Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Đulovac

  Kontakt podaci
  Općina Đulovac
  Đurina 132, 43532 Đulovac
  OIB: 83207178681
  043 382 028
  opcina.djulovac@gmail.com

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Đulovac prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.djulovac.hr.


Kako bismo Vam pokazali što sve želimo napraviti i za čega smo izdvojili novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt Proračun za građane.

U 2018. godini veliki dio novaca izdvojili smo za komunalnu infrastrukturu, uređenje nerazvrstanih cesta, javnih površina, groblja, javnu rasvjetu, izgradnju nogostupa, uređenje parkirališta, izgradnja vodovodne mreže Koreničani-Bastajski Brđani-Veliki i Mali Miletinac i rekonstrukciju i uređenje Društvenih domova.

Za naše studente izdvojili smo novac za stipendije kako bismo nagradili njihov trud i zalaganje i pomogli im u školovanju.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo jednokratne novčane pomoći, naknade troškova za stanovanje i ogrjev.

U 2018. godini planiramo započeti s programom „Zaželi“ koji je namijenjen   zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žrtve obiteljskog nasilja i beskućnice.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2018. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 15.12.2017. kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan proračun za 2018. godinu.


Općinski Načelnik

Drago Hodak


Prijedlog proračuna je dokument u kojem su navedeni planirani prihodi i rashodi koje načelnik općine predlaže te kao takav ide na usvajanje Općinskom vijeću. Ovim putem želimo uključiti sve svoje građane u sam proces donošenja proračuna davanjem svojih prijedloga, sugestija i komentara na prijedlog proračuna koji možete pronaći ovdje.

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Đulovac za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Đulovac za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Đulovac koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Đulovac kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 15.057.125,00 kn 87,12 %
> Prihodi od poreza 2.201.000,00 kn 12,73 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 11.466.125,00 kn 66,34 %
> Prihodi od imovine 687.000,00 kn 3,97 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 703.000,00 kn 4,07 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 226.000,00 kn 1,31 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 226.000,00 kn 1,31 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.000.000,00 kn 11,57 %
> Primici od zaduživanja 2.000.000,00 kn 11,57 %
UKUPNO 17.283.125,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici  Općine Đulovac za 2018. godinu planirani su u iznosu od 17.023.125,00 kuna


Prihodi i primici Općine Đulovac za 2018. godinu planirani su u iznosu od 17.023.125,00 kuna, a čine ih:

1. Opći prihodi i primici planirani u iznosu od 2.153.000,00  kuna od toga prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.141.000,00 kuna i prihodi od imovine 12.000,00 kuna

2. Prihodi za posebne namjene 1.378.000,00 kuna od toga prihodi od imovine 675.000,00 kuna, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 703.000,00 kuna 

3. Pomoći 11.266.125,000 kuna od prihoda iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

4. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta od osiguranja 226.000,00 kuna od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

5. Namjenski primici od zaduživanja 2.000.000,00 kuna  


Vlastiti izvori višak/manjak prihoda 1.405.600,00 kuna


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.775.600,00 kn 33,42 %
> Rashodi za zaposlene 1.558.600,00 kn 9,02 %
> Materijalni rashodi 2.590.500,00 kn 14,99 %
> Financijski rashodi 37.000,00 kn 0,21 %
> Subvencije 308.000,00 kn 1,78 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 180.000,00 kn 1,04 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 666.500,00 kn 3,86 %
> Ostali rashodi 435.000,00 kn 2,52 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.408.125,00 kn 60,22 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 95.000,00 kn 0,55 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.928.500,00 kn 51,66 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.384.625,00 kn 8,01 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 100.000,00 kn 0,58 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 100.000,00 kn 0,58 %
Vlastiti izvori 999.400,00 kn 5,78 %
> Višak/manjak prihoda 999.400,00 kn 5,78 %
UKUPNO 17.283.125,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
Višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Đulovac za 2018. godinu planirani su u iznosu od 16.133.725,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


Predstavničko i izvršno tijelo  program 1001 Javna uprava planirano u iznosu od 315.000,00 kuna

1. Za donošenje akata planirano je 265.000,00 kuna, od toga ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete i materijalni rashodi planirani u iznosu od 245.000,00 kuna financirani od pomoći, od toga naknade članova predstavničkih i izvršnih tijela 45.000,00 kuna ( naknade Vijećnicima) i naknade članova predstavničkih i izvršnih tijela 200.000,00 kuna (naknade za rad načelnika)

2. Za provedbu izbora planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije (izbori i političke stranke)


Jedinstveni upravni odjel 15.818.725,00 kuna

Program 1002 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.691.600,00 kuna

Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 714.600,00 kuna:

1. Izvor financiranja Opći prihodi i primici u iznosu od 619.000,00 kuna, rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 549.000,00 kuna od toga plaće 400.00,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 70.000,00 kuna i doprinosi na plaće 79.000,00 kuna i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 70.000,00 kuna za kupnju službenog automobila 

2. Izvor financiranja Prihodi za posebne namjene u iznosu od 20.600,00 kuna, rashodi za zaposlene 600,00 kuna i materijalni rashodi 20.000,00 kuna od toga seminari, savjetovanja i simpoziji 10.000,00 i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 10.000,00 kuna

3. Izvor financiranja Pomoći u iznosu od 75.000,00 kuna - naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život


Za pripremanje akata iz djelokruga JUO planirano je 726.000,00 kuna:

1. Procjena rizika nesreća 20.000,00 kuna

2. Izvor financiranja Opći prihodi i primici u iznosu od 36.000,00 kuna rashodi poslovanja 36.000,00 kuna od toga arhivski materijal 1.000,00 kuna, ostale intelektualne usluge 20.000,00 kuna i ostale nespomenute usluge 15.000,00 kuna

3. Izvor financiranja Prihodi za posebne namjene u iznosu od 133.000,00 kuna rashodi za materijal i energiju 58.000,00 kuna, rashodi za usluge 48.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.000,00 kuna

4. Izvor financiranja Pomoći u iznosu od 534.000,00 kuna rashodi za materijal i energiju 180.000,00 kuna, rashodi za usluge 329.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 kuna

5. Izvor financiranja Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta od osiguranja u iznosu od 3.000,00 za usluge pri registraciji prijevoznih sredstava


Za otplatu primljenih zajmova planirano je 135.000,00 kuna:

1. Izvor financiranja Opći prihodi i primici 35.000,00 kuna kamate za primljene zajmove 15.000,00 kuna, ostali financijski rashodi 20.000,00 kuna

2. Izvor financiranja Pomoći 100.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora


Za opremanje JUO planirano je 116.000,00:

1. Izvor financiranja Pomoći 116.000,00 kuna postrojenja i opreme 66.000,00 kuna, nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 kunaProgram 1003 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.505.500,00 kuna

1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge (održavanje zelenila i košnja travnjaka 80.000,00 kuna, uređenje groblja i okoliša 100.000,00 kuna i uklanjanje ruševina iz Domovinskog rata 20.000,00 kuna)

2. Za javnu rasvjetu planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna (električna energija) i rashodi za usluge – održavanje javne rasvjete 100.000,00 kuna (održavanje rasvjete)

3. Za održavanje komunalne infrastrukture i objekata planirano je 705.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge (geodetsko-katastarske usluge)

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 685.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene (materijal za održavanje nerazvrstanih cesta 150.000,00 kuna, izgradnja cijevnih prokopa 100.000,00 kuna, čišćenje slivnika i kanala 50.000,00 kuna, prijevoz materijala za održavanje nerazvrstanih cesta 200.000,00 kuna, razgrtanje i kopanje kanala 100.000,00 kuna, zimska služba 75.000,00 kuna i sanacija divljih odlagališta 10.000,00 kuna)

4. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 78.500,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 75.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.500,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge

5. Za javne radove planirano je 322.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za doprinose na plaće (doprinos OZO i ONR stručno osposobljavanje)

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 12.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za plaće (stručno osposobljavanje MIO)

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 300.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga plaće 290.000,00 kuna (javni radovi plaće) i doprinosi na plaće 10.000,00 kuna


Program 1004 Izgradnja objekata planirano u iznosu od 9.628.125,00 kuna

1. Za mrtvačnicu planirano je 15.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte (izgradnja mrtvačnice u Velikim Bastajima 10.000,00 kuna i rekonstrukcija mrtvačnice u Đulovcu  5.000,00 kuna)

2. Za projektnu dokumentaciju planirano je 1.545.000,00 kuna financirano od Opći prihodi i primici za nematerijalnu proizvedenu imovinu 875.000,00 kuna i od Pomoći 670.000,00 kuna  

3. Za kapitalne donacije mjesnoj samoupravi planirano je 1.015.000,00 kuna, od toga:-

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte (rekonstrukcija krovišta više stambenih zgrada)

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 850.000,00 kuna financirano od Općih prihoda i primitaka ( 190.000,00 rekonstrukcija općinske zgrade, 300.000,00 za sportska igrališta, 350.000,00 za rekonstrukciju NK TOMISLAV i 10.000,00 za postavljanje gromobrana)

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene (rekonstrukcija društvenog doma u Batinjanima)

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna financirani od pomoći (izgradnja društvenog doma u Koreničanima)

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 80.000,00 kuna financirano iz prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade šteta od osiguranja ( 5.000,00 kuna za rekonstrukciju Hrvatskog doma u Đulovcu, 25.000,00 kuna za rekonstrukciju društvenog doma u Vukovju i 50.000,00 kuna za rekonstrukciju ostalih društvenih domova)

4. Za cestovnu infrastrukturu planirano je 5.453.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 560.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda (500.000,00 kuna za modernizaciju cesta i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u Đulovcu, 10.000,00 kuna za izgradnju nogostupa u Đulovcu i 50.000,00 kuna za uređenje parkirališta)

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.893.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte (rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 400.000,00 kuna i rekonstrukcija nerazvrstane ceste N2 Mali Bastaji-Maslenjača 4.493.500,00 kuna)

5. Za izgradnju sustava vodoopskrbe planirano je 150.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte (izgradnja vodovodne mreže Koreničani-Bastajski Brđani-Veliki i Mali Miletinac)

6. Za rekonstrukciju javnih površina i spomenika planirano je 15.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte (rekonstrukcija spomen obilježja)

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte (uređenje centra Đulovca)

7. Za rekonstrukciju društvenog doma u Velikim Bastajima planirano je 1.384.625,00 kuna financirano od pomoći za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (rekonstrukcija Društvenog doma u Velikim Bastajima)

8. Za izgradnju toplovoda u Đulovcu planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene (plinovod, vodovod, kanalizacija- izgradnja toplovoda u Đulovcu) 


Program 1005 Organiziranje i provođenje zaštite spašavanja planirano u iznosu od 276.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost JVP-a, DVD-a, HGSS, CZ planirano je 271.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije (naknada za sudjelovanje vatrogasnim intervencijama VZO Đulovac)

•Ostali rashodi planirani u iznosu od 6.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije (HGSS)

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirani u iznosu od 130.000,00 kuna financirane od pomoći za tekuće pomoći (sufinanciranje djelatnosti JVP Daruvar)

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od pomoći za tekuće donacije (sufinanciranje djelatnosti VZO Đulovac)

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od pomoći za postrojenje i opremu (civilna zaštita i spašavanje)

2. Kapitalne donacije DVD-u planirane u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte (izgradnja Vatrogasnog doma u Đulovcu)


Program 1006 Poticanje i razvoj proizvodnje planirano u iznosu 695.000,00 kuna

1. Za poticanje poljoprivredne proizvodnje planirano je 33.000,00 kuna, od toga:

• Subvencije planirane u iznosu od 10.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora (nabava el. pastira)

• Subvencije planirane u iznosu od 1.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora (subvencije uklanjanja ambrozije)

• Subvencije planirane u iznosu od 22.000,00 kuna financirano od pomoći ( 12.000,00 kuna subvencioniranje  osiguranja poljoprivredne proizvodnje, 10.000,00 kuna legalizacija objekata općine)

2. Za potporu radu poljoprivrednih udruga planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od posebne namjene subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora (LAG- Bilogora, Papuk)

3. Za poticanje gospodarstva planirano je 412.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 150.000,00 kuna financirano os općih prihoda i primitaka (priprema, prijava, provedba i praćenje projekata EU fondova, 2.000,00 kuna udruga privatnih šumoposjeda)

• Subvencije planirane u iznosu od 260.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora (poticanje obrtnika i malih poduzetnika)

4. Za razvoj poslovnih zona planirano je 195.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 95.000,00 kuna za kupovinu zemljišta  i građevinski objekti 100.000,00 kuna za uređenje poslovnih zona 

5. Za izgradnju trafostanica planirano je 40.000,00 kuna financirano od pomoći (trafostanica Ciglana 20.000,00 kuna i trafostanica Maslenjača 20.000,00 kuna)


Program 1007 Socijalna skrb planirano je 478.500,00 kuna

1. Za pomoć obiteljima i pojedincima planirano je 273.500,00 kuna, od toga:

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano u iznosu od 43.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (jednokratne novčane pomoći 40.000,00 kuna i stanarina za stan od HŠ 3.500,00 kuna)

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (troškovi stanovanja)

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano u iznosu od 200.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (ogrijev)

2. Za ostale programe socijalne skrbi planirano je 205.000,00 kuna, od toga:

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano u iznosu od 180.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (naknade građanima i kućanstvima u novcu 100.000,00 kuna i sufinanciranje cijene  prijevoza 80.000,00 kuna i ostale tekuće donacije Crvenom križu 5.000,00 kuna)

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna financirani od pomoći (naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama elementarne nepogode)


Program 1008 Obrazovanje planirano u iznosu od 568.000,00 kuna

1. Za predškolsko obrazovanje planirano je 365.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu 187.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga plaće 155.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 9.000,00 kuna i doprinosi na plaće 23.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 26.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka ( naknade troškova zaposlenima 12.000,00 kuna i rashodi za usluge 14.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za ostale financijske rashode

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene  (ugovor od djelu 12.000,00 kuna, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 3.000,00 kuna i stručno osposobljavanje 5.000,00 kuna)

 •Materijalni rashodi planirani u iznosu od 120.000,00 kuna financirani od pomoći, od toga naknade troškova zaposlenima 16.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 12.000,00 kuna, rashodi za usluge 72.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od pomoći ( računalna oprema i programi)

2. Za osnovnoškolsko obrazovanje planirano iznosu od 103.000,00 kuna, od toga:

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 3.000,00 kuna financirane od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 100.000,00 kuna financirane od pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna(sufinanciranje prehrane)

3. Za visokoškolsko obrazovanje planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (stipendiranje studenata)


Program 1009 Sport i rekreacija planirano u iznosu od 74.000,00 kuna


1. Za poticanje sportskih aktivnosti planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije (konjički klub Hrvatski Sokol Vukovje 20.000,00 kuna i NK TOMISLAV Đulovac 50.000,00 kuna)

2. Za uređenje objekata za sport i rekreaciju planirano je 4.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte (uređenje dječjih i sportskih igrališta u naseljima Općine Đulovac)


Program 1010 Kultura planirano u iznosu od 235.000,00 kuna

1. Za poticanje kulturnih aktivnosti planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije (KUD-ovi)

2. Za ulaganja u kulturne objekte planirano je 220.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade šteta od osiguranja za građevinske objekte (rekonstrukcija srednjovjekovne kule Stupčanica 200.000,00 kuna i rekonstrukcija sakralnih objekata 20.0000,00)


Program 1011 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 667.000,00 kuna

1. Za udruge iz domovinskog rata planirano je 31.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije ( HVIDR-a Daruvar 15.000,00 kuna, Udruga veterana Domovinskog rata 15.000,00 kuna i udruga policije Daruvar 1991. 1.000,00 kuna)

2. Za humanitarno – socijalne udruge planirano je 34.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije (Udruga umirovljenika Đulovac 15.000,00 kuna, Udruga invalida Daruvar 3.000,00 kuna, Udruga antifašista 1.000,00 kuna i ostale udruge 15.000,00 kuna)

3. Za vjerske zajednice planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za nacionalne manjine planirano je 52.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna (Vijeće Srpske nacionalne manjine) i tekuće donacije 32.000,00 kuna (Udruga Letnica)

5. Za program ZAŽELI planirano je 500.000,00 financirano od pomoći za rashode za zaposlene ( plaće 414.000,00 kuna i doprinosi na plaće 86.000,00 kuna)


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava