Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Đulovac

  Kontakt podaci
  Općina Đulovac
  Đurina 132, 43532 Đulovac
  OIB: 83207178681
  043 382 028
  opcina.djulovac@gmail.com

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Đulovac prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.djulovac.hr.

Kako bismo Vam pokazali što sve želimo napraviti i za čega smo izdvojili novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt Proračun za građane.

U 2019. godini veliki dio novaca izdvojili smo za komunalnu infrastrukturu, uređenje nerazvrstanih cesta, javnih površina, groblja, javnu rasvjetu, izgradnju nogostupa, uređenje parkirališta, izgradnja vodovodne mreže Koreničani-Bastajski Brđani-Veliki i Mali Miletinac i rekonstrukciju i uređenje Društvenih domova.

Za naše studente izdvojili smo novac za stipendije kako bismo nagradili njihov trud i zalaganje i pomogli im u školovanju.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo jednokratne novčane pomoći, naknade troškova za stanovanje i ogrjev.

U 2019. godini planiramo nastavit s programom „Zaželi“ koji je namijenjen zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Programom će se zaposliti 12 žena koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života starijim i nemoćnim osobama, pružajući im pomoć u kući.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 4.12.2018. do 21.12.2018. godine.Više o tome možete pogledati ovdje.


Općinski Načelnik

Drago HodakŠto je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Đulovac za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Đulovac koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Đulovac kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun možete pronaći ovdje. 


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 19.464.812,00 kn 88,11 %
> Prihodi od poreza 5.764.000,00 kn 26,09 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) 11.285.310,00 kn 51,09 %
> Prihodi od imovine 1.637.502,00 kn 7,41 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 778.000,00 kn 3,52 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 626.000,00 kn 2,83 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 626.000,00 kn 2,83 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.000.000,00 kn 9,05 %
> Primici od zaduživanja 2.000.000,00 kn 9,05 %
UKUPNO 22.090.812,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice)
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Đulovac za 2019. godinu planirani su u iznosu od 22.090.812,00 kuna

Prihodi poslovanja Općine Đulovac za 2019. godinu planirani su u iznosu od 19.464.812,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 5.764.000,00 kuna od toga porez i prirez na dohodak planirani u iznosu od 5.500.000,00 kuna, porez na imovinu 251.000,00 kuna i porezi na robu i usluge 13.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) planirani u iznosu od 11.285.310,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija 8.867.310,00 kuna, pomoći iz proračuna 1.150.000,00 kuna i pomoći od ostalih subjekata 1.268.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.637.502,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 12.502,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 1.625.000,00 kuna;

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 778.000,00 kuna od toga prihodi po posebnim propisima 708.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade 70.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine od prodaje građevinskih objekata planirani su u iznosu od 626.000,00 kuna.


Primici od financijske imovine i zaduživanja 

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 2.000.000,00 kuna za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektoraProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 7.301.102,00 kn 33,05 %
> Rashodi za zaposlene 1.853.100,00 kn 8,39 %
> Materijalni rashodi 3.544.000,00 kn 16,04 %
> Financijski rashodi 57.502,00 kn 0,26 %
> Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima , malim i srednjim poduzetnicima 308.000,00 kn 1,39 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 15.000,00 kn 0,07 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 806.500,00 kn 3,65 %
> Ostali rashodi 717.000,00 kn 3,25 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.389.710,00 kn 60,61 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 150.000,00 kn 0,68 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.553.900,00 kn 43,25 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.685.810,00 kn 16,68 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.400.000,00 kn 6,34 %
> Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 400.000,00 kn 1,81 %
> Dani zajmovi drugim razinama vlasti 1.000.000,00 kn 4,53 %
UKUPNO 22.090.812,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima , malim i srednjim poduzetnicima
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
Dani zajmovi drugim razinama vlasti
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Đulovac za 2019. godinu planirani su u iznosu od 22.090.812,00 kuna

Rashodi poslovanja Općine Đulovac za 2019. godinu planirani su u iznosu od 7.301.102,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene 1.853.100,00 kuna, od toga plaće 1.561.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 79.600,00 kuna i doprinosi na plaće 212.500,00 kuna;

2. Materijalni rashodi 3.544.000,0 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 212.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 790.000,00 kuna, rashodi za usluge 2.159.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 378.000,00 kuna;

3. Financijski rashodi 57.502,00 kuna, od toga kamate za primljene zajmove 20.502,00 kuna i ostali financijski rashodi 37.000,00 kuna;

4. Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 308.000,00 kuna;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 15.000,00 kuna;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 806.500,00 kuna

7. Ostali rashodi 717.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 677.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 40.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 13.389.710,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine- prirodna bogatstva 150.000,00 kuna;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.553.800,00 kuna, od toga građevinski objekti 8.653.900,00 kuna, postrojenja i opreme 160.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 740.000,00 kuna;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.685.810,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 1.400.000,00 kuna, od toga – otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 400.000,00 kuna i dani zajmovi drugim razinama vlasti 1.000.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


Predstavničko i izvršno tijelo  program 1001 Javna uprava planirano u iznosu od 330.000,00 kuna

1. Za donošenje akata planirano je 280.000,00 kuna, od toga naknade za štete uzrokovane prirodnim nepogodama planirani u iznosu od 20.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, naknade vijećnicima 45.000,00 kuna financirano iz pomoći i naknade za rad načelnika 215.000,00 kuna financirano iz pomoći;

2. Za tekuće donacije udrugama građanima i političkim strankama planirano je izdvojiti 50.000,00 kuna financirano od prohoda za posebne namjene;


Jedinstveni upravni odjel 21.760.812,00 kuna


Program 1002 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 2.328.102,00 kuna

1. Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 725.600,00 kuna:

• Izvor financiranja opći prihodi i primici u iznosu od 630.000,00 kuna, od toga plaće 470.00,00 kuna, bonus za uspješan rad 50.000,00 kuna, ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 70.000,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 2.500,00 kuna, doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna. 

• Izvor financiranja prihodi za posebne namjene 20.600,00 kuna od toga darovi 600,00 kuna, seminari, savjetovanja i simpoziji 10.000,00 kuna i naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 10.000,00 kuna. 

• Izvor financiranja pomoći 75.000,00 kuna za rashode naknade prijevoza na posao i s posla.

1. Za pripremanje akata iz djelokruga JUO planirano je 982.000,00 kuna:

• Izvor financiranja opći prihodi i primici u iznosu od 36.000,00 kuna, od toga arhivski materijal 1.000,00 kuna, ostale intelektualne usluge 15.000,00 kuna, ostale nespomenute usluge 15.000,00 kuna i premije osiguranja ostale imovine 5.000,00 kuna;

• Izvor financiranja prihodi za posebne namjene u iznosu od 183.000,00 kuna, od toga uredski materijal 30.000,00 kuna, literatura 10.000,00 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 5.000,00 kuna, ostali materijali za proizvodnju energije 20.000,00 kuna, auto gume 10.000,00 kuna, dimnjačarske i ekološke usluge 1.000,00 kuna, ugovori o djelu 40.000,00 kuna, ostale nespomenute usluge – vodoprivredna naknada 26.000,00 kuna, ostale nespomenute usluge – javni natječaji 8.000,00 kuna, premije osiguranja prijevoznih sredstava 9.000,00 kuna i premije osiguranja zaposlenih 24.000,00 kuna.

• Izvor financiranja iz pomoći u iznosu od 734.000,00 kuna, od toga za obilježavanje značajnih datuma 50.000,00 kuna, motorni benzin dizel gorivo i plin 60.000,00 kuna, materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 20.000,00 kuna, materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 10.000,00 kuna, materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava 35.000,00 kuna, Usluge telefona, telefaksa 52.000,00 kuna, poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 10.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 50.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 10.000,00 kuna, ostale usluge promidžbe i informiranja 100.000,00 kuna, opskrba vodom 12.000,00 kuna, iznošenje i odvoz smeća 100.000,00 kuna, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 70.000,00 kuna, ostale računalne usluge 30.000,00 kuna, ostale nespomenute usluge 100.000,00 kuna, reprezentacija 25.000,00 kuna;

• Izvor financiranja prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta od osiguranja u iznosu od 9.000,00 za usluge pri registraciji prijevoznih sredstava.


1. Za otplatu primljenih zajmova planirano je 455.502,00 kuna:

• Izvor financiranja opći prihodi i primici 55.502,00 kuna, od toga kamate za primljene zajmove 20.502,00 kuna, bankarske usluge i usluge platnog prometa 15.000,00 kuna, ostali nespomenuti financijski rashodi 20.000,00 kuna;

• Izvor financiranja pomoći 400.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora.


1. Za opremanje JUO planirano je 165.000,00:

Izvor financiranja pomoći 165.000,00 kuna, za računala i računalnu opremu 10.000,00 kuna, uredski namještaj 5.000,00 kuna, oprema – traktorska kosilica 100.000,00 kuna,  ulaganja u računalne programe 50.000,00 kuna.


Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.386.000,00 kuna

1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 260.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge (održavanje zelenila i košnja travnjaka 80.000,00 kuna, uređenje groblja i okoliša 150.000,00 kuna i uklanjanje ruševina iz Domovinskog rata 30.000,00 kuna)

2. Za javnu rasvjetu planirano je 300.000,00 kuna, od toga za modernizaciju javne rasvjete 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka,  za električnu energiju 100.000,00 kuna i rashodi za usluge – održavanje javne rasvjete 100.000,00 kuna (održavanje rasvjete) financirano od prihoda za posebne namjene;

3. Za održavanje komunalne infrastrukture i objekata planirano je 990.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi za usluge (geodetsko-katastarske usluge) planirani u iznosu od 20.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka;

• Izvor financiranja prihodi za posebne namjene planirani u iznosu od 970.000,00 kuna, od toga za materijal za održavanje 200.000,00 kuna,  izgradnja cijevnih prokopa 100.000,00 kuna, čišćenje slivnika i kanala 20.000,00 kuna, prijevoz materijala za održavanje nerazvrstanih cesta 300.000,00 kuna, razgrtanje i kopanje kanala 100.000,00 kuna, zimska služba 150.000,00 kuna i sanacija divljih odlagališta 100.000,00 kuna;

4. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 110.000,00 kuna, od toga:

• Deratizacija i dezinsekcija 50.000,00 kuna, neškodljivo uklanjanje lešina 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene 

• Usluge za javno zdravstvo planirano u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od pomoći;

5. Za javne radove planirano je 726.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za doprinose na plaće (doprinos OZO i ONR stručno osposobljavanje)

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 12.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za plaće (stručno osposobljavanje MIO)

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 448.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga plaće 390.000,00 kuna (javni radovi plaće), doprinosi na plaće 58.000,00 kuna

• Izvor financiranja donacije planirane u iznosu od 256.000,00 kuna, od toga za troškovi obrazovanja žena u programu zaželi 80.000,00 kuna, naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 9.000,00 kuna, nabava higijenskih i kućanskih potrepština za program zaželi 120.000,00 kuna, marketinške usluge promidžbe i vidljivosti programa zaželi 7.000,00 kuna i usluge upravljanja projektom programa zaželi 40.000,00 kuna.  


Program 1004 Izgradnja objekata planirano u iznosu od 11.790.710,00 kuna

1. Za mrtvačnicu planirano je 15.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte (izgradnja mrtvačnice u Vukovju 10.000,00 kuna i rekonstrukcija mrtvačnice u Đulovcu  5.000,00 kuna);

2. Za projektnu dokumentaciju planirano je 690.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu 70.000,00 kuna, projektna dokumentacija PZ Maslenjača 150.000,00 kuna, toplovod Đulovac 200.000,00 kuna, ostala projektna dokumentacija 70.000,00 kuna, izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Đulovac 200.000,00 kuna, 

3. Za kapitalne donacije mjesnoj samoupravi planirano je 1.447.500,00 kuna, od toga:-

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 90.000,00 kuna, od toga 40.000,00 kuna za građevinske objekte (rekonstrukcija krovišta više stambenih zgrada), i rekonstrukcija Doma Babina 50.000,00 kuna;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.330.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka ( 190.000,00 kuna rekonstrukcija općinske zgrade, 500.000,00 kuna za sportska igrališta, 300.000,00 kuna za rekonstrukciju NK TOMISLAV, rekonstrukcija doma Borova kosa 30.000,00 kuna, izgradnja mrtvačnice u Borovoj 300.000,00 kuna i 10.000,00 kuna za postavljanje gromobrana). Rekonstrukcija društvenog doma u Batinjanima 10.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene i 17.500,00 kuna financirano iz prihoda od nefinancijske imovine i naknada šteta za rekonstrukciju domova;

4. Za cestovnu infrastrukturu planirano je 3.120.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 500.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.620.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte (rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 620.000,00 kuna i rekonstrukcija nerazvrstane ceste N2 Mali Bastaji-Maslenjača 2.000.000,00 kuna);

5. Za izgradnju sustava vodoopskrbe planirano je 750.000,00 kuna, od toga vodovod Vrijeska 500.000,00 kuna i vodovod Škodinovac 100.000,00 kuna i izgradnja vodovodne mreže Koreničani – Bastajski brđani 150.000,00 kuna financirani iz pomoći;

6. Za rekonstrukciju javnih površina i spomenika planirano je 15.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte (rekonstrukcija spomen obilježja);

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte (uređenje centra Đulovca);

7. Sanacija odlagališta Cjepidlake planirano u iznosu od 2.017.400,00 kuna;

8. Za rekonstrukciju društvenog doma u Velikim Bastajima planirano je 3.685.810,00 kuna financirano od pomoći za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (rekonstrukcija Društvenog doma u Velikim Bastajima);

9. Za izgradnju toplovoda u Đulovcu planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene (plinovod, vodovod, kanalizacija- izgradnja toplovoda u Đulovcu).


Program 1005 Organiziranje i provođenje zaštite spašavanja planirano u iznosu od 416.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost JVP-a, DVD-a, HGSS planirano je 391.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije (naknada za sudjelovanje vatrogasnim intervencijama VZO Đulovac);

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 6.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije (HGSS);

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirani u iznosu od 370.000,00 kuna financirane od pomoći za tekuće pomoći 

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 350.000,00 kuna financirano od pomoći za tekuće donacije (sufinanciranje djelatnosti VZO Đulovac)

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od pomoći za postrojenje i opremu (civilna zaštita i spašavanje).

2. Izrada plana zaštite od požara i procjena ugroženosti od požara na području Općine Đulovac planirana u iznosu od 20.000,00 kuna;

3. Kapitalne donacije DVD-u planirane u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte (izgradnja Vatrogasnog doma u Đulovcu).


Program 1006 Poticanje i razvoj proizvodnje planirano u iznosu 1.530.000,00 kuna


1. Za poticanje poljoprivredne proizvodnje planirano je 113.000,00 kuna, od toga:

• Subvencije poljoprivrednicima za nabavu el. Pastira planirane u iznosu od 10.000,00 kuna, 

• Subvencioniranje navodnjavanja izgradnjom arteških bunara planirane u iznosu od 30.000,00 kuna,

• Subvencioniranje proizvodnje autohtonih poljoprivrednih proizvoda planirani u iznosu od 50.000,00 kuna,

• Subvencioniranje uklanjanja ambrozije planirano u iznosu od 1.000,00 kuna,

• Subvencioniranje osiguranja poljoprivredne proizvodnje planirano u iznosu od 12.000,00 kuna financirano iz pomoći,

• Legalizacija objekata Općine planirano u iznosu od 10.000,00 kuna;

2. Za potporu rada poljoprivrednih udruga planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od posebne namjene subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora (LAG- Bilogora, Papuk);

3. Za poticanje gospodarstva planirano je 232.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka (priprema, prijava, provedba i praćenje projekata EU fondova, 2.000,00 kuna udruga privatnih šumoposjeda),

• Subvencije planirane u iznosu od 180.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora (poticanje obrtnika i malih poduzetnika);

4. Za razvoj poslovnih zona planirano je 650.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 150.000,00 kuna za kupovinu zemljišta  i građevinski objekti 500.000,00 kuna za uređenje poslovnih zona;

5. Za izgradnju trafostanica planirano je 520.000,00 kuna financirano od pomoći (trafostanica Ciglana 20.000,00 kuna i trafostanica Maslenjača 500.000,00 kuna)


Program 1007 Socijalna skrb planirano je 628.500,00 kuna

1. Za pomoć obiteljima i pojedincima planirano je 273.500,00 kuna, od toga:

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano u iznosu od 43.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (jednokratne novčane pomoći 40.000,00 kuna i stanarina za stan od HŠ 3.500,00 kuna)

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (troškovi stanovanja)

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano u iznosu od 200.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (ogrijev)

2. Za ostale programe socijalne skrbi planirano je 355.000,00 kuna, od toga:

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano u iznosu od 150.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (sufinanciranje troškova stambenog zbrinjavanja),

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 185.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka (ostale naknade iz proračuna u novcu 100.000,00 kuna, sufinanciranje cijene prijevoza 80.000,00 kuna i crveni križ 5.000,00 kuna).


Program 1008 Obrazovanje planirano u iznosu od 1.626.000,00 kuna

1. Za predškolsko obrazovanje planirano je 1.423.000,00 kuna, od toga:

• Plaće 185.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 9.000,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 20.000,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  4.000,00 kuna, zaštite zdravlja na radu, doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.000,00 kuna, naknada za prijevoz na posao i s posla 7.000,00 kuna, stručno usavršavanje 5.000,00 kuna, računalne usluge vrtića 5.000,00 kuna, ostale nespomenute usluge vrtića 9.000,00 kuna, usluge dječjeg vrtića Daruvar 20.000,00 kuna, bankarske usluge 2.000,00 kuna, ostala projektna dokumentacija 1.000.000,00 kuna, prihodi, ugovori o djelu 12.000,00 kuna, usluge pravnog savjetovanja vrtića 3.000,00 kuna, stručno osposobljavanje 5.000,00 kuna, troškovi prehrane 16.000,00 kuna, uredski materijal 8.000,00 kuna, materijal za higijenu 4.000,00 kuna, usluge telefona 2.000,00 kuna, prijevoz djece 70.000,00 kuna, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 20.000,00 kuna i računalna oprema i programi 15.000,00 kuna;

2. Za osnovnoškolsko obrazovanje planirano iznosu od 103.000,00 kuna, od toga:

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 3.000,00 kuna financirane od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 100.000,00 kuna financirane od pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (sufinanciranje prehrane);

3. Za visokoškolsko obrazovanje planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (stipendiranje studenata).

Program 1009 Sport i rekreacija planirano u iznosu od 84.000,00 kuna

1. Za poticanje sportskih aktivnosti planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije (konjički klub Hrvatski Sokol Vukovje 20.000,00 kuna i NK TOMISLAV Đulovac 60.000,00 kuna);

2. Za uređenje objekata za sport i rekreaciju planirano je 4.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte (uređenje dječjih i sportskih igrališta u naseljima Općine Đulovac).


Program 1010 Kultura planirano u iznosu od 240.000,00 kuna

1. Za poticanje kulturnih aktivnosti planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije (KUD-ovi)

2. Za ulaganja u kulturne objekte planirano je 220.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade šteta od osiguranja za građevinske objekte (rekonstrukcija srednjovjekovne kule Stupčanica 200.000,00 kuna i rekonstrukcija sakralnih objekata 20.0000,00)


Program 1011 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 731.500,00 kuna

1. Za udruge iz domovinskog rata panirano je 31.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije ( HVIDR-a Daruvar 15.000,00 kuna, Udruga veterana Domovinskog rata 15.000,00 kuna i udruga policije Daruvar 1991. 1.000,00 kuna);

2. Za humanitarno – socijalne udruge planirano je 51.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije (Udruga umirovljenika Đulovac 30.000,00 kuna, Udruga invalida Daruvar 5.000,00 kuna, Udruga antifašista 1.000,00 kuna i ostale udruge 15.000,00 kuna);

3. Za vjerske zajednice planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

4. Za nacionalne manjine planirano je 57.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 kuna (Vijeće Srpske nacionalne manjine) i tekuće donacije 32.000,00 kuna (Udruga Letnica)

5. Za program ZAŽELI planirano je 542.500,00 financirano od pomoći za rashode za zaposlene ( plaće 504.000,00 kuna i doprinosi na plaće 38.500,00 kuna)


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Dokumenti

 1. Nacrt proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu sa projekcijama za 20120. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Đulovac za 201 9. godinu i projekcije za 2020. i 2021 . godinu
  PREUZMI:

 3. Plan razvojnih Programa Općine Đulovac za razdoblje od 2019. do 2021. godine
  PREUZMI:

 4. Odluka o izvršenju proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu
  PREUZMI:

 5. Godišnje izvršenje proračuna 2018. Općine Đulovac
  PREUZMI:

 6. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2018.-GODIŠNJE IZVRŠENJE
  PREUZMI:

 7. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu
  PREUZMI:

 8. Poluodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu
  PREUZMI:

 9. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu
  PREUZMI:

 10. Polugodišnje ostvarenje Plana razvojnih programa Općine Đulovac za razdoblje 2019.
  PREUZMI:

 11. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu
  PREUZMI:

Više