Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Dugopolje

  Kontakt podaci
  Općina Dugopolje
  Trg Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje
  OIB: 57240842564
  021/ 668 280
  opcina@dugopolje.hr

Proračun za građane za 2016. godinu

 


Poštovani građani,

 

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2016 godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Dugopolje prikuplja i investira sredstva. Unaprjeđivanjem transparentnosti i komunikacije s građanima ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.dugopolje.hr. Kroz ovaj projekt informiramo Vas o načinu korištenja proračunskih sredstva te Vam omogućavamo jednostavniju komunikaciju s nama kako bi dobili Vaše prijedloge i komentare koji će u konačnici dodatno podignuti kvalitetu življenja u našoj Općini Dugopolje. 

 

Od samog utemeljenja Općine do danas ulagali smo naše snage za bolje gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu, naobrazbu, kulturu, šport i u sve ono što čini svakodnevnicu i podiže kvalitetu života naše dinamične zajednice. Kroz brošuru „Proračun za građane“ prikazat ćemo Vam koji su projekti u planu za proračunsku 2016. godinu.

 

Najveći dio sredstava namijenili smo unaprjeđenju društvene i komunalne infrastrukture, ulaže se u  predškolski odgoj i unaprjeđenje školstva. Značajna ulaganja previđena su i za pokretanje kapitalnih projekta izgradnje objekata gospodarske zone gdje će se izgrađivati poslovne i stambene zone.

 

Nadam se kako će Vam ovaj „Proračun za građane“ pomoći da bolje razumijete gdje se i kako troši Općinski novac.

 

Pozivam Vas, cijenjeni građani da zajedničkim snagama postignemo još više i postanemo još bolji primjer svima u Hrvatskoj kao što smo i do sada bili.   


Stanko Balić prof.
Načelnik Općine Dugopolje
Prijedlog proračuna je dokument u kojem su navedeni planirani prihodi i rashodi koje načelnik općine predlaže te kao takav ide na usvajanje Općinskom vijeću. Ovim putem želimo uključiti sve svoje građane u sam proces donošenja proračuna davanjem svojih prijedloga, sugestija i komentara na prijedlog proračuna koji možete pronaći ovdje.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 21.12.2015. kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te 28.12.2015. na sjednici Općinskog vijeća predstaviti te prihvaćeno uvrstiti u konačan proračun za 2016. godinu. 

 

Što je proračun i gdje ga možete pronaći?

 

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Dugopolje za 2016. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Dugopolje koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Prijedloga općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Dugopolje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i odlučivanju o načinu upravljanja Općinom.

 

Proračun se sastoji od tri dijela:

 

1. Opći dio proračuna čini: Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji i Račun financiranja u kojem se iskazuju primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova. Prihodi proračuna jedinice lokalne samouprave jesu: prihodi od poreza, pomoći iz proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade, prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija, kazne, upravne mjere i ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine. Rashodi proračuna jedinice lokalne samouprave jesu: rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, ostali rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

2. Poseban dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka organizacijskih jedinica (odjela) i proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Rashodi i izdaci za provedbu programa iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama: organizacijska, ekonomska, funkcijska, programska i izvori financiranja.

3. Plan razvojnih programa je sastavni dio proračuna koji se sastavlja za trogodišnje razdoblje. Sadrži strateške ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva.

 

Zakoni i sankcije


Općina Dugopolje izrađuje plan prihoda i rashoda uzimajući u obzir vlastite gospodarske i društvene specifičnosti te pridržavajući se odredbi Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 139/10 i 19/14). Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj proračuna je načelnik. Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće i razriješiti načelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Općinskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Opći prihodi i primici 11.034.200,00 kn 31,37 %
> Prihodi od poreza 3.721.000,00 kn 10,58 %
> Prihodi od imovine 581.000,00 kn 1,65 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 381.200,00 kn 1,08 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.000,00 kn 0,00 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 6.000.000,00 kn 17,06 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 350.000,00 kn 1,00 %
Prihodi od spomeničke rente 50.000,00 kn 0,14 %
> Prihodi od imovine 50.000,00 kn 0,14 %
Ostali prihodi za posebne namjene 18.602.000,00 kn 52,89 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 18.602.000,00 kn 52,89 %
Ostale pomoći 5.440.000,00 kn 15,47 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 5.440.000,00 kn 15,47 %
Prihodi proračunskoga korisnika 45.200,00 kn 0,13 %
> Vlastiti prihodi - PK 10.200,00 kn 0,03 %
> Prihodi za posebne namjene - PK 35.000,00 kn 0,10 %
UKUPNO 35.171.400,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Vlastiti prihodi - PK
Prihodi za posebne namjene - PK
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Prihodi Općine Dugopolje planirani su u iznosu od 35.171.400,00 kuna, a čine ih:

