Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Đulovac

  Kontakt podaci
  Općina Đulovac
  Đurina 132, 43532 Đulovac
  OIB: 83207178681
  043 382 028
  opcina.djulovac@gmail.com

Proračun za građane za 2017. godinu

Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2017. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Đulovac prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.djulovac.hr.

Kako bismo Vam pokazali što sve želimo napraviti i za čega smo izdvojili novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt Proračun za građane.

U 2017. godini veliki dio novaca izdvojili smo za komunalnu infrastrukturu, uređenje nerazvrstanih cesta, javnih površina, groblja, javnu rasvjetu, izgradnju nogostupa, uređenje parkirališta, izgradnja vodovodne mreže Koreničani-Bastajski Brđani-Veliki i Mali Miletinac i rekonstrukciju i uređenje Društvenih domova.

Za naše studente izdvojili smo novac za stipendije kako bismo nagradili njihov trud i zalaganje i pomogli im u školovanju.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo jednokratne novčane pomoći, naknade troškova za stanovanje i ogrjev.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2017. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Općinski Načelnik

Drago Hodak


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Đulovac za 2018. godinu možete pronaći OVDJE.


Proračun za građane za 2018. godinu možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Đulovac za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Đulovac koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Đulovac kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće i razriješiti Općinskog načelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Općinskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 13.656.000,00 kn 89,33 %
> Prihodi od poreza 641.000,00 kn 4,19 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 11.445.000,00 kn 74,86 %
> Prihodi od imovine 787.000,00 kn 5,15 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 783.000,00 kn 5,12 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 226.000,00 kn 1,48 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 226.000,00 kn 1,48 %
Razlika višak/manjak 1.405.600,00 kn 9,19 %
UKUPNO 15.287.600,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Razlika višak/manjak
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Đulovac za 2017. godinu planirani su u iznosu od 15.287.600,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Đulovac za 2017. godinu planirani su u iznosu od 13.656.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 641.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 500.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 101.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 40.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države planirane u iznosu od 11.445.000,00 kuna, od toga Pomoći od međunarodnih organizacija planirane u iznosu od 7.645.000,00 kuna, Pomoći iz proračuna planirano u iznosu od 3.600.000,00 kuna, Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države planirano u iznosu od 200.000,00 kuna 

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 787.000,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 12.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 775.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 783.000,00 kuna, od toga Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 633.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 150.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 226.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 


Vlastiti izvori višak/manjak prihoda 1.405.600,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 4.873.600,00 kn 31,88 %
> Rashodi za zaposlene 1.080.600,00 kn 7,07 %
> Materijalni rashodi 2.276.000,00 kn 14,89 %
> Financijski rashodi 27.000,00 kn 0,18 %
> Subvencije 258.000,00 kn 1,69 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 130.000,00 kn 0,85 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 651.000,00 kn 4,26 %
> Ostali rashodi 451.000,00 kn 2,95 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.414.000,00 kn 68,12 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 100.000,00 kn 0,65 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.399.000,00 kn 48,40 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.915.000,00 kn 19,07 %
UKUPNO 15.287.600,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Đulovac za 2017. godinu planirani su u iznosu od 4.873.600,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.080.600,00, od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 852.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 61.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 167.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.276.000,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 128.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 540.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.268.000,00 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 3.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 337.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 27.000,00 kuna, od toga Kamate za ostale kredite i zajmove planirane u iznosu od 5.000,00 kuna i Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 22.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 258.000,00 kuna, a čine ih Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 130.000,00 kuna za pomoći unutar opće države

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 651.000,00kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 451.000,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 411.000,00 i Kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 40.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 10.414.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 7.399.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 6.682.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 40.000,00 kuna i Nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 677.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 2.915.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


Program 1001 Javna uprava planirano u iznosu od 350.000,00 kuna

1. Za donošenje akata panirano je 265.000,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 245.000,00 kuna financirani od pomoći, od toga naknade članova predstavničkih i izvršnih tijela 45.000,00 kuna ( naknade Vijećnicima) i naknade članova predstavničkih i izvršnih tijela 200.000,00 kuna (naknade za rad načelnika)

2. Za provedbu izbora planirano je 85.000,00 kuna financirano od prohoda za posebne namjene za tekuće donacije (izbori i političke stranke)


Program 1002 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.420.600,00 kuna

1. Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 643.600,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 535.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće 400.00,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 56.000,00 kuna i doprinosi na plaće 79.000,00 kuna

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 600,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale rashode za zaposlene

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 23.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene, od toga naknade troškova zaposlenima 20.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 85.000,00 kuna financirani od pomoći za naknade troškova zaposlenima

2. Za pripremanje akata iz djelokruga JUO planirano je 715.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 16.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna i rashodi za usluge 15.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 122.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 57.000,00 kuna, rashodi za usluge 38.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 574.000,00 kuna financirani od pomoći, od toga rashodi za materijal i energiju 220.000,00 kuna, rashodi za usluge 329.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.000,00 kuna financirani od prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete od osiguranja za rashode za usluge

3. Za otplatu primljenih kredita i zajmova planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 5.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 20.000,00 kuna

4. Za opremanje JUO planirano je 37.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga postrojenje i oprema 30.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 7.000,00 kuna


Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.408.500,00 kuna

1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 160.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge (održavanje zelenila i košnja travnjaka 50.000,00 kuna, uređenje groblja i okoliša 100.000,00 kuna i uklanjanje ruševina iz Domovinskog rata 10.000,00 kuna)

2. Za javnu rasvjetu planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna (električna energija) i rashodi za usluge – održavanje javne rasvjete 100.000,00 kuna (održavanje rasvjete)

3. Za održavanje komunalne infrastrukture i objekata planirano je 680.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge (geodetsko-katastarske usluge)

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 650.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene (materijal za održavanje nerazvrstanih cesta 200.000,00 kuna, izgradnja cijevnih prokopa 25.000,00 kuna, čišćenje slivnika i kanala 50.000,00 kuna, prijevoz materijala za održavanje nerazvrstanih cesta 250.000,00 kuna, razgrtanje i kopanje kanala 30.000,00 kuna, zimska služba 75.000,00 kuna i sanacija divljih odlagališta 20.000,00 kuna)

4. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 51.500,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 48.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.500,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge

5. Za javne radove planirano je 367.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za doprinose na plaće (doprinos OZO i ONR stručno osposobljavanje)

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 12.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za plaće (stručno osposobljavanje MIO)

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 345.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga plaće 290.000,00 kuna (javni radovi plaće) i doprinosi na plaće 55.000,00 kuna


Program 1004 Izgradnja objekata planirano u iznosu od 9.922.000,00 kuna

1. Za mrtvačnicu planirano je 135.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte (izgradnja mrtvačnice u Velikim Bastajima 10.000,00 kuna, izgradnja mrtvačnice u Vukovju 20.000,00 kuna i rekonstrukcija mrtvačnice u Đulovcu 100.000,00 kuna)

2. Za projektnu dokumentaciju planirano je 670.000,00 kuna financirano od pomoći za nematerijalnu proizvedenu imovinu (projektna dokumentacija 500.000,00 kuna, projektna dokumentacija – sanacija odlagališta Cjepidlaka 100.000,00 kuna i program ukupnog razvoja Općine Đulovac 2015-2020, PUR 70.000,00 kuna)

3. Za kapitalne donacije mjesnoj samoupravi planirano je 165.000,00 kuna, od toga:-

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 15.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte (rekonstrukcija Društvenog doma u Batinjanima)

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte (izgradnja Društvenog doma u Koreničanima)

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna financirani od prihoda od nefinancijske imovine i naknade šteta od osigura za građevinske objekte (rekonstrukcija Hrvatskog doma u Đulovcu 50.000,00 kuna, rekonstrukcija Društvenog doma u Vukovju 25.000,00 kuna i rekonstrukcija ostalih Društvenih domova 25.000,00 kuna)

4. Za cestovnu infrastrukturu planirano je 5.930.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 700.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte (izgradnja nogostupa u Đulovcu 300.000,00 kuna i uređenje parkirališta 400.000,00 kuna)

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.230.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte (rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 500.0000,00 kuna i rekonstrukcija nerazvrstane ceste N2 Mali Bastaji-Maslenjača 4.730.000,00 kuna)

5. Za izgradnju sustava vodoopskrbe planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte (izgradnja vodovodne mreže Koreničani-Bastajski Brđani-Veliki i Mali Miletinac

6. Za rekonstrukciju javnih površina i spomenika planirano je 7.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte (rekonstrukcija spomen obilježja)

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte (uređenje centra Đulovca)

7. Za rekonstrukciju društvenog doma u Velikim Bastajima planirano je 2.915.000,00 kuna financirano od pomoći za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (rekonstrukcija Društvenog doma u Velikim Bastajima)


Program 1005 Organiziranje i provođenje zaštite spašavanja planirano u iznosu od 275.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost JVP-a, DVD-a, HGSS, CZ planirano je 260.000,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije (naknada za sudjelovanje vatrogasnim intervencijama VZO Đulovac)

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije (HGSS)

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirani u iznosu od 130.000,00 kuna financirane od pomoći za tekuće pomoći (sufinanciranje djelatnosti JVP Daruvar)

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od pomoći za tekuće donacije (sufinanciranje djelatnosti VZO Đulovac)

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od pomoći za postrojenje i opremu (civilna zaštita i spašavanje)

2. Za izradu plana zaštite od požara i procjenu ugroženosti od požara na području Općine Đulovac planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Kapitalne donacije DVD-u planirane u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte (izgradnja Vatrogasnog doma u Đulovcu)


Program 1006 Poticanje i razvoj proizvodnje planirano u iznosu 580.000,00 kuna

1. Za poticanje poljoprivredne proizvodnje planirano je 43.000,00 kuna, od toga:

• Subvencije planirane u iznosu od 1.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora (subvencije uklanjanja ambrozije)

• Subvencije planirane u iznosu od 42.000,00 kuna financirano od pomoći za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora (subvencije osiguranja poljoprivredne proizvodnje 12.000,00 kuna i legalizacija objekata Općine 30.000,00 kuna)

2. Za potporu radu poljoprivrednih udruga planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od posebne namjene subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora (LAG- Bilogora, Papuk)

3. Za poticanje gospodarstva planirano je 202.000,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna financirano os općih prihoda i primitaka za tekuće donacije (udruga privatnih šumoposjeda)

• Subvencije planirane u iznosu od 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora (poticanje obrtnika i malih poduzetnika)

4. Za razvoj poslovnih zona planirano je 150.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 100.000,00 kuna i građevinski objekti 50.000,00 kuna (kupovina zemljišta za PZ Gaj, PZ Maslenjača 100.000,00 kuna i uređenje poslovnih zona 50.000,00 kuna)

5. Za izgradnju trafostanica planirano je 170.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte (trafostanica GOD 150.000,00 kuna i trafostanica Maslenjača 20.000,00 kuna)


Program 1007 Socijalna skrb planirano je 465.000,00 kuna

1. Za pomoć obiteljima i pojedincima planirano je 260.000,00 kuna, od toga:

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (jednokratne novčane pomoći)

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (troškovi stanovanja)

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano u iznosu od 200.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (ogrjev)

2. Za ostale programe socijalne skrbi planirano je 205.000,00 kuna, od toga:

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano u iznosu od 180.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (naknade u novcu i sufinanciranje prijevoza)

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije (Crveni križ)

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kazne, penale i naknade štete (elementarne nepogode)


Program 1008 Obrazovanje planirano u iznosu od 527.500,00 kuna

1. Za predškolsko obrazovanje planirano je 316.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu 178.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga plaće 150.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 kuna i doprinosi na plaće 23.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 11.500,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za naknade troškova zaposlenima

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za ostale financijske rashode

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 110.000,00 kuna financirani od pomoći, od toga naknade troškova zaposlenima 16.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 12.000,00 kuna, rashodi za usluge 62.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 kuna

2. Za osnovnoškolsko obrazovanje planirano iznosu od 111.000,00 kuna, od toga:

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 11.000,00 kuna financirane od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 100.000,00 kuna financirane od pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna(sufinanciranje prehrane)

3. Za visokoškolsko obrazovanje planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (stipendiranje studenata)


Program 1009 Sport i rekreacija planirano u iznosu od 80.000,00 kuna

1. Za poticanje sportskih aktivnosti planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije (konjički klub Hrvatski Sokol Vukovje)

2. Za uređenje objekata za sport i rekreaciju planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte (uređenje dječjih i sportskih igrališta u naseljima Općine Đulovac)


Program 1010 Kultura planirano u iznosu od 115.000,00 kuna

1. Za poticanje kulturnih aktivnosti planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije (KUD-ovi)

2. Za ulaganja u kulturne objekte planirano je 110.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade šteta od osiguranja za građevinske objekte (rekonstrukcija srednjovjekovne kule Stupčanica 100.000,00 kuna i rekonstrukcija sakralnih objekata 10.0000,00)


Program 1011 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 144.000,00 kuna

1. Za udruge iz Domovinskog rata planirano je 28.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije ( HVIDR-a Daruvar 12.000,00 kuna, Udruga veterana Domovinskog rata 15.000,00 kuna i udruga policije Daruvar 1991. 1.000,00 kuna)

2. Za humanitarno – socijalne udruge planirano je 34.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije (Udruga umirovljenika Đulovac 15.000,00 kuna, Udruga invalida Daruvar 3.000,00 kuna, Udruga antifašista 1.000,00 kuna i ostale udruge 15.000,00 kuna)

3. Za vjerske zajednice planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za nacionalne manjine planirano je 32.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna (Vijeće Srpske nacionalne manjine) i tekuće donacije 12.000,00 kuna (Udruga Letnica)


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava