Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Dugopolje

  Kontakt podaci
  Općina Dugopolje
  Trg Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje
  OIB: 57240842564
  021/ 668 280
  opcina@dugopolje.hr

Proračun za građane za 2017. godinu

Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2017. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Dugopolje prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.dugopolje.hr.

Kako bismo Vam pokazali što sve želimo napraviti i za čega smo izdvojili novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt Proračun za građane.

U 2017. godini veliki dio novaca izdvojili smo za komunalnu infrastrukturu, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete, uređenje zelenih površina, održavanje i izgradnju groblja (Dugopolje i Liska), izgradnju Ulice Sv. Mihovila, izgradnju vodovodne mreže i izgradnju reciklažnog dvorišta.

I dalje planiramo velika ulaganja u poslovnu zonu Podi, Krć i Bani. Od iznimne važnosti nam je proširenje i izgradnja zona kako bismo omogućili više radih mjesta i veći razvitak naše Općine. Ulažemo u izgradnju komunalne infrastrukture u stambenim zonama Podi, Drage, Kute i Koprivno.

Ponosni smo na povijest i kulturu naše Općine, te smo stoga dio novca iz proračuna izdvojili za djelatnost kulturno-umjetničkih društava i udruga u kulturi koje nas predstavljaju i njeguju našu tradiciju. 

Za naše studente i učenike izdvojili smo novac za stipendije kako bismo im pomogli u školovanju, jer oni su budućnost u koju treba ulagati.

Financiramo program predškolskog odgoja, dajemo jednokratne novčane pomoći osobama slabijeg imovinskog stanja, dajemo naknade za novorođenu djecu, poklon prilikom sklapanja braka i sufinanciramo cijene prijevoza.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata u koje želimo ulagati u 2017. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Općinski Načelnik


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Dugopolje za 2018. godinu možete pronaći OVDJE.

Proračun za građane za 2018. godinu možete pronaći OVDJE.Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Dugopolje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Dugopolje za 2017. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Dugopolje koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Dugopolje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Dugopolje su: Narodna knjižnica u Dugopolju


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće i razriješiti Općinskog načelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Općinskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 32.264.500,00 kn 83,02 %
> Prihodi od poreza 4.161.200,00 kn 10,71 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 6.425.000,00 kn 16,53 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 20.944.200,00 kn 53,89 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 20.000,00 kn 0,05 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 3.000,00 kn 0,01 %
> Prihodi od imovine 711.100,00 kn 1,83 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 6.600.000,00 kn 16,98 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 6.000.000,00 kn 15,44 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 600.000,00 kn 1,54 %
UKUPNO 38.864.500,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od imovine
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Dugopolje za 2017. godinu planirani su u iznosu od 38.864.500,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Dugopolje za 2017. godinu planirani su u iznosu od 32.264.500,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.161.200,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.000.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 1.001.200,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 160.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 6.425.000,00 kuna, od toga Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 3.390.000,00 kuna, Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirano u iznosu od 3.000.000,00 kuna, Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirano u iznosu 35.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 711.100,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 100.600,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 610.500,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 20.944.200,00 kuna, od toga Upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 43.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 3.251.200,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 17.650.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 20.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 3.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 6.600.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.000.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 600.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 17.785.300,00 kn 45,76 %
> Rashodi za zaposlene 2.207.500,00 kn 5,68 %
> Materijalni rashodi 5.248.800,00 kn 13,51 %
> Financijski rashodi 1.523.000,00 kn 3,92 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 900.000,00 kn 2,32 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.650.000,00 kn 4,25 %
> Ostali rashodi 6.256.000,00 kn 16,10 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.813.000,00 kn 35,54 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 140.000,00 kn 0,36 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.588.000,00 kn 34,96 %
> Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 85.000,00 kn 0,22 %
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 5.500.000,00 kn 14,15 %
> Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 5.500.000,00 kn 14,15 %
Rezultat poslovanja 1.766.200,00 kn 4,54 %
UKUPNO 38.864.500,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan
Rezultat poslovanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Dugopolje za 2017. godinu planirani su u iznosu od 17.785.300,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Dugopolje za 2017. godinu planirani su u iznosu od 17.785.300,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.207.500,00, od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 1.574.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 9.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 624.500,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.248.800,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 110.500,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 662.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 3.584.300,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 892.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.523.000,00 kuna, od toga Kamate za ostale kredite i zajmove planirane u iznosu od 1.200.000,00 kuna i Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 323.000,00 kuna

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 900.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 1.650.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 6.256.000,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 4.946.000,00, Kapitalna donacije planirane u iznosu od 1.220.000,00 kuna, Kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 20.000,00 kuna i kapitalne pomoći 70.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 13.813.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 140.000,00 kuna za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 13.588.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 13.355.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 68.000,00 kuna i Nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 165.000,00 kuna

3. Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednost planirani u iznosu od 85.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 5.500.000,00 kuna za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 38.864.500,00 KUNA


REDOVNA DJELATNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 10.671.000,00 KUNA


Program 1000 Javna uprava i administracija planirana u iznosu od 10.671.000,00 

kuna

1. Za financiranje javne uprave i administracije planirano je 10.614.000,00 kuna, od toga:

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 5.500.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za otplatu glavnice primljenog zajma kod Addiko Bank

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 5.104.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga plaće za redovan rad 1.360.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 6.000,00 kuna, doprinosi za mirovinsko osiguranje 250.000,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 260.000,00 kuna i doprinosi za zapošljavanje 30.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.678.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga Službena putovanja 30.000,00 kuna, Naknade za prijevoz na posao i s posla 20.000,00 kuna, Upotreba auta u službene svrhe 40.000,00 kuna, Seminari, savjetovanja, stručni ispiti 15.000,00 kuna, Uredski materijal 50.000,00 kuna, Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 5.000,00 kuna, Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 20.000,00 kuna, Električna energija 150.000,00 kuna, Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 1.000,00 kuna, sitni inventar 3.000,00 kuna, Usluge telefona, pošte i prijevoza 80.000,00 kuna, Usluge promidžbe i informiranja 35.00,00 kuna, Opskrba vodom 15.000,00 kuna, Usluge čuvanja imovine i osoba 4.000,00 kuna, Ugovori o djelu i autorski honorari 70.000,00 kuna, Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi) 30.000,00 kuna, Ostale računalne usluge 80.000,00 kuna, Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja 50.000,00 kuna, Ostale nespomenute usluge 45.000,00 kuna, tekuće pričuve 70.000,00 kuna, Lokalni izbori 40.00,00 kuna, Naknade izbornom povjerenstvu i članovima biračkih odbora 60.000,00 kuna, Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih Vijeća 450.000,00 kuna, Premije osiguranja zaposlenih 40.000,00 kuna, Reprezentacija 70.000,00 kuna, Troškovi povodom dana Općine 80.000,00 kuna, LAG Zagora-članarina 75.000,00 kuna i Troškovi sudskih postupaka 50.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.520.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga kamate za primljene kredite 1.200.000,00 kuna, usluge banaka i platnog prometa 40.000,00 kuna i zakonske zatezne kamate 280.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna financirani os prihoda za posebne namjene za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata

2. Za opremanje uredskih prostorija planirano je 52.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga Uredska oprema i namještaj i računalna oprema 50.000,00 kuna i ostala komunikacijska oprema 2.000,00 kuna

3. Za pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pohranjene knjige


DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 8.788.000,00 KUNA


Program 1000 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 1.210.000,00 kuna

Za financiranje predškolskog odgoja planirano je 1.210.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga tekuće donacije DV Cvrčak 1.200.000,00 kuna i kapitalne donacije DV Cvrčak 10.000,00 kuna


Program 1001 Financiranje javnih potreba u kulturi planirane u iznosu od 100.000,00 kuna

Za djelatnost kulturno-umjetničkih društva i udruga u kulturi planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije kulturno-umjetničkim društvima i udrugama 


Program 1002 Sport planirano u iznosu od 2.200.000,00 kuna

Za financijsku potporu športskim organizacijama planirano je 2.200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije športskim organizacijama


Program 1003 Vatrogastvo planirano u iznosu od 960.000,00 kuna

Za financijsku djelatnost DVD-a planirano je 960.000,00 kuna, od toga tekuće donacije DVD Dugopolje 950.000,00 kuna i kapitalne donacije DVD Dugopolje 10.000,00 kuna


Program 1004 Socijalna skrb planirano u iznosu od 1.572.000,00 kuna

1. Za socijalnu pomoć građanima i kućanstvima planirano je 1.200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga Pomoć obiteljima i kućanstvima 400.000,00 kuna, Naknade za novorođenu djecu 150.000,00 kuna, Poklon prilikom sklapanja braka 70.000,00 kuna i Sufinanciranje cijene prijevoza - JGP PROMET 580.000,00 kuna

2. Za humanitarnu skrb kroz udruge građana planirano u iznosu od 372.000,00 kuna, od toga: 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 42.000,00 kuna, od toga Ostale tekuće donacije – HGSS 12.000,00 kuna i Sustav civilne zaštite na području Općine Dugopolje 30.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 330.000,00 kuna, od toga Ostale tekuće donacije-Crveni križ Solin 90.000,00 kuna, Udruge do 5% proračunskih sredstava 40.000,00 kuna i Zbrinjavanje stradalnika domovinskog rata 200.000,00 kuna


Program 1005 Društvene i političke udruge planirane u iznosu od 1.236.000,00 kuna

1. Za financiranje društvenih, vjerskih i političkih djelatnosti planirano je 1.166.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga tekuće donacije političkim strankama 66.000,00 kuna, tekuće donacije vjerskim zajednicama 100.000,00 kuna i kapitalne pomoći vjerskim zajednicama 1.000.000,00 kuna

2. Za financiranje udruga civilnog društva planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za udruge civilnog društva


Program 1007 Stipendije planirane u iznosu od 560.000,00 kuna

1. Za stipendiranje studenata i učenika planirano je 460.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga ostali rashodi za studene i učenike 10.000,00 kuna i stipendije i školarine 450.000,00 kuna

2. Za sufinanciranje programa osnovnog školstva planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije osnovnom školstvu


Program 1008 Gospodarstvo planirano u iznosu od 920.000,00 kuna

Za poduzetništvo planirano je 920.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za trgovačko poduzeće u vlasništvu Općine 900.000,00 kuna i Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama 20.000,00 kuna


Program 1009 Turizam planirano u iznosu od 30.000,00 kuna 

Za turističku zajednicu planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


KOMUNALNO ODRŽAVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 3.740.200,00 KUNA


Program 1000 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 585.000,00 kuna

1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 585.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga električna energija-javna rasvjeta 400.000,00 kuna i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 85.000,00 kuna za energetske i komunikacijske vodova


Program 1001 Odvodnja atmosferskih voda planirano u iznosu od 5.000,00 kuna

Za uređenje kišnih slivnika i uređenje u zaštitnoj zoni izvora planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata


Program 1002 Nerazvrstane ceste planirano u iznosu od 565.000,00 kuna

Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 565.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 255.000,00 kuna, od toga usluge tekućeg i investicijskog održavanja 200.000,00 kuna, zimska služba 50.000,00 kuna i ostale intelektualne usluge 5.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 310.000,00 kuna, od toga uređenje i izgradnja nerazvrstanih cesta 300.000,00 kuna i projektna dokumentacija 10.000,00 kuna


Program 1003 Održavanje čistoće na javnim površinama planirano u iznosu od 1.655.000,00 kuna

1. Za održavanje poljskih puteva planirano je 200.00,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjena za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata

2. Za odvoz otpada na uređena odlagališta planirano je 1.255.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga iznošenje i odvoz smeća 1.000.000,00 kuna, sanacija divljeg odlagališta „Garišta“ 250.000,00 kuna i ostale intelektualne usluge 5.000,00 kuna

3. Za dezinsekciju i deratizaciju planirano je 195.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga dezinsekcija i deratizacija 150.000,00, veterinarske usluge 30.000,00 kuna i ostale intelektualne usluge-Zavod za javno zdravstvo 15.000,00 kuna

4. Za ostale komunalne usluge planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za uređenje spilje Vranjače i njenog okoliša


Program 1004 zelene površine planirano u iznosu od 300.000,00 kuna

Za održavanje zelenih površina planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za zelene površine


Program 1005 Održavanje groblja i mrtvačnice planirano u iznosu od 220.000,00 kuna 

Za održavanje groblja i mrtvačnice planirano je 220.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga materijal za tekućeg i investicijsko održavanje groblja 20.000,00 kuna i  usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja 200.000,00 kuna


Program 1006 Intelektualne usluge planirano u iznosu od 340.200,00 kuna

Za intelektualne usluge planirano je 340.200,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 300.000,00 kuna, Usluge javnog bilježnika 10.000,00 kuna, Geodetsko-katastarske usluge 10.000,00 kuna, Usluge vještačenja 20.000,00 kuna i Imenovanje ulica, trgova i izrada kućnih brojeva te reklamiranja 200,00 kuna


Program 1007 Kapitalne pomoći planirane u iznosu od 70.000,00 kuna

Za poduzeće u vlasništvu Općine – Podi d.o.o. planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne pomoći


KOMUNALNO UREĐENJE I OPREMANJE OPĆINE PLANIRANO U IZNOSU OD 13.410.000,00 KUNA


Program 1000 izgradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 8.320.000,00 kuna

1. Za izgradnju groblja Dugopolje, Kotlenice, Liska i Koprivno planirano je 460.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za intelektualne usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 450.000,00 kuna, od toga izgradnja grobnica – Dugopolje i izgradnja grobnica – Liska 150.000,00 kuna

2. Za Ulicu svetog Mihovila planirano je 4.210.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale intelektualne usluge

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za otkup zemljišta

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga Ulica Sv. Mihovila 4.000.000,00 kuna i priključak na pristupni put na Dalmatinsku ulicu 100.000,00 kuna

3. Za izgradnju sekundarne vodovodne mreže Dugopolje planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za sekundarne vodovodne mreže

4. Za izgradnju fekalnog kolektora Dugopolje planirano je 720.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga intelektualne usluge 20.000,00 kuna i izgradnja fekalne kanalizacije i priključka 700.000,00 kuna

5. Za izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 2.500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

6. Za izgradnju i uređenje naselja Općine Dugopolje planirano je 230.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 25.000,00 kuna, od toga usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20.000,00 kuna i ostale intelektualne usluge 5.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu neproizvedne dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za otkup zemljišta

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 185.000,00 kuna, od toga javna rasvjeta u naselju Liska 85.000,00 kuna i parkovne površine 100.000,00 kuna


Program 1001 Izgradnja kapitalnih objekata gospodarske zone planirano je 4.980.000,00 kuna

1. Za poslovnu zonu Podi planirano je 540.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za projektnu dokumentaciju

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene za intelektualne usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 500.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene za izgradnju komunalne infrastrukture

2. Za stambenu zonu Podi planirano je 225.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za geodetsko-katastarske usluge

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za intelektualne usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirao u iznosu od 205.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga izgradnja komunalne infrastrukture 200.000,00 kuna i projektna dokumentacija 5.000,00 kuna

3. Za poslovnu zonu Podi-Zapad planirano je 3.540.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna financirani os prihoda za posebne namjene, od toga geodetsko-katastarske usluge 10.000,00 kuna i intelektualne usluge 20.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za projektnu dokumentaciju

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.500.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga izgradnja komunalne infrastrukture 500.000,00 kuna i izgradnja ulaz/izlaz Podi-Zapad 3.000.000,00 kuna

4. Za poslovnu zonu Bani i Bani-sjever planirano je 235.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za intelektualne usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od  230.000,00 kuna, od toga izgradnja komunalne infrastrukture 220.000,00 kuna i projektna dokumentacija 10.000,00 kuna

5. Za poslovnu zonu Krč planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za izgradnju komunalne infrastrukture

6. Za stambenu zonu Drage planirano je 250.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene za intelektualne usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 240.000,00 kuna. od toga izgradnja komunalne infrastrukture 235.000,00 kuna i projektna dokumentacija 5.000,00 kuna

7. Za stambenu zonu Koprivno planirano je 110.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za intelektualne usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 105.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene, od toga izgradnja komunalne infrastrukture 100.000,00 kuna i projektna dokumentacija 5.000,00 kuna

8. Za stambenu zonu Kute planirano je 60.000,00 kuna financirano od pomoći za izgradnju komunalne infrastrukture


Program 1002 Kupnja, nabavka i izrada ostale materijalne i nematerijalne imovine planirano u iznosu od 110.000,00 kuna

1. Otkup zemljišta za javne potrebe planirano u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od prihoda od spomeničke rente za otkup zemljišta

2. Za izradu UPU-a, DPU-a i ostale projektne dokumentacije planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostali DPU i projektnu dokumentaciju


PRORAČUNSKI KORISNIK NARODNA KNJIŽNICA U DUGOPOLJU


DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 489.100,00 KUNA


Program 1006 Knjižničarska djelatnost planirano u iznosu od 489.100,00 kuna

1. Za financiranje Narodne knjižnice Dugopolje planirano u iznosu od 393.100,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 301.500,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 214.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 kuna, doprinosi za mirovinsko osiguranje 39.000,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 41.000,00 kuna i doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.500,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 88.600,00 kuna, od toga službena putovanja 2.000,00 kuna, stručni usavršavanje zaposlenika 3.500,00 kuna, uredski materijal i ostali materijalni rashodi 12.000,00 kuna, sitni inventar 1.000,00 kuna, usluge telefona, pošte i prijevoza 9.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.100,00 kuna, usluge promidžbe i informiranja 27.000,00 kuna, ostale intelektualne usluge 5.000,00 kuna, računalne usluge 12.000,00 kuna, reprezentacija 8.000,00 kuna i premije osiguranja zaposlenih 7.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.000,00 kuna za usluge banaka

2. Kapitalno ulaganje u opremu i knjige planirano u iznosu od 96.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 16.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za uredski materijal i namještaj

• Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti planirane u iznosu od 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

• Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti planirane u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

• Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti planirane u iznosu od 35.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti