Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Đulovac

  Kontakt podaci
  Općina Đulovac
  Đurina 132, 43532 Đulovac
  OIB: 83207178681
  043 382 028
  opcina.djulovac@gmail.com

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Đulovac prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.djulovac.hr.


Kako bismo Vam pokazali što sve želimo napraviti i za čega smo izdvojili novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt Proračun za građane.

U 2018. godini veliki dio novaca izdvojili smo za komunalnu infrastrukturu, uređenje nerazvrstanih cesta, javnih površina, groblja, javnu rasvjetu, izgradnju nogostupa, uređenje parkirališta, izgradnja vodovodne mreže Koreničani-Bastajski Brđani-Veliki i Mali Miletinac i rekonstrukciju i uređenje Društvenih domova.

Za naše studente izdvojili smo novac za stipendije kako bismo nagradili njihov trud i zalaganje i pomogli im u školovanju.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo jednokratne novčane pomoći, naknade troškova za stanovanje i ogrjev.

U 2018. godini planiramo započeti s programom „Zaželi“ koji je namijenjen   zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žrtve obiteljskog nasilja i beskućnice.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2018. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 15.11.2017. do 13.15.2017. godine.Više o tome možete pogledati OVDJE.


Općinski Načelnik

Drago Hodak


Poštovani građani savjetovanje za Prijedlog Proračuna za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.

Proračun za građane za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.


Prijedlog proračuna je dokument u kojem su navedeni planirani prihodi i rashodi koje načelnik općine predlaže te kao takav ide na usvajanje Općinskom vijeću. Ovim putem želimo uključiti sve svoje građane u sam proces donošenja proračuna davanjem svojih prijedloga, sugestija i komentara na prijedlog proračuna koji možete pronaći ovdje.

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Đulovac za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Đulovac za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Đulovac koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Đulovac kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 15.057.125,00 kn 87,12 %
> Prihodi od poreza 2.201.000,00 kn 12,73 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 11.466.125,00 kn 66,34 %
> Prihodi od imovine 687.000,00 kn 3,97 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 703.000,00 kn 4,07 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 226.000,00 kn 1,31 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 226.000,00 kn 1,31 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.000.000,00 kn 11,57 %
> Primici od zaduživanja 2.000.000,00 kn 11,57 %
UKUPNO 17.283.125,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici  Općine Đulovac za 2018. godinu planirani su u iznosu od 17.283.125,00 kuna


Prihodi poslovanja Općine Đulovac za 2018. godinu planirani su u iznosu od 15.057.125,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.201.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak 2.060.000,00 kuna, porezi na imovinu 101.000,00 kuna i porezi na robu i usluge 40.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države planirane u iznosu od 11.466.125,00 kuna od toga pomoći od međunarodnih organizacija 5.878.125,00 kuna, pomoći iz proračuna 4.766.000,00 kuna i pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 822.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 687.000,00 kuna od toga prihodi od financijske imovine 12.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 675.000,00 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 703.000,00 kuna od toga prihodi po posebnim propisima 633.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade 70.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 226.000,00 kuna 


Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 2.000.000,00 kuna
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.775.600,00 kn 33,42 %
> Materijalni rashodi 2.590.500,00 kn 14,99 %
> Financijski rashodi 37.000,00 kn 0,21 %
> Subvencije 308.000,00 kn 1,78 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 180.000,00 kn 1,04 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 666.500,00 kn 3,86 %
> Ostali rashodi 435.000,00 kn 2,52 %
> Rashodi za zaposlene 1.558.600,00 kn 9,02 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.408.125,00 kn 60,22 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 95.000,00 kn 0,55 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.928.500,00 kn 51,66 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.384.625,00 kn 8,01 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 100.000,00 kn 0,58 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 100.000,00 kn 0,58 %
Višak/manjak raspoloživih sredstava 999.400,00 kn 5,78 %
> Višak/manjak 999.400,00 kn 5,78 %
UKUPNO 17.283.125,00 kn
Grafika
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
Ostali rashodi
Rashodi za zaposlene
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Višak/manjak
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Đulovac za 2018. godinu planirani su u iznosu od 16.283.125,00 kuna

Rashodi poslovanja Općine Đulovac planirani su u iznosu od 5.775.600,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.558.600,00 kuna, od toga plaće 1.271.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 79.600,00 kuna i doprinosi na plaće 208.000,00 kuna,

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.590.500,00 kuna od toga, naknade troškova zaposlenima 123.000,00 kuna, rashodi za materijal, energiju 501.000,00 kuna i rashodi za usluge 1.619.500,00 kuna,naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 342.000,00 kuna,

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 37.000,00 kuna od toga, kamate za primljene zajmove 15.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 22.000,00 kuna,

4. Subvencije planirane u iznosu od 308.000,00 kuna,

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane u iznosu od 180.000,00 kuna,

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  planirane u iznosu od 666.500,00 kuna,

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 435.000,00 kuna od toga, tekuće donacije 395.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 40.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 10.408.125,00 kuna

1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani u iznosu od 95.000,00 kuna, 

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 8.928.500,00 kuna,

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.384.625,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 100.000,00 kuna


Raspoloživa sredstva višak/manjak prihoda planirano u iznosu od 999.400,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


Predstavničko i izvršno tijelo  program 1001 Javna uprava planirano u iznosu od 315.000,00 kuna

1. Za donošenje akata planirano je 265.000,00 kuna, od toga ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete i materijalni rashodi planirani u iznosu od 245.000,00 kuna financirani od pomoći, od toga naknade članova predstavničkih i izvršnih tijela 45.000,00 kuna ( naknade Vijećnicima) i naknade članova predstavničkih i izvršnih tijela 200.000,00 kuna (naknade za rad načelnika)

2. Za provedbu izbora planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije (izbori i političke stranke)


Jedinstveni upravni odjel 15.968.725,00 kuna

Program 1002 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.691.600,00 kuna

Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 714.600,00 kuna:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 549.600,00 kuna od toga plaće 400.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 70.600,00 kuna i doprinosi na plaće 79.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka,

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 95.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za naknade troškova zaposlenima

3. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 70.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za prijevozna sredstva


Za pripremanje akata iz djelokruga JUO planirano je 726.000,00 kuna:

1. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 726.000,00 kuna od toga rashodi za materijal i energiju 239.000,00 kuna, rashodi za usluge 435.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 52.000,00 kuna


Za otplatu primljenih zajmova planirano je 135.000,00 kuna:

1. Financijski rashodi planirani u iznosu od 35.000,00 kuna od toga kamate za primljene zajmove 15.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 20.000,00 kuna

2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


Za opremanje JUO planirano je 116.000,00:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 116.000,00 kuna od toga postrojenja i oprema 66.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 kuna


Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.505.500,00 kuna

1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge (održavanje zelenila i košnja travnjaka 80.000,00 kuna, uređenje groblja i okoliša 100.000,00 kuna i uklanjanje ruševina iz Domovinskog rata 20.000,00 kuna)

2. Za javnu rasvjetu planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna (električna energija) i rashodi za usluge – održavanje javne rasvjete 100.000,00 kuna (održavanje rasvjete)

3. Za održavanje komunalne infrastrukture i objekata planirano je 705.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 20.000,00 kuna,

• Rashodi za usluge planirani u iznosu od 555.000,00 kuna,

4. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 78.500,00 kuna za rashode za usluge

5. Za javne radove planirano je 322.000,00 kuna, od toga plaće 302.000,00 kuna i doprinosi na plaće 20.000,00 kuna


Program 1004 Izgradnja objekata planirano u iznosu od 9.728.125,00 kuna

1. Za mrtvačnicu planirano je 15.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte (izgradnja mrtvačnice u Velikim Bastajima 10.000,00 kuna i rekonstrukcija mrtvačnice u Đulovcu  5.000,00 kuna)

2. Za projektnu dokumentaciju planirano je 1.545.000,00 kuna financirano od Opći prihodi i primici za nematerijalnu proizvedenu imovinu 875.000,00 kuna i od Pomoći 670.000,00 kuna  

3. Za kapitalne donacije mjesnoj samoupravi planirano je 1.115.000,00 kuna, od toga:-

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 1.105.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za postrojenja i opremu

4. Za cestovnu infrastrukturu planirano je 5.453.500,00 kuna za građevinske objekte

5. Za izgradnju sustava vodoopskrbe planirano je 150.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte (izgradnja vodovodne mreže Koreničani-Bastajski Brđani-Veliki i Mali Miletinac)

6. Za rekonstrukciju javnih površina i spomenika planirano je 15.000,00 kuna, za građevinske objekte

7. Za rekonstrukciju društvenog doma u Velikim Bastajima planirano je 1.384.625,00 kuna financirano od pomoći za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (rekonstrukcija Društvenog doma u Velikim Bastajima)

8. Za izgradnju toplovoda u Đulovcu planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene (plinovod, vodovod, kanalizacija- izgradnja toplovoda u Đulovcu) 


Program 1005 Organiziranje i provođenje zaštite spašavanja planirano u iznosu od 311.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost JVP-a, DVD-a, HGSS, CZ planirano je 306.000,00 kuna, od toga:

•Ostali rashodi planirani u iznosu od 106.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije (HGSS)

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirani u iznosu od 180.000,00 kuna financirane od pomoći za tekuće pomoći (sufinanciranje djelatnosti JVP Daruvar)

 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od pomoći za postrojenje i opremu (civilna zaštita i spašavanje)

 Kapitalne donacije DVD planirane u iznosu od 5.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1006 Poticanje i razvoj proizvodnje planirano u iznosu 695.000,00 kuna

1. Za poticanje poljoprivredne proizvodnje planirano je 113.000,00 kuna za subvencije

2. Za potporu radu poljoprivrednih udruga planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od posebne namjene subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora (LAG- Bilogora, Papuk)

3. Za poticanje gospodarstva planirano je 332.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 150.000,00 kuna financirano os općih prihoda i primitaka (priprema, prijava, provedba i praćenje projekata EU fondova, 2.000,00 kuna udruga privatnih šumoposjeda)

 Subvencije planirane u iznosu od 180.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora (poticanje obrtnika i malih poduzetnika)

 Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za razvoj poslovnih zona planirano je 195.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 95.000,00 kuna za kupovinu zemljišta  i građevinski objekti 100.000,00 kuna za uređenje poslovnih zona 

5. Za izgradnju trafostanica planirano je 40.000,00 kuna financirano od pomoći (trafostanica Ciglana 20.000,00 kuna i trafostanica Maslenjača 20.000,00 kuna)


Program 1007 Socijalna skrb planirano je 488.500,00 kuna

1. Za pomoć obiteljima i pojedincima planirano je 273.500,00 kuna, od toga:

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano u iznosu od 273.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (jednokratne novčane pomoći 40.000,00 kuna i stanarina za stan od HŠ 3.500,00 kuna)

2. Za ostale programe socijalne skrbi planirano je 215.000,00 kuna, od toga:

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano u iznosu od 190.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (naknade građanima i kućanstvima u novcu 100.000,00 kuna i sufinanciranje cijene  prijevoza 80.000,00 kuna i ostale tekuće donacije Crvenom križu 5.000,00 kuna)

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 25.000,00 kuna financirani od pomoći (naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama elementarne nepogode)


Program 1008 Obrazovanje planirano u iznosu od 568.000,00 kuna

1. Za predškolsko obrazovanje planirano je 365.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu 187.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga plaće 155.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 9.000,00 kuna i doprinosi na plaće 23.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 166.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka od toga naknade troškova zaposlenima 28.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 12.000,00 kuna, rashodi za usluge 101.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od pomoći ( računalna oprema i programi)

2. Za osnovnoškolsko obrazovanje planirano iznosu od 103.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

3. Za visokoškolsko obrazovanje planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (stipendiranje studenata)


Program 1009 Sport i rekreacija planirano u iznosu od 74.000,00 kuna


1. Za poticanje sportskih aktivnosti planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije (konjički klub Hrvatski Sokol Vukovje 20.000,00 kuna i NK TOMISLAV Đulovac 50.000,00 kuna)

2. Za uređenje objekata za sport i rekreaciju planirano je 4.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte (uređenje dječjih i sportskih igrališta u naseljima Općine Đulovac)


Program 1010 Kultura planirano u iznosu od 235.000,00 kuna

1. Za poticanje kulturnih aktivnosti planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije (KUD-ovi)

2. Za ulaganja u kulturne objekte planirano je 220.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade šteta od osiguranja za građevinske objekte (rekonstrukcija srednjovjekovne kule Stupčanica 200.000,00 kuna i rekonstrukcija sakralnih objekata 20.0000,00)


Program 1011 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 672.000,00 kuna

1. Za udruge iz domovinskog rata planirano je 31.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije ( HVIDR-a Daruvar 15.000,00 kuna, Udruga veterana Domovinskog rata 15.000,00 kuna i udruga policije Daruvar 1991. 1.000,00 kuna)

2. Za humanitarno – socijalne udruge planirano je 34.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije (Udruga umirovljenika Đulovac 15.000,00 kuna, Udruga invalida Daruvar 3.000,00 kuna, Udruga antifašista 1.000,00 kuna i ostale udruge 15.000,00 kuna)

3. Za vjerske zajednice planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za nacionalne manjine planirano je 57.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna (Vijeće Srpske nacionalne manjine) i tekuće donacije 32.000,00 kuna (Udruga Letnica)

5. Za program ZAŽELI planirano je 500.000,00 financirano od pomoći za rashode za zaposlene ( plaće 414.000,00 kuna i doprinosi na plaće 86.000,00 kuna)


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog nacrta Proračuna 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 2. Plan razvojnih programa Općine Đulovac za 2018. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Đulovac za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 4. Odluka o izvršenju proračuna Općine Đulovac za 2018. godinu
  PREUZMI:

 5. 1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ĐULOVAC ZA 2018. god
  PREUZMI:

 6. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2018.-I IZMJENE
  PREUZMI:

 7. 2. rebalans PRORAČUNA OPĆINE ĐULOVAC 2018.-službena objava
  PREUZMI:

 8. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu
  PREUZMI:

 9. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2018.-II IZMJENE
  PREUZMI:

 10. III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ĐULOVAC ZA 2018. GODINU
  PREUZMI:

 11. III. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐULOVAC ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2020. GODINE
  PREUZMI:

 12. III. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐULOVAC ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2020. GODINE
  PREUZMI:

 13. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2018.-polugodišnje ostvarenje
  PREUZMI:

 14. Poluodišnje izvršenje proračuna 2018. Općine Đulovac službena objava
  PREUZMI:

 15. Poluodišnje izvršenje proračuna Općine Đulovac 2018. službena objava
  PREUZMI:

Više