Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Makarska

  Kontakt podaci
  Grad Makarska
  Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska
  OIB: 53515145212
  021 608 411
  protokol@makarska.hr

Proračunski vodič za građane za 2022. godinu


Poštovani sugrađani,

predstavljamo vam Proračunski vodič za građane za 2022. godinu u kojem su objašnjeni planovi i aktivnosti gradske vlasti vezani za korištenje javnih sredstava. Proračun za građane dostupan vam je na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.makarska.hr.

Proračunom smo pripremili okvir za sliku grada koju smo vam obećali u kampanji i s veseljem, u novoj 2022. godini,  krećemo u realizaciju naše zajedničke vizije.

Dva kapitalna projekta čija realizacija počinje u sljedećoj godini su uređenje park šume Peškera kao moderne urbane cjeline te izgradnja Kulturnog centra na Živkinom dvoru. Peškera će ljeti biti u funkciji turizma a zimi u funkciji građana Makarske. Drugi kapitalni projekt je Kulturni centar sa garažom čiji se završetak izgradnje očekuje najkasnije do kraja 2024. No, paralelno radimo i na prijelaznim rješenjima  kako bi se udruge i kreatori kulturnih sadržaja smjestili u adekvatne prostore dok se ne završi izgradnja kulturnog centra.

Jedan od naših ciljeva, a što se vidi kroz proračun, je i digitalizacija gradske uprave jer nam je važno unaprijediti rad cjelokupnog sustava javnih usluga. Zahvaljujući upravo digitalizaciji  građanima će biti dostupne sve informacije o trošenju proračunskog novca, a rad gradskih službi bit će brži i učinkovitiji.

U sljedećoj godini također nastavljamo sa projektom Participativnog budžetiranja ,,Kvart po tvom'' u kojem građani izravno  odlučuju koje će se komunalne akcije raditi u njihovom kvartu. Takav prIstup, tako otvorena komunikacija prema građanima, još više sluha za njihove komunalne probleme, je smjer u kojem ćemo ići u budućnosti.

Proračunom su, naravno, obuhvaćene i socijalne potrebe naših građana. Novom Odlukom o socijalnoj skrbi omogućena su veća socijalna prava našim sugrađanima, a u 2022. krećemo i s novom demografskom mjerom kojom želimo pomoći mladim obiteljima: financijskim potporama mladim obiteljima za medicinski pomognutu oplodnju. 

Jedan od prioriteta aktualne gradske vlasti su i ulaganja u predškolski odgoj. Sa sindikatom su pokrenuti pregovori sa ciljem usklađenja osnovice plaće djelatnika Dječjeg vrtića ,,Biokovsko zvonce'' sa zaposlenicima Gradske uprave kroz sljedeće tri godine. u 2022. planira se završetak izgradnje dječjeg vrtića i jaslica na Zelenki, a nakon toga slijedi i opremanje vrtića.

Jedna od novih i značajnijih stavki u proračunu za 2022. je i održavanje WTA teniskog turnira koji nakon 15 godina sa Brača seli u Makarsku.

Ovaj turnir važan je za pozicioniranje Makarske jer nosi brojne benefite ne samo u smislu promocije već sveukupne ekonomske koristi i povećanja turističke potrošnje u našem gradu. Između ostalog, ovim turnirom usmjeravamo razvoj turizma iz masovnog i nedefiniranog prema selektivnim oblicima turizma kako smo  najavljivali u predizbornoj kampanji idemo prema većoj prepoznatljivosti destinacije i produljenju turističke sezone. Koliko nam je sport važan dovoljno govori činjenica da će 2022. godina, u kojoj se planirana sredstva penju do 11.000.000,00 kuna, biti rekordna po ulaganjima u sport.

Kao važan segment proračuna za 2022. spomenuo bih i zaštitu okoliša i donošenje Akcijskog plana održivog razvoja (SECAP) koji je od iznimne važnosti za kvalitetu života građana te razvoj turizma kao i izradu katastra zelenih površina za koju će biti zadužena stručna skupina.

Svi imamo svoje prioritete no sredstva nisu neograničena. Ne bojimo se važnih iskoraka koje možemo ostvariti kroz ovaj proračun. Mi smo ovdje da mislimo na sve građane Makarske i ovaj proračun je okvir za sliku grada koju smo ponudili u kampanji. Uvjeren sam da zajedno možemo realizirati zacrtano i kao prvi čovjek grada borit ću se za ostvarenje tih planova.Gradonačelnik Grada Makarske

dr. sc. Zoran PaunovićOBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Makarske za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunskom vodiču za građane bit će prikazan sažetak proračuna Grada Makarske za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Makarske koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Makarske kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Proračun sadržava:

1.Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2.Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Makarske su: Gradski sportski centar, Dječji vrtić "Biokovsko zvonce", JU MARA, Gradska knjižnica, Gradski muzej, Gradska galerija Antun Gojak, Osnovna škola Stjepana Ivičevića, Osnovna škola oca Petra Perice i Glazbena škola


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 175.655.074,66 kn 23.313.434,82 € 84,21 %
> Prihodi od poreza 44.152.200,00 kn 5.860.003,98 € 21,17 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 49.028.778,00 kn 6.507.237,11 € 23,51 %
> Prihodi od imovine 4.030.500,00 kn 534.939,28 € 1,93 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 69.085.596,66 kn 9.169.234,41 € 33,12 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 9.123.000,00 kn 1.210.830,18 € 4,37 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 235.000,00 kn 31.189,86 € 0,11 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 14.844.257,51 kn 1.970.171,55 € 7,12 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovin 14.624.257,51 kn 1.940.972,53 € 7,01 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 220.000,00 kn 29.199,02 € 0,11 %
Vlastiti izvori 18.089.020,83 kn 2.400.825,65 € 8,67 %
> Višak/manjak prihoda 18.089.020,83 kn 2.400.825,65 € 8,67 %
UKUPNO 208.588.353,00 kn 27.684.432,01 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovin
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna


Ukupni prihodi Grada Makarske za 2022. godinu planirani su u iznosu od 208.588.353,00 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Grada Makarske za 2022. godinu su 175.655.074,66 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 44.152.200,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak u iznosu od 25.720.000,00 kuna, porezi na imovinu u iznosu od 16.600.000,00 kuna, porezi na robu i usluge u iznosu od 1.822.200,00 kuna i ostali prihodi od poreza u iznosu od 10.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 49.028.778,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 12.912.010,00 kuna, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 4.139.758,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 25.101.870,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 6.875.140,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 4.030.500,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine u iznosu od 800,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 4.029.700,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 69.085.596,66 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe u iznosu od 1.250.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima u iznosu od 4.527.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade u iznosu od od 63.308.596,66 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 9.123.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 9.073.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu od 50.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirano u iznosu od 235.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 200.000,00 kuna i ostali prihodi u iznosu od 35.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Makarske za 2022. godinu planiranih u iznosu od 14.844.257,51 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava u iznosu od 14.624.257,51 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata u iznosu od 220.000,00 kuna


Vlastiti izvori 

Višak/manjak prihoda 18.089.020,83 kuna
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 119.742.094,00 kn 15.892.507,00 € 57,41 %
> Rashodi za zaposlene 58.638.305,00 kn 7.782.640,52 € 28,11 %
> Materijalni rashodi 44.853.689,00 kn 5.953.107,57 € 21,50 %
> Financijski rashodi 2.606.100,00 kn 345.888,91 € 1,25 %
> Subvencije 30.000,00 kn 3.981,68 € 0,01 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 937.000,00 kn 124.361,27 € 0,45 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 5.573.000,00 kn 739.664,21 € 2,67 %
> Ostali rashodi 7.104.000,00 kn 942.862,83 € 3,41 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 88.846.259,00 kn 11.791.925,01 € 42,59 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 5.000.000,00 kn 663.614,04 € 2,40 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 69.306.550,00 kn 9.198.559,96 € 33,23 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 14.539.709,00 kn 1.929.751,01 € 6,97 %
UKUPNO 208.588.353,00 kn 27.684.432,01 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Grada Makarske za 2022. godinu planirani su u iznosu od 208.588.353,0000 kuna


Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Grada Makarske za 2022. godinu planirani su u iznosu od 119.742.094,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 58.638.305,00 kuna, od toga plaće (Bruto) u iznosu od 47.042.861,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 3.183.000,00 kuna i doprinosi na plaće u iznosu od 8.412.444,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 44.853.689,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima u iznosu od d 1.451.350,00 kuna, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 11.861.944,00 kuna, rashodi za usluge u iznosu od 299.779.013,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 26.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 1.735.382,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.606.100,00 kuna za ostale financijske rashode

4. Subvencije planirane u iznosu od 30.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima,zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 937.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 25.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 912.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 5.573.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 7.104.000,00 kuna, od toga tekuće donacije u iznosu od 6.304.000,00 kuna, kapitalne donacije u iznosu od 450.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete u iznosu od 150.000,00 kuna i izvanredni rashodi u iznosu od 200.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Makarske za 2022. godinu planirani u iznosu od 5.000.000,00  kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.000.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 69.306.550,00 kuna, od toga građevinski objekti u iznosu od 61.600.000,00 kuna, postrojenja i oprema u iznosu od 5.329.550,00 kuna,  prijevozna sredstva 1.085.000,00, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti u iznosu od 640.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 652.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano u iznosu od 14.539.709,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektimaRAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA PLANIRANO U IZNOSU OD 20.105.350,00 KUNA

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA - PLANIRANO U IZNOSU OD 19.477.650,00 KUNA

Program 1000 Troškovi plaća i materijalni troškovi uprave planirani u iznosu od 17.497.650,00 kuna

1. Troškovi plaća i materijalni troškovi uprave planirani su u iznosu od 17.497.650,00 kuna, od toga:
• Rashodi za zaposlene financirani iz općih prihoda i primitaka planirani su u iznosu od 9.755.650,00 kuna, od toga plaće (bruto) 7.369.200,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 800.000,00 kuna, doprinosi na plaće 1.256.450,00 kuna, kazne, penali i naknade štete 150.000,00 kuna i tekuće donacije 180.000,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka planirani su u iznosu od 5.137.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 289.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.205.000,00 kuna, rashodi za usluge 2.915.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 708.000,00 kuna
• Financijski rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka planirani su u iznosu od 2.529.500,00 kuna
• Subvencije financirane iz općih prihoda i primitaka planirane su u iznosu od 10.000,00 kuna 
• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna financirane iz općih prihoda i primitaka planirane su u iznosu od 25.000,00 kuna
• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade financirane iz općih prihoda i primitaka planirane su u iznosu od 10.000,00 kuna
• Rashodi za zaposlene financirani i prihoda od naknade za nezakonito izgrađene zgrade planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna za plaće (bruto)

Program 1001 Opremanje i informatizacija uprave planirano u iznosu od 525.000,00 kuna

Za opremanje i informatizaciju uprave planirano je 525.000,00 kuna financirano  iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, od toga postrojenje i oprema 425.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna

Program 1002 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva planirano u iznosu od 70.000,00 kuna

Za poticanje malog i srednjeg poduzetništva planirano je 70.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima,zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 20.000,00 kuna

Program 1004 projekti i razvoj planirano u iznosu od 315.000,00 kuna

1. Za projekte i razvoj planirano je 300.000,00 kuna za rashode za usluge
2. Za lokalni program djelovanja za mlade planirano je 15.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 2.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna i tekuće donacije 12.000,00 kuna

Program 1006 Proračunska zaliha planirano u iznosu od 200.000,00 kuna
Za proračunsku zalihu planirano je 200.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za izvanredne rashode
Program 1007 Digitalizacija gradske uprave – planirano u iznosu od 200.000,00 kuna
Za digitalizaciju gradske uprave planirano je 200.000,00 kuna. Od toga 120.000,00 kuna financirano je iz općih prihoda i primitaka  i 80.000,00 kuna financirano je iz ostalih pomoći za nematerijalnu proizvedenu imovinu.

Program 1008 Ostali programi – planirano u iznosu od 670.000,00 kuna
1. Za javni prijevoz za građane planirano je 170.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za rashode za usluge
2. Za nabavu energetski učinkovitih vozila planirano je 500.000,00 kuna, od toga 399.450,00 kuna financirano je iz općih prihoda i primitaka i 100.550,00  kuna financirano je iz ostalih pomoći


JAVNA USTANOVA MARA

Program 1004 Projekti i razvoj planirano u iznosu od 627.700,00 kuna

1. Za Javnu ustanovu Mara planirano je izdvojiti 627.700.000,00 kuna, od toga:
• Rashodi za zaposlene financirani iz općih prihoda i primitaka planirani su u iznosu od 370.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 300.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna i doprinosi na plaće 49.500,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka planirani u iznosu 10.500,00 kuna, od toga, rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 5.500,00 kuna 
• Rashodi za zaposlene financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 29.200,00 kuna, od toga plaće (bruto) 25.000,00 kuna i doprinosi na plaće 4.200,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 101.300,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 19.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 8.500,00 kuna, rashodi za usluge 68.800,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna
• Financijski rashodi financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 2.500,00 kuna
• Rashodi za zaposlene financirani iz pomoći za proračunske korisnike iz EU – prijenos planirani su u iznosu od 124.700,00 kuna, od toga plaće (bruto) 107.000,00 kuna ni doprinosi na plaće 17.700,00 kuna

UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE I DRUŠTEVEN DJELATNOSTI PLANIRANO  U IZNOSU OD 75.143.253,00 KUNA

KULTURA - PLANIRANO U IZNOSU OD 2.317.300,00 KUNA
Program 1000 Program ustanova u kulturi planirano u iznosu od 797.900,00 kuna – Gradski muzej

1. Za redovnu djelatnost ustanova u kulturi planirano je 797.900,00 kuna, od toga:
• Rashodi za zaposlene financirani iz općih prihoda i primitaka planirani su u iznosu od 511.900,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 422.300,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće 69.600,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu 171.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 20.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 39.000,00 kuna, rashodi za usluge 108.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 kuna
• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 5.000,00 kuna
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za postrojenje i opremu
• Materijali rashodi financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 92.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 1.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 4.000,00 kuna, rashodi za usluge 85.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirano u iznosu od 3.000,00 kuna za postrojenja i opremu

Program 1000 program ustanova u kulturi planirano u iznosu od 780.000,00 kuna – Gradska knjižnica

1. Za redovnu djelatnost ustanova u kulturi planirano je 780.000,00 kuna, od toga:
• Rashodi za zaposlene financirani iz općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 548.900,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 454.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće 74.900,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani iz općih prihoda i primitak planirani u iznosu 106.100,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 2.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 14.000,00 kuna, rashodi za usluge 85.100,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 kuna
• Financijski rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 5.000,00 kuna
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani iz općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 40.000,00 kuna
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani iz pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

Program 1000 program ustanova u kulturi planirano u iznosu od 739.400,00 kuna – Galerija „Antun Gojak“

1. Za redovnu djelatnost ustanova u kulturi planirano je 687.400,00 kuna, od toga:
• Rashodi za zaposlene financirani iz općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 373.600,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 240.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 94.000,00 kuna i doprinosi na plaće 39.600,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani iz općih prihoda i primitak planirani u iznosu 278.400,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 10.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 26.100,00 kuna, rashodi za usluge 233.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.300,00 kuna
• Financijski rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.000,00 kuna
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani iz općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 12.000,00 kuna za postrojenje i opremu
• Materijalni rashodi financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 5.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 3.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 kuna
• Materijali rashodi financirani iz pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 16.400,00 kuna, od toga rashodi za usluge 13.400,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 kuna 
2. Za likovnu i kiparsku koloniju planirano je 40.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 9.500,00 kuna, rashodi za usluge 5.500,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna
3. Za očuvanje djela Antuna Gojaka planirano je 12.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

ŠKOLSTVO - PLANIRANO U IZNOSU OD 29.600.227,00 KUNA - ODNOSI SE NA TRI ŠKOLE

Program 1000 Školstvo do nivoa minimalnog standarda planirano je u iznosu od 639.709,00 kuna

Za kapitalna ulaganja u osnovno školsko obrazovanje planirano je 639.709,00 kuna financirano iz ostalih prihoda za posebne namjene za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

OŠ „PETRA PERICE“ planirano u iznosu od 9.168.442,00 kuna

Program 1000 Školstvo do nivoa minimalnog standarda planirano je u iznosu od 7.806.442,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Osnovne škole planirano je 7.806.442,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene, od toga:
• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 828.442,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 32.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 281.968,00 kuna, rashodi za usluge 927.974,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.000,00 kuna
• Financijski rashodi planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za ostale financijske rashode
2. Rashodi za zaposlene financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 6.870.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 5.700.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 240.000,00 kuna i doprinosi na plaće 930.000,00 kuna
3. Materijalni rashodi financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

Program 1001 Osnovno školstvo iznad nivoa minimalnog standarda planirano u iznosu od 1.362.000,00 kuna

1. Za osnovno školsko obrazovanje iznad minimalnog standarda planirano je 1.000.000,00 kuna, od toga:
• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 392.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 325.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 12.000,00 kuna i doprinosi na plaće 55.000,00 kuna
• Materijali rashodi financirani od vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 410.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju
2. Za projekt „S osmjehom u školu“ – pomoćnici u nastavi planirano je 330.000,00 kuna, od toga:
• Rashodi za zaposlene financirani iz općih prihoda i primitaka planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 35.000,00 kuna i doprinosi na plaće 5.000,00
• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći EU planirani u iznosu od 246.500,00 kuna od toga plaće (bruto) 186.500,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna i doprinosi na plaće 40.000,00 kuna
• Plaće (bruto) financirane od ostale pomoći planirane su u iznosu od 43.500,00 kuna
3. Za projekt “Školska shema“ planirano je 32.000,00 kuna, od toga 25.600,00 kuna financirano je iz pomoći EU, a 6.400,00 kuna financirano je iz ostalih pomoći za rashode za materijal i energiju


GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA PLANIRANO U IZNOSU OD 5.246.789,00 KUNA

Program 1000 Školstvo do nivoa minimalnog standarda planirano je u iznosu od 4.996.789,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Osnovne škole planirano je 4.996.789,00 kuna, od toga:
• Materijalni rashodi financirani iz ostalih prihoda za posebne namjene planirani u iznosu pod 238.789,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 25.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 22.000,00 kuna, rashodi za usluge 151.789,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 kuna
• Rashodi za zaposlene financirani iz pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 4.758.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 3.090.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 160.000,00 kuna i doprinosi na plaće 1.250.000,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani iz pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 250.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

