Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Križ

  Kontakt podaci
  Općina Križ
  Trg Svetog Križa 5
  OIB:
  01/2831-510
  Općinski Načelniik 

Marko Magdić, struč. spec. oec.
Poštovani stanovnici Općine Križ,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Križ prikuplja i investira sredstva.

Cilj nam je što više približili rad naše Općine te omogućiti da svojim prijedlozima i komentarima i građani sudjeluju u planiranju i ostvarivanju projekata i programa od značaja za Općinu Križ i njene stanovnike.

Ukupni prihodi i rashodi Općine Križ za 2020. godinu planirani su u iznosu od 43.571.000,00 kuna.


Veliki dio novca planiramo izdvojiti za održavanje cesta što uključuje završetak uređenja Staklene ulice u Bunjanima, zatim proširenje Ulice Hrvatske mladeži u Novoselcu te asfaltiranje dijela Selske ulice u Novoselcu. Ulažemo i u održavanje javnih površina, održavanje javne rasvjete, izgradnju i obnovu dječjih igrališta (u Rečici Kriškoj i Križu), pješačkih staza, društvenih domova (uređenje Vatrogasnog doma u Bunjanima te izgradnja novog Društvenog i vatrogasnog doma u Širincu), izgradnju i rekonstrukcija kanalizacijske mreže (Ulica Stjepana Matkovića i ulica Kriške Republike u Križu te dio Moslavačke ulice u Novoselcu) te uređenje naselja (npr. prometno uređenje centra Križa, uređenje parka, izgradnja nadstrešnica na groblju). U planu je sanacija stare vojne zgrade u Križu, odnosno sanacija krovnog dijela objekta, stolarije i pročelja. Također, planira se pokretanje uređenja Multimedijalnog centra u podrumskom prostoru Društvenog doma u Križu. Navedeni prostor koristio bi za održavanje različitih događanja za potrebe Općine i udruga, edukacije građana, natjecanja i sl. Za održavanje objekata i opreme komunalne infrastrukture planiran je iznos od 2.550.000,00 kuna, a za program gradnje objekata planirano je 15.600.000,00 kuna.


Projekt kojeg nastavljamo u 2020. godini je izgradnja dječjeg vrtića. Cilj nam je našim najmlađima omogućiti modernu ustanovu u kojoj će se kroz igru i učenje razvijati i pripremati za školu. Kako bismo iskoristi sve prostore kojima Općina raspolaže, u planu je i prenamjena te opremanje postojeće zgrade Dječjeg vrtića u Križu u kulturni centar, odnosno novu knjižnicu i čitaonicu, kao i rekonstrukcija i opremanje sportske građevine u Sportskom parku Križ. Za predškolski odgoj odnosno proračunskog korisnika Dječji Vrtić Križ planira se izdvajanje u iznosu od  3.784.877,60 kuna.


Iznimno nam je važno očuvanje naše povijesti i kulture stoga planiramo postupke u smjeru buduće realizacije projekta arheološkog parka Sipčina. Jednako tako ulažemo i u postojeće kulturne objekte te planiramo nastaviti obnovu Doma kulture Josip Badalić u Križu. U planu su nam i ostale investicije za koje je preduvjet i izrada planova, studija i strategija te ostale tehničke dokumentacije.


U cilju daljnjeg poticanja poljoprivrede, kroz program Poljoprivreda planirana su sredstva od 670.000,00 kuna. Program socijalnih potpora planiran je u iznosu 660.000,00 kuna. Osobama slabijeg imovinskog stanja na području Općine Križ pomažemo kroz jednokratne novčane pomoći, pomoći za podmirenje troškova stanovanja, pomoći za ogrjev, podmirenje pogrebnih troškova, pomoći kroz program Crvenog križa i ostale socijalne potrebe. Mislili smo i na naše najstarije stanovnike te nezaposlene osobe i osigurali im prigodne darove za Božić u obliku dara u naravi u vrijednosti 200,00 kuna. Roditeljima prilikom rođenja djeteta dodjeljujemo jednokratne novčane pomoći, a planirani iznos za 2020. godinu povisili smo na način da za prvo dijete u obitelji roditelji dobivaju jednokratnu naknadu u iznosu 2.000,00 kn, za drugo 2.500,00 kn, a za treće i svako slijedeće dijete po 3.000,00 kn. 


Zalažemo se za obrazovanje mladih stoga našim učenicima i studentima sufinanciramo prijevoz i dajemo stipendije. Sufinanciranje osnovnog i srednjeg obrazovanja planirano je sa 730.000,00 kuna namijenjenih za sufinanciranje prehrane učenika slabijeg imovinskog stanja, sufinanciranje udžbenika za osnovnu školu, sufinanciranje produljenog boravka u Osnovnoj školi Milke Trnine te ostale potpore u cilju unaprjeđenja osnovnoškolskog obrazovanja.


Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Križ da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Križ za 2020. godinu bilo je provedeno od 15.10.2019. do 14.11.2019.godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.


                                                                                                                         Vaš načelnikO B R A Z L O Ž E NJ E

PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE KRIŽ ZA 2020. GODINU

I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Križ za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga Proračuna Općine Križ za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Križ koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim obrazloženjem Općinskog Proračuna želimo omogućiti svim stanovnicima uvid u prihode i rashode Općine Križ kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve stanovnike na aktivno sudjelovanje u komentiranju prijedloga Proračuna Općine Križ za 2020. godinu i projekcija za 2021 i 2022. godinu.


Proračun možete pronaći OVDJE.


Proračun sadržava:


1.Opći dio:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja 

Računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. 


2. Poseban dio:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta procedura se naziva izmjena i dopuna Proračuna i identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Korisnik Proračuna Općine Križ je Dječji vrtić Križ.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Prijedlog Proračuna Općine Križ za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu sastavljen je na osnovu:

• Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020. - 2022. godine Ministarstva financija,

• Uputa za izradu Proračuna Općine Križ za razdoblje od 2020. - 2022. godine, Općine Križ

• Vlastite procjene o mogućnostima naplate prihoda temeljem pripadnosti poreza i visini poreznih stopa u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

• Ostvarenja prihoda i primitaka, te izvršenja rashoda i izdataka u 2018. godini,

• Ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka do kraja rujna 2019. godine,

• Financijskog plana za 2020. godinu i dvije naredne godine proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Križ,

• Financijskih planova i prijavljenih projekata korisnika proračuna za 2020. godinu i dvije naredne godine,

• Analize stanja u resoru gospodarstva, kulture, sporta, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijale, te u resoru komunalnih djelatnosti u Općini Križ u 2019. godini,

• Donesenih odluka, zaključaka i zaključenih ugovora.


U procesu planiranja za razdoblje 2020.-2022. godine primjenjuje se Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18.).


Pravilnikom je definiran okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Također je propisana i struktura brojčanih oznaka i naziva svake klasifikacije te način njihovog međusobnog povezivanja. 


Zakonom o proračunu u naš sustav uveden je trogodišnji proračunski okvir. Predstavničko tijelo usvaja Proračun za 2020. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine, 2021. i 2022. Proračun se donosi na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije – na trećoj razini računskog plana, dok se projekcije usvajaju na drugoj razini ekonomske klasifikacije

Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 23.836.000,00 kn 54,71 %
> Prihodi od poreza 8.672.000,00 kn 19,90 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.540.000,00 kn 8,12 %
> Prihodi od imovine 6.540.000,00 kn 15,01 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 5.007.000,00 kn 11,49 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 77.000,00 kn 0,18 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.525.000,00 kn 17,27 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 7.500.000,00 kn 17,21 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00 kn 0,06 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 7.010.000,00 kn 16,09 %
> Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 10.000,00 kn 0,02 %
> Primici od zaduživanja 7.000.000,00 kn 16,07 %
Vlastiti izvori 5.200.000,00 kn 11,93 %
UKUPNO 43.571.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita
Primici od zaduživanja
Vlastiti izvori
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

UKUPNI PRIHODI OPĆINE KRIŽ ZA 2020. GODINU PLANIRANI SU U IZNOSU OD 43.571.000,00 KUNA


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Križ za 2020. godinu planirani su u iznosu od 23.836.000,00 kn, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu 8.672.000,00 kn, a sačinjavaju ga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 8.200.000,00 kn, porez na imovinu planiran u iznosu 400.000,00 kuna i porez na robu i usluge planiran u iznosu od 72.000,00 kn.

2. Pomoć iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 3.540.000,00 kn, a sačinjavaju ih pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 3.000.000,00 kn, pomoć od ostalih subjekta unutar općeg proračuna 40.000,00 kn i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 500.000,00 kn.

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 6.540.000,00 kn, a sačinjavaju ih prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 80.000,00 kn i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 6.460.000,00 kn.

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiranih u iznosu od 5.007.000,00 kn, a sačinjavaju ih upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu 10.000,00 kn, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu 1.497.000,00 kn i komunalni doprinosi i naknade planirane u iznosu od 3.500.000,00 kn.

5. Prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 77.000,00 kn, a sačinjavaju ih prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 75.000,00 kn i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirani u iznosu od 2.000,00 kn.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Općine Križ za 2020. godinu planirani su u iznosu od 7.525.000,00 kn, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 7.500.000,00 kn.

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 25.000,00 kn.


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja Općine Križ za 2020. godinu planirani su u iznosu od 7.010.000,00 kn, a čine ih:

1. Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita planiranih u iznosu od 10.000,00 kn.

2. Primici od zaduživanja planiranih u iznosu od 7.000.000,00 kn.


Vlastiti izvori

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina planiraju se u iznosu od 5.200.000,00 kn, a točan iznos bit će utvrđen izradom godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2019. godinu. Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 22.561.000,00 kn 51,78 %
> Rashodi za zaposlene 5.866.750,00 kn 13,46 %
> Materijalni rashodi 10.482.250,00 kn 24,06 %
> Financijski rashodi 412.000,00 kn 0,95 %
> Subvencije 550.000,00 kn 1,26 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.000.000,00 kn 2,30 %
> Ostali rashodi 4.250.000,00 kn 9,75 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.810.000,00 kn 33,99 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 kn 1,15 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.250.000,00 kn 32,71 %
> Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 60.000,00 kn 0,14 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 6.200.000,00 kn 14,23 %
UKUPNO 43.571.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

UKUPNI RASHODI OPĆINE KRIŽ ZA 2020. GODINU PLANIRANI SU U IZNOSU OD 43.571.000,00 KUNA


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Križ za 2020. godinu planirani su u iznosu od 22.561.000,00 kn, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 5.866.750,00 kn, a odnose se na zaposlene u Dječjem vrtiću Križ i Općini Križ, od toga Plaće (bruto) planirane u iznosu od 4.506.266,09 kn, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 639.750,00 kn i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 720.733,91 kn. 

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 10.482.250,00 kn, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 315.000,00 kn, Rashodi za materijal planirani u iznosu od 1.254.527,60 kn, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 7.649.100,00 kn, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 15.000,00 kn i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.268.622,40 kn.

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 412.000,00 kn, od toga Kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 270.000,00 kn i Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 142.000,00 kn.

4. Subvencije planirane u iznosu od 550.000,00 kn od toga Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 100.000,00 kn i Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima planirane u iznosu od 450.000,00 kn.

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 1.000.000,00 kn.

6. Ostali rashodi planirani su u iznosu od 4.250.000,00 kn, od toga Tekuće donacije neprofitnim organizacijama planirane su u iznosu od 2.440.000,00 kn, a Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama planirane su u iznosu od 310.000,00 kn i Kapitalne pomoći u iznosu od 1.500.000,00 kn.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine Križ za 2020. godinu planirani  u iznosu od 14.810.000,00 kn, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 500.000,00 kn, od toga Materijalna imovina planirana u iznosu od 400.000,00 kn i Nematerijalna imovina planirana u iznosu od 100.000,00 kn.

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 14.250.000,00 kn, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 13.650.000,00 kn, Postrojenja i oprema planirani u iznosu od 50.000,00 kn, i Nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 550.000,00 kn.

3. Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostale pohranjene vrijednosti planirani u iznosu od 60.000,00 kn.


Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova Općine Križ za 2020. godinu planirani su u iznosu od 6.200.000,00 kn za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 

GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

- PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU 940.000,00 KUNA


Program 10101 Financiranje redovne djelatnosti, planiran u iznosu od 400.000,00 kuna 

Za navedenu aktivnost planirani su rashodi za usluge promidžbe i informiranja, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela u sveukupnom iznosu od 400.000,00 kn.


Program 10102 Financiranje ostalih aktivnosti, planiran u iznosu od 50.000,00 kuna 

Pod ovom aktivnošću planirani su rashodi u iznosu 30.000,00 kn za financiranje rada političkih stranaka čiji predstavnici obnašaju dužnosti članova u Općinskom vijeću Općine Križ, a koji se planiraju izvršiti u obliku tekućih donacija, sukladno Odluci Općinskog vijeća.

Za financiranje rada i programa Savjeta mladih Općine Križ planirano je 20.000,00 kn financirano od općih prihoda i primitaka za potrebe redovnog poslovanja.


Program 10103 Financiranje redovne djelatnosti, planiran u iznosu 490.000,00 kuna 

Za rad mjesne samouprave planirano je 490.000,00 kn financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 70.000,00 kn za materijal i energiju i nabavu sitnog inventara, 200.000,00 kuna za tekuće održavanje objekata na području Općine Križ, te 70.000,00 kn za hitne i nepredviđene radove i intervencije kao i 150.000,00 kn za obnovu i održavanje dječjih igrališta. 


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

 RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

– PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU OD 42.631.000,00 KUNA


GLAVA 00201 ODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

- PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU OD 6.502.000,00 KUNA


Program 20101 Financiranje redovne djelatnosti, planiran u iznosu od 1.282.000,00 kuna

1. Rashodi poslovanja planirani u iznosu do 402.000,00 kn financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 220.000,00 kn i materijalni rashodi planirani u iznosu od 182.000,00 kn, od toga službena putovanja 57.000,00 kn, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život 100.000,00 kn i stručno usavršavanje zaposlenika 25.000,00 kn.

2. Za materijalne rashode i rashode za usluge planirano je 880.000,00 kn financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kn, rashodi za usluge 550.000,00 kn i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 220.000,00 kn. Navedeni materijalni rashodi odnose se na: rashode za uredski materijal, stručnu literaturu, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, potrošni materijal, usluge telefona, usluge za komunikaciju i prijevoz, intelektualne usluge, rashode za autorske honorare, ugovore o djelu, sudske pristojbe, sudske troškove, rashode za naknade na stručnom osposobljavanju i ostale nespomenute rashode.


Program 20102 Zaštita od požara i civilna zaštita, planiran u iznosu od 680.000,00 kuna

1. Za zaštitu od požara planirano je 650.000,00 kn, a spomenuti rashodi odnose se na: naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 10.000,00 kn, tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Općine Križ za sufinanciranje redovne djelatnosti u iznosu od 360.000,00 kn i Vatrogasnoj postrojbi Grada Ivanić-Grada u iznosu od 180.000,00 kn te kapitalne donacije u iznosu od 100.000,00 kn. 

2. Rashodi za civilnu zaštitu planirani su u iznosu od 30.000,00 kn i to za nabavu opreme za civilnu zaštitu, odnosno opremanje Stožera civilne zaštite i za ostale nespomenute rashode. 


Program 20103 Dodatne usluge u zdravstvu i preventivi, planiran u iznosu od 50.000,00 kuna

Za dodatne usluge u zdravstvu planirano je 50.000,00 kn i to za zdravstvene usluge i tekuće donacije u novcu, a odnose se na plaćanje zakupa prostora i ostale potrebe u zdravstvu tijekom godine. 


Program 20104 Razvoj poduzetništva, planiran u iznosu od 600.000,00 kuna

Za subvencije trgovački društvima u vlasništvu i suvlasništvu Općine Križ planirano je 600.000,00 kn za tekuće donacije.


Program 20105 Zaželi - zapošljavanje žena planiran u iznosu od 200.000,00 kuna

Za zapošljavanje žena planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 20107 Program javnih potreba u kulturi, planiran u iznosu od 740.000,00 kuna

1. Za aktivnost kulturnog promicanja planirano je 580.000,00 kn financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 430.000,00 kn odnosi se na rashode za programske djelatnosti i tradicionalne manifestacije u organizaciji i od značaja za Općinu Križ (Dan Općine Križ, Cross Hill Run, Krigl fest, program besplatnog kina i program kazališta u Križu, njegovanje ostavštine Josipa Badalića, njegovanje ostavštine Milke Trnine, kulturne manifestacije - izložbe, promocije, tribine, koncerti, književni susreti, izložbe i sl.) te tekuće donacije u iznosu od 150.000,00 kn za programske djelatnosti udruga i ostalih korisnika od značaja za Općinu Križ (tekuće donacije planirane za rad udruga).

2. Za arheološko nalazište Sipčina planirano je 100.000,00 kn financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, za nastavak arheoloških istraživanja na lokalitetu Sipčina, Okešinec u suradnji s Ministarstvom kulture, Zagrebačkom županijom i Hrvatskim restauratorskim zavodom.

3. Za obnovu knjižnog fonda u knjižnici i čitaonici Križ planirano je 60.000,00 kn financirano od općih prihoda i primitaka. 


Program 20108 Javne ovlasti i redovna djelatnost Crvenog križa, planiran u iznosu od 60.000,00 kuna

Za redovnu djelatnost Crvenog Križa, a temeljem obveze financiranja sukladno zakonu planirano je 60.000,00 kn za tekuće donacije, financirano iz općih prihoda i primitaka.


Program 20109 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi, planiran u iznosu od 30.000,00 kuna

Rashodi planirani za podmirenje javnih potreba u tehničkoj kulturi namijenjeni su financiranju osnovne djelatnosti i programa Zajednice tehničke kulture Općine Križ u iznosu od 30.000,00 kn. 


Program 201010 Projekti udruga u zdravstvu, socijali i preventivi, planiran u iznosu od 60.000,00 kuna 

Za potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2020. godini, planirano je 60.000,00 kn za tekuće donacije financirano iz općih prihoda i primitaka temeljem provedenog natječaja za dodjelu financijske potpore. 


Program 201011 Udruge iz Domovinskog rata, planiran u iznosu od 20.000,00 kuna

Za rad udruga iz Domovinskog rata planirano je 20.000,00 kn financirano iz općih prihoda i primitaka, a temeljem obveze financiranja sukladno zakonu.


Program 201012 Program javnih potreba u sportu, planiran u iznosu od 1.100.000,00 kuna

Za osnovnu djelatnost sportskih klubova planirano je 1.100.000,00 kn financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge - održavanja školske sportske dvorane i Sportskog parka iznose 570.000,00 kn, a ostali rashodi od 500.000,00 kn odnose se na donacije Zajednici sportskih udruga Općine Križ za podmirenje potreba sportskih udruga, a kapitalne donacije planirane su u iznosu od 30.000,00 kn.


Program 201013 Religija, planiran u iznosu od 230.000,00 kuna

Za religiju je planirano 230.0000,00 kn financirano iz prihoda po posebnim propisima, od toga tekuće donacije planirane su u iznosu od 50.000,00 kn i kapitalne donacije u iznosu od 180.000,00 kn, a realizirati će se u cilju suradnje u unapređenju religije u lokalnoj zajednici kao i uređenja i obnove sakralnih objekata.


Program 201014 Osnovno i srednje obrazovanje, planiran u iznosu od 730.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje osnovnog i srednjeg obrazovanja planirano je 350.000,00 kn za tekuće donacije financirano iz općih prihoda i primitaka, a sredstva su namijenjena za sufinanciranje prehrane učenika slabijeg imovinskog stanja, sufinanciranje udžbenika za osnovnu školu te ostale potpore u cilju unaprjeđenja osnovnoškolskog obrazovanja. 

2. Za potpore u obrazovanju – stipendije (za srednju školu i fakultete), planirano je 160.000,00 kn financirano iz općih prihoda i primitaka. 

3. Za potpore u obrazovanju – sufinanciranje prijevoza studenata planirano je 220.000,00 kn. Općina Križ sufinancira prijevoz redovnim studentima koji svakodnevno putuju na studij, u visini 75% iznosa mjesečne prijevozne karte.


Program 201015 Prijevoz, planirano je u iznosu od 100.000,00 kuna

Za sufinanciranje lokalnog prijevoza građana kao i sufinanciranje integriranog prijevoza,  planirano je 100.000,00 kn.


Program 201016 Program socijalnih potpora, planiran u iznosu od 620.000,00 kuna

1. Za podmirenje troškova stanovanja planirano je 50.000,00 kn za ostale nespomenute rashode poslovanja financirano iz općih prihoda i primitaka. 

2. Za jednokratne novčane pomoći planirano je 60.000,00 kn za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna financirano iz općih prihoda i primitaka. 

3. Za pomoć roditeljima prilikom rođenja djeteta planirano je 140.000,00 kn za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, financirano iz općih prihoda i primitaka, a predstavljaju stimulativnu mjeru pri rođenju djeteta. Planirani iznos ove pomoći za 2020. godinu uvećan te će roditelji za prvo dijete u obitelji ostvariri jednokratnu naknadu u iznosu 2.000,00 kn, za drugo 2.500,00 kn, a za treće i svako slijedeće dijete po 3.000,00 kn. 

4. Za podmirenje pogrebnih troškova umrle osobe koja je imala zadnje prijavljeno prebivalište na području Općine Križ, a koja je nepoznata, neidentificirana, nema zakonskih obveznika, nije korisnik socijalnih pomoći, nema nasljednika i slično, planirano je 10.000,00 kn za rashode za usluge, odnosno minimalne i nužne troškove ukopa financirano iz općih prihoda i primitaka. 

5. Za ostale socijalne potrebe planirano je 20.000,00 kn za tekuće donacije financirano iz općih prihoda i primitaka.

6. Za troškove stanovanja – ogrjev, planirano je 70.000,00 kn financirano iz pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna. Novčana sredstva osigurava Zagrebačka županija, temeljem izdanog Rješenja Zagrebačke županije za financiranje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, prema popisu korisnika, kojeg izrađuje Centar za socijalnu skrb. 

7. Za pomoći – program Crvenog križa, planirano je 30.000,00 kn za tekuće donacije i to za sljedeće programe iz kategorije socijalno ugroženih osoba: za ljetovanje djece iz socijalno ugroženih obitelji, darivanje osoba starijih od 90 godina, za darivanje osoba u socijalnim potrebama prigodom uskrsnih i božićnih blagdana, a sve financirano iz općih prihoda i primitaka.

8. Za novčane pomoći umirovljenicima planirano je 140.000,00 kn, financirano iz općih prihoda i primitaka, a vezano uz  prigodno darivanje za Božićne blagdane u obliku dara u naravi u visini 200,00 kn.

9. Za novčane pomoći nezaposlenima planirano je 100.000,00 kuna, financirano iz općih prihoda i primitaka, a vezano uz prigodno darivanje za Božićne blagdane u obliku dara u naravi u visini 200,00 kn.


PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ KRIŽ 

PROGRAM 201017 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA 

- PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU OD 3.784.877,60 KUNA


1. Za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića planirano je 3.774.877,60 kn financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.966.750,00 kn, od toga plaće (bruto) 2.186.266,09 kn, ostali rashodi za zaposlene 419.750,00 kn i doprinosi na plaće 360.733,91 kn.

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 801.127,60 kn, od toga naknade troškova zaposlenima 133.000,00 kn, rashodi za materijal i energiju 444.527,60 kn, rashodi za usluge 119.100,00 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kn i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 89.500,00 kn.

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 7.000,00 kn za ostale financijske rashode.

2. Za opremanje Dječjeg vrtića planirano je 10.000,00 kn, za postrojenje i opremu financirano iz općih prihoda i primitaka. 


ODSJEK ZA FINANCIJE, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GOSPODARSTVO 

- PLANIRANI IZDACI U IZNOSU OD 32.344.122,40 KUNA


Program 20201 Financiranje redovne djelatnosti, planiran u iznosu od 3.779.122,40 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.680.000,00 kn financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće (bruto) 2.320.000,00 kn i doprinosi na plaće 360.000,00 kn.

2. Za materijalne rashode i rashode za usluge planirano je 1.099.122,40 kn financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 500.000,00 kn, rashodi za usluge 450.000,00 kn i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 149.122,40 kn. Namjenski rashodi odnose se na rashode za električnu energiju, plin, motorni benzin i gorivo, rashode za sitan inventar, rashode za računalne usluge, rashode za grafičke i tiskarske usluge, rashode za usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i premiju osiguranja imovine.


Program 20202 Poljoprivreda, planiran u iznosu od 670.000,00 kuna

1. Za umjetno osjemenjivanje, cijepljenje i označavanje planirano je 80.000,00 kn financirano iz općih prihoda i primitaka za zdravstvene i veterinarske usluge, a odnosi se na sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja i krmača, cijepljenja kokoši protiv kuge peradi, označavanja koza i ovaca te testiranja mesa kod obrade na trihinelu.

2. Za premije osiguranja planirano je 30.000,00 kn financirano iz općih prihoda i primitaka, a odnosi se na sufinanciranje plaćenih premija osiguranja za zaključene police osiguranja usjeva, trajnih nasada i/ili stoke.

3. Za edukacije je planirano 10.000,00 kn financirano iz općih prihoda i primitaka, a odnosi se na sufinanciranje edukacija i stručnog osposobljavanja za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu/kućanstvu te pohađanje tečajeva potrebnih za bavljenje određenom poljoprivrednom proizvodnjom, stručno osposobljavanje po posebnim programima te zakonski obvezno stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu i šumarsku proizvodnju.

4. Za uređenje ruralnog prostora planirano je 100.000,00 kn financirano iz općih prihoda i primitaka za usluge tekućeg i investicijskog održavanja poljskih puteva i druge infrastrukture u ruralnim prostorima.

5. Za subvencije za poljoprivrednike planirano je 400.000,00 kn financirano iz općih prihoda i primitaka, a odnosi se sufinanciranje analiza (tla, poljoprivrednih proizvoda, stočne hrane i sl.), nabave i postavljanja sustava za navodnjavanje, kupnje sjemenskog i sadnog materijala, prihrane pčelinjih zajednica i očuvanje pčelinjeg fonda, kupnje rasplodne stoke i izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, kupnje opreme i mehanizacije, uzgojno-selekcijskog rada pasmine konja hrvatski posavac i hrvatski hladnokrvnjak, prerade poljoprivrednih proizvoda (nabava opreme za doradu i preradu te unutarnje uređenje objekta/prostora za preradu poljoprivrednih proizvoda i subvencije za promociju i nastup na tržištu).

6. Za konzultantske usluge za projekte programa ruralnog razvoja planirano je 50.000,00 ka, financirano iz općih prihoda i primitaka, a odnosi se na sufinanciranje konzultantskih usluga pri izradi dokumentacije potrebne za apliciranje na natječaje iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.


Program 20203 Mjere zaštite pučanstva, planiran u iznosu od 130.000,00 kuna

Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 130.000,00 kn financirano iz općih prihoda i primitaka.


Program 20204 Zaštita i zbrinjavanje životinja, planiran u iznosu od 155.000,00 kuna

1. Za zbrinjavanje i higijeničarske usluge planirano je 100.000,00 kn financirano iz općih prihoda i primitaka. 

2. Za kastraciju i sterilizaciju pasa planirano je 20.000,00 kn financirano iz općih prihoda i primitaka.

3. Za mikročipiranje pasa planirano je 35.000,00 kn financirano iz općih prihoda i primitaka.


Program 20205 Financiranje djelatnosti, planiran u iznosu od 6.945.000,00 kuna

1. Za otplatu zajmova planirano je 6.605.000,00 kn financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Financijski rashodi planirano u iznosu od 405.000,00 kn, od toga za kamate po postojećim zaduženjima i novim zaduženjima koja se planiraju realizirati tijekom 2020. godine 270.000,00 kn i 135.000,00 kn za naknade poslovnim bankama i naknade financijskim institucijama za uslugu platnog prometa, naknadu u visini 5% od iznosa naplaćenih prihoda Ministarstvu financija i rashode za zatezne kamate iz poslovnih odnosa.

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 6.200.000,00 kn za otplate glavnice primljenih kredita od tuzemnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.

2. Rashode za postrojenje i opremu planirani su u iznosu od 340.000,00 kn, financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijalnu imovinu 200.000,00 kn koji se odnose na nabavu opreme i instalaciju WiFi pristupnih točaka na području Općine Križ, nematerijalnu imovinu 100.000,00 kn, postrojenje i opremu 40.000,00 kn.


Program 20206 Održavanje objekata i opreme komunalne infrastrukture, planiran u iznosu od 2.550.000,00 kuna

1. Za tekuće održavanje objekata planirano je 250.000,00 kn financirano iz prihoda po posebnim propisima, a odnose se za moguće intervencije na igralištima, odčepljivanje kanalizacije, dimnjačarstvo i otvorenu i zatvorenu kanalsku mrežu i sl.

2. Za tekuće održavanje opreme planirano je 40.000,00 kn financirano iz prihoda po posebnim propisima za rashode za usluge, a koji su namijenjeni za potrebe održavanja uredske opreme.

3. Za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 450.000,00 kn financirano iz prihoda po posebnim propisima, a odnose se na održavanje makadam i asfaltnih cesta, uređenje cestovnih bankina, cestovne odvodnje, cijevnih propusta, krčenje pojasa ceste i cestovnu signalizaciju, prema prioritetima. 

4. Za zimsku službu – prometne površine, planirano je 350.000,00 kn financirano iz prihoda po posebnim propisima, a odnosi se na održavanje prometnih i pješačkih površina u zimskom periodu.

5. Za održavanje javne rasvjete planirano je 660.000,00 kn financirano iz prihoda po posebnim propisima za materijalne rashode, od čega se 110.000,00 kn odnosi na rashode za električnu energiju za javnu rasvjetu, 150.000,00 kn odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete na području Općine Križ, a 400.000,00 kn na energetsku uslugu.

6. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 140.000,00 kn financirano iz prihoda po posebnim propisima, a odnose se na čišćenje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, uređenje i čišćenje objekata u javnoj uporabi.

7. Za održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda planirano je 160.000,00 kn financirano iz prihoda po posebnim propisima, a odnose se na održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, osim građevina javnih isporučitelja vodnih usluga.

8. Za održavanje zelenih površina planirano je 450.000,00 kn financirano iz prihoda po posebnim propisima, a odnose se na čišćenje i košnju zelenih površina, hortikulturno i parkovno uređenje.

9. Za održavanje reciklažnog dvorišta planirano je 50.000,00 kn financirano iz prihoda po posebnim propisima, a odnosi se na troškove tekućeg i investicijskog održavanja.


Program 20207 Kupnja zemljišta, planiran u iznosu od 200.000,00 kuna

Za kupnju zemljišta planirano je 200.000,00 kn financirano iz prihoda od nefinancijske imovine, a odnose se na izdatke za kupnju zemljišta u Križu te kupnju zemljišta na arheološkom nalazištu Sipčina.


Program 20208 Investicijsko održavanje, planiran u iznosu od 1.900.000,00 kuna

1. Za tekuće investicijsko održavanje društvenih domova planirano je 500.000,00 kn financirano iz prihoda po posebnim propisima i pomoći za rashode za usluge, za održavanje društvenih domova prema prioritetima.

2. Za tekuće i investicijsko održavanje cesta planirano je 1.300.000,00 kn financirano iz prihoda po posebnim propisima i pomoći. U planu je između ostalog, ovisno o mogućnostima te ostvarenim sredstvima iz drugih izvora, investicijsko održavanje Staklene ulice u  Bunjanima, Ulice Hrvatske mladeži u Novoselcu, Selske ulice u Novoselcu i ostale ceste prema prioritetima i mogućnostima.

3. Za Dom kulture Josip Badalić planirano je 100.000,00 kn financirano iz prihoda po posebnim propisima i pomoći za građevinske objekte, a odnose se na radove unutarnje obnove koji ovisno o mogućnostima uključuju sanaciju podova, obnovu preostalih sanitarnih čvorova te soboslikarske radove unutar objekta.


Program 20209 Gradnja objekata, planiran u iznosu od 15.600.000,00 kuna

1. Za izgradnju Dječjeg vrtića planirano je 9.050.000,00 kn financirano iz primitaka od zaduživanja, pomoći i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

2. Za prenamjenu i opremanje postojeće zgrade Dječjeg vrtića u Kulturni centar planirano je 400.000,00 kn financirano od prihoda po posebnim propisima i EU sredstava.

3. Za rekonstrukciju i opremanje sportske građevine u Sportskom parku u Križu planirano je 1.025.000,00 kn financirano od zaduživanja i EU sredstava, a odnosi se na uređenje svih prostorija na katu građevine, a posebno muške i ženske svlačionice, sanitarnih  čvorova, grijanja, obnove krova i ovojnice objekta te opremanje teretane. 

4. Za ugradnju elemenata pristupačnosti pješačkih površina planirano je 50.000,00 kn financirano iz prihoda po posebnim propisima i pomoći, radi prilagođavanja pristupa pješacima, biciklistima i osobama s invaliditetom javnim objektima.

5. Za izgradnju kanalizacijske mreže – Ulica Stjepana Matkovića i Ulica Kriške republike u Križu planirano je 500.000,00 kn.

6. Za izgradnju kružnog toka u Križu planirano je 200.000,00 kn financirano od prihoda po posebnim propisima, odnosi se na lokaciju Trg Svetog Križa  u Križu.

7. Za uređenje centra Križa planirano je 200.000,00 kn financirano iz prihoda po posebnim propisima i pomoći.

8. Za nadstrešnice na groblju u Križu planirano je 200.000,00 kn financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte.

9. Za uređenje parka u Križu planirano je 300.000,00 kn financirano iz prihoda po posebnim propisima.

10. Za ostale nadstrešnice planirano je 300.000,00 kn financirano iz prihoda po posebnim propisima i pomoći za građevinske objekte, a odnosi se na nadstrešnice na autobusnim stanicama na području Općine Križ.

11. Za izgradnju i obnovu pješačkih staza planirano je 400.000,00 kn financirano iz prihoda po posebnim propisima za izgradnju i sanaciju pješačkih staza u Križu i Novoselcu.

12. Za sanaciju stare vojne zgrade u parku u Križu planirano je 400.000,00 kn financirano iz prihoda po posebnim propisima i pomoći, a odnosi se na sanaciju krovnog dijela objekta (pokrov i limarija), postojeće stolarije i pročelja objekta.

13. Za uređenje multimedijalnog centra u Križu planirano je 1.000.000,00 kn financirano iz općih prihoda i primitaka i pomoći, a odnosi se na obnovu i preuređenje postojećeg prostora, ugradnju odgovarajućeg ventilacijskog sustava, nabavu rasvjete i multimedijalne opreme, uređenje sanitarnih čvorova.

14. Za izradu planova, studija i strategija planirano je 100.000,00 kn financirano iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine za nematerijalnu proizvedenu imovinu.

15. Za tehničku dokumentaciju planirano je 300.000,00 kn financirano iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine za nematerijalnu proizvedenu imovinu.

16. Za izgradnju infrastrukture planirano je 1.000.000,00 kn financirano iz prihoda po posebnim propisima i pomoći, a sredstva su planirana za rekonstrukciju uličnih plinovoda, vodovoda i odvodnje, za sufinanciranje nabave dugotrajne imovine trgovačkom društvu Ivakop d.o.o., te trgovačkom društvu Poduzetnička zona Križ d.o.o.

17. Za sufinanciranje investicijskog održavanja cesta planirano je 500.000,00 kn financirano iz  prihoda po posebnim propisima za kapitalne pomoći namijenjeni su za pojačano održavanje lokalnih i županijskih cesta.


Program 202010 Legalizacija objekata, planiran u iznosu od 150.000,00 kuna

1. Za legalizaciju društvenih i vatrogasnih domova i sportskih objekata i drugih građevina javne namjene planirano je 100.000,00 kn financirano iz općih prihoda i primitaka za rashode za usluge, a sredstva su namijenjena za naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, vodnog doprinosa i potrebnu dokumentaciju.

2. Za natječaje i oglase planirano je 50.000,00 kn financirano iz prihoda po posebnim propisima za rashode za usluge, a sredstva su namijenjena za oglašavanje natječaja i oglasa u sredstvima javnog informiranja.


Program 202011 Poslovi prijevoza pokojnika, planiran u iznosu od 25.000,00 kuna

Za preuzimanje i prijevoz umrlih osoba do patologije ili sudske medicine radi obdukcije planirano je 25.000,00 kn financirano iz općih prihoda i primitaka za rashode za usluge.


Program 202012 Zaštita okoliša, planiran u iznosu od 240.000,00 kuna

Za odvoz velikog otpada i sanaciju divljih odlagališta planiran je iznos od 240.000,00 kn financirano iz prihoda po posebnim propisima. Od toga, rashodi za usluge planirani su u visini 140.000,00 kn, i subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 100.00,00 kuna.U Križu 15.10.2019. godine 


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Križ za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Križ za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. Plan razvojnih programa Općine Križ za razdoblje 2020. - 2022. godine
  PREUZMI:

 4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Križ za 2020. godinu
  PREUZMI:

 5. VODIĆ-ZA-GRAĐANE-opis-Proračuna-Općine-Križ-za-2020.-godinu
  PREUZMI:

 6. Financijski-izvještaji-za-2019.-god-15.02.2019.
  PREUZMI:

 7. Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu
  PREUZMI:

 8. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Križ za 2019. godinu
  PREUZMI:

 9. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020.
  PREUZMI:

Više