Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Dugopolje

  Kontakt podaci
  Općina Dugopolje
  Trg Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje
  OIB: 57240842564
  021/ 668 280
  opcina@dugopolje.hr

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Dugopolje prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.dugopolje.hr.

Kako bismo Vam pokazali što sve želimo napraviti i za čega smo izdvojili novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt Proračun za građane.

U 2019. godini veliki dio novaca izdvojili smo za komunalnu infrastrukturu, održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, održavanje javne rasvjete, uređenje zelenih površina, održavanje i izgradnju groblja Dugopolje, Kotlenice i Liska, izgradnju i uređenje središta Dugopolja, dovršetak izgradnje Ulice Sv. Mihovila sa priključnim prometnicama i izgradnju vodovodne mreže.

Veliki dio novca izdvojen je za izgradnju reciklažnog dvorišta, jer poseban cilj nam je očuvanje okoliša kao prirodnog dobra o kojem ovise i sadašnje i buduće generacije.

Gospodarska zona u Dugopolju jedna je od najuspješnijih gospodarskih zona u Dalmaciji, kako bismo nastavili taj trend i otvorili još više radnih mjesta i dalje planiramo velika ulaganja u poslovne zone. Od iznimne važnosti nam je proširenje i izgradnja zona kako bismo omogućili veći razvitak naše Općine.

Veliki projekt koji je u planu je projekt naziva “Skriveni habitati” dio kojega je i  “Centar za posjetitelje Dugopolje”. Dio sredstava predviđenih projektom će se utrošiti na rekonstrukciju Malog puta kroz polje i opremanje edukacijske dvorane na stadionu. Ovaj projekt bitan je za razvoj turizma na području cijele Splitsko-dalmatinske županije. U samom Centru za posjetitelje kojeg osim EU financira i Žiupanija će se nalaziti multimedijalni sadržaji, trgovina domaćih proizvoda, mali kulturno-informativni centar, ugostiteljski sadržaji, prostor za sajmove i mini-tržnica na otvorenom.

Ulaganje u obrazovanje je jedan od ključnih ciljeva naše Općine s toga smo za naše studente i učenike izdvojili novac za stipendije kako bismo im pomogli u školovanju, jer oni su budućnost u koju treba ulagati. Učenicima osnovne škole u 2019. nabavljamo školske udžbenike.

Kako bismo našim najmlađim stanovnicima pružili moderne ustanove u kojim će se kroz igru i zabavu pripremati za školu u planu je izgradnja novog dječjeg vrtića koji bi trebao zamjeniti naš postojeći vrtić Cvrčak. 

Financiramo program predškolskog odgoja, dajemo jednokratne novčane pomoći osobama slabijeg imovinskog stanja, dajemo naknade za novorođenu djecu, poklon prilikom sklapanja braka i sufinanciramo cijene prijevoza, želimo da svi stanovnici naše Općine budu zadovoljni.

Očuvanje tradicije i kulture nam je  jako bitno, s toga dio novca iz proračuna izdvojili smo za djelatnost kulturno-umjetničkih društava i udruga u kulturi koje nas predstavljaju i njeguju našu tradiciju. 

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata u koje želimo ulagati u 2019. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 5.11.2018. do 5.12.2018. godine.Više o tome možete pogledati ovdje.


Vaš načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Dugopolje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Dugopolje za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Dugopolje koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Dugopolje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinicama (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Dugopolje su: Narodna knjižnica u Dugopolju i Razvojna agencija


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 48.571.729,00 kn 83,44 %
> Prihodi od poreza 7.706.000,00 kn 13,24 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 19.828.800,00 kn 34,06 %
> Prihodi od imovine 620.100,00 kn 1,07 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 20.305.000,00 kn 34,88 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 58.000,00 kn 0,10 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 53.829,00 kn 0,09 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 8.000.000,00 kn 13,74 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 7.500.000,00 kn 12,88 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 kn 0,86 %
Višak prihoda 1.640.347,00 kn 2,82 %
UKUPNO 58.212.076,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Višak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Dugopolje za 2019. godinu planirani su u iznosu od 58.212.076,00 kuna.


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Dugopolje za 2019. godinu planirani su u iznosu od 48.571.729,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 7.706.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak. planirani u iznosu od 6.500.000,00 kuna, Porez imovinu planirani u iznosu od 1.001,00 kuna, Porez na robu i usluge planirani u iznosu od 105.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 19.828.800,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.525.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 38.800,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 16.265.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 620.100,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 30.300,00 kuna ia prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 589.800,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 20.305.000,00 kuna, upravne i administrativne pristojbe 40.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 545.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknada 19.720.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 58.000,00 kuna 

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 53.829,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 3.829,00 kuna i ostali prihodi 50.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 8.000.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 7.500.000,00 kuna i Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 500.000,00 kuna.


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 23.425.000,00 kn 40,24 %
> Rashodi za zaposlene 2.386.000,00 kn 4,10 %
> Materijalni rashodi 7.274.000,00 kn 12,50 %
> Financijski rashodi 1.353.000,00 kn 2,32 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.700.000,00 kn 2,92 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.380.000,00 kn 4,09 %
> Ostali rashodi 8.332.000,00 kn 14,31 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 29.287.076,00 kn 50,31 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 810.000,00 kn 1,39 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 28.403.800,00 kn 48,79 %
> Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 73.276,00 kn 0,13 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.500.000,00 kn 9,45 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 5.500.000,00 kn 9,45 %
UKUPNO 58.212.076,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Dugopolje za 2019. godinu planirani su u iznosu od 58.212.076,00 kuna.


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Dugopolje za 2019. godinu planirani su u iznosu od 23.425.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.386.000,00, od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 1.675.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 26.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 685.000,00 kuna.

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 7.274.000,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 155.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 719.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 5.298.000,00 kuna, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.092.000,00 kuna.

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.353.000,00 kuna, od toga Kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 1.000.000,00 kuna i Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 353.000,00 kuna.

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.700.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna.

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 2.380.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 8.332.000,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 6962.000,00 kuna, Kapitalne donacije planirane u iznosu od 1.250.000,00 kuna, Kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 50.000,00 kuna i kapitalne pomoći 70.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 29.287.076,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 810.000,00 kuna za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva.

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 28.403.800,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 27.175.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 318.800,00 kuna i Nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 910.000,00 kuna.

3. Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednost planirani u iznosu od 73.276,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 5.500.000,00 kuna za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija.

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 58.212.076,00 KUNA


REDOVNA DJELATNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 11.024.176,00 KUNA


Program 1000 Javna uprava i administracija planirana u iznosu od 11.024.176,00 kuna

1. Za financiranje javne uprave i administracije planirano je 10.979.000,00 kuna, od toga:

• Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 5.500.000,00 kuna za otplata glavnice primljenog zajma kod Addiko Bank

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.036.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga plaće za redovan rad 1.450.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene 6.000,00 kuna, Doprinosi za mirovinsko osiguranje 300.000,00 kuna, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 250.000,00 kuna i Doprinosi za zapošljavanje 30.000,00 kuna.

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.073.000,00 kuna, od toga: službena putovanja 50.000,00 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla 20.000,00 kuna, upotreba auta u službene svrhe 35.000,00 kuna, seminari, savjetovanja, školovanja i stručni ispiti 50.000,00 kuna, uredski materijal 50.000,00 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 10.000,00 kuna, literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 15.000,00 kuna, električna energija 163.000,00 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 10.000,00 kuna, sitni inventar 5.000,00 kuna, usluge telefona, pošte i prijevoza 90.000,00 kuna, usluge promidžbe i informiranja 60.000,00 kuna, opskrba vodom 10.000,00 kuna, usluge čuvanja imovine i osoba 60.000,00 kuna, ugovori o djelu i autorski honorari 60.000,00 kuna, usluge agencija, studentskog servisa ( prijepisi, prijevodi i sl) 50.000,00 kuna, ostale računalne usluge 80.000,00 kuna, grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja 60.000,00 kuna, ostale nespomenute usluge 80.000,00 kuna, tekuće pričuve 70.000,00 kuna, izbori za mjesne odbore 60.000,00 kuna, stručno osposobljavanje za rad 10.000,00 kuna, naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 400.000,00 kuna, premije osiguranja zaposlenih 40.000,00 kuna, reprezentacija 60.000,00 kuna, troškovi povodom dana Općine 100.000,00 kuna, članarine u udrugama i LAG Zagora 75.000,00 kuna, troškovi sudskih postupaka 300.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 350.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga usluge banaka i platnog prometa 50.000,00 kuna i Zakonske zatezne kamate 300.000,00 kuna.

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata.

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za kamate za primljene kredite.

2. Za opremanje uredskih prostorija planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga Uredska oprema i namještaj i računalna oprema 30.000,00 kuna i ostala komunikacijska oprema 10.000,00 kuna.

3. Za pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti planirano je 5.176,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pohranjene knjige.


DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 14.837.000,00 KUNA


Program 1000 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 1.420.000,00 kuna

Za financiranje predškolskog odgoja planirano je 1.420.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga tekuće donacije DV Cvrčak 1.400.000,00 kuna i kapitalne donacije DV Cvrčak 20.000,00 kuna.


Program 1001 Financiranje javnih potreba u kulturi planirane u iznosu od 450.000,00 kuna

Za djelatnost kulturno-umjetničkih društva i udruga u kulturi planirano je 450.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije kulturno-umjetničkim društvima i udrugama. 


Program 1002 Sport planirano u iznosu od 2.850.000,00 kuna

Za financijsku potporu športskim organizacijama planirano je 2.850.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije športskim organizacijama.


Program 1003 Vatrogastvo planirano u iznosu od 1.550.000,00 kuna

Za financijsku djelatnost DVD-a planirano je 1.300.000,00 kuna, od toga tekuće donacije DVD Dugopolje 1.150.000,00 kuna i kapitalne donacije DVD Dugopolje 400.000,00 kuna.


Program 1004 Socijalna skrb planirano u iznosu od 2.670.000,00 kuna

1. Za socijalnu pomoć građanima i kućanstvima planirano je 1.800.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga Pomoć obiteljima, kućanstvima i umirovljenicima 500.000,00 kuna, Naknade za novorođenu djecu 300.000,00 kuna, Poklon prilikom sklapanja braka 300.000,00 kuna, Sufinanciranje cijene prijevoza - JGP PROMET 450.000,00 kuna i nabava udžbenika za osnovnoškolce 250.000,00 kuna.

2. Za humanitarnu skrb kroz udruge građana planirano u iznosu od 540.000,00 kuna, od toga: 

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 70.000,00 kuna, od toga Ostale tekuće donacije – HGSS 40.000,00 kuna i Sustav civilne zaštite na području Općine Dugopolje 30.000,00 kuna.

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 470.000,00 kuna, od toga Ostale tekuće donacije-Crveni križ Solin 170.000,00 kuna, Udruge do 5% proračunskih sredstava 70.000,00 kuna i Zbrinjavanje stradalnika domovinskog rata 230.000,00 kuna.

3. Za projekt „Zaželi“ planirano je 330.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade


Program 1005 Društvene i političke udruge planirane u iznosu od 932.000,00 kuna

1. Za financiranje društvenih, vjerskih i političkih djelatnosti planirano je 662.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga tekuće donacije političkim strankama 66.000,00 kuna, tekuće donacije vjerskim zajednicama 96.000,00 kuna i kapitalne pomoći vjerskim zajednicama 500.000,00 kuna.

2. Za financiranje udruga civilnog društva planirano je 270.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za udruge civilnog društva.


Program 1007 Obrazovanje planirano u iznosu od 700.000,00 kuna

1. Za stipendiranje studenata i učenika planirano je 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostali rashodi za studene i učenike 30.000,00 kuna i stipendije i školarine 470.000,00 kuna.

2. Za sufinanciranje programa osnovnog školstva planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka , od toga  tekuće donacije osnovnom školstvu u 100.000,00 kuna i kapitalne pomoći osnovnom školstvu 100.000,00 kuna.


Program 1008 Gospodarstvo planirano u iznosu od 1.750.000,00 kuna

1. Za poduzetništvo planirano je 1.750.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga trgovačko poduzeće u vlasništvu općine 700.000,0 kuna i naknade za štete 50.000,00 kuna


Program 1009 Turizam planirano u iznosu od 2.515.000,00 kuna 

1. Za turističku zajednicu planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale rashode

2. Za projekt „Skriveni habitati“ planirano je 1.200.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

3. Za projekt „Ljetna pozornica“ Planirano je 525.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za izgradnju ljetne pozornice

4. Za projekt planinarskih staza planirano je 700.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine


KOMUNALNO ODRŽAVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 3.549.000,00 KUNA


Program 1000 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 585.000,00 kuna

1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 585.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga električna energija-javna rasvjeta 450.000,00 kuna i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 135.000,00 kuna


Program 1001 Odvodnja atmosferskih voda planirano u iznosu od 70.000,00 kuna

Za uređenje kišnih slivnika i uređenje u zaštitnoj zoni izvora planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata


Program 1002 Nerazvrstane ceste planirano u iznosu od 750.000,00 kuna

Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 750.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 600.000,00 kuna, od toga usluge tekućeg i investicijskog održavanja 500.000,00 kuna i zimska služba 100.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju


Program 1003 Održavanje čistoće na javnim površinama planirano u iznosu od 700.000,00 kuna

1. Za održavanje poljskih puteva planirano je 200.00,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjena za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata

2. Za odvoz otpada na uređena odlagališta planirano je 135.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga 50.000,00 kuna za iznošenje i odvoz smeća i 85.000,00 kuna za sanaciju divljeg odlagališta

3. Za dezinsekciju i deratizaciju planirano je 365.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga dezinsekcija i deratizacija 190.000,00, veterinarske usluge 160.000,00 kuna i ostale intelektualne usluge-Zavod za javno zdravstvo 15.000,00 kuna


Program 1004 zelene površine planirano u iznosu od 450.000,00 kuna

Za održavanje zelenih površina planirano je 450.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za zelene površine


Program 1005 Održavanje groblja i mrtvačnice planirano u iznosu od 250.000,00 kuna 

Za održavanje groblja i mrtvačnice planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja


Program 1006 Intelektualne usluge planirano u iznosu od 674.000,00 kuna

1. Za intelektualne usluge planirano je 644.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene, od toga Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 300.000,00 kuna, Usluge javnog bilježnika 10.000,00 kuna, Geodetsko-katastarske usluge 60.000,00 kuna, Usluge vještačenja 34.000,00 kuna i usluge izrade dokumentacije za prijavu na EU fondove 240.000,00 kuna

2. Projekt „Razmišljam EKOlogično“ planirano je 30.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine


Program 1007 Kapitalne pomoći planirane u iznosu od 70.000,00 kuna

1. Za poduzeće u vlasništvu Općine – Podi d.o.o. planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne pomoći


KOMUNALNO UREĐENJE I OPREMANJE OPĆINE PLANIRANO U IZNOSU OD 27.422.000,00 KUNA


Program 1000 izgradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 20.252.000,00 kuna

1. Za izgradnju groblja Dugopolje, Kotlenice, Liska i Koprivno planirano je 1.435.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 35.000,00 kuna, od toga za intelektualne usluge 15.000,00 kuna i geodetsko – katastarske usluge 20.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za otkup zemljišta

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.200.000,00 kuna, od toga izgradnja staza, ogradnih i potpornih zidova 250.000,00 kuna, izgradnja grobnica – Dugopolje 600.000,00 kuna i izgradnja grobnica – Kotlenice i Liska 350.000,00 kuna

2. Za izgradnju i uređenje središta Dugopolja planirano je 102.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga ostale intelektualne usluge – nadzor 2.000,00 kuna i uređenje središta Dugopolja 100.000,00 kuna

3. Za Ulicu svetog Mihovila planirano je 575.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 25.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene, od toga za ostale intelektualne usluge 10.000,00 kuna i geodetsko – katastarske usluge 15.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna financirano od pomoći za otkup zemljišta

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 500.000,00 kuna financirano od pomoći za Ulicu Sv. Mihovila i Bosansku ulicu

4. Za izgradnju sekundarne vodovodne mreže Dugopolje planirano je 205.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i pomoći, od toga za ostale intelektualne usluge 5.000,00 kuna i sekundarne vodovodne mreže 200.000,00 kuna

5. Za izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 4.440.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene, od toga ostale intelektualne usluge 75.000,00 kuna, geodetske usluge 15.000,00 kuna i izgradnja reciklažnog dvorišta 4.350.000,00 kuna

6. Za izgradnju športskog i rekreacijskog centra planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za potrebnu dokumentaciju

7. Za izgradnju i uređenje naselja Općine Dugopolje planirano je 770.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 70.000,00 kuna, od toga usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.000,00 kuna, ostale intelektualne usluge 5.000,00 kuna i geodetsko – katastarske usluge 15.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 700.000,00 kuna, od toga javna rasvjeta u naselju Liska 150.000,00 kuna, parkovne površine 200.000,00 kuna, biciklističko odmorište 100.000,00 kuna i sustav javnih bicikala 250.000,00 kuna

8. Za izgradnju i dogradnju dječjeg vrtića planirano je 9.775.000,00 kuna, financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 175.000,00 kuna, od toga i geodetsko – katastarske usluge 15.000,00 kuna i ostale intelektualne usluge 160.000,00 kuna 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.000.000,00 kuna za izgradnju dječjeg vrtića

9. Za izgradnju zelene tržnice u Dugopolju planirano je 2.650.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za izgradnju tržnice

10. Za projekt WIFI4EU planirano je 150.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava


Program 1001 Izgradnja kapitalnih objekata gospodarske zone planirano je 6.870.000,00 kuna

1. Za poslovnu zonu Podi planirano je 475.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za projektnu dokumentaciju

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 25.000,00 kuna financirani od ostalih prihoda za posebne namjene, od toga ostale intelektualne usluge 10.000,00 kuna, geodetsko - katastarske usluge 15.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 400.000,00 kuna za izgradnju komunalne infrastrukture

2. Za stambenu zonu Podi planirano je 1.260.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za geodetsko – katastarske

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 35.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga za intelektualne usluge 20.000,00 kuna i geodetsko – katastarske 15.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirao u iznosu od 1.205.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga izgradnja komunalne infrastrukture 400.000,00 kuna, spoj Bosanske i Senjske ulice 800.000,00 kuna i projektna dokumentacija 5.000,00 kuna

3. Za poslovnu zonu Podi-Zapad planirano je 2.780.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 80.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene, od toga geodetsko-katastarske usluge 30.000,00 kuna i ostale intelektualne usluge 50.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.700.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za izgradnju komunalne infrastrukture

4. Za poslovnu zonu Bani i Bani-sjever planirano je 385.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 25.000,00 kuna, od toga ostale intelektualne usluge 10.000,00 kuna i geodetske usluge 15.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od  360.000,00 kuna, od toga izgradnja komunalne infrastrukture 350.000,00 kuna i projektna dokumentacija 10.000,00 kuna

5. Za poslovnu zonu Krč planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za izgradnju komunalne infrastrukture

6. Za stambenu zonu Drage planirano je 250.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene, od toga geodetsko – katastarske usluge 15.000,00 kuna i ostale intelektualne usluge 5.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 30.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene za otkup zemljišta

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za izgradnju komunalne infrastrukture 200.000,00 kuna

7. Za stambenu zonu Koprivno planirano je 1.265.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga za geodetsko – katastarske usluge 20.000,00 kuna i ostale intelektualne usluge 20.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 230,000,00 kuna, od toga građevinsko zemljište 200.000,00 kuna i otkup zemljišta 30.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 995.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene, od toga izgradnja komunalne infrastrukture 500.000,00 kuna, izgradnja kružnog toka 450.000,00 kuna i projektna dokumentacija 45.000,00 kuna

8. Za stambenu zonu Kute planirano je 405.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, od toga ostale intelektualne usluge 5.000,00 kuna, imovinsko pravni poslovi 200.000,00 kuna i otkup zemljišta 200.000,00 kuna


Program 1002 Kupnja, nabavka i izrada ostale materijalne i nematerijalne imovine planirano u iznosu od 300.000,00 kuna

1. Za otkup zemljišta za javne potrebe planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihod od spomeničke rente 

2. Za izradu UPU-a, DPU-a i ostale projektne dokumentacije planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostali DPU i projektnu dokumentaciju


PRORAČUNSKI KORISNIK NARODNA KNJIŽNICA U DUGOPOLJU


DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 614.900,00 KUNA


Program 1006 Knjižničarska djelatnost planirano u iznosu od 614.900,00 kuna

1. Za financiranje Narodne knjižnice Dugopolje planirano u iznosu od 518.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 350.000,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 225.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna, doprinosi za mirovinsko osiguranje 50.000,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 50.000,00 kuna i doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 5.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 165.000,00 kuna, od toga uredski materijal i ostali materijalni rashodi 13.000,00 kuna, sitni inventar 3.000,00 kuna, usluge telefona, pošte i prijevoza 12.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.000,00 kuna, usluge promidžbe i informiranja 67.000,00 kuna, ostale intelektualne usluge 31.000,00 kuna, računalne usluge 19.000,00 kuna, reprezentacija 10.000,00 kuna i premije osiguranja zaposlenih 7.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.000,00 kuna za usluge banaka

2. Kapitalno ulaganje u opremu i knjige planirano u iznosu od 96.900,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 28.800,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za uredski materijal i namještaj

• Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti planirane u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

• Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti planirane u iznosu od 8.100,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

• Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti planirane u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti


PRORAČUNSKI KORISNIK RAZVOJNA AGENCIJA


DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 765.000,00 KUNA


Program 1008 Gospodarstvo planirano u iznosu od 765.000,00 kuna

Za financiranje razvojne agencije planirano je 765.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za unapređenje poduzetničkih zona


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Dugopolje za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Dugopolje za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. I. Izmjene i dopune proračuna Općine Dugopolje za 2019. godinu
  PREUZMI:

 4. II. izmjene i dopune proračuna Općine Dugopolje za 2019. godinu
  PREUZMI:

 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dugopolje za 2018. godinu
  PREUZMI:

 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dugopolje za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.
  PREUZMI:

 7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine
  PREUZMI:

 8. Obrazloženje uz polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna 2019
  PREUZMI:

Više