Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Križ

  Kontakt podaci
  Općina Križ
  Trg Svetog Križa 5
  OIB:
  01/2831-510
  

Proračun za građane za 2017. godinu


Općinski Načelnik

Marko Magdić, struč. spec. oec.

Poštovani stanovnici Općine Križ,


predstavljamo Vam Proračun za građane za 2017. godinu.

U njemu je prikazano na koji način Općina Križ prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam što više približili rad naše Općine, ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-kriz.hr.

Ovim projektom želimo Vam omogućiti da svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u ostvarivanju naših projekata i programa. 

Naša vizija je da Općina Križ bude privlačna i ugodna za rad, boravak i življenje te prepoznatljiva unutar Zagrebačke županije. Cilj nam je stvoriti gospodarsko područje, čiji se razvoj temelji na društvu znanja, prepoznatljive i očuvane kulturne i prirodne baštine.

Misija naše Općine je pružanje što viših standarda kvalitete usluga lokalne samouprave te putem njih ostvariti prosperitet i zadovoljstvo stanovnika Općine Križ, razvoj gospodarstva i cjelokupne zajednice.

I ove godine veliki dio novca izdvojili smo za održavanje cesta, investicije kao što je izgradnja dječjeg vrtića, rekonstrukcija Staklene ulice u Bunjanima i Selske ulice u Novoselcu, izgradnja natkrivene tribine za sportske terene u Križu, proširenje kanalizacijske mreže ulice Stjepana Matkovića, izgradnja prodajnog platoa tržnice na malo sa prometnom  infrastrukturom u Križu, izgradnju javne zgrade-prostor za ispraćaj umrlih-odarnica na groblju u Rečici Kriškoj, te ostale investicije za koje je preduvjet i izrada planova, studija i strategija te ostale tehničke dokumentacije.

Osobama slabijeg imovinskog stanja na području Općine Križ pomažemo kroz jednokratne novčane pomoći, pomoći za podmirenje troškova stanovanja, podmirenje pogrebnih troškova, za pomoći kroz program Crvenog križa, ostale socijalne potrebe. 

Mislili smo i na naše najstarije stanovnike te nezaposlene osobe i osigurali im prigodne darove za Božić. Roditeljima prilikom rođenja djeteta dodjeljujemo jednokratne novčane pomoći u visini 1.500.00 kn za prvo, 1.700,00 kn za drugo dijete te 2.000,00 kn za treće i svako sljedeće dijete. Zalažemo se za obrazovanje mladih stoga našim učenicima i studentima sufinanciramo prijevoz i dajemo stipendije.

Izdvojili smo dio projekata koje planiramo napraviti i u koje ulažemo, a kroz ovu brošuru Proračun za građane pokazati ćemo gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Križ da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija i otvorenija.


Vaš načelnik!


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Križ za 2018. godinu možete pronaći OVDJE.

Proračun za građane za 2018. godinu možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Križ za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Križ za 2017. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Križ koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim stanovnicima uvid u prihode i rashode Općine Križ kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve stanovnike na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Prijedlog Proračuna možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja 

Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna: Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. 2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta procedura se naziva izmjena i dopuna Proračuna i identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Korisnik Proračuna Općine Križ je Dječji vrtić Križ.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće i razriješiti Općinskog načelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Općinskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.


Prijedlog Proračuna Općine Križ za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu sastavljen je na osnovu :

• Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. - 2019. godine,

• Uputa za izradu Proračuna Općine Križ za razdoblje od 2017. - 2019. godine,

• Vlastite procjene o mogućnostima naplate prihoda temeljem pripadnosti poreza i visini poreznih stopa u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

• Ostvarenja prihoda i primitaka, te izvršenja rashoda i izdataka u 2015. godini,

• Ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka do kraja rujna 2016. godine,

• Financijskog plana za 2017. godinu i dvije naredne godine proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Križ,

• Financijskih planova i prijavljenih projekata korisnika proračuna za 2017. godinu i dvije naredne godine,

• Analize stanja u resoru gospodarstva, kulture, sporta, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijale, te u resoru komunalnih djelatnosti u Općini Križ u 2016. godini,

• Donesenih  odluka, zaključaka i zaključenih ugovora.


U procesu planiranja za razdoblje 2017.-2019. godine primjenjuje se Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14. i 115/15.).

Pravilnikom je definiran okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Također je propisana i struktura brojčanih oznaka i naziva svake klasifikacije te način njihovog međusobnog povezivanja. 

Zakonom o proračunu u naš sustav uveden je trogodišnji proračunski okvir. Predstavničko tijelo usvaja proračun za 2017. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine, 2018. i 2019. Proračun se donosi na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije – na trećoj razini računskog plana, dok se projekcije usvajaju na drugoj razini ekonomske klasifikacije.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 27.708.700,00 kn 63,07 %
> Prihodi od poreza 7.542.000,00 kn 17,17 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 10.750.000,00 kn 24,47 %
> Prihodi od imovine 5.278.000,00 kn 12,01 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 60.000,00 kn 0,14 %
> Prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 4.078.700,00 kn 9,28 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 940.000,00 kn 2,14 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 900.000,00 kn 2,05 %
> Prihodi od prodaje građevinskih objekata 40.000,00 kn 0,09 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 15.030.000,00 kn 34,21 %
> Primljeni povrat glavnica danih zajmova i depozita 30.000,00 kn 0,07 %
> Primici od zaduživanja 15.000.000,00 kn 34,14 %
Vlastiti izvori 257.000,00 kn 0,58 %
> Rezultat poslovanja 257.000,00 kn 0,58 %
UKUPNO 43.935.700,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
Primljeni povrat glavnica danih zajmova i depozita
Primici od zaduživanja
Rezultat poslovanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI


Odrednice prihoda proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. – 2019. godine

Sukladno Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. – 2019. godine s projekcijama indeksa rasta i pada najznačajnijih prihoda i rashoda za razdoblje 2017. – 2019. godine, ukupni prihodi koji se sastoje od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine ne planiraju se povećavati u odnosu na 2016. godinu, dok je za 2018. godinu planirani rast 2,5 %, a za 2019. godinu isto 2,5 % u odnosu na prethodnu godinu. 

Ukupni prihodi Općine Križ za 2017. godinu planirani su u iznosu od 43.935.700,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Križ za 2017. godinu planirani su u iznosu od 27.708.700,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od  poreza planirani u iznosu 7.542.000,00 kuna, a sačinjavaju ga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 7.000.000,00 kuna, porez i prirez na imovinu planiran u iznosu 400.000,00 kuna, porez na robu i usluge planiran u iznosu od 140.000,00 kuna, ostali prihodi od poreza planiran u iznosu od 2.000,00 kuna

2. Pomoć iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 10.750.000,00 kuna, a sačinjavaju ga pomoći iz državnog i županijskog proračuna planirano u iznosu od 300.000,00 kuna. pomoć iz proračuna planirana u iznosu 6.250.000,00 kuna, pomoć od ostalih subjekta unutar općeg proračuna 500.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 3.700.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 5.278.000,00 kuna, a sačinjavaju ih prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 110.000,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 5.158.000,00 kuna i prihodi od kamata na dane zajmove 10.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiranih u iznosu od 4.078.700,00 kuna, a sačinjavaju ih upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu 25.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu 1.153.700,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirane u iznosu od 2.900.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 60.000,00 kuna, a sačinjavaju ih prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 40.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirani u iznosu od 20.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Općine Križ za 2017. godinu planirani su u iznosu od 940.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 900.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 40.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja


Primici od financijske imovine i zaduživanja Općine Križ za 2017. godinu planirani su u iznosu od 15.030,00 kuna, a čine ih:

1. Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita planiranih u iznosu od 30.000,00 kn

2. Primici od zaduživanja planiranih u iznosu od 15.000.000,00 kuna


Vlastiti izvori


Na osnovu procjene, višak prihoda na kraju 2016. godine planira se u iznosu od 257.000,00 kn, a točan iznos viška prihoda za 2016. godinu biti će utvrđen nakon Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Križ za 2016. godinu.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 19.032.700,00 kn 43,32 %
> Plaće (Bruto) 4.075.365,45 kn 9,28 %
> Ostali rashodi za zaposlene 472.600,00 kn 1,08 %
> Doprinosi na plaće 704.990,86 kn 1,60 %
> Naknade troškova zaposlenima 263.500,00 kn 0,60 %
> Rashodi za materijal i energiju 1.334.887,60 kn 3,04 %
> Rashodi za usluge 4.528.500,00 kn 10,31 %
> Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kn 0,03 %
> Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.130.856,09 kn 2,57 %
> Kamate za primljene kredite i zajmove 250.000,00 kn 0,57 %
> Ostali financijski rashodi 132.000,00 kn 0,30 %
> Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 150.000,00 kn 0,34 %
> Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 310.000,00 kn 0,71 %
> Ostale naknade građanima i kućanstvima 830.000,00 kn 1,89 %
> Tekuće donacija 2.455.000,00 kn 5,59 %
> Kapitalne donacije 80.000,00 kn 0,18 %
> Kapitalne pomoći 2.300.000,00 kn 5,23 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 18.903.000,00 kn 43,02 %
> Materijalna imovina 400.000,00 kn 0,91 %
> Građevinski objekti 17.250.000,00 kn 39,26 %
> Postrojenje i oprema 63.000,00 kn 0,14 %
> Nematerijalna proizvedena imovina 1.140.000,00 kn 2,59 %
> Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 50.000,00 kn 0,11 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 6.000.000,00 kn 13,66 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 6.000.000,00 kn 13,66 %
UKUPNO 43.935.700,00 kn
Grafika
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Kamate za primljene kredite i zajmove
Ostali financijski rashodi
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
Ostale naknade građanima i kućanstvima
Tekuće donacija
Kapitalne donacije
Kapitalne pomoći
Materijalna imovina
Građevinski objekti
Postrojenje i oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI


Odrednice rashoda za 2017. – 2019. godine

Glavne odrednice rashoda jedinica lokalne i područne samouprave u srednjoročnom 

razdoblju ostaju projekti izgradnje i ulaganja u lokalnu infrastrukturu.

Zbog mjera racionalizacije i načina planiranja projicirani ukupni rashodi u 2017. godini iznositi će oko 9,89 % više u odnosu na planirano za 2016. godinu, u 2018. godini planira se rast do 2,5 %, a u 2019. godini do 2,5 % u odnosu na prethodnu godinu.


Planiranje rashoda i izdataka u Proračunu Općine Križ  usklađeno je s realnim procjenama prihoda i primitaka, vodeći računa o prioritetima u financiranju i to kako slijedi:

• otplata duga ( izvršavanje obaveza po zaduženjima kod poslovnih banaka),

• financiranje obveznih zakonskih funkcija za rad  tijela općinske uprave i korisnika proračuna,

• financiranje socijalnih programa,

• financiranje kapitalnih projekata,

• financiranje ostalih  rashoda prema zahtjevima, ovisno o mogućnostima proračuna. 


Ukupni rashodi Općine Križ za 2017. godinu planirani su u iznosu od 43.935.700,00 kuna


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Križ za 2017. godinu planirani su u iznosu od 19.032.700,00 kuna, a čine ih:

1. Plaće (bruto) planirane u iznosu od 4.075.365,45 kuna

2. Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 472.600,00 kuna

3. Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 704.990,86 kuna

4. Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 263.500,00 kuna

5. Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.334.887,60 kuna

6. Rashodi za usluge planirani u iznosu od 4.528.500,00 kuna

7. Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 15.000,00 kuna

8. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.130.856,09 kuna

9. Kamate za ostale primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 250.000,00 kuna

10. Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 132.000,00 kuna

11. Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 150.000,00 kuna

12. Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima planirane u iznosu od 310.000,00 kuna

13. Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 830.000,00 kuna

14. Tekuće donacije planirane  u iznosu od 2.455.000,00 kuna

15. Kapitalne donacije planirane u iznosu od 80.000,00 kuna

16. Kapitalne pomoći planirane u iznosu od 2.300.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine Križ za 2017. godinu planirani  u iznosu od 18.903.000,00 kuna, a čine ih:

1. Materijalna imovina planirana u iznosu od 400.000,00 kuna

2. Građevinski objekti planirani u iznosu od 17.250.000,00 kuna

3. Postrojenja i oprema planirani u iznosu od 63.000,00 kuna

4. Nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 1.140.000,00 kuna

5. Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti planirane u iznosu od 50.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova


Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova Općine Križ za 2017. godinu planirani u iznosu od 6.000.000,00 kuna, od toga otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.1000,00 kuna i otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 4.900.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA - PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU 1.050.000,00 KUNA


Program 10101 Financiranje redovne djelatnosti planirano u iznosu od 330.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


Za navedenu aktivnost planirani su rashodi za usluge promidžbe i informiranja, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela u sveukupnom iznosu od 330.000,00 kn.


Program 10102 Financiranje ostalih aktivnosti planirano u iznosu od 420.000,00 kuna 


1. Za financiranje rada političkih stranaka čiji predstavnici obnašaju dužnosti članova u Općinskom vijeću Općine Križ planirano je u iznosu 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije u novcu

2. Za održavanje izbora planirano je 400.000,00 kuna 


Program 10103 Financiranje redovne djelatnosti planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


Za rad mjesne samouprave planirano je 300.000,00 kuna od toga rashodi za materijal i energiju i nabavu sitnog inventara 100.000,00 kuna i rashodi za usluge 200.000,00 kuna za tekuće održavanje objekata na području Općine Križ, te za hitne i nepredviđene radove i intervencije.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL – PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU OD 42.885.700,00 KUNA


ODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI - PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU OD 4.495.000,00 KUNA


Program 20101 Financiranje redovne djelatnosti planirano u iznosu od 755.000,00 kuna


1. Za rashode za zaposlene planirano je 285.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga;

• rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 150.000,00 kuna

• materijalni rashodi planirani u iznosu od 135.000,00 kuna, od toga službena putovanja 30.000,00 kuna, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život 85.000,00 i stručno usavršavanje zaposlenika 20.000,00 kuna

2. Za materijalne rashode i rashode za usluge planirano je 470.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna, rashodi za usluge 200.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 170.000,00 kuna, a odnose se na: rashode za uredski materijal, stručnu literaturu, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, potrošni materijal, usluge telefona, usluge za komunikaciju i prijevoz, intelektualne usluge, rashode za autorske honorare, ugovore o djelu, sudske pristojbe, sudske troškove, rashode za naknade na stručnom osposobljavanju i ostale nespomenute rashode.


Program 20102 Zaštita od požara i civilna zaštita planirana u iznosu od 620.000,00 kuna


1. Za zaštitu od požara planirano je 600.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi poslovanja planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 590.000,00 kuna, za tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Općine Križ za sufinanciranje redovne djelatnosti i Vatrogasnoj postrojbi Grada Ivanić-Grada.

2. Za civilnu zaštitu planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka namijenjena za formiranje jedinica, nabavu opreme za civilnu zaštitu, opremanje jedinica civilne zaštite i za ostale nespomenute rashode.


Program 20103 Dodatne usluge u zdravstvu i preventivi planirane u iznosu od 55.000,00 kuna


Za dodatne usluge u zdravstvu planirano je 55.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge, a odnose se na plaćanje zakupa prostora i ostale potrebe u zdravstvu tijekom godine. 


Program 20104 Razvoj poduzetništva planirano u iznosu od 800.000,00 kuna


Za subvencije trgovački društvima u vlasništvu i suvlasništvu Općine Križ planirano je 800.000,00 kuna financirano od prihoda po posebnim propisima za tekuće donacije


Program 20105 Program javnih potreba u kulturi planirano je 450.000,00 kuna


1. Za aktivnost kulturnog promicanja planirano je 350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00 kuna i tekuće donacije 200.000,00 kuna, odnose na rashode za programske djelatnosti i tradicionalne manifestacije u organizaciji i od značaja za Općinu Križ (njegovanje ostavštine Josipa Badalića, njegovanje ostavštine Milke Trnine, kulturne manifestacije - izložbe, promocije, tribine, koncerti, književni susreti, kazališne predstave, kinoprikazivačke djelatnosti) kao i programske djelatnosti udruga i ostalih korisnika od značaja za Općinu Križ (tekuće donacije planirane za rad udruga) te programe knjižnice i čitaonice Križ (nabavu knjiga) i istraživačke radove na arheološkom nalazištu Sipčina.

2. Za arheološko nalazište Sipčina planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nastavak arheoloških istraživanja na lokalitetu Sipčina, Okešinec u suradnji s Ministarstvom kulture i Zagrebačkom županijom za rashode za usluge

3. Za obnovu knjiga planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti, namijenjeni su obnovi knjižnog fonda u knjižnici i čitaonici Križ. 


Program 20106 Javne ovlasti i redovna djelatnost Crvenog križa planirano u iznosu od 55.000,00


Za redovnu djelatnost Crvenog Križa planirano je 55.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije. financijska sredstva potrebna za sufinanciranje rashoda za redovnu djelatnost Hrvatskog Crvenog križa, a temeljem obveze financiranja sukladno zakonu.


Program 20107 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi planirano u iznosu od 30.000,00 kuna


Za aktivnosti promicanja tehničke kulture planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 20108 Projekti udruga u zdravstvu, socijali i preventivi planirano u iznosu od 50.000,00 kuna 


Za potpore udrugama planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije, izvršavati će se temeljem provedenog natječaja za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2017. godini.


Program 20109 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 620.000,00 kuna


Za osnovnu djelatnost sportskih klubova planirano je 620.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge - održavanja školske sportske dvorane 60.000,00 kuna i tekuće donacije 560.000,00 kuna, odnose se na donacije Zajednici sportskih udruga Općine Križ za podmirenje potreba sportskih udruga


Program 201010 Religija planirano u iznosu od 60.000,00 kuna


Za religiju planirano je 60.0000,00 kuna financirano od prihoda po posebnim propisima, od toga tekuće donacije 30.000,00 kuna i kapitalne donacije 30.000,00 kuna, realizirati će se s ciljem unapređenja religije u lokalnoj zajednici te za uređenje i obnovu sakralnih objekata.


Program 201011 Osnovno i srednje obrazovanje planirano u iznosu od 440.000,00 kuna


1. Za sufinanciranje osnovnog i srednjeg obrazovanja planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije, a namijenjeni su za sufinanciranje prehrane učenika slabijeg imovinskog stanja.

2. Za potpore u obrazovanju – stipendije planirano u iznosu od 160.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za potpore u obrazovanju – sufinanciranje prijevoza studenata planirano je 200.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, Općina Križ sufinancira prijevoz redovnim studentima koji svakodnevno putuju na studij, u visini 75% iznosa mjesečne prijevozne karte.


Program 201012 Program socijalnih potpora planirano u iznosu 560.000,00 kuna


1. Za podmirenje troškova stanovanja planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za jednokratne novčane pomoći planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za pomoć roditeljima prilikom rođenja djeteta planiran je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, a predstavljaju stimulativnu mjeru pri rođenju djeteta.

4. Za podmirenje pogrebnih troškova planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge za minimalne i nužne troškove ukopa umrle osobe koje su imale zadnje prijavljeno prebivalište na području Općine Križ, a koje su nepoznate, neidentificirane, nemaju zakonskih obveznika, nisu korisnici socijalnih pomoći, nemaju nasljednika i slično

5. Za ostale socijalne potrebe planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

6. Za troškove stanovanja planirano je 80.000,00 kuna financirano od pomoći za  za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna. Temeljem izdanog Rješenja Zagrebačke županije za financiranje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, prema popisu korisnika, kojeg izrađuje Centar za socijalnu skrb. Novčana sredstva osigurava Zagrebačka županija. 

7. Za pomoći – program Crvenog križa planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije i to za sljedeće programe iz kategorije socijalno ugroženih osoba: za ljetovanje djece iz socijalno ugroženih obitelji, darivanje osoba starijih od 90 godina, za darivanje osoba u socijalnim potrebama prigodom uskrsnih i božićnih blagdana.

8. Za novčane pomoći umirovljenicima planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna za prigodno darivanje za Božićne blagdane

9. Za novčane pomoći nezaposlenima planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna za prigodno darivanje za Božićne blagdane.


PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ KRIŽ - PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU OD 3.502.700,00 KUNA


Program 201013 program predškolskog odgoja planirano u iznosu od 3.479.700,00 kuna


1. Za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića planirano je 3.479.700,00 financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.577.956,31 kuna, od toga plaće (bruto) 1.924.365,45, ostali rashodi za zaposlene 322.600,00 kuna i doprinosi na plaće 330.990,86

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 894.743,69 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 128.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 509.887,60, rashodi za usluge 180.500,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.856,09

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 7.000,00 kuna za ostale financijske rashode

Poštujući Državne pedagoške standarde, planirana sredstava, između ostalog obuhvaćaju zapošljavanje stručnog suradnika u Dječjem vrtiću Križ, čime bi se omogućilo pružanje usluge dječjeg vrtića i djeci s posebnim potrebama, a zapošljavanjem takvog stručnog suradnika, uvelike bi se  unaprijedila kvaliteta usluge u Dječjem vrtiću Križ.

2. Za opremanje Dječjeg vrtića planirano je 23.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu


ODSJEK ZA FINANCIJE, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GOSPODARSTVO - PLANIRANI IZDACI U IZNOSU OD 34.888.000,00 KUNA


Program 20201 Financiranje redovne djelatnosti planirano u iznosu od 2.963.000,00 kuna


1. Za rashode za zaposlene planirano je 2.525.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga Plaće (bruto) 2.151.000,00 kuna, doprinosi na plaće 374.000,00 kuna

2. Za materijalne rashode i rashode za usluge planirano je 438.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode, od toga rashodi za materijal i energiju 275.000,00 kuna, rashodi za usluge 133.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna, a odnose se na rashode za električnu energiju, plin, motorni benzin i gorivo, rashode za sitan inventar, rashode za računalne usluge, rashode za grafičke i tiskarske usluge, rashode za usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i premiju osiguranja imovine.


Program 20202 Poljoprivreda planirano u iznosu od 670.000,00 kuna


1. Za povrćarstvo i cvjećarstvo planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima, za nabavu sadnog materijala  i nabavu ili građenje nove proizvodne opreme i objekata za uzgoj povrća i cvijeća te za sufinanciranje osiguranja usjeva, višegodišnjih nasada, sjemenskog i sadnog materijala, plastenika i staklenika.

2. Za sektor voćarstva i pčelarstva planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima, za podizanje novih višegodišnjih nasada, nabavu ili građenje nove proizvode opreme, sufinanciranje osiguranja usjeva, višegodišnjih nasada, voćnjaka, sadnog materijala, plastenika i staklenika te za subvencije analize meda za pčelare.

3. Za sektor vinogradarstva i vinarstva planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima, za podizanje novih nasada ili rekonstrukciju postojećih nasada, analizu tla, nabavu i sadnju certificiranog sadnog materija, nabavu ili građenje nove proizvodne opreme.

4. Za sektor stočarstva planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima, za subvencije različitih programa u poljoprivredi iz sektora stočarstva: građenje i/ili rekonstrukciju gospodarskih objekata za skladištenje poljoprivrednih strojeva i hrane za životinje, nabavu strojeva i opreme, sufinanciranje osiguranja rasplodne stoke, konja pasmine hrvatski posavac i hrvatski hladnokrvnjak, subvencije za umjetno osjemenjivanje krava plotkinja i krmača; sufinanciranje rada selekcijske službe; sufinanciranje uzgoja i držanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja - konja pasmine hrvatski posavac i hrvatski hladnokrvnjak.

5. Za sektor ratarstva planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima, za subvencije različitih programa u poljoprivredi iz sektora ratarstva (građenje i/ili rekonstrukcija gospodarskih objekata za skladištenje poljoprivrednih strojeva i hrane za životinje s pripadajućom opremom, nabava opreme za čuvanje, skladištenje, preradu i doradu poljoprivrednih proizvoda; nabavu strojeva i mehanizacije i kontrolu plodnosti tla).

6. Za izradu projektne, tehničke i ostale dokumentacije planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge, za potpore poljoprivrednim gospodarstvima za izradu nove dokumentacije za projekte u poljoprivredi: izrada poslovnog plana/investicijske studije, izrada studije izvodljivosti, izrada projektne-tehničke dokumentacije i priprema i izrada projektne dokumentacije za prijavu na natječaje iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

7. Za održavanje poljoprivredne infrastrukture planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge, u svrhu razvoja ruralnih područja.

8. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge 

9. Za izlov pasa planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge, Općina Križ sukladno zakonskoj obvezi dužna je zbrinjavati pse lutalice.

10. Za subvencije za razvoj proizvođačkih djelatnosti planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga materijalni rashodi 30.000,00 kuna i subvencije 30.000,00 kuna, za razvoj proizvođačkih djelatnosti (nastupi na manifestacijama i promocija proizvoda).


Program 20203 Financiranje djelatnosti planirano u iznosu od 6.415.000,00 kuna


1. Za otplatu zajmova planirano je 6.375.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• financijski rashodi planirano u iznosu od 375.000,00 kuna, od toga za kamate po postojećim zaduženjima i novim zaduženjima koja se planiraju realizirati tijekom 2017. godine 250.000,00 kuna i 125.000,00 kuna za naknade poslovnim bankama, naknade financijskim institucijama za uslugu platnog prometa, naknadu u visini 5% od iznosa naplaćenih prihoda Ministarstvu financija i rashode za zatezne kamate iz poslovnih odnosa

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 6.000.000,00 kuna, od toga otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.100.000,00 kuna i otplate glavnice primljenih kredita od tuzemnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 4.900.000,00 kuna, odnose se na otplatu kratkoročnih i dugoročnih zajmova

2. Za rashode za postrojenje i opremu planirano je 40.000,00 kuna od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu


Program 20204 Održavanje objekata i opreme komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.290.000,00 kuna


1. Za tekuće održavanje objekata planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda po posebnim propisima za rashode za usluge, a odnose se za moguće intervencije na igralištima, odčepljivanje kanalizacije, dimnjačarstvo i otvorenu i zatvorenu kanalsku mrežu i sl.

2. Za tekuće održavanje opreme planirano je 40.000,00 financirano od prihoda po posebnim propisima za rashode za usluge a koji su namijenjeni za potrebe održavanja uredske opreme.

3. Za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 600.000,00 financirano od prihoda po posebnim propisima za rashode za usluge odnose se na održavanje makadam i asfaltnih cesta, uređenje cestovnih bankina, cestovne odvodnje, cijevnih propusta, krčenje pojasa ceste i cestovnu signalizaciju, prema prioritetima.

4. Za zimsku službu planirano je 400.000,00 kuna financirano od prihoda po posebnim propisima za rashode za usluge, a odnose se na održavanje javnih pješačkih i prometnih površina u zimskom periodu.

5. Za održavanje javne rasvjete planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda po posebnim propisima za rashode za usluge za materijalne rashode, od toga rashodi za materijal i energiju 350.000,00 kuna u rashodi za usluge 150.0000,00 kuna

6. Za modernizaciju i rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge, od čega se 20.000,00 kn odnosi na rashode za zakupnine i najamnine za građevinske objekte, a 30.000,00 kn na račun za energetsku uslugu. Modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Križ, provodi se u sklopu projekta Newlight koji se financira sredstvima EU i Zagrebačke županije.

7. Za održavanje javnih površina planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda po posebnim propisima za rashode za usluge a odnose se na čišćenje asfaltnih površina, čišćenje i košnja zelenih površina, hortikuluturno i parkovno uređenje i čišćenje objekata u javnoj uporabi.


Program 20205 Kupnja zemljišta planirana u iznosu od 400.000,00 kuna


Za kupnju zemljišta planirano je 400.000,00 kuna financirano do primitaka od zaduživanja za materijalnu imovinu, a odnose se na izdatke za kupnju zemljišta za izgradnju novog objekta dječjeg vrtića, kupnju zemljišta u centru Križa te kupnju zemljišta na arheološkom nalazištu Sipćina.


Program 20206 Investicijsko održavanje planirano u iznosu od 1.600.000,00 kuna


1. Za tekuće investicijsko održavanje planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda po posebnim propisima i pomoći za rashode za usluge, za održavanje društvenih domova prema prioritetima.

2. Za tekuće i investicijsko održavanje cesta planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda po posebnim propisima i od zaduživanja za rashode za usluge

3. Za Dom kulture Josip Badalić planirano je 600.000,00 financirano od prihoda po posebnim propisima i pomoći za građevinske objekte, a odnose se na radove obnove krovišta i instalacija na predmetnom objektu, uključujući uslugu potrebne dodatne tehničke dokumentacije i uslugu stručnog nadzora.


Program 20207 Gradnja objekata planirana u iznosu od 20.090.000,00 kuna


1. Za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 11.270.000,00 kuna financirano od primitaka od zaduživanja i pomoći za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od toga građevinski objekti 11.000.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 270.000,00 kuna

2. Za rekonstrukciju Staklene ulice u Bunjanima planirano je 1.320.000,00 kuna financirano od zaduživanja, pomoći i EU sredstava za građevinske objekte

3. Za rekonstrukciju Selske ulice u Novoselcu planirano je 3.000.000,00 kuna financirano od pomoći i EU sredstava za građevinske objekte

4. Za izgradnju natkrivene tribine za sportske terene u Sportskom parku u Križu planirano je 340.000,00 kuna financirano od primitaka od zaduživanja za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, od toga građevinski objekti 300.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 40.000,00 kuna

5. Za ugradnju elemenata pristupačnosti pješačkih površina planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda po posebnim propisima i pomoći za građevinske objekte, za ugradnju elemenata pristupačnosti pješačkim površinama radi prilagođavanja pristupa pješacima, biciklistima i osobama s invaliditetom javnim objektima.

6. Za proširenje kanalizacijske mreže – ulica Stjepana Matkovića u Križu planiran je 150.000,00 kuna financirano od prihoda po posebnim propisima za građevinske objekte.

7. Za izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od pomoći i od prodaje nefinancijske imovine za građevinske objekte

8. Za uređenje centra Križa planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda po posebnim propisima i pomoći za građevinske objekte.

9. Za izgradnju prodajnog platoa tržnice na malo s prometnom infrastrukturom planirano je 250.000,00 kuna financirano od pomoći EU sredstva za ostale građevinske objekte

10. Za izgradnju javne zgrade – prostor za ispraćaj umrlih - odarnica na groblju u Rečici Kriškoj planirano u iznosu od 230.000,00 kuna financirano od primitaka od zaduživanja za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od toga građevinski objekti 200.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 kuna

11. Za nadstrešnice na autobusnim stajalištima planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda po posebnim propisima  i pomoći za građevinske objekte

12. Za izradu planova, studija i strategija planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za nematerijalnu proizvedenu imovinu

13. Za tehničku dokumentaciju planirano je 600.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za nematerijalnu proizvedenu imovinu

14. Za izgradnju infrastrukture planirano je 2.000.000,00 kuna financirano od prihoda po posebnim propisima za kapitalne pomoći, namijenjeni su za rekonstrukciju uličnih plinovoda i vodovoda, za sufinanciranje investicije Bunjani, za sufinanciranje nabave dugotrajne imovine trgovačkom društvu Ivakop d.o.o., za komunalne priključke na novu plinsku mrežu u dijelu naselja Bunjani i u dijelu naselja Gornji Prnjarovec.

15. Za sufinanciranje investicijskog održavanja cesta planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda po posebnim propisima za kapitalne pomoći namijenjeni su za pojačano održavanje nerazvrstanih cesta.


Program 20208 Legalizacija objekata planirana u iznosu od 170.000,00 kuna


1. Za legalizaciju društvenih i vatrogasnih domova i sportskih objekata planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i tekuće donacije 50.000,00 kuna, odnose se na naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, vodnog doprinosa i potrebnu dokumentaciju.

2. Za natječaje i oglase planirano je 70.000,00 kuna a financirano od prihoda po posebnim propisima za rashode za usluge, namijenjeni su za oglašavanje natječaja i oglasa u sredstvima javnog informiranja.


Program 20209 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 290.000,00 kuna


Za odvoz velikog otpada i sanaciju divljih odlagališta planirano je 290.000,00 kuna financirano od prihoda po posebnim propisima od toga rashodi za usluge 140.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 150.00,00 kuna, a namijenjeno za naknadu Gradu Ivanić-Gradu za korištenje deponije Tarno.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti