplatnih marendi za učenike slabijeg imovnog stanja, našim osnovnoškolcima od 2. do 8. razreda sufinanciramo kupnju udžbenika dok prvašićima besplatne udžbenike osigurava Splitsko-dalmatinska županija. Osigurana su i sredstva za dogradnju Osnovne škole oca Petra Perice koja će omogućiti uvođenje jednosmjenog rada.

Projektom „S osmijehom u školu“ –  osigurali smo sredstva za 13 pomoćnika u nastavi. Svrha projekta je omogućiti djeci s teškoćama kao posebno ranjivoj skupini kvalitetno obrazovanje kako bi stekli znanja, vještine i kompetencije potrebne za njihovo osnaživanje i izjednačavanje u mogućnostima za socijalnu uključenost, emocionalno funkcioniranje zapošljavanje i ostala ostvarenja. U ovog godini osigurali smo i sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kuće Sunca, udruge osoba s invaliditetom.

Stipendije studentima povećali smo za 30%, a ove godine pravo na stipendije ostvarilo je 35 studenata i to u 4 kategorije: uspješni studenti, studenti u deficitarnim zanimanjima, studenti slabijeg imovnog stanja i studenti umjetničkih studija.

Grad Makarska brine i o socijalno ugroženima, te obiteljima slabijeg imovinskog stanja osigurava jednokratne novčane pomoći i pomoći za ogrjev, a svi umirovljenici s mirovinom manjom od 3,500 tisuće kuna ostvaraju pravo na božićnice.

Grad Makarska puno ulaže u očuvanje svoje tradicije i kulture te, a dio proračunskog novca izdvaja se za brojne civilne udruge s kojima Grad svakodnevno surađuje kroz različite projekte. 


Poštovani sugrađani,  izdvojili smo samo dio projekata u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Molimo vas da nam uputite vaše prijedloge i ideje koje smatrate potrebnim kako bismo naše mjesto učinili ugodnijim za življenje.


Gradonačelnik Grada Makarske

Jure Brkan


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Makarske za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Grada Makarske za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Makarske koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Makarske kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Proračun možete pronaći OVDJE.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna: Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Proračunski korisnici Grada Makarske su: Gradski sportski centar, Dječji vrtić "Biokovsko zvonce", JU MARA, Gradska knjižnica, Gradski muzej, Gradska galerija Antun Gojak, Osnovna škola Stjepana Ivičevića, Osnovna škola oca Petra Perice i Glazbena škola.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Gradsko vijeće i razriješiti gradonačelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Gradskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 109.299.518,00 kn 81,27 %
> Prihodi od poreza 40.636.000,00 kn 30,22 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 14.191.168,00 kn 10,55 %
> Prihodi od imovine 5.355.240,00 kn 3,98 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 39.202.710,00 kn 29,15 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 9.614.400,00 kn 7,15 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 300.000,00 kn 0,22 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 25.189.337,96 kn 18,73 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne 24.889.337,96 kn 18,51 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 kn 0,22 %
UKUPNO 134.488.855,96 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Grada Makarske za 2018. godinu planirani su u iznosu od 134.488.855,96 kuna


Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Makarske za 2018. godinu su 109.299.518,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 40.636.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 20.973.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 17.960.000,00 kuna, porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 1.693.000,00 kuna i ostali prihodi od poreza planirani u iznosu od 10.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 14.191.168,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 4.218.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirani u iznosu od 282.000,00 kuna, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane u iznosu od 1.764.518.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane u iznosu od 1.070.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 6.856.650,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 5.355.240,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 10.340,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 5.344.900,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 39.202.710,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 2.005.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 6.647.710,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 30.550.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 9.614.400,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 8.798.600,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane u iznosu od 815.800,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirano u iznosu od 300.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 235.000,00 kuna i ostali prihodi planirani u iznosu od 65.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Makarske za 2018. godinu planiranih u iznosu od 25.189.337,96 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 24.889.337,96 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 300.000,00 kuna


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 65.442.178,00 kn 48,66 %
> Rashodi za zaposlene 24.550.690,00 kn 18,25 %
> Materijalni rashodi 27.378.788,00 kn 20,36 %
> Financijski rashodi 3.337.200,00 kn 2,48 %
> Subvencije 30.000,00 kn 0,02 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 178.000,00 kn 0,13 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.815.000,00 kn 2,09 %
> Ostali rashodi 7.152.500,00 kn 5,32 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 53.451.500,00 kn 39,74 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 9.472.000,00 kn 7,04 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 32.498.500,00 kn 24,16 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 11.481.000,00 kn 8,54 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 9.285.000,00 kn 6,90 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 9.285.000,00 kn 6,90 %
Vlastiti izvori 6.310.177,96 kn 4,69 %
> Rezultat poslovanja višak/manjak prihoda 6.310.177,96 kn 4,69 %
UKUPNO 134.488.855,96 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Rezultat poslovanja višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna


Ukupni rashodi Grada Makarske za 2018. godinu planirani su u iznosu od 134.488.855,96 kuna


Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja Grada Makarske za 2018. godinu planirani su u iznosu od 65.442.178,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 24.550.690,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 20.344.590,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 677.650,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 3.528.450,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 27.378.788,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 774.570,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 6.582.825,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 18.205.385,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 176.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 1.640.008,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.337.200,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 534.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 2.803.200,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 30.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima,zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 178.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 25.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 153.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 2.815.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 7.152.500,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 6.232.500,00 kuna, kapitalne donacije planirane u iznosu od 715.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 5.000,00 kuna i izvanredni rashodi planirani u iznosu od 200.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Makarske za 2018. godinu planirani u iznosu od 53.451.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 9.472.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 32.498.500,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 27.443.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 4.058.500,00 kuna, prijevozna sredstva planirano u iznosu od 150.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirano u iznosu od 140.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 707.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano u iznosu od 11.481.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Grada Makarske za 2018. godinu planirani u iznosu od 9.285.000,00 kuna, od toga otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 4.432.000,00 kuna, otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.950.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 1.903.000,00 kuna


Razlika/Manjak za prijenos u iduću godinu 6.310.177,96 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


URED GRADONAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 23.932.590,00 KUNA


URED GRADONAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 23.554.860,00 KUNA

1. Troškovi plaća i materijalni troškovi uprave planirani su u iznosu od 22.997.360,00 kuna, od toga:

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 732.000,00 kuna, od toga otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnog sektora 432.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 300.000,00 kuna

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova financirani od prihoda od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknade planirani u iznosu od 6.500.000,00 kuna, od toga otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnog sektora 4.000.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.500.000,00 kuna

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 8.002.360,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 6.649.020,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 210.000,00 kuna i doprinosi na plaće 1.143.340,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 3.824.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 249.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 729.000,00 kuna, rashodi za usluge 2.184.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 57.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 605.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 3.285.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 530.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 2.755.000,00 kuna

• Subvencije financirane od općih prihoda i primitaka planirane u iznosu od 10.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima,zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 25.0000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade financirane od općih prihoda i primitaka planirane u iznosu od 10.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za izvanredne rashode

• Rashodi za zaposlene financirani od prihoda za posebne namjene – naknade za nezakonito izgrađene zgrade planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 170.600,00 kuna i doprinosi na plaće 29.400,00 kuna

• Rashodi za zaposlene financirani od ostalih pomoći planirani u iznosu od 80.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 68.200,00 kuna i doprinosi na plaće 11.800,00 kuna

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 105.000,00 kuna za tekuće donacije

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 18.500,00 kuna za tekuće donacije


Program 1001 Opremanje i informatizacija uprave planirano u iznosu od 345.000,00 kuna

Za opremanje i informatizaciju uprave planirano je 345.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknade, od toga postrojenje i oprema 240.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 105.000,00 kuna


Program 1002 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva planirano u iznosu od 70.000,00 kuna

Za poticanje malog i srednjeg poduzetništva planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima,zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 20.000,00 kuna


Program 1004 projekti i razvoj planirano u iznosu od 142.500,00 kuna

1. Projekti i razvoj planirani u iznosu od 127.500,00 kuna za rashode za usluge, od toga 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 87.500,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene

2. Za lokalni program djelovanja za mlade planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 2.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna i tekuće donacije 12.000,00 kuna


JAVNA USTANOVA MARA


Program 1004 Projekti i razvoj planirano u iznosu od 377.730,00 kuna

Za Javnu ustanovu Mara planirano je 377.730,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 193.550,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 164.500,00 kuna i doprinosi na plaće 29.050,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitak planirani u iznosu 54.450,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 14.750,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 3.200,00 kuna, rashodi za usluge 16.980,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.520,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.000,00 kuna

• Rashodi za zaposlene financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 69.250,00 kuna, od toga plaće (bruto) 58.800,00 kuna i doprinosi na plaće 10.450,00 kuna

• Materijali rashodi financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 58.480,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 2.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 56.480,00 kuna


ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO  U IZNOSU OD 32.875.338,00 KUNA


KULTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 2.144.180,00 KUNA


Program 1000 program ustanova u kulturi planirano u iznosu od 2.144.180,00 kuna - odnosi se na tri ustanove u kulturi

1. Za redovnu djelatnost ustanova u kulturi planirano je 2.089.180,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.701.120,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 1.015.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 kuna i doprinosi na plaće 174.300,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitak planirani u iznosu 472.320,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 25.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 56.500,00 kuna, rashodi za usluge 369.300,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.020,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 9.500,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 54.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 14.000,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 40.000,00 kuna

• Materijali rashodi financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 26.060,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 1.020,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 4.020,00 kuna, rashodi za usluge 17.520,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 45.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 

• Materijali rashodi financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 163.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 153.000,00 kuna

• Materijali rashodi financirani od donacija za proračunske korisnike planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 45.000,00 kuna

2. Za likovnu i kiparsku koloniju planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 5.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna

3. Za očuvanje djela Antuna Gojaka planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti


ŠKOLSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 5.729.498,00 KUNA - ODNOSI SE NA TRI ŠKOLE


Program 1000 Školstvo do nivoa minimalnog standarda planirano je u iznosu od 2.274.518,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Osnovne škole planirano je 1.494.518,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.477.818,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 105.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 635.445,00 kuna, rashodi za usluge 675.335,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 62.038,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 13.700,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za kapitalna ulaganja u osnovno školsko obrazovanje planirano je u iznosu od 783.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 220.000,00 kuna, građevinski objekti 163.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 400.000,00 kuna


Program 1001 Osnovno školstvo iznad nivoa minimalnog standarda planirano u iznosu od 2.594.980,00 kuna

1. Za osnovno školsko obrazovanje iznad minimalnog standarda planirano je 2.070.780,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 683.780,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 581.340,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 kuna i doprinosi na plaće 99.940,00 kuna

• Materijali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 16.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 6.000,00 kuna, rashodi za usluge 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

• Materijali rashodi financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 1.110.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 120.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 733.000,00 kuna, rashodi za usluge 220.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu 13.000,00 kuna za postrojenje i opremu

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 48.000,00 kuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

2. Za projekt „S osmjehom u školu“ – pomoćnici u nastavi planirano je 524.200,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 67.300,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 55.650,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 2.060,00 kuna i doprinosi na plaće 9.590,00 kuna

• Materijali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 6.450,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 1.200,00 kuna i rashodi za usluge 5.250,00 kuna

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći EU planirani u iznosu od 380.100,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 314.330,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 11.690,00 kuna i doprinosi na plaće 54.080,00 kuna

• Materijali rashodi financirani od pomoći EU planirani u iznosu od 36.550,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 6.800,00 kuna, rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.750,00 kuna

• Rashodi za zaposlene financirani od donacija za proračunske korisnike planirani u iznosu od 32.800,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 28.000,00 kuna i doprinosi na plaće 4.800,00 kuna

• Materijali rashodi financirani od donacija za proračunske korisnike planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

Program 1005 Osnovno školstvo – ostalo planirano u iznosu od 860.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje kupnje udžbenika osnovcima planirano je 800.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

2. Za sufinanciranje toplog obroka osnovcima planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 


PREDŠKOLSKI ODGOJ PLANIRANO U IZNOSU OD 9.575.500,00 KUNA


Program 1000 Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“ planirano u iznosu od 9.575.500,00 kuna

Za redovnu odgojnu djelatnost planirano je 9.575.500,00 kuna, od toga.

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 35.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 5.835.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 4.800.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 85.000,00 kuna i doprinosi na plaće 950.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 165.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za zaposlene financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 616.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 501.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće 95.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 1.923.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 117.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.356.000,00 kuna, rashodi za usluge 355.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 16.500,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 4.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 12.500,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 115.000,00 kuna za postrojenje i opremu

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 759.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 750.000,00 kuna i doprinosi na plaće 9.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 101.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 54.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 37.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od donacija za proračunske korisnike planirani u iznosu od 10.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna


ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 10.457.000,00 KUNA


Program 1001 Organizacija kulturnih i zabavnih manifestacija planirano u iznosu od 1.615.000,00 kuna

1. Za Makarsko ljeto planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 8.000,00 kuna, rashodi za usluge 355.400,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.600,00 kuna

2. Za Božićno – novogodišnji program planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 3.000,00 kuna, rashodi za usluge 282.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna

3. Za natjecanje „Debeli i mršavi“ planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za karneval planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 19.300,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.700,00 kuna

5. Za obilježavanje važnih datuma planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna, rashodi za usluge 37.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60,000,00 kuna i tekuće donacije 1.000,00 kuna

6. Za Kulturnu zimu planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 7.000,00 kuna, rashodi za usluge 88.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna

7. Za ostale kulturno zabavne manifestacije planirano je 105.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 102.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3.000,00 kuna

8. Za ostala sponzorstva kulturnih i zabavnih manifestacija planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

9. Za Festival klapa planirano je 100.000,00 kuna, od toga 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

10. Za Dalmacija WINO EXPO planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

11. Za tortu Makarana planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 6.000,00 kuna, rashodi za usluge 3.300,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 700,00 kuna

12. Za manifestaciju „SKMER“ – internacionalno natjecanje kuhara planirano je 65.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 60.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna

13. Za manifestaciju „SKMER“ – internacionalno natjecanje konobara planirano je 85.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 80.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna


Program 1002 Aktivnost udruga iz kulture planirano u iznosu od 400.000,00 kuna

Za potpore pojedincima i skupinama građana planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1002 Srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 230.000,00 kuna

1. Za Srednju strukovnu školu Makarska planirano je 7.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za Srednju školu fra Andrija Kačić Miošić planirano je 13.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za ostale pomoći srednjim školama Makarska planirano je 210.000,00 kuna Za Srednju strukovnu školu Makarska planirano je 7.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 100.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 110.000,00 kuna


Program 1003 Sufinanciranje potreba studenata planirano u iznosu od 460.000,00 kuna

1. Za prijevoz studenata planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za stipendiranje studenata planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1001 Djelatnost sportskih udruga planirano u iznosu od 2.140.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost zajednice sportskih udruga planirano je 1.100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za redovnu djelatnost HNK ZMAJ planirano je 450.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za financiranje trenera za mlađe uzraste planirano je 590.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1002 Pokroviteljstvo nad sportskim natjecanjima planirano u iznosu od 350.000,00 kuna

1. Za pokroviteljstvo nad sportskim natjecanjima planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i tekuće donacije 240.000,00 kuna

2. Za biciklističku utrku „TOUR OF CROATIA“ planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 1003 Ostale programske aktivnosti planirane u iznosu od 100.000,00 kuna

1. Nagrade za izuzetne sportske uspjehe planirane u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za osposobljavanje stručnih kadrova planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za sport i rekreaciju invalidnih osoba planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Proslava obljetnice sportskih klubova planirana je u iznosu od 20.000,00 kuna financirana od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za ostale pomoći planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna i tekuće donacije 35.000,00 kuna

6. Sport i rekreacija mladeži i obitelji planirano je u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1000 pomoć kućanstvima planirano u iznosu od 1.350.000,00 kuna

1. Za pomoć obitelji slabijeg imovinskog stanja planirano je 800.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, od toga 798.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 2.000,00 kuna financirano od donacija

2. Pomoć za troškove ogrjeva planirana je u iznosu od 40.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Božićnica i uskrsnica za umirovljenike planirana u iznosu od 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za prijevoz umirovljenika planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za sufinanciranje boravka djece u vrtićima planirano je 205.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1001 Potpore studentima i učenicima planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za poklone djeci za blagdane planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1003 Pomoći udrugama građana i ostalim neprofitnim organizacijama planirano u iznosu od 450.000,00 kuna

Za pomoć udrugama planirano je 450.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1004 Ostale tekuće donacije planirane u iznosu od 30.000,00 kuna

Za ostale tekuće donacije planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000,00 kuna i tekuće donacije 25.000,00 kuna


Program 1000 Dobrovoljno vatrogasno društvo planirano u iznosu od 2.615.000,00 kuna

Za redovitu djelatnost DVD Makarska planirano je 2.615.000,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.118.500,00 kuna, od toga tekuće donacije 1.768.500,00 kuna i kapitalne donacije 350.000,00 kuna

• Ostali rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 131.500,00 kuna za tekuće donacije

• Ostali rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 365.000,00 kuna za kapitalne donacije


Program 1001 Civilna zaštita planirana u iznosu od 100.000,00 kuna

Za civilnu zaštitu planirano je 100.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 54.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 2.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 37.000,00 kuna i rashodi za usluge 15.000,00 kuna

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za tekuće donacije

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od planirani u iznosu od 41.000,00 kuna za postrojenje i opremu


Program 1002 Gorska služba spašavanja planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za Gorsku službu spašavanja planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1003 Pomoć zdravstvenim organizacijama planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za Hitnu medicinsku pomoć – pomoć zdravstvenim organizacijama planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 1005 Hrvatski crveni križ planirano u iznosu od 322.000,00 kuna

Za Crveni križ planirano je 322.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i tekuće donacije 312.000,00 kuna


Program 1008 Ljetno dežurstvo policije planirano u iznosu od 125.000,00 kuna

Za ljetno dežurstvo policije planirano je 125.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 40.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 kuna


Program 1000 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi planirano u iznosu od 20.000,00 kuna 

Za aktivnost udruga tehničke kulture planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna i tekuće donacije 19.000,00 kuna


SPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 4.969.160,00 KUNA


Program 1000 Djelatnost ustanove Gradskog sportskog centra planirano u iznosu od 4.969.160,00 kuna

Za redovnu djelatnost Gradskog sportskog centra planirano je 4.969.160,00 kuna, od toga:

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.289.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 1.915.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 44.400,00 kuna i doprinosi na plaće 329.600,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.525.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 6.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.050.000,00 kuna i rashodi za usluge 469.500,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 4.500,00 kuna za postrojenje i opremu

• Materijalni rashodi financirani od prihoda od proračunskih korisnika planirani u iznosu od 549.660,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 38.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 216.660,00 kuna, rashodi za usluge 188.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 107.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od prihoda od proračunskih korisnika planirani u iznosu od 10.500,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od proračunskih korisnika planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za postrojenje i opremu

• Materijalni rashodi financirani od donacija za proračunske korisnike planirani u iznosu od 400.000,00 kuna za rashode za usluge


POGON ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 5.813.750,00 KUNA


Program 1000 Pogon za obavljanje komunalne djelatnosti planirano u iznosu od 5.813.750,00 kuna

Za pogon za komunalnu djelatnost planirano je 5.813.750,00 kuna, od toga.

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 86.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 49.000,00 kuna, rashodi za usluge 7.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Rashodi za zaposlene financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 3.889.250,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 3.085.950,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 272.000,00 kuna i doprinosi na plaće 531.300,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 886.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 78.800,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 242.000,00 kuna, rashodi za usluge 562.800,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.400,00 kuna

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći planirani u iznosu od 234.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 187.200,00 kuna i doprinosi na plaće 46.800,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od financirani od prihoda od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknade planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknade planirani u iznosu od 711.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 561.000,00 kuna i prijevozna sredstva 150.000,00 kuna


GRADSKO VIJEĆE PLANIRAN U IZNOSU OD 466.000,00 KUNA


Program 1000 Gradsko vijeće planirano u iznosu od 466.000,00 kuna 

1. Za Gradsko vijeće planirano je 433.000,00 kubna financirano do općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 315.000,00 kuna i tekuće donacije 110.000,00 kuna

2. Za Mjesni odbor planirano je 15.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 3.000,00 kuna, rashodi za usluge 3.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000,00 kuna

3. Za nacionalne manjine planirano je 3.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna u rashodi za usluge 1.000,00 kuna

4. Za savjet mladih planirano je 15.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 6.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.000,00 kuna


UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 1.000.000,00 KUNA


Program 1000 Izrada prostorno planske dokumentacije planirano u iznosu do 1.000.000,00 kuna

Za izradu prostorno planske dokumentacije planirano je 1.000.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknade planirani u iznosu od 600.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 64.091.000,00 KUNA


Program 1000 Građenje objekata i uređenje javne površine planirano u iznosu od 8.440.000,00 kuna

1. Za povrat zajma planirano je 1.868.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za otplatu glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora

2. Za šetalište dr. Franje Tuđmana planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja za građevinske objekte

3. Za izgradnju dječjih igrališta, bočališta i skate park planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za građevinske objekte

4. Za ostalu izgradnju komunalne infrastrukture za javne površine planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinosa za građevinske objekte

5. Za trg ispred Crkve Kraljice mira na Zelenici planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za građevinske objekte

6. Za izgradnju i rekonstrukciju gradske plaže planirano je 700.000,00 kuna financirano od prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja za građevinske objekte

7. Za izgradnju parkova i javnog zelenila na JPP planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za građevinske objekte

8. Za izgradnju i rekonstrukciju Trga Hripina planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za građevinske objekte

9. Za izgradnju i rekonstrukciju dječjeg igrališta u Velikom brdu planirano uje 1.300.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos planirani u iznosu od 500.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći EU planirani u iznosu od 640.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 160.000,00 kuna za građevinske objekte

10. Za otkup zemljišta za JPP planirano je 2.772.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za materijalnu imovinu

11. Za izgradnju javnih parkirališta planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za građevinske objekte


Program 1001 Zemljište za nerazvrstane ceste planirano u iznosu od 6.700.000,00 kuna

Za otkup zemljišta za nerazvrstane ceste planirano je 6.700.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za materijalnu imovinu


Program 1002 Građenje objekta i uređaja za nerazvrstane ceste planirano je 12.980.000,00 kuna

1. Za zadarsku ulicu planirano je 2.000.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za građevinske objekte

2. Za ulicu uz zgrade POS-a planirano je 400.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknade za građevinske objekte

3. Za križanje ulice S. Ivičevića – ulaz u naselje istok planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za građevinske objekte

4. Za spojnu ulicu na istoku planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za građevinske objekte

5. Za ulicu Put moče planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za građevinske objekte

6. Za ulicu paralelno s Đakovačkom planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za građevinske objekte

7. Za ulice od zgrada POS-a do Zadarske ulice planirano je 4.000.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za građevinske objekte

8. Za izgradnju nerazvrstanih cesta planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za građevinske objekte

9. Za nastavak ulice petorice Alačevića planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za građevinske objekte

10. Za priključak na D8 s pothodnikom na Moči planirano je 350.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 320.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos i 30.000,00 kuna financirano od prihoda od naknade za nezakonito izgrađene zgrade

11. Za ulicu u Moči – paralelna s magistralom planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za građevinske objekte

12. Za Zagrebačku ulicu planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 70.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos i 30.000,00 kuna financirano od prihoda od naknade za nezakonito izgrađene zgrade

13. Za ulicu kipara Meštrovića planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za građevinske objekte

14. Za izgradnju prometnica u obuhvatu UPU-a Zelenka 2 planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 90.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos i 110.000,00 kuna financirano od prihoda od naknade za nezakonito izgrađene zgrade

15. Za izgradnju prometnica u obuhvatu UPU-a Bilaje 1 planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za građevinske objekte

16. Za izgradnju Šibenske ulice planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za građevinske objekte

17. Za izgradnju prometnica iz obuhvata UPU-a Batinići planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za građevinske objekte

18. Za izgradnju i rekonstrukciju Hvarske ulice planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 170.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos i 30.000,00 kuna financirano od prihoda od naknade za nezakonito izgrađene zgrade

19. Za izgradnju i rekonstrukciju nadvožnjaka na D-8 (put Makara) planirani je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za građevinske objekte

20. Za izgradnju pothodnika Bilaje 1 planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za građevinske objekte

21. Za raskrižje D8 – Zagrebačke, Put požara i Istarske ulice planirano je 1.350.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos i 350.000,00 kuna financirano od pomoći

22. Za D8-zapadni ulaz u Grad kod Napoleona planirano je 1.650.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 850.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos i 800.000,00 kuna financirano od pomoći

23. Za spojnu cestu Makar – D8 planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za građevinske objekte


Program 1003 Građenje objekata i uređaja za groblja planirano je u iznosu od 3.000.000,00 kuna

Za građenje objekata i uređaja za groblje Veliko Brdo planirano je 3.000.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte


Program 1004 Građenje objekata i uređaja za javnu rasvjetu planirano u iznosu od 2.300.000,00 kuna

1. Za građenje objekata i uređaja za javnu rasvjetu planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za građevinske objekte

2. Za primjenu mjera energetske učinkovitosti na javnu rasvjetu planirano je 1.300.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 780.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos i 520.000,00 kuna financirano od pomoći


Program 1005 Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom planirano u iznosu od 250.000,00 kuna

Za izgradnju vodoopskrbnog sustava na području Grada Makarske planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za građevinske objekte


Program 1006 Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda planirano je 1.350.000,00 kuna

1. Za izgradnju oborinskog sustava planirano je 1.200.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 250.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – naknade za vodoopskrbu i 950.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknade

2. Za izgradnju kanalizacijskog sustava na području Grada planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za građevinske objekte


Program 1000 Održavanje i popravak oborinskog sustava planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za održavanje oborisnkog sustava planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos za građevinske objekte


Program 1001 Održavanje čistoća javnih površina planirano u iznosu od 4.100.000,00 kuna

Za održavanje čistoća javnih površina planirano je 4.100.000,00 kuna za rashode za usluge, od toga 198.750,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 1.024.750,00 kuna financirano od vlastitih prihoda, 130.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 2.610.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade i 136.500,00 kuna financirano od prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja


Program 1003 Održavanje javnih površina planirano u iznosu od 2.350.000,00 kuna

Za održavanje javnih površina planirano je 2.350.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 359.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 45.000,00 kuna i rashodi za usluge 314.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 107.662,04 kuna za postrojenje i opremu

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 76.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financiran od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 107.662,04 kuna za postrojenje i opremu

• Materijalni rashodi financirani od prihoda od komunalne naknade planirani u iznosu od 36.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od komunalne naknade planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za postrojenje i opremu

• Materijalni rashodi financirani od prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od prihoda od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknada planirani u iznosu od 355.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna  za rashodi za usluge 350.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknada planirani u iznosu od 552.337,96 kuna za postrojenje i opremu


Program 1004 Održavanje nerazvrstanih cesta planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknada za rashode za usluge


Program 1005 Održavanje javne rasvjete planirano u iznosu od 2.550.000,00 kuna

Za održavanje javne rasvjete planirano je 2.550.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 360.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 210.000,00 kuna i rashodi za usluge 150.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 790.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju

• Materijalni rashodi financirani od prihoda od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknade planirani u iznosu od 1.300.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 200.000,00 kuna i rashodi za usluge 1.100.000,00 kuna


Program 1006 Ostalo održavanje planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

Za ostalo održavanje planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 1001 Izgradnja kapitalnih objekata planirana u iznosu od 2.450.000,00 kuna 

1. Za izgradnju gradske sportske dvorane planirano je 400.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknade za građevinske objekte

2. Za žičaru planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekta, od toga 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 100.000,00 kuna financirano od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknada

3. Za Dječji vrtić Zelenka planirano je 100.000,00 kuna financirano od  prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknade za građevinske objekte

4. Za javnu podzemnu garažu planirano je 250.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknade planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za građevinske objekte

• Za dogradnju O.Š. Oca Petra Perice planirano j 1.500.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknade za građevinske objekte

• Za izradu tehničke dokumentacije planirano je 450.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 100.000,00 financirano os prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja, 250.000,00 kuna financirano od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknade


Program 1000 Sanacija spomeničke baštine planirano u iznosu od 6.990.000,00 kuna

1. Za sanaciju spomeničke baštine planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – spomenička renta za rashode za usluge

2. Za revitalizaciju i očuvanje kulturne baštine planirano je 6.840.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene – spomenička renta planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 1.200.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu 900.000,00 kuna za postrojenje i opremu

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od pomoći planirani u iznosu od 3.700.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od donacija planirani u iznosu 20.000,00 kuna za postrojenje i opremu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknada planirani u iznosu 700.000,00 kuna za postrojenje i opremu


Program 1000 Zbrinjavanje komunalnog otpada planirano u iznosu od 1.700.000,00 kuna 

1. Za tekuće rashode zbrinjavanja komunalnog otpada planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od vlastitih izvora za rashode za usluge

2. Za izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknada za građevinske objekte

3. Za izgradnju kompostane planirano je 100.000,00 kuna financirano od financirano od prihoda od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknada za građevinske objekte

4. Za nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknada za građevinske objekte


Program 1000 Adaptacija i sanacija objekata planirano u iznosu od 8.031.000,00 kuna

1. Za adaptaciju Dječjeg vrtića planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknada za građevinske objekte

2. Za zgradu na sportskom centru – stara upravna zgrada planirano je 3.000.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknada za građevinske objekte

3. Za ostale zgrade u Gradu Makarska planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknada za građevinske objekte

4. Za adaptaciju Dječjeg vrtića u Velikom Brdu planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

5. Za sportsku dvoranu na sportskom centru planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

6. Za staru srednju školu planirano je 2.900.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od pomoći planirani u iznosu od 1.200.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknade planirani u iznosu od 500.000,00 kuna za postrojenje i opremu

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od prihoda od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknade planirani u iznosu od 1.200.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

7. Za prezentacijski centar planirano je 1.621.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za postrojenje i opremu

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od pomoći planirani u iznosu od 700.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od donacija planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za postrojenje i opremu

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od donacija planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od prihoda od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknade planirani u iznosu od 221.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti