Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Sibinj

  Kontakt podaci
  Općina Sibinj
  108. brigade ZNG 6
  OIB: 84310475838
  035 425 298
  opcina.sibinj@sb.t-com.hr

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovani mještani općine Sibinj,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2018. godinu.

Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.sibinj.hr. U njemu je prikazano na koji način Općina Sibinj prikuplja i investira sredstva.

Ovim projektom želimo Vam pokazati u što sve ulažemo i što planiramo napraviti kako bi naša Općina bila bolja i razvijenija.

U 2017. godini puno toga smo uspjeli napraviti, ono što nismo planiramo nastaviti u 2018. godini.

Naš najveći i najvažniji projekt koji planiramo realizirati u 2018. godini je izgradnja dječjeg vrtića u Sibinju. Ovaj projekt nam je prioritetan i rekli bi najvažniji, jer želimo našim najmlađima pružimo najbolje kako bi ih kroz igru i učenje pripremali za budućnost. Želimo im napraviti modernu i lijepu ustanovu u kojoj će imati sve mogućnosti za daljnje napredovanje i stjecanje znanja. U 2017. godini uspješno je izvršeno prijavljivanje projekta pod nazivom"Izgradnja dječjeg vrtića u Sibinju" sa svom popratnom dokumentacijom, s toga se nadamo kako bi u 2018. godini konačno mogli započeti s gradnjom.

Kao i prošle godine iz proračuna smo izdvojili sredstva za stipendiranje studenata kako bismo im pomogli u njihovom obrazovanju i nagradili njihov rad, trud i uspjeh, na što smo posebno ponosni.

Općina sufinancira troškove boravka djece u vrtićima i troškove predškolskog odgoja-male škole u trajanju 250 nastavnih sati.

Ove godine započinjemo s programom „Zaželi“ za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici s ciljem pružanja potpore zapošljavanja žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Nastavljamo i s projektom Javnih radova kako bismo smanjili broj nezaposlenih. Ovim programima želimo pomoći ljudima koji su dugo nezaposleni i ne mogu pronaći posao da bar na kraći vremenski rok rade i ostvare prihode za svoje obitelji i kućanstvo.

Projektom koji je u pripremi kod Hrvatskih cesta  povećati će se razina sigurnosti u cestovnom prometu u našoj Općini. Riječ je o projektu rekonstrukcije državne ceste D525, tj. uređenja užeg središta naselja Sibinj.

Kako bi se smanjila brzina kretanja vozila kroz samo središte općine na minimalnu brzinu, projektom je predviđeno i postavljanje semafora, jer je u blizini škola, uređenje parkirališnih mjesta te izgradnja novih nogostupa. 

Dio projekata koje smo napravili u 2017. godini su: izgradnja nove staze u naselju Bartolovci, postavljena su nova dječja igrališta u naseljima Završje, Slobodnica i Ravan, završena je gradnja crkve sv. Ivana Pavla II u Bartolovcima kojoj je Općina Sibinj darovala ulazna vrata, nastavili su se radovi na uređenju kanala Gnojnica u naseljima Brčino - Ravan, završeni su radovi na uređenju mjesnih groblja u naseljima Jakačina Mala i Brčino, podijelili smo kante za odvojeno prikupljanje otpada i ulagali u održavanje nerazvrstanih cesta na području općine.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 30.11.2017. do 14.12.2017. godine. Više o tome možete pogledati OVDJE.


Općinski Načelnik

Josip Pavić univ.spec.oec.


Proračun za građane za 2019. godinu možete pogledati OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Sibinj za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Sibinj za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Sibinj koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Sibinj kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.Proračun sadržava:

1.Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Proračun možete pronaći ovdje.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Sibinj biti će Dječji vrtić koji planiramo početi graditi 2018. godine i koji će se financirati iz našeg proračuna.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 25.651.253,33 kn 94,44 %
> Prihodi od poreza 13.885.402,69 kn 51,12 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države 9.799.850,64 kn 36,08 %
> Prihodi od imovine 754.000,00 kn 2,78 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 1.212.000,00 kn 4,46 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 10.000,00 kn 0,04 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 kn 0,04 %
Vlastiti izvori - rezultat poslovanja 1.500.000,00 kn 5,52 %
UKUPNO 27.161.253,33 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Vlastiti izvori - rezultat poslovanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Sibinj za 2018. godinu planirani su u iznosu od 27.161.253,33 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Sibinj za 2018. godinu planirani su u iznosu od 25.651.253,33 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 13.885.402,69 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 13.700.402,69 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 130.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 55.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 9.799.850,64 kuna, od toga Pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 2.902.850,64 kuna i Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirana u iznosu od 6.897.000,00 kuna 

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 754.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 3.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 751.000,00 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.212.000,00 kuna od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 18.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 165.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 1.029.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna, čine ih prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – prihodi od prodaje građevinskih objekata 


Vlastiti izvori 

Vlastiti izvori 1.500.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 12.065.503,33 kn 44,42 %
> Rashodi za zaposlene - Plaće (Bruto) JUO 800.000,00 kn 2,95 %
> Rashodi za zaposlene - Plaće (Bruto) javni radovi 100.000,00 kn 0,37 %
> Rashodi za zaposlene - Plaće (Bruto) EU suradnici 100.000,00 kn 0,37 %
> Rashodi za zaposlene - Plaće (Bruto) Projekt Zaželi 519.660,00 kn 1,91 %
> Ostali rashodi za zaposlene 146.000,00 kn 0,54 %
> Doprinosi na plaće 257.124,00 kn 0,95 %
> Materijalni rashodi 7.097.769,33 kn 26,13 %
> Financijski rashodi 50.000,00 kn 0,18 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 435.000,00 kn 1,60 %
> Ostali rashodi 2.559.950,00 kn 9,43 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.095.750,00 kn 55,58 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 kn 1,84 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.595.750,00 kn 46,37 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.000.000,00 kn 7,36 %
UKUPNO 27.161.253,33 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene - Plaće (Bruto) JUO
Rashodi za zaposlene - Plaće (Bruto) javni radovi
Rashodi za zaposlene - Plaće (Bruto) EU suradnici
Rashodi za zaposlene - Plaće (Bruto) Projekt Zaželi
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Sibinj za 2018. godinu planirani su u iznosu od 27.161.253,33 kuna


Poštovani stanovnici, želimo vam pokazati dio projekata koje želimo pokrenuti i za što smo izdvojili novac iz našeg proračuna za 2018. godinu.

Na području Općine Sibinj djeluju udruge za čiji rad iz našeg proračuna planiramo izdvojiti 610.000,00 kuna. 

Udruge koje djeluju kod nas su: Airsoft „Slavonija“, Moto klub „Sibinj“, Udruga mladih Sibinj, Nogometni klub „Sloga Gromačnik“, Nogometni klub „Slobodnica“, Nogometni klub „Mladost Sibinj“, Nogometni klub „Mladost Jakačina Mala“, Nogometni klub „Ask“, Nogometni klub „Vatrogasac“, Malonogometni klub „Redoksi“, Stolnoteniski klub „Sibinj“, Lovačka udruga „Kuna“, Lovačko društvo „Petnja“, Udruga športskih ribolovaca „Petnja“, Udruga za sport i rekreaciju „Dilj“, Pčelarska udruga, Folklorna grupa „Klas“, Kud „Šokica Slobodnica“, Kud „Slavonija“, Kud „Tomislav“, Vatrogasna zajednica Općine Sibinj, Dobrovoljno vatrogasno društvo „Slobodnica“, Dobrovoljno vatrogasno društvo „Sibinj“, škola nogometa „Sibinj“.


Kao i do sada iz proračuna smo 470.000,00 kuna izdvojili za zaštitu od požara (vatrogasci), civilnu zaštitu i za Crveni križ.


Za naše najmlađe stanovnike ove godine planiramo pokrenuti projekt gradnje Dječjeg vrtića za koji smo iz proračuna izdvojili 6.325.000,00 kuna, ovim projektom želimo djeci pružiti sve najbolje za razvoj i učenje i olakšati roditeljima kako ne bi morali djecu odvoziti u okolne vrtiće. Vrtić će biti moderan sa svim bitnim sadržajima kako bismo najmanjima pružili najbolje.

I slijedeće godine sufinancirat ćemo roditeljima boravak djece u vrtićima na području naše županije sa 300,00 kuna mjesečno.

Sufinanciramo i cijene učeničkih karata za naše srednjoškolce kako bismo njihovim roditeljima bar malo pomogli u njihovom obrazovanju.

Također, stipendirat ćemo do 15 studenata s područja općine Sibinj u akademskoj godini 2017./2018., u iznosu od 500,00 kuna mjesečno.

Za svako novorođeno dijete isplaćivat ćemo naknadu od 2.000,00 kuna kako bismo pomogli roditeljima za kupnju opreme na samom početku djetetova života.

Osigurali smo sredstva za kupnju bilježnica svim osnovnoškolcima u našoj školi Ivan Mažuranić.

Znamo koliko je bitno ulagati u mlade zato smo i pokrenuli sve kako bismo im pomogli od rođenja do fakulteta jer oni su naša budućnost i ono što nam je najvrjednije.


Započinjemo s programom „Zaželi“ za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici s ciljem pružanja potpore zapošljavanja žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada, za ovaj projekt planiramo izdvojiti 1.187.850,64 kuna.

Za program javnih radova, održavanje javnih površina planiramo izdvojiti 178.000,00 kuna, tako ćemo napraviti da naša Općina bude lijepa i uređena, a odmah pomoći osobama da se privremeno zaposle.

Za program Mladi za EU planirano je izdvojiti 118.000,00 kuna kako bismo mladim ljudima omogućili upoznavanje s radom naše općine te nadolazećim projektima EU.


Za uređenje i izgradnju cesta, puteva, groblja i ostalih objekata planirano je 6.306.000,00 kuna.
Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Sibinj za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 2. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Sibinj za 2018.godinu
  PREUZMI:

 3. Plan razvojnih programa za 2018. godinu
  PREUZMI:

 4. Proračun Općine Sibinj za 2018. godinu
  PREUZMI:

 5. Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2017. godinu
  PREUZMI:

 6. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna od 1.1.2018. do 30.06.2018.
  PREUZMI:

 7. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sibinj za 2018. godinu
  PREUZMI:

 8. Izmjene i dopune Programa financiranja sustava civilne zaštite u 2018. godini
  PREUZMI:

 9. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
  PREUZMI:

 10. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje u 2018. godini
  PREUZMI:

 11. Izmjene i dopune Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u 2018. godini
  PREUZMI:

 12. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini
  PREUZMI:

 13. Izmjene i dopune Programa utroška naknade za zadržavanje nez. izgrađe. zgrada u 2018. godini
  PREUZMI:

 14. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa u 2018. godini
  PREUZMI:

Više