Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Makarska

  Kontakt podaci
  Grad Makarska
  Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska
  OIB: 53515145212
  021 608 411
  protokol@makarska.hr

Proračun za građane


Poštovani sugrađani,

predstavljamo vam Proračun za građane za 2021. godinu u kojem su objašnjeni planovi i aktivnosti gradske vlasti vezani za korištenje javnih sredstava. Proračun za građane dostupan vam je na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.makarska.hr.

I u 2021. godini Grad Makarska planira velika ulaganja u projekte komunalne infrastrukture, izgradnju i rekonstrukciju cesta, ulica, trgova, dječjih igrališta, parkova, gradskih plaža, parkirališta i održavanje javnih površina i javne rasvjete.

Među brojnim manjim i većim projektima, istaknut ćemo samo najvažnije.

Nastavljamo s izgradnjom i rekonstrukcijom Zadarske ulice, završnim radovima na križanju sa državnom cestom D-8 kod zgrada POS-a, radovima na istočnom kraku Zagrebačke ulice i u Šibenskoj ulici, te izgradnjom mrtvačnice na mjesnom groblju u Velikom Brdu.  U 2021. počinjemo s realizacijom dva vrijedna infrastrukturna projekta za koja su već sklopljeni ugovori o sufinanciranju sa Hrvatskim cestama: spoj Ulice Zrinsko-frankopanske i Kotiške ulice na Jadransku magistralu. Uz brojne veće i manje infrastrukturne projekte za istaknuti je kapitalni projekt izgradnje dječjeg vrtića na Zelenki za koji su u gradskom proračunu osigurana sredstva u iznosu od 18.000.000,00 kuna.

Želimo da naš grad bude ugodno mjesto za život koje će privući nove mlade obitelji. Stoga kontinuirano radimo na pronatalitetnim mjerama. Za svako novorođeno dijete Grad Makarska isplaćuje jednokratnu novčanu naknadu u iznosu od 2.500,00 kuna za prvo i drugo dijete, a za svako sljedeće iznos se povećava za 1.000,00 kuna. Grad Makarska i ove godine nastavlja s dodjeljivanjem mjesečnih potpora u iznosu od 1.000,00 kuna roditeljima djece koja ne idu u vrtić od navršene 1. do 3. godine starosti s ciljem poboljšanja demografske slike grada i omogućavanja roditeljima da njihova djeca mlađa od 3 godine ostanu u krugu obitelji.

Obrazovanje djece i mladih je najsigurnije i najisplativije ulaganje u našu budućnost. Nakon što smo novom odlukom osigurali besplatne udžbenike za sve osnovnoškolce, od 2021. sufinanciramo kupnju udžbenika učenicima srednjih škola. Studentima dajemo stipendije u iznosu od 1.000 kuna mjesečno, a od ove godine na snazi je nova odluka o sufinanciranju prijevoza. Svi redoviti studenti imaju pravo na naknade troškova prijevoza u visini 4 povratne karte neovisno o mjestu studiranja. Smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i zbog toga im želimo pomoći u njihovom daljnjem školovanju, potaknuti ih na još veće zalaganje i nagraditi njihov trud i uspjeh te im olakšati financijski teret školovanja.

Nastavljamo s projektom “ S osmjehom u školu“ – osigurana su sredstva za 15 pomoćnika u nastavi za 25 učenika u dvije osnovne škole čiji je osnivač Grad Makarska. Svrha projekta je omogućiti djeci s teškoćama kao posebno ranjivoj skupini kvalitetno obrazovanje kako bi stekli znanja, vještine i kompetencije potrebne za njihovo osnaživanje i izjednačavanje u mogućnostima za socijalnu uključenost, emocionalno funkcioniranje zapošljavanje i ostala ostvarenja.

Grad Makarska brine i o socijalno ugroženima, te obiteljima slabijeg imovinskog stanja osigurava jednokratne novčane pomoći i pomoći za ogrjev, a svi umirovljenici s mirovinom manjom od 3.500,00 kuna ostvaraju pravo na božićnice i uskrsnice. Od ove godine povećan je cenzus za ostvarivanje prava na dobivanje socijalne pomoći, a umirovljenicima je iznos božićnica i uskrsnica povećan sa 200 na 300 kuna.

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području našeg grada dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.

Poštovani sugrađani, izdvojili smo samo dio projekata u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Molimo vas da nam uputite vaše prijedloge i ideje koje smatrate potrebnim kako bismo naše mjesto učinili ugodnijim za življenje.


Gradonačelnik Grada Makarske

Jure Brkan


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Makarske za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Grada Makarske za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Makarske koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Makarske kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.

Proračun možete pronaći ovdje 

Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Makarske su: Gradski sportski centar, Dječji vrtić "Biokovsko zvonce", JU MARA, Gradska knjižnica, Gradski muzej, Gradska galerija Antun Gojak, Osnovna škola Stjepana Ivičevića, Osnovna škola oca Petra Perice i Glazbena škola


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 159.650.052,40 kn 77,35 %
> Prihodi od poreza 41.730.000,00 kn 20,22 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 48.851.291,00 kn 23,67 %
> Prihodi od imovine 4.580.400,00 kn 2,22 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 56.653.361,40 kn 27,45 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 7.620.000,00 kn 3,69 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 215.000,00 kn 0,10 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 27.735.000,00 kn 13,44 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 27.435.000,00 kn 13,29 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 kn 0,15 %
Vlastiti izvori - Višak/manjak prihoda 19.021.622,56 kn 9,22 %
UKUPNO 206.406.674,96 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Vlastiti izvori - Višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna


Ukupni prihodi Grada Makarske za 2021. godinu planirani su u iznosu od 206.406.674,96 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Grada Makarske za 2021. godinu su 159.650.052,40 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 41.730.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 23.820.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 16.400.000,00 kuna, porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna i ostali prihodi od poreza planirani u iznosu od 10.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 48.851.291,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 2.722.385,300 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirani u iznosu od 10.000,00 kuna, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane u iznosu od 3.974.953,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane u iznosu od 23.325.418,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 18.818.535,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 4.580.400,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 700,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 4.579.700,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 56.653.3691,40 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 1.500.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 9.045.020,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 46.108.341,40 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 7.620.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 7.590.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane u iznosu od 30.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirano u iznosu od 215.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 180.000,00 kuna i ostali prihodi planirani u iznosu od 35.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Makarske za 2021. godinu planiranih u iznosu od 27.735.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 27.435.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 300.000,00 kuna


Vlastiti izvori 


Višak/manjak prihoda 19.021.622,56 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 107.034.204,96 kn 51,86 %
> Rashodi za zaposlene 55.239.238,00 kn 26,76 %
> Materijalni rashodi 35.433.866,96 kn 17,17 %
> Financijski rashodi 2.863.100,00 kn 1,39 %
> Subvencije 30.000,00 kn 0,01 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 570.000,00 kn 0,28 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 7.080.000,00 kn 3,43 %
> Ostali rashodi 5.818.000,00 kn 2,82 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 97.862.470,00 kn 47,41 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 7.500.000,00 kn 3,63 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 59.400.990,00 kn 28,78 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 30.961.480,00 kn 15,00 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.510.000,00 kn 0,73 %
UKUPNO 206.406.674,96 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Grada Makarske za 2021. godinu planirani su u iznosu od 206.406.674,96 kuna


Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Grada Makarske za 2021. godinu planirani su u iznosu od 107.034.204,96 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 55.239.238,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 44.976.993,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.086.500,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 8.175.745,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 35.433.866,96 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 1.338.013,96 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 7.904.082,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 24.348.339,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 66.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 1.777.432,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.863.100,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 60.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 2.803.100,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 30.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima,zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 570.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 25.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 545.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 7.080.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.818.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 5.018.000,00 kuna, kapitalne donacije planirane u iznosu od 450.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 150.000,00 kuna i izvanredni rashodi planirani u iznosu od 200.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Makarske za 2021. godinu planirani u iznosu od 97.862.470,00  kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 7.500.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 59.400.990,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 56.820.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 1.996.990,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirano u iznosu od 132.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 452.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano u iznosu od 30.961.480,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Grada Makarske za 2021. godinu planirani u iznosu od 1.510.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 18.905.650,00 KUNA


URED GRADONAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 18.385.650,00 KUNA


Program 1000 Troškovi plaća i materijalni troškovi uprave planirani u iznosu od 17.615.650,00 kuna

1. Troškovi plaća i materijalni troškovi uprave planirani su u iznosu od 17.615.650,00 kuna, od toga:

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.510.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 8.890.650,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 7.347.700,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 295.000,00 kuna i doprinosi na plaće 1.247.950,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 3.985.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 249.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 770.000,00 kuna, rashodi za usluge 2.215.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 731.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.794.500,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 60.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 2.734.500,00 kuna

• Subvencije financirane od općih prihoda i primitaka planirane u iznosu od 10.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima,zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 25.0000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade financirane od općih prihoda i primitaka planirane u iznosu od 10.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za kazne, penale i naknadu štete

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 180.000,00 kuna za tekuće donacije

• Rashodi za zaposlene financirani od prihoda od naknade za nezakonito izgrađene zgrade planirani u iznosu od 60.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 51.500,00 kuna i doprinosi na plaće 8.500,00 kuna


Program 1001 Opremanje i informatizacija uprave planirano u iznosu od 385.000,00 kuna

Za opremanje i informatizaciju uprave planirano je 385.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine, od toga postrojenje i oprema 285.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna


Program 1002 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva planirano u iznosu od 70.000,00 kuna

Za poticanje malog i srednjeg poduzetništva planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 20.000,00 kuna


Program 1004 projekti i razvoj planirano u iznosu od 115.000,00 kuna

1. Za projekte i razvoj planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za lokalni program djelovanja za mlade planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 2.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna i tekuće donacije 12.000,00 kuna


Program 1006 Proračunska zaliha planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

Za proračunsku zalihu planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za izvanredne rashode


JAVNA USTANOVA MARA

Program 1004 Projekti i razvoj planirano u iznosu od 520.000,00 kuna

1. Za Javnu ustanovu Mara planirano je 520.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 359.500,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 300.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna i doprinosi na plaće 49.500,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitak planirani u iznosu 10.500,00 kuna, od toga, rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 5.500,00 kuna 

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.500,00 kuna

• Rashodi za zaposlene financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu 76.500,00 kuna, od toga plaće (bruto) 65.700,00 kuna i doprinosi na plaće 10.800,00 kuna

• Materijali rashodi financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 71.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 4.000,00 kuna, rashodi za materija i energiju 8.500,00 kuna, rashodi za usluge 53.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna


ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNODSTI PLANIRANO  U IZNOSU OD 68.322.34,96 KUNA

KULTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 2.674.120,00 KUNA


Program 1000 Program ustanova u kulturi planirano u iznosu od 965.300,00 kuna – Gradski muzej

1. Za redovnu djelatnost ustanova u kulturi planirano je 965.300,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 488.800,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 400.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće 68.800,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu 240.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 9.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 26.000,00 kuna i rashodi za usluge 205.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 3.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za postrojenje i opremu

• Rashodi za zaposlene financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planiran su u iznosu od 200.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 172.000,00 kuna i doprinosi na plaće 28.000,00 kuna

• Materijali rashodi financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 22.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 1.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 4.000,00 kuna, rashodi za usluge 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirano u iznosu od 3.000,00 kuna za postrojenja i opremu


Program 1000 program ustanova u kulturi planirano u iznosu od 705.420,00 kuna – Gradska knjižnica

2. Za redovnu djelatnost ustanova u kulturi planirano je 705.420,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 499.300,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 412.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 19.400,00 kuna i doprinosi na plaće 67.900,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitak planirani u iznosu 81.100,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 2.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 14.000,00 kuna, rashodi za usluge 60.100,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 5.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 40.020,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 40.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti


Program 1000 program ustanova u kulturi planirano u iznosu od 1.003.400,00 kuna – Galerija „Antun Gojak“

1. Za redovnu djelatnost ustanova u kulturi planirano je 951.400,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 529.600,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 440.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 17.000,00 kuna i doprinosi na plaće 72.600,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitak planirani u iznosu 386.400,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 18.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 27.100,00 kuna, rashodi za usluge 334.300,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 12.000,00 kuna za postrojenje i opremu

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 5.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 3.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 kuna

• Materijali rashodi financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 16.400,00 kuna, od toga rashodi za usluge 13.400,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 kuna 

2.Za likovnu i kiparsku koloniju planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 9.500,00 kuna, rashodi za usluge 5.500,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna

3. Za očuvanje djela Antuna Gojaka planirano je 12.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiŠKOLSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 27.654.214,96 KUNA - ODNOSI SE NA TRI ŠKOLE


Program 1000 Školstvo do nivoa minimalnog standarda planirano je u iznosu od 611.480,00 kuna

Za kapitalna ulaganja u osnovno školsko obrazovanje planirano je 611.480,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


OŠ „PETRA PERICE“ planirano u iznosu od 8.701.192,00 kuna


Program 1000 Školstvo do nivoa minimalnog standarda planirano je u iznosu od 7.811.442,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Osnovne škole planirano je 7.811.442,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 823.442,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 32.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 281.968,00 kuna, rashodi za usluge 487.974,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Rashodi za zaposlene financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 6.870.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 5.700.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 240.000,00 kuna i doprinosi na plaće 930.000,00 kuna

3. Materijalni rashodi financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 110.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima


Program 1001 Osnovno školstvo iznad nivoa minimalnog standarda planirano u iznosu od 889.750,00 kuna

1. Za osnovno školsko obrazovanje iznad minimalnog standarda planirano je 602.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 392.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 325.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 12.000,00 kuna i doprinosi na plaće 55.000,00 kuna

• Materijali rashodi financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 210.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 180.000,00 kuna i rashodi za usluge 30.000,00 kuna

2. Za projekt „S osmjehom u školu“ – pomoćnici u nastavi planirano je 250.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći EU planirani u iznosu od 212.500,00 kuna od toga plaće (bruto) 162.500,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna i doprinosi na plaće 40.000,00 kuna

• Plaće (bruto) financirane od ostale pomoći planirane su u iznosu od 37.500,00 kuna

3. Za projekt “Školska shema“ planirano je 37.750,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od pomoći EU planirani u iznosu od 30.200,00 kuna za rashode za materijal i energiju

• Materijalni rashodi financirani od ostalih pomoći planirani u iznosu od 7.550,00 kuna za rashode za materijal i energiju


GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA PLANIRANO U IZNOSU OD 5.304.439,00 KUNA


Program 1000 Školstvo do nivoa minimalnog standarda planirano je u iznosu od 4.984.439,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Osnovne škole planirano je 4.984.439,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od ostalih prihoda za posebne namjene planirani u iznosu pod 234.439,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 35.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 45.000,00 kuna, rashodi za usluge 135.439,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.000,00 kuna

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 4.750.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 3.090.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 160.000,00 kuna i doprinosi na plaće 1.250.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 250.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima


Program 1001 Osnovno školstvo iznad nivoa minimalnog standarda planirano u iznosu od 320.000,00 kuna

1. Za osnovno školsko obrazovanje iznad minimalnog standarda planirano je 320.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 49.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 40.000,00 kuna, rashodi za usluge 211.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna


OŠ „STJEPANA IVIČEVIĆA“ PLANIRANO U IZNOSU OD 13.037.103,96 KUNA


Program 1000 Školstvo do nivoa minimalnog standarda planirano je u iznosu od 11.406.610,00 kuna

Za redovnu djelatnost Osnovne škole planirano je 11.406.610,00 kuna, od toga: 

• Materijalni rashodi financirani od ostalih prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 794.392,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 36.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 370.094,00 kuna, rashodi za usluge 372.066,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.232,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od ostalih prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 13.200,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 10.599.018,00 kuna, od toga plaće (bruto) 8.876.353,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 272.500,00 kuna i doprinosi na plaće 1.400.165,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima


Program 1001 Osnovno školstvo iznad nivoa minimalnog standarda planirano u iznosu od 1.630.439,96 kuna

1. Za osnovno školsko obrazovanje iznad minimalnog standarda planirano je 1.219.013,96 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 468.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 402.600,00 kuna  i doprinosi na plaće 65.400,00 kuna

• Materijali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 11.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 6.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna

• Materijali rashodi financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 600.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za postrojenja i opremu

• Materijalni rashodi financirani od pomoći za proračunske korisnike iz EU- Prijenos planirani u iznosu od 110.013,96 kuna od toga, naknade troškova zaposlenima 80.013,96 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od donacija za proračunske korisnike planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za postrojenja i opremu

2. Za projekt „S osmjehom u školu“ – pomoćnici u nastavi planirano je 359.230,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći EU planirani u iznosu od 282.345,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 206.845,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 29.500,00 kuna i doprinosi na plaće 46.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći od EU planirani u iznosu od 23.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

• Rashodi za zaposlene financirani od ostale pomoći planirani su u iznosu od 53.885,00 kuna za plaće (bruto)

3. Za projekt  “Školska shema“ planirano je 52.250,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od pomoći EU planirani u iznosu od 41.800,00 kuna za rashode za materijal i energiju

• Materijalni rashodi financirani od ostalih pomoći planirani u iznosu od 10.450,00 kuna za rashode za materijal i energiju


PREDŠKOLSKI ODGOJ PLANIRANO U IZNOSU OD 13.015.500,00 KUNA


Program 1000 Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“ planirano u iznosu od 13.015.500,00 kuna

Za redovnu odgojnu djelatnost planirano je 13.015.500,00 kuna, od toga.

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 6.835.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 5.670.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 180.000,00 kuna i doprinosi na plaće 985.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 165.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za zaposlene financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 1.122.360,00 kuna, od toga plaće (bruto) 880.260,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 178.100,00 kuna i doprinosi na plaće 64.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 1.957.940,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 199.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.351.200,00 kuna, rashodi za usluge 307.440,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.300,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 22.900,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od  52.300,00 kuna za postrojenja i opremu

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 896.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 781.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 100.000,00 kuna i doprinosi na plaće 15.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 54.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći za proračunske korisnike iz EU- prijenos planirani u iznosu od  1.599.000,00 kuna, od toga plaće(bruto) 1.400.000,00 kuna , ostali rashodi za zaposlene 37.000,00 kuna i doprinsoi na plaće 162.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći za proračunske korisnike iz EU- prijenos planirani u iznosu od 271.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 90.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 82.000,00 kuna, rashodi za usluge 96.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći za proračunske korisnike iz EU – prijenos planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za postrojenja i opremu

• Materijalni rashodi financirani od donacija za proračunske korisnike planirani u iznosu od 10.000,00 kuna , od toga rashodi za materijal i energiju 5.00,00 kuna i rashodi za usluge 5.000,00 kuna


ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 15.398.000,00


Program 1001 Organizacija kulturnih i zabavnih manifestacija planirano u iznosu od 1.595.000,00 kuna

1. Za Makarsko ljeto planirano je 450.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i ostalih prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 3.000,00 kuna, rashodi za usluge 427.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna

2. Za Božićno – novogodišnji program planirano je 370.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 53.000,00 kuna, rashodi za usluge 307.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna

3. Za karneval planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna, rashodi za usluge 21.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 kuna

4. Za obilježavanje važnih datuma planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 95.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5,000,00 kuna 

5. Za Kulturnu zimu planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 12.700,00 kuna, rashodi za usluge 120.700,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.600,00 kuna

6. Za ostale kulturno zabavne manifestacije planirano je 105.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 102.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3.000,00 kuna

7. Za ostala sponzorstva kulturnih i zabavnih manifestacija planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

8. Za Festival klapa planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i ostalih prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za usluge 104.700,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.300,00 kuna.

9. Za tortu Makarana planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 4.000,00 kuna, rashodi za usluge 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna


Program 1002 Aktivnost udruga iz kulture planirano u iznosu od 400.000,00 kuna

Za potpore pojedincima i skupinama građana planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1002 Srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 622.000,00 kuna

1. Za Srednju strukovnu školu Makarska planirano je 21.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za Srednju školu fra Andrija Kačić Miošić planirano je 21.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za ostale pomoći srednjim školama Makarska planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za sufinanciranje nabave udžbenika srednjih škola planirano je 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 


Program 1003 Sufinanciranje potreba studenata planirano u iznosu od 750.000,00 kuna

1. Za prijevoz studenata planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za stipendiranje studenata planirano je 350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1005 Osnovno školstvo – ostalo planirano u iznosu od 1.719.000,00 kuna

1. Za EU projekt “Marendajmo zajedno“ planirano je 437.000,00 kuna financirano od pomoći EU, od toga rashodi za usluge 27.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna financirane od ostalih pomoći planirane u iznosu od 357.000,00 kuna

2. Za projekt “Medeni dan“ planirano je 10.000,00 kuna financirano od ostale pomoći za rashode za usluge

3. Za sufinanciranje kupnje radnog materijala osnovcima planirano je 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za ostalo planirano je 22.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

5. Za uređenje kabineta za robotiku OŠ S.Ivičevića planirano je 750.000,00 kuna financirano od pomoći EU, od toga rashodi za usluge 650.000,00 kuna i postrojenja i oprema 100.000,00 kunaProgram 1001 Djelatnost sportskih udruga planirano u iznosu od 2.540.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost zajednice sportskih udruga planirano je 1.200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za redovnu djelatnost HNK ZMAJ planirano je 450.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za financiranje trenera za mlađe uzraste planirano je 890.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1002 Pokroviteljstvo nad sportskim natjecanjima planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

1. Za pokroviteljstvo nad sportskim natjecanjima planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1003 Ostale programske aktivnosti planirane u iznosu od 120.000,00 kuna

1. Nagrade za izuzetne sportske uspjehe planirane u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za osposobljavanje stručnih kadrova planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za ostale pomoći planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i tekuće donacije 20.000,00 kuna


Program 1000 pomoć kućanstvima planirano u iznosu od 4.800.000,00 kuna

1. Za pomoć obitelji slabijeg imovinskog stanja planirano je 1.500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Pomoć za troškove ogrjeva planirana je u iznosu od 50.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Božićnica i uskrsnica za umirovljenike planirana u iznosu od 1.200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun

4. Za sufinanciranje boravka djece u vrtićima planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za sufinanciranje potpore roditeljima vrtićke dobi planirano je 1.900.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1001 Potpore studentima i učenicima planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za poklone djeci za blagdane planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1003 Pomoći udrugama građana i ostalim neprofitnim organizacijama planirano u iznosu od 400.000,00 kuna

Za pomoć udrugama planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1004 Ostale tekuće donacije planirane u iznosu od 30.000,00 kuna

Za ostale tekuće donacije planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna, stale naknade građanima, kućanstvima iz proračuna 10.000,00 kuna i tekuće donacije 10.000,00 kunaProgram 1000 Dobrovoljno vatrogasno društvo planirano u iznosu od 700.000,00 kuna

Za redovitu djelatnost DVD Makarska planirano je 700.000,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 600.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 150.000,00 kuna i kapitalne donacije 450.000,00 kuna

• Ostali rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1001 Civilna zaštita planirana u iznosu od 100.000,00 kuna

Za civilnu zaštitu planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 2.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 70.000,00 kuna, rashodi za usluge 24.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 kuna


Program 1002 Gorska služba spašavanja planirano u iznosu od 120.000,00 kuna

Za Gorsku službu spašavanja planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1003 Pomoć zdravstvenim organizacijama planirano u iznosu od 850.000,00 kuna

1. Za Hitnu medicinsku pomoć – pomoć zdravstvenim organizacijama planirano je 500.000,00 kuna, od toga:

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna financirane od općih prihoda i primitaka planirane u iznosu od 400.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima dugih proračuna

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna financirane od ostalih prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2.  Za Dom zdravlja SDŽ- nadstandardne zdravstvene usluge planirano je 350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći  proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 1005 Hrvatski crveni križ planirano u iznosu od 322.000,00 kuna

Za Crveni križ planirano je 322.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i tekuće donacije 312.000,00 kuna


Program 1008 Ljetno dežurstvo policije planirano u iznosu od 90.000,00 kuna

Za ljetno dežurstvo policije planirano je 90.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za usluge 45.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 kuna


Program 1000 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi planirano u iznosu od 20.000,00 kuna 

Za aktivnost udruga tehničke kulture planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna i tekuće donacije 19.000,00 kuna


VATROGASNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 4.690.500,00 KUNA


Program 1009 Redovna djelatnost JVP Makarska planirano u iznosu od 4.690.500,00 kuna

Za redovnu djelatnost JVP Makarska planirano je 4.690.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.070.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.576.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 110.000,00 kuna i doprinosi na plaće 384.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 517.500,00 kuna, od toga, naknade troškova zaposlenima 8.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 295.000,00 kuna, rashodi za usluge 182.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 3.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za zaposlene financirani od ostalih prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 2.100.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.400.000,00 kuna i doprinosi na plaće 340.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od ostalih prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 360.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 270.000,00 kuna i rashodi za usluge 90.000,00 kuna


SPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 4.890.000,00 KUNA


Program 1000 Djelatnost ustanove Gradskog sportskog centra planirano u iznosu od 4.890.000,00 kuna

Za redovnu djelatnost Gradskog sportskog centra planirano je 4.890.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.100.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 1.760.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 kuna i doprinosi na plaće 300.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.790.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 1.300.000,00 kuna i rashodi za usluge 490.000,00 kuna

• Rashodi za zaposlene financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 257.280,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 148.650,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 84.000,00 i doprinosi na plaće 24.630,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda od proračunskih korisnika planirani u iznosu od 683.720,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 18.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 185.000,00 kuna, rashodi za usluge 353.200,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 127.500,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od vlastitih prihoda od proračunskih korisnika planirani u iznosu od 9.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od vlastitih prihoda od proračunskih korisnika planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za postrojenje i opremu


POGON ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 5.365.500,00 KUNA


Program 1000 Pogon za obavljanje komunalne djelatnosti planirano u iznosu od 5.365.500,00 kuna

Za pogon za komunalnu djelatnost planirano je 5.365.500,00 kuna, od toga.

• Rashodi za zaposlene financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 4.150.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 3.317.500,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 272.000,00 kuna i doprinosi na plaće 560.500,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 1.103.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 81.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 400.000,00 kuna, rashodi za usluge 590.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.500,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od vlastitih prihoda planirano u iznosu od 112.000,00 kuna, od toga postrojenja i oprema 110.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 2.000,00 kuna


GRADSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 756.500,00 KUNA


Program 1000 Gradsko vijeće planirano u iznosu od 756.500,00  kuna 

1. Za Gradsko vijeće planirano je 743.500,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka, od toga materijalni rashodi 508.500,00 kuna i tekuće donacije 235.000,00 kuna

2. Za Mjesni odbor planirano je 10.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 3.000,00 kuna, rashodi za usluge 3.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 kuna

3. Za nacionalne manjine planirano je 3.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna i rashodi za usluge 1.000,00 kuna


UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 650.000,00 KUNA


Program 1000 Izrada prostorno planske dokumentacije planirano u iznosu do 650.000,00 kuna

Za izradu prostorno planske dokumentacije planirano je 650.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 350.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 112.406.690,00 KUNA


Program 1000 Građenje objekata i uređenje javne površine planirano u iznosu od 10.970,00 kuna

1. Za šetalište Dr.Franje Tuđmana planirano je 350.000,00 kuna, od toga 150.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa i 200.000,00 kuna financirano od prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja za građevinske objekte

2. Za izgradnju dječjih igrališta, bočališta i skate park planirano je 350.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

3. Za ostalu izgradnju komunalne infrastrukture za javne površine planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

4. Za Trg ispred crkve Kraljice mira na Zelenici planirano je 650.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

5. Za izgradnju i rekonstrukciju gradske plaže planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja za građevinske objekte

6. Za izgradnju parkova i javnog zelenila na JPP planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

7. Za izgradnju i rekonstrukciju Trga Hrpina planirano je 1.400.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

8. Za izgradnju i rekonstrukciju dječjeg igrališta u Velikom brdu planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

9. Za izgradnju javnih parkirališta planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

10. Za izgradnju pješačke staze od križanja Splitske ulice sa ŽC 6196 do TC Pevec planirano je 700.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

11. Za izgradnju sanitarnog čvora i recepcije u Kotišini planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa

12. Za Botanički vrt Kotišina planirano je 470.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

13. Za Ulicu darivatelja krvi planirano je 350.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

14. Za Ulicu Ilije Despota planirano je 450.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

15. Za rekonstrukciju pješačkih ulica u Staroj jezgri planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

16. Za izgradnju i rekonstrukciju Trga Hrvatskih Kobaca planirano je 700.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

17. Za otkup zemljišta za javne površine planirano je 2.500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za materijalnu imovinu


Program 1001 Zemljište za nerazvrstane ceste planirano u iznosu od 5.000.000,00 kuna

Za otkup zemljišta za nerazvrstane ceste planirano je 5.000.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva


Program 1002 Građenje objekta i uređaja za nerazvrstane ceste planirano je 22.75.000,00 kuna

1. Za Zadarsku ulicu planirano je 2.500.000,00 kuna, od toga 2.4700.000,00 kuna kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa  i 30.000,00 kuna financirano od prihoda od naknade za nezakonito izgrađene zgrade za građevinske objekte

2. Za ulicu Put Moče planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

3. Za ulice na Dugištu – put Dugišta planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

4. Za ulice u Velikom brdu planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

5. Za izgradnju nerazvrstanih cesta planirano je 3.000.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za građevinske objekte

6. Za nastavak Ulice petorice Alačevića planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

7. Za izgradnju prometnica u obuhvatu UPU-a Zelenka 2 planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

8. Za izgradnju prometnica u obuhvatu UPU-a Bilaje 1 planirano je 1.500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

9. Za izgradnju Šibenske ulice planirano je 2.300.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

10. Za izgradnju prometnica iz obuhvata UPU-a Batinići planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

11. Za izgradnju nastavka ulice od zgrade POS-a do Luličeve planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

12. Za izgradnju i rekonstrukciju nadvožnjaka na D-8 (put Makara) planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

13. Za raskrižje D8 – Zagrebačke, Put požara i Istarske ulice planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

14. Za D8-zapadni ulaz u Grad kod Napoleona planirano je 600.000,00 kuna za građevinske objekte financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte 

15. Za spojnu cestu Makar – D8 planirano je 1.500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

16. Za izgradnju i rekonstrukciju ulica na predjelu Dugiš planirano je 600.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

17. Za izgradnju nastavka ulice K. Meštrovića s izlazom na D8 planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

18. Za rekonstrukciju pothodnika „Sljeme“ D8 planirano je 600.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

19. Za izgradnju križanja Zrinsko-frankopanske ulice sa D8 planirano je 450.000,00 kuna, financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

20. Za spoj Kotiške ulice na D8 s pothodnikom Bilaje planirano je 1.700.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

21. Za Ulicu put požara planirano je 600.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

22. Za Kotišku ulicu planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

23. Za Ulicu put Volicije planirano je 2.000.000,00 kuna, od toga 1.970.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa i 30.000,00 kuna financirano od prihoda od naknade za nezakonito izgrađene zgrade

24. Za križanje kod POS-a –semaforizacija planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekteProgram 1003 Građenje objekata i uređaja za groblja planirano je u iznosu od 3.000.000,00 kuna

1. Za građenje objekata i uređaja za groblje Veliko Brdo planirano je 2.500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte 

2. Za građenje objekata i uređaja za groblje SV. Andrija planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte


Program 1004 Građenje objekata i uređaja za javnu rasvjetu planirano u iznosu od 1.000.000,00 kuna

1. Za građenje objekata i uređaja za javnu rasvjetu planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte


Program 1005 Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom planirano u iznosu od 250.000,00 kuna

Za izgradnju vodoopskrbnog sustava na području Grada Makarske planirano je 250.000,00 kuna, od toga 150.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade i 100.000,00 kuna financirano od prihoda od naknada za vodoopskrbu i odvodnju za građevinske objekte


Program 1006 Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda planirano je 1.650.000,00 kuna

1. Za izgradnju oborinskog sustava planirano je 1.500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

2. Za izgradnju kanalizacijskog sustava na području Grada planirano je 150.000,00 kuna financirano od naknada za vodoopskrbu i odvodnju za građevinske objekte


Program 1000 Održavanje i popravak oborinskog sustava planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za održavanje oborinskog sustava planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge


Program 1001 Održavanje čistoća javnih površina planirano u iznosu od 8.470.000,00 kuna

1. Za održavanje čistoća javnih površina planirano je 8.350.000,00 kuna za rashode za usluge, od toga6.581.997,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 60.048.00 kuna financirano od vlastitih prihoda, 827.954,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa, 550.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade i 330.000,00 kuna financirano od prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja za rashode za usluge

2. Za čišćenje mora planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja za rashode za usluge

3. Za ostale usluge čišćenja i održavanja javnih površina planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge


Program 1003 Održavanje javnih površina planirano u iznosu od 3.100.000,00 kuna

1. Za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge

2. Za održavanje parkova i igrališta planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa, od toga materijalni rashodi 70.000,00 kuna i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 130.000,00 kuna

3. Za održavanje i nadohranu plaže panirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja za rashode za usluge

4. Za održavanje ostalih javnih površina Grada planirano je 300.000,00 kuna, od toga 250.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene i 50.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge

5. Za nabavu komunalne opreme planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za postrojenje i opremu

6. Za nabavu ostale opreme planirano je 700.000,00 kuna, od toga 350.000,300 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa I 350.000,00 kuna financirano od pomoći EU za postrojenja i opremu

7. Za utrošak vode planirano je 700.000,00 kuna, od toga 80.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene i 620.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa


Program 1004 Održavanje nerazvrstanih cesta planirano u iznosu od 300.000,00 kuna

Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 300.000,00 kuna financirano od financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge


Program 1005 Održavanje javne rasvjete planirano u iznosu od 2.800.000,00  kuna

1. Za održavanje objekata i uređaja javne rasvjete planirano je 1.500.000,00 kuna, od toga, 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 1.400.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge

2. Za održavanje javne rasvjete – utrošak struje planirano je 1.200.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za materijal i energiju

3. Za prigodnu dekoraciju i iluminaciju planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za materijal i energiju


Program 1006 Ostalo održavanje planirano u iznosu od 1.070.000,00 kuna

1. Za usluge službe za uklanjanje s JPP-e planirano je 20.000,00 financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge

2. Za zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge

3. Za provođenje dezinsekcije i deratizacije planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge

4. Za ostalo planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa , od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 480.000,00 kuna

5. Za izradu studije razvoja prometa planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitka za rashode za usluge


Program 1001 Izgradnja kapitalnih objekata planirana u iznosu od 42.250.000,00  kuna 

1. Za izgradnju dječjeg vrtića Zelenka planirano je 18.000.000,00 kuna, od toga 11.300.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa, 2.000.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade i 4.700.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za građevinske objekte

2. Za izgradnju javne podzemnu garažu planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za građevinske objekte

3. Za dogradnju O.Š. Stjepana Ivičevića planirano je 17.000,00 kuna, od toga 13.500.000,00 kuna financirano od pomoći EU i 3.500.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

4. Za dogradnju dječjeg vrtića Ciciban planirano je 7.000.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 1002 Izrada tehničke dokumentacije planirana u iznosu od 1.550.000,00 kuna

Za Izradu tehničke dokumentacije planirano je 1.550.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od ostalih prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od koncesija i od koncesijskih odobrenja planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od ostale pomoći planirani su u iznosu od 400.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 400.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od  prihoda od komunalnog doprinosa  planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 350.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna


Program 1000 Sanacija spomeničke baštine planirano u iznosu  od 500.000,00  kuna

1. Za sanaciju spomeničke baštine planirano je 200.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za sanaciju palače Tonoli planirano je 300.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene i 200.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade


Program 2000 Revitalizacija i očuvanje kulturno-povijesne baštine zaseoka Kotišina planirano u iznosu od 120.000,00 kuna

1. Za Ostale troškove u projektu planirano je 120.000,00 kuna, od toga 18.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 102.000,00 kuna financirano od pomoći EU za rashode za usluge


Program 1000 Zbrinjavanje komunalnog otpada planirano u iznosu od 1.176.690 kuna 

1. Za tekuće rashode zbrinjavanja komunalnog otpada planirano je 600.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 250.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za građevinske objekte

3. Za izobrazno-edukativnu kampanju-odlaganje otpada planirano je 40.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada planirano je 286.690,00 kuna, od toga 44.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda i 242.690,00 kuna financirano od pomoći EU za postrojenja i opremu


Program 1000 Adaptacija i sanacija objekata planirano u iznosu od 6.400.000,00  kuna

1. Za adaptaciju Dječjeg vrtića planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2. Za ostale zgrade u Gradu Makarska planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Za staru srednju školu planirano je 400.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

4. Za sanaciju travnjaka na GSC planirano je 700.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

5. Za adaptaciju i energetsku obnovu Vile Irena planirano je 2.300.000,00 kuna, od toga 1.000.000,00 kuna financirano od pomoći EU i 1.300.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 

6. Za adaptaciju prizemlja zgrade industromontaže planirano je 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

7. Za natkrivanje zapadnih tribina stadiona na GSC planirano je 2.000.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za dodatna ulaganja na građevinskim objektimaSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Grada Makarske za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. Obrazloženje Proračuna za 2021. godinu i projekcija 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun Grada Makarske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 4. Odluka o izvršavanju proračuna Grada Makarske za 2021.
  PREUZMI: