Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Cernik

  Kontakt podaci
  Općina Cernik
  Frankopanska 117
  OIB: 74837079406
  035 369 050
   opcina@cernik.hr

Proračun za građane za 2018. godinu

                                           

Poštovani građani,


predstavljamo Vam Proračun za građane za 2018. godinu.

U njemu je prikazano na koji način Općina Cernik prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam što više približili rad naše Općine, nastavljamo s projektom  koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.cernik.hr.


Ovim projektom želimo Vam približiti rad naše Općine i pokazati za što se zalažemo kako bismo bili što bolji i transparentniji te Vama dajemo priliku da nam svojim idejama pomognete da napravimo ono što mislite da je potrebno za poboljšanje načina života u Općini. 

Kao i prethodnih godina i sada smo veliki dio novca odvojili za jačanje gospodarstva kroz subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima, kao i za poticanje razvoja turizma, kako bismo pokazali što sve možemo ponuditi i privukli veći broj turista.

Veliki dio novca planiramo namijeniti za gradnju i održavanje komunalne infrastrukture kao što su asfaltiranje i rekonstrukcije ulica i staza, održavanje javne rasvjete, javnih površina, groblja te  dovršetak zgrade SOFK-E. 

Također, velik dio novca planiramo izdvojiti za izgradnju vodovodne mreže Giletinci i Opatovac, te za projektne dokumentacije. 

Kako bismo se pobrinuli za životinje, dio sredstava namijenili smo za sklonište i za njihovu zaštitu. 

Za naše učenike i studente planiramo isplatu stipendija i školarina te sufinanciranje školske kuhinje, školskih udžbenika i prijevoza kako bismo im olakšali školovanje i potaknuli ih na veće zalaganje. 

Mislimo i na naše najmlađe stanovnike s toga planiramo dio sredstava izdvojiti za opremanje dječjeg vrtića i time osigurati ugodan boravak djece u vrtiću. Roditeljima  novorođene djece dajemo jednokratne novčane pomoći .

Dio novca planiramo izdvojiti za poticanje i razvoj sporta i rekreacije financiranjem športskih udruga. 

Kako bismo pomogli obiteljima koje su najugroženije i kojima je potrebna naša pomoć i pružili im neke od osnovnih stvari potrebne za život dio novca odvajamo za njih. 

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 04.12.2017. do 11.12.2017. godine.Više o tome možete pogledati OVDJE.


Općinski Načelnik

Vitomir Žakić


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Cernik za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Cernik za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Cernik koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Cernik kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje. 


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača.  Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 7.112.000,00 kn 77,62 %
> Prihodi od poreza 3.162.000,00 kn 34,51 %
> Prihodi od imovine 270.000,00 kn 2,95 %
> Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna 2.640.000,00 kn 28,81 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 1.020.000,00 kn 11,13 %
> Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga 20.000,00 kn 0,22 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.800.000,00 kn 19,65 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 200.000,00 kn 2,18 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.600.000,00 kn 17,46 %
Vlastiti izvori - višak/manjak 250.000,00 kn 2,73 %
UKUPNO 9.162.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Prihodi od imovine
Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi
Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Vlastiti izvori - višak/manjak
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI 


Ukupni prihodi i primici Općine Cernik za 2018. godinu planirani su u iznosu od 9.162.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Cernik za 2018. godinu planirani su u iznosu od 7.112.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.162.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.032.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu od 100.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 30.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.640.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 2.080.000,00 kuna i pomoći izvanproračunskih korisnika 560.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 270.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 250.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada planirani u iznosu od 1.020.000,00 kuna, od toga upravne i  administrativne pristojbe planirane u iznosu od 70.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 450.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 500.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga planirani u iznosu od 20.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Općine Cernik za 2018. godinu planirani su u iznosu od 1.800.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine – prihodi od prodaje prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 200.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – prihodi od prodaj građevinskih objekta planirani u iznosu od 1.600.000,00 kuna


Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina višak/manjak prihoda 250.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 4.386.000,00 kn 47,87 %
> Rashodi za zaposlene 775.000,00 kn 8,46 %
> Materijalni rashodi 1.846.000,00 kn 20,15 %
> Financijski rashodi 7.000,00 kn 0,08 %
> Subvencije 50.000,00 kn 0,55 %
> Pomoći unutar općeg proračuna 468.000,00 kn 5,11 %
> Naknade građanima i kućanstvima temeljem osiguranja 440.000,00 kn 4,80 %
> Ostali rashodi 800.000,00 kn 8,73 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.776.000,00 kn 52,13 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 150.000,00 kn 1,64 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.311.000,00 kn 47,05 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 315.000,00 kn 3,44 %
UKUPNO 9.162.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima temeljem osiguranja
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Cernik za 2018. godinu planirani su u iznosu od 9.162.000,00 kuna


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Cernik za 2018. godinu planirani su u iznosu od 4.386.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 775.000,00 kuna, od toga plaće planirane u iznosu od 642.000,00 kuna, ostali rashodi  za zaposlene planirani u iznosu od 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 113.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.846.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 44.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 380.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.107.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 95.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 220.000,00 kuna

3. Financijski rashodi – ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 7.000,00 kuna

4. Subvencije – subvencije trgovački  društvima, obrtnicima i sl. planirane u iznosu od 50.000,00 kuna

5. Pomoći unutar općeg proračuna – pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane u iznosu od 468.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima temeljem osiguranja - ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 440.000,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 800.000,00 kuna za tekuće donacije


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine Cernik za 2018. godinu planirani su u iznosu od  4.776.000,00 kuna, a čine ih: 

1. Rashodi za nabavu neproizvedene  imovine planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 50.000,00 kuna i nematerijalna imovine 100.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.311.000,00 kuna, od toga za građevinske objekte 4.261.000,00 kuna i postrojenja i oprema 50.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani u iznosu od 315.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


Razdjel I. - OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 102.000,00 KUNA


Za Općinsko vijeće planirano je izdvojiti 102.000,00 kuna


Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga lokalne samouprave i mjesne samouprave planirano u iznosu od 72.000,00 kuna

1. Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za proslavu Obljetnice planirano je 32.000,00 kuna financirana od općih prihoda i primitaka, od toga 2.000,00 za rashode i usluge i 30.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1002 Političke stranke planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za financiranje rada političkih stranaka planirano je izdvojiti 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Razdjel II. - OPĆINSKA UPRAVA 


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU 9.060.000,00 


Program 1003 Pripreme i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 1.205.000,00 kuna, od toga:

1. Za stručno i administrativno osoblje planirano je 683.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 548.000,00 kuna, od toga plaće 450.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 i doprinosi na plaće 78.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 135.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 40.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 95.000,00 kuna 

3. Za opće javne usluge vezane uz jedinstveni upravni odjel planirano je 457.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 450.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 150.000,00 kuna, rashodi za usluge 180.000,00 kuna ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000,00 kuna

• Financijski rashodi – ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 7.000,00 kuna

4. Za tekuću rezervu proračuna – ostale tekuće donacije planirano je izdvojiti 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

5. Za ostale udruge (mali iznosi do 5.000,00 kuna) planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

6. Za LAG – lokalnu strategiju razvoja planirano je izdvojiti 20.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1004 Civilna zaštita i zaštita od požara planirana u iznosu od 180.000,00 kuna

1. Za osnovnu djelatnost vatrogasnoj postrojbi planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za civilnu zaštitu i spašavanje planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi - rashodi za usluge planirani u iznosu od 35.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu 5.000,00 kuna


Program 1005 Ekonomski poslovi – jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 210.000,00 kuna

1. Za katastarsku izmjeru zemljišta planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu imovinu

2. Za poticanje razvoja turizma planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za subvencioniranje zapošljavanja planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i sl.


Program 1006 Održavanje objekta i opreme – komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.556.000,00 kuna

1. Za održavanje komunalne infrastrukture – javna rasvjeta planirano je 230.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene od toga rashodi za materijal i energiju 80.000,00 kuna i rashodi za usluge 150.000,00 kuna

2. Za odvodnju atmosferskih voda planirano je izdvojiti 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

3. Za održavanje javnih površina planirano je izdvojiti 90.000,00 financirano od prihoda za posebne namjene od toga rashodi za materijal i energiju 40.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna

4. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je izdvojiti 300.000,00 financirano prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

5. Za održavanje groblja planirano je izdvojiti 60.000,00 financirano od prihoda za posebne namjene od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna

6. Za javne radove – revitalizacija planirano je izdvojiti 113.000,00 kuna financirano od pomoći , od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 109.000,00 kuna, od toga plaće 92.000,00 kuna i doprinosi na plaće 17.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

7. Za održavanje komunalne infrastrukture planirano je izdvojiti 260.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna, rashodi za usluge 150.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna

8. Za komunalni pogon planirano je izdvojiti 168.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 118.000,00 kuna, od toga plaće 100.000,00 kuna i doprinosi na plaće 18.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za postrojenja i opremu

9. Za grijanje društvenog doma u Baćindolu planirano je izdvojiti 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

10. Za grijanje društvenog doma u  Giletincima planirano je izdvojiti 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

11. Za ozakonjenje mrtvačnica (projek. dokumentacija) planirano je izdvojiti 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 1007 Gradnja objekata i opreme komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 4.346.000,00 kuna

1. Za asfaltiranje i rekonstrukciju Školske ulice planirano je 900.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za građevinske objekte

2. Za dovršetak zgrade SOFK-E planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za građevinske objekte

3. Za uređenje staze na groblju u Giletincima planirano je 85.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

4. Za semafore u Cerniku (kod dvorca) planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za projektnu dokumentaciju (ulica F.Tuđmana, Kulmera) planirano je 126.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za građevinske objekte

6. Za projektnu dokumentaciju izletišta Strmac planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za građevinske objekte

7. Za projetnu dokumentaciju – energetska obnova doma u Cerniku planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

8.Za vodovod Giletinci planirano je 1.200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za građevinske objekte

9. Za vodovod Opatovac planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za građevinske objekte

10. Za projektnu dokumentaciju – vodovod Šagovina planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, pomoći prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za građevinske objekte

11. Za Projektnu dokumentaciju (ulica A.Stepinca) planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, pomoći i  prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za građevinske objekte

12. Za projektnu dokumentaciju (Voćarska ulica) planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za građevinske objekte

13. Za groblje Cerniku – sanitarni čvor, nadstrešnica planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za građevinske objekte

14. Za groblje Cerniku – otkud zemljišta za parking uz groblje planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva


Program 1008 Zaštita, očuvanja i unaprjeđenja zdravlja planirano u iznosu od 130.000,00 kuna

1. Za uništavanje glodavaca planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za sklonište za životinje planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Za ambulantu Cernik planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1009 Poticanje i razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 285.000,00 kuna

Za financiranje športskih udruga planirano je 285.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1010 Promicanje Kulture planirano u iznosu od 110.000,00 kuna

Za financiranje udruga u kulturi planirano je 110.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1011 Religija planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za religiju i druge službe zajednice planirano je izdvojiti 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1012 Predškolsko Obrazovanje planirano u iznosu od 493.000,00 kuna

1. Za vrtić planirano je izdvojiti 453.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za projektnu dokumentaciju za dječji vrtić planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za građevinske objekte


Program 1013 Osnovna i srednja škola planirano u iznosu od 255.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje školske kuhinje planirano je izdvojiti 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za sufinanciranje školskog prijevoza planirani je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za sufinanciranje školskih knjiga planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za stipendije i školarine planirano je izdvojiti 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1014 Socijalna zaštita planirano je 240.000,00 kuna

1. Za poticanje nataliteta – oprema za novorođenčad planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za pomoć osobama slabijeg imovinskog stanja planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za socijalnu pomoć preko Crvenog križa planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Cernik za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Cernik za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 3. Godisnje izvrsenje Proracuna Opcine Cernik za 2017. godinu
  PREUZMI:

 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Cernik za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine
  PREUZMI:

 5. POJAŠNJENJE ZA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
  PREUZMI:

 6. Izmjene i dopune proračuna Općine Cernik za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

Više