Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Sibinj

  Kontakt podaci
  Općina Sibinj
  108. brigade ZNG 6
  OIB: 84310475838
  035 425 298
  opcina.sibinj@sb.t-com.hr

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani mještani općine Sibinj,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2020. godinu.

Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.sibinj.hr. U njemu je prikazano na koji način Općina Sibinj prikuplja i investira sredstva.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio sredstava planiramo za izgradnju komunalne infrastrukture, izgradnju nerazvrstanih cesta, izgradnju i modernizaciju javne rasvjete, izgradnju te sanaciju mrtvačnica, održavanje javnih površina, domova kulture i športskih objekata.

U 2020. planiramo završiti projekt Dječjeg vrtića u Sibinju, koji smo započeli u 2019. godini. Ovaj projekt nam je jako bitan, jer želimo našim najmlađim stanovnicima pružiti modernu ustanovu u kojoj će se kroz igru i učenje pripremati za školu. Vjerujemo da bi isti trebao započeti s radom u 2020. godini kako bi naša djeca čim prije mogla ići u novi vrtić i uživati u njemu.

Dio sredstava iz proračuna izdvojili smo prijevoz učenika i za stipendiranje studenata kako bismo im pomogli u njihovom obrazovanju i nagradili njihov rad, trud i uspjeh, na što smo posebno ponosni.

Općina sufinancira troškove boravka djece u vrtićima i troškove predškolskog odgoja-male škole u trajanju 250 nastavnih sati.

U 2020. godinu Općina Sibinj će nastaviti i dalje mladim obiteljima sufinancirati kupovinu zemljišta ili stambenih objekata na području općine Sibinj, kao i poboljšavati kvalitetu stanovanja kroz sufinanciranje priključaka za infrastrukturu i to priključak za opskrbu pitkom vodom, priključak električne energije, priključak za plin i priključak za kanalizaciju. 

Također, planiramo u 2020. godini izdvojiti i određena financijska sredstva u svrhu poticanja razvoja poduzetništva kroz postupak dodjele bespovratnih potpora obrtnicima i mikro poduzetnicima sa registriranim sjedištem na području Općine Sibinj. 

S ciljem financijske pomoći roditeljima novorođenog djeteta, planiramo u 2020. godini povećati iznos jednokratnih novčanih pomoći kako bismo pomogli roditeljima za kupnju dječje opreme na samom početku djetetova života. 

Nastavljamo s provođenjem programa „Zaželi“ za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici s ciljem pružanja potpore zapošljavanja žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada, kao i s projektom Javnih radova. Ovim programima želimo pomoći ljudima koji su dugo nezaposleni i ne mogu pronaći posao da bar na kraći vremenski rok rade i ostvare prihode za svoje obitelji i kućanstvo.

Dragi naši stanovnici izdvojili smo dio projekata koji su nam u planu za 2020. godinu, ukoliko imate prijedlog u koje projekte trebamo ulagati kako bismo se još više razvili, slobodno nam predložite.Vaš načelnik!


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 08.11.2019. do 24.11.2019. godine. Više o tome možete pogledati ovdje.

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Sibinj za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Sibinj za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Sibinj koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Sibinj kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun možete pogledati OVDJE.

Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:
• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 
• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:
plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

3. Plan razvojnih programa
Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja

Proračunski korisnici:
Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 
Proračunski korisnik Općine Sibinj biti će Dječji vrtić „Sibinj“koji je sada u završnoj fazi izgradnje.

Zakoni i sankcije
Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 25.913.450,00 kn 92,74 %
> Prihodi od poreza 16.994.950,00 kn 60,82 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 5.108.500,00 kn 18,28 %
> Prihodi od imovine 1.447.000,00 kn 5,18 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 2.363.000,00 kn 8,46 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 30.000,00 kn 0,11 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne 20.000,00 kn 0,07 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne 10.000,00 kn 0,04 %
Vlastiti izvori-Vlastiti izvori višak/manjak prihoda 2.000.000,00 kn 7,16 %
UKUPNO 27.943.450,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne
Vlastiti izvori-Vlastiti izvori višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Sibinj za 2020. godinu planirani su u iznosu od 25.943.450,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Sibinj za 2020. godinu planirani su u iznosu od 25.913.450,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 16.994.950,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 16.573.950,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 320.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 101.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 5.108.500,00 kuna, od toga Pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 1.706.250,00 kuna, Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirana u iznosu od 2.500.000,00 kuna i tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 902.250,00 kuna.

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.447.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.437.000,00 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.363.000,00 kuna od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 18.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 190.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 2.155.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna, čine ih prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodna bogatstva 20.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – prihodi od prodaje građevinskih objekata 10.000,00 kuna


Vlastiti izvori

Vlastiti izvori višak/manjak prihoda planirano u iznosu od 2.000.000,00 kuna


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 17.965.950,00 kn 64,29 %
> Rashodi za zaposlene - Plaće (Bruto) JUO 850.000,00 kn 3,04 %
> Rashodi za zaposlene - Plaće (Bruto) Projekt Zaželi 300.000,00 kn 1,07 %
> Rashodi za zaposlene - Plaće (Bruto) Upravljanje projektom 120.000,00 kn 0,43 %
> Rashodi za zaposlene - Plaće (Bruto) Javni radovi 170.000,00 kn 0,61 %
> Rashodi za zaposlene - Plaće (Bruto) Dječji vrtić 800.000,00 kn 2,86 %
> Ostali rashodi za zaposlene 95.000,00 kn 0,34 %
> Doprinosi na plaće 365.000,00 kn 1,31 %
> Materijalni rashodi 8.525.500,00 kn 30,51 %
> Financijski rashodi 88.000,00 kn 0,31 %
> Subvencije 200.000,00 kn 0,72 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 450.000,00 kn 1,61 %
> Naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade 657.500,00 kn 2,35 %
> Ostali rashodi 5.344.950,00 kn 19,13 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.977.500,00 kn 35,71 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 kn 1,43 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.077.500,00 kn 28,91 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.500.000,00 kn 5,37 %
UKUPNO 27.943.450,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene - Plaće (Bruto) JUO
Rashodi za zaposlene - Plaće (Bruto) Projekt Zaželi
Rashodi za zaposlene - Plaće (Bruto) Upravljanje projektom
Rashodi za zaposlene - Plaće (Bruto) Javni radovi
Rashodi za zaposlene - Plaće (Bruto) Dječji vrtić
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Sibinj za 2020. godinu planirani su u iznosu od 27.943.450,00 kuna

Poštovani stanovnici, želimo vam pokazati dio projekata koje želimo pokrenuti i za što smo izdvojili novac iz našeg proračuna za 2020. godinu.

Na području Općine Sibinj djeluju udruge za čiji rad iz našeg proračuna planiramo izdvojiti 1.590.000,00 kuna.

Udruge koje djeluju kod nas su: Kulturno umjetničko društvo „Slavonija“ iz Gornjih Andrijevaca, Kulturno umjetničko društvo „Sibinj“ iz Sibinja, Kulturno umjetničko društvo „Šokica“ iz Slobodnice, Udruga hrvatskih folklornih grupa „Klas“, Nogometni klub „Mladost“ iz Sibinja, Nogometni klub „Slobodnica“, Nogometni klub „Vatrogasac“ iz Grižića, Nogometni klub „Sloga“ iz Gromačnika, Škola nogometa „Sibinj“, Škola nogometa „Slobodnica“, Udruga športskih ribolovaca „Petnja“, Udruga za sport i rekreaciju „Dilj M&M“ iz Brčina, Airsoftklub „Slavonija“, Moto klub „Sibinj“, Udruga mladih Sibinj,  Nogometni klub „Mladost Jakačina Mala“, Nogometni klub „Ask“ iz Gornjih Andrijevaca, Stolnoteniski klub „Sibinj“, Pčelarska udruga Sibinj i druge.


Financiramo razne manifestacije koje se organiziraju na području naše Općine.

Kao i do sada iz proračuna smo 690.000,00 kuna izdvojili za zaštitu od požara (vatrogasci) i civilnu zaštitu.

Nastavljamo s projektom izgradnje Dječjeg vrtića koji smo započeli u 2019. godini. Vrtić će biti moderan, suvremeno opremljen sa svim bitnim sadržajima. U vrtiću će biti tri odgojne skupine, jedna jaslička skupina i dvije vrtičke, za ukupno 54 djece. Kako nam je svima ovaj projekt jako bitan nadamo se što skorijem otvorenju vrtića.

I dalje nastavljamo sa sufinanciranjem boravak djece u vrtićima na području naše županije i to sa 500,00 kuna mjesečno u 2020. godini.

Sufinanciramo i cijene učeničkih karata za naše srednjoškolce kako bismo njihovim roditeljima bar malo pomogli u njihovom obrazovanju.

I u ovoj godini stipendirat ćemo do 15 studenata s područja općine Sibinj u akademskoj godini 2019./2020., u iznosu od 500,00 kuna mjesečno.

Osigurali smo sredstva za kupnju bilježnica svim osnovnoškolcima u našoj Osnovnoj školi Sibinjskih žrtava.

Znamo koliko je bitno ulagati u mlade zato smo i pokrenuli sve kako bismo im pomogli od rođenja do fakulteta jer oni su naša budućnost i ono što nam je najvrjednije.

Nastavljamo s programom „Zaželi“ za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici s ciljem pružanja potpore zapošljavanja žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada, za ovaj projekt planiramo izdvojiti 641.000,00 kuna.

Za program javnih radova, održavanje javnih površina planiramo izdvojiti 260.000,00 kuna, tako ćemo napraviti da naša Općina bude lijepa i uređena, a odmah pomoći osobama da se privremeno zaposle.

Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Sibinj u 2020. godini planirano je 14.308.750,00 kuna za izgradnju cesta, ulica, pješačkih staza izgradnja i rekonstrukcija javne te druge komunalne infrastrukture.Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Sibinj za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Sibinj za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. Plan razvojnih Programa za 2020. godinu
  PREUZMI:

 4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sibinj za 2020. godinu
  PREUZMI:

 5. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Sibinj za razdoblje od 1.1.2019. -31.12.2019.
  PREUZMI:

 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sibinj za razdoblje 01.01.2020.- 30.06.2020.
  PREUZMI:

Više