Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Cernik

  Kontakt podaci
  Općina Cernik
  Frankopanska 117
  OIB: 74837079406
  035 369 050
  opcina-cernik@sb.t-com.hr

Proračun za građane za 2017. godinu.


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2017. godinu.

U njemu je prikazano na koji način Općina Cernik prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam što više približili rad naše Općine, ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.cernik.hr.

Ovim projektom želimo Vam približiti rad naše Općine i pokazati za što se zalažemo kako bismo bili što bolji i transparentniji. I kako bismo Vama dali priliku da kroz svoje ideje pomognete kako bismo napravili ono što nam nedostaje i što Vi mislite da nam je potrebno kako bismo bili ugodno mjesto za život i rad.

Kroz brošuru Proračun za građane za 2017. godinu želimo Vam pokazati gdje i kako se troši Općinski novac.

Kao i prethodnih godina i sada smo veliki dio novca odvojili za jačanje gospodarstva kroz subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima, kao i za poticanje razvoja turizma, kako bismo pokazali što sve možemo ponuditi i privukli veći broj turista.

Planiramo asfaltiranje i rekonstrukcije ulica i staza, održavanje javne rasvjete, javnih površina i groblja.

Kako bismo potakli obrazovanje mladih ljudi i olakšali školovanje sufinanciramo školsku kuhinju, prijevoz učenika i dajemo stipendije i školarine.

Cilj nam je da što više da što više mladih ljudi i obitelji ostane u Općini i da ih što više dođe živjeti kod nas.

Dragi građani pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima pomognete kako bismo postali još bolji i razvijeniji.


Općinski Načelnik Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Cernik za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Cernik za 2017. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Cernik koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Cernik kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača.  Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće i razriješiti Općinskog načelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Općinskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 9.092.000,00 kn 85,44 %
> Prihodi od poreza 2.230.000,00 kn 20,95 %
> Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna 5.672.000,00 kn 53,30 %
> Prihodi od imovine 170.000,00 kn 1,60 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada 1.000.000,00 kn 9,40 %
> Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga 20.000,00 kn 0,19 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.300.000,00 kn 12,22 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 200.000,00 kn 1,88 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.100.000,00 kn 10,34 %
Vlastiti izvori 250.000,00 kn 2,35 %
UKUPNO 10.642.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Vlastiti izvori
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI 


Ukupni prihodi i primici Općine Cernik za 2017. godinu planirani su u iznosu od 10.992.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Cernik za 2017. godinu planirani su u iznosu od 9.092.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.230.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.100.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu od 100.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 30.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 5.672.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 5.272.000,00 kuna i pomoći izvanproračunskih korisnika 400.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 170.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 150.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna, od toga upravne i  administrativne pristojbe planirane u iznosu od 50.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 450.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 500.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga planirani u iznosu od 20.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Općine Cernika za 2017. godinu planirani su u iznosu od 1.300.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine – prihodi od prodaje prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 200.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – prihodi od prodaja građevinskih objekta planirani u iznosu od 1.100.000,00 kuna


Vlastiti izvori 

Vlastiti izvori – rezultat poslovanja 250.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 4.992.000,00 kn 46,91 %
> Rashodi za zaposlene 589.500,00 kn 5,54 %
> Materijalni rashodi 1.817.500,00 kn 17,08 %
> Financijski rashodi 7.000,00 kn 0,07 %
> Subvencije 50.000,00 kn 0,47 %
> Pomoći unutar općeg proračuna 468.000,00 kn 4,40 %
> Naknade građanima i kućanstvima temeljem osiguranja 390.000,00 kn 3,66 %
> Ostali rashodi 1.670.000,00 kn 15,69 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.650.000,00 kn 53,09 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 100.000,00 kn 0,94 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.550.000,00 kn 52,15 %
UKUPNO 10.642.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima temeljem osiguranja
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Cernik za 2017. godinu planirani su u iznosu od 10.992.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Cernik za 2017. godinu planirani su u iznosu od 4.992.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 589.500,00 kuna, od toga plaće planirane u iznosu od 547.000,00 kuna, ostali rashodi  za zaposlene planirani u iznosu od 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 22.500,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.817.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 45.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 430.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 997.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 335.000,00 kuna

3. Financijski rashodi – ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 7.000,00 kuna

4. Subvencije – subvencije trgovački  društvima, obrtnicima i sl. planirane u iznosu od 50.000,00 kuna

5. Pomoći unutar općeg proračuna – pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane u iznosu od 468.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima temeljem osiguranja - ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 390.000,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.670.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 770.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 900.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.650.000,00 kuna, od toga nematerijalna imovina 100.000,00 kuna i građevinski objekti 5.500.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 202.000,00 KUNA

Za Općinsko vijeće planirano je izdvojiti 202.000,00 kuna


Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga lokalne samouprave i mjesne samouprave planirano u iznosu od 172.000,00 kuna

1. Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za provođenje lokalnih izbora planirano je 100.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za proslavu Obljetnice planirano je 32.000,00 kuna financirana od općih prihoda i primitaka, od toga 2.000,00 za rashode i usluge i 30.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1002 Političke stranke planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za financiranje rada političkih stranaka planirano je izdvojiti 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


OPĆINSKA UPRAVA 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU 10.440.000,00 


Program 1003 Pripreme i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 1.067.000,00 kuna, od toga:

1. Za stručno i administrativno osoblje planirano je 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 445.000,00 kuna, od toga plaće 425.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 20.000,00

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 55.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 40.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna

2. Za opće javne usluge vezane uz jedinstveni upravni odjel planirano je 457.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 450.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 150.000,00 kuna, rashodi za usluge 180.000,00 kuna ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000,00 kuna

• Financijski rashodi – ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 7.000,00 kuna

3. Za tekuću rezervu proračuna – ostale tekuće donacije planirano je izdvojiti 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za ostale udruge (mali iznosi do 5.000,00 kuna) planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za LAG – lokalnu strategiju razvoja planirano je izdvojiti 30.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1004 Civilna zaštita i zaštita od požara planirana u iznosu od 180.000,00 kuna

1. Za osnovnu djelatnost vatrogasnoj postrojbi planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za civilnu zaštitu i spašavanje planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi - rashodi za usluge planirani u iznosu od 35.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu 5.000,00 kuna


Program 1005 Ekonomski poslovi – jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 1.680.000,00 kuna

1. Za katastarsku izmjeru zemljišta planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu imovinu

2. Za poticanje razvoja turizma planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za subvencioniranje zapošljavanja planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i sl.

4. Za subvencioniranje – subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i sl. planirano je izdvojiti 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

5. Za projekt – građenje ceste u industrijskoj zoni planirano je 1.500.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte


Program 1006 Održavanje objekta i opreme – komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.103.000,00 kuna

1. Za održavanje komunalne infrastrukture – javna rasvjeta planirano je 210.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene od toga rashodi za materijal i energiju 120.000,00 kuna i rashodi za usluge 90.000,00 kuna

2. Za odvodnju atmosferskih voda planirano je izdvojiti 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 60.000,00 kuna

3. Za održavanje javnih površina planirano je izdvojiti 90.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene od toga rashodi za materijal i energiju 40.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna

4. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je izdvojiti 300.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

5. Za održavanje groblja planirano je izdvojiti 60.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna

6. Za održavanje komunalne infrastrukture – ostala održavanja planirano je izdvojiti 373.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 109.000,00 kuna, od toga plaće 92.000,00 kuna i doprinosi na plaće 17.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 264.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 4.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna, rashodi za usluge 150.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna


Program 1007 Gradnja objekata i opreme komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 4.950.000,00 kuna

1. Za asfaltiranje i rekonstrukciju Školske ulice planirano je 900.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

2. Za asfaltiranje i rekonstrukciju Potočne ulice planirano je 1.200.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

3. Za asfaltiranje staze u ulici sv. Roka planirano je 700.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

4. Za asfaltiranje staze u ulici u Giletincima planirano je 900.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda od posebne namjene i prihodi od nenamjenske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za građevinske objekte

5. Za vodovod Cernik – Baćindol – Banićevac planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda od posebne namjene i prihodi od nenamjenske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za građevinske objekte

6. Za asfaltiranje Ulice Dr. Franje Tuđmana i odvojka Požeške planirano je 60.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

7. Za sufinanciranje razvoja vodnokomunalne infrastrukture Nova Gradiška planirano je 900.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

8. Za asfaltiranje staze Ulice Kulmera planirano je 50.000,00 kuna financirano od za građevinske objekte

9. Za asfaltiranje Ulice A. Stepinca  planirano je 40.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte


Program 1008 Zaštita, očuvanja i unaprjeđenja zdravlja planirano u iznosu od 80.000,00 kuna

1. Za uništavanje glodavaca planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za sklonište za životinje planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 1009 Poticanje i razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 285.000,00 kuna

Za financiranje športskih udruga planirano je 285.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1010 Promicanje Kulture planirano u iznosu od 110.000,00 kuna

Za financiranje udruga u kulturi planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1011 Religija planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za religiju i druge službe zajednice planirano je izdvojiti 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1012 Predškolsko Obrazovanje planirano u iznosu od 453.000,00 kuna

Za vrtić planirano je izdvojiti 453.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 1013 Osnovna i srednja škola planirano u iznosu od 205.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje školske kuhinje planirano je izdvojiti 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za sufinanciranje školskog prijevoza planirani je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za stipendije i školarine planirano je izdvojiti 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1014 Socijalna zaštita planirano je 277.000,00 kuna

1. Za njegu u kući – Javni radovi planirano je izdvojiti 37.000, 00 kuna financirano iz pomoći od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 35.500,00 od toga za Plaće 30.000,00 kuna i doprinosi na plaće i za doprinose na plaće 5.500,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.500,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

2. Za poticanje nataliteta – oprema za novorođenčad planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za pomoć osobama slabijeg imovinskog stanja planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za socijalnu pomoć preko Crvenog križa planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacijeSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti