Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Makarska

  Kontakt podaci
  Grad Makarska
  Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska
  OIB: 53515145212
  021 608 411
  protokol@makarska.hrProračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 109.299.518,00 kn 81,27 %
> Prihodi od poreza 40.636.000,00 kn 30,22 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 14.191.168,00 kn 10,55 %
> Prihodi od imovine 5.355.240,00 kn 3,98 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 39.202.710,00 kn 29,15 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 9.614.400,00 kn 7,15 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 300.000,00 kn 0,22 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 25.189.337,96 kn 18,73 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne 24.889.337,96 kn 18,51 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 kn 0,22 %
UKUPNO 134.488.855,96 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 65.442.178,00 kn 48,66 %
> Rashodi za zaposlene 24.550.690,00 kn 18,25 %
> Materijalni rashodi 27.378.788,00 kn 20,36 %
> Financijski rashodi 3.337.200,00 kn 2,48 %
> Subvencije 30.000,00 kn 0,02 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 178.000,00 kn 0,13 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.815.000,00 kn 2,09 %
> Ostali rashodi 7.152.500,00 kn 5,32 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 53.451.500,00 kn 39,74 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 9.472.000,00 kn 7,04 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 32.498.500,00 kn 24,16 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 11.481.000,00 kn 8,54 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 9.285.000,00 kn 6,90 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 9.285.000,00 kn 6,90 %
Vlastiti izvori 6.310.177,96 kn 4,69 %
> Rezultat poslovanja višak/manjak prihoda 6.310.177,96 kn 4,69 %
UKUPNO 134.488.855,96 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Rezultat poslovanja višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti