Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Dugopolje

  Kontakt podaci
  Općina Dugopolje
  Trg Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje
  OIB: 57240842564
  021/ 668 280
  opcina@dugopolje.hr

Vodič za građane za 2022. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Dugopolje prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.dugopolje.hr.

Kako bismo Vam pokazali što sve želimo napraviti i za čega smo izdvojili novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt Proračun za građane.

Kao i dosadašnjih godina nastavljamo s ulaganje u zaštitu okoliša i unapređenje komunalne infrastrukture. U ovoj godini planirano je održavanje sustava javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, javnih zelenih površina, uređenje središta Općine Dugopolje, rekonstrukcija Stepinčeve ulice i Ulice 144. brigade i brojni drugi infrastrukturni projekti od značaja za Općinu.

Razvoj i gospodarski rast Općine od velike nam je važnosti i shodno tome u planu nam je da i ove godine izdvojimo sredstva za isplatu potpora i poticaja, pomoći za naknadu šteta i uređenje poslovnih zona Podi, Podi Zapad, Bani , Bani Sjever i Krč.

Cilj nam je da Općina Dugopolje postane mjesto ugodnog življenja koje će privući nove stanovnike i poboljšati demografsku sliku Općine. Iz tog razloga osigurali smo sredstva za isplatu naknade roditeljima za rođenje prvog djeteta u iznosu od 5.000,00 kuna, drugog djeteta 10.000,00, trećeg djeteta 15.000,00 kuna, za četvrtog 30.000,00 kuna i za svako sljedeće novorođeno dijete iznos se povećava za 15.000,00 kuna. Poklone prilikom sklapanja braka u iznosu od 5.000,00 kuna i stambeno zbrinjavanje HRVI. 

Ulaganje u obrazovanje djece i mladih od velike nam je važnosti stoga i ove godine izdvajamo sredstva za stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranje prehrane i osiguranja učenika i nabavu radnih materijala učenicima Osnovne škole Dugopolje.

Izgrađen je i otvoren novi vrtić kojim je kompletna usluga predškolskog odgoja podignuta na najvišu moguću razinu. Sredstva iz EU fondova iskorištena su na najbolji način. Otvorena je i jaslička skupina, što je bio nedostatak prethodnih godina. Tijekom ove godine želimo nastaviti s opremanje dječjeg vrtića kako bi se našim najmlađim stanovnicima osigurao ugodan i kvalitetan prostor i oprema za igru i učenje.

Stanovnicima socijalnog statusa osiguravamo isplatu jednokratnih novčanih pomoći, pomoći za podmirenje troškova stanovanja i jednokratne pomoći za ogrjev.

Projektom „Pijat dobrote“ osigurati ćemo socijalnu kuhinju za sve stanovnike Općine, za sve one koji su sami, koji ne mogu sebi kuhati, a isto tako opskrbit ćemo Osnovnu školu marendama za učenike i djecu u dječjem vrtiću. Tim projektom podići ćemo kvalitetu brige za starije i nemoćne.

Također nastavljamo i s projektom „Zaželi-prilika za rad“ u kojem su se osigurala radna mjesta za skupinu teže zapošljivih žena koje pružaju usluge pomoći u kući za osobe u nepovoljnom položaju. 

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.

Za projekt SPORT HUB – centar sportske edukacije i aktivnog življenja osigurana su sredstva iz EU. Projektom će se dovršiti izgradnja sportske infrastrukture u Općini Dugopolje.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Dugopolje da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija


Vaš načelnik!


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Dugopolje za 2022. godinu bilo je provedeno od 16.11.2021. do 15.12.2021. Više o tome možete pogledati OVDJE.

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Dugopolje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Dugopolje za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Dugopolje koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Dugopolje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Prijedlog Proračuna možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinicama (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Dugopolje su: Narodna knjižnica u Dugopolju i Razvojna agencija


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 1. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi od poslovanja 42.263.800,00 kn 5.609.370,23 € 66,02 %
> Prihodi od poreza 6.504.000,00 kn 863.229,15 € 10,16 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 13.799.300,00 kn 1.831.481,85 € 21,55 %
> Prihodi od imovine 732.500,00 kn 97.219,46 € 1,14 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 20.514.000,00 kn 2.722.675,69 € 32,04 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 514.000,00 kn 68.219,52 € 0,80 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 200.000,00 kn 26.544,56 € 0,31 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 13.050.000,00 kn 1.732.032,65 € 20,38 %
> Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 13.050.000,00 kn 1.732.032,65 € 20,38 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 5.800.000,00 kn 769.792,29 € 9,06 %
> Primici od zaduživanja 5.800.000,00 kn 769.792,29 € 9,06 %
Vlastiti izvori 2.905.650,00 kn 385.646,03 € 4,54 %
> Višak/manjak prihoda 2.905.650,00 kn 385.646,03 € 4,54 %
UKUPNO 64.019.450,00 kn 8.496.841,20 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Primici od zaduživanja
Višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Dugopolje za 2022. godinu planirani su u iznosu od 64.019.450,00 kuna.


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Dugopolje za 2022. godinu planirani su u iznosu od 42.263.800,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 6.504.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak. planirani u iznosu od 5.543.000,00 kuna, porez imovinu planirani u iznosu od 901.000,00 kuna, porez na robu i usluge planirani u iznosu od 60.000,00 kuna.

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 13.799.300,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.565.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 700.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 32.000,00 kuna, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 10.302.300,00 kuna i prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 200.000,00 kuna.

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 732.500,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 200.500,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 532.000,00 kuna.

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 20.514.000,00 kuna, upravne i administrativne pristojbe 20.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknada 20.494.000,00 kuna.

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 514.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga 508.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 6.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za ostale prihode.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 13.050.000,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 12.900.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 150.000,00 kuna.


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 5.800.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru


Vlastiti izvori

Višak/manjak prihoda 2.905.650,00 kuna

RASHODI I IZDACIProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 35.616.500,00 kn 4.727.121,91 € 55,63 %
> Rashodi za zaposlene 3.718.800,00 kn 493.569,58 € 5,81 %
> Materijalni rashodi 10.381.500,00 kn 1.377.861,84 € 16,22 %
> Financijski rashodi 8.782.000,00 kn 1.165.571,70 € 13,72 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3.460.000,00 kn 459.220,92 € 5,40 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.755.000,00 kn 365.651,34 € 4,30 %
> Ostali rashodi 6.519.200,00 kn 865.246,53 € 10,18 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25.832.950,00 kn 3.428.621,67 € 40,35 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 5.825.000,00 kn 773.110,36 € 9,10 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.007.950,00 kn 2.655.511,31 € 31,25 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.570.000,00 kn 341.097,62 € 4,01 %
> Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.570.000,00 kn 341.097,62 € 4,01 %
UKUPNO 64.019.450,00 kn 8.496.841,20 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna


Ukupni rashodi i izdaci Općine Dugopolje za 2022. godinu planirani su u iznosu od 64.019.450,00 kuna.


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Dugopolje za 2022. godinu planirani su u iznosu od 35.616.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.718.800,00, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu od 2.465.192,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 145.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 1.108.608,00 kuna.

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 10.381.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 203.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.507.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 7.426.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.235.000,00 kuna.

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 8.782.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 275.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 8.507.000,00 kuna.

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 3.460.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 340.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 2.920.000,00 kuna i prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna 200.000,00 kuna.

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 2.755.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 6.519.200,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 5.549.200,00 kuna, kapitalne donacije planirane u iznosu od 830.000,00 kuna, Kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 70.000,00 kuna i izvanredni rashodi 70.000,00 kuna 


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 25.832.950,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.825.000,00 kuna, od toga materijalna imovina-prirodna bogatstva 5.740.000,00 kuna i nematerijalna imovina 85.000,00 kuna.

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.007.950,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 17.061.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 1.102.000,00 kuna, prijevoza sredstva planirana u iznosu od 837.950,00 kuna,  knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 72.000,00 kuna i Nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 935.000,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 2.570.000,00 kuna za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija.


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 411.200,00 KUNA


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 411.200,00 KUNA


Program 1000 Djelatnost predstavničkih tijela planirano u iznosu od 411.200,00 kuna

1. Za rad Općinskog vijeća planirano je 185.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 170.000,00 kuna

2. Za rad političkih stranaka planirano je 79.200,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za savjet mladih Općine Dugopolje planirano je 12.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i postrojenje i oprema 7.000,00 kuna

4. Za obilježavanje Dana Općine planirano je 135.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 75.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 kuna


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I OPĆINSKI NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 63.608.250,00 KUNA


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I OPĆINSKI NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 62.008.350,00 KUNA


Program 2000 Javna uprava i administracija planirana u iznosu od 16.732.900,00

kuna

1. Za redovan rad planirano je 2.265.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.985.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 1.300.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 95.000,00 kuna i doprinosi na plaće 590.000,00 kuna

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 275.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 200.000,00 kuna i doprinosi na plaće 75.000,00 kuna

2. Rashodi poslovanja planirano u iznosu od 1.600.900,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 925.900,00 kuna, do toga naknade troškova zaposlenima 140.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 228.000,00 kuna, rashodi za usluge 392.900,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 165.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani iznosu od 220.000,00 kuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od prihoda od naplate vodnog doprinosa i vodne naknade planirani su u iznosu od 25.000,00 kuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirano je 290.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi financirani od prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 140.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za članstva u udrugama i organizacijama planirano je 67.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenuti rashodi poslovanja

4. Za usluge pravnog zastupanja i ostale intelektualne usluge planirano je 1.295.000,00 kuna, od toga 425.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnih doprinosa, 200.000,00 kuna financirano je od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i 670.000,00 kuna financirano je od prihoda od prodaje nefinancijske imovine

5. Otplata zajmova i financijski rashodi planirani u iznosu od 11.345.000,00 kuna, od toga:

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova financirani od prihoda od komunalnog doprinosa planirani su u iznosu od 995.920,00 kuna

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova financirani od prihoda od komunalne naknade planirani su u iznosu od 785.000,00 kuna

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova financirani od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani su u iznosu od 789.080,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od prihoda od komunalnih doprinosa planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od prihoda od komunalne naknade planirani su u iznosu od 7.071.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani su u iznosu od 125.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.329.000,00 kuna

6. Za proračunsku pričuvu planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za izvanredne rashode

7. Za jednokratne donacije udrugama do 5% sredstava planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 2001 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 6.765.000,00 kuna

1. Za održavanje nekretnina u vlasništvu Općine Dugopolje planirano je 790.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirano od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za materijal i energiju

• Materijalni rashodi financirani od prohoda od komunalne naknade planirani u iznosu od 750.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za otkup zemljišta planirano je 5.740.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine 

3. Za izgradnju kulturno – multimedijalnog centra planirano je 110.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za građevinske objekte

4. Za nabavu opreme planirano je 125.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine od toga, nematerijalna imovina 30.000,00 kuna i postrojenje i oprema 95.000,00 kuna


Program 2002 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 4.130.000,00 kuna

1. Za financiranje predškolskog odgoja planirano je 3.100.000,00 kuna, od toga 2.180.000,00 kuna financirano je od općih prihoda i primitaka, 720.000,00 kuna financirano je od pomoći i 200.000,00 kuna financirano nje od prihoda od prodaje nefinancijske imovine 

2. Za izgradnju dječjeg vrtića u Dugopolju planirano je 650.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za postrojenja i opremu

3. Za dogradnju starog Dječjeg vrtića planirano je 260.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za građevinske objekte

4. Za opremu za Dječji vrtić Dugopolje planirano je 120.000,00 kuna financirano od pomoći


Program 2003 Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje planirano u iznosu od 1.165.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje prehrane i osiguranja učenika O.Š. Dugopolje planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za stipendiranje učenika i studenata planirano je 600.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole planirano je 245.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za nematerijalnu proizvedenu imovinu

4. Za nabavu opreme za Osnovnu školu Dugopolje planirano je 20.000,00 kuna financirano  iz prihoda od komunalnih doprinosa 

5. Za nabavu radnih materijala učenicima O.Š. Dugopolje planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 2004 Promicanje kulture planirano u iznosu od 600.000,00 kuna

1. Za program javnih potreba u kulturi planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnih doprinosa

2. Za potpore vjerskim zajednicama planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine, od toga tekuće donacije 101.000,00 kuna i kapitalne donacije 202.000,00 kuna


Program 2005 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 450.000,00 kuna 

Program javnih potreba u ostalim programima civilnog društva planirano u iznosu od 450.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnih doprinosa  za tekuće donacije


Program 2006 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 10.195.00,00 kuna 

1. Za program javnih potreba u sportu planirano je 2.930.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za tekuće donacije

2. Za sufinanciranje troškova školske dvorane planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za SPORT HUB- Centar sportske edukacije planirano je 7.245.000,00 kuna, od toga 1.445.000,00 kuna financirano je od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i 5.800.000,00 kuna financirano je namjenskih primitaka od zaduživanja


Program 2007 Socijalna skrb i poticanje demografske obnove planirano u iznosu od 2.886.500,00 kuna

1. Za poklon novorođenoj djeci planirano je 400.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnih doprinosa za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za poklon prilikom sklapanja braka planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnih doprinosa za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za sufinanciranje cijene prijevoza JGP planirano je 400.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja planirana u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Pomoć za podmirenje troškova liječenja planirana u iznosu od 260.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za jednokratnu pomoć za ogrjev planirano je 25.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Pogrebni troškovi za osobe lošijeg imovinskog stanja planirani u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

8. Za jednokratne i ostale pomoći obiteljima i kućanstvima planirao je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od naplate vodnog doprinosa i vodne naknade za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

9. Za stambeno zbrinjavanje HRVI planirano je 230.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za kapitalne donacije

10. Za projekt „PIJAT DOBROTE „ planirano je 630.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, od toga plaće (bruto) 215.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna, doprinosi na plaće 100.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 300.000,00 kuna

11. Za projekt „ZAŽELI“-“PRILIKA ZA RAD“ program zapošljavanja teško zapošljivih žena planirano u iznosu od 321.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani u iznosu od 305.000,00 kuna, od toga Plaće (Bruto) 210.000,00 kuna i doprinosi na plaće 95.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani u iznosu 16.500,00 kuna za naknade troškova zaposlenima


Program 2008 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 1.805.000,00 kuna

1. Za DVD Dugopolje – redovna djelatnost planirano je 1.500.000,00 kuna, od tog 200.000,00 kuna financirano je od prihoda od komunalne naknade i 1.300.000,00 kuna financirano je od prihoda od prodaje nefinancijske imovine

2. Za Hrvatsku gorsku službu spašavanja planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za sustav civilne zaštite na području Općine Dugopolje planirano je 75.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, od toga 15.000,00 za rashode za usluge i 60.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za DVD Dugopolje – otplata financijskog leasinga za vatrogasnu cisternu planirano je 200.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za kapitalne donacije


Program 2009 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja planirano u iznosu od 520.000,00 kuna

1. Za Crveni križ planirano je 210.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnih doprinosa za tekuće donacije

2. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 190.000,00 kuna financirano od prihoda od prihoda komunalne naknade za rashode za usluge

3. Za uslugu zbrinjavanja napuštenih i uginulih životinja planirano je 120.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge


Program 2010 Jačanje gospodarstva i poljoprivrede planirano u iznosu od 1.092.000,00 kuna

1. Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za kapitalne pomoći

2. Za naknade štete planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za kazne, penale i naknade štete

3. Za poslovnu zonu PODI – uređenje i izgradnja komunalne infrastrukture planirano je 563.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

4. Za poslovnu zonu PODI zapad – uređenje i izgradnja komunalne infrastrukture planirano je 260.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

5. Za poslovnu zonu BANI i BANI sjever – uređenje i izgradnja komunalne infrastrukture planirano je 158.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

6. Za poslovnu zonu KRČ – uređenje i izgradnja komunalne infrastrukture planirano je 41.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnih doprinosa za građevinske objekte


Program 2011 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 2.132.450,00 kuna

1. Za Turističku zajednicu Općine Dugopolje planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za održavanje sustava javnih bicikla planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashod za usluge

3. Za projekt “Skriveni Habitati“- uređenje malog puta planirano je 857.000,00 kuna, od toga 262.000,00 kuna financirano od prihoda od spomeničke rente i 595.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

4. Za uspostavu sustava javnih bicikla  planirano je 837.950,00 kuna, od toga 167.230,00 kuna financirano do prihoda od komunalnih doprinosa i 670.720,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

5. Za uređenje platoa pokraj športskog centra planirano je 137.500,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za građevinske objekte

6. Za uređenje objekta HP Kotlenice planirano je 245.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za građevinske objekte

7. Za uređenje planinarske staze na Mosoru planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od boravišne pristojbe za pomoći unutar općeg proračuna


Program 2012 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 880.000,00 kuna

1. Za odvoz krupnog otpada sa sabirnog mjesta planirano je 230.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge

2. Naknada za odlagalište otpada Karepovaca planirana u iznosu od 230.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge

3. Za sakupljanje i odvoz otpada u naselju Liska planirano je 45.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge

4. Za troškove upravljanja recklažnim dvorištem planirano je 375.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za građevinske objekte


Program 2013 Razvoj i sigurnost prometa planirano u iznosu od 4.239.000,00 kuna

1. Za održavanje sustava javne rasvjete planirano je 840.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade, od toga rashodi za materijala i energiju 600.000,00 kuna i rashodi za usluge 200.000,00 kuna

2. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 1.075.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade i pomoći za rashode za usluge

3. Za izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 620.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge

4. Za izgradnju objekata javne rasvjete planirano je 408.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za građevinske objekte

5. Za rekonstrukciju Stepinčeve ulice i Ulice 144. brigade planirano je 365.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

6. Za priključke nerazvrstanih cesta na ŽC-6145 planirano je 346.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

7. Za uređenje zelenih površina uz ceste planirano je 255.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za građevinske objekte

8. Za postavljanje prometnih kamera planirano je 330.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za pomoći unutar općeg proračuna 


Program 2014 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda planirano u iznosu od 865.000,00 kuna

1. Za redovito ispitivanje otpadnih voda planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od naplate vodnog doprinosa i vodne naknade za rashode za usluge

2. Za održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda planirano je 125.000,00 kuna financirano od prihoda od naplate vodnog doprinosa i vodne naknade za rashode za usluge

3. Za izgradnju sekundarne vodovodne mreže planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda  od naplate vodnog doprinosa i vodne naknade za građevinske objekte

4. Za sufinanciranje izgradnje kanalizacijskih priključaka planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda od naplate vodnog doprinosa i vodne naknade za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za sufinanciranje izgradnje fekalnog kolektora u ulici kneza Višeslava i Mirka Rogošića planirano je 470.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade


Program 2015 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od  1.175.000,00 kuna 

1. Za održavanje groblja i mrtvačnice planirano je 362.500,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge

2. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 475.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge

3. Za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet planirano je 150.000,0000 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge

4. Za održavanje javnih zelenih površina planirano je 150.000,00 kuna financirano  od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge

5. Za održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene planirano je 37.500,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge


Program 2016 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 6.375.500,00 kuna

1. Za uređenje središta Dugopolja planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge,

2. Za izradu prostorno-planske dokumentacije planirano je 200.000,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna financirano od prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada i 180.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa

3. Za geodetske izmjere i elaborate planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge

4. Za izgradnju, uređenje i opremanje javnih površina planirano je 1.132.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

5. Za stambenu zonu PODI – uređenje i izgradnja komunalne infrastrukture planirano je 1.515.000,00 kuna , od toga 1.097.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnih doprinosa, 318.000,00 kuna financirano do prihoda od komunalne naknade i 100.000,00 kuna financirano od  pomoći temeljem prijenosa EU sredstava,

6. Za stambenu zonu DRAGE – uređenje i izgradnja komunalne infrastrukture planirano je 31.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

7. Za stambenu zonu Kute – uređenje i izgradnja planirano je 225.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za građevinske objekte

8. Za stambenu zonu KOPRIVNO – uređenje i izgradnja komunalne infrastrukture planirano je 260.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

9. Za izgradnju Zelene tržnice planirano je 1.032.000,00 kuna, od toga 512.000,00 financirano od prihoda od komunalnih doprinosa za građevinske objekte i 520.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

10. Za WIFI for EU planirano je 55.000,00 kuna financirano do prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge

11.  Za projektnu dokumentaciju za EU projekte planirano je 245.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za nematerijalnu proizvedenu imovinu

12. Za izgradnju staza, ogradnih zidova i parkirališta na groblju planirano je 648.000,00 kuna, od toga 523.000,00 kuna financirano od pomoći i 125.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za građevinske objekte

13. Za Izgradnju,uređenje i opremanje dječjih igrališta planirano je 842.500,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za građevinske objekte


NARODNA KNJIŽNICA U DUGOPOLJU PLANIRANO U IZNOSU OD 649.600,00 KUNA


PROGRAM 2004 Promicanje kulture planirano u iznosu od 649.600,00 kuna

1. Za redovan rad Narodne knjižnice u Dugopolju planirano je 377.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 240.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 25.000,00 kuna i doprinosi na plaće 112.000,00 kuna

2. Rashodi poslovanja narodne knjižnice u Dugopolju planirani u iznosu od 96.500,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 92.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 4.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 18.000,00 kuna, rashodi za usluge 58.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 4.500,00 kuna za ostale financijske rashode

3. Za nabavu opreme i knjiga planirano je 102.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirano od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 62.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 30.000,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 32.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirano od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirano od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 32.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

4. Za književnu večer „Glas na riječ“ planirano je 9.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 6.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 kuna

5. Za književne susrete, izložbe, koncerte i predavanja planirano je 38.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 33.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna

6. Za radionice i tečajeve planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 6.000,00 kuna, rashodi za usluge 3.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna

7. Za knjige pod zvijezdama planirano je 17.100,00 kuna, od toga 11.100,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja i 6.000,00 kuna financirano je d pomoći – PK za rashode za usluge


RAZVOJNA AGENCIJA OPĆINE DUGOPLJE – ODRAZ PLANIRANO U IZNOSU OD 950.300,00 KUNA


Program 2010 Jačanje gospodarstva i poljoprivrede planirano u iznosu od 950.300,00 kuna

1. Za redovan rad Razvojne agencije Općine Dugopolje planirano je 446.800,00 kuna, od toga 238.800,00 kuna financirano je općih prihoda i primitaka za plaće i doprinose na plaće i 208.000,00 kuna financirano je od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - PK

2. Rashodi za poslovanje Razvojne agencije Općine Dugopolje planirani u iznosu od 448.500,00 kuna. od toga:

• Materijalni rashodi financirani od prihoda od općih prihoda i primitaka planirani su u iznosu od 25.000,00 kuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani u iznosu od423.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 43.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 148.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani su u iznosu od 2.500,00 kuna

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna financirane od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 200.000,00 kuna za prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna

3. Za nabavu opreme Razvojne agencije Općine Dugopolje planirano je 55.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za nematerijalnu imovinu


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog proračuna Općine Dugopolje za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Dugopolje za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Dugopolje za 2022. godinu
  PREUZMI:

 4. Proračun Općine Dugopolje za 2022 godinu - Opisni dio
  PREUZMI:

 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu
  PREUZMI:

 6. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna 2022.g. - opisni dio
  PREUZMI:

Više