Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Sibinj

  Kontakt podaci
  Općina Sibinj
  108. brigade ZNG 6
  OIB: 84310475838
  035 425 298
  opcina.sibinj@sb.t-com.hr
Proračun za građane za 2017. godinu

Poštovani mještani općine Sibinj,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2017. godinu.
Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.sibinj.hr. U njemu je prikazano na koji način Općina Sibinj prikuplja i investira sredstva.

Ovim projektom želimo Vam pokazati u što sve ulažemo i što planiramo napraviti kako bi naša Općina bila bolja i razvijenija.
U 2016. godini puno toga smo uspjeli napraviti, ono što nismo planiramo nastaviti u 2017. godini.
Naš najveći i najvažniji projekt koji želimo započeti u 2017. godini je izgradnja novog dječjeg vrtića u Sibinju. Ovaj projekt nam je prioritetan i rekli bi najvažniji, jer želimo našim najmlađima pružimo najbolje kako bi ih kroz igru i učenje pripremali za budućnost. Želimo im napraviti modernu i lijepu ustanovu u kojoj će imati sve mogućnosti za daljnje napredovanje i stjecanje znanja. Projekt je bio planiran u 2016. godini, ali na žalost nisu bili raspisani javni natječaji za dodjelu sredstava kojima bi mogli započeti s početkom gradnje, tako da nastavljamo s realizacijom u 2017. godini.

Kao i prošle godine iz proračuna smo izdvojili sredstva za stipendiranje studenata kako bismo im pomogli u njihovom obrazovanju i nagradili njihov rad, trud i uspjeh, na što smo posebno ponosni.
Općina sufinancira troškove boravka djece u vrtićima i troškove predškolskog odgoja-male škole u trajanju 250 nastavnih sati.

I ove godine dio novca smo izdvojili kako bismo smanjili broj nezaposlenih kroz program javnih radova. Ovim programom želimo pomoći ljudima koji su dugo nezaposleni i ne mogu pronaći posao da bar na kraći vremenski rok rade i ostvare prihode za svoje obitelji i kućanstvo.

Hrvatske ceste pripremaju još jedan značajan projekt koji za cilj ima povećati razinu sigurnosti u cestovnom prometu u našoj Općini. Riječ je o projektu rekonstrukcije državne ceste D525, tj. uređenja užeg središta naselja Sibinj.
Kako bi se smanjila brzina kretanja vozila kroz samo središte općine na minimalnu brzinu, projektom je predviđeno i postavljanje semafora, jer je u blizini škola, uređenje parkirališnih mjesta te izgradnja novih nogostupa. 

Dio projekata koje smo napravili u 2016. godini su: uređenje i opremanje društvenih domova u naseljima Jakačina Mala, Grgurevići, Bartolovci, Slobodnica i Sibinj.
Uredili smo dječje igralište u Parku Sibinj, a planira se uređenje i opremanje dječjih igrališta u naseljima Gromačnik i Bartolovci do kraja ove godine.
Postavljena su led rasvjetna tijela u naselju Sibinj radi modernizacije i uštede
električne energije. 
Uredili smo groblje u Sibinju, gradnjom ograde i sadnjom ukrasnog bilja.
Novo groblje u Slobodnici napokon je stavljeno u funkciju, priključili smo na vodooprskrbnu i električnu mrežu mrtvačnicu, opremili ju potrebnom opremom, napravili stazu i ogradu, kao i uredili prostor sadnjom ukrasnog drveća.
Ulagali smo u održavanje nerazvrstanih cesta na području općine, a do kraja godine planiramo završetak staze u naselju Bartolovci u dužini od 780 m.
Izradili smo Strateški razvojni program Općine Sibinj za razdoblje 2015. - 2020. godine. Strateškim razvojnim programom želimo pomoći razvitku naše Općine kao i razvitku svih poljoprivrednika, obrtnika, poduzetnika i udruga. Ovaj dokument nam je bitan kako bismo se mogli prijavljivati na natječaje, za buduće projekte i mogućnosti financiranja iz EU fondova i ostalih izvora financiranja.

Poštovani mještani želimo i Vas pozvati da svojim komentarima i prijedlozima izrazite mišljenje što je još potrebno za razvitak naše Općine i što Vi smatrate da nam je još potrebno kako bismo bili mjesto poželjno za život i razvoj.

Općinski Načelnik
Josip Pavić univ.spec.oec.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Sibinj za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Sibinj za 2017. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Sibinj koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Sibinj kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun možete pronaći ovdje.

Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:
• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 
• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 
Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja

Proračunski korisnici:
Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 
Proračunski korisnici Općine Sibinj su: Proračunski korisnik Općine Sibinj biti će Dječji vrtić koji planiramo početi graditi 2017. godine i koji će se financirati iz našeg proračuna.

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće i razriješiti Općinskog načelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Općinskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 15.977.100,00 kn 84,15 %
> Prihodi od poreza 4.346.300,00 kn 22,89 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 10.067.800,00 kn 53,02 %
> Prihodi od imovine 520.000,00 kn 2,74 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 1.043.000,00 kn 5,49 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 10.000,00 kn 0,05 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 kn 0,05 %
Vlastiti prihodi 3.000.000,00 kn 15,80 %
UKUPNO 18.987.100,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Vlastiti prihodi
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Sibinj za 2017. godinu planirani su u iznosu od 18.987.100,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Sibinj za 2017. godinu planirani su u iznosu od 15.977.100,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.346.300,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 4.161.300,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 130.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 55.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 10.067.800,00 kuna, od toga Pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 3.700.000,00 kuna i Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirana u iznosu od 6.367.800,00 kuna 

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 520.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 3.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 517.000,00 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.043.000,00 kuna od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 18.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 45.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 980.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna, čine ih:

1. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 10.000,00 kuna


Vlastiti izvori 

Vlastiti izvori 3.000.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 9.347.350,00 kn 49,23 %
> Rashodi za zaposlene - Plaće (Bruto) - JUO 800.000,00 kn 4,21 %
> Rashodi za zaposlene - Plaće (Bruto) - Gerontodomaćice 300.000,00 kn 1,58 %
> Rashodi za zaposlene - Plaće (Bruto) - Javni radovi 310.000,00 kn 1,63 %
> Rashodi za zaposlene - Plaće (Bruto) - EU savjetnici 120.000,00 kn 0,63 %
> Ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 kn 0,26 %
> Doprinosi na plaće 263.800,00 kn 1,39 %
> Materijalni rashodi 5.276.050,00 kn 27,79 %
> Financijski rashodi 80.000,00 kn 0,42 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 30.000,00 kn 0,16 %
> Naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade 465.000,00 kn 2,45 %
> Ostali rashodi 1.652.500,00 kn 8,70 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.639.750,00 kn 50,77 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 kn 2,11 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.459.750,00 kn 44,56 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 780.000,00 kn 4,11 %
UKUPNO 18.987.100,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene - Plaće (Bruto) - JUO
Rashodi za zaposlene - Plaće (Bruto) - Gerontodomaćice
Rashodi za zaposlene - Plaće (Bruto) - Javni radovi
Rashodi za zaposlene - Plaće (Bruto) - EU savjetnici
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Sibinj za 2017. godinu planirani su u iznosu od 18.987.100,00 kuna


Poštovani stanovnici, želimo vam pokazati dio projekata koje želimo pokrenuti i za što smo izdvojili novac iz našeg proračuna za 2017. godinu.


Na području Općine Sibinj djeluju  udruge za čiji rad iz našeg proračuna planiramo izdvojiti 990.000,00 kuna. 

Udruge koje djeluju kod nas su: Airsoft „Slavonija“, Moto klub „Sibinj“, Udruga mladih Sibinj, Nogometni klub „Sloga Gromačnik“, Nogometni klub „Slobodnica“, Nogometni klub „Mladost Sibinj“, Nogometni klub „Mladost Jakačina Mala“, Nogometni klub „Ask“, Nogometni klub „Vatrogasac“, Malonogometni klub „Redoksi“, Stolnoteniski klub „Sibinj“, Lovačka udruga „Kuna“, Lovačko društvo „Petnja“, Udruga športskih ribolovaca „Petnja“, Udruga za sport i rekreaciju „Dilj“, Pčelarska udruga, Folklorna grupa „Klas“, Kud „Šokica Slobodnica“, Kud „Slavonija“, Kud „Tomislav“, Vatrogasna zajednica Općine Sibinj, Dobrovoljno vatrogasno društvo „Slobodnica“, Dobrovoljno vatrogasno društvo „Sibinj“, škola nogometa „Sibinj“.


Kao i do sada iz proračuna smo 546.250,00 kuna izdvojili za zaštitu od požara (vatrogasci), civilnu zaštitu i za Crveni križ.


Za naše najmlađe stanovnike ove godine planiramo pokrenuti projekt gradnje Dječjeg vrtića za koji smo iz proračuna izdvojili 5.200.000,00 kuna, ovim projektom želimo djeci pružiti sve najbolje za razvoj i učenje i olakšati roditeljima kako ne bi morali djecu odvoziti u okolne vrtiće. Vrtić će biti moderan sa svim bitnim sadržajima kako bismo najmanjima pružili najbolje.

I ove godine sufinancirat ćemo roditeljima boravak djece u vrtićima na području naše županije sa 300,00 kuna mjesečno.

Sufinanciramo i cijene učeničkih karata za naše srednjoškolce kako bismo njihovim roditeljima bar malo pomogli u njihovom obrazovanju.

Također, ove godine stipendirat ćemo 10 studenata s područja općine Sibinj u akademskoj godini 2016./2017., u iznosu od 500,00 kuna mjesečno.

Za svako novorođeno dijete isplaćujemo naknadu od 1.000,00 kuna kako bismo pomogli roditeljima za kupnju opreme na samom početku djetetova života.

I ove godine osigurali smo sredstva za kupnju bilježnica svim osnovnoškolcima u našoj školi Ivan Mažuranić.

Znamo koliko je bitno ulagati u mlade zato smo i pokrenuli sve kako bismo im pomogli od rođenja do fakulteta jer oni su naša budućnost i ono što nam je najvrjednije.


U suradnji s HZZ-om i ove godine planiramo zapošljavanje kroz javne radove, za ovaj program planiran je iznos od 930.800,00 kuna.


Za program pomoć u kući starijima i nemoćnim osobama planirano je izdvojiti 351.600,00 kuna kako bismo zaposlili gerontodomaćice koje će pomagati starijim građanima i olakšati im kod svakodnevnih stvari kao što su odlasci u trgovinu, spremanje, priprema hrane, održavanje okućnice itd.

Za program javnih radova, održavanje javnih površina planiramo izdvojiti 438.400,00 kuna, tako ćemo napraviti da naša Općina bude lijepa i uređena, a odmah pomoći osobama da se privremeno zaposle.

Za program Mladi za EU planirano je izdvojiti 140.800,00 kuna kako bismo mladim ljudima omogućili upoznavanje s radom naše općine te nadolazećim projektima EU.Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti