Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Makarska

  Kontakt podaci
  Grad Makarska
  Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska
  OIB: 53515145212
  021 608 411
  protokol@makarska.hr

Poštovani sugrađani,

predstavljamo vam Proračun za građane za 2019. godinu u kojem su objašnjeni planovi i aktivnosti gradske vlasti vezani za korištenje javnih sredstava. Proračun za građane dostupan vam je na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.makarska.hr.

U 2019. godini Grad Makarska planira velika ulaganja u komunalnu infrastrukturu, izgradnju i rekonstrukciju cesta, trgova i ulica, gradske plaže, dječjih igrališta, parkova i javnih površina, uređenje parkirališta, rekonstrukciju i modernizaciju javne rasvjete, uređenje groblja u Velikom Brdu i izgradnju oborinskog sustava na području grada.

Planiramo izgradnju i rekonstrukciju Trga Hrpina, izgradnju javnih parkirališta, izgradnju obalne šetnice od hotela Romana do Potoka u Krvavici, izgradnju spojne ceste Makar – državna cesta D-8, izgradnju križanja Ulice Zrinsko-frankopanske i državne ceste D-8, izgradnju Zadarske ulice i ulice od zgrada POS-a do Zadarske, izgradnju i rekonstrukciju raskrižja državna cesta D-8 - Zagrebačka ulica, Ulica Put Požara - Istarska ulica, izgradnju i rekonstrukciju na državnoj cesti D-8 na zapadnom ulazu u grad kraj Napoleonovog spomenika, nastavak Ulice Petorice Alačevića, nastavak Ulice Ivana Meštrovića s izlazom na državnu cestu D-8, nastavak Ulice Zrinsko-frankopanske do Stjepana Ivičevića, Zagrebačke ulice, Ulice Put Moče, ulice na Dugišu i Batinićima i Šibenske ulice.

Natalitetna politika jedan je od prioriteta u Gradu Makarskoj. Za svako novorođeno dijete dajemo jednokratnu pomoć u iznosu 2.500,00 kuna za prvo dijete i drugo dijete, a za svako sljedeće dijete iznos se povećava za 1.000,00 kuna. Grad Makarska će od 2019. roditeljima djece od 1. do 3. godine starosti, koja ne idu u dječji vrtić, davati mjesečnu potporu u iznosu od 1.000,00 kuna s ciljem poboljšanja demografske slike grada i omogućavanja roditeljima da njihova djeca mlađa od 3 godine ostanu u krugu obitelji.

Svjesni smo da su mladi i obrazovani ljudi temelj svakog društva. Uz sufinanciranje prijevoza i osiguranja besplatnih marendi za učenike slabijeg imovnog stanja, svim našim osnovnoškolcima, uz potporu Splitsko-dalmatinske županije, osiguravamo besplatne udžbenike. Povećavamo ulaganja u objekte predškolskog odgoja, osnovne škole te sportske i  kulturne objekte, a u 2019. izdvojio bih osigurana sredstva za dogradnju Osnovne škole oca Petra Perice koja će omogućiti uvođenje jednosmjenskog rada. Sufinanciramo i prijevoz studentima, kojima smo od prošle godine podigli iznos mjesečnih stipendija te povećali broj korisnika.

Projektom „S osmijehom u školu“ –  osigurali smo sredstva za pomoćnike u nastavi. Svrha projekta je omogućiti djeci s teškoćama kao posebno ranjivoj skupini kvalitetno obrazovanje kako bi stekli znanja, vještine i kompetencije potrebne za njihovo osnaživanje i izjednačavanje u mogućnostima za socijalnu uključenost, emocionalno funkcioniranje zapošljavanje i ostala ostvarenja. Sufinanciramo i prijevoz studentima, kojima smo od prošle godine podigli iznos mjesečnih stipendija te povećali broj korisnika.

Grad Makarska brine i o socijalno ugroženima, te obiteljima slabijeg imovinskog stanja osigurava jednokratne novčane pomoći, pomoći za ogrjev i pokrivanje osnovnih režijskih troškova, a svi umirovljenici s mirovinom manjom od 3.500,00 kuna ostvaraju pravo na božićnice. 

S ciljem omogućavanja višeg nivoa zdravstvene zaštite i sigurnosti svih naših sugrađana, od ove godine predviđena su i sredstva za financiranje dodatnog tima Hitne medicinske pomoći te kupnja cisterne za Dobrovoljno vatrogasno društvo Makarska.


Sredstva koje povlačimo iz europskih fondova usmjeravamo na socijalne, razvojne i infrastrukturne projekte: ''Revitalizacija kulturno-povijesne baštine zaseoka Kotišina'', ''Marendajmo zajedno'' - besplatna marenda za djecu iz socijalno ugroženih obitelji, ''S osmijehom u školu – pomoćnici u nastavi makarskih školaraca'', ''Skupi, složi, savjesno odloži'' – edukativan kampanja o važnosti razdvajanja otpada, a pomoći iz županijskog i državnog proračuna dodatna su potpora za financiranje projekata izgradnje komunalne infrastrukture te kulturnih( Prezentacijski centar, Gradska knjižnica Makarska) i sportskih objekata.

Poštovani sugrađani, izdvojili smo samo dio projekata u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Molimo vas da nam uputite vaše prijedloge i ideje koje smatrate potrebnim kako bismo naše mjesto učinili ugodnijim za življenje.


Gradonačelnik Grada Makarske

Jure Brkan


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Makarske za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Grada Makarske za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Makarske koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Makarske kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Proračun možete pronaći OVDJE.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:
Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Proračunski korisnici Grada Makarske su: Gradski sportski centar, Dječji vrtić "Biokovsko zvonce", JU MARA, Gradska knjižnica, Gradski muzej, Gradska galerija Antun Gojak, Osnovna škola Stjepana Ivičevića, Osnovna škola oca Petra Perice i Glazbena škola


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 144.531.093,00 kn 90,27 %
> Prihodi od poreza 41.549.000,00 kn 25,95 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 24.268.970,00 kn 15,16 %
> Prihodi od imovine 5.274.910,00 kn 3,29 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 62.504.500,00 kn 39,04 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 10.633.713,00 kn 6,64 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 300.000,00 kn 0,19 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 13.049.373,97 kn 8,15 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 12.749.373,97 kn 7,96 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 kn 0,19 %
Vlastiti izvori - višak/manjak prihoda 2.521.514,26 kn 1,57 %
UKUPNO 160.101.981,23 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Vlastiti izvori - višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Grada Makarske za 2019. godinu planirani su u iznosu od 160.101.981,23 kuna


Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Makarske za 2019. godinu su 144.531.093,0 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 41.549.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 22.779.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 16.960.000,00 kuna, porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 1.800.000,00 kuna i ostali prihodi od poreza planirani u iznosu od 10.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 24.268.970,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane u iznosu od 886.702,00 kuna, pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 5.678.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirani u iznosu od 95.766,00 kuna, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane u iznosu od 1.742.902,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane u iznosu od 1.489.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 14.376.600,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 5.274.910,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 10.010,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 5.264.900,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 62.504.500,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 1.805.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 4.075.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 56.624.500,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 10.633.713,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 9.818.713,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane u iznosu od 815.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirano u iznosu od 300.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 235.000,00 kuna i ostali prihodi planirani u iznosu od 65.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Makarske za 2019. godinu planiranih u iznosu od 13.049.373,97 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 12.749.373,97 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 300.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 73.302.635,23 kn 45,78 %
> Rashodi za zaposlene 26.089.976,00 kn 16,30 %
> Materijalni rashodi 32.173.159,23 kn 20,10 %
> Financijski rashodi 3.220.400,00 kn 2,01 %
> Subvencije 30.000,00 kn 0,02 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 560.000,00 kn 0,35 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.931.100,00 kn 1,83 %
> Ostali rashodi 8.298.000,00 kn 5,18 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 79.751.846,00 kn 49,81 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 6.000.000,00 kn 3,75 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 44.401.846,00 kn 27,73 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 29.350.000,00 kn 18,33 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 7.047.500,00 kn 4,40 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 7.047.500,00 kn 4,40 %
UKUPNO 160.101.981,23 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Grada Makarske za 2019. godinu planirani su u iznosu od 160.101.981,23 kuna


Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja Grada Makarske za 2019. godinu planirani su u iznosu od 73.302.635,23 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 26.089.976,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 21.403.340,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 944.150,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 3.742.486,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 32.173.159,23 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 789.520,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 7.227.876,23 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 22.268.209,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 163.966,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 1.723.588,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.220.400,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 381.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 2.839.400,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 30.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima,zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 560.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 425.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 135.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 2.931.100,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 8.298.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 7.233.000,00 kuna, kapitalne donacije planirane u iznosu od 715.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 150.000,00 kuna i izvanredni rashodi planirani u iznosu od 200.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Makarske za 2019. godinu planirani u iznosu od 79.751.846,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.000.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 44.401.846,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 39.837.844,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 3.697.002,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirano u iznosu od 132.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 735.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano u iznosu od 29.350.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Grada Makarske za 2019. godinu planirani u iznosu od 7.047.500,00 kuna, od toga otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 2.216.500,00 kuna, otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.950.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 1.881.000,00 kuna


Razlika/Manjak za prijenos u iduću godinu 2.521.514,26 kuna


RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 24.058.902,00 KUNA

URED GRADONAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 22.685.500,00 KUNA

Program 1000 Troškovi plaća i materijalni troškovi uprave planirani u iznosu od 21.800.500,00 kuna

1. Troškovi plaća i materijalni troškovi uprave planirani su u iznosu od 21.800.500,00 kuna, od toga:
• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.657.126,03 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 
• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 8.798.500,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 7.247.700,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 295.000,00 kuna i doprinosi na plaće 1.255.800,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 4.015.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 249.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 770.000,00 kuna, rashodi za usluge 2.215.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 731.000,00 kuna
• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 3.165.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 380.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 2.785.000,00 kuna
• Subvencije financirane od općih prihoda i primitaka planirane u iznosu od 10.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima,zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 25.0000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna
• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade financirane od općih prihoda i primitaka planirane u iznosu od 10.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za kazne, penale i naknadu štete
• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 180.000,00 kuna za tekuće donacije
• Rashodi za zaposlene financirani od prihoda od naknade za nezakonito izgrađene zgrade planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 170.600,00 kuna i doprinosi na plaće 29.400,00 kuna
• Rashodi za zaposlene financirani od ostalih pomoći planirani u iznosu od 80.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 68.200,00 kuna i doprinosi na plaće 11.800,00 kuna
• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova financirani od prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.509.373,97 kuna, od toga otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javno sektoru 559.373,97 kuna i otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.950.000,00 kuna

Program 1001 Opremanje i informatizacija uprave planirano u iznosu od 385.000,00 kuna

Za opremanje i informatizaciju uprave planirano je 385.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine, od toga postrojenje i oprema 285.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna

Program 1002 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva planirano u iznosu od 70.000,00 kuna
Za poticanje malog i srednjeg poduzetništva planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima,zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 20.000,00 kuna
Program 1004 projekti i razvoj planirano u iznosu od 230.000,00 kuna
1. Za projekte i razvoj planirano je 215.000,00 kuna za rashode za usluge, od toga 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 115.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene
2. Za lokalni program djelovanja za mlade planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 2.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna i tekuće donacije 12.000,00 kuna
Program 1006 Proračunska zaliha planirano u iznosu od 200.000,00 kuna
Za proračunsku zalihu planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za izvanredne rashode

JAVNA USTANOVA MARA

Program 1004 Projekti i razvoj planirano u iznosu od 1.373.402,00 kuna

1. Za Javnu ustanovu Mara planirano je 1.373.402,00 kuna, od toga:
• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 295.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 247.500,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 kuna i doprinosi na plaće 42.500,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitak planirani u iznosu 77.700,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 9.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 6.200,00 kuna, rashodi za usluge 34.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.500,00 kuna
• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.000,00 kuna
• Rashodi za zaposlene financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu 46.900,00 kuna, od toga plaće (bruto) 40.000,00 kuna i doprinosi na plaće 6.900,00 kuna
• Materijali rashodi financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 10.100,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 5.100,00 kuna
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 25.000,00 kuna za postrojenje i opremu
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći za proračunske korisnike iz EU planirani u iznosu od 886.702,00 kuna za postrojenje i opremu
• Materijalni rashodi financirani od donacija za proračunske korisnike planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za rashode za usluge

ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO  U IZNOSU OD 37.364.279,23 KUNA

KULTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 3.430.560,00 KUNA

Program 1000 Program ustanova u kulturi planirano u iznosu od 897.320,00 kuna – 
Gradski muzej

1. Za redovnu djelatnost ustanova u kulturi planirano je 897.320,00 kuna, od toga:
• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 478.800,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 400.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna i doprinosi na plaće 68.800,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu 173.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 13.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 12.000,00 kuna i rashodi za usluge 148.000,00 kuna
• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 3.000,00 kuna
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 6.000,00 kuna za postrojenje i opremu
• Materijali rashodi financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 23.020,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 1.020,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 4.000,00 kuna, rashodi za usluge 15.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna
• Materijali rashodi financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 173.000,00 kuna za rashode za usluge
• Materijali rashodi financirani od donacija za proračunske korisnike planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za rashode za usluge

Program 1000 program ustanova u kulturi planirano u iznosu od 1.547.640,00 kuna – Gradska knjižnica

2. Za redovnu djelatnost ustanova u kulturi planirano je 1.547.640,00 kuna, od toga:
• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 408.620,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 335.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 16.000,00 kuna i doprinosi na plaće 57.620,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitak planirani u iznosu 84.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 2.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 16.000,00 kuna, rashodi za usluge 56.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 kuna
• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 5.000,00 kuna
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 40.020,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 40.000,00 kuna
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 540.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 500.000,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 40.000,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani od donacije za proračunske korisnike planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za rashode za usluge
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 420.000,00 kuna za postrojenja i opremu

Program 1000 program ustanova u kulturi planirano u iznosu od 985.600,00 kuna – Galerija „Antun Gojak“

1. Za redovnu djelatnost ustanova u kulturi planirano je 933.600,00 kuna, od toga:
• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 502.600,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 418.500,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 12.000,00 kuna i doprinosi na plaće 72.100,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitak planirani u iznosu 385.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 18.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 24.000,00 kuna, rashodi za usluge 336.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 kuna
• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.000,00 kuna
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 12.000,00 kuna za postrojenje i opremu
• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 6.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 5.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 kuna
• Materijali rashodi financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 16.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 9.500,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 kuna i postrojenje i oprema 5.000,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani od donacija za proračunske korisnike planirani u iznosu od 10.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 4.000,00 kuna i rashodi za usluge 6.000,00 kuna 
2. Za likovnu i kiparsku koloniju planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi z materijal i energiju 8.000,00 kuna, rashodi za usluge 7.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna
3. Za očuvanje djela Antuna Gojaka planirano je 12.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

ŠKOLSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 6.072.019,23 KUNA - ODNOSI SE NA TRI ŠKOLE

Program 1000 Školstvo do nivoa minimalnog standarda planirano je u iznosu od 567.844,00 kuna

Za kapitalna ulaganja u osnovno školsko obrazovanje planirano je 567.844,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene, od toga građevinski objekti 167.844,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 400.000,00 kuna
Program 1005 Osnovno školstvo – ostalo planirano u iznosu od 1.090.000,00 kuna
1. Za sufinanciranje kupnje udžbenika osnovcima planirano je 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
2. Za EU projekt „Marendajmo zajedno“ planirano je 500.000,00 kuna, od toga:
• Materijalni rashodi financirani od pomoći EU planirani u iznosu od 425.000,00 kuna, od toga za rashodi za usluge 20.300,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 404.700,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani od ostale pomoći planirani u iznosu od 75.000,00 kuna, od toga za rashodi za usluge 3.600,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 71.400,00 kuna
3. Za projekt „Školska shema“ planirano je 90.000,00 kuna za rashode za usluge, od toga 72.000,00 kuna financirano od pomoći EU i 18.000,00 kuna financirano od ostale pomoći

OŠ „PETRA PERICE“ planirano u iznosu od 1.637.604,23

Program 1000 Školstvo do nivoa minimalnog standarda planirano je u iznosu od 822.468,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Osnovne škole planirano je 822.468,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene, od toga:
• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 818.968,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 36.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 254.145,00 kuna, rashodi za usluge 509.135,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.688,00 kuna
• Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.500,00 kuna za ostale financijske rashode
Program 1001 Osnovno školstvo iznad nivoa minimalnog standarda planirano u iznosu od 815.136,23 kuna
1. Za osnovno školsko obrazovanje iznad minimalnog standarda planirano je 672.736,23 kuna, od toga:
• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 359.175,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 295.370,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna i doprinosi na plaće 50.805,00 kuna
• Materijali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 3.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima 
• Materijali rashodi financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 201.583,00 kuna za rashode za materijal i energiju 
• Materijalni rashodi financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 25.966,00 kuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
• Materijali rashodi financirani od pomoći za proračunske korisnike iz EU planirani u iznosu od 86.012,23 kuna za rashode za materijal i energiju 
2. Za projekt „S osmjehom u školu“ – pomoćnici u nastavi planirano je 142.400,00 kuna, od toga:
• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 21.550,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 18.370,00 kuna i doprinosi na plaće 3.180,00 kuna
• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći EU planirani u iznosu od 120.850,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 103.100,00 kuna i doprinosi na plaće 17.750,00 kuna

GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA PLANIRANO U IZNOSU OD 549.000,00 KUNA

Program 1000 Školstvo do nivoa minimalnog standarda planirano je u iznosu od 199.000,00 kuna

2. Za redovnu djelatnost Osnovne škole planirano je 199.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene, od toga od toga naknade troškova zaposlenima 10.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 40.000,00 kuna, rashodi za usluge 132.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 kuna
Program 1001 Osnovno školstvo iznad nivoa minimalnog standarda planirano u iznosu od 350.000,00 kuna
3. Za osnovno školsko obrazovanje iznad minimalnog standarda planirano je 350.000,00 kuna, od toga:
• Materijali rashodi financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 295.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 100.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 125.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 kuna
• Financijski rashodi financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 5.000,00 kuna
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinu financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za postrojenje i opremu

OŠ „STJEPANA IVIČEVIĆA“ PLANIRANO U IZNOSU OD 2.227.551,00 KUNA

Program 1000 Školstvo do nivoa minimalnog standarda planirano je u iznosu od 753.590,00 kuna

Za redovnu djelatnost Osnovne škole planirano je 753.590,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene, od toga naknade troškova zaposlenima 36.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 360.916,00 kuna, rashodi za usluge 319.874,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.600,00 kuna i ostali financijski rashodi 13.200,00 kuna

Program 1001 Osnovno školstvo iznad nivoa minimalnog standarda planirano u iznosu od 1.473.981,00 kuna

1. Za osnovno školsko obrazovanje iznad minimalnog standarda planirano je 1.084.310,00 kuna, od toga:
• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 511.810,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 430.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna i doprinosi na plaće 71.810,00 kuna
• Materijali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 17.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 6.500,00 kuna, rashodi za usluge 6.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna
• Materijali rashodi financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 510.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 450.000,00 kuna, rashodi za usluge 45.000,00 kuna i postrojenje i oprema 15.000,00 kuna
• Materijali rashodi financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 45.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima
2. Za projekt „S osmjehom u školu“ – pomoćnici u nastavi planirano je 389.671,00 kuna, od toga:
• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 13.421,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 11.500,00 kuna i doprinosi na plaće 1.921,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 1.000,00 kuna i rashodi za usluge 1.500,00 kuna
• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći EU planirani u iznosu od 358.750,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 250.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 12.750,00 kuna i doprinosi na plaće 43.000,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani od pomoći od EU planirani u iznosu od 53.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 12.000,00 kuna, rashodi za usluge 35.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani od donacija za proračunske korisnike planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za  naknade troškova zaposlenima 

PREDŠKOLSKI ODGOJ PLANIRANO U IZNOSU OD 10.300.300,00 KUNA

Program 1000 Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“ planirano u iznosu od 10.300.300,00 kuna

Za redovnu odgojnu djelatnost planirano je 10.300.300,00 kuna, od toga.
• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 6.335.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 5.100.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 180.000,00 kuna i doprinosi na plaće 1.055.000,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 165.000,00 kuna za rashode za usluge
• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 13.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora
• Rashodi za zaposlene financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 556.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 500.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 9.000,00 kuna i doprinosi na plaće 47.000,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 2.262.700,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 161.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.493.000,00 kuna, rashodi za usluge 525.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 83.700,00 kuna
• Financijski rashodi financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 13.500,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 1.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 12.500,00 kuna
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 160.300,00 kuna za postrojenje i opremu
• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 695.800,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 600.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 70.000,00 kuna i doprinosi na plaće 25.800,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 89.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 54.000,00 kuna, rashodi za usluge 5.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani od donacija za proračunske korisnike planirani u iznosu od 10.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna

ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 12.029.000,00 KUNA

Program 1001 Organizacija kulturnih i zabavnih manifestacija planirano u iznosu od 1.835.000,00 kuna

1. Za Makarsko ljeto planirano je 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 4.000,00 kuna, rashodi za usluge 466.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna
2. Za Božićno – novogodišnji program planirano je 350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 4.000,00 kuna, rashodi za usluge 334.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 kuna
3. Za karneval planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna, rashodi za usluge 25.300,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.700,00 kuna
4. Za obilježavanje važnih datuma planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 95.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5,000,00 kuna 
5. Za Kulturnu zimu planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 12.700,00 kuna, rashodi za usluge 120.700,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.600,00 kuna
6. Za ostale kulturno zabavne manifestacije planirano je 105.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 102.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3.000,00 kuna
7. Za ostala sponzorstva kulturnih i zabavnih manifestacija planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije
8. Za Festival klapa planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 94.700,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.300,00 kuna i rashodi za usluge financirani od prihoda za posebne namjene 10.000,00 kuna
9. Za tortu Makarana planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 4.000,00 kuna, rashodi za usluge 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna
10. Za manifestaciju „SKMER“ – internacionalno natjecanje kuhara planirano je 65.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 60.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna
11. Za manifestaciju „SKMER“ – internacionalno natjecanje konobara planirano je 85.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 80.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna

Program 1002 Aktivnost udruga iz kulture planirano u iznosu od 400.000,00 kuna

Za potpore pojedincima i skupinama građana planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Program 1002 Srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 242.000,00 kuna

1. Za Srednju strukovnu školu Makarska planirano je 16.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
2. Za Srednju školu fra Andrija Kačić Miošić planirano je 16.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
3. Za ostale pomoći srednjim školama Makarska planirano je 210.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 100.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 110.000,00 kuna

Program 1003 Sufinanciranje potreba studenata planirano u iznosu od 460.000,00 kuna

1. Za prijevoz studenata planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
2. Za stipendiranje studenata planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Program 1001 Djelatnost sportskih udruga planirano u iznosu od 2.240.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost zajednice sportskih udruga planirano je 1.100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije
2. Za redovnu djelatnost HNK ZMAJ planirano je 450.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije
3. Za financiranje trenera za mlađe uzraste planirano je 690.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Program 1002 Pokroviteljstvo nad sportskim natjecanjima planirano u iznosu od 380.000,00 kuna

1. Za pokroviteljstvo nad sportskim natjecanjima planirano je 280.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i tekuće donacije 260.000,00 kuna
2. Za biciklističku utrku „TOUR OF CROATIA“ planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

Program 1003 Ostale programske aktivnosti planirane u iznosu od 85.000,00 kuna

1. Nagrade za izuzetne sportske uspjehe planirane u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije
2. Za ostale pomoći planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna i tekuće donacije 45.000,00 kuna
3. Za razmjenu sportaša planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Program 1000 pomoć kućanstvima planirano u iznosu od 1.705.000,00 kuna

1. Za pomoć obitelji slabijeg imovinskog stanja planirano je 800.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
2. Pomoć za troškove ogrjeva planirana je u iznosu od 40.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3. Božićnica i uskrsnica za umirovljenike planirana u iznosu od 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
4. Za prijevoz umirovljenika planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
5. Za sufinanciranje boravka djece u vrtićima planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
6. Za sufinanciranje potpore roditeljima vrtićke dobi planirano je 360.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Program 1001 Potpore studentima i učenicima planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za poklone djeci za blagdane planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Program 1003 Pomoći udrugama građana i ostalim neprofitnim organizacijama planirano u iznosu od 450.000,00 kuna

Za pomoć udrugama planirano je 450.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Program 1004 Ostale tekuće donacije planirane u iznosu od 30.000,00 kuna

Za ostale tekuće donacije planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna, stale naknade građanima, kućanstvima iz proračuna 10.000,00 kuna i tekuće donacije 10.000,00 kuna

Program 1000 Dobrovoljno vatrogasno društvo planirano u iznosu od 2.615.000,00 kuna

Za redovitu djelatnost DVD Makarska planirano je 2.615.000,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.020.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 1.670.000,00 kuna i kapitalne donacije 350.000,00 kuna
• Ostali rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 230.000,00 kuna za tekuće donacije
• Ostali rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 365.000,00 kuna za kapitalne donacije

Program 1001 Civilna zaštita planirana u iznosu od 100.000,00 kuna

Za civilnu zaštitu planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 2.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 70.000,00 kuna, rashodi za usluge 24.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 kuna

Program 1002 Gorska služba spašavanja planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za Gorsku službu spašavanja planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Program 1003 Pomoć zdravstvenim organizacijama planirano u iznosu od 500.000,00 kuna

Za Hitnu medicinsku pomoć – pomoć zdravstvenim organizacijama planirano je 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Program 1005 Hrvatski crveni križ planirano u iznosu od 322.000,00 kuna

Za Crveni križ planirano je 322.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i tekuće donacije 312.000,00 kuna

Program 1008 Ljetno dežurstvo policije planirano u iznosu od 525.000,00 kuna

Za ljetno dežurstvo policije planirano je 525.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i pomoći unutar općeg proračuna 400.000,00 kuna, rashodi za usluge financirani od ostalih prihodi za posebne namjene planirani u iznosu od 40.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 kuna

Program 1000 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi planirano u iznosu od 20.000,00 kuna 

Za aktivnost udruga tehničke kulture planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna i tekuće donacije 19.000,00 kuna

SPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 5.532.400,00 KUNA

Program 1000 Djelatnost ustanove Gradskog sportskog centra planirano u iznosu od 5.532.400,00 kuna

Za redovnu djelatnost Gradskog sportskog centra planirano je 5.532.400,00 kuna, od toga:
• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.096.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 1.750.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 42.400,00 kuna i doprinosi na plaće 303.600,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.710.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 1.250.000,00 kuna i rashodi za usluge 460.000,00 kuna
• Rashodi za zaposlene financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 117.200,00kuna, od toga plaće (Bruto) 100.000,00 kuna i doprinosi na plaće 17.200,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda od proračunskih korisnika planirani u iznosu od 831.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 39.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 306.000,00 kuna, rashodi za usluge 318.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 168.000,00 kuna
• Financijski rashodi financirani od vlastitih prihoda od proračunskih korisnika planirani u iznosu od 8.200,00 kuna
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od vlastitih prihoda od proračunskih korisnika planirani u iznosu od 70.000,00 kuna za postrojenje i opremu
• Materijalni rashodi financirani od prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 700.000,00 kuna za rashode za usluge

POGON ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 5.819.800,00 KUNA

Program 1000 Pogon za obavljanje komunalne djelatnosti planirano u iznosu od 5.819.800,00 kuna

Za pogon za komunalnu djelatnost planirano je 5.819.800,00 kuna, od toga.
• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 35.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna
• Rashodi za zaposlene financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 4.150.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 3.317.500,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 272.000,00 kuna i doprinosi na plaće 560.500,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 1.072.800,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 66.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 399.300,00 kuna, rashodi za usluge 590.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.500,00 kuna
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od vlastitih prihoda planirano u iznosu od 562.000,00 kuna za postrojenje i opremu

GRADSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 446.000,00 KUNA

Program 1000 Gradsko vijeće planirano u iznosu od 446.000,00 kuna 

1. Za Gradsko vijeće planirano je 433.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 323.000,00 kuna i tekuće donacije 110.000,00 kuna
2. Za Mjesni odbor planirano je 10.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 3.000,00 kuna, rashodi za usluge 3.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 kuna
3. Za nacionalne manjine planirano je 3.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna i rashodi za usluge 1.000,00 kuna

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 1.435.000,00 KUNA

Program 1000 Izrada prostorno planske dokumentacije planirano u iznosu do 1.435.000,00 kuna

Za izradu prostorno planske dokumentacije planirano je 1.435.000,00 kuna, od toga:
• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 800.000,00 kuna za rashode za usluge
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 635.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 90.978.000,00 KUNA

Program 1000 Građenje objekata i uređenje javne površine planirano u iznosu od 12.738.000,00 kuna

1. Za povrat zajma planirano je 1.868.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za otplatu glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora
2. Za šetalište dr. Franje Tuđmana planirano je 650.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
3. Za izgradnju dječjih igrališta, bočališta i skate parka planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
4. Za ostalu izgradnju komunalne infrastrukture za javne površine planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
5. Za trg ispred Crkve Kraljice mira na Zelenici planirano je 650.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
6. Za izgradnju i rekonstrukciju gradske plaže planirano je 700.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
7. Za izgradnju parkova i javnog zelenila na JPP planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
8. Za izgradnju i rekonstrukciju Trga 04. Svibnja 533 planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
9. Za izgradnju i rekonstrukciju Trga u Makru planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
10. Za izgradnju i rekonstrukciju Hrpina planirano je 1.500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
11. Za izgradnju i rekonstrukciju dijela rive – predio Plišćevac planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
12. Za izgradnju i rekonstrukciju dječjeg igrališta u Velikom brdu planirano uje 150.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
13. Za izgradnju javnih parkirališta planirano je 2.000.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
14. Za izgradnju šetnice od Hotela Romana do potoka u Krvavici planirano je 3.000.000,00 kuna, od toga 553.500,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa, 1.446.500,00 kuna financirano od prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja i 1.000.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za građevinske objekte
15. Za izgradnju pješačke staze od križanja Splitske ulice sa županijskom cestom 6196 do TC Pevec planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

Program 1001 Zemljište za nerazvrstane ceste planirano u iznosu od 6.000.000,00 kuna

Za otkup zemljišta za nerazvrstane ceste planirano je 6.0700.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva

Program 1002 Građenje objekta i uređaja za nerazvrstane ceste planirano je 20.100.000,00 kuna

1. Za Zadarsku ulicu planirano je 3.500.000,00 kuna, od toga 3.460.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa i 40.000,00 kuna financirano od prihoda od naknade za nezakonito izgrađene zgrade za građevinske objekte
2. Za ulicu uz zgrade POS-a planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
3. Za križanje ulice S. Ivičevića – ulaz u naselje istok planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
4. Za spojnu ulicu na istoku planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
5. Za ulicu Put moče planirano je 500.000,00 kuna, od toga 480.000,00 financirano od prihoda od komunalnog doprinosa i 20.000,00 kuna financirano od prihoda od naknade za nezakonito izgrađene zgrade za građevinske objekte
6. Za ulice na Dugištu – put Dugišta planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
7. Za ulice u Velikom brdu planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
8. Za ulice od zgrada POS-a do Zadarske ulice planirano je 4.000.000,00 kuna, od toga 3.960.000,00 financirano od prihoda od komunalnog doprinosa i 40.000,00 kuna financirano od prihoda od naknade za nezakonito izgrađene zgrade za građevinske objekte
9. Za izgradnju nerazvrstanih cesta planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
10. Za nastavak ulice petorice Alačevića planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
11. Za priključak na D8 s pothodnikom na Moči planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
12. Za ulicu u Moči – paralelna s magistralom planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
13. Za Zagrebačku ulicu planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
14. Za izgradnju prometnica u obuhvatu UPU-a Zelenka 2 planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
15. Za izgradnju prometnica u obuhvatu UPU-a Bilaje 1 planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
16. Za izgradnju Šibenske ulice planirano je 700.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
17. Za izgradnju prometnica iz obuhvata UPU-a Batinići planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
18. Za izgradnju nastavka ulice od zgrade POS-a do Luličeve planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
19. Za izgradnju i rekonstrukciju nadvožnjaka na D-8 (put Makara) planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
20. Za izgradnju pothodnika Bilaje 1 planirano je 150.000,00 kuna f financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
21. Za raskrižje D8 – Zagrebačke, Put požara i Istarske ulice planirano je 1.350.000,00 kuna, od toga 400.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa i 950.000,00 kuna financirano od ostale pomoći za građevinske objekte
22. Za D8-zapadni ulaz u Grad kod Napoleona planirano je 1.650.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte i 1.150.000,00 kuna financirano od ostale pomoći
23. Za spojnu cestu Makar – D8 planirano je 1.500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
24. Za izgradnju i rekonstrukciju ulica na predjelu Dugiš planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
25. Za izgradnju nastavka ulice K. Meštrovića s izlazom na D8 planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
26. Za rekonstrukciju pothodnika „Sljeme“ D8 planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
27. Za izgradnju križanja Zrinsko-frankopanske ulice sa D8 planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
28. Za izgradnju nastavka Zrinsko-frankopanske ulice do ulice S. Ivičevića planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

Program 1003 Građenje objekata i uređaja za groblja planirano je u iznosu od 1.800.000,00 kuna

1. Za građenje objekata i uređaja za groblje Veliko Brdo planirano je 1.500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte 
2. Za građenje objekata i uređaja za groblje SV. Andrija planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
3. Za građenje objekata i uređaja za groblje u Makru planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

Program 1004 Građenje objekata i uređaja za javnu rasvjetu planirano u iznosu od 2.300.000,00 kuna

1. Za građenje objekata i uređaja za javnu rasvjetu planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
2. Za primjenu mjera energetske učinkovitosti na javnu rasvjetu planirano je 1.300.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

Program 1005 Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom planirano u iznosu od 250.000,00 kuna

Za izgradnju vodoopskrbnog sustava na području Grada Makarske planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda od naknada za vodoopskrbu i odvodnju za građevinske objekte

Program 1006 Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda planirano je 1.850.000,00 kuna

1. Za izgradnju oborinskog sustava planirano je 1.700.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
2. Za izgradnju kanalizacijskog sustava na području Grada planirano je 150.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda građevinske objekte

Program 1000 Održavanje i popravak oborinskog sustava planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za održavanje oborisnkog sustava planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

Program 1001 Održavanje čistoća javnih površina planirano u iznosu od 6.165.000,00 kuna

1. Za održavanje čistoća javnih površina planirano je 5.900.000,00 kuna za rashode za usluge, od toga 1.000.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda, 230.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 4.470.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa i 200.000,00 kuna financirano od prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja
2. Za čišćenje mora planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja za rashode za usluge
3. Za ostale usluge čišćenja i održavanja javnih površina planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge

Program 1003 Održavanje javnih površina planirano u iznosu od 2.550.000,00 kuna

1. Za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge
2. Za održavanje parkova i igrališta planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge 
3. Za održavanje i nadohranu plaže panirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja za rashode za usluge
4. Za održavanje ostalih javnih površina Grada planirano je 450.000,00 kuna, od toga 200.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene i 250.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge
5. Za nabavu komunalne opreme planirano je 350.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za postrojenje i opremu
6. Za nabavu ostale opreme planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za postrojenje i opremu
7. Za utrošak vode planirano je 700.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge

Program 1004 Održavanje nerazvrstanih cesta planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 200.000,00 kuna financirano od financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge

Program 1005 Održavanje javne rasvjete planirano u iznosu od 2.800.000,00 kuna

1. Za održavanje objekata i uređaja javne rasvjete planirano je 1.500.000,00 kuna, od toga, 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 1.400.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge
2. Za održavanje javne rasvjete – utrošak struje planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za materijal i energiju
3. Za prigodnu dekoraciju i iluminaciju planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za materijal i energiju

Program 1006 Ostalo održavanje planirano u iznosu od 790.000,00 kuna

1. Za usluge službe za uklanjanje s JPP-e planirano je 20.000,00 financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge
2. Za zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge
3. Za provođenje dezinsekcije i deratizacije planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge
4. Za ostalo planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa , od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 470.000,00 kuna

Program 1001 Izgradnja kapitalnih objekata planirana u iznosu od 4.850.000,00 kuna 

1. Za izgradnju gradske sportske dvorane planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za građevinske objekte
2. Za izgradnju javnu podzemnu garažu planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za građevinske objekte
3. Za dogradnju O.Š. Oca Petra Perice planirano j 1.500.000,00 kuna, od toga 500.000,00 kuna  financirano od prihoda od komunalne naknade i 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za dodatna ulaganja na građevinskim objektima
4. Za Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“ planirano j 2.900.000,00 kuna, od toga 2.000.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade i 900.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za dodatna ulaganja na građevinskim objektima
5. Za izradu tehničke dokumentacije planirano je 1.250.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 600.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći i 500.000,00 kuna financirano od prodaje nefinancijske imovine

Program 1000 Sanacija spomeničke baštine planirano u iznosu od 13.920.000,00 kuna

1. Za sanaciju spomeničke baštine planirano je 650.000,00 kuna, od toga 200.000,00 kuna financirano od prihoda od spomeničke rente i 450.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za rashode za usluge
2. Za revitalizaciju i očuvanje kulturne baštine planirano je 13.270.000,00 kuna, od toga 62.500,00 kuna financirano od prihoda od spomeničke rente, 1.927.500,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa i 11.280.000,00 kuna financirano od pomoći EU za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Program 1000 Zbrinjavanje komunalnog otpada planirano u iznosu od 1.455.000,00 kuna 

1. Za tekuće rashode zbrinjavanja komunalnog otpada planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge
2. Za izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za građevinske objekte
3. Za izobrazno-edukativnu kampanju-odlaganje otpada planirano je 440.000,00 kuna, od toga 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 370.000,00 kuna financirano od pomoći EU za rashode za usluge

Program 1000 Adaptacija i sanacija objekata planirano u iznosu od 11.910.000,00 kuna

1. Za adaptaciju Dječjeg vrtića planirano je 3.100.000,00 kuna, od toga 1.880.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade i 1.220.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za dodatna ulaganja na  građevinskim objektima
2. Za zgradu na sportskom centru – stara upravna zgrada planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za dodatna ulaganja na  građevinskim objektima
3. Za ostale zgrade u Gradu Makarska planirano je 280.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge
4. Za staru srednju školu planirano je 1.000.000,00 kuna, od toga 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade i 500.000,00 kuna financirano od ostale pomoći za dodatna ulaganja na građevinskim objektima
5. Za prezentacijski centar planirano je 1.180.000,00 kuna, od toga 300.00,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene, 350.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći, 200.000,00 kuna financirano od donacija i 330.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za dodatna ulaganja na građevinskim objektima
6. Za GSC Makarska planirano je 5.000.000,00 kuna, d toga 1.750.000,00 kuna financirano od pomoći EU, 500.000,00 kuna financirano od donacija i 2.750.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za dodatna ulaganja na građevinskim objektima
7. Za sanaciju prostorija Gradske knjižnice planirano je 350.000,00 kuna, od toga 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 100.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za rashode za usluge

Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Grada Makarske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Obrazloženje Prijedloga Proračuna za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun Grada Makarske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 4. Obrazloženje Proračuna Grada Makarske za 2019. godinu
  PREUZMI:

 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Makarske za 2018. godinu
  PREUZMI:

 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu
  PREUZMI:

 7. OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2019. GODINU
  PREUZMI:

Više