Opći prihodi i primici koji su planirani u iznosu od 11.034.200,00 kuna, a sastoje s od:

 • Prihodi od poreza u iznosu od 3.721.000,00
 • Prihodi od imovine u iznosu od 581.000,00
 • Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 381.200,00 kuna
 • Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1000,00 kuna

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu u 6.350.000,00 kuna, a sastoje se od:

 • Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 6.000.000,00 kuna
 • Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 350.000,00 kuna

Prihodi od spomeničke rente u iznosu od 50.000,00 kuna

Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 18.602.000,00 kuna, a sastoje se od prihoda upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada gdje se nalaze ostali nespomenuti prihodi-DTK kanalizacija, prihodi od EU fondova, naknada za pločice kućnih brojeva, komunalni doprinosi, udio investitora u izgradnji kapitalnih objekata, naknada za pripremu građevinskog zemljišta,i komunalne naknade

 

Ostale pomoći u iznosu od 5.440.000,00 kuna a sastoje se od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna gdje se nalaze tekuće pomoći iz županijskog proračuna, kapitalne pomoći iz državnog proračuna, kapitalne pomoći iz županijskog proračuna i Županijska uprava za ceste Kapitalne pomoći - Hrvatske ceste


Proračunski korisnik je institucija kojoj je Općina Dugopolje osnivač te koja se većim dijelom financira iz proračuna svog osnivača. 

Prihodi proračunskog korisnika u iznosu od 45.200,00 kuna koje su ostvarene iz:

 • vlastitih prihoda proračunskog korisnika ostvarenih kroz prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te kamata na depozite po viđenju
 • prihoda za posebne namjene dobivenih od kapitalne pomoći proračunskom korisniku iz državnog proračuna


