Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Makarska

  Kontakt podaci
  Grad Makarska
  Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska
  OIB: 53515145212
  021 608 411
  protokol@makarska.hr

Poštovani sugrađani,


predstavljamo vam Proračun za građane za 2020. godinu u kojem su objašnjeni planovi i aktivnosti gradske vlasti vezani za korištenje javnih sredstava. Proračun za građane dostupan vam je na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.makarska.hr.

Tijekom 2020. godine Grad Makarska planira velika ulaganja u projekte komunalne infrastrukture, izgradnju i rekonstrukciju cesta, ulica, trgova, dječjih igrališta, parkova, gradskih plaža, parkirališta i održavanje javnih površina i javne rasvjete.

U ovoj godini bit će realizirana završna faza projekta uređenja i rekonstrukcije mjesnog groblja u Velikom Brdu koje će nakon novih 159 grobnica, javne rasvjete, oborinske odvodnje, pješačkih staza i hortikulture dobiti i mrtvačnicu. Nastavljamo sa radovima na uređenju Starog velikobrdskog puta, Zadarske i Šibenske ulice,  a u 2020.-oj ćemo realizirati i nove projekte važne za poboljšanje prometne infrastrukture: projekt rekonstrukcije prilaza zgradama POS-a te rekonstrukcije dvaju opasnih raskrižja – križanja Istarske, Zagrebačke, Puta Požara i državne ceste D-8  te premještanje Napoleonovog spomenika u sklopu projekta sanacije opasnog mjesta na zapadnom ulazu u grad.

U planu je izgradnja pristupnog puta i izgradnja novog dječjeg vrtića na Zelenci, energetska obnova podtribinskog prostora Gradskog sportskog centra, rekonstrukcija oborinske odvodnje Vukovarska ulica – Istok, izgradnja pješačke staze od Splitske ulice do trgovačkog centra Pevec,  rekonstrukcija trga Hrpina, priključnih ulica na Kalalargu i ostalih prometnica. U pripremi je i novi projekt uštede javne rasvjete po ESCO modelu kojim će biti zamijenjen preostali dio rasvjetnih tijela na području grada.

Planirajući proračun uvijek se vodimo načelom da nam je podizanje kvalitete života naših građana osnovno mjerilo. Želimo da naš grad bude ugodno mjesto za život i razlog za ostanak mladim obiteljima. Uz jednokratne novčane naknade za novorođeno dijete, Grad Makarska uveo je još jednu demografsku mjeru: roditeljima čija djeca ne idu u vrtić od navršene 1 do 3 godine Grad Makarska isplaćuje mjesečne potpore od 1.000,00 kuna. 

Obrazovanje djece i mladih najsigurnije je i najisplativije ulaganje u našu budućnost. Svi makarski osnovnoškolci imaju besplatne udžbenike, zbirke zadataka i radne bilježnice. Sufinanciramo produljeni boravak osnovnoškolcima, prijevoz učenicima srednje škole i studentima kojima dajemo stipendije u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno i to u četiri kategorije: uspješnim studentima, studentima slabijeg imovnog stanja, studentima u deficitarnim zanimanjima i studentima umjetničkih studija. Ovim mjerama olakšavamo im financijski teret školovanja, ali i nagrađujemo njihov trud i uspjehe, te ih potičemo na još veće zalaganje.

Nastavljamo s projektom “ S osmjehom u školu – Pomoćnici u nastavi makarskih školaraca'' kroz kojeg su osigurana sredstva za 13 pomoćnika u nastavi za 19 učenika u dvije osnovne škole. Svrha projekta je omogućiti djeci s teškoćama kao posebno ranjivoj skupini kvalitetno obrazovanje kako bi stekli znanja, vještine i kompetencije potrebne za njihovo osnaživanje i izjednačavanje u mogućnostima za socijalnu uključenost, emocionalno funkcioniranje zapošljavanje i ostala ostvarenja. Grad Makarska u suradnji sa školama uspješno provodi još dva projekta financirana sredstvima iz EU fondova: ''Marendajmo zajedno'' – besplatne marende za najpotrebitije te ''Školska shema'' – poticanje zdrave prehrane kod djece od 1. do 8. razreda podjelom zdravih namirnica.

Grad Makarska brine i o socijalno ugroženima te obiteljima slabijeg imovinskog stanja osigurava jednokratne novčane pomoći i pomoći za ogrjev. Svi umirovljenici s mirovinom manjom od 3.500,00 kuna ostvaraju pravo na božićnice, a u 2020.-oj osigurana su sredstva i za uskrsnice.

Osnivanjem Javne ustanove Javne vatrogasne postrojbe Grada Makarske stanovnicima i turistima omogućena je profesionalna, kvalitetnija i brža zaštita od požara, a ulaganja u vatrogastvo po prvi put su dosegla 3 milijuna kuna (1.000.000,00 kuna za DVD, 2.100.000,00 za Javnu vatrogasnu postrojbu).

Povećana su ulaganja i u podizanje nivoa zdravstvene zaštite. Uz osiguravanje dodatnih 500.000,00 kuna za Tim 2 Hitne medicinske pomoći, osigurana su sredstva i za rad dva radiologa koji će dolaziti u makarsku ispostavu Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.

Grad Makarska je u 2020.-oj povećao i izdvajanja za sport. Povećana su sredstva za rad Zajednice sportskih udruga Grada Makarske, što su makarski sportaši čekali godinama, te trenera mlađih uzrasnih kategorija.

Očuvanje tradicije i kulture našega grada od velike nam je važnosti, pa smo i ove godine značajna sredstva izdvojili za različita kulturna i sportska događanja te rad civilnih udruga koje svojim programima zadovoljavaju javne potrebe od interesa za grad Makarsku te promiču njegov položaj i ugled.

Poštovani sugrađani, ovo je samo dio projekata u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Slobodno nam uputite vaše prijedloge i ideje za koje smatrate da će naš grad učiniti još ugodnijim mjestom za život.


Gradonačelnik Grada Makarske

Jure BrkanŠto je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Makarske za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Grada Makarske za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Makarske koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Makarske kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Proračunski korisnici Grada Makarske su: Gradski sportski centar, Dječji vrtić "Biokovsko zvonce", JU MARA, Gradska knjižnica, Gradski muzej, Gradska galerija Antun Gojak, Osnovna škola Stjepana Ivičevića, Osnovna škola oca Petra Perice i Glazbena škola


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 141.727.390,00 kn 73,40 %
> Prihodi od poreza 43.699.000,00 kn 22,63 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 42.991.010,00 kn 22,26 %
> Prihodi od imovine 5.173.600,00 kn 2,68 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 38.228.980,00 kn 19,80 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 11.334.800,00 kn 5,87 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 300.000,00 kn 0,16 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 34.617.250,00 kn 17,93 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 34.317.250,00 kn 17,77 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 kn 0,16 %
Vlastiti izvori 16.756.519,00 kn 8,68 %
UKUPNO 193.101.159,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Vlastiti izvori
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Grada Makarske za 2020. godinu planirani su u iznosu od 193.057.159,00 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Grada Makarske za 2020. godinu su 141.727.390,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 43.699.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 24.929.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 16.960.000,00 kuna, porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 1.800.000,00 kuna i ostali prihodi od poreza planirani u iznosu od 10.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 42.991.010,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 3.213.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirani u iznosu od 59.800,00 kuna, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane u iznosu od 3.586.667,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane u iznosu od 23.147.855,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 12.983.688,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 5.173.600,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.200,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 5.172.400,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 38.228.980,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 2.050.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 4.262.580,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 31.916.400,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 11.334.800,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 10.764.800,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane u iznosu od 570.000,00kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirano u iznosu od 300.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 235.000,00 kuna i ostali prihodi planirani u iznosu od 65.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Makarske za 2020. godinu planiranih u iznosu od 34.617.250,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 34.317.250,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 300.000,00 kuna


Vlastiti izvori 


Višak/manjak prihoda 16.756.519,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 103.055.288,00 kn 53,38 %
> Rashodi za zaposlene 54.010.002,00 kn 27,98 %
> Materijalni rashodi 33.738.186,00 kn 17,48 %
> Financijski rashodi 2.859.100,00 kn 1,48 %
> Subvencije 30.000,00 kn 0,02 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.020.000,00 kn 0,53 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 5.410.000,00 kn 2,80 %
> Ostali rashodi 5.988.000,00 kn 3,10 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 87.001.871,00 kn 45,07 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 5.000.000,00 kn 2,59 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 72.183.300,00 kn 37,39 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 9.818.571,00 kn 5,09 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.000.000,00 kn 1,55 %
UKUPNO 193.057.159,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Grada Makarske za 2020. godinu planirani su u iznosu od 193.057.159,00 kuna


Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Grada Makarske za 2020. godinu planirani su u iznosu od 103.055.288,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 54.010.002,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 44.114.940,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.139.700,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 7.755.362,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 33.738.186,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 1.495.550,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 7.343.565,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 22.974.203,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 126.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 1.798.868,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.859.100,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 60.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 2.799.100,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 30.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.020.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 25.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 995.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 5.410.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.988.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 5.188.000,00 kuna, kapitalne donacije planirane u iznosu od 450.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 150.000,00 kuna i izvanredni rashodi planirani u iznosu od 200.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Makarske za 2020. godinu planirani u iznosu od 87.001.871,00  kuna, a čine ih:


1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.000.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 72.183.300,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 61.770.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 9.577.300,00 kuna, prijevozna sredstva planirana u iznosu od 180.000,00, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirano u iznosu od 204.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 452.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano u iznosu od 9.818.571,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Grada Makarske za 2020. godinu planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 20.385.650,00 KUNA


URED GRADONAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 19.915.650,00 KUNA


Program 1000 Troškovi plaća i materijalni troškovi uprave planirani u iznosu od 19.145.650,00 kuna

1. Troškovi plaća i materijalni troškovi uprave planirani su u iznosu od 19.145.650,00 kuna, od toga:

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.597.250,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 8.890.650,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 7.347.700,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 295.000,00 kuna i doprinosi na plaće 1.247.950,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 3.985.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 249.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 770.000,00 kuna, rashodi za usluge 2.215.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 731.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.794.500,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 60.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 2.734.500,00 kuna

• Subvencije financirane od općih prihoda i primitaka planirane u iznosu od 10.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 25.0000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade financirane od općih prihoda i primitaka planirane u iznosu od 10.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za kazne, penale i naknadu štete

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 180.000,00 kuna za tekuće donacije

• Rashodi za zaposlene financirani od prihoda od naknade za nezakonito izgrađene zgrade planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 70.600,00 kuna i doprinosi na plaće 29.400,00 kuna

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova financirani od prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 402.750,00 kuna,  za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


Program 1001 Opremanje i informatizacija uprave planirano u iznosu od 385.000,00 kuna

Za opremanje i informatizaciju uprave planirano je 385.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine, od toga postrojenje i oprema 285.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna


Program 1002 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva planirano u iznosu od 70.000,00 kuna

Za poticanje malog i srednjeg poduzetništva planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 20.000,00 kuna


Program 1004 projekti i razvoj planirano u iznosu od 115.000,00 kuna

1. Za projekte i razvoj planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za lokalni program djelovanja za mlade planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 2.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna i tekuće donacije 12.000,00 kuna


Program 1006 Proračunska zaliha planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

Za proračunsku zalihu planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za izvanredne rashode


JAVNA USTANOVA MARA

Program 1004 Projekti i razvoj planirano u iznosu od 470.000,00 kuna

1. Za Javnu ustanovu Mara planirano je 470.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 297.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 250.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 6.000,00 kuna i doprinosi na plaće 41.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitak planirani u iznosu 71.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 12.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 11.500,00 kuna, rashodi za usluge 40.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.000,00 kuna

• Rashodi za zaposlene financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu 33.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 28.500,00 kuna i doprinosi na plaće 4.500,00 kuna

• Materijali rashodi financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 42.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 6.000,00 kuna, rashodi za usluge 6.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 25.000,00 kuna za postrojenje i opremu


ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNODSTI PLANIRANO  U IZNOSU OD 66.400.009,00 KUNA


KULTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 2.646.120,00 KUNA

Program 1000 Program ustanova u kulturi planirano u iznosu od 685.300,00 kuna – Gradski muzej

1. Za redovnu djelatnost ustanova u kulturi planirano je 685.300,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 478.800,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 400.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna i doprinosi na plaće 68.800,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu 170.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 9.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 26.000,00 kuna i rashodi za usluge 135.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 3.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za postrojenje i opremu

• Materijali rashodi financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 22.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 1.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 4.000,00 kuna, rashodi za usluge 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirano u iznosu od 3.000,00 kuna za postrojenja i opremu


Program 1000 program ustanova u kulturi planirano u iznosu od 957.420,00 kuna – Gradska knjižnica

2. Za redovnu djelatnost ustanova u kulturi planirano je 957.420,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 499.300,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 414.850,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 16.000,00 kuna i doprinosi na plaće 68.450,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitak planirani u iznosu 81.100,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 2.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 14.000,00 kuna, rashodi za usluge 60.100,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 5.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 40.020,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 40.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 142.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 100.000,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 42.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za postrojenja i opremu


Program 1000 program ustanova u kulturi planirano u iznosu od 1.003.400,00 kuna – Galerija „Antun Gojak“

1. Za redovnu djelatnost ustanova u kulturi planirano je 951.400,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 529.600,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 440.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 17.000,00 kuna i doprinosi na plaće 72.600,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitak planirani u iznosu 386.400,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 18.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 27.100,00 kuna, rashodi za usluge 334.300,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 12.000,00 kuna za postrojenje i opremu

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 5.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 3.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 kuna

• Materijali rashodi financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 16.400,00 kuna, od toga rashodi za usluge 13.400,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 kuna 

2. Za likovnu i kiparsku koloniju planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 9.500,00 kuna, rashodi za usluge 5.500,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna

3. Za očuvanje djela Antuna Gojaka planirano je 12.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti


ŠKOLSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 27.214.829,00 KUNA - ODNOSI SE NA TRI ŠKOLE


Program 1000 Školstvo do nivoa minimalnog standarda planirano je u iznosu od 594.071,00 kuna

Za kapitalna ulaganja u osnovno školsko obrazovanje planirano je 594.071,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


OŠ „PETRA PERICE“ planirano u iznosu od 8.573.930,00 kuna

Program 1000 Školstvo do nivoa minimalnog standarda planirano je u iznosu od 7.746.442,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Osnovne škole planirano je 7.746.442,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 812.942,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 59.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 279.145,00 kuna, rashodi za usluge 455.109,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.688,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.500,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Rashodi za zaposlene financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 6.850.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 5.600.00,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 270.000,00 kuna i doprinosi na plaće 980.000,00 kuna

3. Materijalni rashodi financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 80.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima


Program 1001 Osnovno školstvo iznad nivoa minimalnog standarda planirano u iznosu od 827.488,00 kuna

1. Za osnovno školsko obrazovanje iznad minimalnog standarda planirano je 675.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 347.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 289.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna i doprinosi na plaće 48.000,00 kuna

• Materijali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 3.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima 

• Materijali rashodi financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 325.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju 

2. Za projekt „S osmjehom u školu“ – pomoćnici u nastavi planirano je 114.738,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći EU planirani u iznosu od 113.238,00 kuna od toga plaće (bruto) 97.200,00 kuna i doprinosi na plaće 16.038,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći EU planirani u iznosu od 1.500,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

3. Za projekt “Školska shema“ planirano je 37.750,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od pomoći EU planirani u iznosu od 30.200,00 kuna za rashode za materijal i energiju

• Materijalni rashodi financirani od ostalih pomoći planirani u iznosu od 7.550,00 kuna za rashode za materijal i energiju


GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA PLANIRANO U IZNOSU OD 5.321.231,00 KUNA


Program 1000 Školstvo do nivoa minimalnog standarda planirano je u iznosu od 4.971.231,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Osnovne škole planirano je 4.971.231,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od ostalih prihoda za posebne namjene planirani u iznosu pod 215.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 20.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 134.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.000,00 kuna

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 4.756.231,00 kuna, od toga plaće (bruto) 3.090.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 160.000,00 kuna i doprinosi na plaće 1.250.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 256.231,00 kuna za naknade troškova zaposlenima


Program 1001 Osnovno školstvo iznad nivoa minimalnog standarda planirano u iznosu od 350.000,00 kuna

1. Za osnovno školsko obrazovanje iznad minimalnog standarda planirano je 350.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 120.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 28.000,00 kuna, rashodi za usluge 165.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.000,00 kuna


OŠ „STJEPANA IVIČEVIĆA“ PLANIRANO U IZNOSU OD 12.725.597,00 KUNA


Program 1000 Školstvo do nivoa minimalnog standarda planirano je u iznosu od 11.132.178,00 kuna

Za redovnu djelatnost Osnovne škole planirano je 11.132.178,00 kuna, od toga: 

• Materijalni rashodi financirani od ostalih prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 788.154,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 36.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 394.500,00 kuna, rashodi za usluge 319.874,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.580,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od ostalih prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 13.200,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 10.182.024,00 kuna, od toga plaće (bruto) 8.542.880,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 250.000,00 kuna i doprinosi na plaće 1.389.144,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 92.000,00 kuna od toga naknade troškova zaposlenima 50.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 70.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti


Program 1001 Osnovno školstvo iznad nivoa minimalnog standarda planirano u iznosu od 1.593.419,00 kuna

1. Za osnovno školsko obrazovanje iznad minimalnog standarda planirano je 1.168.294,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 493.475,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 415.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna i doprinosi na plaće 68.475,00 kuna

• Materijali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 12.200,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 1.200,00 kuna, rashodi za usluge 6.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna

• Materijali rashodi financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 495.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 450.000,00 kuna i rashodi za usluge 45.000,00 kuna 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za postrojenja i opremu

• Materijali rashodi financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 35.000,00 kuna za naknade troškova osobama izvan ra

• Materijalni rashodi financirani od pomoći za proračunske korisnike iz EU- Prijenos planirani u iznosu od 107.619,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od donacija za proračunske korisnike planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za postrojenja i opremu

2. Za projekt „S osmjehom u školu“ – pomoćnici u nastavi planirano je 372.875,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 13.425,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 11.500,00 kuna i doprinosi na plaće 1.925,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 1.000,00 kuna i rashodi za usluge 1.500,00 kuna

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći EU planirani u iznosu od 291.950,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 230.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 24.000,00 kuna i doprinosi na plaće 37.950,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći od EU planirani u iznosu od 65.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 24.000,00 kuna, rashodi za usluge 35.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 kuna

3. Za projekt  “Školska shema“ planirano je 52.250,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od pomoći EU planirani u iznosu od 41.800,00 kuna za rashode za materijal i energiju

• Materijalni rashodi financirani od ostalih pomoći planirani u iznosu od 10.450,00 kuna za rashode za materijal i energiju


PREDŠKOLSKI ODGOJ PLANIRANO U IZNOSU OD 13.097.060,00 KUNA


Program 1000 Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“ planirano u iznosu od 13.097.060,00 kuna

Za redovnu odgojnu djelatnost planirano je 13.097.060,00 kuna, od toga.

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 6.835.000,00kuna, od toga plaće (Bruto) 5.670.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 180.000,00 kuna i doprinosi na plaće 985.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 165.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za zaposlene financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 996.260,00 kuna, od toga plaće (bruto) 780.260,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 182.000,00 kuna i doprinosi na plaće 34.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 2.081.600,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 199.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.424.600,00 kuna, rashodi za usluge 385.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 43.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 22.900,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od  52.300,00 kuna za postrojenja i opremu

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 984.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 815.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 70.000,00 kuna i doprinosi na plaće 15.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 84.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 54.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000,00 kuna

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći za proračunske korisnike iz EU- prijenos planirani u iznosu od  1.460.000,00 kuna, od toga plaće(bruto) 1.236.300,00 kuna i ostali rashodi za zaposlene 223.700,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći za proračunske korisnike iz EU- prijenos planirani u iznosu od 240.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 140.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći za proračunske korisnike iz EU – prijenos planirani u iznosu od 250.000,00 kuna za postrojenja i opremu

• Materijalni rashodi financirani od donacija za proračunske korisnike planirani u iznosu od 10.000,00 kuna , od toga rashodi za materijal i energiju 5.00,00 kuna i rashodi za usluge 5.000,00 kuna


ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 13.829.000,00 KUNA

Program 1001 Organizacija kulturnih i zabavnih manifestacija planirano u iznosu od 1.935.000,00 kuna

1. Za Makarsko ljeto planirano je 600.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i ostalih prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 4.000,00 kuna, rashodi za usluge 566.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna

2. Za Božićno – novogodišnji program planirano je 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 104.000,00 kuna, rashodi za usluge 384.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 kuna

3. Za karneval planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna, rashodi za usluge 25.300,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.700,00 kuna

4. Za obilježavanje važnih datuma planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 95.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5,000,00 kuna 

5. Za Kulturnu zimu planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 12.700,00 kuna, rashodi za usluge 120.700,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.600,00 kuna

6. Za ostale kulturno zabavne manifestacije planirano je 105.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 102.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3.000,00 kuna

7. Za ostala sponzorstva kulturnih i zabavnih manifestacija planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

8. Za Festival klapa planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i ostalih prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za usluge 104.700,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.300,00 kuna.

9. Za tortu Makarana planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 4.000,00 kuna, rashodi za usluge 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna


Program 1002 Aktivnost udruga iz kulture planirano u iznosu od 450.000,00 kuna

Za potpore pojedincima i skupinama građana planirano je 450.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1002 Srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 252.000,00 kuna

1. Za Srednju strukovnu školu Makarska planirano je 21.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za Srednju školu fra Andrija Kačić Miošić planirano je 21.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za ostale pomoći srednjim školama Makarska planirano je 210.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 100.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 110.000,00 kuna


Program 1003 Sufinanciranje potreba studenata planirano u iznosu od 410.000,00 kuna

1. Za prijevoz studenata planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za stipendiranje studenata planirano je 350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1005 Osnovno školstvo – ostalo planirano u iznosu od 1.310.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje kupnje udžbenika osnovcima planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za EU projekt “Marendajmo zajedno“ planirano je 310.000,00 kuna financirano od pomoći EU, od toga rashodi za usluge 15.000,00 kuna,  ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 250.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna financirane od ostalih pomoći planirane u iznosu od 45.000,00 kuna


Program 1001 Djelatnost sportskih udruga planirano u iznosu od 2.340.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost zajednice sportskih udruga planirano je 1.200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za redovnu djelatnost HNK ZMAJ planirano je 450.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za financiranje trenera za mlađe uzraste planirano je 690.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1002 Pokroviteljstvo nad sportskim natjecanjima planirano u iznosu od 405.000,00 kuna

1. Za pokroviteljstvo nad sportskim natjecanjima planirano je 280.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i tekuće donacije 230.000,00 kuna

2. Za biciklističku utrku „CRO RACE“ planirano je 125.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 1003 Ostale programske aktivnosti planirane u iznosu od 135.000,00 kuna

1. Nagrade za izuzetne sportske uspjehe planirane u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za osposobljavanje stručnih kadrova planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za ostale pomoći planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i tekuće donacije 20.000,00 kuna

4. Za razmjenu sportaša planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1000 pomoć kućanstvima planirano u iznosu od 3.555.000,00 kuna

1. Za pomoć obitelji slabijeg imovinskog stanja planirano je 900.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Pomoć za troškove ogrjeva planirana je u iznosu od 50.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Božićnica i uskrsnica za umirovljenike planirana u iznosu od 800.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za prijevoz umirovljenika planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za sufinanciranje boravka djece u vrtićima planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za sufinanciranje potpore roditeljima vrtićke dobi planirano je 1.600.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1001 Potpore studentima i učenicima planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za poklone djeci za blagdane planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1003 Pomoći udrugama građana i ostalim neprofitnim organizacijama planirano u iznosu od 450.000,00 kuna

Za pomoć udrugama planirano je 450.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1004 Ostale tekuće donacije planirane u iznosu od 30.000,00 kuna

Za ostale tekuće donacije planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna, stale naknade građanima, kućanstvima iz proračuna 10.000,00 kuna i tekuće donacije 10.000,00 kuna


Program 1000 Dobrovoljno vatrogasno društvo planirano u iznosu od 1.000.000,00 kuna

Za redovitu djelatnost DVD Makarska planirano je 1.000.000,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 900.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 450.000,00 kuna i kapitalne donacije 450.000,00 kuna

• Ostali rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1001 Civilna zaštita planirana u iznosu od 100.000,00 kuna

Za civilnu zaštitu planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 2.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 70.000,00 kuna, rashodi za usluge 24.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 kuna


Program 1002 Gorska služba spašavanja planirano u iznosu od 120.000,00 kuna

Za Gorsku službu spašavanja planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1003 Pomoć zdravstvenim organizacijama planirano u iznosu od 850.000,00 kuna

1. Za Hitnu medicinsku pomoć – pomoć zdravstvenim organizacijama planirano je 500.000,00 kuna, od toga:

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna financirane od općih prihoda i primitaka planirane u iznosu od 400.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima dugih proračuna

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna financirane od ostalih prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za Dom zdravlja SDŽ- nadstandardne zdravstvene usluge planirano je 350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći  proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 1005 Hrvatski crveni križ planirano u iznosu od 322.000,00 kuna

Za Crveni križ planirano je 322.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i tekuće donacije 312.000,00 kuna


Program 1008 Ljetno dežurstvo policije planirano u iznosu od 125.000,00 kuna

Za ljetno dežurstvo policije planirano je 125.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za usluge 45.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 kuna


Program 1000 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi planirano u iznosu od 20.000,00 kuna 

Za aktivnost udruga tehničke kulture planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna i tekuće donacije 19.000,00 kuna


VATROGASNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 4.223.000,00 KUNA


Program 1009 Redovna djelatnost JVP Makarska planirano u iznosu od 4.223.000,00 kuna

Za redovnu djelatnost JVP Makarska planirano je 4.223.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.781.300,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.519.300,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće 242.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 313.700,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 207.700,00 kuna, rashodi za usluge 30.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 76.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za zaposlene financirani od ostalih prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 1.910.700,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.640.700,00 kuna i doprinosi na plaće 270.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od ostalih prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 212.300,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 112.300,00 kuna i rashodi za usluge 100.000,00 kuna

SPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 5.390.000,00 KUNA


Program 1000 Djelatnost ustanove Gradskog sportskog centra planirano u iznosu od 5.390.000,00 kuna

Za redovnu djelatnost Gradskog sportskog centra planirano je 5.390.000,00kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.100.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 1.760.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 kuna i doprinosi na plaće 300.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.790.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 1.300.000,00 kuna i rashodi za usluge 490.000,00 kuna

• Rashodi za zaposlene financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 257.280,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 148.650,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 84.000,00 i doprinosi na plaće 24.630,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda od proračunskih korisnika planirani u iznosu od 937.720,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 16.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 144.000,00 kuna, rashodi za usluge 671.220,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 106.500,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od vlastitih prihoda od proračunskih korisnika planirani u iznosu od 8.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od vlastitih prihoda od proračunskih korisnika planirani u iznosu od 297.000,00 kuna za postrojenje i opremu


POGON ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 5.700.000,00 KUNA


Program 1000 Pogon za obavljanje komunalne djelatnosti planirano u iznosu od 5.700.000,00 kuna

Za pogon za komunalnu djelatnost planirano je 5.700.000,00 kuna, od toga.

• Rashodi za zaposlene financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 4.150.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 3.317.500,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 272.000,00 kuna i doprinosi na plaće 560.500,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 1.108.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 81.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 404.500,00 kuna, rashodi za usluge 590.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.500,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od vlastitih prihoda planirano u iznosu od 442.000,00 kuna, od toga postrojenja i oprema 260.000,00 kuna, prijevozna sredstva 180.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 2.000,00 kuna


GRADSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 496.500,00 KUNA


Program 1000 Gradsko vijeće planirano u iznosu od 496.500,00 kuna 

1. Za Gradsko vijeće planirano je 483.500,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 373.500,00 kuna i tekuće donacije 110.000,00 kuna

2. Za Mjesni odbor planirano je 10.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 3.000,00 kuna, rashodi za usluge 3.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 kuna

3. Za nacionalne manjine planirano je 3.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna i rashodi za usluge 1.000,00 kuna


UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 650.000,00 KUNA


Program 1000 Izrada prostorno planske dokumentacije planirano u iznosu do 650.000,00 kuna

Za izradu prostorno planske dokumentacije planirano je 650.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 350.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 99.425.000,00 KUNA


Program 1000 Građenje objekata i uređenje javne površine planirano u iznosu od 11.407.500,00 kuna

1. Za šetalište Dr. Franje Tuđmana planirano je 350.000,00 kuna, od toga 150.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa i 200.000,00 kuna financirano od prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja za građevinske objekte

2. Za izgradnju dječjih igrališta, bočališta i skate park planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

3. Za ostalu izgradnju komunalne infrastrukture za javne površine planirano je 750.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

4. Za Trg ispred crkve Kraljice mira na Zelenici planirano je 650.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

5. Za izgradnju i rekonstrukciju gradske plaže planirano je 700.000,00 kuna financirano od prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja za građevinske objekte

6. Za izgradnju parkova i javnog zelenila na JPP planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

7. Za izgradnju i rekonstrukciju Trga Hrpina planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za građevinske objekte

8. Za izgradnju i rekonstrukciju dijela rive – predio Plišćevac planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za građevinske objekte

9. Za izgradnju i rekonstrukciju dječjeg igrališta u Velikom Brdu planirano je 1.300.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

10. Za izgradnju javnih parkirališta planirano je 2.000.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

11. Za izgradnju šetnice od Hotela Romana do potoka u Krvavici planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja za građevinske objekte

12. Za izgradnju pješačke staze od križanja Splitske ulice sa ŽC 6196 do TC Pevec planirano je 700.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

13. Za izgradnju sanitarnog čvora i recepcije u Kotišini planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa

14. Za Botanički vrt Kotišina planirano je 470.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

15. Za Ulice Petra Kaera planirano je 475.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

16. Za Ulicu darivatelja krvi planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

17. Za Ulicu Ilije Despota planirano je 450.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

18. Za priključnu ulicu na Kalalargu planirano je 612.500,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte


Program 1001 Zemljište za nerazvrstane ceste planirano u iznosu od 5.000.000,00 kuna

Za otkup zemljišta za nerazvrstane ceste planirano je 5.000.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva


Program 1002 Građenje objekta i uređaja za nerazvrstane ceste planirano je 27.412.500,00 kuna

1. Za Zadarsku ulicu planirano je 3.500.000,00 kuna , od toga 3.450.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa  i 50.000,00 kuna financirano od prihoda od naknade za nezakonito izgrađene zgrade za građevinske objekte

2. Za ulicu uz zgrade POS-a planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za građevinske objekte

3. Za ulicu Put Moče planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

4. Za ulice na Dugišu – Put Dugiša planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

5. Za ulice u Velikom Brdu planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

6. Za ulice od zgrada POS-a do Zadarske ulice planirano je 4.000.000,00 kuna, od toga 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa, 50.000,00 kuna financirano od prihoda od naknade za nezakonito izgrađene zgrade i 3.450.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za građevinske objekte

7. Za izgradnju nerazvrstanih cesta planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

8. Za nastavak Ulice petorice Alačevića planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

9. Za priključak na D8 s pothodnikom na Moči planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

10. Za ulicu u Moči – paralelna s magistralom planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

11. Za Zagrebačku ulicu planirano je 900.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

12. Za izgradnju prometnica u obuhvatu UPU-a Zelenka 2 planirano je 2.500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

13. Za izgradnju prometnica u obuhvatu UPU-a Bilaje 1 planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

14. Za izgradnju Šibenske ulice planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

15. Za izgradnju prometnica iz obuhvata UPU-a Batinići planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

16. Za izgradnju nastavka ulice od zgrade POS-a do Lulićeve planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

17. Za izgradnju i rekonstrukciju nadvožnjaka na D-8 (Put Makra) planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

18. Za raskrižje D8 – Zagrebačke, Put požara i Istarske ulice planirano je 1.800.000,00 kuna, od toga 850.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa i 950.000,00 kuna financirano od ostale pomoći za građevinske objekte

19. Za D8-zapadni ulaz u grad kod Napoleona planirano je 2.200.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 1.050.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte i 1.150.000,00 kuna financirano od ostale pomoći

20. Za spojnu cestu Makar – D8 planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

21. Za izgradnju i rekonstrukciju ulica na predjelu Dugiš planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

22. Za izgradnju nastavka Ulice kipara Meštrovića s izlazom na D8 planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

23. Za rekonstrukciju pothodnika „Sljeme“ D8 planirano je 650.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

24. Za izgradnju križanja Zrinsko-frankopanske ulice sa D8 planirano je 2.500.000,00 kuna, od toga 1.500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa i 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za građevinske objekte

25. Za spoj Kotiške ulice na D8 s pothodnikom Bilaje planirano je 4.000.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za građevinske objekte

26. Za Ulicu Velika vrata planirano je 362.500,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte


Program 1003 Građenje objekata i uređaja za groblja planirano je u iznosu od 2.700.000,00 kuna

1. Za građenje objekata i uređaja za groblje Veliko Brdo planirano je 2.500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte 

2. Za građenje objekata i uređaja za groblje Sv. Andrija planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

 

Program 1004 Građenje objekata i uređaja za javnu rasvjetu planirano u iznosu od 1.500.000,00 kuna

1. Za građenje objekata i uređaja za javnu rasvjetu planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

2. Za primjenu mjera energetske učinkovitosti na javnu rasvjetu planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge


Program 1005 Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom planirano u iznosu od 250.000,00 kuna

Za izgradnju vodoopskrbnog sustava na području Grada Makarske planirano je 250.000,00 kuna, od toga 150.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade i 100.000,00 kuna financirano od prihoda od naknada za vodoopskrbu i odvodnju za građevinske objekte


Program 1006 Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda planirano je 2.150.000,00 kuna

1. Za izgradnju oborinskog sustava planirano je 2.000.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

2. Za izgradnju kanalizacijskog sustava na području Grada planirano je 150.000,00 kuna financirano od naknada za vodoopskrbu i odvodnju za građevinske objekte


Program 1000 Održavanje i popravak oborinskog sustava planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za održavanje oborinskog sustava planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge


Program 1001 Održavanje čistoća javnih površina planirano u iznosu od 6.170.000,00 kuna

1. Za održavanje čistoća javnih površina planirano je 5.900.000,00 kuna za rashode za usluge, od toga 2.250.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda, 300.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene, 555.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa, 2.295.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade i 500.000,00 kuna financirano od prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja

2. Za čišćenje mora planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja za rashode za usluge

3. Za ostale usluge čišćenja i održavanja javnih površina planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge


Program 1003 Održavanje javnih površina planirano u iznosu od 3.000.000,00 kuna

1. Za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge

2. Za održavanje parkova i igrališta planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa, od toga materijalni rashodi 70.000,00 kuna i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 130.000,00 kuna

3. Za održavanje i nadohranu plaže panirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja za rashode za usluge

4. Za održavanje ostalih javnih površina grada planirano je 650.000,00 kuna, od toga 250.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene i 400.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge

5. Za nabavu komunalne opreme planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za postrojenje i opremu

6. Za nabavu ostale opreme planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za postrojenje i opremu

7. Za utrošak vode planirano je 700.000,00 kuna, od toga 80.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene i 620.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa


Program 1004 Održavanje nerazvrstanih cesta planirano u iznosu od 300.000,00 kuna

Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 300.000,00 kuna financirano od financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge


Program 1005 Održavanje javne rasvjete planirano u iznosu od 1.900.000,00  kuna

1. Za održavanje objekata i uređaja javne rasvjete planirano je 1.000.000,00 kuna, od toga, 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 900.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge

2. Za održavanje javne rasvjete – utrošak struje planirano je 600.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za materijal i energiju

3. Za prigodnu dekoraciju i iluminaciju planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za materijal i energiju


Program 1006 Ostalo održavanje planirano u iznosu od 1.070.000,00 kuna

1. Za usluge službe za uklanjanje s JPP-e planirano je 20.000,00 financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge

2. Za zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge

3. Za provođenje dezinsekcije i deratizacije planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge

4. Za ostalo planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa , od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 480.000,00 kuna

5. Za izradu studije razvoja prometa planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitka za rashode za usluge


Program 1001 Izgradnja kapitalnih objekata planirana u iznosu od 15.900.000,00  kuna 

1. Za izgradnju gradske sportske dvorane planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za građevinske objekte

2. Za izgradnju dječjeg vrtića Zelenka planirano je 15.000.000,00 kuna, od toga 2.000.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade i 13.000.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za građevinske objekte

3. Za izgradnju javne podzemnu garažu planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za građevinske objekte

4. Za dogradnju O.Š. Stjepana Ivičevića planirano je 350.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

5. Za dogradnju dječjeg vrtića Ciciban planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 1002 Izrada tehničke dokumentacije planirana u iznosu od 1.450.000,00 kuna

Za Izradu tehničke dokumentacije planirano je 1.450.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 450.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od ostalih prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od koncesija i od koncesijskih odobrenja planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 500.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 1000 Sanacija spomeničke baštine planirano u iznosu od 2.325.000,00  kuna

1. Za sanaciju spomeničke baštine planirano je 200.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za sanaciju palače Tonoli planirano je 2.125.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene, 1.025.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade i 1.000.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći za rashode za usluge


Program 2000 Revitalizacija i očuvanje kulturno-povijesne baštine zaseoka Kotišina planirano u iznosu od 8.500.000,00 kuna

1. Za Ostale troškove u projektu planirano je 970.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 45.500,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od pomoći EU planirani u iznosu od 824.500,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2. Za dizajn, produkciju i opr.stalnog postava, pozornice i multimed.sad. planirano je 7.530.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od pomoći EU planirani u iznosu od 6.400.500,00 kuna za postrojenja i opremu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.129.500,00 kuna za postrojenja i opremu


Program 1000 Zbrinjavanje komunalnog otpada planirano u iznosu od 390.000,00 kuna 

1. Za tekuće rashode zbrinjavanja komunalnog otpada planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 250.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za građevinske objekte

3. Za izobrazno-edukativnu kampanju-odlaganje otpada planirano je 40.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1000 Adaptacija i sanacija objekata planirano u iznosu od 7.950.000,00  kuna

1. Za adaptaciju Dječjeg vrtića planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2. Za ostale zgrade u Gradu Makarska planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Za staru srednju školu planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

4. Za energetsku obnovu podtribinskog prostora na GSC planirano je 3.300.000,00 kuna, od toga: 

• 1.300.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

• 2.000.000,00 kuna financirano od pomoći EU za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

5. Za sanaciju travnjaka na GSC planirano je 1.100.000,00 kuna, od toga 550.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade i 550.000,00 kuna financirano od donacija za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

6. Za adaptaciju i energetsku obnovu Vile Irena planirano je 2.500.000,00 kuna, od toga 1.000.000,00 kuna financirano od pomoći EU i 1.500.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 

7. Za adaptaciju prizemlja zgrade Industromontaže planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektimaSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Proračun Grada Makarske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Makarske za 2020. godinu
  PREUZMI:

 3. Obrazloženje Prijedloga Plana Proračuna Grada Makarske za 2020. godinu i projekcija proračuna za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 4. Prijedlog Proračuna Grada Makarske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 5. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu
  PREUZMI:

 6. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu - obrazloženje
  PREUZMI:

 7. Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Makarske za razdoblje siječanj - lipanj 2019
  PREUZMI:

 8. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Makarske za 2019. godinu
  PREUZMI:

 9. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM IZGRADNJE KAPITALNIH PROJEKATA ZA 2020. G
  PREUZMI:

 10. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA GRADA MAKARSKE ZA 2020.G
  PREUZMI:

 11. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA SANACIJE I ADAPTACIJE OBJEKATA ZA 2020. G
  PREUZMI:

 12. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA MAKARSKE ZA 2020.G
  PREUZMI:

 13. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU
  PREUZMI:

Više