Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Križ

  Kontakt podaci
  Općina Križ
  Trg Svetog Križa 5
  OIB: 94115544733
  01/2831-510
   info@opcina-kriz.hr

  

 Općinski načelnik, Marko Magdić, struč. spec. oec.               


predstavljamo Vam Proračun za građane za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Križ prikuplja i investira sredstva. Cilj nam je što više približili funkcioniranje lokalne samouprave te omogućiti da svojim prijedlozima i komentarima i građani sudjeluju u planiranju i ostvarivanju projekata i programa od značaja za Općinu Križ i njezine stanovnike.

Ukupni prihodi i rashodi Proračuna Općine Križ za 2022. godinu planirani su u iznosu od 47.051.004,93 kune. I u ovoj godini prioritet nam je ulaganje u projekte komunalne infrastrukture, kao što su održavanje društvenih domova i sportske infrastrukture, nerazvrstanih cesta i cesta u zimskom periodu, održavanje čistoće javnih i zelenih površina, te održavanje javne rasvjete. U planu je i nadalje izgradnja kanalizacijske mreže (Ulica Stjepana Matkovića i Ulica Kriške Republike u Križu), uređenje parka u Križu i parka Hrvatskih mučenika u Novoselcu, također, nastavljamo izgradnju pješačkih i biciklističkih staza, rekonstrukciju uličnih vodovoda i plinovoda te sanaciju stare vojne zgrade u Križu.

U planu je pokrenuti i projekt prenamjene starog objekta Dječjeg vrtića u Školskoj ulici u Križu u Kulturni centar, u kojem bi se smjestio novi prostor Knjižnice i čitaonice, galerijski prostor te prostor za rad nekoliko udruga. Započet ćemo s izgradnjom vatrogasnog spremišta u Širincu te rekonstruirati dom u Obedišću. 

U 2022. godini planiramo i početak realizacije dva velika projekata prijavljena na Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., unutar mjere 7. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ i to Rekonstrukciju i opremanje sportske građevine u Sportskom parku Križ, projekt vrijedan 7.800.000,00 kuna kojim se planira urediti i opremiti kat sportske građevine i dio prizemlja, urediti teretana i atletska staza i Rekonstrukciju i opremanje Vatrogasnog doma Bunjani, projekt  vrijedan 2.870.000,00 kuna.

Izdvajanja za sve javne potrebe u kulturi na području Općine Križ planiraju se za 2022. godinu u iznosu od 810.000,00 kuna. Od toga, 560.000,00 kuna odnosi se na rashode za programske djelatnosti i tradicionalne manifestacije u organizaciji i od značaja za Općinu Križ (Dan Općine Križ, Cross Hill Run, Krigl fest, njegovanje ostavštine Josipa Badalića, njegovanje ostavštine Milke Trnine, ostale kulturne manifestacije - izložbe, promocije, tribine, koncerti, književni susreti, kazališne predstave i sl.) te tekuće donacije u iznosu od 150.000,00 kuna za programske djelatnosti udruga koje djeluju na području kulture. Očuvanje povijesti i kulture naše Općine od velike nam je važnosti, stoga planiramo i nastavak arheoloških istraživanja u suradnji s Ministarstvom kulture, Zagrebačkom županijom i Hrvatskim restauratorskim zavodom na arheološkom nalazištu Sipčina. Za nastavak istraživanja planiramo izdvojiti sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.

Kroz program Poljoprivreda i Razvoj poduzetništva, želimo potaknuti razvoj jedne od osnovnih gospodarskih djelatnosti na području Općine, stoga smo osigurali sredstva za subvencije poljoprivrednicima, poduzetnicima, obrtnicima i trgovačkim društvima u iznosu od 1.200.000,00 kuna.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja pomažemo kroz isplatu jednokratnih novčanih pomoći, pomoći za podmirenje troškova stanovanja i pomoći za podmirenje pogrebnih troškova te pomoći za ogrjev. I nadalje izdvajamo sredstva za novorođene bebe, programe i akcije Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad te sredstva za prigodno darivanje umirovljenika i nezaposlenih osoba kao i za sve ostale socijalne potrebe. Program socijalnih potpora planiran je u iznosu od 630.000,00 kuna. 

Obrazovanje mladih od velikog nam je značaja, zato smo i ove godine osigurali sredstva za dodjelu stipendija učenicima i studentima, sufinanciranje prijevoza studenata, nabave udžbenika za učenike osnovne škole Milke Trnine i sufinanciranje prehrane učenika slabijeg imovinskog stanja. Također i nadalje osiguravamo sredstva za financiranje produženog boravka u našoj Osnovnoj školi. Za program osnovnog i srednjeg obrazovanja planirano je izdvajanje u iznosu 680.000,00 kuna.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troše sredstva planirana Proračunom za 2022. godinu. Pozivam sve građanke i građane Općine Križ da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 14. studenog 2021. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti te prihvaćeno uvrstiti u konačni prijedlog Proračuna za 2022. godinu


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Križ za 2022. godinu provodilo se od 15.10.2021. do 14.11.2021. godine. Više o tome možete pogledati ovdje.                                                                                                                         Vaš načelnik       O B R A Z L O Ž E NJ E

 PRORAČUNA OPĆINE KRIŽ ZA 2022. GODINU

I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Križ za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

Ovim obrazloženjem Općinskog Proračuna želimo omogućiti svim stanovnicima uvid u prihode i rashode Općine Križ kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve stanovnike na aktivno sudjelovanje u komentiranju prijedloga Proračuna Općine Križ za 2022. godinu i projekcija za 2023 i 2024. godinu.


Proračun sadržava:


1. Opći dio:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja 

Računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. 


2. Poseban dio:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta procedura se naziva izmjena i dopuna Proračuna i identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe.

Proračunski korisnici Općine Križ su Dječji vrtić Križ (koji je u tijeku promjene naziva ustanove u Dječji vrtić Križić-kružić) i Knjižnica i čitaonica Križ.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće Općine Križ do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Prijedlog Proračuna Općine Križ za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu sastavljen je na osnovu:

• Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. - 2024. godine Ministarstva financija,

• Uputa za izradu Proračuna Općine Križ za razdoblje od 2022. - 2024. godine, Općine Križ

• Vlastite procjene o mogućnostima naplate prihoda temeljem pripadnosti poreza i visini poreznih stopa u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

• Ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka u 2020. godini,

• Ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka do kraja rujna 2021. godine,

• Financijskog plana za 2022. godinu i dvije naredne godine proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Križ i Knjižnice i čitaonice Križ

• Financijskih planova i prijavljenih projekata korisnika proračuna za 2022. godinu i dvije naredne godine,

• Analize stanja u resoru gospodarstva, kulture, sporta, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijale te u resoru komunalnih djelatnosti u Općini Križ u 2021. godini,

• Donesenih odluka, zaključaka i zaključenih ugovora.


U procesu planiranja za razdoblje 2022.-2024. godine primjenjuje se Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Pravilnikom je definiran okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Također je propisana i struktura brojčanih oznaka i naziva svake klasifikacije te način njihovog međusobnog povezivanja. 

Zakonom o proračunu u naš sustav uveden je trogodišnji proračunski okvir. Predstavničko tijelo usvaja Proračun za 2022. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine, 2023. i 2024. Proračun se donosi na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije – na trećoj razini računskog plana, dok se projekcije usvajaju na drugoj razini ekonomske klasifikacije.
Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 26.321.707,00 kn 3.493.490,88 € 55,94 %
> Prihodi od poreza 9.342.000,00 kn 1.239.896,48 € 19,86 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 5.898.640,00 kn 782.884,07 € 12,54 %
> Prihodi od imovine 6.020.000,00 kn 798.991,31 € 12,79 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 5.049.067,00 kn 670.126,35 € 10,73 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati 12.000,00 kn 1.592,67 € 0,03 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.555.000,00 kn 339.106,78 € 5,43 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 2.540.000,00 kn 337.115,93 € 5,40 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 kn 1.990,84 € 0,03 %
Primici od zaduživanja 15.800.000,00 kn 2.097.020,37 € 33,58 %
> Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 15.800.000,00 kn 2.097.020,37 € 33,58 %
Vlastiti izvori 2.374.297,93 kn 315.123,49 € 5,05 %
> Višak/manjak prihoda 2.374.297,93 kn 315.123,49 € 5,05 %
UKUPNO 47.051.004,93 kn 6.244.741,51 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
Višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Općine Križ za 2022. godinu planirani su u iznosu od 47.051.004,93 kuna
Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Križ za 2022. godinu planirani su u iznosu od 26.321.707,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu 9.342.000,00 kuna, koje čine prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada 8.700.000,00 kuna, prihodi od povremenih poreza na imovinu 570.000,00 kuna i prihodi od poreza na promet 72.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 5.898.640,00 kuna, a čine ih pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 5.228.640,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 670.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 6.020.000,00 kuna, a čine ih prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 6.000.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiranih u iznosu od 5.049.067,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu 1.549.067,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirane u iznosu od 3.500.000,00 kuna.

5. Prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 12.000,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 10.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirani u iznosu od 2.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Općine Križ za 2022. godinu planirani su u iznosu od 2.555.000,00 kuna, a čine ih:


1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.540.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 15.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja Općine Križ za 2022. godinu planirani su u iznosu od 15.800.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija


Vlastiti izvori

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina planiraju se u iznosu od 2.374.297,93 kuna, a točan iznos bit će utvrđen izradom godišnjeg obračuna o izvršenju proračuna za 2021. godinu. 

Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 23.891.004,93 kn 3.170.881,27 € 50,78 %
> Rashodi za zaposlene 7.247.127,48 kn 961.859,11 € 15,40 %
> Materijalni rashodi 10.669.877,45 kn 1.416.136,10 € 22,68 %
> Financijski rashodi 414.000,00 kn 54.947,24 € 0,88 %
> Subvencije 650.000,00 kn 86.269,83 € 1,38 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 900.000,00 kn 119.450,53 € 1,91 %
> Ostali rashodi 4.010.000,00 kn 532.218,46 € 8,52 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.160.000,00 kn 2.012.077,78 € 32,22 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 kn 33.180,70 € 0,53 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.910.000,00 kn 1.978.897,07 € 31,69 %
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 8.000.000,00 kn 1.061.782,47 € 17,00 %
> Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija 8.000.000,00 kn 1.061.782,47 € 17,00 %
UKUPNO 47.051.004,93 kn 6.244.741,51 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Općine Križ za 2022. godinu planirani su u iznosu od 47.051.004,93 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Križ za 2022. godinu planirani su u iznosu od 23.891.004,93 kuna, a čine ih:


1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 7.247.127,48 kuna, a odnose se na zaposlene u Dječjem vrtiću Križ, Knjižnici i čitaonici Križ i Općini Križ, od toga Plaće (bruto) planirane u iznosu od 5.443.951,95 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 900.600,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 902.575,53 kuna. 

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 10.669.877,45 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 337.364,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.288.507,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 7.744.100,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.299.906,45 kuna.

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 414.000,00 kuna, od toga Kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 350.000,00 kuna i Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 64.000,00 kuna.

4. Subvencije planirane u iznosu od 650.000,00 kuna od toga Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 130.000,00 kuna i Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 520.000,00 kuna.

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 900.000,00 kuna.

6. Ostali rashodi planirani su u iznosu od 4.010.000,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane su u iznosu od 2.720.000,00 kuna, Kapitalne donacije planirane u iznosu od 260.000,00 kuna i Kapitalne pomoći planirane u iznosu od 1.030.000,00 kuna.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine Križ za 2022. godinu planirani  u iznosu od 15.160.000,00 kuna, a čine ih:


1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 250.000,00 kuna, od toga ostala prirodna materijalna imovina planirana u iznosu od 150.000,00 kuna i Nematerijalna imovina planirana u iznosu od 100.000,00 kuna.

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 14.910.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 13.690.000,00 kuna, uredska oprema i namještaj 110.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 70.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 1.040.000,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova Općine Križ za 2022. godinu planirani su u iznosu od 8.000.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 

GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

- PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU 1.135.000,00 KUNA


Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti, planiran u iznosu od 1.100.000,00 kuna 

Za navedenu aktivnost planirani su rashodi za usluge promidžbe i informiranja, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela u sveukupnom iznosu od 450.000,00 kn.

Za rad mjesne samouprave planirano je 650.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 600.000,00 kuna.


Program 1002 Financiranje ostalih aktivnosti, planiran u iznosu od 35.000,00 kuna 

Pod ovom aktivnošću planirani su rashodi u iznosu 30.000,00 kn za financiranje rada političkih stranaka čiji predstavnici obnašaju dužnosti članova u Općinskom vijeću Općine Križ, a koji se planiraju izvršiti u obliku tekućih donacija, sukladno Odluci Općinskog vijeća.

Za financiranje rada savjeta mladih planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za materijal i energiju.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 


RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

– PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU OD 45.916.004,93 KUNA


ODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

- PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU OD 11.331.598,48 KUNA


Program 1003 Javna uprava i administracija, planiran u iznosu od 1.220.000,00 kuna

1. Rashodi poslovanja planirani u iznosu do 420.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 280.000,00 kuna i materijalni rashodi planirani u iznosu od 140.000,00 kuna

2. Za materijalne rashode i rashode za usluge planirano je 800.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 120.000,00 kuna, rashodi za usluge 500.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 180.000,00 kuna, a odnose se na: rashode za uredski materijal, stručnu literaturu, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, potrošni materijal, usluge telefona, usluge za komunikaciju i prijevoz, intelektualne usluge, rashode za autorske honorare, ugovore o djelu, sudske pristojbe, sudske troškove i ostale nespomenute rashode.


Program 1004 Zaštita od požara i civilna zaštita, planiran u iznosu od 970.000,00 kuna

1. Za zaštitu od požara planirano je 940.000,00 kuna, a spomenuti rashodi odnose se na: naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 10.000,00 kuna, tekuće donacije za sufinanciranje redovne djelatnosti Vatrogasnoj zajednici Općine Križ u iznosu od 380.000,00 kn i Vatrogasnoj postrojbi Grada Ivanić-Grada u iznosu od 450.000,00 kn te kapitalne donacije u iznosu od 100.000,00 kuna. 

2. Rashodi za civilnu zaštitu planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna i to za nabavu opreme i za ostale nespomenute rashode. 


Program 1005 Dodatne usluge u zdravstvu i preventivi, planiran u iznosu od 70.000,00 kuna

Za dodatne usluge u zdravstvu planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i to za zdravstvene usluge i tekuće donacije u novcu, a odnose se na plaćanje zakupa prostora i režija Domu zdravlja Zagrebačke županije za korištenje prostora u ambulanti u Križu te za sufinanciranje dolaska specijalista psihijatra u ambulanti u Križu kao i ostale potrebe u zdravstvu tijekom godine. 


Program 1006 Razvoj poduzetništva, planiran u iznosu od 500.000,00 kuna

Za subvencije malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima, trgovačkim društvima u vlasništvu i suvlasništvu Općine Križ planirano je 500.000,00 kuna za tekuće donacije, financirano od općih prihoda i primitaka.


Program 1007 Program zapošljavanja žena, planiran u iznosu od 160.000,00 kuna

Općina Križ provodi program Zaželi, radi, pomaži!!! – program zapošljavanja žena, kojeg je svrha zapošljavanje žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada i pružanje potpore i pomoći krajnjim korisnicima treće životne dobi na području Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić. Projekt je u 100% iznosu financiran sredstvima Europske Unije, a provodi se u suradnji s partnerima Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Ispostavom Ivanić-Grad i Centrom za socijalnu skrb Ivanić-Grad te Gradom Ivanić-Gradom i Općinom Kloštar Ivanić. Nositelj projekta je Grad Ivanić-Grad. Program se u 2022. godini provodi do kraja lipnja. Za aktivnost zapošljavanja žena (rashode za zaposlene, doprinosi na plaće i bruto plaće) planirano je 160.000,00 kuna.


Program 1008 Program javnih potreba u kulturi, planiran u iznosu od 810.000,00 kuna

1. Za aktivnost kulturnog promicanja planirano je 710.000,00 kuna financirano od tekućih pomoći iz državnog i županijskog proračuna, od toga 560.000,00 kuna odnosi se na rashode za programske djelatnosti i tradicionalne manifestacije u organizaciji i od značaja za Općinu Križ (Dan Općine Križ, Cross Hill Run, Krigl fest, kazališne predstave, njegovanje ostavštine Josipa Badalića, njegovanje ostavštine Milke Trnine, kulturne manifestacije - izložbe, promocije, tribine, koncerti i sl.) te tekuće donacije u iznosu od 150.000,00 kuna za programske djelatnosti udruga i ostalih korisnika od značaja za Općinu Križ (tekuće donacije planirane za rad udruga)

2. Za arheološko nalazište Sipčina planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći za nastavak arheoloških istraživanja na lokalitetu Sipčina, Okešinec u suradnji s Ministarstvom kulture, Zagrebačkom županijom i Hrvatskim restauratorskim zavodom.


Program 1009 Javne ovlasti i redovna djelatnost Crvenog križa, planiran u iznosu od 60.000,00 kuna

Za redovnu djelatnost Crvenog Križa, a temeljem obveze financiranja sukladno zakonu planirano je 60.000,00 kuna za tekuće donacije, financirano iz općih prihoda i primitaka.


Program 1010 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi, planiran u iznosu od 30.000,00 kuna

Rashodi planirani za podmirenje javnih potreba u tehničkoj kulturi namijenjeni su financiranju osnovne djelatnosti i programa Zajednice tehničke kulture Općine Križ u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka.


Program 1011 Projekti udruga u zdravstvu, socijali i preventivi, planiran u iznosu od 40.000,00 kuna 

Za potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2022. godini, planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije financirano iz općih prihoda i primitaka temeljem provedenog natječaja za dodjelu financijske potpore. 


Program 1012 Udruge iz Domovinskog rata, planiran u iznosu od 20.000,00 kuna

Za rad udruga iz Domovinskog rata planirano je 20.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, a temeljem obveze financiranja sukladno zakonu.


Program 1013 Program javnih potreba u sportu, planiran u iznosu od 910.000,00 kuna

Za osnovnu djelatnost sportskih klubova planirano je 910.000,00 financirano iz općih prihoda i primitaka i tekuće pomoći iz državnog proračuna, od toga rashodi za usluge - održavanja školske sportske dvorane i Sportskog parka iznose 300.000,00 kuna, a ostali rashodi od 600.000,00 kuna, odnose se na donacije za programske djelatnosti sportskim udrugama/ klubovima Općine Križ. Kapitalne donacije planirane su u iznosu od 10.000,00 kuna.


Program 1014 Religija, planiran u iznosu od 250.000,00 kuna

Za religiju je planirano 250.0000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka i tekuće pomoći iz državnog proračuna, od toga tekuće donacije planirane su u iznosu od 100.000,00 kuna i kapitalne donacije u iznosu od 150.000,00 kuna, a realizirati će se u cilju suradnje te unapređenja religije u lokalnoj zajednici kao i za uređenje i obnovu sakralnih objekata.


Program 1015 Osnovno i srednje obrazovanje, planiran u iznosu od 680.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje osnovnog i srednjeg obrazovanja planirano je 300.000,00 kuna za tekuće donacije financirano iz općih prihoda i primitaka, a sredstva su namijenjena za sufinanciranje prehrane učenika slabijeg imovinskog stanja, sufinanciranje udžbenika za osnovnu školu, sufinanciranje programa produženog boravka te ostale potpore u cilju unaprjeđenja osnovnoškolskog obrazovanja. 

2. Za potpore u obrazovanju – stipendije učenicima i studentima, planirano je 160.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka. 

3. Za potpore u obrazovanju – sufinanciranje prijevoza studenata planirano je 220.000,00 kuna. Općina Križ sufinancira prijevoz redovnim studentima koji svakodnevno putuju na studij, u visini 75% iznosa mjesečne prijevozne karte.


Program 1017 Program socijalnih potpora, planiran u iznosu od 630.000,00 kuna

1. Za podmirenje troškova stanovanja planirano je 50.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka. 

2. Za jednokratne novčane pomoći planirano je 70.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka. 

3. Za pomoć roditeljima prilikom rođenja djeteta planirano je 150.000,00 kuna, financirano iz općih prihoda i primitaka, a predstavljaju stimulativnu mjeru pri rođenju djeteta.

4. Za podmirenje pogrebnih troškova umrle osobe koja je imala zadnje prijavljeno prebivalište na području Općine Križ, a koja je nepoznata, neidentificirana, nema zakonskih obveznika, nije korisnik socijalnih pomoći, nema nasljednika i slično, planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge, odnosno minimalne i nužne troškove ukopa financirano iz općih prihoda i primitaka. 

5. Za ostale socijalne potrebe planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije financirano iz općih prihoda i primitaka.

6. Za troškove stanovanja – ogrjev, planirano je 50.000,00 kuna financirano iz pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna. Novčana sredstva osigurava Zagrebačka županija, temeljem izdanog Rješenja Zagrebačke županije za financiranje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, prema popisu korisnika, kojeg izrađuje Centar za socijalnu skrb. 

7. Za pomoći – programe Crvenog križa planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije i to za sljedeće programe iz kategorije socijalno ugroženih osoba: za ljetovanje djece iz socijalno ugroženih obitelji, darivanje osoba starijih od 90 godina, za darivanje osoba u socijalnim potrebama prigodom uskrsnih i božićnih blagdana, a sve financirano iz općih prihoda i primitaka.

8. Za novčane pomoći umirovljenicima planirano je 140.000,00 kuna, financirano iz općih prihoda i primitaka, a vezano uz prigodno darivanje za blagdane.

9. Za novčane pomoći nezaposlenima planirano je 100.000,00 kuna, financirano iz općih prihoda i primitaka, a vezano uz prigodno darivanje za blagdane.


PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ KRIŽ 

- PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU OD 4.404.764,48 KUNA


Program 1018 Program predškolskog odgoja planiran u iznosu od 4.404.764,48 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića planirano je 4.394.764,48 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.583.657,48 kuna, od toga plaće (bruto) 2.582.881,95 kuna, ostali rashodi za zaposlene 574.600,00 kuna i doprinosi na plaće 426.175,53 kuna.

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 804.107,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 158.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 455.507,00 kuna, rashodi za usluge 124.100,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.500,00 kuna.

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 7.000,00 kuna za ostale financijske rashode.

2. Za opremanje Dječjeg vrtića planirano je 10.000,00 kuna, za postrojenje i opremu financirano iz prihoda po posebnim propisima. 


PRORAČUNSKI KORISNIK KNJIŽNICA I ČITAONICA KRIŽ

-PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU OD 576.834,00 KUNA


Program 201017 Redovan rad knjižice planiran u iznosu od 576.834,000 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti knjižnice i čitaonice Križ planirano je 491.834,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani iz općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 353.470,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 281.070,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 26.000,00 kuna i doprinosi na plaće 46.400,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 108.363,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 18.364,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 80.000,00

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda- Knjižnica i čitaonica Križ u iznosu od 8.000,00 kuna 

• Materijalni rashodi financirani od tekuće pomoći iz županijskog proračuna – Knjižnica i čitaonica Križ planirani su u iznosu od 15.000,00 kuna

• Za ostale financijske rashode planirano je 7.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za opremanje knjižnice i čitaonice Križ planirano je 85.000,00 kuna, od toga: 

• Postrojenja i oprema planirano u iznosu od 15.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka

• Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirane u iznosu od 35.000,00 kuna financirano iz pomoći

• Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirane u iznosu od 2.000,00 kuna financirano iz vlastitih prihoda

• Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirane u iznosu od 33.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka – Općina Križ


ODSJEK ZA FINANCIJE, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GOSPODARSTVO 

- PLANIRANI IZDACI U IZNOSU OD 34.584.406,45 KUNA


Program 1020 Financiranje redovne djelatnosti, planiran u iznosu od 3.964.406,45 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.870.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće (bruto) 2.460.000,00 kuna i doprinosi na plaće 410.000,00 kuna.

2. Za materijalne rashode i rashode za usluge planirano je 1.094.406,45 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 530.000,00 kuna, rashodi za usluge 440.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja  124.406,45 kuna. Navedeni rashodi odnose se na rashode za električnu energiju, plin, motorni benzin i gorivo, rashode za sitan inventar, računalne usluge, rashode za grafičke i tiskarske usluge, rashode za usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i premiju osiguranja imovine.


Program 1021 Poljoprivreda, planiran u iznosu od 700.000,00 kuna

1. Za premije osiguranja planirano je 60.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka. 

2. Za uređenje ruralnog prostora planirano je 120.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

3. Za subvencije za poljoprivrednike planirano je 500.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka.

4. Za konzultantske usluge za projekte programa ruralnog razvoja planirano je 20.000,00 kuna, financirano iz općih prihoda i primitaka. 


Program 1022 Mjere zaštite pučanstva, planiran u iznosu od 180.000,00 kuna

Za provedbu nekoliko tretmana dezinsekcije te za deratizaciju planirano je 180.000,00 kuna.


Program 1023 Zaštita i zbrinjavanje životinja, planiran u iznosu od 160.000,00 kuna

1. Za zbrinjavanje i higijeničarske usluge planirano je 120.000,00 kuna financirano iz prihoda po posebnim propisima. 

2. Za kastraciju i sterilizaciju pasa planirano je 30.000,00 kuna financirano iz tekućih pomoći iz županijskog proračuna – Općina Križ.

3. Za mikročipiranje pasa planirano je 10.000,00 kuna financirano iz pomoći.


Program 1024 Financiranje djelatnosti, planiran u iznosu od 8.585.000,00 kuna

1. Za otplatu zajmova planirano je 8.400.000,00 kuna financirano iz primitaka od zaduživanja, od toga:

• Financijski rashodi planirano u iznosu od 400.000,00 kuna, od toga za kamate po postojećim zaduženjima i novim zaduženjima koja se planiraju realizirati tijekom 2022. godine 350.000,00 kuna i 50.000,00 kuna za naknade poslovnim bankama i naknade financijskim institucijama za uslugu platnog prometa, naknadu u visini 5% od iznosa naplaćenih prihoda Ministarstvu financija i rashode za zatezne kamate iz poslovnih odnosa.

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 8.000.000,00 kuna za otplate glavnice primljenih kredita od tuzemnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.

2. Rashodi za postrojenje i opremu planirani su u iznosu od 185.000,00 kuna, iz prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine, od toga nematerijalna imovina 100.000,00 kuna i postrojenja i oprema 85.000,00 kuna


Program 1025 Održavanje objekata i opreme komunalne infrastrukture, planiran u iznosu od 3.060.000,00 kuna

1. Za tekuće održavanje objekata planirano je 250.000,00 kuna financirano iz komunalnih doprinosa i naknada, a odnose se na rashode za moguće intervencije na igralištima, odčepljivanje kanalizacije, dimnjačarstvo i otvorenu i zatvorenu kanalsku mrežu i sl.

2. Za tekuće održavanje opreme planirano je 40.000,00 kuna, financirano iz općih prihoda i primitaka za rashode za usluge, a koji su namijenjeni za potrebe održavanja uredske opreme.

3. Za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 550.000,00 kuna financirano iz komunalnih doprinosa i naknada, a odnose se na održavanje makadam i asfaltnih cesta, uređenje cestovnih bankina, cestovne odvodnje, cijevnih propusta, krčenje pojasa ceste i cestovnu signalizaciju, prema prioritetima. 

4. Za zimsku službu – prometne površine, planirano je 300.000,00 kuna financirano iz komunalnih doprinosa i naknada, a odnosi se na održavanje prometnih površina u zimskom periodu.

5. Za održavanje javne rasvjete planirano je 680.000,00 kuna financirano iz komunalnih doprinosa i naknada za materijalne rashode, od čega se 110.000,00 kuna odnosi na rashode za električnu energiju za javnu rasvjetu, a 570.000,00 kuna na usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete na području Općine Križ.

6. Za održavanje čistoće javnih površina (svakodnevno metenje i održavanje čistoće svih javnih površina u vlasništvu Općine Križ što uključuje parkirališta, nogostupe, djelomično ceste, parkove, igrališta, prostore oko društvenih domova te ostale javne površine kao i čišćenje objekata u javnoj uporabi) planirano je 320.000,00 kuna financirano iz komunalnih doprinosa i naknada za rashode za usluge.

7. Za održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda planirano je 250.000,00 kuna financirano iz komunalnih doprinosa i naknada za rashode za usluge, a odnosi se na izumljivanje i produbljivanje kanala, formiranje novih kanala te čišćenje postojećih sustava javne, oborinske odvodnje. 

8. Za održavanje zelenih površina planirano je 650.000,00 kuna financirano iz komunalnih doprinosa i naknada, a odnose se na čišćenje i košnju zelenih površina, hortikulturno i parkovno uređenje.

9. Za održavanje reciklažnog dvorišta planirano je 20.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka. 


Program 1026 Kupnja zemljišta, planiran u iznosu od 150.000,00 kuna

Za kupnju zemljišta planirano je 150.000,00 kuna financirano iz prihoda od nefinancijske imovine za zemljište, a odnosi se na kupnju zemljišta za potrebe realizacije projekata Općine Križ.


Program 1027 Investicijsko održavanje, planiran u iznosu od 1.500.000,00 kuna

1. Za tekuće investicijsko održavanje društvenih domova što podrazumijeva unutarnje i vanjsko održavanje i uređenje istih (sanacija fasade, krova, podova, stropova, zidova, instalacija) planirano je 500.000,00 kuna financirano iz komunalnih doprinosa i naknada za rashode za usluge, za održavanje društvenih domova prema prioritetima i mogućnostima.

2. Za tekuće i investicijsko održavanje cesta planirano je 1.000.000,00 kuna financirano iz pomoći za rashode za usluge, a odnosi se na uređenje Moslavačke ulice u Križu, nerazvrstane ceste u Donjem Prnjarovcu te završetak Selske ulice u Novoselcu. 


Program 1028 Gradnja objekata, planiran u iznosu od 15.760.000,00 kuna

1. Za izgradnju Dječjeg vrtića planirano je 780.000,00 kuna financirano iz prihoda od prodajei li zamjene nefinancijske imovine i pomoći, a odnosi se na izgradnju dječjeg igrališta

2. Za prenamjenu i opremanje postojeće zgrade Dječjeg vrtića u Križu u Kulturni centar planirano je 500.000,00 kuna financirano iz pomoći

3. Za rekonstrukciju i opremanje sportske građevine na Sportskom parku u Križu planirano je 7.800.000,00 kuna financirano iz primitaka od zaduživanja.

4. Za izgradnju kanalizacijske mreže – ulica Stjepana Matkovića i ulica Kriške republike u Križu planirano je 100.000,00 kuna financirano iz pomoći.

5. Za uređenje parka u Križu planirano je 50.000,00 kuna financirano iz pomoći.

6. Za ostale nadstrešnice planirano je 100.000,00 kuna financirano iz prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine, a odnosi se na nabavu novih autobusnih kučica na autobusnim stajalištima.

7. Za sanaciju stare vojne zgrade u parku u Križu planirano je 470.000,00 kuna financirano iz pomoći sukladno prijavi na natječaj Ministarstva kulture. 

8. Za uređenje multimedijalnog centra u Križu planirano je 100.000,00 kuna financirano iz prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.

9. Za izgradnju pješačke i biciklističke staze u Križu – industrijska cesta planirano je 600.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

10. Za uređenje parka Hrvatskih mučenika u Novoselcu planirano je 300.000,00 kuna financirano iz pomoći.

11. Za izgradnju vatrogasnog spremišta u Širincu planirano je 400.000,00 kuna financirano iz prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.

12. Za izradu planova, studija i strategija planirano je 140.000,00 kuna financirano iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

13. Za tehničku dokumentaciju planirano je 200.000,00 kuna financirano iz pomoći i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

14. Za rekonstrukciju i opremanje Vatrogasnog doma planirano je 2.870.000,00 kuna financirano od pomoći i primitaka od zaduživanja

15. Za rekonstrukciju doma u Obedišću planirano je 320.000,00 kuna financirano od pomoći i prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

16. Za izgradnju i opremanje planirano je 530.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, a sredstva su planirana za sufinanciranje izgradnje komunalne, infrastrukturne mreže, nabavu dugotrajne imovine trgovačkim društvima u vlasništvu ili djelomičnom vlasništvu Općine Križ. 

17. Za sufinanciranje investicijskog održavanja cesta planirano je 500.000,00 kuna financirano iz  prihoda po posebnim propisima, namijenjeni su za pojačano održavanje nerazvrstanih cesta.


Program 1029 Legalizacija objekata, planiran u iznosu od 100.000,00 kuna

1. Za legalizaciju društvenih i vatrogasnih domova i sportskih objekata planirano je 50.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, a sredstva su namijenjena za naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, vodnog doprinosa i potrebnu dokumentaciju.

2. Za natječaje i oglase planirano je 50.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, a sredstva su namijenjena za oglašavanje natječaja i oglasa u sredstvima javnog informiranja.


Program 1030 Poslovi prijevoza pokojnika, planiran u iznosu od 25.000,00 kuna

Za preuzimanje i prijevoz umrlih osoba do patologije ili sudske medicine radi obdukcije planirano je 25.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka.


Program 1031 Zaštita okoliša, planiran u iznosu od 400.000,00 kuna

od 400.000,00 kn financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge planirani su u visini 270.000,00 kn, i subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 130.000,00 kuna.


U Križu, 15. listopada 2021. godine 


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog proračuna Općine Križ za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Križ za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Križ za 2022 godinu
  PREUZMI:

 4. Obrazloženje Proračuna Općine Križ za 2022. godinu
  PREUZMI: