Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Dugopolje

  Kontakt podaci
  Općina Dugopolje
  Trg Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje
  OIB: 57240842564
  021/ 668 280
  opcina@dugopolje.hr

Proračun za građane za 2021. godinuPoštovani stanovnici,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Dugopolje prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.dugopolje.hr.

Kako bismo Vam pokazali što sve želimo napraviti i za čega smo izdvojili novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt Proračun za građane.

I u 2021. godini nastavljamo s brojnim komunalnim projektima pomoću kojih želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših građana. U planu nam je nastavak ulaganja u održavanje javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, održavanje čistoće javnih i zelenih površina, groblja, izgradnju, opremanje i uređenje javnih površina, izgradnju staza, ogradnih zidova i parkirališta, izgradnju, uređenje i opremanje dječjih igralište. Najznačajniji projekt izgradnje nerazvrstanih cesta je  završetak izgradnje spoja Bosanske i Senjske ulice kao i početak rekonstrukcije Stepinčeve ulice i Ulice 144. Brigade.

Nastavljamo s ulaganjem u razvoj i gospodarski rast općine, shodno tomu u planu je nastavak izgradnje i uređenje poslovne zone Podi, Podi Zapad, Bani i Krč.

Obrazovanje djece i mladih najisplativije je ulaganje u našu budućnost, stoga smo dio sredstava izdvojili za sufinanciranje prehrane učenika u OŠ Dugoplje i stipendiranje učenika i studenata u mjesečnom iznosu od 400,00 do 1.200,00 kuna. Smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i zbog toga im želimo pomoći u njihovom daljnjem školovanju, potaknuti ih na još veće zalaganje i nagraditi njihov trud i uspjeh

Financiramo program predškolskog odgoja, dajemo jednokratne novčane pomoći osobama slabijeg imovinskog stanja, dajemo naknade za novorođenu djecu, poklon prilikom sklapanja braka i sufinanciramo cijene prijevoza, želimo da svi stanovnici naše Općine budu zadovoljni.

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.

U 2021. godini na području sporta i rekreacije najznačajnije ulaganje obuhvaća izgradnju druge faze ŠRC Hrvatskih vitezova u kojoj će se urediti polivalentna športska dvorana i tereni s umjetnom travom a sve u sklopu projekta SPORT HUB – Centar sportske edukacije i aktivnog življenja sufinancirano iz sredstava EU.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Dugopolje da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata u koje želimo ulagati u 2021. godini. Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Dugopolje bilo je provedeno od 26.11.2020. do 27.12.2020.godine. 

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna možete pogledati ovdje.Vaš načelnik!
Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Dugopolje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Dugopolje za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Dugopolje koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Dugopolje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinicama (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Dugopolje su: Narodna knjižnica u Dugopolju i Razvojna agencija


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 1. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 36.081.170,00 kn 63,02 %
> Prihodi od poreza 6.686.000,00 kn 11,68 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 10.711.900,00 kn 18,71 %
> Prihodi od imovine 793.500,00 kn 1,39 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 17.421.770,00 kn 30,43 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 458.000,00 kn 0,80 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 10.000,00 kn 0,02 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5.200.000,00 kn 9,08 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 4.300.000,00 kn 7,51 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 900.000,00 kn 1,57 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 10.100.000,00 kn 17,64 %
Višak/manjak prihoda 5.869.150,00 kn 10,25 %
UKUPNO 57.250.320,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Dugopolje za 2021. godinu planirani su u iznosu od 57.250.320,00 kuna.


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Dugopolje za 2021. godinu planirani su u iznosu od 36.081.170,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 6.686.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak. planirani u iznosu od 6.115.000,00 kuna, Porez imovinu planirani u iznosu od 501.000,00 kuna, Porez na robu i usluge planirani u iznosu od 70.000,00 kuna.

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 10.711.900,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 926.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 500.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji i m nije nadležan 26.000,00 kuna, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 8.759.900,00 kuna i prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 500.000,00 kuna.

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 793.500,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 200.500,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 593.000,00 kuna.

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 17.421.770,00 kuna, upravne i administrativne pristojbe 50.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknada 17.371.770,00 kuna.

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 458.000,00 kuna.

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za ostale prihode.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 5.200.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.300.000,00 kuna i Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 900.000,00 kuna.Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 10.100.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru


Vlastiti izvori

Višak/manjak prihoda 5.869.150,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 28.167.600,00 kn 49,20 %
> Rashodi za zaposlene 3.176.600,00 kn 5,55 %
> Materijalni rashodi 8.229.800,00 kn 14,38 %
> Financijski rashodi 4.242.000,00 kn 7,41 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.240.000,00 kn 3,91 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.840.000,00 kn 4,96 %
> Ostali rashodi 7.439.200,00 kn 12,99 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 29.082.720,00 kn 50,80 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 4.920.770,00 kn 8,60 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 21.591.950,00 kn 37,71 %
> Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.570.000,00 kn 4,49 %
UKUPNO 57.250.320,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Dugopolje za 2021. godinu planirani su u iznosu od 57.250.320,00 kuna.


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Dugopolje za 2021. godinu planirani su u iznosu od 28.167.600,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.176.600,00, od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 2.140.600,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 75.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 961.000,00 kuna.

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 8.229.800,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 222.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 905.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 5.885.800,00 kuna, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.207.000,00 kuna.

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 4.242.000,00 kuna, od toga Kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 275.000,00 kuna i Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 3.967.000,00 kuna.

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.240.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 270.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.470.000,00 kuna i prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna 500.000,00 kuna.

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 2.840.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 7.439.200,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 5.299.200,00 kuna, Kapitalne donacije planirane u iznosu od 1.130.000,00 kuna, Kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 70.000,00 kuna, izvanredni rashodi 70.000,00 kuna i kapitalne pomoći 870.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 26.512.720,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.920.770,00 kuna, od toga materijalna imovina-prirodna bogatstva 4.831.770,00 kuna i nematerijalna imovina 89.000,00 kuna.

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 21.591.950,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 19.572.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 872.000,00 kuna, prijevoza sredstva planirana u iznosu od 837.950,00 kuna,  knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 60.000,00 kuna i Nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 250.000,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 2.570.000,00 kuna za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija.OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 771.200,00 KUNA


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 771.200,00 KUNA


Program 1000 Djelatnost predstavničkih tijela planirano u iznosu od 771.200,00 kuna

1. Za rad Općinskog vijeća planirano je 355.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 340.000,00 kuna

2. Za rad političkih stranaka planirano je 79.200,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za savjet mladih Općine Dugopolje planirano je 12.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i postrojenje i oprema 7.000,00 kuna

4. Za obilježavanje Dana Općine planirano je 135.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 75.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 kuna

5. Za održavanje lokalnih izbora planirano je 190.000,00 kuna, od toga 115.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 75.000,00 kuna financirano od pomoći


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I OPĆINSKI NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 56.479.120,00 KUNA


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I OPĆINSKI NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 54.752.520,00 KUNA


Program 2000 Javna uprava i administracija planirana u iznosu od 11.315.800,00

kuna

1. Za redovan rad planirano je 2.215.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.940.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 1.300.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 kuna i doprinosi na plaće 590.000,00 kuna

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 275.000,00 kuna za Plaće (Bruto)

2. Rashodi poslovanja planirano u iznosu od 1.199.800,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 979.800,00 kuna, do toga naknade troškova zaposlenima 140.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 268.000,00 kuna, rashodi za usluge 436.800,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 135.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani iznosu od 220.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za članstva u udrugama i organizacijama planirano je 46.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenuti rashodi poslovanja

4. Za usluge pravnog zastupanja i ostale intelektualne usluge planirano je 980.000,00 kuna, od toga 370.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja, 410.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za rashode za usluge i 200.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za rashode za usluge

5. Otplata zajmova i financijski rashodi planirani u iznosu od 6.805.000,00 kuna, od toga:

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova financirani od prihoda od komunalnog doprinosa planirani su u iznosu od 995.920,00 kuna

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova financirani od prihoda od komunalne naknade planirani su u iznosu od 1.285.000,00 kuna

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova financirani od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani su u iznosu od 289.080,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani su u iznosu od 60.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od prihoda od komunalnih doprinosa planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od prihoda od komunalne naknade planirani su u iznosu od 3.900.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani su u iznosu od 125.000,00 kuna

6. Za proračunsku pričuvu planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za izvanredne rashode


Program 2001 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 5.516.770,00 kuna

1. Za održavanje nekretnina u vlasništvu Općine Dugopolje planirano je 620.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirano od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za materijal i energiju

• Materijalni rashodi financirani od prohoda od komunalne naknade planirani u iznosu od 600.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za otkup zemljišta planirano je 4.831.770,00 kuna, od toga 1.311.770,00 kuna financirano od prihoda od komunalnih doprinosa, 1.285.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, 2.235.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine

3. Za nabavu opreme planirano je 65.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine od toga, nematerijalna imovina 30.000,00 kuna i postrojenje i oprema 35.000,00 kunaProgram 2002 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 5.450.000,00 kuna

1. Za financiranje predškolskog odgoja planirano je 1.450.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za sufinanciranje cijene programa Dječjeg vrtića planirano je 50.500 kuna financirano od općih prihoda i primitaka ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za izgradnju dječjeg vrtića u Dugopolju planirano je 3.950.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 3.900.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka od zaduživanja 


Program 2003 Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje planirano u iznosu od 820.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje prehrane i osiguranja učenika O.Š. Dugopolje planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za stipendiranje učenika i studenata planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za nabavu opreme za O.Š. Dugopolje planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

4. Za nabavu radnih materijala učenicima O.Š. Dugopolje planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 2004 Promicanje kulture planirano u iznosu od 625.000,00 kuna

1. Za program javnih potreba u kulturi planirano je 325.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnih doprinosa

2. Za potpore vjerskim zajednicama planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine, od toga tekuće donacije 101.000,00 kuna i kapitalne donacije 202.000,00 kuna


Program 2005 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 410.000,00 kuna 

Program javnih potreba u ostalim programima civilnog društva planirano u iznosu od 410.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za tekuće donacije


Program 2006 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 9.920.000,00 kuna 

1. Za program javnih potreba u sportu planirano je 2.900.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za tekuće donacije

2. Za sufinanciranje troškova školske dvorane planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za SPORT HUB- Centar sportske edukacije planirano je 7.000.000,00 kuna, od toga 1.800.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i 5.200.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka od zaudživanjaProgram 2007 Socijalna skrb i poticanje demografske obnove planirano u iznosu od 2.430.000,00 kuna

1. Za poklon novorođenoj djeci planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za poklon prilikom sklapanja braka planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za sufinanciranje cijene prijevoza JGP planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja planirana u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Pomoć za podmirenje troškova liječenja planirana u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za jednokratnu pomoć za ogrjev planirano je 20.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Pogrebni troškovi za osobe lošijeg imovinskog stanja planirani u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

8. Za jednokratne i ostale pomoći obiteljima i kućanstvima planirao je 600.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od naplate vodnog doprinosa i vodne naknade za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

9. Za stambeno zbrinjavanje HRVI planirano je 230.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za kapitalne donacije

10.Za projekt „ZAŽELI“-“PRILIKA ZA RAD“ program zapošljavanja teško zapošljivih žena planirano u iznosu od 360.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani u iznosu od 315.000,00 kuna, od toga Plaće (Bruto) 216.000,00 kuna i doprinosi na plaće 99.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani u iznosu 45.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima


Program 2008 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 2.010.000,00 kuna

1. Za DVD Dugopolje – redovna djelatnost planirano je 1.300.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, od toga tekuće donacije 1.200.000,00 kuna i kapitalne donacije 100.000,00 kuna

2. Za Hrvatsku gorsku službu spašavanja planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za sustav civilne zaštite na području Općine Dugopolje planirano je 80.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, od toga 20.000,00 za rashode za usluge i 60.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za DVD Dugopolje – otplata financijskog leasinga za vatrogasnu cisternu planirano je 400.000,00 kuna financirano od pomoći za kapitalne donacije


Program 2009 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja planirano u iznosu od 480.000,00 kuna

1. Za Crveni križ planirano je 170.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za tekuće donacije

2. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 190.000,00 kuna financirano od prihoda od prihoda komunalne naknade za rashode za usluge

3. Za uslugu zbrinjavanja napuštenih i uginulih životinja planirano je 120.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge


Program 2010 Jačanje gospodarstva i poljoprivrede planirano u iznosu od 1.985.000,00 kuna

1. Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za kapitalne pomoći

2. Za naknade štete planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za kazne, penale i naknade štete

3. Za uređenje uredskih prostorija razvoine agencije planirano je 400.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za građevinske objekte

4. Za poslovnu zonu PODI – uređenje i izgradnja komunalne infrastrukture planirano je 258.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za građevinske objekte

5. Za poslovnu zonu PODI zapad – uređenje i izgradnja komunalne infrastrukture planirano je 1.000.000,00 kuna, od toga 400.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnih doprinosa i 600.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

6. Za poslovnu zonu BANI i BANI sjever – uređenje i izgradnja komunalne infrastrukture planirano je 156.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

7. Za poslovnu zonu KRČ – uređenje i izgradnja komunalne infrastrukture planirano je 31.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za građevinske objekte


Program 2011 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 1.954.950,00 kuna

1. Za Turističku zajednicu Općine Dugopolje planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za održavanje sustava javnih bicikla planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashod za usluge

3. Za projekt “Skriveni Habitati“- uređenje malog puta planirano je 857.000,00 kuna, od toga 262.000,00 kuna financirano od prihoda od spomeničke rente i 595.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

4. Za uspostavu sustava javnih bicikla  planirano je 837.950,00 kuna, od toga 167.230,00 kuna financirano do prihoda od komunalnih doprinosa i 670.720,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

5. Za uređenje planinarske staze na Mosoru planirano je 200.000,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna financirano od prihoda od boravišne pristojbe i 180.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za pomoći unutar općeg proračuna 


Program 2012 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 870.000,00 kuna

1. Za odvoz krupnog otpada sa sabirnog mjesta planirano je 245.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge

2. Naknada za odlagalište otpada Karepovaca planirana u iznosu od 210.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge

3. Za sakupljanje i odvoz otpada u naselju Liska planirano je 45.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge

4. Za troškove upravljanja recklažnim dvorištem planirano je 300.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za građevinske objekte

5. Za sufinanciranje nabave kanti za odvojeno prikupljanje otpada planirano je 70.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za pomoći unutar općeg proračuna


Program 2013 Razvoj i sigurnost prometa planirano u iznosu od 3.117.000,00 kuna

1. Za održavanje sustava javne rasvjete planirano je 740.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, od toga rashodi za materijala i energiju 540.000,00 kuna i rashodi za usluge 200.000,00 kuna

2. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 1.170.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge

3. Za izgradnju objekata javne rasvjete planirano je 307.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za građevinske objekte

4. Za rekonstrukciju Stepinčeve ulice i Ulice 144. brigade planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za građevinske objekte

5. Za priključke nerazvrstanih cesta na ŽC-6145 planirano je 450.000,00 kuna, od toga 2020.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade i 252.500,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

6. Za potporne i ogradne zidove planirano je 250.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte


Program 2014 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda planirano u iznosu od 1.270.000,00 kuna

1. Za redovito ispitivanje otpadnih voda planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od naplate vodnog doprinosa i vodne naknade za rashode za usluge

2. Za održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od naplate vodnog doprinosa i vodne naknade za rashode za usluge

3. Za izgradnju sekundarne vodovodne mreže planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za građevinske objekte

4. Za sufinanciranje izgradnje kanalizacijskih priključaka planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda od naplate vodnog doprinosa i vodne naknade za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za sufinanciranje izgradnje fekalnog kolektora u ulici kneza Višeslava i Mirka Rogošića planirano je 800.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade


Program 2015 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od  840.000,00 kuna 

1. Za održavanje groblja i mrtvačnice planirano je 240.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge

2. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 350.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge

3. Za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet planirano je 100.000,0000 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge

4. Za održavanje javnih zelenih površina planirano je 100.000,00 kuna financirano  od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge

5. Za održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge


Program 2016 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 5.738.000,00 kuna

1. Za izradu prostorno-planske dokumentacije planirano je 200.000,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna financirano od prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada i 180.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa

2. Za geodetske izmjere i elaborate planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge

3. Za izgradnju, uređenje i opremanje javnih površina planirano je 925.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

4. Za stambenu zonu PODI – uređenje i izgradnja komunalne infrastrukture planirano je 1.570.000,00 kuna , od toga 580.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade i 990.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za građevinske objekte

5. Za stambenu zonu DRAGE – uređenje i izgradnja komunalne infrastrukture planirano je 31.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

6. Za stambenu zonu KOPRIVNO – uređenje i izgradnja komunalne infrastrukture planirano je 515.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za građevinske objekte

7. Za izgradnju Zelene tržnice planirano je 907.000,00 kuna, od toga 387.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade i 520.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

8. Za WIFI for EU planirano je 105.000,00 kuna, od toga 25.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade i 80.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

9. Za projektnu dokumentaciju za EU projekte planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za nematerijalnu proizvedenu imovinu

10. Za izgradnju staza, ogradnih zidova i parkirališta na groblju planirano je 645.000,00 kuna, od toga 200.000,00 kuna financirano od pomoći i 445.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za građevinske objekte

11. Za Izgradnju,uređenje i opremanje dječjih igrališta planirano je 740.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za građevinske objekte


NARODNA KNJIŽNICA U DUGOPOLJU PLANIRANO U IZNOSU OD 566.500,00 KUNA


PROGRAM 2004 Promicanje kulture planirano u iznosu od 566.500,00 kuna

1. Za redovan rad Narodne knjižnice u Dugopolju planirano je 360.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 235.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna i doprinosi na plaće 110.000,00 kuna

2. Rashodi poslovanja narodne knjižnice u Dugopolju planirani u iznosu od 73.225,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 68.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 4.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 16.000,00 kuna, rashodi za usluge 36.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 4.500,00 kuna za ostale financijske rashode

3. Za nabavu opreme i knjiga planirano je 90.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirano od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 56.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 30.000,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 26.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirano od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirano od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 26.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

4. Za književnu večer „Glas na riječ“ planirano je 9.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 6.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 kuna

5. Za književne susrete, izložbe, koncerte i predavanja planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna

6. Za radionice i tečajeve planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 6.000,00 kuna, rashodi za usluge 3.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kunaRAZVOJNA AGENCIJA OPĆINE DUGOPLJE – ODRAZ PLANIRANO U IZNOSU OD 1.160.100,00 KUNA


Program 2010 Jačanje gospodarstva i poljoprivrede planirano u iznosu od 1.160.100,00 kuna

1. Za redovan rad Razvojne agencije Općine Dugopolje planirano je 286.600,00 kuna, financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava od toga, plaće (Bruto) 189.600,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna i doprinosi na plaće 87.000,00 kuna

2. Rashodi za poslovanje Razvojne agencije Općine Dugopolje planirani u iznosu od 814.500,00 kuna. od toga:

• Materijalni rashodi financirani od prihoda od komunalnih doprinosa planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani u iznosu od 55.000,00 kuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – PK planirani su u iznosu od 719.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 33.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 35.000,00 kuna, rashodi za usluge 124.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani su u iznosu od 2.500,00 kuna

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna financirane od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 500.000,00 kuna za prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna

3. Za nabavu opreme Razvojne agencije Općine Dugopolje planirano je 59.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za nematerijalnu imovinu


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Dugopolje za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Dugopolje za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dugopolje za 2021. godinu
  PREUZMI:

 4. Godišnje izvješće o izvršenja proračuna Općine Dugopolje za 2020. godinu
  PREUZMI:

 5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
  PREUZMI:

 6. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE DUGOPOLJE ZA 2021. GODINU
  PREUZMI:

 7. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna 2021. opisni dio
  PREUZMI:

 8. Polugodisnje izvrsenje proracuna 2021.g
  PREUZMI:

Više