Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Cernik

  Kontakt podaci
  Općina Cernik
  Frankopanska 117
  OIB: 74837079406
  035 369 050
   opcina@cernik.hr

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2019. godinu.

U njemu je prikazano na koji način Općina Cernik prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam što više približili rad naše Općine, nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.cernik.hr.

Ovim projektom želimo Vam približiti rad naše Općine i pokazati za što se zalažemo kako bismo bili što bolji i transparentniji te Vama dajemo priliku da nam svojim idejama pomognete napraviti ono što mislite da je potrebno za poboljšanje načina života u Općini. 

Kao i prethodnih godina i sada smo veliki dio novca odvojili za jačanje gospodarstva kroz subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima, kao i za poticanje razvoja turizma, kako bismo pokazali što sve možemo ponuditi i privukli veći broj turista.

Veliki dio novca planiramo namijeniti za gradnju i održavanje komunalne infrastrukture kao što su asfaltiranje i rekonstrukcije ulica i staza, održavanje javne rasvjete, javnih površina, groblja te dovršetak zgrade SOFK-E. Također, velik dio novca planiramo izdvojiti za izgradnju vodovodnih mreža. Obnovit ćemo i dom u Cerniku.

Kako bismo se pobrinuli za životinje, dio sredstava namijenili smo za sklonište i za njihovu zaštitu. 

Za naše učenike i studente planiramo isplatu stipendija i školarina te sufinanciranje školske kuhinje, školskih udžbenika i prijevoza kako bismo im olakšali školovanje i potaknuli ih na veće zalaganje. Mislimo i na naše najmlađe stanovnike s toga planiramo dio sredstava izdvojiti za obnovu zgrade dječjeg vrtića i time osigurati ugodan boravak djece u vrtiću. 

Roditeljima novorođene djece dajemo jednokratne novčane pomoći. Dio novca planiramo izdvojiti za poticanje i razvoj sporta i rekreacije financiranjem športskih udruga. Kako bismo pomogli obiteljima koje su najugroženije i kojima je potrebna naša pomoć i pružili im neke od osnovnih stvari potrebne za život dio novca odvajamo za njih. 


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 20.11.2018. do 03.12.2018. godine.Više o tome možete pogledati OVDJE.

Općinski Načelnik

Vitomir Žakić


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Cernik za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Cernik za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Cernik koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Cernik kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje. 


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača.  Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 24.541.195,00 kn 95,34 %
> Prihodi od poreza 6.610.200,00 kn 25,68 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 16.202.155,00 kn 62,94 %
> Prihodi od imovine 211.000,00 kn 0,82 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.492.840,00 kn 5,80 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 25.000,00 kn 0,10 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 200.000,00 kn 0,78 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 kn 0,78 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.000.000,00 kn 3,88 %
> Primici od zaduživanja 1.000.000,00 kn 3,88 %
UKUPNO 25.741.195,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI 

Ukupni prihodi i primici Općine Cernik za 2019. godinu planirani su u iznosu od 25.741.195,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Cernik za 2019. godinu planirani su u iznosu od 24.541.195,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 6.610.200,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 6.456.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu od 136.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 18.200,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 16.202.155,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 3.271.635,00 kuna, pomoći izvanproračunskih korisnika 532.820,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstva u iznosu od 12.397.700,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 211.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 11.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 200.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada planirani u iznosu od 1.492.840,00 kuna, od toga upravne i  administrativne pristojbe planirane u iznosu od 71.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 562.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 859.840,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 25.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Općine Cernik za 2019. godinu planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – prihodi od prodaje prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 200.000,00 kuna.


Primici od zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja – primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirani u iznosu od 1.000,000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.938.770,00 kn 23,07 %
> Rashodi za zaposlene 993.620,00 kn 3,86 %
> Materijalni rashodi 1.940.200,00 kn 7,54 %
> Financijski rashodi 30.000,00 kn 0,12 %
> Subvencije 100.000,00 kn 0,39 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 468.000,00 kn 1,82 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 392.250,00 kn 1,52 %
> Ostali rashodi 2.014.700,00 kn 7,83 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 19.621.285,00 kn 76,23 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 kn 0,23 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.211.285,00 kn 47,44 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 7.350.000,00 kn 28,55 %
Vlastiti izvori - višak/manjak prihoda 181.140,00 kn 0,70 %
UKUPNO 25.741.195,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Vlastiti izvori - višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Cernik za 2019. godinu planirani su u iznosu od 25.560.055,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Cernik za 2019. godinu planirani su u iznosu od 5.938.770,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 993.620,00 kuna, od toga plaće (bruto) planirane u iznosu od 815.000,00 kuna, ostali rashodi  za zaposlene planirani u iznosu od 37.500,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 141.120,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.940.200,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 71.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 352.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 496.700,00 kuna;

3. Financijski rashodi – ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna;

4. Subvencije – subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima planirane su u iznosu od 100.000,00 kuna;

5. Pomoći unutar općeg proračuna – pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane u iznosu od 468.000,00 kuna;

6. Naknade građanima i kućanstvima temeljem osiguranja - ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 392.250,00 kuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.014.700,00 kuna, od toga za tekuće donacije 890.860,00 kuna i za kapitalne pomoći 1.123.840,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine Cernik za 2019. godinu planirani su u iznosu od 19.621.285,00 kuna, a čine ih: 

1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine– prirodna bogatstva planirani su u iznosu od 60.000,00 kuna;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 12.211.285,00 kuna, od toga za građevinske objekte 11.451.285,00 kuna, postrojenja i oprema 250.000,00 kuna, prijevozna sredstva 300.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 210.000,00 kuna;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani u iznosu od 7.350.000,00 kuna.


Vlastita sredstva

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina višak/manjak prihoda i rezerviranja 181.140,00 kuna

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Razdjel I. - OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 106.800,00 KUNA


Za Općinsko vijeće planirano je izdvojiti 106.800,00 kuna


Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga lokalne samouprave i mjesne samouprave planirano u iznosu od 80.000,00 kuna

1. Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

2. Za proslavu Obljetnice planirano je 30.000,00 kuna financirana od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja.


Program 1002 Političke stranke planirano u iznosu od 26.800,00 kuna

Za financiranje rada političkih stranaka planirano je izdvojiti 26.800,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Razdjel II. - OPĆINSKA UPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 25.453.255,00 KUNA


GLAVA I. REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA PLANIRANO U IZNOSU 1.200.000,00 KUNA


Program 1007 Gradnja objekata i opreme komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.160.000,00 kuna

1. Za vodovod Giletincima planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne pomoći;

2. Za vodovod Opatovac planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

3. Za projektnu dokumentaciju (ulica A. Stepinca) planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

4. Za projektnu dokumentaciju (Voćarska ulica) planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu.


Program 1010 Promicanje kulture planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

Za financiranje udruga u kulturi planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


GLAVA II. REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA PLANIRANO U IZNOSU 24.253.255,00 KUNA


Program 1003 Pripreme i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 1.208.500,00 kuna, od toga:

1. Za stručno i administrativno osoblje planirano je 655.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 565.500,00 kuna, od toga plaće 450.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 37.500,00 i doprinosi na plaće 78.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 90.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 70.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 kuna;

2. Za opće javne usluge vezane uz jedinstveni upravni odjel planirano je 560.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka te prihoda za posebne namjene, od toga:

• Materijalni rashodi financirani iz prihoda za posebne namjene 200.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja, te financirano iz općih prihoda i primitaka za materijalne rashode 330.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 150.000,00 kuna, rashodi za usluge 180.000,00 kuna,

• Financijski rashodi – ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna;

3. Za tekuću rezervu proračuna – ostale tekuće donacije planirano je izdvojiti 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

4. Za ostale udruge (mali iznosi do 5.000,00 kuna) planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

5. Za LAG – lokalnu strategiju razvoja planirano je izdvojiti 20.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja.


Program 1004 Civilna zaštita i zaštita od požara planirana u iznosu od 393.500,00 kuna

1. Za osnovnu djelatnost vatrogasne postrojbe planirano je 312.500,00 kuna za tekuće donacije od toga financirano od općih prihoda i primitaka 168.000,00 kuna a od prihod za posebne namjene 144.500,00 kuna;

2. Za civilnu zaštitu i spašavanje planirano je 81.000,00 kuna:

• 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode – ostali rashodi planirano je 35.000,00 kuna i za materijalne rashode  - ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 40.000,00 kuna;

• 6.000,00 kuna financirano je iz vlastitih prihoda a za tekuće donacije.


Program 1005 Ekonomski poslovi – jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 160.000,00 kuna

1. Za poticanje razvoja turizma planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Za subvencioniranje zapošljavanja planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i sl.

3. Za poticaj poduzetnicima za otvaranje djelatnosti planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije.


Program 1006 Održavanje objekta i opreme – komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.761.620,00 kuna

1. Za održavanje komunalne infrastrukture – javna rasvjeta planirano je 102.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 72.000,00 kuna i rashodi za  usluge 30.000,00 kuna;

2. Za odvodnju oborinskih atmosferskih voda planirano je izdvojiti 60.000,00 kuna financirano od prihoda komunalne naknade za rashode usluga;

3. Za održavanje javnih površina planirano je izdvojiti 90.000,00 financirano od prihoda komunalne naknade za rashode usluga;

4. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je izdvojiti 300.000,00 financirano od prihoda za posebne namjene i prihoda od komunalne naknade za rashode usluga;

5. Za tekuće održavanje groblja planirano je izdvojiti 80.000,00 financirano od prihoda komunalne naknade i prihoda grobnih naknada za za rashode usluga i rashode materijala i energije;

6. Za javne radove – revitalizacija planirano je izdvojiti 247.620,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i pomoći od izvanproračunskih, od toga:

•  Plaće (bruto) 210.000,00 kuna i doprinosi na plaće 210.000,00 kuna,

• doprinosi na plaće 36.120,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.500,00 kuna za naknade troškova zaposlenima financirano od prihoda za posebne namjene;

7. Za tekuće održavanje komunalne infrastrukture planirano je izdvojiti 250.000,00 kuna financirano od prihoda komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna i rashodi za usluge 150.000,00 kuna;

8. Za komunalni pogon planirano je izdvojiti 532.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – prijevozno sredstvo planirani u iznosu od 300.000,00 kuna;

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 182.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 155.000,00 kuna i doprinosi na plaće 27.000,00 kuna;

• Postrojenja i oprema planirano u iznosu od 50.000,00 kuna;

9. Za grijanje društvenog doma u  Giletincima planirano je izdvojiti 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima;


Program 1007 Gradnja objekata i opreme komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 14.725.000,00 kuna

1. Za dovršetak zgrade SOFK-E planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka te prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte;

2. Za uređenje staze na groblju u Giletincima planirano je 85.000,00 kuna, od toga 65.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 20.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

3. Za semafore u Cerniku planirano je 100.000,00 kuna, od toga 34.160,00 kuna  financirano od općih prihoda i 65.840,00 kuna financirano od primitaka te prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte;

4. Za projektnu dokumentaciju (ulica F.Tuđmana, Kulmera, Požeška) planirano je 126.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte;

5. Za projektnu dokumentaciju izletišta Strmac planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte;

6. Za obnovu doma u Cerniku planirano je 7.000.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

7. Za projektnu dokumentaciju – vodovod C. Šagovina planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte;

8. Za groblje Cerniku – otkup zemljišta za parking uz groblje planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

9. Za reciklažno dvorište planirano je 4.500.000,00 kuna financirano od pomoći iz EU fondova za građevinske objekte;

10. Za staru školu u Šumetlici  planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda nefinancijske imovine i naknade šteta  za dodatna ulaganja na građevinskim objektima;

11. Za mrtvačnicu u Šumetlici planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka te prihoda od komunalne naknade za dodatna ulaganja na građevinskim objektima;

12. Za energetski učinkovitu javnu rasvjetu planirano je 124.000,00 kuna financirano od prihoda komunalne naknade za građevinske objekte;

13. Za izgradnju nogostupa u ulici Sv. Roka planirano je 220.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte;

14. Za uređenje Frankopanske ulice (Varoš) planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalne proizvedene imovine;

15. Za izgradnju prometnice u zoni gospodarske namjene planirano je 1.800.000,00 kuna financirano iz pomoći za građevinske objekte.


Program 1008 Zaštita, očuvanja i unaprjeđenja zdravlja planirano u iznosu od 95.000,00 kuna

1. Za uništavanje glodavaca planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

2. Za sklonište i zaštitu životinja planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge.


Program 1009 Poticanje i razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

Za financiranje športskih udruga planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 1010 Promicanje Kulture planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za financiranje udruga u kulturi planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 1011 Religija planirano u iznosu od 55.000,00 kuna

Za religiju i druge službe zajednice planirano je izdvojiti 55.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 1012 Predškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 4.389.285,00 kuna

1. Za predškolski odgoj - vrtić planirano je izdvojiti 453.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna;

2. Za obnovu zgrade dječjeg vrtića planirano je 3.936.285,00 kuna, od toga 839.200,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 1.199.385,00 financirano od pomoći, 897.700,00 kuna financirano pomoći iz EU fondova i 1.000.0000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka od zaduživanja za građevinske objekte.


Program 1013 Osnovna i srednja škola planirano u iznosu od 255.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje školske kuhinje planirano je izdvojiti 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna;

2. Za sufinanciranje školskog prijevoza planirani je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

3. Za sufinanciranje školskih knjiga planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

4. Za stipendije i školarine planirano je izdvojiti 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 1014 Socijalna zaštita planirano je 197.810,00 kuna

1. Za poticanje nataliteta – oprema za novorođenčad planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

2. Za pomoć osobama slabijeg imovinskog stanja planirano je 52.250,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

3. Za socijalnu pomoć preko Crvenog križa planirano je 45.560,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1016 Vodovod Cernik – Baćindol – Banićevac planirano je 100.000,00 kuna

Za Vodovod Cernik – Baćindol – Banićevac planirano je izdvojiti 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte.


Program 1017 aglomeracija planirano je 50.000,00 kuna

Za aglomeraciju planirano je izdvojiti 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne pomoći.


Program 1018 Vodovod Cernik –Šumetlica planirano je 50.000,00 kuna

Za Vodovod Cernik –Šumetlica planirano je izdvojiti 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte.


Program 1019 Vodovod zapadne Slavonije – supsidijarni ugovor planirano je 73.840,00 kuna

Za Vodovod zapadne Slavonije – supsidijarni ugovor planirano je izdvojiti 73.840,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne pomoći.


Program 1020 Očuvanje i zaštitu okoliša planirano je 366.700,00 kuna

1. Za održivo gospodarenje otpadom planirano je izdvojiti 166.700,00 kuna financirano od pomoći izvanproračunskih korisnika za ostale nespomenute rashode poslovanja;

2. Za spremnike za otpad planirano je izdvojiti 200.000,00 kuna financirano od prihoda komunalne naknade i prihoda od izvanproračunskih korisnika za nabavu postrojenja i opreme.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Cernik za 2019. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Cernik za 2019. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 3. Godisnje izvrsenje Proracuna Opcine Cernik za 2018. godinu
  PREUZMI:

 4. Obrazloženje uz Godisnje izvrsenje Proracuna Opcine Cernik za 2018. godinu
  PREUZMI:

 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Cernik za 2019. godinu
  PREUZMI:

 6. IZVRŠENJE_POJAŠNJENJE ZA POLUGODIŠNJI 06_2019
  PREUZMI:

 7. Izmjene i dopune Proračuna Općine Cernik za 2019. godinu
  PREUZMI:

Više