Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Križ

  Kontakt podaci
  Općina Križ
  Trg Svetog Križa 5
  OIB:
  01/2831-510
  

Proračun za građane za 2018. godinu

Općinski Načelnik 

Marko Magdić, struč. spec. oec.


Poštovani stanovnici Općine Križ,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2018. godinu.  U njemu je prikazano na koji način Općina Križ prikuplja i investira sredstva. 

Kako bismo Vam što više približili rad naše Općine, sudjelujemo u projektu na internetskoj stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj internetskoj stranici www.opcina-kriz.hr. Cilj nam omogućiti da svojim prijedlozima i komentarima i građani sudjeluju u planiranju i ostvarivanju projekata i programa. 

Ukupni prihodi i rashodi Općine Križ za 2018. godinu planirani su u iznosu od 46.119.725,00 kuna. 

I ove godine veliki dio novca planiramo izdvojiti za održavanje cesta, održavanje javnih površina, modernizacija javne rasvjete i izgradnja i obnova dječjih igrališta, pješačkih staza, cesta. Za održavanje objekata i opreme komunalne infrastrukture planiran je iznos od 2.600.000,00 kuna, a za program gradnje objekata planirano je 21.050.000,00 kuna.

Veliki projekt kojeg planiramo realizirati u 2018. godini je izgradnja dječjeg vrtića. Cilj nam je našim najmlađima omogućiti modernu ustanovu u kojoj će se kroz igru i učenje razvijati i pripremati za školu.

Iznimno nam je važno očuvanje naše povijesti i kulture stoga planiramo pokrenuti postupke u smjeru buduće realizacije projekta arheološkog parka Sipćina. Jednako tako ulažemo i u postojeće kulturne objekte te planiramo obnovu krovišta Doma kulture Josip Badalić u Križu, unutarnje uređenje Doma kulture Milke Trnine u Vezišću, ali i energetsku obnovu Društvenog doma u Križu, te ostale investicije za koje je preduvjet i izrada planova, studija i strategija te ostale tehničke dokumentacije.

U cilju daljnjeg poticanja poljoprivrede, kroz program Poljoprivreda planirana  su sredstva od 553.000,00 kuna. Program socijalnih potpora planiran je u iznosu 580.000,00 kuna. Osobama slabijeg imovinskog stanja na području Općine Križ pomažemo kroz jednokratne novčane pomoći, pomoći za podmirenje troškova stanovanja, podmirenje pogrebnih troškova, za pomoći kroz program Crvenog križa, ostale socijalne potrebe. 

Mislili smo i na naše najstarije stanovnike te nezaposlene osobe i osigurali im prigodne darove za Božić. Roditeljima prilikom rođenja djeteta dodjeljujemo jednokratne novčane pomoći. Zalažemo se za obrazovanje mladih stoga našim učenicima i studentima sufinanciramo prijevoz i dajemo stipendije. Sufinanciranje osnovnog i srednjeg obrazovanja planirano je sa 500.000,00 kuna namijenjenih za sufinanciranje prehrane učenika slabijeg imovinskog stanja, sufinanciranje udžbenika za osnovnu školu te ostale potpore u cilju unaprjeđenja osnovnoškolskog obrazovanja. 


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 14.10.2017. do 13.11.2017. godine.Više o tome možete pogledati OVDJE.

                                                                                                                         Vaš načelnik


Poštovani građani savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Križ za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.

Proračun za građane za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE KRIŽ ZA 2018. GODINU


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Križ za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga Proračuna Općine Križ za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Križ koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim obrazloženjem Općinskog Proračuna želimo omogućiti svim stanovnicima uvid u prihode i rashode Općine Križ kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve stanovnike na aktivno sudjelovanje u komentiranju prijedloga Proračuna Općine Križ za 2018. godinu.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja 

Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna: 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. 