Program 1001 Osnovno školstvo iznad nivoa minimalnog standarda planirano u iznosu od 250.000,00 kuna
1. Za osnovno školsko obrazovanje iznad minimalnog standarda planirano je 250.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 90.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 28.000,00 kuna, rashodi za usluge 115.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 kuna


OŠ „STJEPANA IVIČEVIĆA“ PLANIRANO U IZNOSU OD 14.545.287,00 KUNA

Program 1000 Školstvo do nivoa minimalnog standarda planirano je u iznosu od 12.592.062,00 kuna

Za redovnu djelatnost Osnovne škole planirano je 12.592.062,00 kuna, od toga: 
• Materijalni rashodi financirani iz ostalih prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 794.392,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 36.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 355.000,00 kuna, rashodi za usluge 339.310,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 64.082,00 kuna
• Financijski rashodi financirani od ostalih prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 13.200,00 kuna za ostale financijske rashode
• Rashodi za zaposlene financirani iz pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 11.414.470,00 kuna, od toga plaće (bruto) 9.564.470,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 310.000,00 kuna i doprinosi na plaće 1.540.000,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani iz pomoći za proračunske korisnike planirani su u iznosu od 370.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima i 320.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

Program 1001 Osnovno školstvo iznad nivoa minimalnog standarda planirano u iznosu od 1.953.225,00 kuna

1. Za osnovno školsko obrazovanje iznad minimalnog standarda planirano je 1.425.000,00 kuna, od toga:
• Rashodi za zaposlene financirani IZ općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 468.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 402.600,00 kuna  i doprinosi na plaće 65.400,00 kuna
• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani iz općih prihoda i primitaka planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna za postrojenja i opremu
• Materijali rashodi financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 600.000,00 kuna
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za postrojenja i opremu
• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani iz pomoći za proračunske korisnike planirani su u iznosu do 310.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene djelatnosti
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani iz donacija za proračunske korisnike planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za postrojenja i opremu
2. Za projekt „S osmjehom u školu“ – pomoćnici u nastavi planirano je 497.475,00 kuna, od toga:
• Rashodi za zaposlene financirani iz općih prihoda i primitaka planirani su u iznosu od 64.075,00 kuna, od toga plaće (bruto) 54.981,00 kuna i doprinosi na plaće 9.0943,00 kuna
• Rashodi za zaposlene financirani iz pomoći EU planirani u iznosu od 344.540,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 235.540,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 35.000,00 kuna i doprinosi na plaće 74.000,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani iz pomoći od EU planirani u iznosu od 23.850,00 kuna za naknade troškova zaposlenima
• Rashodi za zaposlene financirani iz ostale pomoći planirani su u iznosu od 65.010,00 kuna za plaće (bruto)
3. Za projekt  “Školska shema“ planirano je 27.750,00 kuna, od toga:
• Materijalni rashodi financirani od pomoći EU planirani u iznosu od 22.200,00 kuna za rashode za materijal i energiju
• Materijalni rashodi financirani od ostalih pomoći planirani u iznosu od 5.550,00 kuna za rashode za materijal i energiju

PREDŠKOLSKI ODGOJ PLANIRANO U IZNOSU OD 16.455.500,00 KUNA

Program 1000 Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“ planirano u iznosu od 16.455.500,00 kuna

Za redovnu odgojnu djelatnost planirano je 16.455.500,00 kuna, od toga.
• Rashodi za zaposlene financirani iz općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 7.835,300 kuna, od toga plaće (Bruto) 6.590,00kuna, ostali rashodi za zaposlene 180.000,00 kuna i doprinosi na plaće 1.065,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.365.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 1.200.000,00 i rashodi za usluge 165.000,00 kuna
• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani iz općih prihoda i primitaka planirani su u iznosu od 2.000.000,00 kuna za postrojenja i opremu
• Rashodi za zaposlene financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 1.297.260,00 kuna, od toga plaće (bruto) 900.260,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 327.000,00 kuna i doprinosi na plaće 70.000,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 1.903.040,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 144.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.414.200,00 kuna, rashodi za usluge 284.440,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.400,00 kuna
• Financijski rashodi financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 22.900,00 kuna za ostale financijske rashode
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani su u iznosu od  32.300,00 kuna za postrojenja i opremu
• Rashodi za zaposlene financirani iz pomoći za proračunske korisnike planirani su u iznosu od 946.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 810.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 121.000,00 kuna i doprinosi na plaće 15.000,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani od pomoći za proračunske korisnike planirani u iznosu od 54.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju
• Rashodi za zaposlene financirani iz pomoći za proračunske korisnike iz EU- prijenos planirani u iznosu od  736.000,00 kuna, od toga plaće(bruto) 590.000,00 kuna , ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 kuna i doprinosi na plaće 116.000,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani iz pomoći za proračunske korisnike iz EU- prijenos planirani u iznosu od 254.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 229.000,00 kuna i rashodi za usluge 25.000,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani iz donacija za proračunske korisnike planirani u iznosu od 10.000,00 kuna , od toga rashodi za materijal i energiju 5.00,00 kuna i rashodi za usluge 5.000,00 kuna

ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 16.489.000,00

Program 1001 Organizacija kulturnih i zabavnih manifestacija planirano u iznosu od 1.650.000,00 kuna

1. Za organizaciju manifestacija iz kulture planirano je 1.000.000,00 kuna za rashode za usluge, od toga 900.000,00 kuna financirano je iz općih prihoda i primitaka i 100.000,00 kuna financirano je iz ostalih prihoda za posebne namjene
2. Za Božićno – novogodišnji program planirano je 400.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 53.000,00 kuna, rashodi za usluge 337.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna
3. Za Kulturnu zimu planirano je 250.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 12.700,00 kuna, rashodi za usluge 220.700,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.600,00 kuna

Program 1002 Program potpora u kulturi planirano u iznosu od 850.000,00 kuna

1. Za potpore programima i projektima iz kulture planirano je 450.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za tekuće donacije
2. Za potpore manifestacijama iz kulture planirano je 400.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Program 1003 Ostali kulturni programi planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za Ostale kulturne programe planirano je 50.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

Program 1002 Srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 262.000,00 kuna

1. Za Srednju strukovnu školu Makarska planirano je 6.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
2. Za Srednju školu fra Andrija Kačić Miošić planirano je 6.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
3. Za dodatni program srednjih škola planirano je 50.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
4. Za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola planirano je 100.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 
5. Za pomoći za održavanje zgrade srednjih škola planirano je 100.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

Program 1003 Visokoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 1.248.000,00 kuna

1. Za studentske potpore planirano je 550.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
2. Za studentske stipendije planirano je 400.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3. Za potpore specijalizantima planirano je 48.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
4. Za uređenje prostora sveučilišnog studija planirano je 250.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

Program 1005 Osnovno školstvo – ostalo planirano u iznosu od 1.282.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje toplog obroka osnovcima planirano je 300.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
2. Za EU projekt “Marendajmo zajedno“ planirano je 300.000,00 kuna financirano iz pomoći EU i ostale pomoći, od toga rashodi za usluge 15.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 285.000,00 kuna
3. Za projekt “Medeni dan“ planirano je 10.000,00 kuna financirano iz ostale pomoći za rashode za usluge
4. Za sufinanciranje kupnje radnog materijala osnovcima planirano je 650.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
5. Za ostalo planirano je 22.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka


Program 1001 Program zajednice športskih udruga Grada Makarske planirano u iznosu do 2.690.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost zajednice sportskih udruga planirano je 1.750.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za tekuće donacije
2. Za financiranje trenera za mlađe uzraste planirano je 890.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za tekuće donacije
3. Za stipendije uspješnim sportašima planirano je 50.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za tekuće donacije 

Program 1002 Program organizacije sportskih manifestacija planirano u iznosu od 1.330.000,00 kuna

1. Za potpore sportskim manifestacijama planirano je 280.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za tekuće donacije
2. Za organizaciju sportskih manifestacija planirano je 150.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga 120.000,00 kuna za rashode usluge, 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja i tekuće donacije 20.000,00 kuna
3. Za organizaciju WTA turnir planirano je 900.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Program 1003 Program dodatnih potpora u sportu planirano je 80.000,00 kuna

1. Za nagrade za izuzetne sportske uspjehe planirano je 50.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za tekuće donacije
2. Za ostale pomoći planirano je 30.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka

Program 1000 Pomoć kućanstvima planirano u iznosu od 4.315.000,00 kuna

1. Za pomoći naknade kućanstvima planirano je 1.300.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
2. Pomoć za troškove ogrjeva planirana je u iznosu od 50.000,00 kuna financirano iz pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3. Božićnica i uskrsnica za umirovljenike planirana u iznosu od 1.200.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun
4. Za sufinanciranje boravka djece u vrtićima planirano je 200.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
5. Za sufinanciranje potpore roditeljima vrtićke dobi planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
6. Za EU projekt “Zaželi u Makarskoj“ planirano je 1.115.000,00 kuna za plaće (bruto), od toga 947.750,00 kuna financirano je iz pomoći EU, a 167.250,00 kuna financirano je iz ostale pomoći 
7. Za sufinanciranje postupka potpomognute oplodnje planirano je 150.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1001 Potpore studentima i učenicima planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za poklone djeci za blagdane planirano je 20.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Program 1003 Pomoći udrugama građana i ostalim neprofitnim organizacijama planirano u iznosu od 450.000,00 kuna

Za pomoć udrugama planirano je 400.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Program 1004 Ostale tekuće donacije planirane u iznosu od 30.000,00 kuna

Za ostale tekuće donacije planirano je 30.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna, ostale naknade građanima, kućanstvima iz proračuna 10.000,00 kuna i tekuće donacije 10.000,00 kuna

Program 1000 Dobrovoljno vatrogasno društvo planirano u iznosu od 750.000,00 kuna

Za redovitu djelatnost DVD Makarska planirano je 750.000,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 650.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 200.000,00 kuna i kapitalne donacije 450.000,00 kuna
• Ostali rashodi financirani iz prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za tekuće donacije

Program 1001 Civilna zaštita planirana u iznosu od 100.000,00 kuna

Za civilnu zaštitu planirano je 100.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 2.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 70.000,00 kuna, rashodi za usluge 24.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 kuna

Program 1002 Gorska služba spašavanja planirano u iznosu od 120.000,00 kuna

Za Gorsku službu spašavanja planirano je 120.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Program 1003 Pomoći zdravstvenim organizacijama planirano u iznosu od 850.000,00 kuna

1. Za Hitnu medicinsku pomoć – SDŽ – dodatni tim planirano je 500.000,00 kuna, od toga:
• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna financirane iz općih prihoda i primitaka planirane u iznosu od 400.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima dugih proračuna
• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna financirane iz ostalih prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
2. Za Dom zdravlja SDŽ- nadstandardne zdravstvene usluge planirano je 350.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za pomoći  proračunskim korisnicima drugih proračuna

Program 1005 Hrvatski crveni križ planirano u iznosu od 322.000,00 kuna

Za Crveni križ planirano je 322.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i tekuće donacije 312.000,00 kuna

Program 1008 Ljetno dežurstvo policije planirano u iznosu od 70.000,00 kuna

Za ljetno dežurstvo policije planirano je 70.000,00 kuna financirano iz ostalih prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna

Program 1000 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi planirano u iznosu od 20.000,00 kuna 

Za aktivnost udruga tehničke kulture planirano je 20.000,00 kuna financirano iz oćpih prihoda i primitaka za tekuće donacije

VATROGASNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 5.691.226,00 KUNA

Program 1009 Redovna djelatnost JVP Makarska planirano u iznosu od 5.691.226,00 kuna

Za redovnu djelatnost JVP Makarska planirano je 5.691.226,00 kuna, od toga:
• Rashodi za zaposlene financirani iz općih prihoda i primitaka planirani su u iznosu od 2.133.500,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.627.500,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 110.000,00 kuna i doprinosi na plaće 396.000,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka planirani su u iznosu od 391.500,00 kuna, od toga, naknade troškova zaposlenima 23.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 185.000,00 kuna, rashodi za usluge 142.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 41.000,00 kuna
• Financijski rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka planirani su u iznosu od 4.000,00 kuna za ostale financijske rashode
• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani iz općih prihoda i primitaka planirani su u iznosu od 860.000,00 kuna, od toga postrojenja i oprema 310.000,00 kuna i prijevozna sredstva 550.000,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirano su u iznosu od 10.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju
• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirano su u iznosu od 20.000,00 kuna, od toga postrojenja i oprema 10.000,00 kuna i prijevozna sredstva 10.000,00 kuna
• Rashodi za zaposlene financirani od ostalih prihoda za posebne namjene planirani su u iznosu od 1.967.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.582.500,00 kuna i doprinosi na plaće 384.500,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani od ostalih prihoda za posebne namjene planirani su u iznosu od 260.226,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 110.226,00 kuna i rashodi za usluge 150.000,00 kuna
• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani iz pomoći za proračunske korisnike planirani su u iznosu od 25.000,00 kuna za prijevozna sredstva
• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani iz donacija za proračunske korisnike planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna

SPORT - PLANIRANO U IZNOSU OD 4.590.000,00 KUNA

Program 1000 Djelatnost ustanove Gradskog sportskog centra planirano u iznosu od 4.590.000,00 kuna

Za redovnu djelatnost Gradskog sportskog centra planirano je 4.590.000,00 kuna, od toga:
• Rashodi za zaposlene financirani iz općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.100.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 1.760.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 kuna i doprinosi na plaće 300.000,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.790.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 1.300.000,00 kuna i rashodi za usluge 490.000,00 kuna
• Rashodi za zaposlene financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika planirani u iznosu od 179.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 100.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 64.000,00 i doprinosi na plaće 15.000,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani iz vlastitih prihoda od proračunskih korisnika planirani u iznosu od 441.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 15.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 118.000,00 kuna, rashodi za usluge 186.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 122.000,00 kuna
• Financijski rashodi financirani iz vlastitih prihoda od proračunskih korisnika planirani u iznosu od 14.000,00 kuna
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani iz vlastitih prihoda od proračunskih korisnika planirani u iznosu od 66.000,00 kuna za postrojenje i opremu


POGON ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 5.743.500,00 KUNA

Program 1000 Pogon za obavljanje komunalne djelatnosti planirano u iznosu od 5.743.500,00 kuna

Za pogon za komunalnu djelatnost planirano je 5.743.500,00 kuna, od toga.
• Rashodi za zaposlene financirani iz vlastitih prihoda planirani u iznosu od 4.478.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 3.317.500,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 600.000,00 kuna i doprinosi na plaće 560.500,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani iz vlastitih prihoda planirani u iznosu od 1.153.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 81.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 400.000,00 kuna, rashodi za usluge 640.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.500,00 kuna
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani iz vlastitih prihoda planirano u iznosu od 112.000,00 kuna, od toga postrojenja i oprema 110.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 2.000,00 kuna


GRADSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 325.000,00 KUNA

Program 1000 Gradsko vijeće planirano u iznosu od 325.000,00  kuna 

1. Za Gradsko vijeće planirano je 245.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga materijalni rashodi 135.000,00 kuna i tekuće donacije 110.000,00 kuna
2. Za Mjesni odbor planirano je 77.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 70.000,00 kuna, rashodi za usluge 3.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 kuna
3. Za nacionalne manjine planirano je 3.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna i rashodi za usluge 1.000,00 kuna

UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA PLANIRANO U IZNOSU OD 107.271.250,00 KUNA

Program 1000 Građenje objekata i uređenje javne površine planirano u iznosu od 16.050.000,00 kuna

1. Za šetalište Dr.Franje Tuđmana planirano je 100.000,00 kuna financirani iz prihoda iz komunalnog doprinosa za građevinske objekte
2. Za izgradnju dječjih igrališta, bočališta i skate park planirano je 600.000,00 kuna financirano od prihoda iz komunalnog doprinosa za građevinske objekte
3. Za ostalu izgradnju komunalne infrastrukture za javne površine planirano je 800.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
4. Za Trg ispred crkve Kraljice mira na Zelenici planirano je 200.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
5. Za izgradnju i rekonstrukciju gradske plaže planirano je 1.000.000,00 kuna financirano iz prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja za građevinske objekte
6. Za izgradnju parkova i javnog zelenila na JPP planirano je 800.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
7. Za izgradnju i rekonstrukciju Trga Hrpina planirano je 1.400.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
8. Za izgradnju i rekonstrukciju dijela Rive – predio Plišćevac planirano je 100.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
9. Za izgradnju i rekonstrukciju dječjeg igrališta u Velikom brdu planirano je 1.000.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
10. Za izgradnju javnih parkirališta planirano je 2.000.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
11. Za izgradnju šetnice od Hotela Romana do potoka u Krvavici planirano je 1.000.000,0 kuna financirano iz prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja za građevinske objekte
12. Za izgradnju sanitarnog čvora i recepcije u Kotišini planirano je 1.500.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa
13. Za Ulicu Ilije Despota planirano je 450.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
14. Za rekonstrukciju pješačkih ulica u Staroj jezgri planirano je 1.000.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte
15. Za put endema – EPATH planirano je 3.100.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 555.000,00 kuna financirano je iz prihoda od komunalnog doprinosa, a 2.545.000,00  kuna financirano je iz pomoći EU
16. Za izgradnju parka za pse planirano je 150.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa 
17. Izgradnju vježbališta za odrasle planirano je 150.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa
18. Za izgradnju pješačke staze od križanja Zadarske ulica sa ŽC 6196 planirano je 700.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa 

Program 1001 Zemljište za nerazvrstane ceste planirano u iznosu od 5.000.000,00 kuna

Za otkup zemljišta za nerazvrstane ceste planirano je 5.000.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa

Program 1002 Građenje objekta i uređaja za nerazvrstane ceste planirano je 15.500.000,00 kuna

1. Za ulicu Put Moče planirano je 100.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa;
2. Za ulicu Kralja Petra Krešimira i odvojka iste planirano je 600.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa;
3. Za ulice na Dugištu – put Dugišta planirano je 100.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa;
4. Za ulice u Velikom brdu planirano je 500.000,00 kuna za građevinske objekt, od toga 485.000,00 kuna financirano je iz prihoda od komunalnog doprinosa, a 15.000,00 kuna financirano je iz prihoda od naknade za nezakonito izgrađene zgrade;
5. Za izgradnju Ulice Stati Velikobrdski put planirano je 300.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 285.000,00 kuna financirano je iz prihoda od komunalnog doprinosa, a 15.000,00 kuna financirano je iz prihoda od naknade za nezakonito izgrađene zgrade;
6. Za izgradnju nerazvrstanih cesta planirano je 1.800.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa;
7. Za nastavak Ulice petorice Alačevića planirano je 100.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte;
8. Za izgradnju prometnica na područjima  UTP, UPU ZAPAD 1,2,3 planirano je 350.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa;
9. Za izgradnju prometnica u obuhvatu UPU-a Zelenka 2 planirano je 1.000.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa;
10. Za izgradnju prometnica u obuhvatu UPU-a Bilaje 1 planirano je 1.000.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa;
11. Za izgradnju prometnica iz obuhvata UPU-a Batinići planirano je 150.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa;
12. Za izgradnju nastavka ulice od zgrade POS-a do Luličeve planirano je 100.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa; 
13. Za izgradnju i rekonstrukciju nadvožnjaka na D-8 (put Makara) planirano je 150.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa; 
14. Za spojnu cestu Makar – D8 planirano je 100.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa; 
15. Za izgradnju i rekonstrukciju ulica na predjelu Dugiš planirano je 200.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa; 
16. Za izgradnju nastavka ulice K. Meštrovića s izlazom na D8 planirano je 250.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa; 
17. Za rekonstrukciju pothodnika „Sljeme“ D8 planirano je 600.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa; 
18. Za izgradnju križanja Zrinsko-frankopanske ulice sa D8 planirano je 450.000,00 kuna, financirano od prihoda iz komunalnog doprinosa; 
19. Za izgradnju nastavka Zrinsko-frankopanske ulice do Ulice Stjepana Ivičevića planirano je 150.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa;
20. Za spoj Kotiške ulice na D8 s pothodnikom Bilaje planirano je 1.700.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa; 
21. Za Ulicu velika vrata planirano je 400.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa;
22. Za Ulicu put požara planirano je 700.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa;
23. Za Kotišku ulicu planirano je 100.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa 
24. Za Ulicu put Volicije planirano je 2.500.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa;
25. Za križanje kod POS-a –semaforizacija planirano je 500.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa;
26. Za rekonstrukciju Ulice Ruđera Boškovića planirano je 600.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa;
27. Za rekonstrukciju sjevernog dijela Ulice slikara Gojaka planirano je 1.000.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa

Program 1003 Građenje objekata i uređaja za groblja planirano je u iznosu od 100.000,00 kuna

Za građenje objekata i uređaja za groblje SV. Andrija planirano je 100.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

Program 1004 Građenje objekata i uređaja za javnu rasvjetu planirano u iznosu od 800.000,00 kuna

Za građenje objekata i uređaja za javnu rasvjetu planirano je 800.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

Program 1005 Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom planirano u iznosu od 250.000,00 kuna

1. Za izgradnju vodoopskrbnog sustava na području Grada Makarske planirano je 250.000,00 kuna, od toga 150.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalne naknade i 100.000,00 kuna financirano iz prihoda od naknada za vodoopskrbu i odvodnju za građevinske objekte

Program 1006 Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda planirano je 1.650.000,00 kuna

1. Za izgradnju oborinskog sustava planirano je 1.500.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa 
2. Za izgradnju kanalizacijskog sustava na području Grada planirano je 150.000,00 kuna financirano iz prihoda od naknada za vodoopskrbu i odvodnju za građevinske objekte

Program 1007 Participativno budžetiranje planirano u iznosu od 600.000,00 kuna

Za participativno budžetiranje – građenje komunalne infrastrukture planirano je 600.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

Program 1000 Održavanje i popravak oborinskog sustava planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za održavanje oborinskog sustava planirano je 50.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge

Program 1001 Održavanje čistoća javnih površina planirano u iznosu od 8.470.000,00 kuna

1. Za čišćenje javnih površina i sakupljanje i odvoz otpada planirano je 8.350.000,00 kuna za rashode za usluge, od toga 100.000,00 kuna financirano je iz ostalih prihoda za posebne namjene, 6.741.038,02 financirano je iz prihoda od komunalnog doprinosa, 1.500.000,00 kuna financirano je iz prihoda od komunalne naknade i 8.961,98 financirano je iz prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja
2. Za čišćenje mora planirano je 20.000,00 kuna financirano iz prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja za rashode za usluge
3. Za ostale usluge čišćenja i održavanja javnih površina planirano je 100.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge

Program 1003 Održavanje javnih površina planirano u iznosu od 4.900.000,00 kuna

1. Za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju planirano je 1.000.000,00 kuna, od toga 615.000,00 kuna financirano je iz prihoda od komunalnog doprinosa, a 385.000,00 kuna financirano je iz ostale pomoći
2. Za održavanje parkova i igrališta planirano je 600.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa, od toga materijalni rashodi 470.000,00 kuna i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 130.000,00 kuna
3. Za održavanje i nadohranu plaže panirano je 500.000,00 kuna financirano iz prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja za rashode za usluge
4. Za održavanje ostalih javnih površina Grada planirano je 500.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna financirano je iz ostalih prihoda za posebne namjene, a 450.000,00 kuna financirano je iz prihoda od komunalnog doprinosa
5. Za nabavu komunalne opreme planirano je 500.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa za postrojenje i opremu
6. Za nabavu ostale opreme planirano je 700.000,00 kuna, 350.000,00 kuna financirano je prihoda od komunalnog doprinosa i 350.000,00 kuna iz pomoći EU
7. Za utrošak vode planirano je 700.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna financirano j iz ostalih prihoda za posebne namjene i  650.000,00 kuna financirano je iz prihoda od komunalnog doprinosa
8. Za održavanje i zaštitu kamenih površina Kalalarge i rive planirano je 400.000,00 kuna, od toga 250.000,00 kuna financirano je iz ostalih prihoda za posebne namjene i 150.000,00 kuna financirano je iz prihoda od komunalnog doprinosa

Program 1004 Održavanje nerazvrstanih cesta planirano u iznosu od 600.000,00 kuna

Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 600.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge

Program 1005 Održavanje javne rasvjete planirano u iznosu od 5.500.000,00  kuna

1. Za održavanje objekata i uređaja javne rasvjete-rad planirano je 2.000.000,00 kuna, od toga, 100.000,00 kuna financirano je iz prihoda za posebne namjene i 1.900.000,00 kuna financirano je iz prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge
2. Za održavanje javne rasvjete – utrošak struje planirano je 3.000.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa
3. Za prigodnu dekoraciju i iluminaciju planirano je 500.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa

Program 1006 Ostalo održavanje planirano u iznosu od 670.000,00 kuna

1. Za usluge službe za uklanjanje s JPP-e planirano je 20.000,00 financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge
2. Za zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja planirano je 100.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge
3. Za provođenje dezinsekcije i deratizacije planirano je 200.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa za rashode za usluge
4. Za ostalo planirano je 100.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa , od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 70.000,00 kuna
5. Za izradu studije razvoja prometa planirano je 250.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa

Program 1007 Participativno budžetiranje planirano u iznosu od 400.000,00 kuna

Za participativno budžetiranje – održavanje komunalne infrastrukture planirano je 400.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

Program 1001 Izgradnja kapitalnih objekata planirana u iznosu od 29.500.000,00  kuna 

1. Za izgradnju školske sportske dvorane – Zelenka planirano je 6.500.000,00 kuna financirano iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine 
2. Za izgradnju dječjeg vrtića Zelenka planirano je 12.000.000,00 kuna, od toga 7.782.441,36 kuna financirano je iz općih prihoda i primitaka i 4.217.558,64 financirano je iz prihoda od komunalnog doprinosa 
3. Za dogradnju O.Š. Stjepana Ivičevića planirano je 7.000,00 kuna, od toga 5.950.000,00 kuna financirano je iz ostale pomoći i 1.050.000,00 kuna financirano je iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine
4. Za izgradnju kuće sunca planirano je 4.000.000,00 kuna, od toga 3.400.000,00 kuna financirano je iz ostale pomoći i 600.000,00 kuna financirano je iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine

Program 1002 Izrada tehničke dokumentacije planirana u iznosu od 2.700.000,00 kuna

Za Izradu tehničke dokumentacije planirano je 2.700.000,00 kuna, od toga:
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani iz ostalih prihoda za posebne namjene planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna za građevinske objekte
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani iz prihoda od komunalnog doprinosa planirani su u iznos od 800.000,00 kuna za građevinske objekte
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani iz prihoda od koncesija i od koncesijskih odobrenja planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za građevinske objekte
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani iz ostale pomoći planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna za građevinske objekte
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.050.000,00 kuna za građevinske objekte
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 550.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 Program 1000 Sanacija spomeničke baštine planirano u iznosu  od 3.300.000,00  kuna

1. Za sanaciju spomeničke baštine planirano je 300.000,00 kuna za rashode za usluge
2. Za sanaciju palače Tonoli planirano je 1.000.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna financirano je iz ostalih prihoda za posebne namjene i 950.000,00 kuna financirano je iz prihoda od komunalne naknade
3. Za revitalizaciju stare gradske jezgre planirano je 2.000.000,00 kuna, od toga 1.033.500,00 kuna financirano je iz općih prihoda i primitaka i 966.500,00 kuna financirano je iz vlastitih prihoda

Program 1000 Zbrinjavanje komunalnog otpada planirano je u iznosu od 3.481.250,00 kuna 

1. Za tekuće rashode zbrinjavanja komunalnog otpada planirano je 400.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za rashode za usluge
2. Za izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 2.000.000,00 kuna financirano iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine
3. Za izobrazno-edukativnu kampanju-odlaganje otpada planirano je 40.000,00 kuna financirano iz vlastitih prihoda za rashode za usluge
4. Za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada planirano je 796.250,00 kuna, od toga 477.750,00 kuna financirano je iz općih prihoda i primitaka i 318.500,00 kuna financirano je iz ostale pomoći za postrojenja i opremu
5. Za izgradnju sortirnice planirano je 150.000,00 kuna financirano iz vlastitih prihoda za postrojenja i opremu
6. Za akcijski plan SECAP planirano je 95.000,00 kuna, odf toga 59.750,00 kuna financirano je iz općih prihoda i primitaka i 35.250,00 kuna financirano je iz ostale pomoći

Program 1000 Adaptacija i sanacija objekata planirano u iznosu od 7.100.000,00  kuna

1. Za adaptaciju Dječjeg vrtića planirano je 100.000,00 kuna financirano iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine za dodatna ulaganja na građevinskim objektima
2. Za ostale zgrade u Gradu Makarska planirano je 750.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa
3. Za staru upravnu zgradu metalplastike planirano je 250.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalne naknade za dodatna ulaganja na građevinskim  objektima
4. Za staru srednju školu planirano je 500.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalne naknade za dodatna ulaganja na građevinskim objektima
5. Za sanaciju travnjaka na GSC planirano je 2.700.000,00 kuna, od toga 1.800.000,00 kuna financirano je iz prihoda od komunalnog doprinosa i 900.000,00 kuna financirano je iz prihoda od komunalne naknade
6. Za adaptaciju i energetsku obnovu Vile Irena planirano je 2.300.000,00 kuna, od toga 1.000.000,00 kuna financirano je iz pomoći EU i 1.300.000,00 kuna financirano je iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 
7. Za adaptaciju prizemlja zgrade industromontaže planirano je 500.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa

Program 1000 Izrada prostorno planske dokumentacije- planirano u iznosu do 650.000,00 kuna

Za Izradu prostorno planske dokumentacije planirano je 650.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga 300.000,00 kuna za rashode za usluge i 350.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

  1. Proračun Grada Makarske za 2022. i projekcija za 2023.-2024.g.
    PREUZMI:

  2. OBRAZLOŽENJE - Proračun Grada Makarske za 2022.g. i projekcije za 2023. i 2024.g
    PREUZMI:

  3. I. Izmjene i dopune Proračunske grada Makarske za 2022. godinu
    PREUZMI:

  4. Obrazloženje prijedloga - I. Izmjene i dopune proračuna Grada Makarske
    PREUZMI:

  5. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Makarska za 2022. godinu
    PREUZMI:

  6. Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
    PREUZMI:

  7. Program izgradnje kapitalnih projekata za 2022. godine - I. izmjene i dopune
    PREUZMI:

  8. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu - I. izmjene i dopune
    PREUZMI:

  9. Prijedlog proračuna za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godine
    PREUZMI:

Više