Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Dugopolje

  Kontakt podaci
  Općina Dugopolje
  Trg Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje
  OIB: 57240842564
  021/ 668 280
  opcina@dugopolje.hr

Proračun za građane za 2020. godinuPoštovani stanovnici,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Dugopolje prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.dugopolje.hr.

Kako bismo Vam pokazali što sve želimo napraviti i za čega smo izdvojili novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt Proračun za građane.

Veliki dio novaca izdvojili smo za komunalnu infrastrukturu, održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, rekonstrukciju Stepinčeve ulice i Ulice 114. brigade, održavanje i izgradnju javne rasvjete, uređenje zelenih površina, održavanje i izgradnju groblja Dugopolje, dovršetak izgradnje Ulice Sv. Mihovila sa priključnim prometnicama i izgradnju vodovodne mreže.

U tijeku je izgradnja reciklažnog dvorišta koje će biti sagrađeno prema najvišim ekološkim standardima. Na reciklažno dvorište Općine Dugopolje svi stanovnici općine moći će donijeti svoj razvrstani otpad (papir, staklo, metal, plastika, odjeća i sl.), kao i krupni otpad. Ulažemo u nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, a sve u cilju očuvanja okoliša.

I dalje planiramo velika ulaganja u naše poslovne i stambene zone. Od iznimne važnosti nam je proširenje i izgradnja zona kako bismo omogućili veći razvitak naše Općine.

Nastavljamo s projektom “Skriveni habitati”, kojim se planira rekonstrukciju Malog puta kroz polje. U plani je veliki projekt izgradnje Zelene tržnice u Dugopolju.

Ulaganje u obrazovanje je jedan od ključnih ciljeva naše Općine s toga za našim studentima i učenicima dodjeljujemo stipendije, jer im želimo pomoći u školovanju i nagraditi njihov trud i zalaganje.

U planu je završetak izgradnje novog dječjeg vrtića koji bi trebao zamijeniti naš postojeći vrtić Cvrčak. Novi vrtić bit će izgrađen sukladno svim novim standardima, imati će 10 soba uključujući jaslice, te će zadovoljavati potrebe naših najmlađih stanovnika. Stari vrtić ustupiti će osnovnoj školi Dugopolje čime će se postići održavanje jednosmjenske nastave.

Financiramo program predškolskog odgoja, dajemo jednokratne novčane pomoći osobama slabijeg imovinskog stanja, dajemo naknade za novorođenu djecu, poklon prilikom sklapanja braka i sufinanciramo cijene prijevoza, želimo da svi stanovnici naše Općine budu zadovoljni.

Očuvanje tradicije i kulture nam je  jako bitno, s toga dio novca iz proračuna izdvojili smo za djelatnost kulturno-umjetničkih društava i udruga u kulturi koje nas predstavljaju i njeguju našu tradiciju, kao i za niz manifestacija koje se održavaju na području naše Općine. 

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata u koje želimo ulagati u 2020. godini. Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 04.12.2019. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan Proračun za 2020. godinu.


Vaš načelnik!


Savjetovanje za Prijedlog proračuna bilo je provedeno od 04.11.2019. do 04.12.2019. godine. Više o tome možete pogledati ovdje.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Dugopolje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Dugopolje za 2020godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Dugopolje koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Dugopolje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:
Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinicama (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Dugopolje su: Narodna knjižnica u Dugopolju i Razvojna agencija


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 44.794.300,00 kn 83,87 %
> Prihodi od poreza 7.601.000,00 kn 14,23 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 19.942.100,00 kn 37,34 %
> Prihodi od imovine 643.200,00 kn 1,20 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 16.020.000,00 kn 30,00 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 578.000,00 kn 1,08 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 10.000,00 kn 0,02 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 8.613.000,00 kn 16,13 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 8.238.000,00 kn 15,42 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 375.000,00 kn 0,70 %
UKUPNO 53.407.300,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Dugopolje za 2020. godinu planirani su u iznosu od 53.407.300,00 kuna.


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Dugopolje za 2020. godinu planirani su u iznosu od 44.794.300,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 7.601.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak. planirani u iznosu od 6.500.000,00 kuna, Porez imovinu planirani u iznosu od 1.001,00 kuna, Porez na robu i usluge planirani u iznosu od 100.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 19.942.100,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 950.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 710.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji i m nije nadležan 47.000,00 kuna, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 17.735.100,00 kuna i prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 500.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 643.200,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 50.600,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 592.600,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 16.020.000,00 kuna, upravne i administrativne pristojbe 70.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknada 15.950.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 578.000,00 kuna 

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za ostale prihode


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 8.613.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 8.238.000,00 kuna i Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 375.000,00 kuna.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 23.578.300,00 kn 44,15 %
> Rashodi za zaposlene 3.138.600,00 kn 5,88 %
> Materijalni rashodi 7.164.000,00 kn 13,41 %
> Financijski rashodi 461.500,00 kn 0,86 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.370.000,00 kn 4,44 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.870.000,00 kn 5,37 %
> Ostali rashodi 7.574.200,00 kn 14,18 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 27.259.000,00 kn 51,04 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 399.000,00 kn 0,75 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 26.860.000,00 kn 50,29 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.570.000,00 kn 4,81 %
UKUPNO 53.407.300,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Dugopolje za 2020. godinu planirani su u iznosu od 53.407.300,00 kuna.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Dugopolje za 2020. godinu planirani su u iznosu od 23.578.300,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.138.600,00, od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 2.130.600,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 75.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 933.000,00 kuna.

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 7.164.000,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 245.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.020.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 5.179.000,00 kuna, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 700.000,00 kuna.

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 461.500,00 kuna, od toga Kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 175.000,00 kuna i Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 286.500,00 kuna.

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.370.000,00 kuna, od toga  pomoći unutar općeg proračuna 320.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.550.000,00 kuna i prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna 500.000,00 kuna

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 2.870.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 7.574.200,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 5.289.200,00 kuna, Kapitalne donacije planirane u iznosu od 725.000,00 kuna, Kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 70.000,00 kuna, izvanredni rashodi 70.000,00 kuna i kapitalne pomoći 1.470.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 27.259.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 399.000,00 kuna, od toga materijalna imovina-prirodna bogatstva 300.000,00 kuna i nematerijalna imovina 99.000,00 kuna.

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 26.860.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 26.293.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 207.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 60.000,00 kuna i Nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 300.000,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 2.570.000,00 kuna za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija.


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 604.200,00 KUNA


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 604.200,00 KUNA


Program 1000 Djelatnost predstavničkih tijela planirano u iznosu od 604.200,00 kuna

1. Za rad Općinskog vijeća planirano je 365.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 335.000,00 kuna

2. Za rad političkih stranaka planirano je 79.200,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za savjet mladih Općine Dugopolje planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i postrojenje i oprema 10.000,00 kuna

4. Za obilježavanje Dana Općine planirano je 145.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 75.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 kuna


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I OPĆINSKI NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 51.803.100,00 KUNA


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I OPĆINSKI NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 51.024.000,00 KUNA


Program 1000 Javna uprava i administracija planirana u iznosu od 7.146.000,00 

kuna

1. Za redovan rad planirano je 2.190.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.090.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 1.400.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 kuna i doprinosi na plaće 640.000,00 kuna

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 100.000,00 kuna za Plaće (Bruto)

2. Rashodi poslovanja planirano u iznosu od 1.185.000,00 kuna, od  toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.175.000,00 kuna, do toga naknade troškova zaposlenima 163.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 271.000,00 kuna, rashodi za usluge 566.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 175.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani iznosu od 10.000,00 kuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

3. Za članstva u udrugama i organizacijama planirano je 46.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenuti rashodi poslovanja

4. Za usluge pravnog zastupanja i ostale intelektualne usluge planirano je 630.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovina za rashode za usluge

5. Otplata zajmova i financijski rashodi planirani u iznosu od 3.025.000,00 kuna, od toga:

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova financirani od prihoda od komunalne naknade planirani u iznosu od 2.570.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

• Financijski rashodi financirano od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 455.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 175.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 280.000,00 kuna

6. Za proračunsku pričuvu planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za izvanredne rashode


Program 2001 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 915.000,00 kuna

1. Za održavanje nekretnina u vlasništvu Općine Dugopolje planirano je 810.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirano od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za materijal i energiju

• Materijalni rashodi financirani od prohoda od komunalne naknade planirani u iznosu od 660.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za nabavu opreme planirano je 105.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine od toga, nematerijalna imovina 40.000,00 kuna i postrojenje i oprema 65.000,00 kuna


Program 2002 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 13.468.000,00 kuna

1. Za financiranje predškolskog odgoja planirano je 1.450.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za sufinanciranje cijene programa Dječjeg vrtića planirano je 260.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za izgradnju dječjeg vrtića u Dugopolju planirano je 11.758.000,00 kuna, od toga 9.520.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa  EU sredstava i 2.238.000,00 kuna finacnirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za građevinske objekte


Program 2003 Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje planirano u iznosu od 910.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje prehrane i osiguranja učenika O.Š. Dugopolje planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za stipendiranje učenika i studenata planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za nabavu opreme za O.Š. Dugopolje planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

4. Za nabavu radnih materijala učenicima O.Š. Dugopolje planirano je 160.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 2004 Promicanje kulture planirano u iznosu od 950.000,00 kuna

1. Za program javnih potreba u kulturi planirano je 450.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za tekuće donacije

2. Za potpore vjerskim zajednicama planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine, od toga tekuće donacije 100.000,00 kuna i kapitalne donacije 400.000,00 kuna


Program 2005 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 330.000,00 kuna 

Program javnih potreba u ostalim programima civilnog društva planirano u iznosu od 330.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za tekuće donacije


Program 2006 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 5.120.000,00 kuna 

1. Za program javnih potreba u sportu planirano je 2.900.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za tekuće donacije

2. Z sufinanciranje troškova školske dvorane planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za izgradnju Športsko rekreativnog centra Hrvatskih vitezova planirano je 2.200.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od komunalne naknade planirano u iznosu od 700.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 2007 Socijalna skrb i poticanje demografske obnove planirano u iznosu od 1.810.000,00 kuna

1. Za poklon novorođenoj djeci planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za poklon prilikom sklapanja braka planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za sufinanciranje cijene prijevoza JGP planirano je 450.000,00 kuna, od toga 180.000,00 kuna financirano od pomoći i 270.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja planirana u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Pomoć za podmirenje troškova liječenja planirana u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za jednokratnu pomoć za ogrjev planirano je 20.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Pogrebni troškovi za osobe lošijeg imovinskog stanja planirani u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

8. Za jednokratne i ostale pomoći obiteljima i kućanstvima planirao je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

9. Za projekt „ZAŽELI“_“PRILIKA ZA RAD“_ program zapošljavanja teško zapošljivih žena planirano u iznosu od 360.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani u iznosu od 315.000,00 kuna, od toga Plaće (Bruto) 216.000,00 kuna i doprinosi na plaće 99.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani u iznosu 45.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima


Program 2008 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 1.545.000,00 kuna

1. Za DVD Dugopolje – redovna djelatnost planirano je 1.265.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, od toga tekuće donacije 1.140.000,00 kuna i kapitalne donacije 125.000,00 kuna

2. Za Hrvatsku gorsku službu spašavanja planirano je 50.000,00 kuna, od toga 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije i 10.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za kapitalne donacije

3. Za sustav civilne zaštite na području Općine Dugopolje planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za DVD Dugopolje – otplata financijskog leasinga za vatrogasnu cisternu planirano je 200.000,00 kuna financirano od pomoći za kapitalne donacije


Program 2009 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja planirano u iznosu od 520.000,0 kuna

1. Za Crveni križ planirano je 170.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za tekuće donacije

2. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 190.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine ta za rashode za usluge

3. Za uslugu zbrinjavanja napuštenih i uginulih životinja planirano je 160.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge


Program 2010 Jačanje gospodarstva i poljoprivrede planirano u iznosu od 2.600.000,00 kuna

1. Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za kapitalne pomoći

2. Za naknade štete planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za kazne, penale i naknade štete

3. Za uređenje uredskih prostorija Razvojne agencije Općine Dugopolje planirano je 400.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za građevinske objekte

4. Za poslovnu zonu PODI – uređenje i izgradnja komunalne infrastrukture planirano je 380.000,00 kuna, od toga 180.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnih doprinosa i 200.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za građevinske objekte

5. Za poslovnu zonu PODI zapad – uređenje i izgradnja komunalne infrastrukture planirano je 1.200.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

6. Za poslovnu zonu BANI i BANI sjever – uređenje i izgradnja komunalne infrastrukture planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

7. Za poslovnu zonu PODI zapad 2 – uređenje i izgradnja komunalne infrastrukture planirano je 180.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za građevinske objekte

8. Za poslovnu zonu KRČ – uređenje i izgradnja komunalne infrastrukture planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za građevinske objekte


Program 2011 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 1.645.000,00 kuna

1. Za Turističku zajednicu Općine Dugopolje planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za održavanje sustava javnih bicikla planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashod za usluge

3. Za „SKRIVENI HABITATI“ – uređenje malog puta planirano je 850.000,00 kuna, od toga 255.000,00 kuna financirano do prihoda od spomeničke rente i 595.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za građevinske objekte

4. Za izgradnju „Ljetne pozornice sv. Roko“ planirano je 525.000,00 kuna, od toga 80.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade i 445.000,00 kuna  financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za građevinske objekte

5. Za uređenje planinarske staze na Mosoru planirano je 200.000,00 kuna, od toga 170.000,00 kuna financirano do prihoda od komunalne naknade i 30.000,00 kuna  financirano od prihoda od boravišne pristojbe za pomoći unutar općeg proračuna


Program 2012 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 4.160.000,00 kuna

1. Za odvoz krupnog otpada sa sabirnog mjesta planirano je 225.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge

2. Naknada za odlagalište otpada Karepovaca planirana u iznosu od 210.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge

3. Za sakupljanje i odvoz otpada u naselju Liska planirano je 45.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge

4. Za izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 3.610.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za građevinske objekte

5. Za sufinanciranje nabave kanti za odvajanje otpada planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za pomoći unutar općeg proračuna


Program 2013 Razvoj i sigurnost prometa planirano u iznosu od 2.555.000,00 kuna

1. Za održavanje sustava javne rasvjete planirano je 675.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, od toga rashodi za materijala i energiju 540.000,00 kuna i rashodi za usluge 135.000,00 kuna

2. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 950.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge

3. Za izgradnju objekata javne rasvjete planirano je 230.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za građevinske objekte

4. Za rekonstrukciju Stepinčeve ulice i Ulice 144. brigade planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za građevinske objekte

5. Za ulicu sv. Mihovila s priključcima planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za građevinske objekte


Program 2014 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda planirano u iznosu od 2.270.000,00 kuna

1. Za redovito ispitivanje otpadnih voda planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od naplate vodnog doprinosa i vodne naknade za rashode za usluge

2. Za održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od naplate vodnog doprinosa i vodne naknade za rashode za usluge

3. Za izgradnju sekundarne vodovodne mreže planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za građevinske objekte

4. Za sufinanciranje izgradnje kanalizacijskih priključaka planirano je 350.000,00 kuna financirano od prihoda od naplate vodnog doprinosa i vodne naknade za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za sufinanciranje izgradnje fekalnog kolektora u ulici Kneza Višelava i Mirka Rogošića planirano je 1.400.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge


Program 2015 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od  690.000,00 kuna 

1. Za održavanje groblja i mrtvačnice planirano je 240.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge

2. Za zimsku službu planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge

3. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge

4. Za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge


Program 2016 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 4.390.000,00 kuna

1. Za izradu prostorno-planske dokumentacije planirano je 100.000,00 kuna, od toga 30.000,00 kuna financirano od prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada i 70.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa

2. Za geodetske izmjere i elaborate planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge

3. Za izgradnju, uređenje i opremanje javnih površina planirano je 900.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge

4. Za stambenu zonu PODI – uređenje i izgradnja komunalne infrastrukture planirano je 700.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge

5. Za stambenu zonu DRAGE – uređenje i izgradnja komunalne infrastrukture planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

6. Za stambenu zonu KUTE – uređenje i izgradnja komunalne infrastrukture planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva

7. Za stambenu zonu KOPRIVNO – uređenje i izgradnja komunalne infrastrukture planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade z građevinske objekte

8. Za izgradnju zelene tržnice planirano je 890.000,00 kuna, od toga 370.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade i 520.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za građevinske objekte

9. Za projekt WI-Fi FOR EU planirano je 200.000,00 kuna, od toga 80.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade 120.000,00 kuna

10. Za izgradnju grobnica na mjesnom groblju Dugopolje planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za građevinske objekte

11. Za projektnu dokumentaciju za unapređenje javnih površina planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za nematerijalnu proizvedenu imovinu


NARODNA KNJIŽNICA U DUGOPOLJU PLANIRANO U IZNOSU OD 619.000,00 KUNA


PROGRAM 2004 Promicanje kulture planirano u iznosu od 347.000,00 kuna

1. Za redovan rad Narodne knjižnice u Dugopolju planirano je 347.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 225.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna i doprinosi na plaće 107.000,00 kuna

2. Rashodi poslovanja narodne knjižnice u Dugopolju planirani u iznosu od 65.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 61.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 4.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 11.000,00 kuna, rashodi za usluge 36.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 4.000,00 kuna za ostale financijske rashode

3. Za nabavu opreme i knjiga planirano je 112.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirano od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 57.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 31.000,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 26.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirano od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirano od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 47.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 21.000,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 26.000,00 kuna

4. Za Dugopoljski glasnik planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

5. Za književnu večer „Glas na riječ“ planirano je 9.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 6.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 kuna

6. Za književne susrete, izložbe, koncerte i predavanja planirano je 24.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 19.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna

7. Za radionice i tečajeve planirano je 12.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 8.000,00 kuna, rashodi za usluge 3.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna


RAZVOJNA AGENCIJA OPĆINE DUGOPLJE – ODRAZ PLANIRANO U IZNOSU OD 1.160.100,00 KUNA


Program 2010 Jačanje gospodarstva i poljoprivrede planirano u iznosu od 1.160.100,00 kuna

1. Za redovan rad Razvojne agencije Općine Dugopolje planirano je 286.600,00 kuna, financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava od toga, plaće (Bruto) 189.600,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna i doprinosi na plaće 87.000,00 kuna

2. Rashodi za poslovanje Razvojne agencije Općine Dugopolje planirani u iznosu od 814.500,00 kuna. od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 95.000,00 kuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani u iznosu od 217.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 33.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 35.000,00 kuna, rashodi za usluge 124.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 kuna

• Financijski rashod planirani financirani od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 2.500,00 kuna

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna financirane od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 500.000,00 kuna za prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna

3. Za nabavu opreme Razvojne agencije Općine Dugopolje planirano je 59.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za nematerijalnu imovinu


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog proračuna Općine Dugopolje za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Dugopolje za 2020. i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Dugopolje za 2020. godinu - Opisni dio
  PREUZMI:

 4. Prilog godišnjem izvješću o izvršenju proračuna Općine Dugopolje za 2019. godinu
  PREUZMI:

 5. Godišnje izvješće o izvršenja proračuna Općine Dugopolje za 2019. godinu
  PREUZMI:

 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dugopolje za razdoblje 01.01.-30.06.2020.godine
  PREUZMI:

 7. Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu
  PREUZMI:

 8. II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE DUGOPOLJE ZA 2020. GODINU
  PREUZMI:

 9. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE DUGOPOLJE ZA 2020. GODINU
  PREUZMI:

 10. Godišnje izvješće o izvršenja proračuna Općine Dugopolje za 2020. godinu
  PREUZMI:

 11. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
  PREUZMI:

Više