Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Sibinj

  Kontakt podaci
  Općina Sibinj
  108. brigade ZNG 6
  OIB: 84310475838
  035 425 298
  opcina.sibinj@sb.t-com.hr


Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani mještani općine Sibinj,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2021. godinu.

Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.sibinj.hr. U njemu je prikazano na koji način Općina Sibinj prikuplja i investira sredstva.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Podizanje kvalitete života naših stanovnika prioritet je i u 2021. godini.  

Želim da naša općina bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođenčadi i privući nove stanovnike. 

Želim preokrenuti negativne trendove iseljavanja iz manjih ruralnih sredina u velike gradove koji vladaju u našoj domovini i našu općinu učiniti mjestom doseljavanja, a ne iseljavanja. 

Radi toga i u 2021. godini nastavljamo s provedbom Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Sibinj kojim programom općina Sibinj sufinancira kupovinu zemljišta za gradnju stambenog objekta  ili kupovinu stambenog objekta na području općine te sufinancira plaćanje priključka na infrastrukturu radi poboljšanje kvalitete stanovanja postojećeg stambenog prostora.   

Stoga, u ovoj godini planiramo brojne i opsežne infrastrukturne projekte.

Nastavljamo s uređenjem i izgradnjom javne rasvjete i to u Ulici Hrvatskih branitelja u naselju Slobodnica, u dužini od 895 m. Također, planirana je i zamjena postojećih rasvjetnih tijela s led učinkovitom rasvjetom, u cilju modernizacije i ekonomičnosti komunalne infrastrukture.

Planira se izgradnja staze u naselju Gromačnik i to u dužini od 610 m. 

Predviđena je i izgradnja prometnice unutar zone malog gospodarstva, odnosno poslovne zone općine Sibinj.

Planirana je i sanacija mrtvačnice u naselju Sibinj. 

Ova financijska ulaganja u područje komunalne infrastrukture imaju za cilj unaprijediti i ubrzati razvoj općine Sibinj. 

Obrazovanje djece i mladih najisplativije je ulaganje, stoga smo i donijeli određene mjere  kako bismo im pomogli od njihovog rođenja sve do završetka školovanja te ih potaknuli na još veće zalaganje i uspjeh.

Iz tog razloga smo već u 2020. godini povećali jednokratne novčane naknade za novorođeno dijete, dio financijskih sredstava izdvojili smo za stipendiranje studenata a učenicima srednjih škola u potpunosti financiramo trošak prijevoza u školu.

Smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i zbog toga im želimo pomoći u njihovom daljnjem školovanju, potaknuti ih na još veće zalaganje  i nagraditi njihov trud i uspjeh.

Općina sufinancira troškove boravka djece u dječjem vrtiću „Sibinj“ korisnicima njegovih usluga i troškove predškolskog odgoja-male škole u trajanju 250 nastavnih sati.

Također, u 2021. godini planiraju se izdvojiti i određena financijska sredstva u svrhu poticanja razvoja poduzetništva kroz postupak dodjele bespovratnih potpora obrtnicima i poduzetnicima sa registriranim sjedištem na području Općine Sibinj. 

Općina Sibinj je kandidirala novi projekt za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici pod nazivom „Nastavljamo zajedno!“ u drugoj fazi projekta „Zaželi“ s ciljem pružanja potpore zapošljavanja žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada, po kojem projektu se planira zaposliti 26 žena sa područja općine Sibinj. 

Kroz taj projekt želimo pomoći ženama koje su dugotrajno nezaposlene i ne mogu pronaći posao da bar na određeni vremenski period rade i ostvare prihode za svoje obitelji i kućanstvo.

Isto nastojimo ostvariti i kroz programa Javnih radova, koji projekt je mjera zapošljavanja čiji su inicijatori i izvršitelji jedinice lokalne samouprave i Hrvatski zavod za zapošljavanje. 

Sredstva za plaće osiguravaju se sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, a cilj programa je zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba. 

U 2021. godini, Općina Sibinj planira putem europskih natječaja, kandidirati novi projekt a to je izgradnja vatrogasnog doma u naselju Sibinj, kako bi modernizirala, unaprijedila i poboljšala sustav zaštite od požara.

Općina planira u 2021. godini sufinancirati i nabavku vatrogasnog vozila za potrebe Dobrovoljnog vatrogasno društva, u cilju unapređenja protupožarne zaštite.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši općinski novac. I tog razloga pozivam sve stanovnike Općine Sibinj da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 12.11.2020. do 26.11.2020. godine.

Savjetovanje možete pogledati ovdje.

Vaš Načelnik!

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Sibinj za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Sibinj za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Sibinj koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Sibinj kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Proračun možete pogledati ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna: 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Sibinj je Dječji vrtić „Sibinj“ koji je u 2020. godini započeo sa svojim radom. 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 25.768.650,00 kn 97,98 %
> Prihodi od poreza 17.527.000,00 kn 66,65 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države 3.706.650,00 kn 14,09 %
> Prihodi od imovine 1.747.000,00 kn 6,64 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 2.788.000,00 kn 10,60 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 30.000,00 kn 0,11 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 kn 0,08 %
> Prihodi od pridaje proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 kn 0,04 %
Višak/manjak prihoda 500.000,00 kn 1,90 %
UKUPNO 26.298.650,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od pridaje proizvedene dugotrajne imovine
Višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Sibinj za 2021. godinu planirani su u iznosu od 26.454.650,00kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Sibinj za 2021. godinu planirani su u iznosu od 26.424.650,00kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 18.055.350,00kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od17.534.350,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 420.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 101.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 3.834.300,00kuna, od toga Pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 951.647,50 kuna, Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirana u iznosu od 545.000,00kuna i tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.337.652,50 kuna.

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.747.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.737.000,00 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.788.000,00kuna od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 18.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 340.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 2.430.000,00kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna, čine ih prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodna bogatstva 20.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – prihodi od prodaje građevinskih objekata 10.000,00 kuna


Vlastiti izvori 

Vlastiti izvori višak/manjak prihoda planirano u iznosu od 100.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 17.568.650,00 kn 66,80 %
> Rashodi za zaposlene 3.570.000,00 kn 13,57 %
> Materijalni rashodi 7.331.150,00 kn 27,88 %
> Financijski rashodi 90.000,00 kn 0,34 %
> Subvencije 150.000,00 kn 0,57 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 450.000,00 kn 1,71 %
> Naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade 677.500,00 kn 2,58 %
> Ostali rashodi 5.300.000,00 kn 20,15 %
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 8.730.000,00 kn 33,20 %
> Rashodi za nabavu neproizvedne dugotrajne imovine 200.000,00 kn 0,76 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.730.000,00 kn 29,39 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 800.000,00 kn 3,04 %
UKUPNO 26.298.650,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedne dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Sibinj za 2021. godinu planirani su u iznosu od 26.554.650,00 kuna


Poštovani stanovnici, dio projekata koje želimo pokrenuti i za što smo izdvojili novac iz našeg proračuna za 2021. godinu su:


Na području Općine Sibinj djeluju brojne udruge i to:

 Kulturno umjetničko društvo „Slavonija“ iz Gornjih Andrijevaca, Kulturno umjetničko društvo „Sibinj“ iz Sibinja, Kulturno umjetničko društvo „Šokica“ iz Slobodnice, Udruga hrvatskih folklornih grupa „Klas“, Nogometni klub „Mladost“ iz Sibinja, Nogometni klub „Slobodnica“, Nogometni klub „Vatrogasac“ iz Grižića, Nogometni klub „Sloga“ iz Gromačnika, Škola nogometa „Sibinj“, Škola nogometa „Slobodnica“, Udruga športskih ribolovaca „Petnja“, Udruga za sport i rekreaciju „Dilj M&M“ iz Brčina, Airsoftklub„Slavonija“, Moto klub „Sibinj“, Udruga mladih Sibinj,  Nogometni klub „Mladost Jakačina Mala“, Nogometni klub „Ask“ iz Gornjih Andrijevaca, Stolnoteniski klub „Sibinj“, Pčelarska udruga Sibinj, Udruga nogometnih veterana općine Sibinj, Karate klub Sibinj, Odred izviđača Chvor i druge.

Općina je u proračunu  za 2021. godinu predvidjela sredstava u iznosu od 780.000,00 kuna za rad udruga, kroz dodjelu sredstava putem javnog natječaja. 

Kao i do sada iz proračuna smo 610.000,00 kuna izdvojili za zaštitu od požara (vatrogasci) i civilnu zaštitu.

Nastavljamo s EU projektom „Zaželi“ za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici s ciljem pružanja potpore zapošljavanja žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada, stoga za ovaj projekt planiramo izdvojiti 1.761.650,00 kuna.

Za program javnih radova, održavanje javnih površina planiramo izdvojiti 155.000,00 kuna, tako ćemo napraviti da naša Općina bude lijepa i uređena, a odmah pomoći osobama da se privremeno zaposle.

Brojnim i opsežnim komunalnim projektima na području cijele općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših građana. 

Uz znatna sredstva za održavanje postojeće i ulaganje u novu komunalnu infrastrukturu, osigurana su sredstva u iznosu od 13.891.250,00 kuna za mnoge komunalne projekte. Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Sibinj za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Sibinj za 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Prijedlog Proračuna Općine Sibinj za 2021. godinu
  PREUZMI:

 4. Odluka o izvršavanju proračuna za 2021. godinu
  PREUZMI:

 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Sibinj za razdoblje 01.01.2021.- 30.06.2021.
  PREUZMI:

 6. Izmjene i dopune Proračuna općine Sibinj za 2021. godinu
  PREUZMI:

 7. Potvrda Fine o preuzetom izvještaju
  PREUZMI:

 8. Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.-31.12.2021.-konsolidirani
  PREUZMI:

 9. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Sibinj za razdoblje 01.01.2021.-31.12.2021.
  PREUZMI:

 10. Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-31.12.2021.
  PREUZMI:

Više