Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Makarska

  Kontakt podaci
  Grad Makarska
  Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska
  OIB: 53515145212
  021 608 411
  protokol@makarska.hrProračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 141.727.390,00 kn 73,41 %
> Prihodi od poreza 43.699.000,00 kn 22,64 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 42.991.010,00 kn 22,27 %
> Prihodi od imovine 5.173.600,00 kn 2,68 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 38.228.980,00 kn 19,80 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te prženih usluga i prihoda od donacija 11.334.800,00 kn 5,87 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 300.000,00 kn 0,16 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 34.617.250,00 kn 17,93 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 34.317.250,00 kn 17,78 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 kn 0,16 %
Vlastiti izvori 16.712.519,00 kn 8,66 %
UKUPNO 193.057.159,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te prženih usluga i prihoda od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Vlastiti izvori
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 103.055.288,00 kn 53,38 %
> Rashodi za zaposlene 54.010.002,00 kn 27,98 %
> Materijalni rashodi 33.738.186,00 kn 17,48 %
> Financijski rashodi 2.859.100,00 kn 1,48 %
> Subvencije 30.000,00 kn 0,02 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.020.000,00 kn 0,53 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 5.410.000,00 kn 2,80 %
> Ostali rashodi 5.988.000,00 kn 3,10 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 87.001.871,00 kn 45,07 %
> Rashodi za nabavu neproizvedne dugotrajne imovine 5.000.000,00 kn 2,59 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 72.183.300,00 kn 37,39 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 9.818.571,00 kn 5,09 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.000.000,00 kn 1,55 %
UKUPNO 193.057.159,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedne dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Proračun Grada Makarske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Makarske za 2020. godinu
  PREUZMI:

 3. Obrazloženje Prijedloga Plana Proračuna Grada Makarske za 2020. godinu i projekcija proračuna za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 4. Prijedlog Proračuna Grada Makarske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI: