Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Dugopolje

  Kontakt podaci
  Općina Dugopolje
  Trg Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje
  OIB: 57240842564
  021/ 668 280
  opcina@dugopolje.hr

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Dugopolje prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.dugopolje.hr.

Kroz ovaj projekt želimo Vam pokazati što sve planiramo napraviti i za čega smo izdvojili novac iz Proračuna.

U 2018. godini veliki dio novaca izdvojili smo za komunalnu infrastrukturu, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete, uređenje zelenih površina, održavanje i izgradnju groblja Dugopolje, Kotlenice, Liska i Koprivno, izgradnju i uređenje središta Dugopolja, izgradnju Ulice Sv. Mihovila i izgradnju vodovodne mreže.

Veliki dio novca izdvojen je za izgradnju reciklažnog dvorišta, jer poseban cilj nam je očuvanje okoliša kao prirodnog dobra o kojem ovise i sadašnje i buduće generacije.

Gospodarska zona u Dugopolju jedna je od najuspješnijih gospodarskih zona u Dalmaciji, kako bismo nastavili taj trend i otvorili još više radnih mjesta i dalje planiramo velika ulaganja u poslovnu zonu Podi, Krć i Bani. Od iznimne važnosti nam je proširenje i izgradnja zona kako bismo omogućili veći razvitak naše Općine.

Ulažemo u izgradnju komunalne infrastrukture u stambenim zonama Podi, Kute i Koprivno.

Kako bismo očuvali povijest i kulturu naše Općine, dio novca iz proračuna izdvojili za djelatnost kulturno-umjetničkih društava i udruga u kulturi koje nas predstavljaju i njeguju našu tradiciju. 

Ulaganje u obrazovanje je jedan od ključnih ciljeva naše Općine s toga smo za naše studente i učenike izdvojili novac za stipendije kako bismo im pomogli u školovanju, jer oni su budućnost u koju treba ulagati.

Financiramo program predškolskog odgoja, dajemo jednokratne novčane pomoći osobama slabijeg imovinskog stanja, dajemo naknade za novorođenu djecu, poklon prilikom sklapanja braka i sufinanciramo cijene prijevoza, želimo da svi stanovnici naše Općine budu zadovoljni.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata u koje želimo ulagati u 2018. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 29.12.2017. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan Proračun za 2018. godinu.

Općinski Načelnik

Perica Bosančić, mag.ing.el.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Dugopolje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Dugopolje za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Dugopolje koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Dugopolje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Prijedlog Proračuna možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Dugopolje su: Narodna knjižnica u Dugopolju


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 36.145.000,00 kn 73,01 %
> Prihodi od poreza 5.622.200,00 kn 11,36 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.935.000,00 kn 5,93 %
> Prihodi od imovine 460.800,00 kn 0,93 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 27.059.000,00 kn 54,66 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 60.000,00 kn 0,12 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 8.000,00 kn 0,02 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5.500.000,00 kn 11,11 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 5.000.000,00 kn 10,10 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 kn 1,01 %
Rezultat poslovanja višak/manjak 7.860.101,00 kn 15,88 %
UKUPNO 49.505.101,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Rezultat poslovanja višak/manjak
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Dugopolje za 2018. godinu planirani su u iznosu od 49.505.101,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Dugopolje za 2018. godinu planirani su u iznosu od 36.145.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 5.622.200,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 4.000.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 1.501.200,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 121.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.935.000,00 kuna, od toga Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 2.900.000,00 kuna i Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirano u iznosu 35.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 460.800,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 50.300,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 410.500,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 27.059.000,00 kuna, od toga Upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 43.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 3.516.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 23.500,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 60.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 8.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 5.500.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.000.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 500.000,00 kuna


Vlastiti izvori

Rezultat poslovanja višak/manjak prihoda planirano u iznosu od 7.860.101,00 kuna


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 23.751.000,00 kn 50,66 %
> Rashodi za zaposlene 2.479.000,00 kn 5,29 %
> Materijalni rashodi 5.442.000,00 kn 11,61 %
> Financijski rashodi 1.358.000,00 kn 2,90 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 700.000,00 kn 1,49 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.620.000,00 kn 5,59 %
> Ostali rashodi 11.152.000,00 kn 23,79 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.630.000,00 kn 37,61 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 kn 0,43 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 17.345.000,00 kn 37,00 %
> Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 85.000,00 kn 0,18 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.500.000,00 kn 11,73 %
UKUPNO 46.881.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Dugopolje za 2018. godinu planirani su u iznosu od 46.881.000,00kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Dugopolje za 2018. godinu planirani su u iznosu od 46.881.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.479.000,00, od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 1.665.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 16.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 798.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.442.000,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 115.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 708.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 3.806.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 798.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.358.000,00 kuna, od toga Kamate za ostale kredite i zajmove planirane u iznosu od 1.000.000,00 kuna i Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 358.000,00 kuna

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 700.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 2.620.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 11.152.000,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 6.222.000,00, Kapitalna donacije planirane u iznosu od 1.825.000,00 kuna, Kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 35.000,00 kuna i kapitalne pomoći 3.070.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 17.630.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 17.345.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 16.195.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 568.000,00 kuna i Nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 582.000,00 kuna

3. Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednost planirani u iznosu od 85.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 5.500.000,00 kuna za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 46.881.000,00 KUNA

REDOVNA DJELATNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 10.727.000,00 KUNA

Program 1000 Javna uprava i administracija planirana u iznosu od 10.727.000,00 
kuna
1. Za financiranje javne uprave i administracije planirano je 10.670.000,00 kuna, od toga:
• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 5.500.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene za otplatu glavnice primljenog zajma kod Addiko Bank
• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.161.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga plaće za redovan rad 1.450.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 6.000,00 kuna, doprinosi za mirovinsko osiguranje 380.000,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 290.000,00 kuna i doprinosi za zapošljavanje 35.000,00 kuna
• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.639.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga Službena putovanja 40.000,00 kuna, Naknade za prijevoz na posao i s posla 20.000,00 kuna, Upotreba auta u službene svrhe 35.000,00 kuna, Seminari, savjetovanja, stručni ispiti 20.000,00 kuna, Uredski materijal 50.000,00 kuna, Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 5.000,00 kuna, Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 25.000,00 kuna, Električna energija 150.000,00 kuna, Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 10.000,00 kuna, sitni inventar 5.000,00 kuna, Usluge telefona, pošte i prijevoza 70.000,00 kuna, Usluge promidžbe i informiranja 75.00,00 kuna, Opskrba vodom 10.000,00 kuna, Ugovori o djelu i autorski honorari 90.000,00 kuna, Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi) 50.000,00 kuna, Ostale računalne usluge 90.000,00 kuna, Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja 60.000,00 kuna, Ostale nespomenute usluge 84.000,00 kuna, tekuće pričuve 70.000,00 kuna, Naknade izbornom povjerenstvu i članovima biračkih odbora 15.000,00 kuna, Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih Vijeća 350.000,00 kuna, Premije osiguranja zaposlenih 40.000,00 kuna, Reprezentacija 70.000,00 kuna, Troškovi povodom dana Općine 80.000,00 kuna, LAG Zagora-članarina 75.000,00 kuna i Troškovi sudskih postupaka 50.000,00 kuna
• Financijski rashodi planirani u iznosu od 355.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga usluge banaka i platnog prometa 55.000,00 kuna i zakonske zatezne kamate 300.000,00 kuna
• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata
• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za kamate za primljene kredite
2. Za opremanje uredskih prostorija planirano je 52.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga Uredska oprema i namještaj i računalna oprema 50.000,00 kuna i ostala komunikacijska oprema 2.000,00 kuna
3. Za pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pohranjene knjige

DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 11.522.000,00 KUNA

Program 1000 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 1.420.000,00 kuna
Za financiranje predškolskog odgoja planirano je 1.420.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga tekuće donacije DV Cvrčak 1.400.000,00 kuna i kapitalne donacije DV Cvrčak 20.000,00 kuna

Program 1001 Financiranje javnih potreba u kulturi planirane u iznosu od 280.000,00 kuna
Za djelatnost kulturno-umjetničkih društva i udruga u kulturi planirano je 280.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije kulturno-umjetničkim društvima i udrugama 

Program 1002 Sport planirano u iznosu od 2.800.000,00 kuna
Za financijsku potporu športskim organizacijama planirano je 2.800.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije športskim organizacijama

Program 1003 Vatrogastvo planirano u iznosu od 975.000,00 kuna
Za financijsku djelatnost DVD-a planirano je 975.000,00 kuna, od toga tekuće donacije DVD Dugopolje 900.000,00 kuna i kapitalne donacije DVD Dugopolje 75.000,00 kuna

Program 1004 Socijalna skrb planirano u iznosu od 2.800.000,00 kuna
1. Za socijalnu pomoć građanima i kućanstvima planirano je 2.350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga Pomoć obiteljima i kućanstvima 800.000,00 kuna, Naknade za novorođenu djecu 350.000,00 kuna, Poklon prilikom sklapanja braka 300.000,00 kuna, Sufinanciranje cijene prijevoza - JGP PROMET 700.000,00 kuna i nabava udžbenika za osnovnoškolce 200.000,00 kuna
2. Za humanitarnu skrb kroz udruge građana planirano u iznosu od 450.000,00 kuna, od toga: 
• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 70.000,00 kuna, od toga Ostale tekuće donacije – HGSS 40.000,00 kuna i Sustav civilne zaštite na području Općine Dugopolje 30.000,00 kuna
• Ostali rashodi planirani u iznosu od 380.000,00 kuna, od toga Ostale tekuće donacije-Crveni križ Solin 90.000,00 kuna, Udruge do 5% proračunskih sredstava 60.000,00 kuna i Zbrinjavanje stradalnika domovinskog rata 230.000,00 kuna

Program 1005 Društvene i političke udruge planirane u iznosu od 1.802.000,00 kuna
1. Za financiranje društvenih, vjerskih i političkih djelatnosti planirano je 1.662.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga tekuće donacije političkim strankama 66.000,00 kuna, tekuće donacije vjerskim zajednicama 96.000,00 kuna i kapitalne pomoći vjerskim zajednicama 1.500.000,00 kuna
2. Za financiranje udruga civilnog društva planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za udruge civilnog društva

Program 1007 Stipendije planirane u iznosu od 620.000,00 kuna
1. Za stipendiranje studenata i učenika planirano je 520.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga ostali rashodi za studene i učenike 50.000,00 kuna i stipendije i školarine 470.000,00 kuna
2. Za sufinanciranje programa osnovnog školstva planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije osnovnom školstvu

Program 1008 Gospodarstvo planirano u iznosu od 735.000,00 kuna
Za poduzetništvo planirano je 735.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za trgovačko poduzeće u vlasništvu Općine 700.000,00 kuna i Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama 35.000,00 kuna

Program 1009 Turizam planirano u iznosu od 90.000,00 kuna 

Za turističku zajednicu planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

KOMUNALNO ODRŽAVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 6.574.000,00 KUNA

Program 1000 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 550.000,00 kuna
1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 550.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga električna energija-javna rasvjeta 450.000,00 kuna i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100.000,00 kuna

Program 1001 Odvodnja atmosferskih voda planirano u iznosu od 5.000,00 kuna
Za uređenje kišnih slivnika i uređenje u zaštitnoj zoni izvora planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata

Program 1002 Nerazvrstane ceste planirano u iznosu od 680.000,00 kuna
Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 680.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga:
• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 330.000,00 kuna, od toga usluge tekućeg i investicijskog održavanja 250.000,00 kuna, zimska služba 70.000,00 kuna i ostale intelektualne usluge 10.000,00 kuna
• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za otkup zemljišta
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 250.000,00 kuna za uređenje i izgradnja nerazvrstanih cesta

Program 1003 Održavanje čistoće na javnim površinama planirano u iznosu od 1.015.000,00 kuna
1. Za održavanje poljskih puteva planirano je 200.00,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjena za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata
2. Za odvoz otpada na uređena odlagališta planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za iznošenje i odvoz smeća
3. Za dezinsekciju i deratizaciju planirano je 315.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga dezinsekcija i deratizacija 220.000,00, veterinarske usluge 80.000,00 kuna i ostale intelektualne usluge-Zavod za javno zdravstvo 15.000,00 kuna

Program 1004 zelene površine planirano u iznosu od 450.000,00 kuna
Za održavanje zelenih površina planirano je 450.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za zelene površine

Program 1005 Održavanje groblja i mrtvačnice planirano u iznosu od 250.000,00 kuna 
Za održavanje groblja i mrtvačnice planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja

Program 1006 Intelektualne usluge planirano u iznosu od 554.000,00 kuna
Za intelektualne usluge planirano je 554.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene, od toga Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 300.000,00 kuna, Usluge javnog bilježnika 10.000,00 kuna, Geodetsko-katastarske usluge 50.000,00 kuna, Usluge vještačenja 34.000,00 kuna i usluge izrade dokumentacije za prijavu na EU fondove 160.000,00 kuna

Program 1007 Kapitalne pomoći planirane u iznosu od 3.070.000,00 kuna
1. Za JPG Promet za nabavku autobusa planirano je 3.000.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za Hrvatske ceste za izgradnju ulaz/izlaz Podi zapad
2. Za poduzeće u vlasništvu Općine – Podi d.o.o. planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne pomoći

KOMUNALNO UREĐENJE I OPREMANJE OPĆINE PLANIRANO U IZNOSU OD 17.557.000,00 KUNA

Program 1000 izgradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 10.440.000,00 kuna
1. Za izgradnju groblja Dugopolje, Kotlenice, Liska i Koprivno planirano je 1.160.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga:
• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za intelektualne usluge
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.150.000,00 kuna, od toga izgradnja staza, ogradnih i potpornih zidova 500.000,00 kuna, izgradnja grobnica – Dugopolje 500.000,00 kuna i izgradnja grobnica – Liska 150.000,00 kuna
2. Za izgradnju i uređenje središta Dugopolja planirano je 65.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga ostale intelektualne usluge – nadzor 15.000,00 kuna i uređenje središta Dugopolje 50.000,00 kuna
3. Za Ulicu svetog Mihovila planirano je 3.440.000,00 kuna, od toga:
• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 90.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene za ostale intelektualne usluge
• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna financirano od pomoći za otkup zemljišta
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.300.000,00 kuna financirano od pomoći za Ulicu Sv. Mihovila, Bosansku, Kneza Višeslava i Mirka Rogošića
4. Za izgradnju sekundarne vodovodne mreže Dugopolje planirano je 200.000,00 kuna financirano od pomoći za sekundarne vodovodne mreže
5. Za izgradnju fekalnog kolektora Dugopolje planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći za izgradnja priključka fekalne kanalizacije
6. Za izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 4.100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene, od toga ostale intelektualne usluge 75.000,00 kuna, projektna dokumentacija 25.000,00 kuna i izgradnja reciklažnog dvorišta 4.000.000,00 kuna
7. Za izgradnju športskog i rekreacijskog centra planirano je 850.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga sustav tehničke zaštite 100.000,00 kuna, zaštita osnovnih instalacija 400.000,00 kuna i projektna dokumentacija 350.000,00 kuna
8. Za izgradnju i uređenje naselja Općine Dugopolje planirano je 525.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga:
• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 70.000,00 kuna, od toga usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.000,00 kuna i ostale intelektualne usluge 20.000,00 kuna
• Rashodi za nabavu neproizvedne dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za otkup zemljišta
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 435.000,00 kuna, od toga javna rasvjeta u naselju Liska 85.000,00 kuna, parkovne površine 250.000,00 kuna i biciklističko odmorište i vidikovac Plitača 100.000,00 kuna

Program 1001 Izgradnja kapitalnih objekata gospodarske zone planirano je 6.967.000,00 kuna
1. Za poslovnu zonu Podi planirano je 617.000,00 kuna, od toga:
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 7.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za projektnu dokumentaciju
• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene za intelektualne usluge
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 600.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene za izgradnju komunalne infrastrukture
2. Za stambenu zonu Podi planirano je 505.000,00 kuna, od toga:
• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za intelektualne usluge
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirao u iznosu od 495.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga izgradnja komunalne infrastrukture 490.000,00 kuna i projektna dokumentacija 5.000,00 kuna
3. Za poslovnu zonu Podi-Zapad planirano je 4.620.000,00 kuna, od toga:
• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 70.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene, od toga geodetsko-katastarske usluge 20.000,00 kuna i ostale intelektualne usluge 50.000,00 kuna
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.550.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga izgradnja komunalne infrastrukture 4.500.000,00 kuna i projektna dokumentacija 50.000,00 kuna
4. Za poslovnu zonu Bani i Bani-sjever planirano je 390.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga:
• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, od toga ostale intelektualne usluge 10.000,00 kuna i geodetske usluge 20.000,00 kuna
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od  360.000,00 kuna, od toga izgradnja komunalne infrastrukture 350.000,00 kuna i projektna dokumentacija 10.000,00 kuna
5. Za poslovnu zonu Krč planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za izgradnju komunalne infrastrukture
6. Za stambenu zonu Drage planirano je 250.000,00 kuna, od toga:
• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene, od toga geodetsko – katastarske usluge 5.000,00 kuna i ostale intelektualne usluge 10.000,00 kuna
• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 30.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene za otkup zemljišta
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 205.000,00 kuna. od toga izgradnja komunalne infrastrukture 200.000,00 kuna i projektna dokumentacija 5.000,00 kuna
7. Za stambenu zonu Koprivno planirano je 310.000,00 kuna, od toga:
• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za intelektualne usluge
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 305.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene, od toga izgradnja komunalne infrastrukture 300.000,00 kuna i projektna dokumentacija 5.000,00 kuna
8. Za stambenu zonu Kute planirano je 205.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, od toga ostale intelektualne usluge 5.000,00 kuna i izgradnja komunalne infrastrukture 200.000,00 kuna

Program 1002 Kupnja, nabavka i izrada ostale materijalne i nematerijalne imovine planirano u iznosu od 150.000,00 kuna
1. Za izradu UPU-a, DPU-a i ostale projektne dokumentacije planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostali DPU i projektnu dokumentaciju

PRORAČUNSKI KORISNIK NARODNA KNJIŽNICA U DUGOPOLJU

DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 501.000,00 KUNA

Program 1006 Knjižničarska djelatnost planirano u iznosu od 501.000,00 kuna
1. Za financiranje Narodne knjižnice Dugopolje planirano u iznosu od 405.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:
• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 318.000,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 215.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna, doprinosi za mirovinsko osiguranje 50.000,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 40.000,00 kuna i doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.000,00 kuna
• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 84.000,00 kuna, od toga uredski materijal i ostali materijalni rashodi 11.000,00 kuna, sitni inventar 2.000,00 kuna, usluge telefona, pošte i prijevoza 10.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.000,00 kuna, usluge promidžbe i informiranja 12.000,00 kuna, ostale intelektualne usluge 16.000,00 kuna, računalne usluge 19.000,00 kuna, reprezentacija 6.000,00 kuna i premije osiguranja zaposlenih 7.000,00 kuna
• Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.000,00 kuna za usluge banaka
2. Kapitalno ulaganje u opremu i knjige planirano u iznosu od 96.000,00 kuna, od toga:
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 16.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za uredski materijal i namještaj
• Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti planirane u iznosu od 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti
• Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti planirane u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti
• Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti planirane u iznosu od 35.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti