Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Križ

  Kontakt podaci
  Općina Križ
  Trg Svetog Križa 5
  OIB:
  01/2831-510
  

Općinski Načelnik

Marko Magdić, struč. spec. oec.
Poštovani stanovnici Općine Križ,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Križ prikuplja i investira sredstva.

Cilj nam je što više približili rad naše Općine te omogućiti da svojim prijedlozima i komentarima i građani sudjeluju u planiranju i ostvarivanju projekata i programa od značaja za Općinu Križ i njene stanovnike.

Ukupni prihodi i rashodi Općine Križ za 2019. godinu planirani su u iznosu od 42.437.333,70 kuna.

Veliki dio novca planiramo izdvojiti za održavanje cesta, održavanje javnih površina, modernizaciju javne rasvjete, izgradnju i obnovu dječjih igrališta, pješačkih staza, društvenih domova, rekonstrukciju cesta (npr. Staklena ulica), izgradnju kanalizacijske mreže i uređenje naselja (npr. Kružni tok u Križu). Za održavanje objekata i opreme komunalne infrastrukture planiran je iznos od 4.920.000,00 kuna, a za program gradnje objekata planirano je 12.490.000,00 kuna.

Projekt kojeg nastavljamo u 2019. godini je izgradnja dječjeg vrtića. Cilj nam je našim najmlađima omogućiti modernu ustanovu u kojoj će se kroz igru i učenje razvijati i pripremati za školu. Kako bismo iskoristi sve prostore kojima Općina raspolaže, u planu je i prenamjena te opremanje postojeće zgrade Dječjeg vrtića u Križu u kulturni centar kao i rekonstrukcija i opremanje sportske građevine u Sportskom parku Križ. Za predškolski odgoj odnosno proračunskog korisnika Dječji Vrtić Križ te financiranje nove odgojne skupine planira se izdvajanje u iznosu od  3.505.333,70 kuna

Iznimno nam je važno očuvanje naše povijesti i kulture stoga planiramo postupke u smjeru buduće realizacije projekta arheološkog parka Sipćina. Jednako tako ulažemo i u postojeće kulturne objekte te planiramo nastaviti obnovu Doma kulture Josip Badalić u Križu. U planu su nam i ostale investicije za koje je preduvjet i izrada planova, studija i strategija te ostale tehničke dokumentacije.

U cilju daljnjeg poticanja poljoprivrede, kroz program Poljoprivreda planirana su sredstva od 653.000,00 kuna. Program socijalnih potpora planiran je u iznosu 580.000,00 kuna. Osobama slabijeg imovinskog stanja na području Općine Križ pomažemo kroz jednokratne novčane pomoći, pomoći za podmirenje troškova stanovanja, pomoći za ogrjev, podmirenje pogrebnih troškova, za pomoći kroz program Crvenog križa i ostale socijalne potrebe.

Mislili smo i na naše najstarije stanovnike te nezaposlene osobe i osigurali im prigodne darove za Božić. Roditeljima prilikom rođenja djeteta dodjeljujemo jednokratne novčane pomoći. Zalažemo se za obrazovanje mladih stoga našim učenicima i studentima sufinanciramo prijevoz i dajemo stipendije. Sufinanciranje osnovnog i srednjeg obrazovanja planirano je sa 350.000,00 kuna namijenjenih za sufinanciranje prehrane učenika slabijeg imovinskog stanja, sufinanciranje udžbenika za osnovnu školu, sufinanciranje produljenog boravka u Osnovnoj školi Milke Trnine te ostale potpore u cilju unaprjeđenja osnovnoškolskog obrazovanja.

Cilj je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Križ da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 15.10.2018. do 13.11.2018. godine.Više o tome možete pogledati ovdje.


                                                                                                             

 Vaš načelnik!


O B R A Z L O Ž E NJ E

 PRORAČUNA OPĆINE KRIŽ ZA 2019. I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Križ za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga Proračuna Općine Križ za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Križ koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim obrazloženjem Općinskog Proračuna želimo omogućiti svim stanovnicima uvid u prihode i rashode Općine Križ kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve stanovnike na aktivno sudjelovanje u komentiranju prijedloga Proračuna Općine Križ za 2019. godinu i projekcija za 2020 i 2021. godinu.


Proračun sadržava:

1. Opći dio:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja 

Računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

 Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. 


2. Poseban dio:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta procedura se naziva izmjena i dopuna Proračuna i identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Korisnik Proračuna Općine Križ je Dječji vrtić Križ.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Prijedlog Proračuna Općine Križ za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu sastavljen je na osnovu:

• Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019. - 2021. godine Ministarstva financija,

• Uputa za izradu Proračuna Općine Križ za razdoblje od 2019. - 2021. godine, Općine Križ

• Vlastite procjene o mogućnostima naplate prihoda temeljem pripadnosti poreza i visini poreznih stopa u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

• Ostvarenja prihoda i primitaka, te izvršenja rashoda i izdataka u 2017. godini,

• Ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka do kraja rujna 2018. godine,

• Financijskog plana za 2019. godinu i dvije naredne godine proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Križ,

• Financijskih planova i prijavljenih projekata korisnika proračuna za 2019. godinu i dvije naredne godine,

• Analize stanja u resoru gospodarstva, kulture, sporta, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijale, te u resoru komunalnih djelatnosti u Općini Križ u 2018. godini,

• Donesenih odluka, zaključaka i zaključenih ugovora.


U procesu planiranja za razdoblje 2019.-2021. godine primjenjuje se Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18.).

Pravilnikom je definiran okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Također je propisana i struktura brojčanih oznaka i naziva svake klasifikacije te način njihovog međusobnog povezivanja. 

Zakonom o proračunu u naš sustav uveden je trogodišnji proračunski okvir. Predstavničko tijelo usvaja Proračun za 2019. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine, 2020. i 2021. Proračun se donosi na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije – na trećoj razini računskog plana, dok se projekcije usvajaju na drugoj razini ekonomske klasifikacijeProračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 32.182.333,70 kn 75,83 %
> Prihodi od poreza 7.852.000,00 kn 18,50 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 10.750.000,00 kn 25,33 %
> Prihodi od imovine 7.043.000,00 kn 16,60 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 6.417.333,70 kn 15,12 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 120.000,00 kn 0,28 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 525.000,00 kn 1,24 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 kn 1,18 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00 kn 0,06 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 7.030.000,00 kn 16,57 %
> Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 30.000,00 kn 0,07 %
> Primici od zaduživanja 7.000.000,00 kn 16,49 %
Rezultat poslovanja 2.700.000,00 kn 6,36 %
> Višak prihoda 2.700.000,00 kn 6,36 %
UKUPNO 42.437.333,70 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita
Primici od zaduživanja
Višak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Općine Križ za 2019. godinu planirani su u iznosu od 42.437.333,70 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Križ za 2019. godinu planirani su u iznosu od 32.182.333,70 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu 7.852.000,00 kuna, a sačinjavaju ga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 7.500.000,00 kuna, porez na imovinu planiran u iznosu 280.000,00 kuna i porez na robu i usluge planiran u iznosu od 72.000,00 kuna.

2. Pomoć iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 10.750.000,00 kuna, a sačinjavaju ih pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 3.200.000,00 kuna, pomoć od ostalih subjekta unutar općeg proračuna 50.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 7.500.000,00 kuna.

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 7.043.000,00 kuna, a sačinjavaju ih prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 80.000,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 6.960.000,00 kuna i prihodi od kamata na dane zajmove 3.000,00 kuna.

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiranih u iznosu od 6.417.333,70 kuna, a sačinjavaju ih upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu 10.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu 1.307.333,70 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirane u iznosu od 5.100.000,00 kuna.

5. Prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 75.000,00 kuna, a sačinjavaju ih prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 60.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirani u iznosu od 15.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Općine Križ za 2019. godinu planirani su u iznosu od 525.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 500.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 25.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja Općine Križ za 2019. godinu planirani su u iznosu od 7.030.000,00 kuna, a čine ih:

1. Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita planiranih u iznosu od 30.000,00 kn

2. Primici od zaduživanja planiranih u iznosu od 7.000.000,00 kuna


Vlastiti izvori

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina planiraju se u iznosu od 2.700.000,00 kuna, a točan iznos bit će utvrđen izradom godišnjeg obračuna o izvršenju proračuna za 2018. godinu. Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 24.247.333,70 kn 57,14 %
> Rashodi za zaposlene 5.579.446,10 kn 13,15 %
> Materijalni rashodi 9.476.887,60 kn 22,33 %
> Financijski rashodi 481.000,00 kn 1,13 %
> Subvencije 490.000,00 kn 1,15 %
> Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druga naknada 960.000,00 kn 2,26 %
> Ostali rashodi 7.260.000,00 kn 17,11 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.490.000,00 kn 29,43 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 450.000,00 kn 1,06 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.990.000,00 kn 28,25 %
> Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 50.000,00 kn 0,12 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.700.000,00 kn 13,43 %
> Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5.700.000,00 kn 13,43 %
UKUPNO 42.437.333,70 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druga naknada
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna
Ukupni rashodi Općine Križ za 2019. godinu planirani su u iznosu od 42.437.333,70 kuna

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Križ za 2019. godinu planirani su u iznosu od 24.347.333,70 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 5.579.446,10 kuna, a odnose se na zaposlene u Dječjem vrtiću Križ i Općini Križ, od toga Plaće (bruto) planirane u iznosu od 4.437.701,45 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 397.500,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 744.244,65 kuna. U 2019. godini u Općini Križ planira se zaposliti jedna osoba, dok je u Dječjem vrtiću također povećan broj zaposlenih radi povećanja broja upisane djece. 
2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 9.476.887,60 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 283.000,00 kuna, Rashodi za materijal planirani u iznosu od 1.191.787,60 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 6.664.100,00 kuna, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 15.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.323.000,00 kuna.
3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 481.000,00 kuna, od toga Kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 320.000,00 kuna i Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 161.000,00 kuna.
4. Subvencije planirane u iznosu od 490.000,00 kuna od toga Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 150.000,00 kuna i Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima planirane u iznosu od 340.000,00 kuna.
5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 960.000,00 kuna.
6. Ostali rashodi planirani su u iznosu od 7.260.000,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 2.880.000,00 kuna, Kapitalne donacije planirane u iznosu od 180.000,00 kuna i Kapitalne pomoći planirane u iznosu od 4.200.000,00 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine Križ za 2019. godinu planirani  u iznosu od 12.490.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 450.000,00 kuna, od toga Materijalna imovina planirana u iznosu od 400.000,00 kuna i Nematerijalna imovina planirana u iznosu od 50.000,00 kuna
2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 11.990.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 11.470.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, Prijevozna sredstva planirano u iznosu od 70.000,00 kuna i Nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 400.000,00 kuna
3. Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostale pohranjene vrijednosti planirani u iznosu od 50.000,00 kuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova Općine Križ za 2019. godinu planirani su u iznosu od 5.700.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.
OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
- PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU 952.000,00 KUNA

Program 10101 Financiranje redovne djelatnosti, planiran u iznosu od 370.000,00 kuna 

Za navedenu aktivnost planirani su rashodi za usluge promidžbe i informiranja, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela u sveukupnom iznosu od 370.000,00 kn.

Program 10102 Financiranje ostalih aktivnosti, planiran u iznosu od 132.000,00 kuna 

Pod ovom aktivnošću planirani su rashodi u iznosu 20.000,00 kn za financiranje rada političkih stranaka čiji predstavnici obnašaju dužnosti članova u Općinskom vijeću Općine Križ, a koji se planiraju izvršiti u obliku tekućih donacija, sukladno Odluci Općinskog vijeća.
Za financiranje rada savjeta mladih planirano je 12.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za potrebe redovnog poslovanja
Za održavanje izbora planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, a odnosi se na provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora.

Program 10103 Financiranje redovne djelatnosti, planiran u iznosu 450.000,00 kuna 

Za rad mjesne samouprave planirano je 450.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 100.000,00 kuna za materijal i energiju i nabavu sitnog inventara, 100.000,00 kuna za tekuće održavanje objekata na području Općine Križ, te 100.000,00 kn za hitne i nepredviđene radove i intervencije kao i 150.000,00 kuna za obnovu i održavanje dječjih igrališta u Novoselcu i Križu. 


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL– PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU OD 41.485.333,70 KUNA

ODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 
- PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU OD 6.437.000,00 KUNA

Program 20101 Financiranje redovne djelatnosti, planiran u iznosu od 1.145.000,00 kuna

1. Rashodi poslovanja planirani u iznosu do 320.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 170.000,00 kuna i materijalni rashodi planirani u iznosu od 150.000,00 kuna, od toga službena putovanja 30.000,00 kuna, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život 100.000,00 i stručno usavršavanje zaposlenika 20.000,00 kuna.
2. Za materijalne rashode i rashode za usluge planirano je 750.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna, rashodi za usluge 430.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 220.000,00 kuna, a odnose se na: rashode za uredski materijal, stručnu literaturu, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, potrošni materijal, usluge telefona, usluge za komunikaciju i prijevoz, intelektualne usluge, rashode za autorske honorare, ugovore o djelu, sudske pristojbe, sudske troškove, rashode za naknade na stručnom osposobljavanju i ostale nespomenute rashode.
3. Za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa, odnosno širokopojasnog interneta, projekta kojeg u najvećem dijelu financira Zagrebačka županije, planirano je 75.000,00 kuna financirano od pomoći i EU sredstava za rashode za usluge.

Program 20102 Zaštita od požara i civilna zaštita, planiran u iznosu od 630.000,00 kuna

1. Za zaštitu od požara planirano je 630.000,00 kuna, a spomenuti rashodi odnose se na: naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 10.000,00 kuna, tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Općine Križ za sufinanciranje redovne djelatnosti u iznosu od 360.000,00 kuna i Vatrogasnoj postrojbi Grada Ivanić-Grada u iznosu od 180.000,00 kn te kapitalne donacije u iznosu od 50.000,00 kuna. 
2. Rashodi za civilnu zaštitu planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna i to za nabavu opreme za civilnu zaštitu, odnosno opremanje Stožera civilne zaštite i za ostale nespomenute rashode. 

Program 20103 Dodatne usluge u zdravstvu i preventivi, planiran u iznosu od 55.000,00 kuna

Za dodatne usluge u zdravstvu planirano je 55.000,00 kuna i to za zdravstvene usluge i tekuće donacije u novcu, a odnose se na plaćanje zakupa prostora i ostale potrebe u zdravstvu tijekom godine. 

Program 20104 Razvoj poduzetništva, planiran u iznosu od 1.100.000,00 kuna

Za subvencije trgovački društvima u vlasništvu i suvlasništvu Općine Križ planirano je 1.100.000,00 kuna za tekuće donacije, financirano iz prihoda po posebnim propisima.

Program 20106 Elektroničko fakturiranje, planiran u iznosu od 17.000,00 kuna

Riječ je o sredstvima planiranim za realizaciju EU projekta vezanog uz digitalizaciju poslovnih procesa, prihvaćanje i razmjenu elektroničkih računa u strukturiranom obliku. 

Program 20107 Program javnih potreba u kulturi, planiran u iznosu od 700.000,00 kuna

1. Za aktivnost kulturnog promicanja planirano je 550.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 400.000,00 kuna odnosi se na rashode za programske djelatnosti i tradicionalne manifestacije u organizaciji i od značaja za Općinu Križ (Dan Općine Križ, Cross Hill Run, Krigl fest, program KIK-a kina i kazališta u Križu, njegovanje ostavštine Josipa Badalića, njegovanje ostavštine Milke Trnine, kulturne manifestacije - izložbe, promocije, tribine, koncerti, književni susreti, kazališne predstave, kinoprikazivačke djelatnosti) te tekuće donacije u iznosu od 150.000,00 kuna za programske djelatnosti udruga i ostalih korisnika od značaja za Općinu Križ (tekuće donacije planirane za rad udruga)
2. Za arheološko nalazište Sipčina planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći za nastavak arheoloških istraživanja na lokalitetu Sipčina, Okešinec u suradnji s Ministarstvom kulture, Zagrebačkom županijom i Hrvatskim restauratorskim zavodom.
3. Za obnovu knjiga planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti, namijenjeni su obnovi knjižnog fonda u knjižnici i čitaonici Križ. 

Program 20108 Javne ovlasti i redovna djelatnost Crvenog križa, planiran u iznosu od 60.000,00 kuna

Za redovnu djelatnost Crvenog Križa, a temeljem obveze financiranja sukladno zakonu planirano je 60.000,00 kuna za tekuće donacije, financirano iz općih prihoda i primitaka.

Program 20109 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi, planiran u iznosu od 30.000,00 kuna

Rashodi planirani za podmirenje javnih potreba u tehničkoj kulturi namijenjeni su financiranju osnovne djelatnosti i programa Zajednice tehničke kulture Općine Križ u iznosu od 30.000,00 kuna. 

Program 201010 Projekti udruga u zdravstvu, socijali i preventivi, planiran u iznosu od 40.000,00 kuna 

Za potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2019. godini, planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije financirano iz općih prihoda i primitaka temeljem provedenog natječaja za dodjelu financijske potpore. 

Program 201011 Udruge iz Domovinskog rata, planiran u iznosu od 20.000,00 kuna

Za rad udruga iz Domovinskog rata planirano je 20.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, a temeljem obveze financiranja sukladno zakonu.

Program 201012 Program javnih potreba u sportu, planiran u iznosu od 1.100.000,00 kuna

Za osnovnu djelatnost sportskih klubova planirano je 1.100.000,00 financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge - održavanja školske sportske dvorane i Sportskog parka iznose 570.000,00 kuna, a ostali rashodi od 500.000,00 kuna, odnose se na donacije Zajednici sportskih udruga Općine Križ za podmirenje potreba sportskih udruga.

Program 201013 Religija, planiran u iznosu od 130.000,00 kuna

Za religiju je planirano 130.0000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima, od toga tekuće donacije planirane su u iznosu od 30.000,00 kuna i kapitalne donacije u iznosu od 100.000,00 kuna, a realizirati će se u cilju suradnje te unapređenja religije u lokalnoj zajednici kao i uređenja i obnove sakralnih objekata.

Program 201014 Osnovno i srednje obrazovanje, planiran u iznosu od 730.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje osnovnog i srednjeg obrazovanja planirano je 350.000,00 kuna za tekuće donacije financirano iz općih prihoda i primitaka, a sredstva su namijenjena za sufinanciranje prehrane učenika slabijeg imovinskog stanja, sufinanciranje udžbenika za osnovnu školu te ostale potpore u cilju unaprjeđenja osnovnoškolskog obrazovanja. 
2. Za potpore u obrazovanju – stipendije, planirano je 160.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka. 
3. Za potpore u obrazovanju – sufinanciranje prijevoza studenata planirano je 220.000,00 kuna. Općina Križ sufinancira prijevoz redovnim studentima koji svakodnevno putuju na studij, u visini 75% iznosa mjesečne prijevozne karte.

Program 201015 Sufinanciranje lokalnog prijevoza, planiran je u iznosu od 100.000,00 kuna

Za sufinanciranje lokalnog prijevoza građana kao i sufinanciranje integriranog prijevoza,  planirano je 100.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u naravi, financirano iz općih prihoda i primitaka.

Program 201016 Program socijalnih potpora, planiran u iznosu od 580.000,00 kuna

1. Za podmirenje troškova stanovanja planirano je 60.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja financirano iz općih prihoda i primitaka. 
2. Za jednokratne novčane pomoći planirano je 60.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna financirano iz općih prihoda i primitaka. 
3. Za pomoć roditeljima prilikom rođenja djeteta planirano je 100.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, financirano iz općih prihoda i primitaka, a predstavljaju stimulativnu mjeru pri rođenju djeteta.
4. Za podmirenje pogrebnih troškova umrle osobe koja je imala zadnje prijavljeno prebivalište na području Općine Križ, a koja je nepoznata, neidentificirana, nema zakonskih obveznika, nije korisnik socijalnih pomoći, nema nasljednika i slično, planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge, odnosno minimalne i nužne troškove ukopa financirano iz općih prihoda i primitaka. 
5. Za ostale socijalne potrebe planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije financirano iz općih prihoda i primitaka.
6. Za troškove stanovanja – ogrjev, planirano je 70.000,00 kuna financirano iz pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna. Novčana sredstva osigurava Zagrebačka županija, temeljem izdanog Rješenja Zagrebačke županije za financiranje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, prema popisu korisnika, kojeg izrađuje Centar za socijalnu skrb. 
7. Za pomoći – program Crvenog križa planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije i to za sljedeće programe iz kategorije socijalno ugroženih osoba: za ljetovanje djece iz socijalno ugroženih obitelji, darivanje osoba starijih od 90 godina, za darivanje osoba u socijalnim potrebama prigodom uskrsnih i božićnih blagdana, a sve financirano iz općih prihoda i primitaka.
8. Za novčane pomoći umirovljenicima planirano je 140.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, financirano iz općih prihoda i primitaka, a vezano uz  prigodno darivanje za Božićne blagdane.
9. Za novčane pomoći nezaposlenima planirano je 100.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, financirano iz općih prihoda i primitaka, a vezano uz prigodno darivanje za Božićne blagdane.

PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ KRIŽ 
- PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU OD 3.505.333,70 KUNA

Program 201017 Program predškolskog odgoja planiran u iznosu od 3.505.333,70 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića planirano je 3.495.333,70 financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:
• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.709.446,10 kuna, od toga plaće (bruto) 2.117.701,45 kuna, ostali rashodi za zaposlene 227.500,00 kuna i doprinosi na plaće 364.244,65 kuna.
• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 779.887,60 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 133.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 429.787,60 kuna, rashodi za usluge 119.100,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 83.000,00 kuna.
• Financijski rashodi planirani u iznosu od 6.000,00 kuna za ostale financijske rashode.
2. Za opremanje Dječjeg vrtića planirano je 10.000,00 kuna, za postrojenje i opremu financirano iz općih prihoda i primitaka. 


ODSJEK ZA FINANCIJE, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GOSPODARSTVO 
- PLANIRANI IZDACI U IZNOSU OD 31.543.000,00 KUNA

Program 20201 Financiranje redovne djelatnosti, planiran u iznosu od 3.730.000,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.700.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće (bruto) 2.320.000,00 kuna i doprinosi na plaće 380.000,00 kuna.
2. Za materijalne rashode i rashode za usluge planirano je 1.030.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 400.000,00 kuna, rashodi za usluge 500.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000,00 kuna. Namjenski rashodi odnose se na rashode za električnu energiju, plin, motorni benzin i gorivo, rashode za sitan inventar, rashode za računalne usluge, rashode za grafičke i tiskarske usluge, rashode za usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i premiju osiguranja imovine.

Program 20202 Poljoprivreda, planiran u iznosu od 653.000,00 kuna

1. Za umjetno osjemenjivanje, cijepljenje i označavanje planirano je 80.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za zdravstvene i veterinarske usluge.
2. Za selekcijsku službu planirano je 23.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za ostale intelektualne usluge.
3. Za premije osiguranja planirano je 50.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka. 
4. Za edukacije planirano je 10.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka. 
5. Za uređenje ruralnog prostora planirano je 150.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.
6. Za subvencije za poljoprivrednike planirano je 200.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka.
7. Za projektno tehničku dokumentaciju planirano je 40.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka. 
8. Za konzultantske usluge za projekte programa ruralnog razvoja planirano je 100.000,00 kuna, financirano iz općih prihoda i primitaka. 

Program 20203 Mjere zaštite pučanstva, planiran u iznosu od 130.000,00 kuna

Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 130.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka.

Program 20204 Zaštita i zbrinjavanje životinja, planiran u iznosu od 100.000,00 kuna

1. Za zbrinjavanje i higijeničarske usluge planirano je 80.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka. 
2. Za kastraciju i sterilizaciju pasa planirano je 20.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka. 

Program 20205 Financiranje djelatnosti, planiran u iznosu od 6.335.000,00 kuna

1. Za otplatu zajmova planirano je 6.175.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:
• Financijski rashodi planirano u iznosu od 475.000,00 kuna, od toga za kamate po postojećim zaduženjima i novim zaduženjima koja se planiraju realizirati tijekom 2019. godine 320.000,00 kuna i 155.000,00 kuna za naknade poslovnim bankama i naknade financijskim institucijama za uslugu platnog prometa, naknadu u visini 5% od iznosa naplaćenih prihoda Ministarstvu financija i rashode za zatezne kamate iz poslovnih odnosa.
• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 5.700.000,00 kuna za otplate glavnice primljenih kredita od tuzemnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.
2. Rashode za postrojenje i opremu planirani su u iznosu od 160.000,00 kuna, financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za nematerijalnu imovinu 50.000,00 kuna, postrojenje i opremu 40.000,00 kuna i prijevozna sredstva 70.000,00 kuna.

Program 20206 Održavanje objekata i opreme komunalne infrastrukture, planiran u iznosu od 2.760.000,00 kuna

1. Za tekuće održavanje objekata planirano je 250.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima, a odnose se za moguće intervencije na igralištima, odčepljivanje kanalizacije, dimnjačarstvo i otvorenu i zatvorenu kanalsku mrežu i sl.
2. Za tekuće održavanje opreme planirano je 40.000,00 kuna, financirano iz prihoda po posebnim propisima za rashode za usluge, a koji su namijenjeni za potrebe održavanja uredske opreme
3. Za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 600.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima, a odnose se na održavanje makadam i asfaltnih cesta, uređenje cestovnih bankina, cestovne odvodnje, cijevnih propusta, krčenje pojasa ceste i cestovnu signalizaciju, prema prioritetima. 
4. Za zimsku službu – prometne površine, planirano je 350.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima, a odnosi se na održavanje prometnih površina u zimskom periodu.
5. Za zimsku službu – pješačke površine, planirano je 70.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima, a odnosi se na održavanje javnih pješačkih i prometnih površina u zimskom periodu.
6. Za održavanje javne rasvjete planirano je 620.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima za materijalne rashode, od čega se 150.000,00 kuna odnosi na rashode za električnu energiju za javnu rasvjetu, a 470.000,00 kuna na usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete na području Općine Križ.
7. Za održavanje javnih površina planirano je 500.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima, a odnose se na čišćenje asfaltnih površina, čišćenje i košnju zelenih površina, hortikulturno i parkovno uređenje i čišćenje objekata u javnoj uporabi.
8. Za održavanje reciklažnog dvorišta planirano je 220.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima. 
9. Za uređenje parkirališta planirano je 110.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima za rashode za usluge, a odnosi se na parkirališne površine u Križu i Novoselcu.

Program 20207 Kupnja zemljišta, planiran u iznosu od 400.000,00 kuna

Za kupnju zemljišta planirano je 400.000,00 kuna financirano iz prihoda od nefinancijske imovine, a odnose se na izdatke za kupnju zemljišta u centru Križa te kupnju zemljišta na arheološkom nalazištu Sipčina.

Program 20208 Investicijsko održavanje, planiran u iznosu od 1.200.000,00 kuna

1. Za tekuće investicijsko održavanje društvenih domova planirano je 300.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima i pomoći za rashode za usluge, za održavanje društvenih domova prema prioritetima.
2. Za tekuće i investicijsko održavanje cesta planirano je 600.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima i pomoći za rashode za usluge. U planu je između ostalog, ovisno o mogućnostima te ostvarenim sredstvima iz drugih izvora, investicijsko održavanje Staklene ulice u  Bunjanima, Ulice Hrvatske mladeži u Novoselcu, Moslavačke ulice u Križu, nerazvrstane ceste kroz naselje Širinec.
3. Za Dom kulture Josip Badalić planirano je 300.000,00 financirano iz prihoda po posebnim propisima i pomoći za građevinske objekte, a odnose se na radove unutarnje obnove koji ovisno o mogućnostima uključuju sanaciju podova, izmjenu plinskih instalacija i grijanja, obnovu preostalih sanitarnih čvorova te soboslikarske radove unutar objekta.


Program 20209 Gradnja objekata, planiran u iznosu od 15.770.000,00 kuna

1. Za izgradnju Dječjeg vrtića planirano je 6.900.000,00 kuna financirano iz primitaka od zaduživanja i pomoći.
2. Za prenamjenu i opremanje postojeće zgrade Dječjeg vrtića u Kulturni centar planirano je 700.000,00 kuna financirano od prihoda po posebnim propisima i EU sredstava.
3. Za uređenje Staklene ulice u Bunjanima planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda po posebnim propisima i pomoći.
4. Za rekonstrukciju i opremanje građevine u sportskom Parku planirano je 1.200.000,00 kuna financirano od zaduživanja i EU sredstava.
5. Za ugradnju elemenata pristupačnosti pješačkih površina planirano je 50.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima i pomoći, radi prilagođavanja pristupa pješacima, biciklistima i osobama s invaliditetom javnim objektima.
6. Za izgradnju kanalizacijske mreže – ulica Stjepana Matkovića i ulica Kriške republike u Križu planirano je 500.000,00 kuna.
7. Za izgradnju kružnog toka u Križu planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda po posebnim propisima.
8. Za izgradnju prodajnog platoa tržnice na malo s prometnom infrastrukturom u centru Križa, planirano je 320.000,00 kuna financirano iz pomoći i EU sredstva za ostale građevinske objekte.
9. Za nadstrešnice na groblju u Križu planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte.
10. Za ostale nadstrešnice planirano je 200.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima i pomoći za građevinske objekte.
11. Za izgradnju i obnovu pješačkih staza planirano je 400.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima za građevinske objekte u Križu i Novoselcu
12. Za izradu planova, studija i strategija planirano je 100.000,00 kuna financirano iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine za nematerijalnu proizvedenu imovinu
13. Za tehničku dokumentaciju planirano je 300.000,00 kuna financirano iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine za nematerijalnu proizvedenu imovinu.
14. Za izgradnju infrastrukture planirano je 3.700.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima i pomoći, a sredstva su planirana za rekonstrukciju uličnih plinovoda, vodovoda i odvodnje, za sufinanciranje nabave dugotrajne imovine trgovačkom društvu Ivakop d.o.o., te trgovačkom društvu Poduzetnička zona Križ d.o.o.
15. Za sufinanciranje investicijskog održavanja cesta planirano je 500.000,00 kuna financirano iz  prihoda po posebnim propisima za kapitalne pomoći namijenjeni su za pojačano održavanje nerazvrstanih cesta.

Program 202010 Legalizacija objekata, planiran u iznosu od 150.000,00 kuna

1. Za legalizaciju društvenih i vatrogasnih domova i sportskih objekata planirano je 100.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za rashode za usluge, a sredstva su namijenjena za naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, vodnog doprinosa i potrebnu dokumentaciju.
2. Za natječaje i oglase planirano je 50.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima za rashode za usluge, a sredstva su namijenjena za oglašavanje natječaja i oglasa u sredstvima javnog informiranja.


Program 202011 Poslovi prijevoza pokojnika, planiran u iznosu od 25.000,00 kuna

Za preuzimanje i prijevoz umrlih osoba do patologije ili sudske medicine radi obdukcije planirano je 25.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za rashode za usluge.

Program 202012 Zaštita okoliša, planiran u iznosu od 290.000,00 kuna

Za odvoz velikog otpada i sanaciju divljih odlagališta planirano je 290.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima od toga rashodi za usluge 140.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 150.00,00 kuna, namijenjeno za naknadu Gradu Ivanić-Gradu za korištenje deponije Tarno.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Križ za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021
  PREUZMI:

 2. Plan razvojnih programa Općine Križ za razdoblje 2019. do 2021. godine
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Križ za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Križ za 2018. godinu
  PREUZMI:

 5. Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Križ za 2018. godinu
  PREUZMI:

 6. Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu
  PREUZMI:

 7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Križ za prvo polugodište 2019. godine
  PREUZMI:

 8. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Križ za 2019. godinu
  PREUZMI:

 9. Plan razvojnih programa Općine Križ za razdoblje 2019. - 2021. godine
  PREUZMI:

 10. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Križ za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

Više