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Redovna djelatnost 10.950.000,00 kn 31,13 %
> Financiranje javne uprave i administracije 10.915.000,00 kn 31,03 %
> Opremanje uredskih prostorija 20.000,00 kn 0,06 %
> Pohranjene knjige,umjetnička djela i sl.vrijednosti 15.000,00 kn 0,04 %
Društvene djelatnosti 8.362.000,00 kn 23,77 %
> Financiranje predškolskog odgoja 950.000,00 kn 2,70 %
> Djelatnost kulturno-umjetničkih društava i udruga u kulturi 250.000,00 kn 0,71 %
> Financijska potpora športskim organizacijama 2.200.000,00 kn 6,26 %
> Financijska djelatnost DVD-a 960.000,00 kn 2,73 %
> Socijalna pomoć građanima i kućanstvima 1.240.000,00 kn 3,53 %
> Humanitarna skrb kroz udruge građana 362.000,00 kn 1,03 %
> Financiranje društvenih, vjerskih i političkih djelatnosti 515.000,00 kn 1,46 %
> Financiranje udruga civilnog društva 70.000,00 kn 0,20 %
> Stipendiranje studenata i učenika 460.000,00 kn 1,31 %
> Sufinanciranje programa osnovnog školstva 120.000,00 kn 0,34 %
> Poduzetništvo 1.205.000,00 kn 3,43 %
> Turistička zajednica 30.000,00 kn 0,09 %
Komunalno održavanje 2.871.000,00 kn 8,16 %
> Održavanje javne rasvjete 685.000,00 kn 1,95 %
> Uređenje kišnih slivnika i uređenje u zaštitnoj zoni izvora rijeke Jadro 5.000,00 kn 0,01 %
> Održavanje nerazvrstanih cesta 315.000,00 kn 0,90 %
> Odvoz otpada na uređena odlagališta 1.000.000,00 kn 2,84 %
> Dezinsekcija i deratizacija 180.000,00 kn 0,51 %
> Ostale komunalne usluge 5.000,00 kn 0,01 %
> Održavanje zelenih površina 200.000,00 kn 0,57 %
> Održavanje groblja i mrtvačnice 101.000,00 kn 0,29 %
> Intelektualne usluge 330.000,00 kn 0,94 %
> Poduzeće u vlasništvu Općine - Podi d.o.o. 50.000,00 kn 0,14 %
Komunalno uređenje i opremanje općine (Građenje) 8.932.000,00 kn 25,40 %
> Izgradnja groblja Dugopolje, Kotlenice, Liska i Koprivno 530.000,00 kn 1,51 %
> Izgradnja i uređenje središta Dugopolja 10.000,00 kn 0,03 %
> Multimedijalni centar Dugopolje 10.000,00 kn 0,03 %
> Ulica svetog Mihovila 1.195.000,00 kn 3,40 %
> Izgradnja sekundarne vodovodne mreže Dugopolje 100.000,00 kn 0,28 %
> Izgradnja fekalnog kolektora Dugopolje ( A,B,K1 - K12 ) 100.000,00 kn 0,28 %
> Izgradnja kanalizacijskog kolektora Koprivno 10.000,00 kn 0,03 %
> Izgradnja športskog i rekreacijskog centra 50.000,00 kn 0,14 %
> Izgradnja i uređenje naselja Općine Dugopolje 180.000,00 kn 0,51 %
> Poslovna zona Podi 120.000,00 kn 0,34 %
> Stambena zona Podi 99.000,00 kn 0,28 %
> Poslovna zona Podi-Zapad 4.525.000,00 kn 12,87 %
> Poslovna zona Bani i Bani-Sjever 575.000,00 kn 1,63 %
> Poslovna zona Krč 20.000,00 kn 0,06 %
> Stambena zona Drage 155.000,00 kn 0,44 %
> Stambena zona Koprivno 120.000,00 kn 0,34 %
> Stambena zona Kute 728.000,00 kn 2,07 %
> Poslovna zona Podi-Zapad 2 215.000,00 kn 0,61 %
> Stambena zona Slavušija 150.000,00 kn 0,43 %
> Otkup zemljišta za javne potrebe 20.000,00 kn 0,06 %
> Izrada UPU-a, DPU-a i ostala projektna dokumentacija 10.000,00 kn 0,03 %
> Nabavka kontejnera 10.000,00 kn 0,03 %
Proračunski korisnik Narodna knjižnica u Dugopolju 490.200,00 kn 1,39 %
> Financiranje Narodne knjižnice Dugopolje 410.200,00 kn 1,17 %
> Kapitalno ulaganje u opremu i knjige 80.000,00 kn 0,23 %
Rezultat poslovanja - manjak prihoda 3.566.200,00 kn 10,14 %
UKUPNO 35.171.400,00 kn
Grafika
Financiranje javne uprave i administracije
Opremanje uredskih prostorija
Pohranjene knjige,umjetnička djela i sl.vrijednosti
Financiranje predškolskog odgoja
Djelatnost kulturno-umjetničkih društava i udruga u kulturi
Financijska potpora športskim organizacijama
Financijska djelatnost DVD-a
Socijalna pomoć građanima i kućanstvima
Humanitarna skrb kroz udruge građana
Financiranje društvenih, vjerskih i političkih djelatnosti
Financiranje udruga civilnog društva
Stipendiranje studenata i učenika
Sufinanciranje programa osnovnog školstva
Poduzetništvo
Turistička zajednica
Održavanje javne rasvjete
Uređenje kišnih slivnika i uređenje u zaštitnoj zoni izvora rijeke Jadro
Održavanje nerazvrstanih cesta
Odvoz otpada na uređena odlagališta
Dezinsekcija i deratizacija
Ostale komunalne usluge
Održavanje zelenih površina
Održavanje groblja i mrtvačnice
Intelektualne usluge
Poduzeće u vlasništvu Općine - Podi d.o.o.
Izgradnja groblja Dugopolje, Kotlenice, Liska i Koprivno
Izgradnja i uređenje središta Dugopolja
Multimedijalni centar Dugopolje
Ulica svetog Mihovila
Izgradnja sekundarne vodovodne mreže Dugopolje
Izgradnja fekalnog kolektora Dugopolje ( A,B,K1 - K12 )
Izgradnja kanalizacijskog kolektora Koprivno
Izgradnja športskog i rekreacijskog centra
Izgradnja i uređenje naselja Općine Dugopolje
Poslovna zona Podi
Stambena zona Podi
Poslovna zona Podi-Zapad
Poslovna zona Bani i Bani-Sjever
Poslovna zona Krč
Stambena zona Drage
Stambena zona Koprivno
Stambena zona Kute
Poslovna zona Podi-Zapad 2
Stambena zona Slavušija
Otkup zemljišta za javne potrebe
Izrada UPU-a, DPU-a i ostala projektna dokumentacija
Nabavka kontejnera
Financiranje Narodne knjižnice Dugopolje
Kapitalno ulaganje u opremu i knjige
Rezultat poslovanja - manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna


Rashodi Općine Dugopolje planirani su u iznosu od 35.171.400,00 kuna, a čine ih:

 • Rashodi za redovne djelatnosti planirani su u iznosu od 10.950.000,00 kuna. U ove rashode spadaju rashodi za financiranje javne uprave i administracije, opremanje uredskih prostorija te pohranjene knjige, umjetnička djela i sl. vrijednosti
 • Rashodi za društvene djelatnosti planirani su u iznosu od 8.362.000,00 kuna. U ove rashode spadaju rashodi za financiranje predškolskog odgoja, djelatnost kulturno-umjetničkih društava i udruga u kulturi, financiranje potpora športskim organizacijama, financijska djelatnost DVD-a, socijalna pomoć građanima i kućanstvima (pomoć obiteljima i kućanstvima, naknade za novorođenu djecu, poklon prilikom sklapanja braka i sufinanciranje cijene prijevoza – JGP PROMET), humanitarna skrb kroz udruge građana, financiranje društvenih, vjerskih i političkih djelatnosti, financiranje udruge civilnog društva, stipendiranje studenata i učenika, sufinanciranje programa osnovnog školstva, poduzetništvo te turistička zajednica.
 • Rashodi za komunalno održavanje planirani su u iznosu od 2.871.000,00 kuna. U ove rashode spadaju rashodi za održavanje javne rasvjete, uređenje kišnih slivnika i uređenje u zaštitnoj zoni izvora rijeke Jadro, održavanje nerazvrstanih cesta, odvoz otpada na uređena odlagališta, dezinsekcija i deratizacija, ostale komunalne usluge u koju spadaju uređenje spilje Vranjače i njenog okoliša, održavanje zelenih površina, održavanje groblja i mrtvačnica, intelektualne usluge (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge javnog bilježnika, geodetsko-katastarske usluge, usluge vještačenja te rashodi za imenovanje ulica, trgova i izrada kućnih brojeva te reklamiranja), te rashodi za kapitalnu pomoć poduzeću u vlasništvu Općine – Podi d.o.o.
 • Rashodi za komunalno uređenje i opremanje Općine (građenje) planirani su u iznosu od 8.932.000,00 kuna. U ove rashode spadaju rashodi za izgradnju groblja Dugopolje, Kotlenice, Liska i Koprivno; projektnu dokumentacija za izgradnja i uređenje središta Dugopolja; geodetsko – katastarske usluge za multimedijalni centar Dugopolje; priključak ulice svetog Mihovila na pristupni put Dalmatinske ulice te otkup zemljišta ulica sv. Mihovila, Dubine, zaseok Bosančić; izgradnju sekundarne vodovodne mreže Dugopolje; izgradnju fekalnog kolektora Dugopolje (A,B,K1-K12); izgradnju kanalizacijskog kolektora Koprivno; izgradnju športskog rekreacijskog centra; izgradnju i uređenje naselja Općine Dugopolje; projektnu dokumentaciju, geodetske i katastarske usluge te izgradnja komunalne infrastrukture za poslovnu zonu Podi; projektnu dokumentaciju i izgradnju komunalne infrastrukture za stambenu zonu Podi; projektnu dokumentaciju i izgradnju komunalne infrastrukture te izgradnja ulaz/izlaz za poslovnu zonu Podi – Zapad; projektnu dokumentaciju i izgradnju komunalne infrastrukture za poslovnu zonu Bani i Bani – Sjever; izgradnju komunalne infrastrukture za poslovnu zonu Krč; projektnu dokumentaciju i izgradnju komunalne infrastrukture za stambenu zonu Draga; projektnu dokumentaciju i izgradnju komunalne infrastrukture za stambenu zonu Koprivo; projektnu dokumentaciju i izgradnju komunalne infrastrukture te izgradnju ulice sv. Roka L67078 za stambenu zonu Kute; projektnu dokumentaciju i ostali građevinski objekti za poslovnu zonu Podi – Zapad 2; izradu DPU-a za stambenu zonu Slavušija; otkup zemljišta za javne potrebe, izradu UPU-a, DPU-a i ostale projektne dokumentacije te nabavu kontejnera
 • Rashodi za proračunskog korisnika Narodne knjižnice u Dugopolju planirani su u iznosu od 490.200,00 kuna. U ove rashode spadaju rashodi za financiranje Narodne knjižnice Dugopolje (rashode za zaposlene, materijalni rashodi te financijski rashodi za usluge banaka); kapitalno ulaganje u opremu i knjige za pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti.
 • Rashodi za manjak prihoda planirani su u iznosu od 3.566.200,00 kunaPoštovani građani,

sudjelovati u donošenju proračuna možete na način da dolje u "KOMENTARI" napišete svoje prijedloge, sugestije i komentare na sam prijedlog proračuna. Na sve zaprimljene komentare koji nisu uvredljivog sadržaja, Općina Dugopolje očitovat će se u Izvješću o provedenom savjetovanju.
Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti