Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Križ

  Kontakt podaci
  Općina Križ
  Trg Svetog Križa 5
  OIB: 94115544733
  01/2831-510
   info@opcina-kriz.hr

 

Općinski Načelnik

Marko Magdić, struč. spec. oec.


Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani stanovnici Općine Križ,


predstavljamo Vam Proračun za građane za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Križ prikuplja i investira sredstva.

Cilj nam je što više približili rad naše Općine te omogućiti da svojim prijedlozima i komentarima i građani sudjeluju u planiranju i ostvarivanju projekata i programa od značaja za Općinu Križ i njene stanovnike.

Ukupni prihodi i rashodi Općine Križ za 2021. godinu planirani su u iznosu od 43.571.000,00 kuna.

I u 2021. godini nastavljamo s ulaganjem u projekte komunalne infrastrukture, kao što su održavanje društvenih domova i vatrogasnih spremišta, nerazvrstanih cesta i javnih površina, održavanje čistoće javnih i zelenih površina, nastavak izgradnje kanalizacijske mreže (Ulica Stjepana Matkovića i ulica Kriške Republike u Križu), uređenje parka u Križu i parka Hrvatskih mučenika u Novoselcu, nastavak izgradnje i obnove pješačkih i biciklističkih staza, rekonstrukcija uličnih vodovoda i plinovoda, nastavak sanacije stare vojne zgrade u Križu i pokretanje uređenja Multimedijalnog centra Križ. Za održavanje objekata i opreme komunalne infrastrukture planiran je iznos od  2.820.000,00 kuna.

Jedan od značajnih projekata za Općinu je izgradnja novog dječjeg vrtića čija se realizacija nastavlja i u 2021. godini. Želimo našim najmlađim stanovnicima omogućiti modernu ustanovu koja će im osigurati najbolje i najkvalitetnije uvjete boravka i u kojoj će se kroz igru i učenje razvijati i pripremati za školu. U planu nam je i prenamjena i opremanje zgrade postojećeg Dječjeg vrtića u Križu u Kulturni centar i prenamjena Dječjeg vrtića u Novoselcu u Tehnološki park. Za predškolski odgoj odnosno proračunskog korisnika Dječji Vrtić Križ planira se izdvajanje u iznosu od 3.784.877,60 kuna.

Izdvajanja za sve javne potrebe u kulturi na području Općine Križ planiraju se za 2021. godinu u iznosu od 700.000,00 kuna. Od toga, 450.000,00 kuna odnosi se na rashode za programske djelatnosti i tradicionalne manifestacije u organizaciji i od značaja za Općinu Križ (Dan Općine Križ, Cross Hill Run, Krigl fest, njegovanje ostavštine Josipa Badalića, njegovanje ostavštine Milke Trnine, kulturne manifestacije - izložbe, promocije, tribine, koncerti, književni susreti, kazališne predstave i sl.) te tekuće donacije u iznosu od 150.000,00 kuna za programske djelatnosti udruga 

koje djeluju na području kulture. Od velike nam je važnosti očuvanje povijesti i kulture naše Općine, stoga planiramo nastavak arheoloških istraživanja u suradnji s Ministarstvom kulture, Zagrebačkom županijom i Hrvatskim restauratorskim zavodom na arheološkom nalazištu Sipčina. Za nastavak istraživanja planiramo izdvojiti sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.

Kako bi i dalje poticali razvoj jedne od osnovnih gospodarskih djelatnosti na području Općine, kroz program Poljoprivreda, planirana su sredstva u iznosu od 670.000,00 kuna za subvencije poljoprivrednicima i uređenje ruralnih prostora. 

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja pomažemo kroz isplatu jednokratnih novčanih pomoći, pomoći za ogrjev, pomoći za podmirenje troškova stanovanja i pomoći za podmirenje pogrebnih troškova. Program socijalnih potpora planiran je u iznosu od 595.000,00 kuna. 

Podizanje kvalitete života naših stanovnika prioritet je i u 2021. godini.  Želim da naša Općina bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece i privući nove stanovnike. Stoga smo u proračunu za 2021. godinu osigurali sredstva za isplatu pomoći roditeljima prilikom rođenja djeteta. 

Ulaganje u obrazovanje od velikog nam je značaja, zato i ove godine planiramo sredstva za dodjelu stipendija učenicima i studentima, sufinanciramo prijevoz, sufinanciranje nabave udžbenika za osnovnu školu i sufinanciranje produženog boravka te sufinanciramo prehranu učenika slabijeg imovinskog stanja. Za program osnovnog i srednjeg obrazovanja planirano je izdvajanje u iznosu 680.000,00 kuna.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Križ da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 15.11.2020. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan Proračun za 2021. godinu


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Križ za 2021. godinu bilo je provedeno od 15.10.2020. do 15.11.2020.godine. 

Savjetovanje možete pogledati ovdje.                                                                                          Vaš načelnikO B R A Z L O Ž E NJ E

PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE KRIŽ ZA 2021. GODINU

        I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Križ za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga Proračuna Općine Križ za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Križ koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim obrazloženjem Općinskog Proračuna želimo omogućiti svim stanovnicima uvid u prihode i rashode Općine Križ kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve stanovnike na aktivno sudjelovanje u komentiranju prijedloga Proračuna Općine Križ za 2021. godinu i projekcija za 2022 i 2023. godinu.


Proračun sadržava:


1. Opći dio:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja 

Računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:
Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. 


2. Poseban dio:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta procedura se naziva izmjena i dopuna Proračuna i identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe.


Proračunski korisnici Općina Križ su Dječji vrtić Križ i Knjižnica i čitaonica Križ.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je načelnik. Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Prijedlog Proračuna Općine Križ za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu sastavljen je na osnovu:

• Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021. - 2023. godine Ministarstva financija,

• Uputa za izradu Proračuna Općine Križ za razdoblje od 2021. - 2023. godine, Općine Križ

• Vlastite procjene o mogućnostima naplate prihoda temeljem pripadnosti poreza i visini poreznih stopa u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

• Ostvarenja prihoda i primitaka, te izvršenja rashoda i izdataka u 2019. godini,

• Ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka do kraja rujna 2020. godine,

• Financijskog plana za 2020. godinu i dvije naredne godine proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Križ i Knjižnica i čitaonica Križ

• Financijskih planova i prijavljenih projekata korisnika proračuna za 2021. godinu i dvije naredne godine,

• Analize stanja u resoru gospodarstva, kulture, sporta, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijale, te u resoru komunalnih djelatnosti u Općini Križ u 2020. godini,

• Donesenih odluka, zaključaka i zaključenih ugovora.


U procesu planiranja za razdoblje 2021.-2023. godine primjenjuje se Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14., 115/15., 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20.).

Pravilnikom je definiran okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Također je propisana i struktura brojčanih oznaka i naziva svake klasifikacije te način njihovog međusobnog povezivanja. 

Zakonom o proračunu u naš sustav uveden je trogodišnji proračunski okvir. Predstavničko tijelo usvaja Proračun za 2021. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine, 2022. i 2023. Proračun se donosi na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije – na trećoj razini računskog plana, dok se projekcije usvajaju na drugoj razini ekonomske klasifikacijeProračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 25.196.000,00 kn 57,83 %
> Prihodi od poreza 8.672.000,00 kn 19,90 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 6.150.000,00 kn 14,11 %
> Prihodi od imovine 5.473.000,00 kn 12,56 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 4.827.000,00 kn 11,08 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 74.000,00 kn 0,17 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.375.000,00 kn 16,93 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 7.300.000,00 kn 16,75 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 75.000,00 kn 0,17 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 7.500.000,00 kn 17,21 %
> Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija 7.500.000,00 kn 17,21 %
Vlastiti izvori 3.500.000,00 kn 8,03 %
> Višak prihoda 3.500.000,00 kn 8,03 %
UKUPNO 43.571.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija
Višak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna


Ukupni prihodi Općine Križ za 2021. godinu planirani su u iznosu od 43.571.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Križ za 2021. godinu planirani su u iznosu od 25.196,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu 8.672.000,00 kuna, a čine ih prihodi  od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada 8.200.000,00 kuna, prihodi od povremenih poreza na imovinu 400.000,00 kuna i prihodi od poreza na promet 72.000,00 kuna

2. Pomoć iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 6.150.000,00 kuna, a čine ih pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 2.700.000,00 kuna, pomoć od ostalih subjekta unutar općeg proračuna 150.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3.300.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 5.473.000,00 kuna, a čine ih prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 55.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 5.418.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiranih u iznosu od 4.827.000,00 kuna, a čine ih upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu 7.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu 1.320.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirane u iznosu od 3.500.000,00 kuna.

5. Prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 74.000,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 72.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirani u iznosu od 2.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Općine Križ za 2021. godinu planirani su u iznosu od 7.375.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 7.300.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 75.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja Općine Križ za 2021. godinu planirani su u iznosu od 7.500.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija


Vlastiti izvori

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina planiraju se u iznosu od 3.500.000,00 kuna, a točan iznos bit će utvrđen izradom godišnjeg obračuna o izvršenju proračuna za 2020. godinu. Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 24.201.000,00 kn 55,54 %
> Rashodi za zaposlene 6.714.970,00 kn 15,41 %
> Materijalni rashodi 11.597.030,00 kn 26,62 %
> Financijski rashodi 369.000,00 kn 0,85 %
> Subvencije 600.000,00 kn 1,38 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 990.000,00 kn 2,27 %
> Ostali rashodi 3.930.000,00 kn 9,02 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.370.000,00 kn 28,39 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 kn 0,69 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.070.000,00 kn 27,70 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 7.000.000,00 kn 16,07 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 7.000.000,00 kn 16,07 %
UKUPNO 43.571.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Općine Križ za 2021. godinu planirani su u iznosu od 43.571.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Križ za 2021. godinu planirani su u iznosu od 24.201.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 6.714.970,00 kuna, a odnose se na zaposlene u Dječjem vrtiću Križ i Općini Križ, od toga Plaće (bruto) planirane u iznosu od 5.208.439,52 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 641.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 865.530,48 kuna. 

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 11.597.030,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 329.864,00 kuna, Rashodi za materijal planirani u iznosu od 1.346.527,60 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 8.442.100,00 kuna, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 15.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.463.538,40 kuna.

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 369.000,00 kuna, od toga Kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 350.000,00 kuna i Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 19.000,00 kuna.

4. Subvencije planirane u iznosu od 600.000,00 kuna od toga Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 100.000,00 kuna i Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima planirane u iznosu od 500.000,00 kuna.

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 990.000,00 kuna.

6. Ostali rashodi planirani su u iznosu od 3.930.000,00 kuna, od toga Tekuće donacije – Vatrogasna postrojba Ivanić – Grad planirane u iznosu od 2.550.000,00 kuna, Kapitalne donacije planirane u iznosu od 180.000,00 kuna i Kapitalne pomoći – poslovni prostor trgovačkog  društva planirane u iznosu od 1.200.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine Križ za 2021. godinu planirani  u iznosu od 12.370.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 300.000,00 kuna, od toga ostala prirodna materijalna imovina planirana u iznosu od 200.000,00 kuna i Nematerijalna imovina planirana u iznosu od 100.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 12.070.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 11.200.000,00 kuna, uredska oprema i namještaj 110.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 60.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 700.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova Općine Križ za 2021. godinu planirani su u iznosu od 7.000.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 

GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

- PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU 1.422.000,00 KUNA


Program 10101 Financiranje redovne djelatnosti, planiran u iznosu od 450.000,00 kuna 

Za navedenu aktivnost planirani su rashodi za usluge promidžbe i informiranja, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela u sveukupnom iznosu od 450.000,00 kn.


Program 10102 Financiranje ostalih aktivnosti, planiran u iznosu od 302.000,00 kuna 

Pod ovom aktivnošću planirani su rashodi u iznosu 40.000,00 kn za financiranje rada političkih stranaka čiji predstavnici obnašaju dužnosti članova u Općinskom vijeću Općine Križ, a koji se planiraju izvršiti u obliku tekućih donacija, sukladno Odluci Općinskog vijeća.

1. Za financiranje rada Savjeta mladih Općine Križ planirano je 12.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za potrebe redovnog poslovanja. 

2. Za održavanje izbora planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 10103 Financiranje redovne djelatnosti, planiran u iznosu 670.000,00 kuna 

Za rad mjesne samouprave planirano je 670.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 70.000,00 kuna i rashodi za usluge 600.000,00 kuna


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 


RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

– PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU OD 42.149.000,00 KUNA

ODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

- PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU OD 6.592.000,00 KUNA


Program 20101 Financiranje redovne djelatnosti, planiran u iznosu od 1.397.000,00 kuna

1. Rashodi poslovanja planirani u iznosu do 427.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 250.000,00 kuna i materijalni rashodi planirani u iznosu od 177.000,00 kuna

2. Za materijalne rashode i rashode za usluge planirano je 970.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 120.000,00 kuna, rashodi za usluge 650.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 kuna, a odnose se na: rashode za uredski materijal, stručnu literaturu, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, potrošni materijal, usluge telefona, usluge za komunikaciju i prijevoz, intelektualne usluge, rashode za autorske honorare, ugovore o djelu, sudske pristojbe, sudske troškove, rashode za naknade na stručnom osposobljavanju i ostale nespomenute rashode.


Program 20102 Zaštita od požara i civilna zaštita, planiran u iznosu od 680.000,00 kuna

1. Za zaštitu od požara planirano je 650.000,00 kuna, a spomenuti rashodi odnose se na: naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 10.000,00 kuna, tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Općine Križ za sufinanciranje redovne djelatnosti u iznosu od 460.000,00 kuna i Vatrogasnoj postrojbi Grada Ivanić-Grada u iznosu od 180.000,00 kn. 

2. Rashodi za civilnu zaštitu planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna i to za nabavu opreme i za ostale nespomenute rashode. 


Program 20103 Dodatne usluge u zdravstvu i preventivi, planiran u iznosu od 50.000,00 kuna

Za dodatne usluge u zdravstvu planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i to za zdravstvene usluge i tekuće donacije u novcu, a odnose se na plaćanje zakupa prostora i ostale potrebe u zdravstvu tijekom godine. 


Program 20104 Razvoj poduzetništva, planiran u iznosu od 600.000,00 kuna

Za subvencije trgovačkim društvima u vlasništvu i suvlasništvu Općine Križ planirano je 600.000,00 kuna za tekuće donacije, financirano od općih prihoda i primitaka 


Program 20105 Zaželi – program zapošljavanja žena planiran u iznosu od 270.000,00 kuna

Općina Križ osigurava sredstva za provedbu programa Zaželi, radi, pomaži!!! – program zapošljavanja žena, kojeg je svrha zapošljavanje žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada i pružanje potpore i pomoći krajnjim korisnicima treće životne dobi na području Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić. Projekt je u 100% iznosu financiram sredstvim Europske Unije, a provodi u suradnji s partnerima Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Ispostavom Ivanić-Grad i Centrom za socijalnu skrb Ivanić-Grad te Gradom Ivanić-Gradom i Općinom Kloštar Ivanić. Nositelj projekta je Grad Ivanić-Grad. Za aktivnost zapošljavanja žena (rashode za zaposlene, doprinosi na plaće i bruto plaće) planirano je 270.000,00 kuna.


Program 20106 Program javnih potreba u kulturi, planiran u iznosu od 700.000,00 kuna

1. Za aktivnost kulturnog promicanja planirano je 600.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 450.000,00 kuna odnosi se na rashode za programske djelatnosti i tradicionalne manifestacije u organizaciji i od značaja za Općinu Križ (Dan Općine Križ, Cross Hill Run, Krigl fest, kazališne predstave, njegovanje ostavštine Josipa Badalića, njegovanje ostavštine Milke Trnine, kulturne manifestacije - izložbe, promocije, tribine, koncerti, književni susreti i sl.) te tekuće donacije u iznosu od 150.000,00 kuna za programske djelatnosti udruga i ostalih korisnika od značaja za Općinu Križ (tekuće donacije planirane za rad udruga)

2. Za arheološko nalazište Sipčina planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći za nastavak arheoloških istraživanja na lokalitetu Sipčina, Okešinec u suradnji s Ministarstvom kulture, Zagrebačkom županijom i Hrvatskim restauratorskim zavodom.


Program 20107 Javne ovlasti i redovna djelatnost Crvenog križa, planiran u iznosu od 60.000,00 kuna

Za redovnu djelatnost Crvenog Križa, a temeljem obveze financiranja sukladno zakonu planirano je 60.000,00 kuna za tekuće donacije, financirano iz općih prihoda i primitaka.


Program 20108 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi, planiran u iznosu od 30.000,00 kuna

Rashodi planirani za podmirenje javnih potreba u tehničkoj kulturi namijenjeni su financiranju osnovne djelatnosti i programa Zajednice tehničke kulture Općine Križ u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


Program 20109 Projekti udruga u zdravstvu, socijali i preventivi, planiran u iznosu od 60.000,00 kuna 

Za potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2021. godini, planirano je 60.000,00 kuna za tekuće donacije financirano iz općih prihoda i primitaka temeljem provedenog natječaja za dodjelu financijske potpore. 


Program 201010 Udruge iz Domovinskog rata, planiran u iznosu od 20.000,00 kuna

Za rad udruga iz Domovinskog rata planirano je 20.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, a temeljem obveze financiranja sukladno zakonu.


Program 201011 Program javnih potreba u sportu, planiran u iznosu od 1.100.000,00 kuna

Za osnovnu djelatnost sportskih klubova planirano je 1.100.000,00 financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge - održavanja školske sportske dvorane i Sportskog parka iznose 570.000,00 kuna, a ostali rashodi od 500.000,00 kuna, odnose se na donacije Zajednici sportskih udruga Općine Križ za podmirenje potreba sportskih udruga, tekuće donacije planirane su u iznosu od 30.000,00 kuna.


Program 201012 Religija, planiran u iznosu od 250.000,00 kuna

Za religiju je planirano 250.0000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga tekuće donacije planirane su u iznosu od 100.000,00 kuna i kapitalne donacije u iznosu od 150.000,00 kuna, a realizirati će se u cilju suradnje te unapređenja religije u lokalnoj zajednici kao i uređenja i obnove sakralnih objekata.


Program 201013 Osnovno i srednje obrazovanje, planiran u iznosu od 680.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje osnovnog i srednjeg obrazovanja planirano je 300.000,00 kuna za tekuće donacije financirano iz općih prihoda i primitaka, a sredstva su namijenjena za sufinanciranje prehrane učenika slabijeg imovinskog stanja, sufinanciranje udžbenika za osnovnu školu te ostale potpore u cilju unaprjeđenja osnovnoškolskog obrazovanja. 

2. Za potpore u obrazovanju – stipendije, planirano je 160.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka. 

3. Za potpore u obrazovanju – sufinanciranje prijevoza studenata planirano je 220.000,00 kuna. Općina Križ sufinancira prijevoz redovnim studentima koji svakodnevno putuju na studij, u visini 75% iznosa mjesečne prijevozne karte.


Program 201014 Sufinanciranje lokalnog prijevoza, planiran je u iznosu od 100.000,00 kuna

Za sufinanciranje lokalnog prijevoza građana kao i sufinanciranje integriranog prijevoza,  planirano je 100.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u naravi, financirano iz općih prihoda i primitaka.


Program 201015 Program socijalnih potpora, planiran u iznosu od 595.000,00 kuna

1. Za podmirenje troškova stanovanja planirano je 35.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja financirano iz općih prihoda i primitaka. 

2. Za jednokratne novčane pomoći planirano je 50.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna financirano iz općih prihoda i primitaka. 

3  Za pomoć roditeljima prilikom rođenja djeteta planirano je 140.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, financirano iz općih prihoda i primitaka, a predstavljaju stimulativnu mjeru pri rođenju djeteta.

4. Za podmirenje pogrebnih troškova umrle osobe koja je imala zadnje prijavljeno prebivalište na području Općine Križ, a koja je nepoznata, neidentificirana, nema zakonskih obveznika, nije korisnik socijalnih pomoći, nema nasljednika i slično, planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge, odnosno minimalne i nužne troškove ukopa financirano iz općih prihoda i primitaka. 

5. Za ostale socijalne potrebe planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije financirano iz općih prihoda i primitaka.

6. Za troškove stanovanja – ogrjev, planirano je 70.000,00 kuna financirano iz pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna. Novčana sredstva osigurava Zagrebačka županija, temeljem izdanog Rješenja Zagrebačke županije za financiranje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, prema popisu korisnika, kojeg izrađuje Centar za socijalnu skrb. 

7. Za pomoći – program Crvenog križa planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije i to za sljedeće programe iz kategorije socijalno ugroženih osoba: za ljetovanje djece iz socijalno ugroženih obitelji, darivanje osoba starijih od 90 godina, za darivanje osoba u socijalnim potrebama prigodom uskrsnih i božićnih blagdana, a sve financirano iz općih prihoda i primitaka.

8. Za novčane pomoći umirovljenicima planirano je 140.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, financirano iz općih prihoda i primitaka, a vezano uz  prigodno darivanje za Božićne blagdane.

9. Za novčane pomoći nezaposlenima planirano je 100.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, financirano iz općih prihoda i primitaka, a vezano uz prigodno darivanje za Božićne blagdane.


PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ KRIŽ 

- PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU OD 3.784.877,60 KUNA


Program 201016 Program predškolskog odgoja planiran u iznosu od 3.784.877,60 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića planirano je 3.774.877,60 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.983.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 2.268.669,52 kuna, ostali rashodi za zaposlene 340.000,00 kuna i doprinosi na plaće 374.330,48 kuna.

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 791.877,60 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 133.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 444.527,60 kuna, rashodi za usluge 119.100,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 73.250,00 kuna.

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 7.000,00 kuna za ostale financijske rashode.

2. Za opremanje Dječjeg vrtića planirano je 10.000,00 kuna, za postrojenje i opremu financirano iz općih prihoda i primitaka. 


PRORAČUNSKI KORISNIK KNJIŽNICA I ČITAONICA KRIŽ

-PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU OD 576.834,00 KUNA


Program 201017 Redovan rad knjižice planiran u iznosu od 576.834,000 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti knjižnice i čitaonice Križ planirano je 576.834,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i vlastitih izvora, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani iz općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 341.970,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 279.770,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 16.000,00 kuna i doprinosi na plaće 46.200,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 142.864,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 19.864,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna, rashodi za usluge 63.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih izvora planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna

• Za ostale financijske rashode planirano je 7.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za opremanje knjižnice i čitaonice Križ planirano je 75.000,00 kuna, od toga: 

• Postrojenja i oprema planirano u iznosu od 15.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka

• Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirane u iznosu od 58.000,00 kuna financirano iz pomoći

• Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirane u iznosu od 2.000,00 kuna financirano iz vlastitih prihodaODSJEK ZA FINANCIJE, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GOSPODARSTVO 

- PLANIRANI IZDACI U IZNOSU OD 31.195.288,40 KUNA


Program 20201 Financiranje redovne djelatnosti, planiran u iznosu od 3.955.288,40 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.870.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće (bruto) 2.460.000,00 kuna i doprinosi na plaće 410.000,00 kuna.

2. Za materijalne rashode i rashode za usluge planirano je 1.085.288,40 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 530.000,00 kuna, rashodi za usluge 440.000,00 kuna i premije osiguranja 115.288,40 kuna. Namjenski rashodi odnose se na rashode za električnu energiju, plin, motorni benzin i gorivo, rashode za sitan inventar, rashode za računalne usluge, rashode za grafičke i tiskarske usluge, rashode za usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i premiju osiguranja imovine.


Program 20202 Poljoprivreda, planiran u iznosu od 670.000,00 kuna

1. Za premije osiguranja planirano je 50.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka. 

2. Za uređenje ruralnog prostora planirano je 120.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

3. Za subvencije za poljoprivrednike planirano je 450.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka.

4. Za konzultantske usluge za projekte programa ruralnog razvoja planirano je 50.000,00 kuna, financirano iz općih prihoda i primitaka. 


Program 20203 Mjere zaštite pučanstva, planiran u iznosu od 200.000,00 kuna

Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 200.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka.


Program 20204 Zaštita i zbrinjavanje životinja, planiran u iznosu od 170.000,00 kuna

1. Za zbrinjavanje i higijeničarske usluge planirano je 130.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene. 

2. Za kastraciju i sterilizaciju pasa planirano je 20.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka.

3. Za mikročipiranje pasa planirano je 20.000,00 kuna financirano iz pomoći.


Program 20205 Financiranje djelatnosti, planiran u iznosu od 7.540.000,00 kuna

1. Za otplatu zajmova planirano je 7.355.000,00 kuna financirano iz primitaka od zaduživanja, od toga:

• Financijski rashodi planirano u iznosu od 355.000,00 kuna, od toga za kamate po postojećim zaduženjima i novim zaduženjima koja se planiraju realizirati tijekom 2021. godine 350.000,00 kuna i 5.000,00 kuna za naknade poslovnim bankama i naknade financijskim institucijama za uslugu platnog prometa, naknadu u visini 5% od iznosa naplaćenih prihoda Ministarstvu financija i rashode za zatezne kamate iz poslovnih odnosa.

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 7.000.000,00 kuna za otplate glavnice primljenih kredita od tuzemnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.

2. Rashodi za postrojenje i opremu planirani su u iznosu od 185.000,00 kuna, iz prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine, od toga nematerijalna imovina 100.000,00 kuna i postrojenja i oprema 85.000,00 kuna


Program 20206 Održavanje objekata i opreme komunalne infrastrukture, planiran u iznosu od 2.820.000,00 kuna

1. Za tekuće održavanje objekata planirano je 250.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima, a odnose se za moguće intervencije na igralištima, odčepljivanje kanalizacije, dimnjačarstvo i otvorenu i zatvorenu kanalsku mrežu i sl.

2. Za tekuće održavanje opreme planirano je 40.000,00 kuna, financirano iz prihoda po posebnim propisima za rashode za usluge, a koji su namijenjeni za potrebe održavanja uredske opreme

3. Za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 500.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene, a odnose se na održavanje makadam i asfaltnih cesta, uređenje cestovnih bankina, cestovne odvodnje, cijevnih propusta, krčenje pojasa ceste i cestovnu signalizaciju, prema prioritetima. 

4. Za zimsku službu – prometne površine, planirano je 300.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene, a odnosi se na održavanje prometnih površina u zimskom periodu.

5. Za održavanje javne rasvjete planirano je 680.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima za materijalne rashode, od čega se 110.000,00 kuna odnosi na rashode za električnu energiju za javnu rasvjetu, a 570.000,00 kuna na usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete na području Općine Križ.

6. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

7. Za održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

8. Za održavanje zelenih površina planirano je 600.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene, a odnose se na čišćenje asfaltnih površina, čišćenje i košnju zelenih površina, hortikulturno i parkovno uređenje i čišćenje objekata u javnoj uporabi.

9. Za održavanje reciklažnog dvorišta planirano je 50.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka. 


Program 20207 Kupnja zemljišta, planiran u iznosu od 200.000,00 kuna

Za kupnju zemljišta planirano je 200.000,00 kuna financirano iz prihoda od nefinancijske imovine za zemljište.


Program 20208 Investicijsko održavanje, planiran u iznosu od 2.000.000,00 kuna

1. Za tekuće investicijsko održavanje društvenih domova planirano je 500.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene za rashode za usluge, za održavanje društvenih domova prema prioritetima.

2. Za tekuće i investicijsko održavanje cesta planirano je 1.500.000,00 kuna financirano iz pomoći za rashode za usluge. 


Program 20209 Gradnja objekata, planiran u iznosu od 13.100.000,00 kuna

1. Za izgradnju Dječjeg vrtića planirano je 8.200.000,00 kuna financirano iz prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i pomoći.

2. Za prenamjenu i opremanje postojeće zgrade Dječjeg vrtića u Kulturni centar planirano je 300.000,00 kuna financirano iz pomoći

3. Za rekonstrukciju i opremanje građevine u sportskom Parku planirano je 500.000,00 kuna financirano iz pomoći.

4. Za izgradnju kanalizacijske mreže – ulica Stjepana Matkovića i ulica Kriške republike u Križu planirano je 500.000,00 kuna financirano iz pomoći

5. Za uređenje parka u Križu planirano je 100.000,00 kuna financirano od iz pomoći propisima za građevinske objekte.

6. Za ostale nadstrešnice planirano je 300.000,00 kuna financirano iz prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za građevinske objekte.

7. Za izgradnju i obnovu pješačkih staza planirano je 300.000,00 kuna financirano iz prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za građevinske objekte

8. Za sanaciju stare vojarne planirano je 300.000,00 kuna financirano iz pomoći za građevinske objekte

9. Za uređenje multimedijalnog centra u Križu planirano je 100.000,00 kuna financirano iz prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za građevinske objekte

10. Za izgradnju pješačke i biciklističke staze u Križu – industrijska cesta planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

11. Za uređenje parka Hrvatskih mučenika u Novoselcu planirano je 300.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

12. Za izgradnju vatrogasnog spremišta u Širincu planirano je 400.000,00 kuna financirano iz prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za građevinske objekte

13. Za prenamjenu objekta dječjeg vrtića u Novoselcu u Tehnološki park planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

14. Za izradu planova, studija i strategija planirano je 200.000,00 kuna financirano iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine za nematerijalnu proizvedenu imovinu

15. Za tehničku dokumentaciju planirano je 200.000,00 kuna financirano iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine za nematerijalnu proizvedenu imovinu.

16. Za izgradnju infrastrukture planirano je 700.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene, a sredstva su planirana za rekonstrukciju uličnih plinovoda, vodovoda i odvodnje, za sufinanciranje nabave dugotrajne imovine trgovačkom društvu Ivakop d.o.o., te trgovačkom društvu Poduzetnička zona Križ d.o.o.

17. Za sufinanciranje investicijskog održavanja cesta planirano je 500.000,00 kuna financirano iz  prihoda za posebne namjene za kapitalne pomoći namijenjeni su za pojačano održavanje nerazvrstanih cesta.


Program 202010 Legalizacija objekata, planiran u iznosu od 150.000,00 kuna

1. Za legalizaciju društvenih i vatrogasnih domova i sportskih objekata planirano je 100.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za rashode za usluge, a sredstva su namijenjena za naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, vodnog doprinosa i potrebnu dokumentaciju.

2. Za natječaje i oglase planirano je 50.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima za rashode za usluge, a sredstva su namijenjena za oglašavanje natječaja i oglasa u sredstvima javnog informiranja.


Program 202011 Poslovi prijevoza pokojnika, planiran u iznosu od 20.000,00 kuna

Za preuzimanje i prijevoz umrlih osoba do patologije ili sudske medicine radi obdukcije planirano je 20.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za rashode za usluge.


Program 202012 Zaštita okoliša, planiran u iznosu od 370.000,00 kuna

Za odvoz velikog otpada i sanaciju divljih odlagališta planiran je iznos od 370.000,00 kn financirano iz prihoda po posebnim propisima. Od toga, rashodi za usluge planirani su u visini 270.000,00 kn, i subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 100.00,00 kuna.U Križu 15.10.2020. godine 


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Križ za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Križ za 2021. g. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Križ za 2021. godinu
  PREUZMI:

 4. Izmjene i dopune Proračuna Općine Križ za 2021. godinu
  PREUZMI:

 5. Plan razvojnih programa Općine Križ za razdoblje 2021.-2023. godine
  PREUZMI:

 6. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Križ za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

Više