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta procedura se naziva izmjena i dopuna Proračuna i identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Korisnik Proračuna Općine Križ je Dječji vrtić Križ.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Prijedlog Proračuna Općine Križ za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu sastavljen je na osnovu:

• Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. - 2020. Godine Ministarstva financija,

• Uputa za izradu Proračuna Općine Križ za razdoblje od 2018. - 2020. godine, Općine Križ

• Vlastite procjene o mogućnostima naplate prihoda temeljem pripadnosti poreza i visini poreznih stopa u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

• Ostvarenja prihoda i primitaka, te izvršenja rashoda i izdataka u 2016. godini,

• Ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka do kraja rujna 2017. godine,

• Financijskog plana za 2018. godinu i dvije naredne godine proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Križ,

• Financijskih planova i prijavljenih projekata korisnika proračuna za 2018. godinu i dvije naredne godine,

• Analize stanja u resoru gospodarstva, kulture, sporta, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijale, te u resoru komunalnih djelatnosti u Općini Križ u 2017. godini,

• Donesenih  odluka, zaključaka i zaključenih ugovora.


U procesu planiranja za razdoblje 2018.-2020. godine primjenjuje se Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14., 115/15. i 87/16.).

Pravilnikom je definiran okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Također je propisana i struktura brojčanih oznaka i naziva svake klasifikacije te način njihovog međusobnog povezivanja. 

Zakonom o proračunu u naš sustav uveden je trogodišnji proračunski okvir. Predstavničko tijelo usvaja proračun za 2018. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine, 2019. i 2020. Proračun se donosi na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije – na trećoj razini računskog plana, dok se projekcije usvajaju na drugoj razini ekonomske klasifikacijeProračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 30.349.725,00 kn 65,81 %
> Prihodi od poreza 9.092.000,00 kn 19,71 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 11.600.000,00 kn 25,15 %
> Prihodi od imovine 5.590.000,00 kn 12,12 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 4.007.725,00 kn 8,69 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija 60.000,00 kn 0,13 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 740.000,00 kn 1,60 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 700.000,00 kn 1,52 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 kn 0,09 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 7.530.000,00 kn 16,33 %
> Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 30.000,00 kn 0,07 %
> Primici od zaduživanja 7.500.000,00 kn 16,26 %
Vlastiti izvori 7.500.000,00 kn 16,26 %
> Rezultat poslovanja 7.500.000,00 kn 16,26 %
UKUPNO 46.119.725,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita
Primici od zaduživanja
Rezultat poslovanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Općine Križ za 2018. godinu planirani su u iznosu od 46.119.725,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Križ za 2018. godinu planirani su u iznosu od 30.349.725,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu 9.092.000,00 kuna, a sačinjavaju ga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 8.500.000,00 kuna, porez na imovinu planiran u iznosu 500.000,00 kuna, porez na robu i usluge planiran u iznosu od 90.000,00 kuna i ostali prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.000,00 kuna

2. Pomoć iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 11.600.000,00 kuna, a sačinjavaju ih pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 5.500.000,00 kuna, pomoć od ostalih subjekta unutar općeg proračuna 100.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 6.000.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 5.590.000,00 kuna, a sačinjavaju ih prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 110.000,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 5.470.000,00 kuna i prihodi od kamata na dane zajmove 10.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiranih u iznosu od 4.007.725,00 kuna, a sačinjavaju ih upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu 15.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu 992.725,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirane u iznosu od 3.000.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 60.000,00 kuna, a sačinjavaju ih prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 40.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirani u iznosu od 20.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Općine Križ za 2018. godinu planirani su u iznosu od 740.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 700.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 40.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja Općine Križ za 2018. godinu planirani su u iznosu od 7.530.000,00 kuna, a čine ih:

1. Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita planiranih u iznosu od 30.000,00 kn

2. Primici od zaduživanja planiranih u iznosu od 7.500.000,00 kuna


Vlastiti izvori

Rezultat poslovanja planiran u iznosu od 7.500.000,00 kuna – višak prihoda iz prethodnih godina. Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 22.569.725,00 kn 48,94 %
> Plaće (Bruto) 3.953.000,00 kn 8,57 %
> Ostali rashodi za zaposlene 336.000,00 kn 0,73 %
> Doprinosi na plaće 655.000,00 kn 1,42 %
> Naknade troškova zaposlenima 248.000,00 kn 0,54 %
> Rashodi za materijal i energiju 1.337.200,00 kn 2,90 %
> Rashodi za usluge 6.254.475,00 kn 13,56 %
> Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kn 0,03 %
> Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.031.050,00 kn 2,24 %
> Kamate za primljene kredite i zajmove 250.000,00 kn 0,54 %
> Ostali financijski rashodi 130.000,00 kn 0,28 %
> Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 100.000,00 kn 0,22 %
> Subvencije poljoprivrednicima 300.000,00 kn 0,65 %
> Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 950.000,00 kn 2,06 %
> Tekuće donacije 2.780.000,00 kn 6,03 %
> Kapitalne donacije 110.000,00 kn 0,24 %
> Kapitalne pomoći 4.120.000,00 kn 8,93 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 18.550.000,00 kn 40,22 %
> Materijalna imovina 400.000,00 kn 0,87 %
> Nematerijalna imovina 50.000,00 kn 0,11 %
> Građevinski objekti 17.180.000,00 kn 37,25 %
> Postrojenja i oprema 140.000,00 kn 0,30 %
> Prijevozna sredstva 130.000,00 kn 0,28 %
> Nematerijalna proizvedena imovina 600.000,00 kn 1,30 %
> Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 50.000,00 kn 0,11 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.000.000,00 kn 10,84 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 5.000.000,00 kn 10,84 %
UKUPNO 46.119.725,00 kn
Grafika
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Kamate za primljene kredite i zajmove
Ostali financijski rashodi
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
Subvencije poljoprivrednicima
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
Kapitalne pomoći
Materijalna imovina
Nematerijalna imovina
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Prijevozna sredstva
Nematerijalna proizvedena imovina
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Općine Križ za 2018. godinu planirani su u iznosu od 46.119.725,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Križ za 2018. godinu planirani su u iznosu od 22.569.725,00 kuna, a čine ih:

1. Plaće (bruto) planirane u iznosu od 3.953.000,00 kuna

2. Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 336.000,00 kuna

3. Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 655.000,00 kuna

4. Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 248.000,00 kuna

5. Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.337.200,00 kuna

6. Rashodi za usluge planirani u iznosu od 6.254.475,00 kuna

7. Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 15.000,00 kuna

8. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.031.050,00 kuna

9. Kamate za ostale primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 250.000,00 kuna

10. Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 130.000,00 kuna

11. Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 100.000,00 kuna

12. Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima planirane u iznosu od 300.000,00 kuna

13. Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 950.000,00 kuna

14. Tekuće donacije planirane u iznosu od 2.780.000,00 kuna

15. Kapitalne donacije planirane u iznosu od 110.000,00 kuna

16. Kapitalne pomoći planirane u iznosu od 4.120.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine Križ za 2018. godinu planirani  u iznosu od 18.550.000,00 kuna, a čine ih:

1. Materijalna imovina planirana u iznosu od 400.000,00 kuna

2. Nematerijalna imovina planirana u iznosu od 50.000,00 kuna

3. Građevinski objekti planirani u iznosu od 17.180.000,00 kuna

4. Postrojenja i oprema planirani u iznosu od 140.000,00 kuna

5. Prijevozna sredstva planirano u iznosu od 130.000,00 kuna

6. Nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 600.000,00 kuna

7. Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti planirane u iznosu od 50.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova Općine Križ za 2018. godinu planirani su u iznosu od 5.000.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 

GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA - PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU 910.000,00 KUNA


Program 10101 Financiranje redovne djelatnosti, planiran u iznosu od 310.000,00 kuna 

Za navedenu aktivnost planirani su rashodi za usluge promidžbe i informiranja, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela u sveukupnom iznosu od 310.000,00 kn.


Program 10102 Financiranje ostalih aktivnosti, planiran u iznosu od 120.000,00 kuna 

Pod ovom aktivnošću planirani su rashodi u iznosu 20.000,00 kn za financiranje rada političkih stranaka čiji predstavnici obnašaju dužnosti članova u Općinskom vijeću Općine Križ, a koji se planiraju izvršiti u obliku tekućih donacija, sukladno Odluci Općinskog vijeća.

Za održavanje izbora planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, a odnosi se na provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora.


Program 10103 Financiranje redovne djelatnosti, planiran u iznosu 480.000,00 kuna 

Za rad mjesne samouprave planirano je 480.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga: 100.000,00 kn za materijal i energiju i nabavu sitnog inventara, 100.000,00 kn za  tekuće održavanje objekata na području Općine Križ, te 100.000,00 kn za hitne i nepredviđene radove i intervencije kao i 180.000,00 kn za obnovu i održavanje dječjih igrališta u Novoselcu i Križu. 


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 


RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00201 ODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOST – PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU OD 45.209.725,00 KUNA


ODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

- PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU OD 6.231.425,00 KUNA


Program 20101 Financiranje redovne djelatnosti, planiran u iznosu od 908.050,00 kuna

1. Za rashode za zaposlene planirano je 285.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga;

• rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 150.000,00 kuna

• materijalni rashodi planirani u iznosu od 135.000,00 kuna, od toga službena putovanja 30.000,00 kuna, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život 85.000,00 i stručno usavršavanje zaposlenika 20.000,00 kuna

2. Za materijalne rashode i rashode za usluge planirano je 548.050,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna, rashodi za usluge 300.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 148.050,00 kuna, a odnose se na: rashode za uredski materijal, stručnu literaturu, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, potrošni materijal, usluge telefona, usluge za komunikaciju i prijevoz, intelektualne usluge, rashode za autorske honorare, ugovore o djelu, sudske pristojbe, sudske troškove, rashode za naknade na stručnom osposobljavanju i ostale nespomenute rashode.

3. Za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa, odnosno širokopojasnog interneta, projekta kojeg u najvećem dijelu financira Zagrebačka županije, planirano je 75.000,00 kuna financirano od pomoći i EU sredstava za rashode za usluge


Program 20102 Zaštita od požara i civilna zaštita, planiran u iznosu od 630.000,00 kuna

1. Za zaštitu od požara planirano je 600.000,00 kuna, a spomenuti rashodi odnose se na: naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 10.000,00 kuna, tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Općine Križ za sufinanciranje redovne djelatnosti u iznosu od 360.000,00 kuna i Vatrogasnoj postrojbi Grada Ivanić-Grada u iznosu od 180.000,00 kn te kapitalne donacije u iznosu od 50.000,00 kuna. 

2. Rashodi za civilnu zaštitu planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna i to za nabavu opreme za civilnu zaštitu, odnosno opremanje Stožera civilne zaštite i za ostale nespomenute rashode. 


Program 20103 Dodatne usluge u zdravstvu i preventivi, planiran u iznosu od 55.000,00 kuna

Za dodatne usluge u zdravstvu planirano je 55.000,00 kuna i to za zdravstvene usluge i tekuće donacije u novcu, a odnose se na plaćanje zakupa prostora i ostale potrebe u zdravstvu tijekom godine. 


Program 20104 Razvoj poduzetništva, planiran u iznosu od 800.000,00 kuna

Za subvencije trgovački društvima u vlasništvu i suvlasništvu Općine Križ planirano je 800.000,00 kuna za tekuće donacije, financirano iz prihoda po posebnim propisima.


Program 20105 Biram rad, planiran u iznosu od 541.375,00 kuna

Općina Križ je u suradnji s partnerom Zajednica tehničke kulture Općine Križ na Europski socijalni fond prijavila projekt pod nazivom Biram rad - osnaživanje mladih za tržište rada ukupne vrijednosti  541.375,00 kn., od toga rashodi za usluge iznose 451.375,00 kuna te 90.000,00 kuna za postrojenja i opremu.  Opći cilj programa je  povećati socijalnu uključenost mladih, a specifične projektne aktivnosti će biti usmjerene na  unaprijeđenije razvoja socijalnih vještina i kompetencija koje će utjecati na mogućnost osamostaljivanja, zapošljavanja te izgradnje ključnih vještina i sposobnosti koje doprinose konkurentnosti na tržištu rada.


Program 20106 Elektroničko fakturiranje, planiran u iznosu od 17.000,00 kuna

Riječ je o sredstvima planiranim za realizaciju EU projekta vezanog uz digitalizaciju poslovnih procesa, prihvaćanje i razmjenu elektroničkih računa u strukturiranom obliku. 


Program 20107 Program javnih potreba u kulturi, planiran u iznosu od 700.000,00 kuna

1. Za aktivnost kulturnog promicanja planirano je 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 300.000,00 kuna odnosi se na rashode za programske djelatnosti i tradicionalne manifestacije u organizaciji i od značaja za Općinu Križ (Dan Općine Križ, Cross Hill Run, program KIK-a kina i kazališta u Križu, PAUK- proljetne aktivnosti u kulturi, njegovanje ostavštine Josipa Badalića, njegovanje ostavštine Milke Trnine, kulturne manifestacije - izložbe, promocije, tribine, koncerti, književni susreti, kazališne predstave, kinoprikazivačke djelatnosti) te tekuće donacije u iznosu  od 200.000,00 kuna za programske djelatnosti udruga i ostalih korisnika od značaja za Općinu Križ (tekuće donacije planirane za rad udruga)

2. Za arheološko nalazište Sipćina planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći za nastavak arheoloških istraživanja na lokalitetu Sipčina, Okešinec u suradnji s Ministarstvom kulture, Zagrebačkom županijom i Hrvatskim restauratorskim zavodom.

3. Za obnovu knjiga planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti, namijenjeni su obnovi knjižnog fonda u knjižnici i čitaonici Križ. 


Program 20108 Javne ovlasti i redovna djelatnost Crvenog križa, planiran u iznosu od 55.000,00 kuna

Za redovnu djelatnost Crvenog Križa, a temeljem obveze financiranja sukladno zakonu planirano je 55.000,00 kuna za tekuće donacije, financirano iz općih prihoda i primitaka.


Program 20109 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi, planiran u iznosu od 30.000,00 kuna

Rashodi planirani za podmirenje javnih potreba u tehničkoj kulturi namijenjeni su financiranju osnovne djelatnosti i programa Zajednice tehničke kulture Općine Križ u iznosu od 30.000,00 kuna. 


Program 201010 Projekti udruga u zdravstvu, socijali i preventivi, planiran u iznosu od 40.000,00 kuna 

Za potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2018. godini, planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije financirano iz općih prihoda i primitaka temeljem provedenog natječaja za dodjelu financijske potpore. 


Program 201011 Udruge iz Domovinskog rata, planiran u iznosu od 25.000,00 kuna

Za rad udruga iz Domovinskog rata planirano je 25.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, a temeljem obveze financiranja sukladno zakonu.


Program 201012 Program javnih potreba u sportu, planiran u iznosu od 830.000,00 kuna

Za osnovnu djelatnost sportskih klubova planirano je 830.000,00 financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge - održavanja školske sportske dvorane  i Sportskog  parka iznose 300.000,00 kuna, a ostali rashodi od 530.000,00 kuna, odnose se na donacije Zajednici sportskih udruga Općine Križ za podmirenje potreba sportskih udruga.


Program 201013 Religija, planiran u iznosu od 60.000,00 kuna

Za religiju je planirano 60.0000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima, od toga tekuće donacije planirane su u iznosu od 30.000,00 kuna i kapitalne donacije u iznosu od 30.000,00 kuna, a realizirati će se u cilju suradnje te unapređenja religije u lokalnoj zajednici kao i uređenja i obnove sakralnih objekata.


Program 201014 Osnovno i srednje obrazovanje, planiran u iznosu od 860.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje osnovnog i srednjeg obrazovanja planirano je 500.000,00 kuna za tekuće donacije financirano iz općih prihoda i primitaka, a sredstva su namijenjena za sufinanciranje prehrane učenika slabijeg imovinskog stanja, sufinanciranje udžbenika za osnovnu školu te ostale potpore u cilju unaprjeđenja osnovnoškolskog obrazovanja. 

2. Za potpore u obrazovanju – stipendije, planirano je 160.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka 

3. Za potpore u obrazovanju – sufinanciranje prijevoza studenata planirano je 200.000,00 kuna. Općina Križ sufinancira prijevoz redovnim studentima koji svakodnevno putuju na studij, u visini 75% iznosa mjesečne prijevozne karte.


Program 201015 Sufinanciranje lokalnog prijevoza, planiran je u iznosu od 100.000,00 kuna

Za sufinanciranje lokalnog prijevoza građana kao i sufinanciranje integriranog prijevoza,  planirano je 100.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u naravi, financirano iz općih prihoda i primitaka.


Program 201016 Program socijalnih potpora, planiran u iznosu od 580.000,00 kuna

1. Za podmirenje troškova stanovanja planirano je 50.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja financirano iz općih prihoda i primitaka, 

2. Za jednokratne novčane pomoći planirano je 60.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna financirano iz općih prihoda i primitaka, 

3. Za pomoć roditeljima prilikom rođenja djeteta planirano je 100.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, financirano iz općih prihoda i primitaka, a predstavljaju stimulativnu mjeru pri rođenju djeteta,

4. Za podmirenje pogrebnih troškova umrle osobe koja je imala zadnje prijavljeno prebivalište na području Općine Križ, a koja je nepoznata, neidentificirana, nema zakonskih obveznika, nije korisnik socijalnih pomoći, nema nasljednika i slično, planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge, odnosno minimalne i nužne troškove ukopa financirano iz općih prihoda i primitaka, 

5. Za ostale socijalne potrebe planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije financirano iz općih prihoda i primitaka, 

6. Za troškove stanovanja – ogrjev, planirano je 80.000,00 kuna financirano iz pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna. Novčana sredstva osigurava Zagrebačka županija, temeljem izdanog Rješenja Zagrebačke županije za financiranje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, prema popisu korisnika, kojeg izrađuje Centar za socijalnu skrb. 

7. Za pomoći – program Crvenog križa planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije i to za sljedeće programe iz kategorije socijalno ugroženih osoba: za ljetovanje djece iz socijalno ugroženih obitelji, darivanje osoba starijih od 90 godina, za darivanje osoba u socijalnim potrebama prigodom uskrsnih i božićnih blagdana, a sve financirano iz općih prihoda i primitaka, 

8. Za novčane pomoći umirovljenicima planirano je 140.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, financirano iz općih prihoda i primitaka, a vezano uz  prigodno darivanje za Božićne blagdane,

9. Za novčane pomoći nezaposlenima planirano je 100.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, financirano iz općih prihoda i primitaka, a vezano uz  prigodno darivanje za Božićne blagdane.PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ KRIŽ - PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU OD 3.060.300,00 KUNA


Program 201017 Program predškolskog odgoja planiran u iznosu od 3.050.300,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića planirano je 3.050.300,00 financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.269.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.820.000,00, ostali rashodi za zaposlene 136.000,00 kuna i doprinosi na plaće 313.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 776.300,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 113.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 457.200,00, rashodi za usluge 118.100,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 73.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za opremanje Dječjeg vrtića planirano je 10.000,00 kuna, za postrojenje i opremu financirano iz općih prihoda i primitaka. 


ODSJEK ZA FINANCIJE, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GOSPODARSTVO - PLANIRANI IZDACI U IZNOSU OD 35.918.000,00 KUNA


Program 20201 Financiranje redovne djelatnosti, planiran u iznosu od 3.050.000,00 kuna

1. Za rashode za zaposlene planirano je 2.525.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće (bruto) 2.183.000,00 kuna, doprinosi na plaće 342.000,00 kuna

2. Za materijalne rashode i rashode za usluge planirano je 525.000,00 kuna za materijalne rashode financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 330.000,00 kuna, rashodi za usluge 165.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna,. Namjenski rashodi odnose se na rashode za električnu energiju, plin, motorni benzin i gorivo, rashode za sitan inventar, rashode za računalne usluge, rashode za grafičke i tiskarske usluge, rashode za usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i premiju osiguranja imovine.


Program 20202 Poljoprivreda, planiran u iznosu od 553.000,00 kuna

1. Za umjetno osjemenjivanje planirano je 50.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka

2. Za selekcijsku službu planirano je 23.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka 

3. Za premije osiguranja planirano je 50.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka 

4. Za edukacije planirano je 30.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka 

5. Za uređenje ruralnog prostora planirano je 100.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka 

6. Za subvencije za poljoprivrednike planirano je 100.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka 

7. Za projektno tehničku dokumentaciju planirano je 100.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka 

8. Za konzultantske usluge za projekte programa ruralnog razvoja planirano je 100.000,00 kuna, financirano iz općih prihoda i primitaka 


Program 20203 Mjere zaštite pučanstva, planiran u iznosu od 100.000,00 kuna

Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 100.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka.


Program 20204 Zaštita i zbrinjavanje životinja, planiran u iznosu od 100.000,00 kuna

1. Za zbrinjavanje i higijeničarske usluge planirano je 80.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka 

2. Za kastraciju i sterilizaciju pasa planirano je 20.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka 


Program 20205 Financiranje djelatnosti, planiran u iznosu od 5.595.000,00 kuna

1. Za otplatu zajmova planirano je 5.375.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• financijski rashodi planirano u iznosu od 375.000,00 kuna, od toga za kamate po postojećim zaduženjima i novim zaduženjima koja se planiraju realizirati tijekom 2018. godine 250.000,00 kuna i 125.000,00 kuna za naknade poslovnim bankama, naknade financijskim institucijama za uslugu platnog prometa, naknadu u visini 5% od iznosa naplaćenih prihoda Ministarstvu financija i rashode za zatezne kamate iz poslovnih odnosa

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 5.000.000,00 kuna za otplate glavnice primljenih kredita od tuzemnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

2. Za rashode za postrojenje i opremu planirano je 220.000,00 kuna, financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za nematerijalnu imovinu 50.000,00 kuna, postrojenje i opremu 40.000,00 kuna i prijevozna sredstva 130.000,00 kuna


Program 20206 Održavanje objekata i opreme komunalne infrastrukture, planiran u iznosu od 2.600.000,00 kuna

1. Za tekuće održavanje objekata planirano je 220.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima, a odnose se za moguće intervencije na igralištima, odčepljivanje kanalizacije, dimnjačarstvo i otvorenu i zatvorenu kanalsku mrežu i sl.

2. Za tekuće održavanje opreme planirano je 40.000,00 kuna, financirano iz prihoda po posebnim propisima za rashode za usluge, a koji su namijenjeni za potrebe održavanja uredske opreme.

3. Za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 600.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima,  a odnose se na održavanje makadam i asfaltnih cesta, uređenje cestovnih bankina, cestovne odvodnje, cijevnih propusta, krčenje pojasa ceste i cestovnu signalizaciju, prema prioritetima. 

4. Za zimsku službu – prometne površine, planirano je 330.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima, a odnosi se na održavanje prometnih površina u zimskom periodu.

5. Za zimsku službu – pješačke površine, planirano je 40.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima, a odnosi se na održavanje javnih pješačkih i prometnih površina u zimskom periodu.

6. Za održavanje javne rasvjete planirano je 500.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima za materijalne rashode, od čega se 350.000,00 kuna odnosi na rashode za električnu energiju za javnu rasvjetu, a 150.000,00 kuna na usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete na području Općine Križ.

7. Za modernizaciju i rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 50.000,00 kuna financirano iz pomoći i EU sredstava, od čega se 20.000,00 kuna odnosi na rashode za zakupnine i najamnine za građevinske objekte, a 30.000,00 kuna na račun za energetsku uslugu. Modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Križ, provodi se u sklopu projekta Newlight koji se financira sredstvima EU i Zagrebačke županije.

8. Za obnovu javne rasvjete u Školskoj ulici i parku u Križu, planirano je 50.000,00 kuna financirano iz pomoći i EU sredstava.

9. Za održavanje javnih površina planirano je 450.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima, a odnose se na čišćenje asfaltnih površina, čišćenje i košnju zelenih površina, hortikulturno i parkovno uređenje i čišćenje objekata u javnoj uporabi.

10. Za održavanje reciklažnog dvorišta planirano je 150.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima 

11. Za uređenje parkirališta planirano je 170.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima za rashode za usluge, a odnosi se na parkirališne površine u Križu i Novoselcu.


Program 20207 Kupnja zemljišta, planiran u iznosu od 400.000,00 kuna

Za kupnju zemljišta planirano je 400.000,00 kuna financirano iz prihoda od nefinancijske imovine, a odnose se na izdatke za kupnju zemljišta u centru Križa te kupnju zemljišta na arheološkom nalazištu Sipćina.


Program 20208 Investicijsko održavanje, planiran u iznosu od 2.050.000,00 kuna

1. Za tekuće investicijsko održavanje društvenih domova planirano je 500.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima i pomoći za rashode za usluge, za održavanje društvenih domova prema prioritetima.

2. Za tekuće i investicijsko održavanje cesta planirano je 700.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima i pomoći za rashode za usluge. U planu je između ostalog, ovisno o mogućnostima te ostvarenim sredstvima iz drugih izvora, investicijsko održavanje Staklene ulice u  Bunjanima, Ulice Hrvatske mladeži u Novoselcu, Moslavačke ulice u Križu, nerazvrstane ceste kroz naselje Širinec.

3. Za Dom kulture Josip Badalić planirano je 850.000,00 financirano iz prihoda po posebnim propisima i pomoći za građevinske objekte, a odnose se na radove obnove krovišta na predmetnom objektu, uključujući uslugu stručnog nadzora.


Program 20209 Gradnja objekata, planiran u iznosu od 21.050.000,00 kuna

1. Za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 9.300.000,00 kuna financirano iz primitaka od zaduživanja i pomoći 

2. Za rekonstrukciju Selske ulice u Novoselcu planirano je 4.500.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima, zaduživanja, pomoći - EU sredstava 

3. Za ugradnju elemenata pristupačnosti pješačkih površina planirano je 50.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima i pomoći za građevinske objekte, za ugradnju elemenata pristupačnosti pješačkim površinama radi prilagođavanja pristupa pješacima, biciklistima i osobama s invaliditetom javnim objektima.

4. Za izgradnju prodajnog platoa tržnice na malo s prometnom infrastrukturom u centru Križa, planirano je 250.000,00 kuna financirano iz pomoći i EU sredstva za ostale građevinske objekte

5. Za nadstrešnice na autobusnim stajalištima, nadstrešnice ispred objekta mrtvačnice na groblju u Križu te ostale nadstrešnice, planirano je 250.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima i pomoći za građevinske objekte

6. Za izgradnju i obnovu pješačkih staza planirano je 600.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima za građevinske objekte u Križu i Novoselcu.

7. Za izgradnju ulične slivne odvodnje u Prigorskoj i Zagorskoj ulici u Križu te odvojku Žutićke ulice u Križu, planirano je 280.000,00 kuna financirano iz prihoda posebnim propisima i pomoći za građevinske objekte

8. Za energetsku obnovu Društvenog doma u Križu planirano je 1.000.000,00 kuna financirano iz pomoći i EU sredstava za građevinske objekte

9. Za spomen obilježje braniteljima planirano je 100.000,00 kuna financirano iz prodaje nefinancijske imovine za ostale građevinske objekte

10. Za izradu planova, studija i strategija planirano je 100.000,00 kuna financirano iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine za nematerijalnu proizvedenu imovinu

11. Za tehničku dokumentaciju planirano je 500.000,00 kuna financirano iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine za nematerijalnu proizvedenu imovinu

12. Za izgradnju infrastrukture planirano je 3.700.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima i pomoći, a sredstva su planirana za rekonstrukciju uličnih plinovoda i vodovoda, za sufinanciranje investicije Bunjani, za sufinanciranje nabave dugotrajne imovine trgovačkom društvu Ivakop d.o.o., te trgovačkom društvu Poduzetnička zona Križ d.o.o., kao i za komunalne priključke na novu plinsku mrežu u dijelu naselja Bunjani i u dijelu naselja Gornji Prnjarovec.

13. Za sufinanciranje investicijskog održavanja cesta planirano je 420.000,00 kuna financirano iz  prihoda po posebnim propisima za kapitalne pomoći namijenjeni su za pojačano održavanje nerazvrstanih cesta.


Program 202010 Legalizacija objekata, planiran u iznosu od 170.000,00 kuna

1. Za legalizaciju društvenih i vatrogasnih domova i sportskih objekata planirano je 100.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za rashode za usluge, a sredstva su namijenjena za naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, vodnog doprinosa i potrebnu dokumentaciju.

2. Za natječaje i oglase planirano je 70.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima za rashode za usluge, a sredstva su namijenjena za oglašavanje natječaja i oglasa u sredstvima javnog informiranja.


Program 202011 Poslovi prijevoza pokojnika, planiran u iznosu od 10.000,00 kuna

Za preuzimanje i prijevoz umrlih osoba do patologije ili sudske medicine radi obdukcije planirano je 10.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 202012 Zaštita okoliša, planiran u iznosu od 240.000,00 kuna

Za odvoz velikog otpada i sanaciju divljih odlagališta planirano je 240.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima od toga rashodi za usluge 140.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 100.00,00 kuna, namijenjeno za naknadu Gradu Ivanić-Gradu za korištenje deponije Tarno.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Križ za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Križ za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu
  PREUZMI:

 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Križ za prvo polugodište 2018. godinu
  PREUZMI:

 5. Plan razvojnih programa Općine Križ za razdoblje 2018. do 2020. godine
  PREUZMI:

 6. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Križ za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

Više